Anda di halaman 1dari 30

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN


2016 - 2020

DISEDIAKAN OLEH:

KETUA PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN


SEKOLAH MENENGAH SAINS BANTING
JALAN SULTAN SULEIMAN SHAH, JUGRA
42700 BANTING, SELANGOR

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

ISI KANDUNGAN

 Pendahuluan
 Analisis SWOC Panitia Matematik Tambahan
 Strategi Peningkatan Panitia Matematik Tambahan Menggunakan TOWS/COWS matriks
 Senarai Strategi Yang Telah Dijana Melalui TOWS/COWS matriks
 Analisis Pemilihan Strategi berdasarkan pemberatan
 Penilaian Strategik Terbaik
 Perancangan Strategik 2016 – 2020
 Pelan Taktikal 2016 (Strategi 1)
 Pelan Operasi 2016 (Strategi 1)
 Pelan Taktikal 2016 (Strategi 2)
 Pelan Operasi 2016 (Strategi 2)
 Pelan Taktikal 2016 (Strategi 3)
 Pelan Operasi 2016 (Strategi 3)
 Kesimpulan

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PENDAHULUAN
Perancangan Strategik Panitia Matematik Tambahan adalah merupakan satu perancangan tiga tahun yang dirangka bagi mencapai ETR
(Expected Target Result) yang disasarkan oleh pihak panitia secara khususnya dan pihak sekolah secara amnya. Sasaran tinggi yang
diletakkan oleh pihak sekolah merupakan satu cabaran kepada pihak panitia untuk merealisasikannya. Justeru, program-program yang
yang dirangka amat menitik beratkan aspek-aspek keberkesanan tanpa mengabaikan aspek-aspek realistik.

Pihak panitia merasa terpanggil untuk memenuhi hasrat murni pihak sekolah untuk melahirkan kecemerlangan dalam subjek Matematik
Tambahan di peringkat SPM. Kecemerlangan ini akan turut menyumbang kepada usaha untuk melahirkan modal insan yang mampu
berfikir dan menyelesaikan masalah, selari dengan aspirasi Pendidikan Negara yang ingin melahirkan generasi pencipta bukan generasi
pengguna semata-mata.

MATLAMAT STRATEGIK

Memantapkan kompetensi guru Matematik Tambahan melalui peningkatan profesionalisme guru-guru melalui teknik
ST 1
pengajaran yang lebih berkesan
Memperkasakan pelaksanaan Program Peningkatan Prestasi Matematik Tambahan SPM bagi meningkatkan prestasi
ST 2
pencapaian Matematik Tambahan di peringkat SPM

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

ANALISIS SWOC PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN


S KEKUATAN W KELEMAHAN

S1 100% guru terlatih dan bertauliah W1 Pelajar bergantung 100% kepada sekolah dan guru
S2 Guru-guru mengajar mengikut opsyen W2 Sebahagian pelajar tingkatan tidak menguasai kemahiran
S3 Seorang Guru Cemerlang Matematik Tambahan yang memiliki asas Algebra .
pengalaman lebih 12 tahun W3 Sukatan pelajaran tingkatan 4 yang padat (11 tajuk) dan
S4 100% pelajar cemerlang UPSR yang terpilih tingkatan 5 (9 tajuk) sukar untuk dihabiskan dengan
S5 Kemudahan asas; Dewan Perdana, Bilik Kuliah yang kondusif sempurna sebelum bulan Julai
W4 Terdapat pelajar yang meninggalkan masa P&P kerana
terlibat aktiviti kokurikulum
W5 Belajar Matematik Tambahan secara konsisten masih belum
menjadi satu budaya di kalangan pelajar

O PELUANG T CABARAN

O1 Hubungan erat dengan PIBG, Agensi Kerajaan & Swasta T1 Kesibukan guru di dalam kegiatan ko kurikulum dan
O2 Sebahagian besar ibubapa adalah dari kalangan profesional program-program sekolah yang besar sedikit sebanyak
O3 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus-kursus peningkatan mempengaruhi fokus guru
profesionalisma di peringkat PPD, Jabatan , SBP dan T2 Menukar persepsi pelajar tentang Matematik Tambahan
Kementerian adalah subjek yang sukar
O4 100 % pelajar tinggal di asrama T3 Keghairahan ibu bapa yang menginginkan kejayaan yang
O5 Guru berpeluang membentuk budaya belajar yang betul dan segera sedikit sebanyak memberi tekanan kepada guru
berkesan di kalangan pelajar sedangkan proses untuk menghasilkan output yang
diinginkan adalah sama penting dengan output itu sendiri.

