Anda di halaman 1dari 10

Bahagian A

[50 markah]
Jawab semua soalan yang diberikan.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini : 60 minit.

1. Jadual 1 menunjukkan jenis Ralat X.

Ralat X
 Atur cara diterjemahkan dengan jayanya
 Mesej ralat tidak dipaparkan
 Output yang dihasilkan bukan yang sepatutnya
Jadual 1

Namakan jenis Ralat X itu.

[1 markah]

2. Rajah 1 menunjukkan pseudo kod yang digunakan untuk satu atur cara.

P : Jika markah > 40


R : Papar mesej ‘LULUS’
T : Mula
Q : Jika tidak
S : Papar mesej ‘GAGAL’
U : Masukkan markah
V : Tamat
Rajah 1

Susun semula pseudo kod itu mengikut urutan yang betul dengan menulis P, Q, R,
S, T, U dan V dalam ruang jawapan yang disediakan.

[1 markah]

3. Lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang betul.

Semasa atur cara dilaksanakan nilai sesuatu (a)……………………………… .boleh


diubah sedangkan nilai (b)………………………………….. tidak boleh diubah.

[2 markah]

1
4. Jadual 2 menunjukkan fasa pembangunan atur cara yang tidak lengkap.

Fasa 1 : Analisis Masalah


Fasa 2 :
Fasa 3 : Pengekodan
Fasa 4 :
Fasa 5 : Dokumentasi
Jadual 2

Nyatakan Fasa 2 dan 4.

(a) Fasa 2 :

(b) Fasa 4 :

[2 markah]

5. Rajah 2 menunjukkan sebuah algoritma yang menerima dua nombor dan


memaparkan purata seperti yang berikut :
Mula
Input x
Input y
Purata = x + y
Papar purata
Tamat
Rajah 2

a) Apakah kesilapan yang terdapat dalam algoritma di atas.

b) Tuliskan algoritma yang betul.

[2 markah]

6. Katakan pemboleh ubah nombor menerima input integer -7. Apakah keputusan ungkapan
bandingan yang berikut ?

Ungkapan Keputusan (benar?)


(a) Nombor == 0
(b) Nombor != 0
[2 markah]

7. Terdapat 2 kunci hubungan iaitu kunci primer dan kunci asing. Nyatakan ciri-ciri :

(a) Kunci primer :

(b) Kunci asing :

[2 markah]

2
8. Tentukan output untuk kawalan ulangan yang berikut :

(a) for (n = 5 ; n<=25 ; n+=5) { System.out.print (n + “ “ ); }

Output :
(b) for (n = 3 ; n<=30 ; n+=6) { System.out.print (n + “ “ );}

Output :
[2 markah]

9. Jadual dibawah menunjukkan jadual entiti dengan atribut.

SUBJEK
ID_Guru ID_Subjek Nama_Subjek

Nyatakan :
(a) Kunci primer :
(b) Kunci asing :

[2 markah]

10. Pernyataan di bawah ialah definisi interaksi manusia dengan komputer.

Interaksi x dan y melibatkan kajian tentang cara teknologi komputer


mempengaruhi kerja dan aktiviti manusia.

Berdasarkan pernyataan di atas. Nyatakan :


(a) x :

(b) y :

[2 markah]

11. Berikut merupakan algoritma untuk mengira luas segi empat. Berdasarkan
algoritma dibawah, jawab soalan-soalan berikut :
Mula
Input panjang dan lebar
Luas segi empat = Panjang x lebar
Papar luas segi empat
Tamat

(a) Apakah output untuk algoritma di atas?

(b) Berikan dua pemboleh ubah yang terdapat dalam algoritma di atas?

[3 markah]

3
12. Padankan kenyataan berikut dengan senarai yang diberikan dengan menulis P atau Q atau R atau
S.

Teknik leraian Pengecaman Corak Peniskalaan Algoritma


P Q R S

(a) Menyenaraikan ciri-ciri umum dan spesifik untuk


menghasilkan proses penyelesaian masalah yang lebih tepat
(b) Satu set langkah arahan untuk menyelesaikan masalah. Ia
turut digunakan untuk rekaan carta alir dan pseudokod.
(c) Memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang
mudah diuruskan.
[3 markah]

13. Baca setiap pernyataan berikut dengan teliti. Nyatakan pernyataan berikut benar atau palsu.
Tulis jawapan anda pada ruangan yang disediakan.

Pernyataan Benar/Palsu

(a) Pseudokod adalah perwakilan algoritma yang menggunakan


simbol grafik untuk mewakili arahan-arahan penyelesaian.

(b) Struktur kawalan pilihan memberikan perisian komputer


untuk membuat keputusan berasaskan syarat yang telah
ditentukan oleh pengaturcara.

(c) Jenis data dalam bahasa pengaturcaraan merujuk satu set


data yang mempunyai nilai dan ciri-ciri yang telah ditetapkan

[3 markah]

14. Berikut merupakan sebahagian aturcara yang menggunakan s truktur kawalan


ulangan. Berikan output bagi setiap aturcara yang diberikan.

Subaturcara Output
a) Int bil;
bil=1;
while (bil<=10) { System.out.print(bil);
bil+=2;
b) Int bil;
bil=1;
while (bil<=5) {System.out.print(bil);
bil++;
c) Int bil;
for (bil=5;bil>=1;bil-)
System.out.print(bil);
[3 markah]

4
15. Sekolah Seri Kenanga menggunakan sistem kad pintar untuk merekod
kehadiran murid ke sekolah. Setiap murid di sekolah tersebut dibekalkan dengan
kad pintar ini semasa mereka mendaftar masuk ke sekolah. Jadual dibawah
menunjukkan data yang terdapat pada kad pintar tersebut.

