Anda di halaman 1dari 35

Menurut Final Report of

the National Mathematics Advisory Panel (2008), “


the
ability to solve single
-
digit calculation problems is an important everyday skill and a
key component of an elementary education, as it facilitates the learning of
conceptual knowledge and procedural sk
ills, supporting effective and efficient
problem solving ”
(dalam Raghubar, 2008, ms 1). Jadi, jelaslah bahawa
penguasaan kemahiran penambahan adalah sangat penting dalam subjek
Matematik sebelum murid dapat menguasai operasi matematik yang lebih abstrak
s
eperti purata atau pendaraban.

Sementara itu, Muhammad Sofwan (2010) mengutarakan bahawa murid


-
murid mendapat
pencapaian rendah dalam matematik tidak mahir dalam penambahan de
ngan mengumpul semula.
Terdapat beberapa kesilapan umum yang sering dilakukan oleh para pelajar dalam operasi menolak
nombor dengan mengumpul semula. Menurut Douglas (2004), antara kesilapan umum yang
dilakukan oleh murid adalah dalam menyelesaikan masalah
matematik iaitu tidak mengumpul
semula, kiraan yang salah dan susunan digit yang tidak tersusun mengikut nilai tempat.
Oleh hal
yang demikian, isu ini dapat ditangani apabila guru memainkan peranan dalam mengenal pasti
kelemahan ini pada peringkat awal da
n seterusnya membaiki kelemahan tersebut dalam diri pelajar.
Maka, dengan berbuat demikian, para pelajar akan berasa yakin terhadap mata pelajaran matematik

Ciri-ciriMuridPemulihanMatematik(ZainaldanSuhaila, 2010)

mengalamimasalahpembelajarandalamsubjekMatematiksukarmengenalnombo
r d a n simbol-simboldalamMatematiksepertitambah, tolak, darabdanbahagi,
tidakdapatm e m b e z a k a n n i l a i b e s a r d a n k e c i l,
s u k a r m e n g i r a d a l a m g a n d a a n d u a a t a u l i m a d a n sebagainyasertatertibmenurun,
sukarmembuatpenganggarandanpengukuran, sukar mengirawangdansebagainya

MasalahPenambahan(NurShazlina, 2009)

murid-
m u r i d p e m u l i h a n s e r i n g k a l i m e n g h a d a p i m a s a l a h d a l a m o p e r a s i t a m b a h d a n menyebabkanpros
espembelajaranoperasi-operasiasasnomboryang lain terjejas
o
DefinisiPenambahan(Frank J. SwetzdanLiewSu Tim, 1988)
o
Perkataanpenambahanmenunjukkansuatutindakanmenyatukandantindakaninimemberim
odel asasbagipengajaranmengenaioperasitambah.
Penyatuanyangdimaksudkanialahpenyatuanduakumpulanobjekyang
berasingandanjumlahbilanganobjekyang digabungkandalamkumpulanyang
b a r u d i k a t a k a n h a s i l t a m b a h o p e r a s i tersebut.

Kaedah ‘
ladder

merupakan salah satu kaedah yang terdapat dalam mata pelajaran matematik, yang
lazimnya digunakan dalam operasi
-
operasi asas matematik. Menurut Fuson (2009) murid
-
murid
yang menghadapi masalah dalam penambahan dan penolakan sesuatu nilai yang melibatkan p
roses
kumpul semula, adalah disebabkan oleh ketidakupayaan mereka untuk melihat konsep
pengumpulan semula sebagai penggabungan unit. Maka, kaedah ‘
ladder
’ merupakan kaedah
penyelesaian yang sesuai dalam isu ini.