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

STRATEGI PANITIA MATEMATIK TAMBAHAN (COWS MATRIKS)


S KEKUATAN W KELEMAHAN
S1 100% guru terlatih dan bertauliah W1 Pelajar bergantung 100% kepada guru
S2 Guru-guru mengajar mengikut opsyen W2 Sebahagian pelajar tingkatan tidak
S3 Guru Cemerlang Matematik menguasai kemahiran asas Algebra
Tambahan yang memiliki W3 Sukatan sukar untuk dihabiskan dengan
pengalaman lebih 14 tahun sempurna sebelum bulan Julai
S4 100% pelajar cemerlang UPSR yang W4 Terdapat pelajar yang meninggalkan masa
terpilih P&P kerana terlibat aktiviti kokurikulum
S5 Kemudahan asas; Dewan Perdana, Bilik W5 Belajar Matematik Tambahan secara
Kuliah yang kondusif konsisten masih belum menjadi satu
budaya

O PELUANG STRATEGI SO STRATEGI WO


O1 Hubungan erat dengan PIBG, Agensi Kerajaan & S1 + S3 + S5 + O4 + O5 W2 + O4
Swasta Program Guru Muda Program We Love Algebra
O2 Sebahagian besar ibubapa adalah dari kalangan Bengkel Matematik Tambahan Ujian Kemahiran Asas Algebra (UKAA)
profesional Program Anak Emas
O3 Guru-guru berpeluang menghadiri kursus-kursus W3 + O4
peningkatan profesionalisma di peringkat PPD, S5 + O4 + O5 Topik -topik yang mudah di ajar di luar waktu
Jabatan, SBP dan Kementerian Klinik mata pelajaran
O4 100 % pelajar tinggal di asrama Program XtraVaganza W5 + O5
O5 Guru berpeluang membentuk budaya belajar Pembukuan Koleksi Soalan PAT Tingkatan 4 SBP
yang betul dan berkesan di kalangan pelajar Pembukuan Koleksi Peperiksaan Percubaan SPM
Negeri

W1 + O3
Teacher Sharing Session

W5 + O1
Program OutReach dengan sekolah luar

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

C ANCAMAN STRATEGI SC STRATEGI WC


T1 Kesibukan guru di dalam kegiatan ko kurikulum S5 + T2 + T3 W4 + T2
dan program-program sekolah yang besar Ulangkaji menyeluruh 1 minggu sebelum UP1, Klinik Mata Pelajaran
T2 Menukar persepsi pelajar tentang Matematik 2 minggu sebelum PPT dan PAT dan 2 bulan Program Celik Mata Celik AddMath
Tambahan adalah subjek yang sukar sebelum SPM
T3 Keghairahan ibu bapa yang menginginkan W5 + T1
kejayaan yang segera sedikit sebanyak memberi Borderless Classroom/ Set
tekanan kepada guru
W5 + T3
Pakej Percutian
Google Classroom
Group Telegram KAMI JIWA ADDMATH

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

SENARAI STRATEGI YANG TELAH DIJANA MELALUI TOWS/COWS MATRIKS

KOD
BIL STRATEGI
STRATEGI

Strategi SO Mengukuhkan pemahaman konsep dan membudayakan cara pembelajaran Matematik Tambahan
1
S1 + S3 + S5 + O4 + O5 secara konsisten dan memulihkan kumpulan GALUS

Strategi SO
2 Menggalakkan pembelajaran Matematik Tambahan secara konsisten
S5 + O4 + O5

Strategi WO
3 Menghabiskan sukatan pelajaran, Tingkatan 4 (sebelum September) dan Tingkatan 5 (sebelum Julai)
W3 + O4

Strategi WO
4 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5

Strategi WO
5 Melahirkan guru-guru Matematik Tambahan yang kompeten
W1 + O3

Strategi WO
6 Mengukuhkan konsep dan penguasaan dalam tajuk-tajuk yang mencabar
W6 + O4

Strategi ST
7 Ulangkaji menyeluruh dan menanamkan keyakinan diri pelajar melalui program-program terancang
S5 + T2 + T3

Strategi WT
8 Pendedahan pelajar sebagai tutor (Perkongsian Pintar) dengan sekolah-sekolah luar
W5 + T1

