Anda di halaman 1dari 14

Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online

Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

BAB 7

PENGEKOSAN SERAPAN
DAN
PENGEKOSAN MARGINAL

OBJEKTIF

Selepas mempelajari bab ini pelajar akan dapat :

 Menerangkan definisi Pengekosan Serapan dan Pengekosan Marginal

 Menerangkan perbandingan antara pengekosan serapan dan pengekosan


marginal dari segi pengekosan produk, penilaian inventori dan penyata untung
rugi.

 Menjelaskan cara mengira kos produk mengikut pengekosan serapan dan


marginal.

 Menjelaskan perbezaan format dan menyediakan penyata untung rugi mengikut


pengekosan serapan dan marginal. Membuat pelarasan perbezaan untung
bersih di bawah pengekosan serapan dan marginal dengan menggunakan
sistem kos sebenar.

 Menerangkan kebaikan dan kelemahan pengekosan serapan dan marginal.

87
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.1 DEFINISI PENGEKOSAN SERAPAN DAN PENGEKOSAN MARGINAL

7.1.1 Pengekosan Serapan

Pengekosan serapan merupakan satu kaedah pengekosan produk. Di dalam kaedah ini, semua
kos pengeluaran akan dijadikan kos produk tanpa mengambil kira sama ada ianya kos berubah
atau kos tetap. Sebab itu pengekosan ini juga dikenali sebagai pengekosan penuh. Kos produk
merangkumi bahan langsung, buruh langsung, kos berubah overhed kilang dan kos tetap overhed
kilang.

Berbeza dengan pengekosan marginal, pengekosan serapan disediakan bagi tujuan pelaporan
luaran. Prinsip-prinsip perakaunan yang diterima umum (GAAP) menetapkan bahawa kos produk
yang akan dilaporkan sebagai kos barang dijual di Penyata Pendapatan dan inventori akhir yang
ditunjukkan di Lembaran Imbangan mestilah menggunakan kaedah pengekosan serapan bukan
kaedah pengekosan marginal.

KOS BAHAN LANGSUNG

KOS
KOS BURUH LANGSUNG PRODUK

KOS BERUBAH
OVERHED KILANG

KOS TETAP

Di dalam pengekosan serapan kos bahan langsung, kos buruh langsung, kos tetap overhed kilang
dan kos berubah kilang dijadikan kos produk seperti yang ditunjukkan oleh rajah-rajah. Produk
yang dapat dijual akan menjadi kos barang dijual ditunjukkan di dalam Penyata Pendapatan dan
yang masih tinggal di dalam stok ditunjukkan di dalam Lembaran Imbangan sebagai inventori
akhir.

7.1.2 Pengekosan Marginal

Pengekosan marginal juga merupakan satu kaedah pengekosan produk. Kaedah ini juga dikenali
dengan nama pengekosan berubah atau pengekosan langsung. Di dalam kaedah ini hanya kos
berubah pengeluaran sahaja iaitu bahan langsung, buruh langsung dan kos berubah overhed
kilang dianggap sebagai kos produk. Kos tetap overhd kilang tidak dimasukkan ke dalam kos
produk tetapi dianggap sebagai kos jangkamasa.

Pengekosan marginal digunakan sebagai pelaporan untuk pihak dalaman seperti pihak pengurus
dan penyelia. Ia bertujuan membantu perancangan dan membuat keputusan. Di dalam
pengekosan marginal kos-kos dipisahkan di antara kos berubah dan kos tetap. Dengan pemisahan
ini pihak pengurusan akan dapat mengenali mana-mana kos yang berubah dan mana-mana kos
yang tetap supaya mereka dapat mempergunakannya untuk meningkatkan keuntungan.

88
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

KOS BAHAN LANGSUNG


KOS PRODUK
KOS BURUH LANGSUNG

KOS BERUBAH

OVERHED KILANG

KOS TETAP KOS JANGKAMASA

Di dalam mengira kos produk bagi pengekosan marginal, kos yang terlibat ialah kos bahan
langsung, kos buruh langsung dan kos berubah overhed kilang. Kos tetap overhed kilang tidak
dijadikan kos produk tetapi dikira sebagai kos jangka masa seperti mana belanja jualan dan
pentadbiran. Sekiranya kos overhed kilang ini bercampur, pemisahan di antara kos berubah dan
kos tetap perlu dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan mana-mana kaedah pemisahan kos
bercampur yang sesuai.

