Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

NAMA GURU : NOOR ATHERAH BINTI ROSHAN

MINGGU : 1 HARI : SELASA TARIKH : 2 JANUARI 2018

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN : 4 C/J MASA : 10.30 – 12.00 PAGI

TEMA Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri


Peta I-Think

TAJUK/BIDANG NILAI 1 : Kepercayaan Kepada Tuhan Peta Bulatan

Peta Buih

Peta Buih Berganda


STANDARD Manusia diamanahkan untuk menguruskan alam dan penghuninya
Peta Alir
KANDUNGAN  Sikap bertanggungjawab terhadap setiap tindakan untuk
kesejahteraan diri dan orang lain Peta Pelbagai Alir
 Perlakuan baik perlu dilakukan oleh setiap individu
Peta Dakap
STANDARD Murid dapat: Peta Pokok
PEMBELAJARAN/  Menerima hakikat bahawa manusia bertanggungjawab
OBJEKTIF menjaga dan melindungi alam dan penghuninya (Pemikiran) Peta Titi

PEMBELAJARAN  Menyedari pentingnya manusia menjaga dan melindungi alam


dan penghuninya (Perasaan)
 Melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna untuk PdP Abad 21

melindungi alam dan penghuninya (Tingkah laku) Animation / Video

Brainstorming
AKTIVITI PdPc i. Murid mengkaji kesan tindakan manusia menguruskan alam
terhadap penghuninya. Gallery Walk
- Bencana alam Games
- Pencemaran
ii. Murid menjawab 5 soalan berkaitan tajuk yang dipelajari x Stay, y Stray

Group Prensentation
BAHAN BANTU
Buku Teks Internet/Youtube/Blog
MENGAJAR Role Play
(BBM) Modul Radio/TV
Traffic Light
Powerpoint Radas

Laptop/LCD Carta/ Graf Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)


Model Gambar Mengaplikasi
ELEMEN Menganalisis
MERENTASI Bahasa Sains dan Teknologi
KURIKULUM Menilai
Patriotisme Pendidikan Alam Sekitar
(EMK) Mencipta
Kreativiti dan Inovasi Nilai Murni
Kaedah Pentaksiran/PBS
Geografi Keusahawanan
Praktikal Amali
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pembelajaran Berasaskan Projek

Model
1. _____6____/____6____orang murid dapat menguasai objektif Laporan Amali
pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan.
2. _________/________orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran Port Folio

dan diberi latihan pemulihan. Buku Skrap


3. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana :
Latihan Bertulis
REFLEKSI
Mesyuarat/Kursus Cuti Rehat/Cuti Sakit Lisan

Program Sekolah Cuti Bencana/Cuti Khas Kuiz

Mengiringi Murid Keluar Cuti Peristiwa/Cuti Am Pembentangan


Aktiviti PdPc dibawa ke 5/1/2018
Aktiviti Luar Lain-lain (Nyatakan) :
....................................................................................
Nilai Murni

Sistematik Bersyukur

Kerjasama Bertanggungjawab
Bertolak
Hemah Tinggi
Ansur
Rasional Telus
Sains
Berminat
Teknologi
Kejujuran Kreatif / Inovatif

Anda mungkin juga menyukai