Strategi WT
9 Latihan secara berterusan bagi memupuk budaya pembelajaran yang sihat
W5 + T3

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN

BIL KRITERIA PEMILIHAN ST01 ST02 ST03 ST04 ST05 ST06 ST07 ST08 ST09

1 Tahap kesukaran proses. 2 4 4 4 5 4 5 3 2

2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab. 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat. 5 3 3 3 5 3 5 3 5

4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan. 5 4 3 3 5 3 5 3 5

5 Andaian keupayaan mengatasi halangan. 3 3 3 3 5 3 5 3 3


Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk
6 3 4 4 4 5 4 4 4 3
mencapai objektif, matlamat/isu, misi dan visi
7 Akur/ kepatuhan dengan mandat/ arahan. 3 3 3 3 5 3 5 3 3

8 Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. 3 2 2 2 4 2 4 2 3

9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini. 4 4 4 3 5 3 5 3 4

Jumlah Skor 33 32 31 30 44 30 43 29 33

Keputusan 4 5 6 8 1 7 2 9 3
Skala 1 hingga 5 : Paling sukar =1 , Paling mudah =5

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


JANGKA PENDEK Pencapaian setara atau lebih baik berbanding Gred Purata (ETR)
JANGKA PANJANG Meningkatkan pencapaian Matematik Tambahan SPM ke tahap gred purata terbaik

KOD
BIL STRATEGI
STRATEGI
Strategi WO
1 Melahirkan guru-guru Matematik Tambahan yang kompeten
W1 + O3
Strategi ST
2 Ulangkaji menyeluruh dan menanamkan keyakinan diri pelajar melalui program-program terancang
S5 + T2 + T3
Strategi WT
3 Latihan secara berterusan bagi memupuk budaya pembelajaran yang sihat
W5 + T3
Strategi WO
4 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5
Strategi SO
5 Menggalakkan pembelajaran Matematik Tambahan secara konsisten
S5 + O4 + O5
Strategi WO
6 Menghabiskan sukatan pelajaran, Tingkatan 4 (sebelum September) dan Tingkatan 5 (sebelum Julai)
W3 + O4
Strategi WO
7 Mengukuhkan konsep dan penguasaan dalam tajuk-tajuk yang mencabar
W6 + O4
Strategi WO
8 Ulangkaji secara menyeluruh dan menanamkan semangat daya saing yang tinggi
W5 + O4 + O5
Strategi WT
9 Pendedahan pelajar sebagai tutor (Perkongsian Pintar) dengan sekolah-sekolah luar
W5 + T1

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN


2016 HINGGA 2020

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah (1.80) & Gred Purata Matematik Tambahan (2.80)
Sektor/PPD/Sek SM Sains Banting
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2016 2017 2018 2019 2020
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101inisiatif atau pelan (Pernyataan indikator
strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi tindakan di JPN/PPD) yang boleh diukur)
organisasi) organisasi/SWOC)

Bilangan kali
Pelaksanaan perkembangan
bengkel/ 50% 75% 100% 100% 100% 100%
staf berkaitan PdP di
LADAP dalam (2) (3) (4) (4) (4) (4)
GURU DAN sekolah.
setahun
PEMIMPIN
SEKOLAH Meningkatkan Bimbingan dan pemantauan
Keberkesanan
kompetensi dan berterusan oleh Ketua Bilangan kali 50% 75% 100% 100% 100% 100%
PdP masih boleh
Memperkasa profesionalisme Panitia dan Guru pemantauan (2) (3) (4) (4) (4) (4)
dipertingkatkan
guru dan guru-guru Cemerlang.
pemimpin
Penulisan atau kajian
sekolah Bilangan
tindakan oleh guru guru 0% 50% 50% 100% 100% 100%
penulisan
dalam menangani (0) (1) (1) (2) (2) (2)
ilmiah
permasalahan dalam PdP.