7.2 PERBANDINGAN PENGEKOSAN SERAPAN DAN PENGEKOSAN MARGINAL

Pelaporan Marginal Pengekosan Serapan

Tujuan Pelaporan Dalaman Pelaporan Luaran

Format Penyata Jualan Jualan


Pendapatan - Kos berubah - KBDJ
= Margin sumbangan = Margin kasar
- Kos tetap - Belanja operasi
= Pendapatan bersih = Pendapatan Bersih

Kos Produk Kos berubah Semua kos


Pengilangan pengilangan

Kos jangkamasa Kos berubah Semua belanja


Jualan dan pentadbiran jualan dan pentadbiran
Semua kos tetap
- overhed kilang
- jualan dan pentadbiran

Penilaian Inventori Inventori dinilai pada Inventori dinilai pada


Kos keluaran sepenuhnya kos keluaran berubah

89
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.3 PENENTUAN KOS PRODUK

Sebagai ilustrasi bagaimana kos produk seunit berbeza di antara pengekosan marginal dan
pengekosan serapan, andaikan data-data berikut bagi Syarikat ZN yang mengeluarkan sejenis
produk.

Contoh 1 :

Data-data berikut berkaitan dengan Syarikat ZN yang mengeluar dan menjual disket.

Bahan langsung RM 22 seunit


Buruh langsung RM 14 seunit
Kos berubah overhed kilang RM 6 seunit
Kos tetap overhed kilang RM 117,000 setahun

Data-data lain:

1991 1992
Inventori awal 0 3,000
Pengeluaran 13,000 10,000
Jualan 10,000 11,000
Inventori akhir 3,000 2,000
Pengeluaran normal adalah pada 13,000 unit

Harga jualan RM 75.00 seunit


Kos berubah jualan dan pentadbiran RM 7.00 seunit
Kos tetap jualan dan pentadbiran RM 8,000.00 setahun

7.3.1 Pengiraan Kos Produk Seunit

a) Pengkosan marginal

Pengekosan Sebenar
1991 1992
Bahan Mentah Langsung RM 22 RM 22
Buruh Langsung 14 14
Overhed Kilang Berubah 6 6
RM 42 RM 42

b) Pengkosan serapan :

Pengekosan Sebenar
1991 1992
Bahan Mentah Langsung RM 22 RM 22
Buruh Langsung 14 14
Overhed Kilang Berubah 6 6
Overhed Kilang Tetap 9* 11.70**
RM 51 RM 53.70

Dalam sistem pengekosan sebenar bagi mengakaunkan overhed kita menggunakan kos sebenar
overhed dalam pengiraan kos produk dan juga penyediaan penyata pendapatan.

90
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

Pengiraan OHK tetap seunit


= kos overhed kilang tetap setahun
Pengeluaran Sebenar
1991 1992
= *RM 117,000 =**RM 117,000
13,000 10,000
= RM 9 = RM 11.70

Daripada perbezaan di atas di dapati kos produk seunit menggunakan pengekosan serapan 1991
adalah tinggi iaitu RM 51 berbanding dengan RM 42 dengan pengekosan marginal. Manakala kos
produk seunit menggunakan pengekosan serapan 1992 adalah tinggi iaitu RM 53.70 berbanding
dengan RM 42 dengan pengekosan marginal. Perbezaan ini adalah disebabkan oleh kos tetap
overhed kilang yang telah diinventorikan di dalam pengekosan serapan. Sebaliknya di dalam
pengekosan marginal kos tetap overhed kilang sebanyak RM 117,000 dijadikan kos tempoh/kos
jangkamasa.

7.4 FORMAT PENYATA PENDAPATAN

7.4.1 Sistem Pengekosan Sebenar

7.4.1.1 Penyediaan Penyata Pendapatan

Berdasarkan contoh 1, penyata pendapatan pengekosan marginal dan serapan adalah seperti
berikut:

Syarikat ZN
Penyata Pendapatan – Pengkosan Serapan
Bagi tahun berakhir ..........