1
PENGGUNAAN STRATEGI ‘KENAPA TAMBAH 1?’ BAGI MENINGKATKAN PENGUASAAN
MURID TAHUN 2 DALAM PENAMBAHAN MELIBATKAN PENGUMPULAN SEMULA
Oleh:Siti Aminah Binti Jukim
ABSTRAKPENDAHULUAN
Penambahan merupakan operasi pertama yang akan dipelajari dalam subjek matematik.Menurut Muhammad Asyraf & Tengku Zawawi (2010), operasi tambah perlu dipelajari
lebihawal kerana penambahan mempunyai kaitan yang rapat dengan kemahiran asas dalammatematik. Ini bertepatan dengan definisi penambahan yang diutarakan oleh Cleave
(2005)bahawa penambahan dan penolakan adalah saling songsang antara satu sama lain.Terdapat banyak kajian yang menunjukkan murid mempunyai masalah dalampenambahan
terutamanya melibatkan pengumpulan semula seperti yang dilaporkan oleh ChuaLay Ing (2009) bahawa 12 orang muridnya gagal dalam subjek matematik dan
mempunyaimasalah dalam penambahan melibatkan pengumpulan semula bagi nombor dalam lingkungan1000

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000).


Curriculum and
evaluation standards for teaching Mathematics
. Dimuat turun pada 15 Februari
2012 dari laman sesawang:
http://www.nctm.org
Post, Thomas R. (1992).
Teaching Mathematics In Grades
K
-
8
. United States: Allyn and Bacon.
Raghubar, K.P. (2008).
The role of working memory and finger representation in
single digit calculation.
Canada, South America: Guelph University Press.

1.1K views
2/5 score

Document Actions

Share or Embed Document

Sharing Options

 Share on Facebook, opens a new window


 Share on Twitter, opens a new window
 Share on LinkedIn
 Share by email, opens mail client

Embed
Description: Kajian Tindakan PISMP IPG Kampus Darulaman 2013
View More
Kajian Tindakan PISMP IPG Kampus Darulaman 2013
Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Download as PDF, TXT or read online from Scribd
Flag for inappropriate content

Recommended Documents
Documents Similar To Kajian Tindakan - BoKiYa (Blok Kira Saya) Meningkatkan Operasi Tambah Lingkungan 10 Dalam
Kalangan Murid Pemulihan

Penggunaan Bahan Manipulatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik

by Aiheok Saw

ARTIKEL KAJIAN TINDAKAN BOKIYA MENINGKATKAN KEMAHIRAN OPERASI TAMBAH LINGKUNGAN 10


DALAM KALANGAN MURID PEMULIHAN

by Farah Tarmizi

Peranan Guru Biasa Dalam Membantu Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

by fatihashy891
More From Farah Tarmizi

EDU 3109 - USAHA-USAHA KERAJAAN MELINDUNGI HAK KANAK-KANAK

by Farah Tarmizi

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TAHUN 5 KAJIAN TEMPATAN

by Farah Tarmizi

KEMAHIRAN MENULIS

by Farah Tarmizi
You are on page 16of 17

Mengurangkanbilangansoalandalamlembarankerja.

Memperbanyakkanaktivitiberbentukpermainan.

Memasukkanunsurcerita.

M e m b i n a b a h a n d a r i p a d a b a h a n y a n g m u d a h d i d a p a t i s e p e r t i
permainanlego.

Menjalankankajianuntukkemahiranyang
lebihtinggis e p e r t i o p e r a s i t o l a k d a l a m l i n g k u n g a n 1 0 .
8 . 0 C A D A N G A N K A J I A N S E T E R U S N Y A

9 . 0 S
ENARAI
R
UJUKAN
NurShazlina(2009). BukuKoleksiKertasKerjaSeminar PenyelidikanIPGM KBL.
Kaedah PengajaranOperasiPenambahanDalamMata PelajaranMatematikDalamKalangan MuridSlow Learner
, ms.172 -179. Sarawak: IP GM KB L O m a r d i n A s h a a r i ( 1 9 9 9 ) .
PengajaranKreatifuntukPembelajaranAktif
. Kuala Lumpur: DewanB a h a s a d a n P u s t a k a . Z a i n a l K a s s a n d a n S u h a i l a A b d u l l a h ( 2 0 1 0 ) .
PendidikanDisleksia
. Selangor. PenerbitanMultimedia Sdn. Bhd.F r a n k J . S w e t z d a n L i e w S u T i m ( 1 9 8 8 ) .
PengajaranMatematikKBSR
. Selangor: PenerbitF a j a r B a k t i S d n . B h d . Swan, P., Marshall, L., de Jong, T., Mildenhall, P., & White, G. (2007).
Are manipulativesbeing used in schools? If so, how? If not, why not? Proceedings of the Australian Association for Research in Education
. Fremantle: AARE.Hatfield, M.J. (1994).
Use of manipulative devices: Elementary school cooperating teachers selfreporting.
School science and mathematics, 94(6), 303

309.

