Anda di halaman 1dari 20

4.

0 KONSEP STRATEGI, PENDEKATAN, KAEDAH, DAN TEKNIK

Strategi, pendekatan,kaedah dan teknik merupakan satu gabungan yang saling


berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain bagi mewujudkan satu proses
pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri yang terdapat di antara konsep-konsep ini,
apabila diaplikasikan dalam bilik darjah akan membentuk satu pembelajaran yang
kondusif, ceria dan seterusnya objektif akan tercapai.

4.1 STRATEGI

Strategi merupakan satu susunan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk
mencapai sesuatu matlamat atau tujuan dengan menggunakan tenaga, masa dan
kemudahan yang diperolehi secara optimum. Menurut kamus Dewan, strategi ialah ilmu
tentang cara-cara merancang dan melaksanakan tindak-tanduk atau rancangan yang
diatur untuk mencapai matlamat atau kejayaan.

4.1.1 KLASIFIKASI STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi
berpusatkan
guru

Strategi Strategi
berpusatkan berpusatkan
masalah murid

Strategi
berpusatkan
bahan
•Guru sebagai fasilitator,
Berpusatkan murid •Bergantung sepenuhnya
murid sebagai penonton kepada Bahan Bantu
•Interaksi sehala sahaja Mengajar
•pencapaian murid •utamakan kecekapan dan
diutamakan •murid pemain utama, kemahiran menggunakan
•murid pasif dan tidak guru hanya pemimpin. bahan.
kreatif •interaksi dua hala. •Sesi pembelajaran lebih
mearik, berkesan dan
•ciri kepimpinan guru •utamakan objektif bermakna.
bersifat autokratik pencaian murid
•Murid melalui pengalaman
•mengutamakan •murid lebih kreatif dan sebenar
keputusan ujian dan beinisiatif
peperiksaan •dapat memupuk nilai -
nilai murni seperti
•kaedah keseluruhan kelas kerjasama Berpusatkan
bahan
Berpusatkan
guru

4.2 PENDEKATAN

Dalam pengajaran bahasa, pendekatan ialah satu kumpulan andaian yang saling
berkaitrapat mengenai hakikat bahasa, hakikat pengajaran bahasa dan hakikat
pembelajaran bahasa. Pendekatan juga bermaksud halatuju atau arah yang diambil untuk
menuju sesuatu sasaran. Selain itu, pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in
any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan
yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu. Antara
klasifikasi pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah seperti rajah di bawah:
JENIS-JENIS PENDEKATAN

Pendekatan Pendekatan Pendekatan


induktif Pendekatan Pendekatan Pendekatan Pendekatan tematik masteri
deduktif eklektik komunikatif oral

4.2.1 PENDEKATAN INDUKTIF

Sebelum
memulakan
pengajaran dan
pembelajaran
guru perlu
menyediakan
contoh-contoh
yang sesuai
Aktiviti perlu untuk murid
membuat Murid dibimbing
dipelbagaikan dan melalui aktiviti
menarik perhatian rumusan
penyoalan
murid supaya dapat
membuat
KONSEP INDUKTIF kesimpulan
sendiri
Pelbagai contoh
Guru yang mengandungi
menyediakan ciri-ciri yang sama
alat bantu untuk memudahkan
mengajar yang murid membuat
bersesuaian kesimpulan samada
daripada guru atau
murid
KEBAIKAN PENDEKATAN INDUKTIF

Pelajaran diterima
dengan cara yang
lebih konkrit kerana
ia disertai dengan
contoh-contoh yang
baik dan kanak-kanak
Sesuai dengan munasabah.
kehendak ilmu mempelajarinya
pengajaran dan melalui lisan, bacaan
dan karangan. ia
pendidikan, iaitu tidaklah disampaikan
beberapa amatan disampaikan sebagai
akan menjadi satu tajuk pelajaran yang
tanggapan. berasingan.

Tidak perlu
menghafaz kerana Bahan-bahan
kanak-kanak akan diterima secara tidak
faham setelah langsungdan dapat
diberikan contoh- digunakan secara
contoh itu beberapa praktik.
kali.

Guru mudah menyusun


pelajran mengikut Kanak-kanak
prinsip-prinsip mempelajari benda-
bagaimana kanak- benda yang berguna
kanak belajar yakni dan biasa ditemui
daripada yang sennag dalam bacaan dan
kepada yang lebih karangan.
susah dan seterusnya.
4.2.2 PENDEKATAN DEDUKTIF

KONSEP PENDEKATAN DEDUKTIF

Pengajaran
Pendekatan ini dengan
Pendekatan ini
selaras dengan mengemukakan Bematlamatkan
lebih banyak
teori generalisasi dan pemerolehan
struktur kognitif
menekankan
pembelajaran kemudian diikuti
Gestalt oleh contoh- aspek tulisan
contoh.