31 Disember 1991 (RM) 31 Disember 1992 (RM)


Jualan (10 000 @ RM75) 750,000
(11 000 @ RM75) 825,000
tolak : KBDJ :
Inventori awal 0
(3,000 @ RM 51) 153,,000
+ Kos Barang Dikilang
(13,000 @ RM 51) 663,000
(10,000 @ RM 53.70) 537,000
Kos Barang Boleh Dijual 663,000 690,000
- Inventori akhir
(3,000 @ RM 51) (153,000)
(2,000 @ RM 53.70) (107,400)

KBDJ (510,000) (582,600)

Untung Kasar 240,000 242,400


tolak :
Kos Jualan & Pentadbiran Berubah
(10,000 @ RM 7) 70,000
(11,000 @ RM 7) 77,000
Kos Jualan & Pentadbiran tetap 8,000 (78,000) 8,000 (85,000)
Jumlah Kos
Pendapatan Bersih 162,000 157,400

91
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

Penyata pendapatan bagi pengekosan serapan adalah sama seperti yang digunakan dalam
perakaunan kewangan ataupun yang digunakan menurut prinsip perakaunan yang diterima umum.
Penyata pendapatan tersebut adalah yang digunakan untuk tujuan pelaporan luaran.

Inventori akhir 1991 pengekosan serapan akan dihantar ke tahun hadapan menjadi inventori awal
pengekosan serapan 1992

Penyata pendapatan dalam pengekosan serapan mengasingkan kos mengikut fungsi iaitu kos
pengeluaran dan belanja jualan dan pentadbiran. Untung bersih tahun 1991 yang ditunjukkan
melalui pengekosan serapan adalah sebanyak RM162 000. Dalam contoh ini terdapat inventori
akhir sebanyak RM 153 000 (3,000 unit). Ini bermakna kos tersebut tidak dikira sebagai belanja
bagi tahun 1991, sebaliknya ia akan dibawa ke tahun hadapan.

Syarikat ZN
Penyata Pendapatan – Pengkosan Marginal
Bagi tahun berakhir ..........
31 Disember 1991 31 Disember 1992 (RM)
(RM)
Jualan (10 000 @ RM75) 750,000
(11 000 @ RM75) 825,000
tolak : Kos Berubah :
KBDJ Berubah :
Inventori awal 0
(3,000 @ RM 42) 126,000
+ Kos Barang Dikilang Berubah
(13,000 @ RM 42) 546,000
(10,000 @ RM 42) 420,000
Kos Barang Boleh Dijual 546,000 546,000
- Inventori akhir
(3,000 @ RM 42) (126,000)
(2,000 @ RM 42) (84,000)
KBDJ Berubah 420,000 462,000
+ Kos Jualan & Pentadbiran Berubah
(10,000 @ RM 7) 70,000
(11,000 @ RM 7) 77,000
Jumlah Kos Berubah (490,000) (539,000)
Margin Sumbangan 260,000 286,000
tolak : Kos Tetap :
Overhed Kilang Tetap 117,000 117,000
Kos Jualan & Pentadbiran tetap 8,000 8,000
Jumlah Kos Tetap (125,000) (125,000)
Pendapatan Bersih 135,000 161,000

Format penyata pendapatan pengekosan marginal pula membuat pengasingan di antara kos
berubah dan kos tetap. Selain itu ia juga akan menunjukkan margin sumbangan iaitu perbezaan di
antara hasil jualan dengan kos berubah. Margin sumbangan juga dikenali sebagai margin
caruman. Format ini adalah berbeza daripada format penyata pendapatan pengekosan serapan.
Penyata pendapatan pengekosan marginal disediakan khusus untuk kegunaan pihak pengurusan
dalaman sahaja.

92
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

Kos barang dijual boleh dikira dengan mendarabkan unit jualan dengan kos produk.

Inventori akhir 1991 pengekosan marginal akan dihantar ke tahun hadapan menjadi inventori awal
pengekosan marginal 1992.