BahagianPendidikanGuru (2000).
BukuPanduanPembinaanSumberPengajaranPembelajaran
MatematikSekolahRendah: Nombor
. K u a l a L u m p u r : D e w a n B a h a s a d a n P u s t a k a . NoriatiA. Rashid, Boon Pong Ying, SharifahFakhriahSyedAhmad (2009).
MuriddanAlamBelajar. Kuala Lumpur: Oxford FajarSdn. Bhd.Swan, P., Marshall, L., & White, G. (2007).
Mathematics manipulatives
: A panacea or a Pandora‘s
box. Proceedings of the International Conference on Science and Mathematics Education
.Penang: CoSMEd.Frost, J. L., Bowers, L., & Wortham, S. (1990). The state of American preschool playgrounds.Journal of Physical
Education, Recreation and Dance, 61(8), 18-23.Piaget,J. (1952). The origins of intelligence in children. New
York:InternationalUniversitiesPress.
Muhammad KamarulAriffin Loqman. (2011).
MeningkatkankefahamanMuridPras ekolah d a l a m M e n y e l e s a i k a n O p e r a s i T a m b a h L i n g k u n g a n 1 h i n g g a 1 0 . D i a
k s e s p a d a 3 M a c 2013, darihttp://researchipbmm2008.blogspot.com/2011/12/abstrak-kajian-tindakan- pismp-sem-8-c.html

13
SUMBER RUJUKAN
Cleave, J. V., (2005).
Teaching the fun of Math
. San Francisco, Carlifornia: Jossey

BassMuhammad Sofwan & Sapiah (2010).
Meningkatkan kemahiran penambahan dengan
mengumpul semula bagi murid Tahun 2 menggunakan bahan manipulatif ‘Straws and Board’
. Seminar Kajian Tindakan PISMP 2010.Muhamad Asyraf & Tengku Zawawi (2010).
Mengatasi kelemahan murid Tahun 3 dalam menyelesaikan soalan penambahan melibatkan pengumpulan semula menggunakan kaedah jari
dan pelekat berwarna
. Seminar Kajian Tindakan PISMP 2010.Draper. F., (2009).
Addition with regrouping
. Retrieved September 19, 2012, fromhttps://wiki.eee.uci.edu/index.php/Addition_with_regrouping_-_Section_AChua, L. I. (2005). Jari dan kertas warna untuk membaiki
kemahiran penambahan secarakumpul semula di kalangan murid Tahun 2 dalam nombor lingkungan 1000. Seminar KajianTindakan 2005

Cheang Chooi Yoong, Khaw Phoay Eng dan Yong Kien Cheng (2003
). Intergrated Curriculum
For Secondary School Mathematics Form 2, Volume 2
. Kuala Lumpur: Arus Intelek Sdn
Bhd.
Nik Aziz (2005). Kemahiran Menyelesaikan Masalah. Di perolehi pada tarikh akses 22/10/2007
daripada http:www.ppp.upsi.edu.my/eWacana/GayaPembelajaran. Htm.240k.html
Duffin & Simpson (2000). Teori Pembelajaran Sosial dan Kemanusia. Modul Psikologi Pendid
ikan.
Falkulti Pendidikan. Universiti Teknologi Malaysia, Skudai
Mohd. SapiyanBabadanThanaletchumiDarmalingam
(2003)
Komputer Dalam Pendidikan. Di
perolehi pada 22/10/2007 daripada http:www.josie653.tripod.com/kdp.htm.html
NadiaFasha
(2010
).
P
e
n
ggun
a
an
Ba
h
an
M
a
n
i
p
u
l
a
t
i
ve

