Anda di halaman 1dari 34

Test 1 1 Hour

Nama Pelajar : Kelas : Markah :

Instructions : Question 1 to Question 50 are followed by four options A, B, C and D. Choose the
best option for each question.

1. What is body coordination?


Apakah koordinasi badan?

A Body coordination is a life process which involves certain organs to produce a


coordinated response
Koordinasi badan adalah proses kehidupan yang melibatkan organ tertentu untuk
menghasilkan gerak balas berkoordinasi
B Body coordination is a life process which involves the nervous system to produce a
coordinated response
Koordinasi badan adalah proses kehidupan yang melibatkan sistem saraf untuk
menghasilkan gerak balas berkoordinasi
C Body coordination is a life process which involves the endocrine system to produce a
coordinated response
Koordinasi badan adalah proses kehidupan yang melibatkan sistem endokrin untuk
menghasilkan gerak balas berkoordinasi
D Body coordination is a life process which involves harmonious action by various organs
to produce a coordinated response
Koordinasi badan adalah proses kehidupan yang melibatkan tindakan berharmoni oleh
pelbagai organ untuk menghasilkan gerak balas berkoordinasi

2. Which of the following control and regulate the body coordination system?
Antara yang berikut, yang manakah mengawal dan mengawal atur sistem koordinasi badan?

I Nervous system
Sistem saraf
II Endocrine system
Sistem endokrin
III Skeleton system
Sistem rangka
IV Circulatory system
Sistem peredaran

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III

1
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

3. Which of the following shows the reflex action?


Antara yang berikut yang manakah menunjukkan tindak balas refleks?

A Receptor → Sensory neurone → Brain → Motor neurone → Muscle


Reseptor → Neuron deria → Otak → Neuron motor → Otot
B Receptor → Sensory neurone → Motor neurone → Muscle
Reseptor → Neuron deria → Neuron motor → Otot
C Receptor → Motor neurone → Sensory neurone → Relay neurone → Muscle
Reseptor → Neuron motor → Neuron deria → Neuron perantaraan → Otot
D Receptor → Relay neurone → Motor neurone → Muscle
Reseptor → Neuron perantaraan → Neuron motor → Otot

4. Which of the following is true about a response?


Antara yang berikut, yang manakah benar tentang gerak balas?

A It is a change in the internal that responses to a stimulus


Ia merupakan satu perubahan dalaman yang bergerak balas terhadap suatu ransangan
B It is a change in the external that responses to a stimulus
Ia merupakan satu perubahan luaran yang bergerak balas terhadap suatu ransangan
C It is a process that promotes action that responses to a stimulus
Ia merupakan satu proses yang meransang tindakan yang bergerak balas terhadap suatu
ransangan
D It starts a body reaction to the stimulus
Ia memulakan tindak balas badan terhadap ransangan

5. Which of the following is acted upon as a response?


Antara yang berikut, yang manakah bertindak seperti satu gerak bals?

A Skin of hand
Kulit tangan
B Nerve
Saraf
C Brain
Otak
D Muscle
Otot

6. The following information shows the pathway of an impulse.


Maklumat berikut menunjukkan laluan bagi suatu impuls.

U : Stimulus

2
Ransangan
W : Coordination centre
Pusat koordinasi
X : Response
Gerak balas
Y : Sensory organ
Organ deria
Z : Effectors
Efektor

Arrange the above parts in the correct sequence in body coordination.


Susun bahagian-bahagian di atas mengikut urutan yang betul dalam koordinasi badan.

A U, Y, W, Z, X
B U, Z, Y, W, X
C X, U, W, Y, Z
D Y, W, Z , U, X

7. The diagram shows a system in a human body.


Rajah menunjukkan satu sistem dalam badan manusia.

What is the system?


Apakah sistem itu?

A Digestive system
Sistem pencernaan
B Nervous system
Sistem saraf
C Endocrine system
Sistem endokrin
D Lymphatic system
Sistem limfa

3
8. Which of the following food ensures the proper functioning of the thyroid gland?
Antara yang berikut, bahan makanan yang manakah yang akan membantu kelenjar tiroid
berfungsi dengan sempurna?

A Green vegetables
Sayuran hijau
B Seafood
Makanan laut
C Grains
Bijirin
D Fruits
Buah-buahan

9. Which of the following hormone produced when we are in danger?


Antara hormon berikut, yang manakah akan dihasilkan apabila kita berada dalam bahaya?