Penyata pendapatan pengekosan marginal mengkelaskan kos kepada gelagat kos iaitu kos
berubah dan kos tetap. Kos berubah terdiri daripada kos barang dijual berubah dan belanja jualan
dan pentadbiran berubah.Manakala kos tetap pula terdiri daripada overhed kilang tetap dan
belanja jualan dan pentadbiran tetap. Lebihan hasil jualan daripada kos berubah dikenali sebagai
margin sumbangan. Dalam contoh di atas tahun 1991, margin sumbangan yang diperolehi ialah
RM 260,000, manakala untung bersih pula ialah RM 135,000.

Daripada contoh di atas untuk tahun 1991, kita dapati untung bersih dalam pengekosan serapan
lebih tinggi daripada untung bersih dalam pengekosan marginal. Perkara ini berlaku disebabkan
oleh kos overhed tetap. Dalam pengekosan marginal, kesemua kos overhed tetap (RM 117,000)
akan dikira sebagai belanja manakala dalam pengekosan serapan pula kos overhed tetap yang
dikira sebagai belanja adalah sebanyak RM 90,000 sahaja dan RM 27,000 (3,000 unit x RM 9) lagi
akan ditunda ke tempoh berikutnya. Ini disebabkan kos overhed tetap merupakan sebahagian kos
produk di dalam pengekosan serapan. Oleh itu selagi produk tersebut tidak dijual maka kos
overhed tetap tersebut tidak dikira sebagai belanja.

7.4.1.2 Pelarasan Perbezaan Untung Bersih antara Kedua-dua kaedah

a. Jika inventori awal = O


1991

Pendapatan bersih (Ps)-Pendapatan bersih (Pm) = unit inventori akhir x OHK seunit
RM 162,000 – RM 135,000 = RM 3,000 x RM 9
RM 27,000 = RM 27,000

Pendapatan bersih PS (RM 162,000) lebih besar daripada pendapatan bersih PM (RM 135,000).
Perbezaan sebanyak RM 27,000 untuk tahun 1991. Ini disebabkan oleh kos overhed kilang tetap
yang dijadikan kos tempoh dan perlu ditolak semua sekali dari margin sumbangan bagi tempoh
tersebut dalam pengekosan marginal. Berbeza dengan pengekosan serapan yang
menginventorikan kos tetap overhed kilang dan membawanya ke tahun hadapan.

b. Jika inventori awal tidak sama O


1992

Pendapatan bersih (Ps)-Pendapatan bersih (Pm) = Perbezaan inv. akhir – Perbezaan inv. awal
RM 161,000 – RM 157,400 = RM 23,400 – RM 27,000
RM 3,600 = RM 3,600

93
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.4.2 Pengekosan Normal

Dalam sistem pengekosan normal, kos produk yang dikira adalah berdasarkan kepada overhed
diserap (overhed diserap = kadar overhed pratentu x asas aktiviti sebenar).

Pada kebiasaannya, kos overhed sebenar tidak sama dengan kos overhed diserap. Ini akan
menyebabkan berlaku overhed terlebih atau terkurang serap. Oleh itu perbezaan yang ketara di
dalam penyata pendapatan dalam sistem pengekosan normal berbanding sistem pengekosan
sebenar ialah overhed terlebih atau terkurang serap.

Overhed terlebih serap berlaku apabila kos overhed diserap melebihi kos overhed sebenar. Ini
bermaksud bahawa kita telah memperuntukkan kos overhed yang lebih besar daripada overhed
sebenar. Maka pelarasan yang perlu dibuat ialah mengurangkan semula kos overhed yang telah
diperuntukkan atau diserap supaya sama dengan kos overhed sebenar.

Overhed terkurang serap pula berlaku apabila kos overhed diserap kurang daripada kos overhed
sebenar. Pelarasan yang perlu dibuat ialah menambahkan kos overhed supaya amaunnya sama
dengan kos overhed sebenar.

Dalam pengekosan marginal akan hanya melibatkan overhed berubah terlebih atau terkurang
serap sahaja disebabkan hanya overhed berubah yang diambilkira dalam pengiraan kos produk.
Manakala dalam pengekosan serapan pula akan melibatkan overhed terlebih atau terkurang serap
bagi overhed berubah dan overhed tetap. Ini kerana kos produk dalam pengekosan serapan
mengambilkira overhed berubah dan tetap.