S
t
raw
s
&
B
o
a
r
d”
B
a
g
i
Memba
n
tu
M
u
r
i
d
Ta
h
u
n
2
Y
an
g
Ber
p
en
c
a
p
aian
Re
n
d
a
h
D
a
la
m
M
e
m
p
el
aj
a
r
i
T
a
j
u
k
P
e
no
l
a
ka
n
.
I
PG Ka
m
pus Da
t
o’
R
a
z
a
l
i
I
s
m
a
il,
T
e
ren
gg
anu
.
Su
y
dam
M.
N
(
1
9
8
5).
Al
t
ern
a
t
i
ve
Cou
r
s
e
s
Fo
r
S
e
con
d
a
ry
Sc
h
oo
l
M
a
th
e
m
a
tics.
Na
ti
o
n
al
Co
u
ncil
o
f
Te
a
chers
o
f
M
a
t
h
e
m
a
tics
.
U
n
i
t
e
d
St
a
te
s
.
Ch
i
en
g
L
e
h
H
u
i.
(
20
1
1
).
P
eng
g
un
a
a
n
K
ae
d
ah
J
ari
D
a
l
a
m
Me
m
b
a
n
t
u
M
u
r
i
d
T
a
hun
Dua
M
eny
e
le
s
a
i
k
a
n
Ope
r
a
s
i
T
o
l
ak
Y
a
n
g
M
e
liba
t
k
a
n
P
en
g
umpu
l
a
n
S
e
m
ula
(
m
s
1
5
0
)
.
I
ns
tit
u
t
P
e
nd
i
d
i
k
an
Guru
Ka
m
pus
B
a
tu
L
i
n
ta
n
g
.
Hadh
ri
M
.
N
(
2
0
1
0
).
M
e
n
i
n
g
k
a
t
k
a
n
P
e
n
g
uasa
a
n
K
emah
ir
a
n
Men
o
l
a
k
De
n
g
a
n
M
engumpul
Se
m
ula
M
e
n
g
g
un
a
k
a
n
L
a
d
d
er
Step
Da
l
a
m
K
al
a
n
gan
M
u
r
id
T
ahun
3
M
en
i
ng
k
a
t
k
an
P
en
g
u
as
a
a
n
Kema
h
i
r
a
n
Me
n
o
l
ak
D
en
g
an
Men
g
um
p
u
l
S
e
m
u
la
M
e
ng
g
un
a
kan
La
d
der
S
tep
D
al
a
m
K
a
l
an
g
a
n
M
urid
T
ah
u
n
3
.
I
PG
K
a
m
pu
s
D
a
t
o