Tentukan jenis data yang bersesuaian bagi data-data yang terdapat dalam kad
tersebut

Data Contoh Jenis Data


12 digit nombor kad
000515105678 (a)
pengenalan
Nama murid Hashim (b)
Lewat atau tidak Tidak (c)
[3 markah]

16. Nyatakan 3 kelemahan sistem penyimpanan fail secara konvensional berbanding


dengan sistem berkomputer.

[3 markah]

17. Anda diminta untuk membangunkan Sistem Maklumat untuk kelas anda.
Senaraikan 3 atribut bagi entiti PELAJAR.

[3 markah]

18. Jadual 4 menunjukkan data yang disimpan bagi aktiviti luar persekolahan.

namaMurid X Y Z
Gopal Catur Selasa AJK
Osman Badminton Isnin Pengerusi
Mulan Hoki Rabu Setiausaha
Jadual 4

Cadangkan nama-nama atribut yang tepat bagi setiap kumpulan data yang dilabel :
(a) X :
(b) Y :
(c) Z :
[3 markah]

19. Lengkapkan gambarajah hubungan di bawah dengan mengisi maklumat yang


disertakan dalam jadual.

5
Entiti Hubungan Atribut
GURU, SUBJEK mengajar ID_Guru, Nama_Guru, Geografi

[4 markah]

20. Berikut merupakan ciri-ciri kualiti pangkalan data.


 Integriti data
 Ketekalan data
 Kelewahan data

Padankan ciri-ciri kualiti pangkalan data dengan kepentingan sesuatu pangkalan


data mencapai kualiti yang ditetapkan dalam jadual dibawah.

Kepentingan Ciri-ciri kualiti pangkalan data


(a) Untuk memastikan data yang diperolehi boleh
dipercayai dan tidak dipersoalkan

(b) Data yang lemah mungkin korup atau hilang.


Penting untuk memastikan tiada ralat semasa
kemasukan data.
(c) Mengelakkan data yang tidak konsisten dan
tidak efisien

(d) Memastikan data sempurna, tepat dan sah

[4 markah]

Bahagian B
[50 markah]

6
Jawab semua soalan yang diberikan.
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini : 90 minit.

21. Jadual 1 menunjukkan hubungan antara umur dan kategori seseorang individu.

Umur Kategori
Lebih besar daripada atau sama dengan 25 Dewasa
Lebih besar daripada atau sama dengan 12 Remaja
Lebih besar daripada atau sama dengan 2 Kanak-kanak
Kurang daripada 2 Bayi
Jadual 1

Berdasarkan Jadual 1 lukis carta alir bagi hubungan tersebut.

[10 markah]
22. Jawab soalan dibawah berdasarkan pernyataan yang diberi.

Sekolah anda mengadakan pertandingan catur sempena Hari Karnival Sukan.


Sebuah sistem pendaftaran perlu dibina untuk proses pendaftaran peserta.
7
(a) Anda sebagai setiausaha pertandingan, diminta menyediakan analisis
keperluan sistem tersebut dari aspek berikut :
i. Tajuk

ii. Kumpulan sasaran

iii. Isu permasalahan

iv. Cadangan penyelesaian.

[4 markah]
(b) Lakarkan reka bentuk skrin utama sistem tersebut.

[4 markah]
(c) Huraikan kepentingan interaksi antara manusia dengan komputer.

[2markah]

23. Rajah 1 menunjukkan hubungan antara dua jadual dalam sistem pangkalan
data.
MURID KELAS

id_kela
no_kp nama alamat id_kelas nama_kelas guru_kelas
s
000111105777 Ali Kajang 4A 4A 4 Amanah En Ahmad

8
00031410598
Siti Bangi 4B 4B 4 Bestari Pn Aminah
8
Rajah 1

Berdasarkan Rajah 1,

(a) Nyatakan satu medan bagi setiap jadual.


Jadual MURID = ____________________________
Jadual KELAS = ____________________________
[2 markah]

(b) Lukiskan gambar rajah perhubungan entiti (ERD) dengan menunjukkan :


(i) Nama dua entiti dan set hubungan [2 markah]
(ii) Atribut-atribut setiap entiti [7 markah]
(iii) Kunci primer dan kunci asing [3 markah]
(iv) Kekardinalan [1 markah]

24. Guru Sains Komputer telah memberikan tugasan untuk membina satu program
yang bertajuk “Mari Mengira Isipadu Silinder”. Rajah 2 menunjukkan
pseudokod untuk mengira isipadu silinder.

Mula
INPUT jejari, tinggi
Isipadu = 3.142 x jejari x jejari x tinggi
OUTPUT isipadu
Tamat

Rajah 2

9
(a) Nyatakan jenis data bagi perkara berikut :
i. Jejari :
ii. Tinggi :
iii. Isipadu silinder : [3 markah]

(b) Nyatakan pemalar dan pemboleh ubah di dalam Rajah 2 di atas.


i. Pemalar :
ii. Pemboleh ubah : [2 markah]

(c) Jelaskan dua kepentingan prinsip reka bentuk interaksi yang dinyatakan di
4(d) dalam pembangunan aplikasi.

[3 markah]

(d) Berdasarkan Rajah 2, hasilkan reka bentuk skrin menggunakan prinsip asas
reka bentuk interaktif. Paparan anda mestilah mempunyai kotak teks untuk
pengguna memasukkan data input. Sediakan juga butang arahan “Kira“,
“Reset“ dan “Keluar“. [7 markah]

SOALAN TAMAT

10