Contoh 2:

Syarikat Sri Suria menggunakan sistem pengekosan normal bagi memperuntukkan kos overhed.
Pengeluaran normal syarikat adalah 12,000 unit setahun. Anggaran kos overhed dalam setahun
adalah seperti berikut :

Overhed berubah RM 30,000


Overhed tetap RM 120,000

Maklumat sebenar operasi bagi tahun 2005 adalah seperti berikut :

Inventori awal 1,000 unit


Unit keluaran 10,000 unit
Unit jualan 8,500 unit
Bahan Langsung seunit RM 10 seunit
Buruh Langsung seunit RM 5 seunit
Kos overhed berubah RM 28,000
Kos overhed tetap RM 90,000
Harga jualan seunit RM 50 seunit
Belanja jualan dan pentadbiran berubah seunit RM 5 seunit
Belanja jualan dan pentadbiran tetap RM 85,000

Kos Produk Seunit :


Pengekosan Serapan Pengekosan Marginal
Kos Bahan Langsung RM 10.00 RM 10.00
Kos Buruh Langsung 5.00 5.00
Kos Overhed Berubah (RM 30,000 / 12,000) 2.50 2.50
Kos Overhed Tetap (RM 120,000 / 12,000) 10.00 -
KOS PRODUK SEUNIT RM 27.50 RM 17.50

94
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.4.2.1 Format Penyata Pendapatan

Syarikat Sri Suria


Penyata Pendapatan – Pengkosan Serapan
Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005

RM RM
Jualan (8,500 @ RM 50) 425,000
tolak : KBDJ :
Inventori awal
(1,000 @ RM 27.50) 27,500
+ Kos Barang Dikilang
(10,000 @ RM 27.50) 275,000
Kos Barang Boleh Dijual 302,500
- Inventori akhir
(2,500 @ RM 27.50) (68,750)

KBDJ (233,750)
- OVERHED TERLEBIH SERAP ( 7,000)
KBDJ diselaraskan (226,750)
Untung Kasar 198,250
tolak :
Belanja Jualan & Pentadbiran Berubah
(8,500 @ RM 5) 42,500
Belanja Jualan & Pentadbiran tetap 85,000
Jumlah Kos (127,500)
Pendapatan Bersih 70,750

Syarikat Sri Suria


Penyata Pendapatan – Pengkosan Marginal
Bagi tahun berakhir 31 Disember 2005
RM RM
Jualan (8,500 @ RM 50) 425,000
tolak : Kos Berubah :
KBDJ Berubah :
Inventori awal (1,000 @ RM 17.50) 17,500
+ Kos Barang Dikilang Berubah
(10,000 @ RM 17.50) 175,000
Kos Barang Boleh Dijual 192,500
- Inventori akhir
(2,500 @ RM 17.50) (43,750)

KBDJ Berubah 148,750


+ OVERHED BERUBAH TERKURANG SERAP 3,000
KBDJ Berubah Diselaraskan 151,750
+ Belanja Jualan & Pentadbiran Berubah
(8,500 @ RM 5) 42,500

Jumlah Kos Berubah (194,250)


Margin Sumbangan 230,750
tolak : Kos Tetap : 90,000
Overhed Kilang Tetap 85,000
Belanja Jualan & Pentadbiran tetap
Jumlah Kos Tetap (175,000)
Pendapatan Bersih 55,750

95
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.4.2.2 Pelarasan Overhed Terlebih dan Terkurang Serap dalam Penyata Pendapatan

Overhed terlebih atau terkurang serap :

Overhed berubah :
Overhed diserap (RM 2.50 x 10,000) RM 25,000
Overhed sebenar RM 28,000
Overhed berubah terkurang serap RM 3,000

Overhed tetap :
Overhed diserap (RM 10 x 10,000) RM 100,000
Overhed sebenar RM 90,000
Overhed tetap terlebih serap RM 10,000

Pengekosan marginal berlaku overhed berubah terkurang serap sebanyak RM 3,000.