R
a
z
a
l
i
I
s
m
a
il
bdul
M
a
j
i
d,
K
.
(2
0
0
0
).
K
aeda
h
p
en
y
e
l
i
d
i
k
an
p
endi
di
ka
n
.
K
u
a
l
a
L
u
m
pu
r
:
Dew
a
n
Baha
s
a
dan Pu
st
aka.
Bonn
i
Go
u
rne
a
u
.
(
t
i
d
ak
d
i
n
y
a
t
a
k
an
)
.
F
ive
Attitu
d
es
o
f
Ef
f
e
ctiv
e
T
ea
c
h
ers
:
I
m
p
l
i
c
a
ti
o
ns
for
T
e
acher
Tr
ai
n
in
g
.
Chua
Ya
n
Piaw. (2011
)
.
Ka
ed
a
h
P
e
n
y
e
l
i
d
ika
n
E
disi
K
e
du
a
.
M
a
l
a
y
sia:
M
c
G
r
aw
H
i
ll.
Chow Fo
o
k
Me
n
g
PhD. J
a
i
z
ah
Mh
a
m
ud.
(
20
1
1
).
Kaji
a
n
Tin
d
a
ka
n
:
Konsep
&
A
m
a
la
n
d
a
la
m
Pe
n
g
aj
a
ran
.
P
enerbita
n
M
u
lti
m
ed
ia
S
d
n.
B
hd.
S
e
l
ango
r
.7
2
-
75
Ti
n
g
Le
n
Si
o
ng, Ah
m
ad S
a
b
ry
O
t
h
m
an,
T
in
H
u
n Yon
g
.(
2
0
1
3
).
Pe
n
y
e
l
i
d
i
ka
n
Tindakan
Dalam
Pe
n
d
i
d
i
k
an
. Kuala Lu
m
pu
r
:
Free
m
in
d
Ho
ri
z
on
S
d
n
.
Bhd
Fu
s
on
,
K.
C
., B
r
iars,
D
.
J
.
(
1
990
)
.
U
s
in
g
a
B
ase
-
T
en
B
l
o
c
k
s
L
e
ar
n
i
n
g
/
T
eac
h
i
n
g
A
pp
roa
c
h
fo
r
F
irs
t
-
and
Se
co
nd
G
r
ade
P
la
c
e
-
V
a
lu
e
and
M
u
lti
d
igit
Ad
d
iti
o
n
a
n
d
S
u
btra
c
ti
on
. "Jou
r
n
al f
o
r
R
e
s
earch
i
nM
at
h
e
m
a
ti
c
sE
d
uca
t
i
o
n",
2
1
(
3
)
,
18
0
-
20
6
.
Geo
r
g
eB
o
o
k
er.
(
2
0
05
)
.
T
hink
i
n
g
m
a
t
h
e
m
a
ticall
y

