Anda di halaman 1dari 2

Takaful

Tabarru’ (Derma) Kematian


Kadar pembahagian ansuran caruman untuk dimasukkan ke Jika ditakdirkan peserta meninggal dunia ditahun ke tiga
dalam Akaun Peserta dan Akaun Khas Peserta adalah mengikut penyertaan maka manfaat Takaful adalah seperti berikut

Walimatul Urus
umur peserta: (berpandukan contoh di muka sebelah ):

Skop Perlindungan Kematian Akaun Peserta : BND$98 x 12 x 3 = BND$3,528


(Bayaran bulanan selama 3 tahun dari tarikh masuk

Kumpulan
5 Tahun
Tempoh Matang

10 Tahun 15 Tahun
hingga tarikh kematiannya) berserta keuntungan
dari pelaburan selama tempoh 3 tahun, sebagai
BND$100 Takaful Walimatul Urus
Umur contoh

(Tahun)
Akaun Khas Peserta : BND$100 x 12 x 7 = BND$8,400
18 – 25 1.0% 2.0% 3.5% (Baki ansuran caruman yang sepatutnya dibayar
sekiranya Peserta masih hidup hingga ke tarikh
26 – 30 1.0% 2.0% 3.5% matang)

31 – 35 1.0% 2.5% 4.5% Jumlah amaun = BND$12,028

36 – 40 1.2% 3.5% 6.0% Cara Penyertaan


Penyertaan dalam pelan ini ialah dengan mengisikan Borang
Cadangan dan Akuan yang boleh didapati secara percuma dari
Matang Ibu Pejabat dan mana-mana semua cawangan Takaful Brunei
Apabila peserta masih hidup pada tempoh penyertaan matang Keluarga Sdn Bhd yang berdekatan.
manfaat Takaful akan dibuat adalah seperti contoh berikut:
Borang penyertaan yang telah lengkap diisi hendaklah
dikembalikan kepada Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd berserta
Umur 30 tahun ansuran caruman yang pertama.
Tempoh 10 tahun
Sijil Takaful penyertaan akan dikeluarkan sebagai tanda
Ansuran caruman bulanan BND$100 berkuatkuasa penyertaan awda dalam Takaful Walimatul Urus.
Tabarru’ 2.0%
Penyertaan bagi pelan ini tidak dikehendaki menjalani
pemeriksaan doktor.
Akaun Peserta : BND$98 x 12 x 10 = BND$11,760
(bayaran bulanan selama 10 tahun dari tarikh masuk
hingga ke tarikh matang) berserta keuntungan dari Issued by Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd. Formerly known as Takaful BIBD Sdn Bhd.
BND$500
pelaburan selama tempoh 10 tahun, sebagai contoh

Akaun Khas Peserta :


apa-apa lebihan yang ditentukan oleh Takaful
Brunei Keluarga Sdn Bhd, jika ada.

Jumlah amaun = BND$ 12,260 MAIN OFFICE


+ apa-apa lebihan
yang ditentukan Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd
oleh Takaful Brunei Unit 1 & 2, Kompleks Seri Kiulap
Keluarga Sdn Bhd.
Gadong
Bandar Seri Begawan BE1518
Negara Brunei Darussalam
Tel: +673 223 1100 Fax: +673 223 7045
E-Mail: enquiry@takafulbrunei.com.bn Website: www.takafulbrunei.com.bn