A Thyroid
Tiroid
B Insulin
Insulin
C Oestrogen
Estrogen
D Adrenaline
Adrenalina

10. The following information shows the characteristics of a system.


Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi satu sistem.

 Response are slow


Gerak balas perlahan
 It may last for a long period
Ia boleh bertahan untuk satu tempoh
masa yang lama
 It involves the secretion of hormones
Ia melibatkan perembesan hormon

Which of the following systems has the above criteria?


Antara sistem berikut, yang manakah mempunyai kriteria di atas?

A Blood circulation system


Sistem peredaran darah
B Respiration system
Sistem respirasi
C Endocrine system
Sistem endokrin

4
D Nervous system
Sistem saraf

11. What will be shown by urine if a person's pancreases fail to function?


Apakah yang akan ditunjukkan oleh air kencing seseorang yang mengalami kerosakan
pankreas?

A Calsium
Kalsium
B Glucose
Glukosa
C Colestrol
Kolestrol
D Magnesium
Magnesium

12. Which of the following is not true about the comparison between the nervous system and
endocrine system?
Antara yang berikut, yang manakah perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin yang
tidak benar?

Nervous system Endrocrine system


Sistem saraf Sistem endokrin
A Fast response Slow response
Gerak balas Gerak balas lambat
segera
B Wide target area Limited target area
Kawasan sasaran Kawasan sasaran
yang luas terhad
C Involved nerves Involved glands
Meliputi saraf without passage
Meliputi kelenjar
tanpa saluran
D Temporary effect Long-term effect
Kesan sementara Kesan yang lama

13. The diagram shows a human nervous system.


Rajah menunjukkan satu sistem saraf manusia.

5
Which labelled parts make up the peripheral nervous system?
Bahagian berlabel yang manakah membentuk sistem saraf periferi?

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

14. Which of the following part make up the central nervous system?
Antara bahagian berikut, yang manakah membentuk sistem saraf pusat?

I Brain
Otak
II Spinal cord
Saraf tunjang
III Spinal nerves
Saraf spina
IV Somatic nervous system
Sistem saraf soma

A I and II
I dan II

6
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

15. Which of the following is not true about the brain?


Antar yang berikut, yang manakah tidak benar tentang otak?

A It controls all the body's activities


Ia mengawal semua aktiviti-aktiviti badan
B It is enclosed and protected by the cranium
Ia diselaputi dan dilindungi oleh tengkorak
C It is made up of delicate tissues and are very fragile
Ia terdiri daripada tisu lembut dan sangat rapuh
D It receives nervous impulses from all parts of body and analyses them
Ia menerima impuls saraf daripada semua bahagian badan dan menganalisanya

16. The following information shows the characteristics of a structure in human body.
Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi satu struktur dalam badan manusia.

 It is a long string of nerves


Ia merupakan satu rantaian saraf
yang panjang
 It carries nervous impulses into or
away from the brain
Ia membawa impuls saraf ke dalam
atau ke luar daripada otak
 It controls the reflex action
Ia mengawal tindakan refleks

Which of the following has these characteristics?


Antara yang berikut, yang manakah mempunyai ciri-ciri ini?

A Brain
Otak
B Spinal cord
Saraf tunjang
C Spinal nerves
Saraf spina
D Cranial nerves
Saraf kranium

17. The diagram shows part of the human nervous system.


Rajah menunjukkan bahagian sistem saraf manusia.

7
Which part of the label above is the spinal cord?
Bahagian berlabel yang manakah merupakan saraf tunjang?

A P
B Q
C R
D S

18. The central nervous system is connected to


Sistem saraf pusat disambungkan kepada

I Cranial nerves
Saraf kranium
II Spinal nerves
Saraf spina
III Spinal cord
Saraf tunjang
IV Brain
Otak

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV

8
D III and IV
III dan IV

19. Which of the following is not true about the cranial nerves?
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang saraf kranium?

A Cranial nerves originate from the brain and are connected to the sense organs in the head
and neck
Saraf kranium berasal daripada otak dan disambungkan kepada organ deria di dalam
kepala dan leher
B Some cranial nerves are connected to effectors such as muscles or glands
Sesetengah saraf kranium disambungkan kepada efektor seperti otot atau kelenjar
C Some cranial nerves are connected to the cardiac muscle
Sesetengah saraf kranium disambungkan kepada otot jantung
D There are 12 pair of cranial nerves in the human body
Terdapat 12 pasang saraf kranium di dalam badan manusia

20. The following information explains about drug X.


Maklumat berikut ialah penerangan tentang dadah X.

