Anda di halaman 1dari 35

1.

0 PENDAHULUAN

Saya ialah seorang guru pelatih di sebuah Institut Pendidikan Guru di Kuala Lumpur yang

telah menjalani latihan praktikum dua kali pada tahun 2011. Saya menjalani kedua-dua

praktikum ini di sebuah sekolah rendah di Kajang. Sepanjang saya menjalani latihan

praktikum, saya telah melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran di mana saya

menerangkan pengetahuan Sains kepada murid-murid. Apabila saya lihat kembali sesi

pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan, saya mendapati saya menghadapi kesukaran

untuk menyampaikan pengajaran saya dengan berkesan. Bagi saya, penyampaian pengajaran

yang berkesan ialah kemampuan saya memberikan penerangan kepada murid dengan jelas

dan mudah difahami semasa melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran.

Biasanya, saya memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran setelah saya memastikan murid

bersedia untuk belajar dengan keadaan duduk yang tegak dan meja dirapatkan serta tiada

buku di atas meja masing-masing. Apabila saya mengajar, saya mendapati murid sering kali

saling bertanya antara satu sama lain terhadap perkara yang saya perkatakan.

Selain itu, saya juga perhatikan murid memahami perkara yang saya sampaikan dan

menjawab “Ya” tetapi apabila saya bertanyakan “Adakah kamu faham?”, mereka tidak dapat

menjawab soalan yang dikemukakan. Saya andaikan melihat murid memahami perkara yang

saya sampaikan kepada mereka tetapi murid sebenarnya tidak memberikan tumpuan mereka

kepada pengajaran.

Saya juga sukar membuat murid memberi maklum balas kepada soalan pengajaran saya.

Biasanya saya memberikan arahan kepada murid untuk mengangkat tangan dan berdiri

sekiranya ingin menjawab soalan. Ketika soalan diajukan, terdapat murid yang memberikan

jawapan sambil duduk serta tidak gemar mengangkat tangan. Situasi ini menunjukkan murid

tidak menghormati saya sebagai guru. Pada hemat saya, nilai menghormati antara satu sama

1
lain adalah amat penting. Keadaan ini berkemungkinan berlaku kerana arahan yang saya

berikan mungkin tidak menggunakan intonasi suara yang tegas.

Sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan, saya mendapati murid-murid berebut untuk

menjadi ketua kumpulan bagi kumpulan masing-masing. Mereka kurang mengamalkan nilai

bekerjasama serta saling menghormati antara satu sama lain. Sebagai seorang guru, saya amat

menekankan nilai kerjasama dalam kalangan murid. Murid-murid pula kerap bertanyakan

kepada saya perkara yang perlu dilakukan ketika melaksanakan aktiviti berkumpulan biarpun

saya telah menerangkan satu persatu perkara yang perlu dilakukan. Kesannya, proses

pengajaran dan pembelajaran saya menjadi terganggu. Mungkin saya tidak menggunakan

bahan bantu mengajar ini sebaik mungkin ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Saya

mendapati murid hanya menggunakan bahan bantu mengajar ketika melakukan aktiviti dalam

kumpulan.

Berdasarkan reflesksi pengalaman pengajaran dan pembelajaran saya yang lalu, saya

merasakan adalah wajar bagi saya untuk meningkatkan cara penyampaian pengajaran Sains

dengan berkesan.

2
2.O FOKUS KAJIAN/ISU KEPRIHATINAN

Fokus kajian saya ialah meningkatkan cara saya memberikan penerangan di dalam bilik

darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran berkesan mengenai tajuk elektrik dengan

menggunakan kit sains.

Semasa menjalani latihan praktikum, saya telah meminta guru pembimbing untuk melakukan

cerapan terhadap pengajaran dan pembelajaran saya. Beliau duduk di belakang bilik darjah

bagi memudahkan pemantauan. Berdasarkan catatan refleksi guru pembimbing, saya

mendapati saya perlu membaiki cara saya memberikan penerangan dalam menerangkan

konsep elektrik kepada murid. Guru pembimbing mengatakan penerangan yang saya berikan

tidak jelas. Menurut guru pembimbing,

Suara guru jelas tetapi kelihatan tidak yakin untuk


menerangkan tajuk ini. Guru perlu menerangkan satu persatu
supaya murid lebih faham.

Hal ini menunjukkan saya perlu meningkatkan kefahaman saya terhadap penguasaan tajuk

elektrik sebelum saya menyampaikan pengajaran. Penguasaan tajuk yang baik akan

membantu saya memberikan penerangan satu persatu kepada murid. Hasil cerapan turut

menunjukkan saya sering kemukakan soalan yang agak panjang kepada murid. Amalan ini

jelas dapat dilihat apabila murid meminta saya mengulangi soalan tersebut sebanyak dua

hingga tiga kali. Keseluruhannya, berdasarkan cerapan tersebut, saya masih boleh

mempertingkatkan kemahiran saya.

Seterusnya, saya telah melaksanakan kaji selidik ketika pengajaran berpasangan

dilaksanakan. Soalan dan hasil kaji selidik adalah seperti di dalam Jadual 1.

3
Jadual 1 : Hasil Soal Selidik Awal

Soalan Ya Tidak
Guru menyatakan tajuk yang akan diajar. /
Guru memberikan penerangan yang mudah /
difahami.
Guru memberikan penerangan yang jelas. /
Guru memberikan penerangan secara teratur. /
Pengajaran guru menarik minat dan /
menyeronokkan.
Soalan guru mudah untuk difahami. /
Arahan guru jelas dan mudah difahami. /

Berdasarkan Jadual 1, rakan saya bersetuju bahawa penerangan, soalan dan arahan saya

adalah kurang berkesan ketika melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Menurut rakan,

penerangan saya terlalu panjang. Manakala ketika memberi arahan pula, saya tidak

menggunakan nada yang tegas. Ketika membuat pengulangan arahan, saya tidak mengikut

susunan seperti arahan pertama. Maka, kesannya, murid berasa keliru apabila ingin

memastikan arahan yang diterima pada kali pertama adalah betul atau tidak. Berdasarkan

dapatan data ini, dapat diringkaskan bahawa penerangan saya ketika melaksanakan

pengajaran dan pembelajaran adalah kurang memuaskan dan perlu ditingkatkan.

Dalam usaha untuk menjadi seorang guru berdedikasi dan beriltizam, kelemahan ini perlu

saya perbaiki. Saya perlu pertingkatkan cara saya berikan penerangan semasa mengajar

konsep elektrik. Meningkatkan kemahiran memberikan penerangan perlukan saya

meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Menurut Mansor, Ramli dan Shawaluddin (1984)

dalam kajian Shafrin, Fadzilah dan Rahimi (2009), komunikasi ialah merupakan satu proses

sesuatu idea, nilai, sikap dan sebagainya disalur dan dipindahkan serta dikongsikan oleh

seseorang individu dengan orang lain. Guru merupakan agen yang memainkan peranan dalam

menyampaikan ilmu serta menerapkan nilai murni kepada murid. Bagi seorang guru yang

ingin menyampaikan ilmu kepada muridnya melalui penerangan, beliau mestilah menguasai

kemahiran komuniasi lisan dan komunikasi bukan lisan.