www.takafulbrunei.com.bn
Apa Erti Takaful? Takaful Walimatul Urus Skop Perlindungan
Skop perlindungan bagi pelan ini hanya meliputi kematian
Dalam bahasa Arab, kata dasar bagi perkataan “Takaful” saling membantu di kalangan mereka di atas niat yang sama.
ialah diambil daripada perkataan ‘Kafala’ yang bererti untuk Adapun Sistem Tabarru` ini adalah sistem yang paling utama Pengenalan sahaja.
menjamin, menjaga atau memelihara. Takaful bermaksud saling di dalam sistem Takaful yang mana ianya menjadikan
jamin-menjamin. Di dalam tafsiran Syara’, Takaful ialah satu Takaful bebas daripada elemen Riba, Gharar dan Maisir.
Bagi setiap orang Islam mengikat tali perkahwinan sebagaimana Tempoh Penyertaan
menurut syara’ bagi yang mampu patutlah disegerakan. Para
pakatan kumpulan atau peserta yang bersetuju untuk saling remaja lelaki atau perempuan dalam membuat persiapan Dengan mengikut jumlah amaun yang dipakejkan dan ansuran
JAMIN-MENJAMIN dan TOLONG-MENOLONG antara satu sama 2. Al-Wakalah bukanlah setakat dari mengetahui hukum-hukum didalam caruman Takaful bulanan yang boleh disertai adalah bagi
lain. Perkataan Al-Wakalah adalah diambil daripada perkataan perkahwinan tetapi khususnya bagi para remaja lelaki ialah dari tempoh penyertaan selama 5, 10 dan 15 tahun.
bahasa Arab “Wakeel” yang membawa maksud perwakilan. segi persiapan kewangan.
Ini bertepatan dengan Hadith Rasulullah S.A.W. yang bermaksud, Dalam konsep ini, peserta membuat aqad yang Ansuran Caruman Takaful
“Dan Allah menolong hambanya selagi hambanya menolong membenarkan pengendali Takaful yang dilantik sebagai
saudaranya” – Makna Hadith riwayat Imam Muslim wakil untuk menjaga serta menguruskan dana-dana Takaful.
Firman and Hadis Amaun ansuran caruman Takaful bagi pelan ini adalah mengikut
kemampuan peserta masing-masing, namun demikian Takaful
Allah s.w.t mengingatkan kita dengan firmanNya: Brunei Keluarga Sdn Bhd telah menetapkan amaun minima
3. Al-Mudharabah (Amanah Berkongsi Keuntungan)
mengikut tempoh yang dipilih seperti:
Apa Tujuan Takaful?