Pengekosan serapan :
Overhed berubah terkurang serap RM 3,000
Overhed tetap terlebih serap RM 10,000
Overhed terlebih serap RM 7,000

7.4.2.3 Pelarasan Perbezaan Untung Bersih antara Kedua-dua kaedah

Pendapatan bersih Pengekosan Serapan (RM 55,750) lebih kecil daripada pendapatan bersih
Pengekosan Marginal (RM 70,750). Perbezaan sebanyak RM 15,000. Ini disebabkan oleh kos
overhed kilang tetap yang dijadikan kos tempoh dan perlu ditolak semua sekali dari margin
sumbangan bagi tempoh tersebut dalam pengekosan marginal. Berbeza dengan pengekosan
serapan yang menginventorikan kos tetap overhed kilang dan membawanya ke tahun
hadapan.

Jika inventori awal tidak sama O

Pen. bersih (Ps)-Pen. bersih (Pm) = Perbezaan inv. akhir – Perbezaan inv. awal
RM 55,750 – RM 70,750 = (RM 43,750–RM 68,750) – (RM 17,500–RM 27,500)
- RM 15,000 = - RM 22,500 – (- 10,000)
- RM 15,000 = - RM 15,000

Ringkasan Kesan Ke Atas Pendapatan Bersih Bagi Pengekosan Marginal dan Pengekosan
Serapan.

1. Pengeluaran > jualan , maka


Pendapatan bersih (PS) > pendapatan bersih (PM)

2. Pengeluaran = jualan dan inventori adalah konstant, maka


Pendapatan bersih (PS) = pendapatan bersih (PM)

3. Pengeluaran < jualan, maka


Pendapatan bersih (PS) < pendapatan bersih (PM)

96
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

7.5 KEBAIKAN DAN KELEMAHAN PENGEKOSAN SERAPAN DAN PENGEKOSAN


MARGINAL

Pengekosan Marginal

Kebaikan
1. Pengekosan marginal dapat membantu pihak pengurusan dalam membuat perancangan,
kawalan dan pembuatan keputusan kerana ia mengasingkan kos kepada kos berubah dan
kos tetap.
2. Berguna untuk tujuan penilaian prestasi di mana kita boleh mengukur keupayaan pengurus
mengawal kos berubah yang di bawah penyeliaannya. Manakala kos tetap tidak
mengambarkan prestasi seorang pengurus kerana kos tetap biasanya adalah diluar
kawalan pengurus.
3. Kesan perubahan jualan ke atas untung mudah ditentukan dalam pengekosan marginal di
mana ia boleh ditunjukkan melalui perubahan dalam margin sumbangan.

Keburukan
1. Pengasingan gelagat kos kepada kos berubah dan kos tetap adalah sukar dan biasanya ia
dibuat secara anggaran sahaja.
2. Kos produk dalam pengekosan marginal adalah terkurang nyata kerana ia tidak
mengambil kira kos overhed kilang tetap. Perkara ini mungkin akan mengakibatkan harga
jualan yang ditetapkan mengabaikan elemen kos tetap dalam pengeluaran.
3. Kaedah pengekosan marginal tidak menepati keperluan prinsip-prinsip perakaunan
diterima umum dan tidak diterima untuk perlaporan luaran.

Pengekosan Serapan

Kebaikan
1. Pengekosan serapan memenuhi kehendak prinsip-prinsip perakaunan diterima umum.
Oleh itu ia adalah sesuai untuk pelaporan luaran.
2. Kos produk bagi pengekosan serapan mengambilkira semua kos pengeluaran di mana kos
overhed kilang tetap juga termasuk dalam pengiraan kos produk.
3. Pengekosan serapan adalah sesuai untuk membuat penetapan harga berbentuk
jangkapanjang kerana semua kos pengeluaran diambilkira dalam kos produk.

Keburukan
1. Pengiraan kos overhed kilang tetap untuk diagihkan kepada kos produk selalunya
dilakukan secara anggaran. Sekiranya pengagihan kos overhed tetap dibuat secara tidak
betul maka ia menyebabkan kos produk yang dihasilkan adalah tidak benar.
2. Pengekosan serapan kurang sesuai digunakan untuk membuat penilaian prestasi
pengurusan.