4
Sekiranya penerangan yang disampaikan berlangsung dengan baik, prestasi pengajaran guru

pasti meningkat. Jika saya dapat meningkatkan cara memberikan penerangan dalam tajuk

elektrik, murid pasti dapat memahami konsep Sains seperti konsep elektrik. Apabila murid

dapat menguasai konsep tersebut,murid dapat melakukan aktiviti yang diberikan dengan

betul. Minat murid terhadap pembelajaran akan meningkat. Prestasi pembelajaran murid

semakin baik hasil daripada pengajaran guru yang berkesan.

Penilaian terhadap beberapa kriteria yang ditetapkan perlu saya pertimbangkan dalam usaha

saya untuk meningkatkan cara saya memberikan penerangan dalam konsep elektrik. Kriteria

kebolehtadbiran dipatuhi dalam kajian saya apabila saya boleh melaksanakan kajian ini di

sekolah. Sebagai seorang guru, memberikan penerangan kepada murid merupakan antara

tugas saya untuk mengajar dan mendidik murid. Dari segi pemerolehan data, saya boleh

melakukan pemerhatian dan pemantauan ke atas murid semasa sesi pengajaran dan

pembelajaran berlangsung. Melakukan kutipan data melalui temubual guru Sains juga

berlangsung kerana kerelevenan dengan topik yang diajar oleh guru tersebut.

Fokus kajian yang dilaksanakan ini memberi kepentingan kepada banyak pihak dalam

institusi sekolah. Kajian ini memberikan peluang kepada saya khasnya untuk meningkatkan

cara saya memberikan penerangan kepada murid mengenai satu konsep Sains yang menarik.

Namun, konsep ini agak sukar untuk dikuasai tanpa penerangan yang jelas, ringkas dan

mudah difahami diberikan. Kepentingan kajian ini dapat meningkatkan kemahiran saya

dalam memberikan penerangan mengenai konsep elektrik. Selain itu, murid dapat

mempelajari tajuk ini dalam suasana yang lebih menyeronokkan dan seterusnya dapat

meningkatkan motivasi mereka untuk mempelajari Sains. Fokus kajian ini juga dapat

mengubah persepsi sesetengah murid yang beranggapan bahawa subjek Sains adalah satu

subjek yang susah dan tidak ada manfaat untuk dipelajari. Selaras dengan kajian yang

dilakukan oleh Ismail dan Suhaidy (2011), iaitu guru perlu meningkatkan mutu dan kaedah

5
pengajarannya agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat pelajar

terhadap pembelajaran Sains dan Matematik yang selama ini dianggap sukar. Guru-guru

Sains terutamanya dapat peroleh kebaikan apabila mereka dapat mengaplikasikan hasil kajian

ini dalam pengajaran mereka. Kajian ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru Kemahiran

Hidup dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mengenai litar elektrik. Dapat dilihat dengan

jelas fokus kajian ini memberikan banyak kesan positif kepada banyak pihak.

Selain itu, kajian ini juga menepati kriteria kebolehgunaan kerana saya dapat menggunakan

hasil kajian ini dalam semua hasil pembelajaran bagi bab elektrik dalam kurikulum Sains

Tahun 3 . Hasil pembelajaran tersebut termasuklah ‘That some materials conduct electricity’

dan juga ‘That a switch is used to complete or break a circuit’. Hasil pembelajaran akan

tercapai jika saya dapat meningkatkan cara saya memberikan penerangan yang berkesan

kepada murid manakala prestasi murid akan meningkat jika mereka memahami apa yang

disampaikan oleh saya.

Fokus kajian ini berada dalam kawalan saya. Hal ini bermaksud segala aspek yang terlibat

termasuk subjek yang diajar, penglibatan murid, pemantauan dan pemerhatian, kutipan data

dan analisis data dapat saya lakukan. Saya telah menetapkan untuk melakukan pengajaran

subjek Sains dan juga kaedah kutipan data. Dari segi penglibatan murid, saya boleh

mengawal aspek ini dari segi disiplin murid dan keberkesanan kajian. Kawalan terhadap

perancangan kajian ini akan saya lakukan dari segi pemantauan dan pemerhatian.

Bagi melaksanakan kajian ini, saya telah meminta pendapat daripada pensyarah pembimbing

dan guru pembimbing. Mereka telah memberikan sokongan kepada saya untuk meneruskan

kajian ini. Saya telah meminta kebenaran daripada pihak sekolah agar membolehkan saya

melakukan kajian terhadap murid serta guru secara am terhadap cara saya meningkatkan

penerangan saya mengenai bab elektrik. Rakan sejawat saya turut membantu dalam

6
memberikan pandangan dan juga menolong dalam pengutipan data. Kajian ini boleh diguna

pakai oleh banyak pihak di sekolah yang terlibat agar dapat memperbaiki atau menambah

baik pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Sememangnya kajian ini dapat membina

satu hubungan baik antara saya sebagai pengkaji dengan ramai individu yang melibatkan

sistem pendidikan murid-murid.

Saya melihat fokus kajian ini adalah releven kepada pihak sekolah. Kajian ini dilakukan

setelah meneliti dan melihat kepentingannya dari aspek akademik. Secara khususnya, hasil

dapatan kajian ini adalah untuk membantu murid dalam memahami pengajaran yang diajar

oleh guru. Peningkatan prestasi kurikulum akan dapat dicapai apabila murid bermotivasi dan

seronok dengan pembelajaran mereka. Kecemerlangan akademik ini akan memberikan

manfaat kepada pihak sekolah dalam peratus pencapaian prestasi.

Kesimpulannya, setelah meneliti beberapa kriteria yang telah ditetapkan, saya mendapati

bahawa adalah penting bagi saya untuk melakukan kajian ini bagi mempertingkatkan cara

saya memberi penerangan kepada murid sewaktu mengajar tajuk elektrik.

7
3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN

Objektif kajian ini adalah untuk meningkatkan cara saya menerangkan konsep elektrik

kepada murid dengan menggunakan kit sains sebagai bahan bantu mengajar supaya dapat

menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran Sains saya.

Soalan kajian

1. Bagaimanakah penggunaan kit sains dapat membantu saya dalam meningkatkan cara

saya memberikan penerangan kepada murid?

2. Bagaimanakah peningkatan penerangan saya menggunakan kit sains dapat

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Sains?

8
4.0 KUMPULAN SASARAN

Kajian tindakan ini melibatkan seramai 39 orang iaitu 17 orang murid lelaki dan 22 orang

murid perempuan Tahun 3 yang berumur sembilan tahun. Jadual 2 menunjukkan taburan

mengikut jantina dan kewarganegaraan.

Jadual 2: Taburan murid mengikut kewarganegaraan

Warganegara Jantina Peratus


Lelaki Perempuan
Malaysia 14 22 90%
Indonesia 3 - 10%
Jadual 2 menunjukkan bahawa 90% murid warganegara Malaysia dan 10% warganegara

Indonesia.