KEBAIKAN PENDEKATAN DEDUKTIF

Cara yang
mudah
untuk
menyampai
kan isi
pelajaran.
KELEMAHAN PENDEKATAN DEDUKTIF

Sedikit
menggunak
an bahasa
yang
dipelajari.

Murid hanya
dapat
menulis
sahaja.

Cara penerangan
tidak dinyatakan
(konkrit).

4.2.3 PENDEKATAN ELEKTIF

KONSEP PENDEKATAN ELEKTIF

Boleh gunakan
Elektif bererti Menggabungkan
strategi Pusatan guru,
pemilihan, eklektik pendekatan indukti
Pusatan murid, dan
bermakna bercampur dan deduktif
Pusatan bahan

Gabungan Banyak digunakan Digunakan dalam


pendekatan dalam pengajaran aktiviti pemulihan dan
digunakan sains dan matematik pengayaan
Pendekatan elektif merupakan satu cara mengajar bahasa yang menggunakan pelbagai
kaedah. Pendekatan ini memberi peluang kepada guru menggunakan usaha dan kreativiti sendiri.
Guru juga berpeluang mengajar mengikut kebolehan dan kemampuan murid. Selain itu,
pendekatan ini banyak menggunakan latihan dalam pengajarannya. Antara kebaikan yang
diperolehi apabila guru menggunakan pendekatan elekftif dalam pengajarannya ialah murid-murid
berpeluang belajar dalam suasana yang lebih menyakinkan. Pendekatan ini juga sesuai
dilaksanakan untuk murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan memudahkan guru mentadbir
pengajaran mereka sekali gus meningkatkan pemahaman murid. Manakala, terdapat beberapa
kelemahan sekiranya guru menggunakan pendekatan ini termasuklah tugas guru bertambah
kerana terpaksa menyediakan banyak latihan dan tidak sesuai untuk murid yang lemah.

4.2.4 PENDEKATAN KOMUNIKATIF

KONSEP PENDEKATAN KOMINAKTIF

Secara umum, pendekatan ini member fokus


khusus kepada murid.

Hal ini kerana manusia perlu berkomunikasi


untuk sama ada secara interpersonal atau
intrapersonal bagi tujuan memenuhi keperluan
dan kehendaknya.
Antara lain manusia berkomunikasi untuk
menyatakan perasaan dan emosi, mencipta
imaginasi, memperoleh barangan dan
perkhidmatan, bertukar pandangan,
memperoleh dan menyampaikan maklumat.

Prinsip asas pendekatan komunikatif ini ialah


murid mengetahui dan memahami tujuan
melaksanakan aktiviti tertentu dalam proses
pembelajarannya.

Proses pengajaran bahasa dilaksanakan dalam


konteks wacana mengikuti proses komunikasi
sebenar.
Pendekatan komuikatif mempunyai ciri-cirinya yang tersendiri di mana penggunaan
pendekatan ini mementingkan makna, konteks dan situasi dalam pengajaran. Pendekatan
ini menumpukan kepada fungsi komunikatif dan hafazan. Matlamat pembelajaran dalam
pendekatan ini adalah berkeupayaan untuk berkomunikasi dan usaha untuk berkomunikasi
perlulah ada sejak dari awal lagi. Apabila guru mengaplikasikan pendekatan ini, murid
bukan sahaja boleh bertutur dan mendengar pertuturan yang terlibat dengan elemen-
elemen dalam sturktur bahasa yang berasaskan kekuatan dan keteguhan wacana serta
semantik tetapi juga terlibat dengan makna sosial yang mengambil kira cir-ciri
paralinguistik. Selain itu, murid dapat memahami perkara penting dalam bahasa iaitu
penggunaan bahasa dan bukannya kegunaan bahasa. Manakala, kelemahan yang
terdapat dalam pendekatan ini pula ialah meyebabkan guru sukar menyediakan pelbagai
aktiviti lisan untuk murid-murid yang berbeza peringkat kebolehan dan kecerdasan dan
pendekatan ini sukar untuk dilaksanakan kepada murid yang lemah.
2

2.3 Kaedah

KAEDAH : Satu rencana yang menyeluruh yang mengajar


sesuatu bahan bahasa dimana secara keseluruhannya berdasarkan kepada
pendekatan yang diaplikasikan tetapi tidak boleh bercanggah dengan
pendekatan tersebut.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) mengatakan bahawa kaedah mengajar


ialah peredaran ke arah satu tujuan pengajaran yang telah dirancangkan
dengan teratur. Hasan Langgulung (1981) pula mengatakan bahawa kaedah
itu sebenarnya bermaksud jalan untuk mencapai tujuan. Jadi, apa saja cara
yang guru lakukan untuk memberi faham kepada pelajar bagi mencapai objektif
pengajaran, maka itu adalah kaedah.