m
a
k
i
n
g
sense
and
solvi
n
g
p
r
o
b
l
e
m
s.
Ha
r
m
an H
a
ru
n
. (20
1
1,
F
ebrua
r
i 13
)
.
Kong
s
i
C
e
r
ita,
Ilmu
d
a
n
P
e
n
g
a
l
a
m
a
n
. Di
d
a
p
a
t
k
an
F
eb
r
u
a
r
i
15
,
20
1
2,
d
a
r
i
p
ad
a
B
l
o
g
psot:
h
t
t
p:/
/
h
a
r
m
anh
a
run.blo
g
spo
t
.
co
m
/2
0
1
1/
0
2
/
a
p
a
k
a
h
-
m
a
t
e
m
a
ti
k
-
da
n
-
k
en
a
p
a
-
k
i
t
a
-
pe
rlu
.h
t
m
l
J
o
n
M
.E
n
g
e
l
hadr
t
,
V
i
r
g
i
n
ia
Usn
i
ck.
(
t
i
d
ak
d
i
n
y
a
t
a
k
an
)
.
W
hen
S
h
o
u
ld
W
e
Te
a
c
h
R
e
gro
u
p
i
n
g
in
Ad
d
it
i
on
a
nd
Su
b
t
r
a
ctio
n
.
Le
or
n
a
r
d
M.
S
,
Y
ong
Karen, L.Bi
r
a
t
m
an
(
19
9
6
).
G
uru
Ya
n
g
Kre
a
tif
:
I
s
u
-
isu
T
e
o
riri
k
a
D
a
n
A
n
ali
s
is
Pr
a
kti
k
K
u
al
a
L
u
m
pur
:
A
r
ena
b
a
k
uS
d
n.
Bhd.
M
a
s
s
a
s
hus
e
t
t
s
:
A
l
lin an
d
B
a
c
on
.
M
o
hd
.
Sa
l
leh
A
b
u
d
an
Z
a
i
d
a
t
u
n
Ta
s
ir (200
1
).
P
en
g
en
a
l
an
Kep
a
da
A
n
a
lisa
D
a
ta
B
e
r
ko
m
p
u
ter:
S
P
S
S
11.
0
f
o
r
W
i
n
do
w
s
.
K
u
a
l
a
L
u
m
pu
r
:
V
ent
o
n.
M
r
ocz
k
ows
k
i
,
C
. (2
0
0
6
).
U
s
i
ng
S
ta
n
d
Alo
n
e
P
r
ograms
to
En
h
a
nc
e
S
t
u
d
ents
Ba
s
i
c
M
at
h
Fa
c
t
S
k
ills
.
Re
t
rieved
Febru
a
r
y
21,
2
0
1
2,
dari
p
ada
w
w
w
.
m
su.
e
d
u/
~
m
rocz
k
o3
/
p
or
tfoli
o
/final_cat
h
i
e_
m
ro
c
z
k
ows
k
i2.
d
o
c
.
NC
TM
.
(1
9
8
0
).
A
n
A
g
enda
Fo
r
A
c
t
i
o
n
:
R
e
co
m
m
en
d
a
tions
F
o
r
S
chool
Ma
t
h
ema
t
ics
of
T
h
e
1
9
80s.
New Yor
k
.
Nor
ai
n
i
I
dr
i
s (20
0
1
).
P
e
d
a
g
ogi
Dalam
Pen
d
idikan
Matem
a
ti
k
.
K
uala
L
u
m
pu
r
:
U
t
u
san
Pu
b
licati
o
n
s&
Dis
t
r
i
b
ut
o
rs
S
d
n
. Bh
d
.
e
-
Proceeding of the Social Sciences Research
(
ICSSR 2016
)
e
-
Proceeding of the Social Sciences Research ICSSR 2016
(e
-
ISBN 978
-
967
-
0792
-
09
-
5
).
18
-
19 July 2016
,
Kuala Lumpur
, MALAYSIA. Organized by
http://worldconferences.net/home
217
Ro
m
be
r
g
,
T
.
A
., Co
l
lis,
K
.
F
., &
G
r
o
u
w
s, D.A.,
(
1
987
)
.
Lear
n
i
ng
to
Add
a
n
d
Su
b
t
r
ac
t
.
Jou
r
n
al
for Res
e
a
r
c
h
i
n Ma
t
h
e
m
a
tic
s
E
du
c
ati
o
n,
2,
i
-
178.
Ros
in
a
hE
d
i
n
i
n
.
(2
0
1
2
).
P
e
ny
e
li
d
i
k
an
T
in
d
a
kan
K
a
e
d
a
h
Dan
P
e
n
u
l
i
sa
n
.
E
d.
k
e
-
2.
K
u
a
l
a
L
u
m
pu
r
:f
r
ee
m
i
nd
horizons.
Su
s
an
O’
C
o
nnel,
J
oh
n
Sa
n
Gio
v
an
ni
. (201
1
).
Masteri
n
g
t
h
e
B
a
s
i
c
Ma
t
h
F
a
c
t
s
in
A
dd
i
ti
o
n
a
nd
Su
bt
r
acti
o
n
.
P
ub
l
i
s
h
er’s
D
es
i
g
na
n
d
P
r
o
d
u
c
t
i
on
S
e
r
vi
ces,
I
nc :
U
n
i
t
e
d
S
tate
s
.
T
e
n
g
k
u
Z
aw
a
wi
T
e
ng
k
u
Z
a
i
nal.
(1
9
97)
.
M
a
t
e
m
a
t
i
k
K
BS
M
:
H
a
rapa
n
dan
R
e
a
li
t
i
.
D
i
d
apat
k
an
F
e
b
rua
r
i 17,
2
0
12
,
d
a
r
i
p
ada
t
ripod
:
h
tt
p
://
m
uj
a
h
i
d
.
trip
o
d
.co
m
/ma
t
h
1
.
h
t
m
l
T
e
n
g
k
u
Z
aw
a
wi
T
e
ng
k
u
Z
a
i
nal,
R
a
m
le
e
M
u
staph
a
,
A
b
dul
R
a
z
ak
H
ab
ib
.
(20
0
9
).
P
eng
e
tahu
a
n
pe
d
ag
o
g
i
isi
kan
d
ungan
g
u
ru
m
at
e
m
a
tik
bagi
ta
j
u
k
p
e
cah
a
n:
k
a
j
i
an
ke
s
di
s
e
k
o
l
a
h
r
en
d
a
h
.
J
u
r
n
a
l
p
en
d
idi
k
an
m
al
a
y
s
i
a
3
4(1
)
, 13
1
-
153.

Anda mungkin juga menyukai