Proses pengajaran dan pembelajaran bagi subjek Sains berlangsung dengan menggunakan

Bahasa Melayu disebabkan oleh permintaan ibu bapa kerana penguasaan bahasa Inggeris

murid yang lemah.

Pencapaian akademik bagi murid ini adalah seperti berikut.

Jadual 3: Pencapaian Subjek Sains pada Ujian Bulan Mac 2012

Gred/Markah Bilangan murid Pencapaian


A(80-100) 34 85%
B(60-79) 6 15%
C(40-59) - -
D(20-39) - -
E(0-19) - -
Berdasarkan jadual 3, dapat dilihat murid yang terlibat di dalam kajian ini terdiri daripada

murid yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi.

9
5.0 TINDAKAN

5.1 PROSEDUR TINDAKAN

Bagi meningkatkan cara saya menerangkan konsep elektrik kepada murid menggunakan kit

sains, saya merancang dan melaksanakan tindakan seperti berikut.

Langkah 1 Membina kit sains

Langkah 2 Membina kad arahan

Langkah 3 Melakukan pembahagian kumpulan

Langkah 4 Melakukan penyiasatan dengan kit Sains dan


merekod keputusan

Langkah 5 Penerangan guru

Langkah 6 Membuat kesimpulan pembelajaran

Rajah 1: Pelan tindakan

Langkah 1-Membina kit sains

Bahan yang diperlukan bagi membina kit sains ialah kotak kasut, kepingan aluminium,

wayar, klip buaya empat bateri 1.5V, dua buah mentol dan pemegang mentol, kepingan

plastik, kepingan kain, kepingan kayu dan belon. Pada bahagian penutup kotak, kotak ditebuk

kepada dua bentuk bulat berdiameter 1cm. Satu bentuk segitiga ditebuk pada bahagian bawah

bentuk bulat. Satu segi empat tepat dibahagikan kepada empat bahagian ditebuk dibawah

bentuk segi tiga. Mentol dan pemegang mentol diletakkan pada bentuk bulat yang telah

ditebuk dan kelihatan seperti mata. Kedua-dua mentol disambungkan menggunakan wayar.

Kepingan plastik, kepingan kayu, kepingan kain serta belon ditampal pada bahagian segi

empat tepat. Kepingan aluminium ditampal pada bahagian penutup kotak dan menutupi

bentuk segitiga dan segi empat yang telah ditebuk. Klip buaya disambungkan pada terminal

positif dan terminal negatif bateri. Namun,terdapat satu klip buaya yang tidak bersambung
10
pada mana-mana wayar. Kegunaannya adalah untuk menjadi pencucuh. Rasionalnya

pembinaan kit Sains membantu dalam memberikan penerangan mengenai konsep elektrik.

Memandangkan konsep elektrik bersifat abstrak, maka penggunaan bahan bantu mengajar

amat membantu. Selaras dengan kajian oleh Choi dan Chang (2004, muka surat 1341);

“Abstract concepts like the electric current, voltage, and


resistence need appropriate use of both verbal analogies and
physical models that will help students to visualise and
comprehend the concept”.

Rajah 2 menunjukkan kit sains yang digunakan dalam kajian.

Bahagian luar kit sains Bahagian dalam kit sains

Rajah 2: Kit sains

Langkah 2-Membina kad arahan

Terdapat kaedah penggunaan kit serta kaedah penyimpanan semula kit di dalam kad arahan.

Kaedah penggunaan kit membantu murid memasang komponen elektrik yang disediakan.

Kaedah penyimpanan semula kit membantu murid menyimpan semula komponen elektrik

yang telah dipasang. Melalui penggunaan kad arahan ini, rasionalnya, murid dapat

menggunakan kit dengan baik serta dapat mengemas semula selepas menggunakannya.

11
Langkah 3-Melakukan pembahagian kumpulan

Saya membahagikan murid kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan mengandungi 8 orang

murid. Murid menggunakan kit yang disediakan di dalam kumpulan masing-masing. Rasional

pembelajaran secara berkumpulan ini menggalakkan kerjasama murid antara satu sama lain

serta membina kemahiran komunikasi yang baik. Murid berkomunikasi dalam kalangan ahli

kumpulan untuk membuat ujikaji dan memenuhi rasa ingin tahu terhadap kit sains yang

diberi.

Langkah 4-Melakukan penyiasatan dengan kit sains dan merekod keputusan

Murid menjalankan penyiasatan dengan kit sains dan merekodkan hasil penyiasatan mereka

di dalam kertas yang disediakan. Rasional penyiasatan dilakukan pada peringkat ini supaya

murid dapat membentuk semula pengetahuan baru yang diperoleh. Tambahan itu, murid juga

dapat mengaplikasikan beberapa kemahiran proses Sains semasa menjalankan penyiasatan.

Antara kemahiran proses Sains itu ialah membuat pemerhatian, membuat inferens dan juga

membuat kesimpulan.

Langkah 5-Perbincangan bersama guru

Murid memaklumkan kepada saya dapatan penyiasatan kumpulan masing-masing. Murid

membincangkan hasil penyiasatan yang dilakukan. Saya berperanan untuk menerangkan

kepada murid mengenai dapatan murid. Selain itu, pada peringkat ini komunikasi dua hala

akan berlaku apabila murid bertanyakan soalan dan juga menyatakan jawapan pada persoalan

guru. Manakala, saya pula memberi maklum balas yang bersesuaian kepada murid. Rasional

pada peringkat ini ialah saya dapat mengetahui tahap kefahaman murid serta murid dapat

mengetahui respon saya.

12
Langkah 6-Membuat kesimpulan pembelajaran

Murid membuat kesimpulan keseluruhan pembelajaran. Rasional murid membuat kesimpulan

pembelajaran ialah murid membuat rumusan terhadap perkara yang telah dipelajari oleh

mereka.

Prosedur tindakan ini dilakukan sebanyak tiga kali proses pengajaran dan pembelajaran. Pada

proses pengajaran dan pembelajaran yang pertama, saya memperkenalkan komponen

elektrik. Rasional pengajaran ini dilakukan adalah untuk menunjukkan kepada murid kit sains

yang digunakan.

Pada proses pengajaran dan pembelajaran yang kedua, saya mengendalikan pengajaran dan

pembelajaran mengenai konduktor dan penebat elektrik. Rasional pengajaran kali kedua ini

dilaksanakan adalah sebagai latihan kepada saya dalam memberikan penerangan kepada

murid sebelum data soal selidik diambil.

Ketika proses pengajaran dan pembelajaran yang ketiga, saya melaksanakan pengajaran

mengenai fungsi suis. Selepas murid tamat membuat kesimpulan pembelajaran, saya

mengedarkan borang soal selidik kepada murid. Rasional pengajaran dan pembelajaran yang

ketiga ini dilaksanakan ialah untuk mengambil data soal selidik daripada murid.

Tujuan pengajaran dan pembelajaran dilakukan sebanyak tiga kali adalah untuk membina

kefahaman murid dari aras rendah kepada aras tinggi.