2.4 Teknik

TEKNIK : Taktik yang digunakan untuk mencapai objektif pembelajaran


yang segera maksimum pada waktu pengajaran dan pembelajaran bagi sesuatu
bahagian.

Mengikut Kamaruddin Hj. Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz dalam bukunya
Pengajian Melayu III : Komunikasi Bahasa, teknik boleh didefinisikan sebagai
pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam bilik darjah di
mana ia digunakan untuk mencapai sesuatu objektif.
3

.3.0 Konsep Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik dalam pengajaran dan
pembelajaran

PENDEKATAN

STRATEGI

KONSEP
KAEDAH

TEKNIK

Rajah 2: Konsep Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik

3.1 Konsep pendekatan

Sesuatu yang paling abstrak dan global. Ia merujuk kepada cara


bagaimana sesuatu mata pelajaran diajar berdasarkan objektifnya.Pendekatan
mestilah berlandaskan model, prinsip atau teori seperti ;Konkrit kepada abstrak,
mudah kepada susah, dan umum kepada spesifik. Pendekatan dianggap benar
tanpa memerlukan sebarang bukti atau alasan. Pendekatan yang baik serta
bijak mampu menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran menarik.Ia
merupakan satu pegangan dan falsafah bagi memahami dan mendekati
sesuatu perkara.

3.2 Konsep strategi

Satu perancangan yang diatur untuk mencapai tujuan atau matlamat bagi
membentuk kejayaan. Dalam Pengajaran dan pembelajaran ,strategi diperlukan
oleh seseorang guru supaya murid dapat menguasai sesuatu kemahiran yang
diajar setelah merancangnya seterusnya memberi kejayaan dalam hasil
pembelajaran yang telah ditentukan 4
3.3 Konsep Kaedah

Satu tindakan yang bersistematik supaya dalam jangka pendek, objektif


pelajaran spesifik tercapai. Penyampaian haruslah tersusun. Terdapat berbagai
kaedah yang boleh digunakan dalam bilik darjah seperti inkuiri-penemuan,kaedah
penyiasatan,kaedah dapatan dan sebagainya.

Menurut Edward M. Anthony,(1963), Kaedah merujuk kepada satu ikhtiar


keseluruhan dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun dan teratur.Ini
bermakna sesuatu kaedah yang dipilih haruslah berlandaskan kepada
pendekatan yang berkaitan dengan model dan prinsip.

3.4 Konsep teknik

Teknik digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran adalah untuk


menarik perhatian murid supaya minat belajar dan tidak jemu ketika sesi guru
mengajar. Pelbagai teknik boleh digunakan seperti teknik main peranan
,improvisasi, permainan bahasa, bercerita, simulasi,sumbangsaran dan
sebaginya. Guru harus bijak memilih teknik ketika belajar mengikut aras
pencapaian murid , umur, minat dan kebolehan murid. Bahan yang digunakan
juga penting agar bersesuaian dengan teknik yang diajar dengan menggunakan
pelbagai bahan konkrit. Ia juga boleh diklasifikasikan kepada kategori yang
mementingkan isi kandungan ataupun proses.
7.0 Teknik Pengajaran dan pembelajaran

Seseorang guru yang berdedikasi dan berwibawa akan merancang dan


melaksanakan teknik atau alat yang digunakan untuk menyampaikannya. Guru perlu
mewujudkan suasana iklim bilik darjah yang boleh merangsang dan menarik minat pelajar
yang dipilih haruslah sejajar dengan kaedah yang digunakan dan seirama dengan
pendekatan yang dianuti.

7.1 Tujuan – tujuan teknik

Menarik minat murid untuk


terus belajar di dalam kelas.

