Anda di halaman 1dari 5

PROFORMA KURSUS

Course Proforma

FAKULTI PENDIDIKAN
Faculty of Education

GGGB6022 SEMESTER I KULIAH


PENULISAN AKADEMIK II SESI 2017/2018 Khamis Dewan Budiman
ACADEMIC WRITING II 8-10 pm

Pensyarah/Lecturer: Prasyarat/Pre-requisites:

PENYELARAS: DR. MOHD ISA HAMZAH GGGB 6012 (PENULISAN AKADEMIK I)


GGGB 6013 (KAEDAH PENYELIDIKAN I)
PENSYARAH : GGGB 6023 (KAEDAH PENYELIDIKAN II)
GGGE 6673 (KERTAS PROJEK 1)
PROF DR SAEMAH RAHMAN
PROF MADYA DR HAMIDAH YAMAT
PROF MADYA DR NORLENA SALAMUDDIN
DR MOHAMED YUSOFF MOHD NOR
DR FARIDAH MYDIN KUTTY
PM DR NORASMAH OTHMAN
PROF LILIA ABDUL HALIM
PROF KAMISAH OSMAN
SEMUA PENSYARAH PENYELIA
1. Kod Kursus : GGGB6022
2. Nama Kursus / Course Title : Penulisan Akademik II/Academic Writing II
3. Kredit : 2
4. Taraf Kursus : Wajib (Fakulti)
5. Sinopsis / Synopsis :
Kursus ini akan dilaksanakan secara gabungan antara bersemuka dan atas talian (blended –
Face to Face & online). bertujuan untuk mendedahkan dan membimbing pelajar dalam
penulisan artikel. Pelajar akan menggunakan pengetahuan yang diperolehi dalam kursus
Kaedah Penyelidikan 1, 2; Kertas Projek 1 dan Penulisan Akademik 1 bagi membantu
mereka dalam menghasilkan artikel. Aspek-aspek penulisan yang diutamakan adalah
penulisan abstrak, pengenalan, penyataan masalah dan tujuan kajian dalam artikel,
tinjauan literatur, metodologi kajian, dapatan dan perbincangan, dan implikasi kajian dalam
artikel. Pelajar dikehendaki mengenalpasti bentuk dan fokus artikel yang hendak ditulis,
mengenalpasti prosiding/jurnal yang hendak dihantar, menghasilkan artikel yang hendak
dihantar untuk penerbitan.

This course aims to introduce and guide students in writing an article. Students will use the
knowledge gained from Research Methodology 1 & 2 , Project paper 1 and Academic
Writing 1 in helping them to write an article. The focus are the writing of the abstract,
introduction, problem statement and research purpose in an article, literature review,
methodology, findings and discussion, and research implications in an article. Students are
also required to identify the type, focus of article and proceeding/journal to which the
article is intended to be submitted, and prepare the article for submission

6. Pra-Keperluan:
GGGB 6012 (PENULISAN AKADEMIK I)
GGGA 6014 (KAEDAH PENYELIDIKAN I)
GGGB 6023 (KAEDAH PENYELIDIKAN II)
GGGA 6044 (PROJEK PENYELIDIKAN I)

7. Rujukan:
Bennett, K. 2014. The semi-periphery of academic Writing: Discourses, communities and
practices. Publisher Palgrave Macmillan.
Candlin, C. N., Crompton, P., & Hatim, B. 2016. Academic writing step by step: A research-
based approach. Equinox. Sheffield & Bristol.
Cargill, M. & O’Connor, P. 2013. Writing scientific research articles: Strategies and steps
(2nd ed.). New Jersey: Wiley-Blackwell.
Oliver, P. 2014. Writing your thesis. London: Sage. Retrieved at
http://www.nova.edu/sss/QR/QR10-2/bowen/pdf
Universiti Kebangsaan Malaysia. 2015. Panduan menulis tesis: Gaya UKM. Bangi. Penerbit
UKM
8. Pelan Pentaksiran: Pelan Pentaksiran Kursus GGGB6022 Penulisan Akademik II