13
5.2 CARA MENGUMPUL DATA

Dalam usaha untuk melaksanakan kajian ini, saya telah mengumpul data melalui tiga cara

iaitu soal selidik, temubual separa berstruktur serta nota pemerhatian. Pengumpulan data

dengan pelbagai cara dapat menentukan kesahan dan kebolehpercayaan kajian melalui

triangulasi data. Menurut Weirsma (1991) dalam Noraini (2010) triangulasi merupakan

teknik kesahan silang kualitatif yang digunakan untuk menilai atau mentaksir sama ada data

yang diperoleh mencukupi melalui pemusatan (convergence) maklumat ke arah dapatan

umum yang dipersetujui bersama.

Soal selidik

Soal selidik antara alat ukur yang digunakan di dalam penyelidikan telah menjadi

penyambung di antara penyelidik dengan responden. Alat ukur ini efektif kerana dapat

mengukur banyak perkara dalam satu masa serta dapat diagihkan kepada murid dengan cepat

selepas sesi pengajaran dan pembelajaran tamat. Di dalam borang soal selidik yang

disediakan, terdapat dua bahagian yang dikaji. Bahagian A merupakan pengumpulan

maklumat yang berkaitan dengan latar belakang murid dan bahagian B merupakan soalan

yang berkaitan dengan penerangan guru serta penggunaan kit sains. Sebanyak 5 soalan dibina

untuk mendapatkan maklum balas murid mengenai penerangan guru manakala soalan

selebihnya adalah maklum balas mengenai kit sains (Lampiran 1). Murid perlu menanda ( / )

pada ruang yang disediakan berdasarkan pengalaman pembelajaran mereka. Masa yang

diambil untuk menyempurnakan soal selidik ini hanya 10 minit. Soal selidik diedarkan

kepada murid ketika kali ketiga proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan bagi

melihat peningkatan yang telah dilakukan.

14
Temubual

Cara pengumpulan data yang seterusnya ialah melalui temubual. Temubual yang

dilaksanakan ialah secara separa berstruktur. Di dalam temu bual separa berstruktur, urutan

soalan, cara soalan diaju dan bentuk soalan boleh berubah-ubah, bergantung kepada reaksi

dan tindak balas yang diberi oleh peserta penyelidikan (Noraini, 2010). Saya menemubual

guru Sains dengan menggunakan soalan bagi mendapatkan maklum balas terhadap kajian

yang dilakukan (Lampiran 2). Guru menyatakan pandangan dan komen beliau tentang kajian

yang dilaksanakan. Semasa temubual berlangsung, saya membuat rakaman audio. Hal ini

bagi memudahkan saya mengekod dan melakukan transkrip ketika menganalisis dan

menginterpretasi data. Tambahan itu, saya juga melakukan pengulangan banyak kali apabila

mendengar rakaman temubual tersebut.

Nota pemerhatian

Seterusnya, pengumpulan data dilakukan melalui nota pemerhatian. Melalui catatan nota

pemerhatian, saya dapat merekodkan pengalaman dan pemerhatian saya serta pemikiran yang

timbul sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku. Saya juga mencatatkan tarikh,

masa dan tempat kajian berlangsung (Lampiran 3). Saya juga boleh menfokuskan pada isu

tertentu semasa mengambil nota pemerhatian ini.

Melalui ketiga-tiga cara kaedah pengumpulan data ini, saya dapat memperoleh data yang

diperlukan bagi saya meneliti cara saya memberikan penerangan mengenai konsep elektrik

menggunakan kit sains.

15
6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Dalam kajian ini, saya telah menggunakan tiga kaedah untuk mengumpul data iaitu soal

selidik, temubual dan nota lapangan. Data dikumpulkan, dianalisis dan diinterpretasikan

untuk memahami secara mendalam tentang cara saya memberikan penerangan kepada murid

mengenai konsep elektrik menggunakan kit sains.

6.1 Soal selidik

Soal selidik diedarkan kepada 39 orang murid daripada kelas yang sama.

Jadual 1 di bawah menunjukkan respon murid terhadap item yang telah dikemukakan.

Jadual 4: Data Soal Selidik

Bil. Item Ya Tidak


1. Guru memberikan penerangan yang mudah 97.4% (38) 2.6% (1)
difahami.
2. Guru memberikan penerangan yang jelas. 100% (39) 0% (0)
3. Guru memberikan penerangan secara teratur. 100% (39) 0% (0)
4. Guru memberikan maklum balas apabila 100% (39) 0% (0)
ditanya.
5. Saya berpeluang menggunakan kit yang diberi. 94.9% (37) 5.1% (2)
6. Saya seronok menggunakan kit yang diberi. 94.9% (37) 5.1% (2)
7. Saya menyimpan semula kit yang diberi setelah 89.7% (35) 10.3% (4)
menggunakannya.
8. Saya memahami tajuk elektrik yang diajar oleh 100% (39) 0% (0)
guru.

Berdasarkan Jadual 4 di atas, dapat dilihat sebanyak 97.4% iaitu seramai 38 orang murid

bersetuju mengatakan penerangan yang saya berikan menggunakan kit sains mudah difahami

oleh mereka. Ketika saya mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran, saya telah

memastikan murid belajar terhadap topik yang saya ajar. Bagi memastikan murid memahami

pengajaran berikut, saya telah mengemukakan beberapa soalan secara verbal sebagai latihan

pengukuhan kepada mereka. Teknik penyoalan yang betul memainkan peranan penting bagi

16
melihat kefahaman murid. Hal ini kerana menurut kajian Zamri dan Razah (2011), melalui

soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapat

mendedahkan murid menggunakan pengetahuan sedia ada dan membandingkan maklumat

tak diperoleh dan kemudian digunakan untuk selesaikan masalah. Maka, apabila saya

bertanyakan soalan kepada murid, saya dapat mengenalpasti keupayaan murid untuk

memahami pengajaran saya.

Selain itu, keseluruhan murid dilihat memberikan respon positif 100% iaitu bersetuju bahawa

penerangan yang saya berikan adalah jelas dan teratur. Di samping itu, murid juga

memberikan respon yang sama terhadap maklum balas yang saya berikan apabila ditanya

oleh murid. Penyampaian pengajaran guru yang jelas dan mudah difahami amat membantu

murid dalam proses pembelajaran. Malangnya, jika penyampaian pengajaran yang dilakukan

guru tidak teratur, terlalu cepat mahupun terlalu lambat akan menyebabkan tumpuan murid

semakin berkurangan dan minat mereka terhadap pembelajaran akan pudar. Apabila saya

memberikan respon kepada murid, kesannya, secara tak langsung turut menyumbang kepada

keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung. Murid akan

bersemangat untuk memberikan sepenuh perhatian terhadap pembelajaran mereka dan

seterusnya melibatkan diri dengan semua aktiviti yang dilakukan oleh guru. Selaras dengan

kajian yang dilaksanakan Jeffridin (2012) iaitu penglibatan pelajar secara aktif dalam

pembelajaran adalah berpunca daripada maklum balas guru yang mampu memotivasi dan

merangsang penglibatan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Dari aspek penggunaan kit, respon yang diterima mencatatkan bacaan yang sama sebanyak

94.9% iaitu melibatkan seramai 37 orang murid. Murid menyatakan mereka berpeluang

menggunakan kit yang diberi dan juga seronok menggunakannya. Penggunaan kit sains

merupakan satu alat bantu mengajar yang berkesan untuk digunakan. Alat bantu mengajar

merupakan sokongan kepada pengajaran guru di dalam bilik darjah kerana ia dapat

17
membantu dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru

dan murid (Azlan & Nurdalina 2010).