Dalam konteks Takaful, Al-Mudharabah bermaksud perjanjian
di antara Peserta sebagai Rab al-Mal (Penyumbang Dana)
“Hai pemuda! Barang siapa dari antaramu mampu menikah
hendaklah ia nikah, kerana yang demikian itu amat menundukkan Tempoh Caruman
Sistem Takaful adalah satu sistem saling berkerjasama dan saling dan Pengendali Takaful sebagai Mudharib (Pengusaha Dana) pemandangan dan amat memelihara kehormatan, tetapi barang 5 Tahun B$100
jamin-menjamin berdasarkan kepada prinsip Al-Quran “At- yang mana Peserta bersetuju membenarkan Pengendali siapa tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, kerana (puasa) itu 10 Tahun B$50
Ta`awuni”, atau ia adalah satu saluran yang mana membolehkan Takaful menguruskan dana Takaful termasuk pelaburan 15 Tahun B$35
menahan nafsu baginya”
individu berikhtiar untuk SALING BANTU-MEMBANTU BAGI yang halal bagi dana Takaful tersebut. Sebarang keuntungan
MENGHADAPI DAN BERKONGSI RISIKO serta MENYEDIAKAN yang diperoleh daripada pelaburan akan dibahagi dan
Perlindungan Tambahan
(Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud)
MANFAAT BAGI MENGURANGKAN BEBAN KEWANGAN SESAMA dikongsi di antara peserta dan pengendali Takaful mengikut Manfaat kematian sebanyak B$1,000 adalah diberikan sebagai
MEREKA. nisbah yang telah dipersetujui. Sebagaimana Rasullullah s.a.w bersabda di dalam hadis yang perlindungan tambahan pelan ini bagi anak kepada peserta
berbunyi: (ibubapa) yang berhasrat membuat tabungan bagi anak-
Apakah Ciri Utama Yang Membezakan anak mereka sebagai hibah atau hadiah untuk perkahwinan
“Nikah adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak suka terhadap anak-anak mereka pada masa akan datang. Ansuran caruman
Takaful dan Insurans Konvensional? tambahan yang perlu dibayar adalah secara bulanan sebanyak
sunnahku, maka ia bukanlah dari umatku.”
B$1.00 sahaja.
 Terdapat unsur `IBADAT yang membawa ganjaran pahala
“Seseorang yang telah menikah itu, sungguh telah menyempurnakan
 Terdapat unsur TA`AWUN (BANTU-MEMBANTU)
sebahagian dari agamanya, maka takutlah kepada Allah mengenai
Kelayakan
 Terdapat unsur TABARRU’ (DERMA IKHLAS BERTUJUAN)
 Tiada unsur RIBA’ (BUNGA ATAU FAEDAH) sebahagian yang lain” Pelan Takaful ini boleh disertai oleh setiap orang Islam
 Tiada unsur MAISIR (PERJUDIAN) perseorangan yang berumur diantara 18 tahun hingga 40 tahun.
 Tiada unsur GHARAR (KETIDAKPASTIAN)
 Ada perkongsian keuntungan dari pelaburan Takaful Walimatul Urus Cara Pengendalian
(AL-MUDHARABAH) Berlandaskan menurut syara’ Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd Ansuran caruman Takaful yang dibayar oleh peserta akan
menyediakan satu pelan khas, Takaful Walimatul Urus bagi para diuruskan melalui konsep Syara’ yang dijalankan berasaskan
remaja lelaki atau perempuan dalam membuat persiapan diri Tabarru’ dan Al-Mudharabah.
Asas Aqad Perniagaan Takaful bagi mendirikan rumahtangga.
Akaun Peserta & Akaun Khas Peserta
1. Takrif Tabarru’ (Derma Ikhlas Bertujuan)
Tabarru’ merupakan perkataan Arab yang bermaksud Pelan ini juga dihasratkan bagi ibubapa yang berhasrat membuat Amaun ansuran caruman Takaful akan dimasukkan ke dalam
menderma secara ikhlas. Dalam konteks perniagaan Takaful, tabungan bagi anak-anak mereka sebagai hibah atau hadiah Kumpulanwang Takaful Keluarga. Didalam Kumpulanwang
setiap peserta yang ingin mendapatkan perlindungan untuk perkahwinan anak-anak mereka pada masa akan datang. Takaful Keluarga, amaun ansuran caruman akan dibahagikan
Takaful mestilah hadir dengan niat yang ikhlas untuk kepada dua akaun iaitu Akaun Peserta dan Akaun Khas Peserta.
menderma sumbangan (ke dalam Dana Takaful) mengikut Tujuan
apa yang telah ditetapkan bersesuaian dengan tingkat Sebahagian besar ansuran caruman tersebut dikreditkan
risiko yang dibawanya bagi membantu para peserta yang Tujuan asas pelan ini ialah menggalakkan seseorang membuat ke dalam Akaun Peserta (AP) untuk tujuan tabungan waqaf.
lain jika mereka menghadapi musibah dan Pengendali tabungan secara lebih teratur dan sistematik. Sementara bakinya dikreditkan ke dalam Akaun Khas Peserta
Takaful akan menetapkan kadar tertentu untuk memberikan (AKP) sebagai tabarru’ (derma) bagi tujuan khairat kematian.
keadilan kepada semua pihak. Dalam erti kata lain yang Dengan tujuan tabungan bagi menuju kepada perkara yang
lebih tepat ialah, semua peserta tersebut bersetuju untuk berkebajikan ini adalah sebagai satu ibadah semata-mata kerana Ansuran caruman ini akan dilabur mengikut cara-cara yang
Allah Subhanahu Wataala. sesuai oleh Takaful Brunei Keluarga Sdn Bhd untuk mendapatkan
keuntungan.