Kaedah

Penentu
Pentaksiran

Kaedah Penyampaian
GGGB6022 Penulisan

Tugasan Penulisan
Tahap Taksonomi
Akademik II

Pembentangan
Indikator HPP*/

Pemboleh (1) /
Pada akhir kursus ini, pelajar
MQF**
seharusnya berkebolehan
untuk:

(2)
1. menganalisis dan C5 Berkemampuan HPP3 2 Kuliah interaktif, 30
menghubungkait membandingbeza, perbincangan
maklumat secara menjustifikasi dan kumpulan kecil
kritikal untuk tujuan menilai idea atau dan seminar
penulisan bahagian- maklumat dalam
bahagian dalam artikel bidang penyelidikan

2. Membincangkan dan C6 Berkemampuan HPP4 2 Kuliah interaktif 50 10


menghasilkan membina konstruk & perbincangan
penulisan bahagian- idea baru melalui kumpulan kecil
bahagian dalam artikel pengintegrasian
– abstrak, pengenalan, maklumat-maklumat
literatur, metodologi,
dapatan dan
perbincangan,
implikasi dan
kesimpulan.
3. Mengumpulkan dan P6 Berkeupayaan HPP5 2 Kuliah interaktif 10
menyebarkan hasil melaksanakan, & perbincangan
penulisan membina, kumpulan kecil
membudayakan
kemahiran menulis
dapatan ilmiah

JUMLAH/ TOTAL 80 20
9. Rancangan Pembelajaran

Minggu Topik

Kuliah (Jam)

(Jam)
Pembentangan

(Jam)
Belajar Individu

Jumlah Jam
Belajar
1 Pengenalan kursus 4 6
 Penerangan struktur strategi Flipped classroom 2 0
 Struktur artikel dalam jurnal
 Pengenalpastian tajuk artikel
 Pencarian jurnal yang sesuai & g/panduan kpd penulis
 Etika penulisan dan penerbitan (Plagiarism, authorship)
 Pembentukan kumpulan untuk pembinaan senarai semak

2  Perjumpaan bersama Penyelia 0 2 4 6


 Pembinaan senarai semak (kerja kumpulan)

3  Flipped Learning – Pembentangan senarai semak 2 0 4 6


bahagian-bahagian penulisan (6 kumpulan)

4  Perjumpaan bersama Penyelia 0 2 4 6


 Penulisan bahagian Pengenalan dan Kajian Literatur

5  Flipped Learning – Pembentangan dan pemurnian 2 0 4 6


bahagian pengenalan dan tinjauan literatur

6  Perjumpaan bersama Penyelia 0 2 4 6


 Penulisan bahagian Metodologi

7  Flipped Learning – 2 0 4 6
 Pembentangan dan pemurnian Metodologi Artikel

8  Perjumpaan dengan penyelia 0 2 4 6


 Penulisan bahagian Dapatan & Perbincangan 1
9  Penulisan bahagian Dapatan & Perbincangan 2 2 0 4 6

10  Penulisan bahagian Dapatan & Perbincangan 3 0 0 4 4

11  Flipped Learning – Pembentangan dan pemurnian 2 0 4 6


bahagian dapatan

12  Flipped Learning – Pembentangan dan pemurnian 0 0 4 4


bahagian perbincangan

4
13  Flipped Learning – Pemurnian artikel penuh termasuk 2 0 4 6
Abstrak dan Rujukan

14 Perjumpaan dengan penyelia 0 2 4 6


Pembentangan (ppt) & Pemurnian untuk penghantaran artikel
ke jurnal
Jumlah Jam Pembelajaran dalam Satu Semester 14 10 56 80
Jumlah Jam “Notional” yang Diperlukan 80
Jumlah Kredit 2.00

10. Penilaian

Item Peratus/percentage

Pensyarah Kursus :

 Pelaksanaan Task based flipped


learning (60%)
- Pendahuluan dan Literatur 70%
(20%)
- Metodologi dan Dapatan (20%)
- Perbincangan dan Rujukan
(20%)

 Pembentangan (10%)

Penyelia Pembimbing :

 Penghasilan artikel : 30%


- Kandungan Konten Artikel
(20%)
- Kualiti artikel untuk penerbitan
(10%)

Jumlah 100