Mengekalkan
Memberi satu perhatian dan
pengalaman memberi
baru kepada tumpuan
murid untuk sepenuhnya
diaplikasiakan ketika sesi
semasa atau pengajaran
selepas dan
persekolahan pembelajaran

Membangkitkan rasa ingin


tahu murid mengenai
pembelajaran yang ingin
disampaikan oleh guru

Rajah 6 :Tujuan teknik diadakan


11

7.2 Jenis-jenis teknik pengajaran bahasa

kuiz sumbangsaran

perbahasan soaljawab

inkuiri simulasi

bercerita drama

latih tubi perbincangan

permainan forum
bahasa

Teknik
main pengajaran demontrasi
peranan bahasa

Rajah 7 : Jenis-jenis teknik

7.2.1 Teknik main peranan

1. Melakonkan situasi atau peristiwa yang dianggap penting.Proses berlaku di bilik darjah.
2.Murid memainkan peranan utama dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan
dalam situasi yang diberikan
3.Peranan yang dibawa atau dimainkan secara spontan tanpa menggunakan skrip
4.Dimulakan dengan pemikiran masalah yang sesuai setelah melihatnya atau mendengar
melalui filem, televisyen, rakaman ,radio atau direka oleh guru.
5.Penilaian prestasi para pelakon dan rumusan cara penyelesaian dibuat selepas selesai
aktiviti main peranan.
12

7.2.2 Permainan Bahasa

 Aktiviti pembelajaran sebagai aktiviti pengukuhan,pengayaan dan


pemulihan.
 Contoh aktiviti seperti kuiz,puzzle, teka-teki,meneka, silangkata
,penyelesaian masalah, demontrasi, sisip sukukata, menangga kekata dan
sebagainya.
 Boleh dilakukan secara individu, kumpulan , berpasangan atau kelas.
 Penglibatan pelajar memberi peluang untuk mendapat pengalaman, latihan
intensif dan sebagai alat dianogstik.
 Aktiviti yang dijalankan melibatkan kemahiran berbahasa pelajar seperti
 kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.

7.2.3 Latih tubi

 Aktiviti pengulangan fakta yang bertujuan untuk mencapai penguasaan


kemahiran.
 Sesuai digunakan untuk mata pelajaran Bahasa Melayu terutamanya untuk
murid-murid yang mempunyai aras pencapaian yang rendah.
 Digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran seperti kemahiran menyebut
suku kata perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting atau pun
huruf-huruf.
 Pelajar didedahkan dengan aktiviti menyebut, mendengar dan memikirkan
maksud sesuatu perkataan atau makna ayat.
 Berasakan pengajaran bahasa dengar dan sebut (audiolingual)
 Digunakan sebagai teknik menghafal atau mengingat.
13

13

7.2.4 Bercerita

Satu kaedah yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran.


Cerita disampaikan secara lisan, melalui tontonan, mendengar rakaman dan
melalui pementasan boneka.
Tujuan bercerita untuk:
 Menimbulkan minat murid untuk belajar
 Melatih kemahiran mendengar
 Memupuk nilai-nilai murni
 Memperkayakan pengalaman murid
 Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan
 Penglibatan murid secara aktif dan menjana pemikiran murid

7.2.5 Inkuiri

 Teknik yang dikenali juga sebagai teknik tinjau siasat.

 Merangkumi aspek-aspek soal selidik untuk mendapatkan jawapan atau kesimpulan


yang berorientasikan masalah.

 Dapat menimbulkan daya refleksi dikalangan pelajar.

 Pengendalian teknik inkuiri ialah :

1. Proses mengenali masalah


2. Mengkaji ramalan
3. Mengumpul maklumat
4. Menganalisis
5. Membuat rumusan

14

7.2.6 Perbahasan

 Merupakan perbincangan formal yang terdiri daripada kumpulan kecil


 Terdiri daripada 3 atau 4 orang ahli.
 Satu kumpulan pencadang dan satu lagi pembangkang yang menentang hujah.
 Murid dilatih untuk mengembangkan idea dan menyampaikan isi secara spontan .
 Merupakan satu aktiviti yang member peluang kepada murid menyampaikan hujah
yang bernas, logik dan berfakta.

