Anda di halaman 1dari 7

UJIAN SEKOLAH (US)

TAHUN PELAJARAN 2016/2017


Mata Pelajaran : BASA SUNDA
Guru Mata Pelajaran : Evi Sopiah Hayatini
Kelas / Jurusan : XII / Semua Jurusan

A. Pilih salahsahiji jawaban anu pang benerna!

1. Assalamu’alaikum Wr. Wb.


Hadirin anu sami-sami linggih,
Hadirin , kersaning gusti nu maha suci, urang sadayana tiasa pateupung lawung paamprok
jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara teh lungsur- langasar kahontal sagala anu dipimaksad.
Amin.
Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami rawuh,
taya sanes seja ngiring jabung tumalapung sabda kumapalaang.
Ungkara basa dina sempalan wacana di luhur kaasup kana kelompok………….
a. Biantara
b. Sawala
c. Essey
d. Paguneman
e. Artikel
2. Ungkara basa jabung tumalapung sabda kumapalang dina sempalan wacana di luhur kaasup kana
kelompok……………….
a. Pupuh
b. Sisindiran
c. Wawangsalan
d. Paribasa
e. Pantun
3. Jabung tumapalang sabda kumapalang hartina………………..
a. Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi alatan kapaksa
b. Mapatahan ka jalma nu geus ahlina
c. Pipiluen nyarita atawa ilubiung kana sarupa urusan
d. Kahirupan pribumi kaelehkeun ku semah ( pendatang )
e. Milu nyarita alatan loba kanyaho
4. Anu kaasup kana bagian eusi biantara ieu di handap nyaeta…………….
a. Ngawanohkeun sareng ningkatkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman
wungkul, tapi tos kedah diajarkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda
b. Assalamu’alaikum Wr. Wb. Hadirin anu sami-sami linggih, kersaning Gusti Nu Maha Suci,
urang sadayana tiasa pateupung lawung paamprok jonghok dina ieu acara.
c. Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah –sumarambah
kana manah-sareng matak nyelekit kana ati. Mugi ageing cukup lumur jembar sihaksamina
d. Kitu oge bari jeung di gedeng ku kendang deudeu pakauman, dag-dig-dug rasaning ati,
rumasa sim kuring mah taya kabisa, sanggem paripaos tea mah etang-etang lauk buruk milu
mijah
e. Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun para sepuh miwah para tamu anu sami
rawuh, taya sanes ngiring jabung tumalapung sabda kumapalaang
5. Kitu oge bari jeung di gedeng ku kendang gede pakauman, dag-dig-dug rasaning ati rumasa
sim kuring mah taya kabisa.
Kendang gede pakauman ngandung harti………………
A. Bedug
B. Genjring
C. Goong
D. Dogdog
E. Kendang
6. Bubuhan aya teureuh ti kolotna jang kusen mah. Biantara mani pertengtang lir kacang ninggang
kajang.
Kecap teureuh dina kalimah di luhur ngandung harti…………………..
a. Turunan
b. Papatah
c. Pangaping
d. Titisan
e. Pituduh
7. Salaku masarakat jawa barat, perelu ngamumule basa sunda.
Kecap ngamumule dina kalimah di luhur sarua hartina, kajaba…………………..
a. Ngurus
b. Miara enya-enya
c. Ngaraksa ngriksa
d. Ngarawat
e. Ngomean
8. Pangapunteun, sim kuring teu aya maksad…………….., ieu mah etang-etang dogdog
pangrewong bae.
a. Mapatahan ngojay ka meri
b. Lauk buruk milu mijah
c. Adean ku kuda beureum
d. Jati kasilih ku junti
e. Cul dogdog tinggal igeul
9. Ari pagawean poko di antep, tapi kalah ka migawe pagawean nu teu perelu.
Paribasa anu merenah pikeun ungkara kalimah di luhur nyaeta………………………
a. Adean ku kuda beureum
b. Lauk buruk milu mijah
c. Jati kasilih ku junti
d. Cul dogdog tinggal igeul
e. Adat ka kurung ku iga
10. Ari paribasa pikeun kalimah tamu ngelehkeun pribumi bisa dilarapkeun kana paribasa di
