Anda di halaman 1dari 1

1.

Desa Ngemplak
No Nama Jenis Merk Memenuhi Tidak
garam memenuhi
1 Duwung Halus Kapal V -
2 Sulastri Krosok - - V
3 Zakiyah Halus Kapal V -
4 Harti Halus Kapal V -
5 Diah L Halus Kapal V -
6 Dwi Astuti Halus Kapal V -
7 Ida Aisyah Halus Kapal V -

2. Desa Karang Malang


No Nama Jenis Merk Memenuhi Tidak
garam memenuhi
1 Hestati Krosok - - V
2 Fitrilia Halus Kapal V -
3 Kartini Halus Kapal V -
4 Puryanti Halus Kapal V -
5 Nurfaidah Halus Segitiga V -
GP
6 Alpiyah Krosok - - V
7 Nurul hidayah Halus Kapal V -
8 Heni Halus Segitiga V -
GP
9 Latipah Krosok - - V
10 Kasmin Halus - V -

3. Desa Krajan Kidul


No Nama Jenis Merk Memenuhi Tidak
garam memenuhi
1 Lisa Halus Kapal V
2 Sugiharti Krosok - - V
3 Riyati Halus Kapal V
4 Samar Halus - V