7.2.7 Kuiz

 Guru dapat menperkukuhkan pengajaran dan memantapkan pemahaman pelajar


mengenai topik-topik tertentu.
 Dapat menguji minda pelajar disamping belajar sambil bergembira.
 Pelajar dapat menimba ilmu dengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-
teki.
 Mewujudkan cara belajar melalui pemikiran yang bernas.
 Membantu pelajar memahami sistem Bahasa Melayu terutama dari segi bentuk,
makna dan penggunaan bahasa yang tepat.
 Soalan adalah yang memberangsangkan minda dan mempunyai kemahiran berfikir

7.2.8 Sumbangsaran

Topik perbincangan sesuai dengan kebolehan, aras dan minat murid


Segala cadangan, pendapat dan ideaperlu dicatat untuk dibincangkan dalam
sesi umum.
Pengerusi mestilah berkelayakan untuk menyampaikan idea dan setiap ahli
berpeluang memberi cadangan

15

7.2.9 Soaljawab

 Mewujudkan interaksi dua haladan cara pembelajaran yang berkesan.


 Guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran
dan pelajar dikehendaki memberi tindakbalas yang sewajarnya.
 Soalan-soalan yang diberikan memerlukan pelajar berfikir dengan baik
di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar oleh guru
 Soalan yang terancang dan bermutu dapat membantu menajamkan aras
pemikiran pelajar di samping dapat mewujudkan iklim bilik darjah dan
pembelajaran beretika, dinamik dan berkesan

7.3.0 Simulasi

@ Suatu situasi pembelajaran yang terkawal dan merupakan situasi yang sama dengan
keadaan sebenar untuk menyelesaikan masaah

@ Pembelajaran berlaku dalam bilik darjah dan membolehkan murid melakukan aktiviti
secara lakonan dengan tujuan mengemukakan masalah

@ Terdapat dua jenis simulasi iaitu sosiodrama dan main peranan.

@ Tujuannya ialah :

 Murid dapat menguasai kemairan bertutur


 Membina pemikiran yang kreatif dan kritis
 Membina jati diri yang positif terhadap masalh yang dihadapi
 Mengaitkan isi pelajaran dengan sifat yang baik dan berwibawa
 Mewujudkan suasana situasi yang sebenar di dalam kehidupan seharian

16

7.3.1 Drama

 Mendorong dan merangsang minda pelajar untuk menghubungkan perasaannya


dengan matapelajaran yang dipelajarinya.
 Pelajar diberi kebebasan untuk meluahkan pendapat, membuat penemuan,
memberi dan berkongsi sesuatu dengan orang lain
 Drama dapat mempelbagaian ragam pembelajaran iaitu sebagai salah satu alat
bantu pengajaran dan pembelajaran.
 Teknik ini boleh menimbulkan rasa keseronokan dan keberkesanan pembelajaran
kepada pelajar, disamping dapat menyuburkan sahsiah pelajar.

7.3.2 Perbincangan

 Melibatkan aktiviti perbualan antara guru dengan murid di dalam kelas


 Sebagai cara untuk bertukar pandangan dan pendapat untuk berkongsi
idea ataupun masalah.
 Guru memberikan tajuk mengenai peristiwa, fakta, isu-isu atau konsep
kekeluargaan atau pencemaran, manakala murid berperanan
memberikan pendapat untuk pencambahan dan perkembangan idea.
 Guru sebagai fasilitator dan akan membantu murid membuat rumusan
terhadap hasil perbincangan mereka.
17

7.3.3 forum

 Satu sesi perbincangan yang terdiri daripada beberapa ahli panel untuk menjana idea
dan mengemukakan pendangan tentang sesuatu topic dan dijalankan secara formal.
 Teknik forum merupakan aktiviti lisan yang ideal dan sesuai dijalankan dalam
pengajaran, di mana pelajar akan berkongsi ilmu pengetahuan dan pengalaman
mereka,
 Secara langsung ianya dapat meningkatkan kemahiran menyampaikan idea dan fikiran
dengan jelas, bernas, proaktif ,berobjektif, kreatif dan rasional.
 Bagi merealisasikan kejayaan aktiviti ini,topik forum yang dipilih haruslah mudah,
menarik dan mencabar selaras dengan kemahiran, pencapaian serta peringkat umur
pelajar.

7.3.4 Demontrasi

 Kemahiran guru menunjukcara dan membuat demontrasi tentang sesuatu


aktiviti yang dijalankan di hadapan murid.

 Melibatkan pancaindera telinga dan mata serta percubaan murid untuk


melakukannya.

 Memerlukan pemahaman yang jitu serta berpetahuan luas ketika


melakukan sesuatu aktiviti
 Murid akan dapat melakukan sesuatu aktiviti dengan lebih mudah,kukuh
dan tepat kerana sudah memahami konsep dan cara melakukannya.

 Membina keyakinan murid untuk melaksanakannya secara individu


walaupun aras pencapaian mereka rendah

18

Anda mungkin juga menyukai