handap nyaeta……………………
a. Mapatahan ngojay k meri
b. Lauk buruk milu mijah
c. Agul ku payung butut
d. Jati kasilih ku junti
e. Cul dogdog tinggal igel
11. Upama urang ulin di puseur kota bandung, urang tangtu bakal……………..jalan oto iskandar
di Nata.
a. Papanggih
b. Kapanggih
c. Panggihan
d. Manggihan
e. Dipanggihan
12. Jalan oto iskandar di nata kebat ti mimiti gupernuran Beulah kaler nepi k hareupeun lapang
tegalega, Beulah kidul.
Harti kecap kebatdina kakimah di luhur sarua jeung…………
a. Langsung
b. Rata
c. Lega
d. Lempeng
e. Panjang
13. Eta ngaran jalan teh pikeun pangeling-ngeling kana jasa-jasa pa Oto dina mangsa jumenengna.
Kecap mangsa jumeneng sarua hartina jeung……………..
a. Basa jayana
b. Nalika aya keneh
c. Sajarahna
d. Jamann perjuangan
e. Waktos baheula
14. Oto Iskandar Dinata teh dilahirkeunana di Bojongsoang Dayeuhkolot, tanggal 31 Maret 1897.
Kecap dilahirkeun sarua hartina jeung………………..
a. Lugay
b. Dibabarkeun
c. Gumelarna
d. Dijurukeun
e. A,b,c, jeung d bener
15. Teureuh menak putra bangsawan ieu teh kasohor leber wawanenna dina nyinghareupan rupa
perkara, pangpangna pikeun ngabela nasib rahayat.
Sabalikna tina kecap leberwawanen nyaeta…………………….
a. Wanian
b. Sieunan
c. Bedas
d. Teuneung ludeung
e. Teu gedag bulu salaambar
16. Oto Iskandar di Nata menang……………… si jalak harupat.
a. Dilandi
b. Landian
c. Landi
d. Ngalandi
e. Dilandina
17. Sok tumaros saban neuteup langit.
Kecap saban bisa diganti ku kecap……………
a. Nalika
b. Unggal
c. Sawaktu-waktu
d. Basa
e. Waktu
18. Naha bulan satia nembongan.
Kecap nembongan asal tina kecap……………..
a. Tembong
b. Tingali
c. Katingali
d. Nembong
e. Ningal
19. Bangun nu taya kacape.
Kecap bangun sarua hartina jeung kecap…………….
a. Kawas
b. Siga
c. Lir
d. Nalika
e. a,b, jeung c bener
20. Bulan indit teu daek deui balik.
Kecap teu daek balik sarua hartina jeung…….
a. Pundung
b. Ngewa
c. Heman
d. Sono
e. ceuceub
21. Geus ngarasa jagjag deui mah maneh na teh jung ………. Tuluy miluan maen bal deui jeung
baturn
a. Lumpat
b. Nangtung
c. Cengkat
d. Hudang
e. Indit
22. Lantaran ngarasa cangkeul, sabab nangtung wae ti tadi, kuring teh gek ………… gigireun
manehna
a. Sare
b. Diuk
c. Ngagoler
d. Ngarendeng
e. Cicing
23. Teu kungsi ditanya heula budak teh ……….. ngomong, nyaritakeun kajadian nu sabenerna.
a. Pek
b. Top
c. Pok
d. Ngong
e. Sok
24. Saha nu hayang ………… nyokot, ngan ulah paloba-loba bising batur teu kabagean!
a. Pok
b. Pek
c. Top
d. Cong
e. Sok
25. Sabot maneh na indit ka pasar, kuring mah ………….. sare deui da tunduh keneh
a. Blug
b. Nyah
c. Kuniang
d. Blak
e. Dug
26. Ari geus wareg nyusu mah budak teh ……………………. Peureum dina lahunan indungna
a. Nyah
b. Nyeh
c. Lep
d. Dug
e. Nging
27. Nu kapiuhan teh teu kungsi lila …………………. Beunta deui, tuluy rarat-reret ka nu araya
didinya
a. Nyeh
b. Nyah
c. Kuniang
d. Blak
e. Dug
28. Saderek sadayana, ayena kelompok VII bade medar perkawis mangpaat tempe pikeun kasehatan.
Nanging sateuacan kelompok VII ngadugikeun materina, sim kuring bade ngawanohkeun
saurang-saurangna. Penyaji aya tiluan, nyaeta 1) saderek Dana, 2) saderek Dani, 3)saderek Dini.
Anu kabagean pancen janten notulen nyaeta saderek Dina. Atuh sim kuring Danu Kapapancenan
janten moderator saderek sadayana, supados teu nyangkolong kana waktos , mangga saderek
Dana,Dani sareng Dini kanggo ngadugikeun materina.