 Used to relieves pain and helps


people to relax
Digunakan untuk menahan sakit
dan dapat berehat
 Reduce the activities of central
nervous system
Mengurangkan aktiviti sistem saraf
pusat

What might be the drug X?


Apakah kemungkinan dadah X?

A Cocaine
Kokain
B Heroin
Heroin
C Caffeine
Kafein
D Gam
Gam

21. Which of the following, is not related with drug addicts?


Antara berikut, yang manakah tidak berkaitan dengan penagih dadah?

A Vomiting
Muntah

9
B Muscle cramp
Kekejangan otot
C Lost of body weight
Kehilangan berat badan
D Sensitive to the environment
Peka terhadap persekitaran

22. Which of the following activity is not controlled by the somatic nervous system?
Antara aktiviti berikut, yang manakah bukan dikawal oleh sistem saraf soma?

A Talking
Bercakap
B Reading
Membaca
C Peristalsis
Peristalsis
D Moving arm
Menggerakkan bahu

23. The diagram shows part of the human nervous system.


Rajah menunjukkan sebahagian sistem saraf manusia.

Which of the following represents X, Y and Z?


Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?

X Y Z
A Autonomic Parasympathe- Sympathetic
nervous tic nervous nervous
system system system
Sistem saraf Sistem saraf Sistem saraf
autonomi parasimpate- simpatetik

10
tik
B Sympathetic Autonomic Parasympa-
nervous nervous thetic
system system nervous
Sistem saraf Sistem saraf system
simpatetik autonomi Sistem saraf
parasimpa-
tetik
C Sympathetic Parasympathe- Autonomic
nervous tic nervous nervous
system system system
Sistem saraf Sistem saraf Sistem saraf
simpatetik parasimpa- autonomi
tetik
D Parasympa- Sympathetic Autonomic
thetic nervous nervous
nervous system system
system Sistem saraf Sistem saraf
Sistem saraf simpatetik autonomi
parasimpa-
tetik

24. Which of the following are the effects of excessive consumption of alcohol?
Manakah antara berikut merupakan kesan pengambilan alkohol yang berlebihan?

A Sensitive to the changes


Peka terhadap perubahan
B Don't understand people's speech
Tidak faham pertuturan orang lain
C Actions becomes slow
Tindak balas menjadi perlahan
D Hearing system becomes weak
Sistem pendengaran menjadi lemah

25. Which of the following is true about mind?


Antara yang berikut, yang manakah benar tentang minda?

A Controls all kind of involuntary actions


Mengawal segala jenis tindakan luar kawal
B Reaction with the chemical products in the body
Bertindak balas dengan bahan kimia dalam badan
C Ability to think
Kebolehan untuk berfikir
D Not related with brain
Tidak berkaitan dengan otak

11
26. The diagram shows a structure of a typical neurone.
Rajah menunjukkan satu struktur bagi satu struktur neuron yang biasa.

Which of the following is labelled wrongly?


Antara yang berikut, yang manakah dilabel dengan salah?

A Myelin sheath
Salut meilin
B Cell body
Badan sel
C Dendron
Dendron
D Axon
Akson

27. Which of the following is the function of axon?


Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi bagi akson?

A Receives impulses and sends it to the cell body


Menerima impuls dan menghantarnya kepada badan sel
B Sends impulses away from the cell body
Menghantar impuls keluar daripada badan sel
C Speeds up the transmission of nerve
Mempercepatkan pemindahan saraf
D Controls the activities of the cell
Mengawal aktiviti-aktiviti sel

28. The diagram shows a type of neurones.


Rajah menunjukkan sejenis neuron.

12
Name the neurones and state the direction of the impulse.
Namakan neutron itu dan nyatakan arah impulsnya.

Name Direction
Nama Arah
A Sensory neurones Right to left
Neuron deria Kanan ke kiri
B Motor neurones Left to right
Neutron motor Kiri ke kanan
C Relay neurones Right to left
Neuron Kanan ke kiri
perantaraan
D Relay neurones Left to right
Neuron Kiri ke kanan
perantaraan

29. Which of the following is not true about the difference between a sensory neurone and a
motor neurone?
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang perbezaan antara satu neuron deria
dan satu neuron motor?