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2016 2017 2018 2019 2020

Peningkatan
Pelajar masih Mewujudkan Guru Muda di nisbah guru
belum 1:7 1:6 1:5 1:5 1:4 1:4
kalangan pelajar. muda kepada
mengamalkan mentee
gaya
pembelajaran Bilangan kali
Matematik Mewartakan setiap malam perjumpaan
Tambahan yang Selasa sebagai Malam terancang 15 18 20 22 24 25
konsisten AddMath. Malam
AddMath
PEMBELAJARAN Terdapat Memastikan PdP Melaksanakan Program
MURID sebilangan Mengurangkan
dijalankan dengan Terancang
pelajar yang berkesan melalui peratus
Meningkatkan  JumpStart
masih lemah program-program pencapaian 5% 4% 3% 2% 1% 0%
pembelajaran  Ace Yours C
dalam terancang gred D dan ke
murid  Kelas XtraVaganza
penguasaan bawah
asas  Super Score SBP

 Melaksanakan
program/ aktiviti
Pencapaian
terancang dengan
Gred Purata Gred Purata
kerjasama PIBG dan
Sekolah bagi Matematik 2.80 2.75 2.70 2.60 2.50 2.40
warga sekolah
SPM masih Tambahan
 Melaksanakan program
belum tercapai
peningkatan
kecemerlangan SPM

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah (1.59) & Gred Purata Matematik Tambahan (2.99)
Sektor/PPD/Sek SM Sains Banting
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Strategi Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru-guru

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
1 Perkembangan Staf: Perkongsian kemahiran Ketua Panitia, Mei (PPT) tiada Bilangan kali 2 3
Bengkel Verifikasi Skor dan pengalaman dalam Guru Matapelajaran September (PPC) bengkel/
Skema Pemarkahan kalangan guru Matematik Oktober (PAT) LADAP dalam
Tambahan setahun
2 Pencerapan Bimbingan dan Ketua Panitia, April tiada Bilangan kali 2 3
 Pedagogi pemantauan berterusan Guru Cemerlang, Jun pemantauan
 SPH oleh Guru Cemerlang Guru Matapelajaran September dan bimbingan

3 Penulisan Ilmiah: Memahami permasalahan Penolong Kanan, Mac - September RM300/ Bilangan 0 1
Kajian Tindakan dalam PdP dan Ketua Bidang, PCG penulisan
pelaksanaan Amalan Ketua Panitia, ilmiah dalam
Terbaik Guru Matapelajaran setahun

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN TAKTIKAL
TAHUN 2016

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Dan Berkemampuan JADUAL 2


Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek Gred Purata Sekolah (1.59) & Gred Purata Matematik Tambahan (2.80)
Sektor/PPD/Sek SM Sains Banting
Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Strategi Memastikan PdP dijalankan dengan berkesan melalui program-program terancang

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
4 Program Platinum: Mengukuhkan kembali Penolong Kanan, Februari RM400/ Gred Purata 2.80 2.75
JumpStart kemahiran semua pelajar Ketua Bidang, PCG Matematik
dalam topik topik Ketua Panitia, Tambahan
Tingkatan 4 Guru Matapelajaran
5 Program XtraVaganza Mengukuhkan kembali Penolong Kanan, Februari - Mei RM180/ Mengurangkan 5% 4%
kemahiran pelajar Ketua Bidang, PIBG peratus D dan
kelompok lemah dalam Ketua Panitia, ke bawah
topik topik Tingkatan 4 Guru Matapelajaran
6 Guru Muda Matematik Membudayakan budaya Penolong Kanan, Feb - Ogos RM300/ Nisbah Guru 1:7 1:6
Tambahan perkongsian ilmu antara Ketua Bidang, Julai - Sept PCG Muda kepada
pelajar Ketua Panitia, Mentee
Guru Matapelajaran
7 Perkampungan Ilmu: Pendedahan dengan Ketua Bidang, Ogos RM3000/ Gred Purata 2.80 2.75
Easy AddMath kaedah alternatif dalam Ketua Panitia, PIBG Matematik
menyelesaikan soalan SPM Guru Matapelajaran Tambahan