Ungkara basa diluhur teh, lamun dina diskusi mah sok ditepikeun ku ……..

a. Moderator
b. Notulen
c. Panata calagara
d. Penyaji
e. Pamilon (peserta)
29. Ungkara basa diluhur kaasup kana bagian ………………… dina diskusi atau sawala
a. Bubuka
b. Panutup
c. Lajuning laku
d. Eusi
e. Kacindekan
30. Saena mah urang ayeuna mios teh supados enjing keneh. Pami tos siang mah kabujeng panas.

Ungkara kalimah diluhur teh eusina nuduhkeun ………….

a. Ngajak
b. Ngabejaan
c. Nitah
d. Nyaram
e. Nyarekan
31. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah.
Mana wae conto anu bener?
a. Horeng anjeunna teh midua manah.
b. Saha nu can dahar teh?
c. Mangga calik!
d. Iraha rek balik teh?
e. Kamana ulinna budak teh?
32. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina awal klimah cutatan langsung. Mana
wae cucutatan anu bener?
a. “manehna nanya, “kunaon budak teh ceurik?”
b. “Yap ka dieu…….!” omong lanceukna.
c. “dinten kamari dongkap teh,” walon manehna.
d. “Hoyong angkat mah tepang langsung,” pokona, “nanging Akang kabujeng angkat
e. “ieu buku saha, ceuk Nanai?”
33. Tanda titik dipake di ahir singgetan ngaran jalma.
Mana wae conto anu bener?

a. M.A. salamun
b. RE Martadinata
c. Moh. Ambari
d. Moh Yamin
e. Kang Romli
34. Tanda koma dipake pikeun misahkeun bagian kalimah dina kaimah ngantet sadarajat anu make
kecap panyambung. Mana wae conto anu bener?
a. Adina jangkung, tapi lanceukna pendek.
b. Manehna maksa indit, padahal indungna mah keukeuh nyarek.
c. Bajuna baseh tapi, dipake wae da euweuh deui.
d. Jalma teh beunghar ngan, koret kacida.
e. Imahna, mobilna ge loba.
35. Tanda panyeluk dipake pikeun nuduhkeun omongan panyeluk, parentah, jeung anu miharep
paniten husus. Mana nu kaasup tanda panyeluk?
a. !
b. “…”
c. !?
d. ?
e. !!!
36. Manehna keur patarik-tarikjeung baturna. Kecap patarik-tarik kaasup kana kelompok
kecap…………
a. Rundayan
b. Kantetan
c. Asal
d. Rajekan
e. Memet
37. Lantaran hayang jelas nempona, barudak teh maju…………….
a. Hareup-hareup
b. Dihareup-hareup
c. Kahareup-hareup
d. Pahareup-hareup
e. Sahareup-hareup
38. Dahar teh ulah……………kitu, sing ingeut ka batur!
a. Paalus-alus
b. Paleutik-leutik
c. Pasaeutik-eutik
d. Pagede-gede
e. Paheula-heula
39. Lantaran sieun kabeurangan, nu lalajo teh datangna………………
a. Pabeurang-beurang
b. Paisuk-isuk
c. Paengke-engke
d. Paheula-heula
e. Pasedek-sedek
40. Ti tadi gawena ngan……………, neangan duit nu leungit.
a. Kuralang-kuriling
b. Kotatang-koteteng
c. Galayang-geuleuyeung
d. Kalayar-kuluyur
e. Rarat-reret

Essay

1. Kudu kumaha sikep urang salaku nonoman dina ngaronjatkeun budaya sunda?
2. Cing jelaskeun ku hidep naon maksudna ieu kalimah di handap! Naon wae contona?
“Cindekna, konci utama para nonoman/generasi muda mikacinta kana basa sunda, ulah
eraan……
3. Naon hartina paribasa “mangkok emas eusi madu” ?
4. naon hartina paribasa “ambek nyedek tanaga midek” ?
5. Naon ari hartina kandaga kecap DIEMBARAN ?