Jadual 4 juga menunjukkan hanya 35 orang murid sahaja, sebanyak 89.7% yang berpeluang

menyimpan semula kit yang diberi setelah menggunakannya. Bilangan murid yang

menggunakan kit Sains tidak selari dengan bilangan murid yang berpeluang untuk

menyimpan semula kit yang telah digunakan. Situasi ini berlaku kerana murid tersebut

memberi peluang kepada rakan yang lain dalam kumpulan masing-masing untuk menyimpan

dan menyusun semula kit yang telah digunakan memandangkan mereka telah pun berpeluang

mengambil kit Sains tersebut daripada saya semasa awal proses pengajaran dan

pembelajaran.

Hasil soal selidik mendapati semua murid bersetuju bahawa mereka memahami tajuk elektrik

yang diajar oleh saya apabila respon yang diterima adalah sebanyak 100%. Murid memahami

tajuk elektrik yang saya ajari kepada mereka kerana penggunaan kit sains. Semasa saya

memberikan penerangan, saya menggunakan kit sains dalam menerangkan konsep yang ingin

diketengahkan. Pada masa yang sama, murid turut berpeluang menggunakan kit sains

tersebut memandangkan setiap kumpulan mempunyai satu kit sains yang digunakan bersama-

sama dengan ahli dalam kumpulan. Pembelajaran topik elektrik menggunakan kit Sains dapat

memudahkan murid mendapat satu gambaran yang jelas kerana berlangsungnya

pembelajaran secara hands-on. Kenyataan ini disokong oleh kajian yang dilakukan oleh

Aydeniz (2010, muka surat 22) iaitu:

“In order for students to develop scientifically acceptable


mental models about the concept of electricity and simple
electric circuits, students need to test their ideas or ideas that
are presented to them through hands-on learning activities”.

18
Kit sains yang direka telah membantu saya dalam menyampaikan pengajaran mengenai topik

elektrik dan memberi kemudahan kepada murid untuk memahami topik tersebut.

Berdasarkan dapatan data, dapat dilihat penerangan guru mudah difahami, jelas, teratur ketika

guru menyampaikan pengajaran menggunakan bahan bantu mengajar kit sains. Guru juga

memberikan maklum balas kepada murid.

6.2 Nota pemerhatian

Catatan nota pemerhatian diambil sebanyak tiga kali dalam sesi pengajaran dan pembelajaran

yang berbeza. Catatan yang pertama ialah pada 6 Julai 2012. Catatan yang kedua berlaku

pada 13 Julai 2012 manakala catatan yang ketiga ialah pada 16 Julai 2012. Ketiga-tiga

catatan nota lapangan di ambil pada waktu yang sama iaitu 9.10 pagi hingga 10.10 pagi.

Selain itu, data turut dikumpul daripada catatan nota pemerhatian guru pembimbing ketika

saya melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran yang ketiga.

Berdasarkan pemerhatian guru pembimbing ketika mencatat nota pemerhatian di dalam

proses pengajaran dan pembelajaran, beliau mendapati huraian yang saya berikan kepada

murid adalah ringkas dan tepat. Bagi memberikan huraian yang ringkas dan tepat, saya telah

memperkatakan sesuatu perkara dengan satu persatu dan berpandukan kepada fakta yang

betul.

Menurut catatan nota pemerhatian guru pembimbing, iaitu

Wujud komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Guru


bertanyakan soalan, murid menjawab. Murid bertanyakan
soalan, guru memberikan jawapan dengan jelas.
NL4P9

Komunikasi dua hala wujud ketika saya mengajar di dalam kelas. Saya memberikan

penerangan dengan memberitahu sebab dan membuat huraian terhadap sesuatu fenomena

19
yang berlaku kepada murid. Contohnya, ketika menerangkan konsep konduktor elektrik,

guru menerangkan kepada murid, mentol menyala apabila klip disentuh pada objek. Jika

mentol didapati tidak menyala, maka objek tersebut adalah penebat elektrik.

Tambahan itu, penerangan yang saya berikan mudah difahami serta mengikut aras kefahaman

murid menurut catatan guru pembimbing. Apabila penerangan yang saya berikan bermula

dengan perkara yang mudah kepada perkara yang abstrak, ini memberi kemudahan kepada

murid untuk mendapatkan kefahaman terhadap perkara yang saya sampaikan. Misalnya,

“Nyatakan komponen elektrik yang terdapat pada mata kit


Sains.”

6/7/2012 NL1P2

“Apakah yang dapat kamu perhatikan setelah klip buaya dicucuh


pada hidung dan gigi kit Sains?

13/7/2012 NL2P5

“Jika kit ini tidak mempunyai suis, bagaimanakah kamu boleh


menyalakan mentol?”

16/7/2012 NL3P3

Bagi membantu saya membuat penerangan kepada murid, kit Sains merupakan satu alat

bantu mengajar yang digunakan. Penerangan mengenai konsep yang abstrak perlu dilakukan

bersama dengan model untuk membantu dalam pemahaman murid. Kit Sains yang dicipta

dilihat menepati konsep yang diajar. Hal ini terbukti apabila catatan nota lapangan guru

pembimbing menyatakan;

“Kit sains yang digunakan adalah tepat bersesuaian dengan


tajuk.”
NL4P4

20
Ketika murid menggunakan kit Sains ini, saya melihat murid berasa seronok serta dapat

menjawab segera soalan yang saya kemukakan kepada mereka. Reaksi seronok itu dapat

dilihat melalui ekspresi muka serta tingkah laku memberangsangkan yang ditunjukkan.

Malah, murid dapat menerangkan jawapan mereka. Saya turut menyaksikan reaksi murid

ketika menggunakan kit yang diberikan semasa proses pengajaran dan pembelajaran

berlangsung, di mana terdapat sebilangan kecil murid yang enggan berkongsi kit tersebut

dengan rakan-rakannya yang lain. Sungguhpun berlaku perkara sedemikian, namun situasi

tersebut bukanlah suatu yang serius yang boleh menyebabkan kepada kehilangan kawalan

kelas. Sebaliknya, apabila saya menasihati murid tersebut untuk berkongsi kit Sains, masalah

dapat diselesaikan. Oleh itu penggunaan kit Sains ini tidak membawa kepada sebarang

permasalahan disiplin dan kajian ini selaras dengan dapatan kajian Houstan et. al (2008)

teacher using the science kit reported fewer students discipline problems and off task

behaviours, whereas teachers at the textbook school reported the greatest frequency of

misbehaviour among students. Saya juga melihat kerutan dahi pada seorang murid ketika

saya memberikan penerangan. Apabila melihat reaksi tersebut, saya terus bertanyakan kepada

beliau permasalahan yang dihadapinya. Berikut adalah catatan nota pemerhatian tersebut:

Setelah penerangan diberikan guru bertanyakan kepada murid.