Motor neurone Sensory neurone


Neuron motor Neuron deria
A Transmits impulses Transmits impulses to
from the central the central nervous
nervous system system
Memindahkan Memindahkan impuls
impuls dari sistem ke sistem saraf pusat
saraf pusat

13
B Cell body at the side Cell body at the end
of the nerve of the nerve
Badan sel berada Badan sel berada
pada sisi saraf pada hujung saraf
C Direction of impulse Direction of impulse
out of the central toward the central
nervous system nervous system
Arah impuls Arah impuls
menghala ke luar menghala ke arah
sistem saraf pusat sistem saraf pusat
D Sends impulses Receives impulses
Menghantar impuls Menerima impuls

30. The following information shows the characteristics of a neurone.


Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri bagi satu neuron.

 It has short dendron and long axon


Ia mempunyai dendron yang pendek
dan akson yang panjang
 It has a cell body at one end of the nerve
Ia mempunyai satu badan sel di satu
hujung saraf

Which of the following neurones has the above characteristics?


Neuron yang manakah mempunyai ciri-ciri di atas?

A Sensory neurone
Neuron deria
B Relay neurone
Neuron perantaraan
C Motor neurone
Neuron motor
D Interneurone
Interneuron

31. A boy is having diabetes.


Which of the following organ failed to function properly?
Seorang budak lelaki menghadapi kencing manis.
Antara yang berikut, organ yang manakah gagal berfungsi dengan baik?

A Pancrease
Pankreas
B Thyroid
Tiroid
C Adrenal
Adrenal

14
D Ovary
Ovari

32. Which of the following is not an external stimulus?


Antara yang berikut, yang manakah bukan ransangan luaran?

A Heat
Haba
B Light
Cahaya
C Emotional
Emosi
D Chemical substance
Bahan kimia

33. Which of the following detect and convert stimuli into electrical impulses?
Antara yang berikut, yang manakah mengesan dan menukarkan ransangan kepada impuls
elektrik?

A Effectors
Efektor
B Receptors
Reseptor
C Motor neurones
Neuron motor
D Sensory neurones
Neuron deria

34. Which part of the body processes the information and decides on the next action?
Bahagian badan yang manakah memproses maklumat dan menentukan tindakan seterusnya?

A Relay neurones
Neuron perantaraan
B Receptor
Reseptor
C Effectors
Efektor
D Brain
Otak

35. Which of the following is not true about nerve impulse?


Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang impuls saraf?

A It needs to rest for a moment before it can transmit another impulse


Ia perlu berehat untuk sementara waktu sebelum ia menghantar impuls lain

15
B It transmits as fast as an electric current
Ia memindahkan impuls sepantas arus elektrik
C It is a message conveyed along in the nerve
Ia merupakan satu mesej yang disampaikan di sepanjang saraf
D It moves in one direction
Ia bergerak dalam satu arah

36. Which of the following does not describe the reflex action?
Antara yang berikut, yang manakah tidak menerangkan tindakan refleks?

A It is a fast and automatic response towards a stimulus


Ia merupakan satu gerak balas cepat dan automatik terhadap ransangan
B It is an involuntary response
Ia merupakan gerak balas luar kawal
C It is controlled by the brain
Ia dikawal oleh otak
D It prevents serious harm
Ia menghalang kerosakan yang serius

37. The diagram shows the path through which impulses are transmitted when a finger is being
pricked by a sharp object.
Rajah menunjukkan laluan yang dilalui semasa impuls dipindahkan apabila jari dicucuk
dengan satu benda tajam.

What is the impulse pathway named?


Apakah nama laluan impuls ini?

16
A Reflex act
Aksi refleks
B Reflex arc
Arka refleks
C Reflex action
Tindakan refleks
D Reflex motion
Pergerakan refleks

38. The diagram shows the path of impulse in a reflex action.


Rajah menunjukkan laluan impuls di dalam satu tindakan refleks.

Which of the following represents X, Y and Z?


Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?

X Y Z
A Sensory Relay Motor
neurones neurones neurones
Neuron Neuron Neutron
deria perantaraan motor
B Motor Sensory Relay
neurones neurones neurones
Neuron Neuron deria Neuron
motor perantaraan
C Sensory Motor Relay
neurones neurones neurones
Neuron Neutron Neuron
deria motor perantaraan
D Relay Motor Sensory
neurones neurones neurones
Neuron Neutron Neuron
perantara motor deria
an

39. Which of the following is not a reflex action?


Antara yang berikut, yang manakah bukan satu tindakan refleks?

17
A Accidentally touching a hot surface
Menyentuh satu permukaan panas dengan tidak sengaja
B Knee-jerking
Sentakan lutut
C Eye blinking
Mata berkedip
D Respiratory rate
Kadar pernafasan

40. Which of the following are the sense organs that is connected to sensory neurones?
Antara yang berikut, yang manakah organ deria yang disambungkan kepada neuron deria?