97
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

SOALAN KOMPREHENSIF

Syarikat Mass Aznif mengilang dan mengeluarkan sejenis produk herba yang dijual di seluruh
Malaysia. Kos-kos seunit adalah seperti berikut :

RM
KOS BERUBAH SEUNIT
Bahan Langsung 10.50
Buruh Langsung 9.50
Overhed Perkilangan 4.00
Jualan dan Pentadbiran 1.20

BELANJA-BELANJA TETAP
Gaji penyelia kilang 26,000
Gaji kakitangan pentadbiran 20,000
Insuran 24,000
Utiliti 22,000
Penyelenggaraan Kilang 4,000
Belanja Kenderaan 6,000
Susutnilai Peralatan Pejabat 8,000
Susutnilai Loji 10,000

Aktiviti Syarikat sepanjang tahun adalah seperti berikut :

Inventori awal 0 unit


Jualan 25,000 unit
Inventori akhir 5,000 unit
Harga jualan seunit RM 40

Maklumat tambahan :
a) Insuran dan utiliti 80% untuk tujuan perkilangan dan 20% untuk tujuan pentadbiran.
b) Belanja kenderaan 30% untuk tujuan perkilangan dan 70% untuk tujuan pentadbiran.

DIKEHENDAKI:

1) Kirakan kos seunit produk mengikut kaedah marginal dan serapan.


2) Sediakan Penyata Pendapatan bagi Syarikat Mass Aznif menggunakan kaedah marginal
dan serapan.
3) Selaraskan perbezaan pendapatan di antara kedua-dua kaedah.

Jawapan.

1. Kos produk seunit.


RM RM
Pengekosan Marginal Pengekosan Serapan
BML 10.50 BML 10.50
BL 9.50 BL 9.50
OHK berubah 4.00 OHK berubah 4.00
OHK Tetap * 2.62
Jumlah 24.00 26.62

98
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

* Pengiraan OHK Tetap seunit


Gaji penyelia kilang RM 26,000
Insurans 19,200
Utiliti 17,600
Penyelenggaraan kilang 4,000
Belanja kenderaan 1,800
Susutnilai Loji 10,000
Jumlah 78,600
Pengeluaran 30,000 unit

Kos seunit RM 2.62

4. Penyata Pendapatan

Syarikat Aznif
Penyata Pendapatan – Pengekosan Serapan
Bagi tahun Berakhir 31 Disember ….

Jualan (25,000 x RM40) RM 1,000,000


-KBDJ
Inventori awal 0
Kos Barang Dikilang (30,000 x RM 26.62) RM 798,600
Kos Barang Sedia Untuk Dijual 798,600
Inventori akhir (5,000 x RM 26.62) 133,100
Kos Barang Dijual (665,500)
Untung Kasar 334,500

Tolak :
Belanja Jualan dan Pentadbiran Tetap:
Gaji Kakitangan Pentadbiran 20,000
Insurans 4,800
Utiliti 4,400
Kenderaan 4,200
Susutnilai Peralatan Pejabat 8,000
Belanja Jualan dan Pentadbiran berubah
(RM 1.20 x 25,000) 30,000 (71,400)
Untung Bersih 263,100

99
Koleksi Bahan STPM Cg Narzuki Online
Bab 7 : Pengkosan Serapan & Pengkosan Marginal

Syarikat Aznif
Penyata Pendapatan – Pengekosan Marginal
Bagi tahun Berakhir 31 Disember …

Jualan (25,000 x RM40) RM 1,000,000


Kos berubah:
-KBDJ
Inventori awal 0
Kos Barang Dikilang (30,000 x RM 24.00) RM 720,000
Kos Barang Sedia Untuk Dijual 720,000
Inventori akhir (5,000 x RM 24.00) (120,000)
Kos Barang Dijual 600,000
+ Belanja Jualan dan Pentadbiran berubah (RM1.20 x 25,000) 30,000 (630,000)

Margin Sumbangan 370,000

Tolak :
Overhed Kilang Tetap 78,600
Belanja Jualan dan Pentadbiran Tetap:
Gaji Kakitangan Pentadbiran 20,000
Insurans 4,800
Utiliti 4,400
Kenderaan 4,200
Susutnilai Peralatan Pejabat 8,000
(120,000)
Untung Bersih 250,000

3) Pelarasan Pendapatan Bersih

Pendapatan Bersih (S) – Pendapatan Bersih (M) = Unit inventori akhir x OHK Tetap Seunit
RM 263,100 – RM 250,000 = 5,000 unit x RM 2.62
RM 13,100 = RM 13,100

100