“Mengapa kamu mengerutkan dahi?” Murid tersebut
menjawab beliau tidak dapat mengikuti penerangan yang
diberikan oleh guru kerana kit yang guru tunjukkan di depan
kelas adalah kecil manakala beliau tidak dapat menggunakan
kit yang diberikan oleh guru dalam kumpulannya kerana rakan-
rakan lain tidak berkongsi untuk menggunakannya.
NL3P9

Kesimpulannya, penerangan yang diberikan oleh saya adalah ringkas dan tepat. Saya

memberikan huraian dan menyatakan sebab di dalam penyampaian pengajaran saya dengan

menerangkan konsep elektrik dari aras rendah kepada aras tinggi disamping pembelajaran

menggunakan kit Sains dapat membantu murid memahami konsep yang ingin disampaikan.

21
6.3 Temubual

Pada 16 Julai 2012, saya menemubual Ketua Panitia Sains tentang kajian saya. Guru Sains

menyatakan proses pengajaran dan pembelajaran yang saya laksanakan telah berlangsung

mengikut perancangan yang telah dirancang. Tambahan itu, guru Sains turut menyatakan

perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran adalah sistematik serta membina

pengetahuan murid dari aras rendah ke aras tinggi apabila set induksi digunakan.

Penerangan yang saya berikan kepada murid adalah menggunakan suara yang jelas dan

lantang sehinggakan dapat didengari oleh murid yang berada di belakang bilik Sains. Dari

segi bahasa, saya telah menggunakan bahasa yang mudah difahami, senang dan bersesuaian

dengan murid Tahun 3. Guru merupakan individu yang paling banyak bercakap ketika di

dalam bilik darjah termasuklah ketika menyampaikan pengajaran, mengemukakan soalan,

memberi arahan dan memberi maklum balas kepada murid. Maka, sebagai guru, saya perlu

melakukan interaksi dua hala antara murid. Interaksi yang wujud akan membawa kepada

komunikasi yang berkesan. Seterusnya komunikasi yang berkesan akan membawa kepada

penerangan guru yang jelas dan pemahaman murid terhadap apa yang diterangkan oleh guru

ketika di dalam bilik darjah. Kenyataan ini disokong oleh Safiee et al (2008) iaitu komunikasi

yang berkesan berlaku apabila murid memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru-guru

mereka.

Dari aspek penggunaan kit Sains, guru Sains telah memberikan pendapat beliau seperti

berikut.
Pengajaran menggunakan kit sains ini dapat menarik minat murid
untuk mengikuti setiap kandungan yang telah disampaikan.
Apabila kita menggunakan benda yang maujud , dia dapat
menyokong kepada aktiviti hands-on dan minds-on yang akan kita
laksanakan. Murid lebih faham dan lebih jelas terhadap aktiviti
yang ditunjukkan dengan tajuk yang kita nak sampaikan.
Ig(3)

22
Di samping itu, beliau turut menyatakan kit sains yang dicipta ini adalah jelas

memandangkan kit ini berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam silibus pelajaran. Kit sains

ini dapat mencapai objektif pelajaran sukatan pelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia.

Objektif pelajaran tersebut ialah “2.2 that some materials conduct electricity” dan “2.3 that

switch is used to complete or break a circuit”.

Tambah guru Sains itu lagi, kit sains yang dibina ini secara keseluruhannya dapat membantu

guru. Murid menjadi lebih faham dan lebih jelas kerana dapat mengikuti proses pengajaran

dan pembelajaran yang lebih berkesan.

Kit sains merupakan satu alat bahan bantu mengajar. Alat bantu mengajar merupakan satu

elemen penting dalam memastikan kelangsungan pembelajaran yang berkesan selain

daripada kaedah pengajaran guru semata-mata. Perkara ini disokong dengan kajian yang

dilakukan oleh Azlan & Nurdalina (2010) iaitu bahan bantu mengajar lebih membantu

merangsangkan dunia pelajar untuk belajar.

Ketika temubual berlangsung, saya turut menerima beberapa penambahbaikan yang perlu

dilakukan terhadap kit sains tersebut. Berikut adalah beberapa perkara yang dicadangkan oleh

guru Sains untuk saya lakukan semasa menambah baik kit sains.

“…pelbagaikan bentuk kit Sains seperti robot”


“…pelbagaikan warna supaya lebih menarik”
“…penambahbaikan susunan wiring”
Ig(8)

Aspek ini perlu saya pertimbangkan memandangkan kit sains ini merupakan satu bahan bantu

mengajar yang penting bagi kegunaan saya untuk menerangkan tajuk elektrik kepada murid.

Secara rumusannya, pengajaran guru dilihat berlaku peningkatan, apabila penerangan yang

diberikan berlangsung mengikut perancangan dengan menggunakan suara yang jelas dan

23
lantang. Penggunaan kit sains dilihat dapat menimbulkan elemen keseronokan ketika belajar

walaupun terdapat beberapa penambahbaikan perlu dilakukan.

24
7.0 DAPATAN KAJIAN

Secara khususnya, kajian tindakan ini saya laksanakan adalah untuk meningkatkan cara saya

memberikan penerangan mengenai tajuk elektrik menggunakan kit Sains. Hasil pengumpulan

data melalui tiga kaedah berbeza iaitu soal selidik, temubual dan nota pemerhatian dapat

dilihat sama ada penerangan dapat ditambah baik ketika saya mengajar. Terdapat dua isu

dalam dapatan kajian saya berdasarkan hasil daripada analisis dan interpretasi data iaitu

teknik penerangan dan kit Sains sebagai alat bantu mengajar.

Teknik Penerangan

Pengajaran guru dilihat telah bertambah baik apabila penerangan yang disampaikan

menggunakan kit sains mudah difahami dan teratur, lontaran suara yang jelas serta guru

memberikan maklum balas yang bersesuaian kepada murid.

Berdasarkan data soal selidik yang telah dikumpulkan, penerangan yang saya berikan kepada

murid mudah difahami. Kenyataan ini disokong oleh dapatan data yang dikumpulkan melalui

temubual Ketua Panitia Sains iaitu:

“…bahasa mudah difahami”

Ig4

Tambahan itu, lontaran suara yang saya gunakan ketika mengajar adalah jelas dan lantang

berdasarkan data daripada kaedah soal selidik. Hasil soal selidik ini disokong oleh dapatan

daripada temubual separa berstruktur yang telah dijalankan. Berdasarkan dapatan data ini,

lontaran suara yang jelas membantu murid dalam memahami pengajaran saya. Apabila murid

memahami ilmu pengetahuan yang ingin saya sampaikan, ini bermaksud pengajaran yang

berlangsung mempunyai kualiti. Kualiti pengajaran bermaksud keupayaan guru untuk

25
menyampaikan pengajaran atau konsep atau kemahiran yang mudah difahami oleh pelajar,

mudah diingat dan menyeronokkan pelajar (Shahril,2005).