A Eyes
Mata
B Pancreas
Pankreas
C Saliva gland
Kelenjar air liur
D Proprioceptors
Reseptor regang

41. Proprioceptors are found in the following tissues except


Otot regang terdapat di dalam tisu-tisu berikut kecuali

A Tendons
Tendon
B Epidermis
Epidermis
C Ligaments
Ligamen
D Skeletal muscles
Otot rangka

42. What is the function of proprioceptors?


Apakah fungsi otot regang?

I It informs us of the orientation and movement of our body parts


Ia memberitahu kita orientasi dan pergerakan bahagian-bahagian badan kita
II It enables us to determine the position of body parts
Ia membolehkan kita menentukan posisi bahagian-bahagian badan
III It controls thinking and memory
Ia mengawal pemikiran dan ingatan
IV It controls metabolism rate
Ia mengawal kadar metabolisme

18
A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

43. What is kinaesthesis?


Apakah kinestesis?

A It is a sense that allows us to be aware of the position and orientation of the whole day
without looking at it
Ia merupakan satu deria yang membolehkan kita sedar akan kedudukan dan orientasi
badan sepanjang hari tanpa melihatnya
B It is a sense that allows us to be aware of the danger surrounding us without looking at it
Ia merupakan satu deria yang membolehkan kita sedar akan bahaya sekeliling tanpa
melihatnya
C It is a sense that allows us to know the things around us without looking at it
Ia merupakan satu deria yang membolehkan kita mengetahui benda disekeliling kita
tanpa melihatnya
D It is a sense that allows us to feel our surroundings without looking at it
Ia merupakan satu deria yang membolehkan kita merasa persekitaran tanpa melihatnya

44. Which of the activities can be done with kinaesthesis?


Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah boleh dilakukan dengan kinestesis?

I Changing clothes in the dark


Menukar pakaian di dalam gelap
II Playing a piano
Bermain piano
III Reading a story book
Membaca sebuah buku cerita
IV Calculating pendulum's oscillation
Mengira ayunan bandul

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

19
45. The diagram shows the main parts of the brain.
Rajah menunjukkan bahagian-bahagian utama otak.

Which of the following represents X,Y and Z?


Antara yang berikut, yang manakah mewakili X, Y dan Z?

X Y Z
A Medulla Cerebellum Cerebrum
oblongata Serebelum Serebrum
Medula
oblongata
B Cerebellum Medulla Cerebrum
Serebelum oblongata Serebrum
Medula
oblongata
C Cerebrum Cerebellum Medulla
Serebrum Serebelum oblongata
Medula
oblongata
D Medulla Cerebrum Cerebellum
oblongata Serebrum Serebelum
Medula
oblongata

46. Which of the following statements is true about the brain?


Pernyataan yang manakah benar tentang otak?

I The cerebellum is the largest part of the human brain


Serebelum merupakan bahagian otak manusia yang paling besar
II The cerebrum is located below the cerebellum
Serebrum terletak di bawah serebelum
III The outer layer of the brain is known as grey matter
Lapisan luar otak dikenali sebagai jirim kelabu

20
IV The right hemisphere receives a nerve impulse from the left side of the body and vice
versa
Hemisfera kanan menerima impuls saraf dari sebelah kiri badan dan sebaliknya

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

47. Which of the following is not the function of cerebrum?


Antara yang berikut, yang manakah bukan fungsi serebrum?

A It controls voluntary action


Ia mengawal tindakan terkawal
B It controls behaviour and emotion
Ia mengawal kelakuan dan emosi
C It controls and coordinate muscular activities
Ia mengawal dan mengkoordinasi aktiviti-aktiviti otot
D It receives and interprets impulses from the sensory organ
Ia menerima dan mentafsir impuls dari organ deria

48. Which of the following is not the reason the outer layer of cerebrum is folded and grooved?
Antara yang berikut, yang manakah bukan sebab lapisan luar serebrum berlipat-lipat dan
beralur?

A To decrease its density


Untuk mengurangkan ketumpatannya
B To increase the surface area
Untuk meningkatkan luas permukaan
C To provide more blood vessels which provide oxygen and glucose
Untuk membekalkan lebih banyak salur darah yang membekalkan oksigen dan glukosa
D To increase the capacity of the brain to store and interpret information
Untuk meningkatkan keupayaan otak untuk menyimpan dan mentafsir maklumat

49. Which of the following is the function of cerebellum?


Antara yang berikut, yang manakah merupakan fungsi serebelum?