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

Tarikh/ Kos/
Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab KPI TOV Sasaran
Tempoh Sumber
8 We Love Algebra Mengukuhkan asas Ketua Panitia, Januari RM200/ Peratus pelajar 50% 60%
algebra kepada pelajar Guru Matapelajaran PCG mendapat 60%
Tingkatan 4 dan ke atas
untuk Ujian
Kemahiran
Asas Algebra
(UKAA)
9 Malam AddMath: Mengukuhkan kemahiran Ketua Panitia, Mac - September RM500/ Bilangan kali 15 18
Ace Your C's pelajar dalam Guru Matapelajaran PCG perjumpaan
menyelesaikan soalan terancang
dalam Kertas 2 Bahagian C
Mengurangkan 5% 4%
peratus D dan
ke bawah
10 Super Score SBP Mengukuhkan kemahiran Penolong Kanan, September RM600/ Mengurangkan 5% 4%
murid dalam kelompok Ketua Bidang, PIBG peratus D dan
lemah untuk mendapat Ketua Panitia, ke bawah
markah (Silibus Minimum) Guru Matapelajaran
11 Perfect Score SBP Kualiti bilangan A untuk Penolong Kanan, September RM400/ Peratus murid
Matematik Tambahan Ketua Bidang, PIBG dalam
meningkat dalam Ketua Panitia, kelompok A+, A
peperiksaan SPM Guru Matapelajaran dan A-
12 Koleksi Soalan Pelajar membuat latihan Ketua Panitia, Sepanjang tahun RM800/ Gred Purata 2.80 2.75
tanpa kehadiran guru Guru Matapelajaran PIBG Matematik
matapelajaran Tambahan
13 AddMath OutReach Perkongsian Pintar dengan Ketua Bidang, Ogos RM600/ Gred Purata 2.80 2.75
Programme (AMOR) sekolah-sekolah luar Ketua Panitia, PIBG Matematik
Guru Matapelajaran Tambahan

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 1/2016


Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Perkembangan Staf: Bengkel Verifikasi Skor Skema Pemarkahan
Objektif Perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru Matematik Tambahan
Tarikh/ Tempoh Mei, September dan Oktober 2016
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Ketua Panitia: En Zefry Hanif bin Borhan
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan tempat
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelarasan skema pemarkahan
 Pelaksanaan 'cross-checking' antara guru sekurang-kurangnya tiga skrip jawapan secara rawak
 Pelaporan dan penilaian program

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 2/2016


Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Pencerapan: Pedagogi dan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
Objektif Bimbingan dan pemantauan berterusan oleh Guru Cemerlang
Tarikh/ Tempoh April, Jun dan September 2016
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Guru Cemerlang: En Zefry Hanif bin Borhan
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan tempat pencerapan
 Penyediaan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
Proses Kerja 2. PELAKSANAAN
 Pencerapan menggunakan borang SPSK
 Pemantauan Spesifikasi Pengajaran Harian (SPH)
 Pelaporan dan sesi perbincangan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 3/2016


Dari Jadual 2 : Program Pemantapan Pedagogi (ST1)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Penulisan Ilmiah: Kajian Tindakan
Objektif Memahami permasalahan dalam PdP dan pelaksanaan Amalan Terbaik
Tarikh/ Tempoh Mac hingga September 2016
Kumpulan Sasaran Semua guru matapelajaran Matematik Tambahan
Tanggungjawab Ketua Panitia: En Zefry Hanif bin Borhan
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan permasalahan/ kumpulan sasaran
 Penetapan kaedah penyelesaian
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Melaksanakan kajian kepada kumpulan sasaran
 Membuat penilaian kajian tindakan
 Membuat penambahbaikan Jumlah Kos: RM300

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 4/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Platinum: JumpStart
Objektif Mengukuhkan kembali kemahiran semua pelajar dalam topik Tingkatan 4
Tarikh/ Tempoh Februari 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan masa
 Penetapan tajuk tajuk tingkatan 4
Proses Kerja  Pembahagian tugas sebagai penceramah dan fasilitator
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan bengkel mengikut ketetapan
 Maklum balas dan PostMortem program Jumlah Kos: RM400

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 5/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Program XtraVaganza
Objektif Mengukuhkan kembali kemahiran pelajar kelompok lemah dalam topik Tingkatan 4
Tarikh/ Tempoh Februari hingga Mei 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tarikh dan masa
 Penetapan tajuk tajuk tingkatan 4
Proses Kerja  Pembahagian kumpulan
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan kelas pemulihan mengikut ketetapan
 Maklum balas dan PostMortem program Jumlah Kos: RM180

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 6/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Guru Muda Matematik Tambahan
Objektif Membudayakan budaya perkongsian ilmu antara pelajar
Tarikh/ Tempoh Siri 1: Februari hingga Ogos 2016 Siri 2: Julai hingga September 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan kriteria Guru Muda
 Pembahagian kumpulan
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari Guru Muda berkenaan Mentee
 Maklum balas Mentee berkenaan Guru Muda Jumlah Kos: RM300