Penerangan yang saya berikan ketika mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran di

dalam kelas adalah teratur. Penyataan ini turut disokong oleh dapatan data dari kaedah

temubual iaitu penerangan yang diberikan membina pengetahuan murid dari aras rendah

kepada aras tinggi. Di samping itu, huraian guru yang ringkas dan tepat berdasarkan catatan

nota lapangan guru pembimbing turut mengukuhkan lagi penyataan tersebut. Memberikan

penerangan merupakan satu komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan media bagi guru

menyampaikan pengajaran. Menurut Safiee et al. (2008), komunikasi yang berkesan dapat

menyampaikan maklumat dan perutusan, idea atau pengetahuan kepada penerima dengan

baik, tepat dan sama makna atau maksudnya tanpa menimbulkan kekeliruan atau salah

faham. Oleh itu, dengan memiliki kemahiran komunikasi yang baik, penerangan yang

disampaikan kepada murid secara satu persatu akan memberikan kelebihan kepada murid

dalam memahami perkara yang disampaikan.

Semasa penyampaian pengajaran berlangsung, saya telah memberikan maklum balas apabila

ditanya oleh murid. Maklum balas yang diberikan berdasarkan catatan nota lapangan

termasuklah memberikan sebab, menghuraikan pemerhatian murid serta memberikan

penerangan. Apabila guru memberikan maklum balas terhadap ransangan yang diberikan

murid seperti bertanyakan soalan, murid dapat mengetahui perkara yang ingin mereka tahu

dan seterusnya dapat memenuhi naluri ingin tahu murid.

Dapatan kajian dilihat selari dan konsisten apabila penerangan konsep elektrik saya

bertambah baik dengan menggunakan kit sains.

26
Kit Sains sebagai alat bantu mengajar

Pembelajaran menggunakan kit sains menghasilkan proses pengajaran dan pembelajaran

yang mempunyai elemen keseronokan.

Dapatan data daripada dua kaedah yang berbeza iaitu soal selidik dan nota lapangan

menunjukkan kit Sains mempunyai elemen keseronokan . Hal ini kerana, menurut respon soal

selidik, hampir keseluruhan murid berpeluang menggunakan kit sains yang diberikan. Maka,

pembelajaran menggunakan kit sains menimbulkan unsur keseronokan untuk mempelajari

Sains. Kajian yang dilakukan oleh Aziz & Norakmal (2011), pembelajaran Sains bukan

semata-mata menghafal fakta dan maklumat tetapi perlu memberi penekanan terhadap amali

Sains. Oleh itu, melalui penggunaan kit sains, kesannya, murid menjadi lebih faham serta

lebih jelas hasil daripada temubual yang telah dilakukan. Kenyataan ini turut disokong

dengan catatan nota lapangan yang diambil iaitu jawapan yang diberikan adalah lebih baik

serta murid segera dalam memberikan jawapan. Respon yang ditunjukkan ialah hasil

penggunaan kit sains, sebagai bahan bantu mengajar amat membantu guru dalam

memberikan penerangan.

Di samping itu, penggunaan kit sains menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran

menjadi lebih berkesan dan praktikal. Pembelajaran murid menjadi efektif kerana bahan

bantu mengajar yang digunakan bersifat maujud, maka kit sains dapat menyokong aktiviti

hands-on dan minds-on murid. Menurut Rahim et al. (2007) pembelajaran ialah satu proses

cergas yang perlu dirangsang dan dibimbing ke arah matlamat yang ingin diperolehi. Oleh

itu, penggunaan kit sains merupakan satu alat yang digunakan guru dalam memberikan

rangsangan terhadap pembelajaran tajuk elektrik. Murid juga dapat memaksimumkan

penggunaan kit sains tersebut dalam memahami konsep elektrik berbanding pembelajaran

27
yang hanya menggunakan buku teks semata. Dalam kajian Sherman dan McDonald (2008)

muka surat 96;

“Without the kit, many teachers admitted they had their


students read science textbooks rather than engage in science
inquiry”.

Justeru itu, dapat dilihat akan kepentingan bahan bantu mengajar yang baik dalam

menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna.

Secara rumusannya, pengajaran guru menggunakan kit sains sebagai alat bantu mengajar

telah meningkat. Justeru itu, dengan peningkatan penerangan guru menggunakan kit sains,

murid menjadi lebih seronok untuk belajar dan juga memahami dengan baik apa yang telah

dipelajari. Secara tidak langsung, dapatan kajian ini dapat menjawab soalan kajian iaitu

penggunaan kit sains sebagai alat bantu mengajar dalam menerangkan konsep elektrik dapat

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran Sains.

28
8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA

Saya dapat meningkatkan cara saya memberikan penerangan kepada murid untuk memahami

konsep elektrik dengan menggunakan kit Sains sebagai alat bantu mengajar.

Peningkatan ini dapat dilihat apabila saya dapat memberikan penerangan dengan jelas dan

mudah, teratur, lontaran suara yang jelas dan dapat memberi maklum balas kepada murid

berdasarkan dapatan data yang dikumpul menggunakan kaedah temubual, soal selidik dan

catatan nota lapangan yang telah dianalisis, diinterpretasi dan ditriangulasi. Pada masa

hadapan, pastinya saya akan meningkatkan teknik penerangan saya mengenai tajuk elektrik

dengan menggunakan kit sains.

Semasa menggunakan kit Sains ketika memberikan penerangan, saya mendapati saya dapat

menimbulkan elemen keseronokan kepada murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran

berlangsung. Selain itu, saya juga dapat menggalakkan kemahiran komunikasi di antara guru

dengan murid. Kesannya, saya semakin bermotivasi untuk melaksanakan satu proses

pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada murid terutama dalam menerangkan

konsep elektrik.

Kajian ini merupakan kajian tindakan pertama saya. Pada masa akan datang, sekiranya saya

berkesempatan, saya akan melaksanakan kajian yang sama dengan menggunakan kitaran

kedua. Di dalam kajian tersebut, saya akan melakukan penambahbaikan terhadap kit Sains

saya. Contohnya, dengan mengemaskinikan susunan wayar serta memperlbagaikan bentuk kit

Sains. Penambahbaikan ini pastinya akan menjadikan kit sains lebih efisyen untuk

meningkatkan penerangan saya dalam pengajaran konsep elektrik.

Secara keseluruhannya, saya dapat meningkatkan penerangan saya dalam menerangkan

konsep elektrik dengan menggunakan kit Sains sebagai alat bantu mengajar.

29
RUJUKAN

Abdul Rahim Hamdan, Mohamad Najib Abdul Ghaffar, Ahmad Johari Sihes &
Jamaluddin Ramli. (2007). Taksonomi Gaya Pembelajaran dan Tingkat Motivasi
Pelajar Dewasa (PKPGB) Di Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia. Jurnal Pendidikan
Universiti Teknologi Malaysia,12,1-14.

Aziz Nordin & Md. Norakmal.(2011).Amalan Pengajaran Guru Pelatih UTM dalam
Pendidikan Sains. Journal of Information Technology Education, 2,331-348.