I Controlling and maintaining posture and balance of the body


Mengawal dan mengekalkan postur dan imbangan badan
II Controlling and coordinating muscular activities
Mengawal dan mengawal atur aktiviti-aktiviti otot

21
III It is associated with reasoning and intelligence
Ia berhubung kait dengan penaakulan dan kebijaksanaan
IV It controls human behaviour
Ia mengawal kelakuan manusia

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

50. The diagram shows the areas of the brain. Which area of the brain, A, B, C or D is labelled
wrongly?
Rajah menunjukkan kawasan-kawasan otak. Kawasan otak yang manakah, A, B, C atau D
dilabel dengan salah?

51. Which of the following statements is not true about medulla oblongata?
Antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar tentang medula oblongata?

A It is located in between the brain at the top and the spinal cord below
Ia terletak di antara otak di bahagian atas dan saraf tunjang di bahagian bawah
B It is the smallest component of the brain
Ia merupakan komponen terkecil otak
C It controls all the involuntary action
Ia mengawal semua tindakan luar kawal
D It controls balancing the body
Ia mengawal keseimbangan badan

52. Which of the following actions is involuntary in the human infant stage but becomes
voluntary action in the human adult stage?
Antara tindakan yang berikut, yang manakah merupakan tindakan tidak terkawal pada
peringkat bayi tetapi menjadi tindakan terkawal pada peringkat dewasa?

22
A Defecation
Penyahtinjaan
B Breathing
Pernafasan
C Dilation
Pendilatan
D Crying
Menangis

53. Which of the following is the correct difference between a voluntary action and an involuntary
action?
Antara yang berikut, yang manakah merupakan perbezaan yang betul antara tindakan
terkawal dan tindakan luar kawal?

Voluntary action Involuntary action


Tindakan Tindakan luar
terkawal kawal
A Response is Response is
independent of will dependent of will
Gerak balas Gerak balas
merupakan bergantung kepada
kemahuan
B Slow to respond Fast to respond
Lambat untuk Pantas untuk
bertindak balas bertindak balas
C Aware of it Not aware of it
happening happening
Sedar ketika Tidak sedar ketika
perkara itu berlaku berlakunya perkara
itu
D Controlled by Controlled by
cerebrum and medulla oblongata
cerebellum Dikawal oleh
Dikawal oleh medula oblongata
serebrum dan
serebelum

54. What will happen if the medulla oblongata of a person is injured?


Apakah yang akan terjadi jika medula oblongata seseorang tercedera?

A He will not be able to execute voluntary action


Dia tidak akan dapat melaksanakan tindakan terkawal
B He will experience paralysis of the limbs
Dia akan mengalami lumpuh anggota badan

23
C He will lose his sense of balance
Dia akan hilang deria keseimbangannya
D He will lose his life
Dia akan kehilangan nyawanya

55. Which of the following is not true about hormones?


Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang hormon?

A Hormones are carried by blood from one place to another place in the body
Hormon dibawa oleh darah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam badan
B Hormones are chemicals secreted by the endocrine glands
Hormon adalah bahan kimia yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin
C Hormones have specific effect on certain tissues or organs
Hormon mempunyai kesan tertentu ke atas tisu atau organ tertentu
D Hormones are secreted into the bloodstream through ducts
Hormon dirembeskan ke dalam aliran darah melalui duktus

56. Which of the following statements are true about hormones in human body?
Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar tentang hormon di dalam badan
manusia?

I It controls the rate of body process


Ia mengawal kadar proses badan
II It causes physical and physiological changes of body
Ia menyebabkan perubahan fizikal dan fisiologi badan
III Excessive or insufficient hormones do not cause any harm to body
Hormon yang berlebihan atau tidak mencukupi tidak mendatangkan bahaya kepada
badan
IV A large amount of a hormone is needed to act effectively on a target organ
Sejumlah besar hormon diperlukan untuk menghasilkan kesan terhadap suatu organ
sasaran

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

57. The diagram shows an endocrine gland.


Rajah menunjukkan satu kelenjar endokrin.

24
Which of the following statements is correctly described in the diagram?
Antara pernyataan yang berikut, yang manakah diterangkan dengan betul dalam rajah di
atas?