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 7/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Perkampungan Ilmu: Easy AddMath
Objektif Pendedahan dengan kaedah alternatif dalam menyelesaikan soalan SPM
Tarikh/ Tempoh Ogos 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan tajuk kritikal
 Penetapan Penceramah Jemputan
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar
Jumlah Kos: RM3000

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 8/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek We Love Algebra
Objektif Mengukuhkan asas algebra kepada pelajar
Tarikh/ Tempoh Januari 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 4
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan kemahiran algebra
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh ujian
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Analisis markah Ujian Kemahiran Asas Algebra
 Kelas pemulihan untuk pelajar yang gagal Jumlah Kos: RM200

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 9/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Malam AddMath: Ace Your C's
Objektif Mengukuhkan kemahiran pelajar dalam menyelesaikan soalan dalam Kertas 2 Bahagian C
Tarikh/ Tempoh Mac hingga September 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul dan soalan
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Pelaksanaan menggunakan khidmat Guru Muda
 Maklum balas dari pelajar Jumlah Kos: RM500

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 10/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Super Score SBP
Objektif Mengukuhkan kemahiran murid dalam kelompok lemah untuk mendapat markah (Silibus Minimum)
Tarikh/ Tempoh September 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul Super Score
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar
Jumlah Kos: RM600

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 11/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Perfect Score SBP
Objektif Kualiti bilangan A untuk Matematik Tambahan meningkat dalam peperiksaan SPM
Tarikh/ Tempoh September 2016
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul Perfect Score
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar
Jumlah Kos: RM400

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 12/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek Koleksi Soalan
Objektif Pelajar membuat latihan tanpa kehadiran guru matapelajaran
Tarikh/ Tempoh Sepanjang tahun
Kumpulan Sasaran Semua pelajar Tingkatan 5
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan modul dan soalan
 Pengagihan tugas
2. PELAKSANAAN
Proses Kerja
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Pelaksanaan menggunakan khidmat Guru Muda
 Maklum balas dari pelajar Jumlah Kos: RM800

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PELAN OPERASI 13/2016


Dari Jadual 2 : Memperkasakan Program Peningkatan Prestasi (ST2)

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 3


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/03
Program/ Projek AddMath Outreach Programme (AMOR)
Objektif Perkongsian pintar dengan sekolah-sekolah luar
Tarikh/ Tempoh Ogos 2016
Kumpulan Sasaran Pelajar dalam kelompok sederhana
Tanggungjawab Penolong Kanan, Ketua Bidang, Ketua Panitia, Guru Matapelajaran
1. MESYUARAT PENYELARASAN
 Penetapan sekolah-sekolah (MITIB & SAMBBST)
 Pengagihan tugas dan penetapan tarikh
Proses Kerja  Pemilihan peserta
2. PELAKSANAAN
 Pelaksanaan program mengikut ketetapan
 Maklum balas dari pelajar Jumlah Kos: RM600

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penambahbaikan (Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM


TAHUN 2016

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/ Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
Perkembangan Staf:
1 Bengkel Verifikasi Skor
Skema Pemarkahan
Pencerapan
2  Pedagogi
 SPH
Penulisan Ilmiah:
3
Kajian Tindakan

Program Platinum:
4
JumpStart

5 Program XtraVaganza

Guru Muda Matematik


6
Tambahan

Perkampungan Ilmu:
7
Easy AddMath

8 We Love Algebra

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting JADUAL 4


Bidang/Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan) JPS/SJK-PS/04
Tempoh Tarikh Penilaian Keberkesanan Cadangan
Bil Program/ Projek Catatan
Pelaksanaan Pemantauan Program Penambahbaikan
Malam AddMath:
9
Ace Your C's

10 Super Score SBP

11 Perfect Score SBP

12 Koleksi Soalan

AddMath OutReach
13
Programme (AMOR)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS


PERANCANGAN STRATEGIK MATEMATIK TAMBAHAN 2016 - 2020

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI


TAHUN 2016-2020

JADUAL 5
MISI VISI
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SM Sains Banting
Bidang/ Unit Kurikulum (Panitia Matematik Tambahan)
Matlamat/ Sasaran Prestasi Inisiatif/Tindakan Prestasi Sebenar
KPI Catatan
Objektif TOV 2016 2017 2018 2019 2020 Program/Projek 2016 2017 2018 2019 2020

Disediakan Oleh: Tandatangan: Tarikh:

INSPIRING EXCELLENCE LEADING OTHERS