Choi , K. & Chang , H.(2004). The Effects of Using Electric Circuit Model in Science Education to
Facilitate Learning Electricity-Related Concepts. Journal of Korean Physical Society,
44,1341-1348.

Curriculum specification Science Year 3. Integrated Curriculum for Primary Schools. (2003)
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur:
DBP.

Dickerson, D., Clark, M., Dawkins, K., Horne, C. (2006). Using Science Kit to Construct Content
Understandings in Elementary Schools, Journal of Elementary Science Education,18,42-56.

Houstan, L.,S., Fraser, B., J. & Ledbetter, C., E. (2008). An Evaluation of Elementary
School Science Kits in Terms of Classroom Environment and Student Attitudes.
Journal of Elementary Science Teacher, 20,29-47.

Ismail Khailani & Mohd Suhaidy.(2011).Kesan Penggunaan Kit Pengajaran Bermodul


(KPB) Bagi Matapelajaran Matematik (Sudut Dongak dan Sudut Tunduk)
Tingkatan 4 di Dua Buah Sekolah Menengah Kebangsaan Di Daerah Pontian,
Johor,Unspecified.pp 1-10 (unpublished).

Jefridin Bin Pilus. (2012). Kesan Maklum Balas Guru Semasa Pengajaran bahasa Arab di Dalam
Bilik Darjah Terhadap Tingkah Laku Pelajar. Persidangan Kebangsaan Pengajaran dan
Pembelajaran Bahasa Arab 2012 (PKEBAR’12), 101-115.

Jones, M.,T. & Eick, C., J.(2007). Implementing Inquiry Kit Curriculum:Obstacles,
Adaptations, and Practical Knowledge Development in Two Middle School Science
Teachers. Wiley Interscience, 91, 492-513.

Lilia Halim, Mohamad Idris, T. Subahan, M. Meerah & Kamisah Osman. (2006). Analisis
Keperluan Guru-guru Sains Sekolah Rendah dalam Aspek Pengajaran Sains di Daerah
Kota Sedar, Kedah. Jurnal Teknologi, 44(E), 13-30.

Mehmet Aydeniz.(2010). Measuring the Impact of Electric Circuit Kitbook on Elementary


School Children’s Understanding of Simple Electric Circuits. Electronic Journal of
Science Education, 14, 1-29.

Mohd Safiee, Hj. Ashari Sikor, Siti Zahara, Mohd Zaid, Ahmad Rizal dan Latifah.(2008).
Komunikasi Interpersonal Dalam Pengajaran di Kalangan Guru-guru Teknikal Sekolah
Menengah Teknik di Negeri Melaka. Persidangan Pembangunan Pelajar Peringkat
Kebangsaan 2008 Universiti Teknologi Malaysia. Unpublished thesis, Universiti Tun
Hussein Onn, Malaysia.

30
Muhammad Abd Hadi Bunyamin & Seth Sulaiman.(2011).Tahap Pengetahuan
Pedagogi Kandungan Pelajar Pendidikan Fizik UTM dan Hubungannya dengan
Pencapaian dalam Latihan Mengajar. Journal of Edupress,1,315-322.

Noor Azlan & Nurdalina. (2010). Penggunaan Bahan Bantu Mengajar di Kalangan Guru Pelatih
UTM yang Mengajar Matapelajaran Matematik. UTM Institutional Respository, 1-6.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan:Ciri-ciri penyelidikan kualitatif.


Malaysia:Mc Graw Hill Education.

Nor Shafrin, Fadzilah Amzah & Rahimi Che Aman. (2009). Kemahiran Komunikasi Guru
Pelatih Universiti Sains Malaysia. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil.24, 125-142.

Shahril.(2005). Amalan Pengajaran Guru yang Berkesan: Kajian di beberapa Sekolah Menengah
di Malaysia. Elemetary School Journal, 97, 301-341.

Sherman, A. & MacDonald, L.(2008). The Use of Science Kits in the Profesional
Development of Rural Elementary School Teachers. Science Education Review, 7(3), 91-105.

Zamri Mahamod, Nor Razah Lim.(2011). Kepelbagaian Kaedah Penyoalan Lisan Dalam
Pengajaran Guru Bahasa Melayu:Kaedah Pemerhatian. Jurnal Pendidikan Bahasa
Melayu, 1(1),51-65.

31
LAMPIRAN 1

Borang Soal Selidik

Assalamualaikum/Salam sejahtera,

Borang soal selidik ini dibentuk dan diedar bagi mendapatkan maklum balas dari murid-
murid untuk guru menambah baik amalan pengajaran Subjek Sains. Semua maklum balas
yang diberikan akan dirahsiakan. Diharapkan anda dapat menjawab semua soalan yang
dikemukakan dengan baik.
Terima kasih di atas kerjasama anda membantu melengkapkan soal selidik ini serta kesudian
memberikan maklum balas.

Tajuk Kajian: Meningkatkan Cara Memberikan Penerangan Mengenai Tajuk Elektrik


dengan Menggunakan Kit Sains

Arahan: Sila jawab semua soalan berdasarkan apa yang telah anda lalui ketika pembelajaran
subjek Sains sebentar tadi. Tandakan (/) di dalam kotak atau mengisi tempat kosong pada
ruang yang disediakan.

Bahagian A: Maklumat Murid

1. Jantina : ( ) Lelaki ( ) Perempuan


2. Umur :_______________ tahun
3. Kelas:_____________

32
Bahagian B

Arahan: Baca penyataan di bawah serta tandakan (/) bagi setiap penyataan dengan
menggunakan skala seperti berikut:

Bil Penyataan Ya Tidak


1 Guru memberikan penerangan yang mudah
difahami
2 Guru memberikan penerangan yang jelas
3 Guru memberikan penerangan secara teratur
4 Guru memberikan maklum balas apabila ditanya
5 Saya berpeluang menggunakan kit yang diberi
6 Saya seronok menggunakan kit yang diberi
7 Saya menyimpan semula kit yang diberi setelah
menggunakannya
8 Saya memahami tajuk elektrik yang diajar oleh
guru

33
LAMPIRAN 2

Soalan Temubual Penyelidik Dengan Guru Sains

Nama: ___________________________________________

Soalan:

Apakah pendapat puan/encik terhadap proses pengajaran dan pembelajaran hari ini?

Apakah pendapat puan/encik mengenai pengajaran guru mengenai tajuk Elektrik?

___________________________________________________________________

Apakah pandangan puan/encik terhadap penerangan yang diberikan guru?

___________________________________________________________________

Apakah pendapat puan/encik mengenai penggunaan kit Sains untuk membantu murid
memahami konsep elektrik?

___________________________________________________________________

Adakah penggunaan kit Sains dapat membantu murid dalam proses pembelajaran?

___________________________________________________________________

34
LAMPIRAN 3

Borang Nota Pemerhatian

Tarikh :
Masa :
Tajuk :
Bilangan murid hadir :
Tempat :
Situasi :

Catatan:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________________________________________________________________

Refleksi:

________________________________________________________________________

35