I Endocrine glands do not have ducts


Kelenjar endokrin tidak mempunyai duktus
II Hormones are secreted directly into the bloodstream
Hormon dirembeskan secara terus ke dalam aliran darah
III Every endocrine gland produces similar hormones
Setiap kelenjar endokrin menghasilkan hormon yang sama
IV Pituitary gland control the physical and mental growth
Kelenjar pituitari mengawal pertumbuhan mental dan fizikal

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

58. The diagram shows an endocrine gland in the human male.


Which endocrine gland, A, B, C or D controls the growth of bone and muscles?
Rajah menunjukkan satu kelenjar endokrin di dalam lelaki.
Kelenjar endokrin A, B, C atau D yang manakah mengawal pertumbuhan tulang dan otot-
otot?

25
59. Which of the endocrine gland acts as a duct gland as well as ductless gland?
Kelenjar endokrin yang manakah bertindak sebagai kelenjar duktus dan juga sebagai
kelenjar tanpa duktus?

A Thyroid glands
Kelenjar tiroid
B Adrenal glands
Kelenjar adrenal
C Pancreas
Pankreas
D Testes
Testis

60. Which endocrine gland and what hormones are secreted when a person is in panic and stress?
Kelenjar endokrin yang manakah dan apakah hormon yang dirembeskan apabila seseorang
itu berada dalam keadaan panik dan tertekan?

Endocrine gland Hormones


Kelenjar endokrin Hormon
A Pancreas Insulin
Pankreas Insulin
B Adrenal gland Adrenaline
Kelenjar adrenal Adrenalin
C Adrenal gland Thyroxine
Kelenjar adrenal Tiroksin
D Pancreas Adrenaline
Pankreas Adrenalin

26
61. Where is the location of adrenal glands?
Di manakah lokasi kelenjar adrenal?

A In the male reproductive system


Di dalam sistem pembiakan lelaki
B On the top of the kidney
Pada bahagian atas ginjal
C Below the stomach
Di bawah perut
D In the neck
Di leher

62. What are the hormones being injected into a diabetes sufferer?
Apakah hormon yang disuntik ke dalam penghidap diabetes?

A Thyroxine
Tiroksin
B Glucagon
Glukagon
C Oxytocin
Oksitosin
D Insulin
Insulin

63. An adult man but for his size is like a boy. Which of the endocrine gland is not functioning
well?
Seorang lelaki dewasa mempunyai saiz seperti seorang budak lelaki.
Kelenjar endokrin yang manakah tidak berfungsi dengan baik?

A Pituitary gland
Kelenjar pituitari
B Thyroid gland
Kelenjar tiroid
C Adrenal gland
Kelenjar adrenal
D Ovary
Ovari

64. The diagram shows a specific gland found in a female.


Rajah menunjukkan satu kelenjar khusus yang terdapat di dalam perempuan.

27
Deficiency of the secretion of the hormones by the gland Y causes the following except
Kekurangan dalam perembesan hormon oleh kelenjar Y menyebabkan semua yang berikut
kecuali

A infertility
kemandulan
B irregular menstrual cycle
kitar haid yang tidak teratur
C abortion of foetus before its due date
keguguran fetus sebelum masanya
D incomplete development of secondary female characteristics
perkembangan ciri-ciri perempuan yang tidak lengkap

65. What are the hormones secreted by the ovary?


Apakah hormon yang dirembeskan oleh ovari?

I Oestrogen
Estrogen
II Progesterone
Progestron
III Testosterone
Testosteron
IV Adrenaline
Adrenalina

28
A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

66. Which of the following is not true about the difference between the nervous system and the
endocrine system?
Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang perbezaan antara sistem saraf dan
sistem endokrin?

Nervous system Endocrine system


Sistem saraf Sistem endokrin
A Consist of the Endocrine glands
brain, spinal cord Kelenjar endokrin
and neurones
network
Terdiri daripada
otak, saraf tunjang
dan jaringan
neuron
B Message in the Message in the
form of electrical form of chemicals
impulses known as hormones
Utusan dalam Utusan dalam
bentuk impuls bentuk bahan kimia
elektrik yang dikenali
sebagai hormon
C Targets to a wide Targets to a specific
areas organ
Sasaran kepada Sasaran kepada
satu kawasan yang organ tertentu
luas
D The response is The response is
fast slow
Gerak balas cepat Gerak balas lambat

67. Which of the following activities does not involve coordination between the nervous system
and the endocrine system?
Antara aktiviti-aktiviti berikut, yang manakah tidak terlibat daalm koordinasi di antara sistem
saraf dan sistem endokrin?

29
A While Ali was walking, he suddenly saw a cobra
Semasa Ali sedang berjalan, dia tiba-tiba ternampak seekor ulang tedung
B While Mat was jogging, a dog was chasing after him
Semasa Mat sedang berlari-lari anak, seekor anjing telah mengejarnya
C Jenny's hand was cold, before she was called to perform on stage
Tangan Jenny sejuk sebelum dia dipanggil untuk membuat persembahan di atas pentas
D Johan was revising his notes before the examination started
Johan telah mengulang kaji nota pelajarannya sebelum peperiksaan bermula

68. Which the following substances is an anti-depressant?


Antara yang berikut, yang manakah merupakan suatu antidepresan?

A Tranquillizers
Ubat penenang
B Barbiturates
Barbiturat
C Morphine
Morfin
D Cocaine
Kokain

69. What is the effect of hallucinogens?


Apakah kesan halusinogen?

A Slow down heart activities


Memperlahankan aktiviti jantung
B Increase alertness and body activity
Meningkatkan tahap kepekaan dan aktiviti badan
C Relieve pain and ease mental stress
Melegakan kesakitan dan menenangkan tekanan mental
D Cause a person to fantasize about himself and his surrounding
Menyebabkan seseorang berfantasi tentang dirinya dan persekitarannya

70. Stimulants are used to reduce sleepiness and fatigue. Excessive dosage of stimulants may
cause
Perangsang digunakan untuk mengurangkan rasa mengantuk dan keletihan. Pengambilan
peransang dalam dos berlebihan boleh mengakibatkan

I heart irregularities
ketakteraturan jantung
II blockage of coronary arteries
arteri koronari tersumbat
III coma leading to death
koma yang boleh membawa maut

30
IV hyperactive
hiperaktif

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

71. Barbiturates and tranquilisers are used in the medical field to treat
Barbiturat dan ubat penenang digunakan di dalam bidang perubatan untuk merawat

A cancer
kanser
B depression
kemurungan
C heart disease
penyakit jantung
D high blood pressure
tekanan darah tinggi

72. Which of the following is not true about drugs?


Antara yang berikut, yang manakah tidak benar tentang dadah?

A Drugs can be eaten, inhaled, smoked or injected into the body


Dadah boleh dimakan, dihidu, diasap atau disuntik ke dalam badan
B Drugs are psychoactive substances that may cause addiction
Dadah merupakan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan ketagihan
C Drugs can be used as medicine to treat diseases
Dadah boleh digunakan sebagai ubat untuk merawat penyakit
D Drugs can only be obtained from plants
Dadah hanya boleh didapati daripada tumbuhan

73. What is contained in an alcoholic drink?


Apakah yang terdapat di dalam minuman beralkohol?

A Methanol
Metanol
B Ethanol
Etanol
C Ether
Eter

31
D Ester
Ester

74. Which of the following food can be used to make alcohol?


Antara makanan berikut, yang manakah boleh digunakan untuk membuat alkohol?

I Grains
Bijirin
II Fruits
Buah-buahan
III Vegetables
Sayur-sayuran
IV Yogurt
Yogurt

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

75. Which organ is first affected by consumption of alcoholic drink?


Organ manakah yang pertama terjejas oleh pengambilan minuman beralkohol?

A Heart
Jantung
B Liver
Hati
C Brain
Otak
D Kidney
Ginjal

76. Which of the following is the effect of alcoholic consumption?


Antara yang berikut, yang manakah merupakan kesan daripada pengambilan alkohol?

I It causes poor judgment of distance


Ia menyebabkan seseorang tidak dapat menganggar jarak dengan betul
II It slows down the nervous system
Ia memperlahankan sistem saraf
III It improves blood circulation
Ia meningkatkan peredaran darah

32
IV It relieves pain
Ia melegakan kesakitan

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

77. Which of the following is caused by the long-term addiction of alcohol?


Antara yang berikut, yang manakah disebabkan oleh kesan ketagihan alkohol jangka
panjang?

I Lungs cancer
Kanser peparu
II Brain size shrinks
Saiz otak mengecil
III Gastritis and ulcers
Gatrik dan ulser
IV Heart attack
Serangan jantung

A I and II
I dan II
B II and III
II dan III
C I and IV
I dan IV
D III and IV
III dan IV

78. Which of the following factors does not contribute to a sound and healthy mind?
Antara faktor-faktor berikut yang manakah tidak menyumbang kepada minda yang sihat dan
tenang?

A Balanced diet
Diet yang seimbang
B Hormonal balance
Keseimbangan hormon
C Mental distraction
Gangguan mental
D Good living habits
Gaya hidup yang baik

33
34

Anda mungkin juga menyukai