Anda di halaman 1dari 54

1.

0 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Sejarah Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia telah bermula sejak sebelum
mederka lagi. Penubuhan sekolah perdagangan (Trade School) bagi tujuan pendidikan
pertukangan telah berlaku pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Sekolah ini kemudiannya
dikembangkan ke Ipoh pada tahun 1930, Johor Baharu pada tahun 1931 dan Pulau Pinang
pada tahun 1932. Sekolah ini pada asasnya mengajar asas pertukangan, baik pulih mesin,
pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan. Jangka masa kursus yang ditawarkan pula
adalah selama tiga tahun. Namun, selepas perang dunia kedua, pemerintahan British telah
menukar Trade School kepada Junior Technical Trade School. (Kementerian Pendidikan,
1975)

Pada tahun 1965, pendidikan komprehensif diperkenalkan. Semua pelajar akan


mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekaan vokasional perindustrian,
perdagangan, pertanian atau sains rumah tangga. Pada tahun 1967, sekolah vokasional
telah ditubuhkan bagi menggantikan Trade School. Pelajar yang berjaya dalam Sijil Rendah
Pelajaran boleh memohon untuk ke sekolah ini. Setelah dua tahun mengikuti pengajian,
pelajar akan mengambil Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia.

Aliran pendidikan teknik adalah bertujuan untuk menyediakan para pelajar yang
cenderung kepada bidang teknikal di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dalam bidnag teknikal. Manakala aliran
pendidikan vokasional pula bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cenderung kepada
bidang vokasional pada peringkat menengah atas. Bidang khusus yang ditawarkan adalah
bagi membolehkan pelajar mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja mahir dan separuh
mahir.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan


yang tinggi setiap tahun. Secara tidak langsung, meningkatkan permintaan tenaga manusia
khususnya tenaga kerja profesional, mahir dan separa mahir. Hal ini secara langsung
memberikan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan negara terutamanya pendidikan
teknik dan vokasional dalam membekalkan tenaga kerja yang berkebolehan serta mahir.
1.1 DEFINISI DAN CIRI-CIRI RBT

rancangan
yang
menunjukkan
susunan,
struktur atau
aspek-aspek
sesuatu

Definisi
diterjemahkan RBT suatu aturan
sebagai seni susunan
terapan, seni perancangan
bina, dan bahan dalam
berbagai konteks
pencapaian penghasilan
kreatif lainnya semua produk

• Membuat sesuatu ciptaan.


Reka Ciptaan yang baru dikaji selidik
manakala yang lama diperbaharui

• Menggunakan Sains dan


Bentuk Matematik, proses kejuruteraan
dan juga ekonomi
Teknologi ialah aktiviti atau kajian yang menggunakan pengetahuan sains untuk
tujuan praktis dalam industri, pertanian, perubatan, perniagaan dan lain-lain lagi. Di
samping itu, pengajian dan pengetahuan tentang usaha manusia dalam mencipta
sesuatu dengan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik, dan sistem untuk
mengurus kehidupan di samping meluaskan potensi manusia.

Takrifan yang pertama


ialah pembangunan dan
penggunaan alatan,
mesin, bahan dan proses Maksud yang kedua digunakan
untuk menyelesaikan dalam bidang ekonomi, yang
masalah manusia. mana teknologi dilihat sebagai
tahap pengetahuan semasa
dalam menggabungkan
sumber bagi menghasilkan
produk yang dikehendaki.
• “pengetahuan yang berkaitan
dengan pembuatan barangan
hasil industri atau kaedah
Teknik mencipta sesuatu hasil seni”.
( Dewan Bahasa, 1993 )

• “pelaksanaan sesuatu kerja atau


berkatain dengan sesuatu
bidang pengetahuan yang
Teknikal tertentu“.
( Dewan Bahasa, 1993 )

Perkataan vokasional ( vocational ) berasal dari perkataan Latin vocare yang


bermaksud to call.

• ““pendidikan dan latihan yang


akan menyediakan individu
Vokasional untuk pekerjaan tertentu”.
ialah ( Webster’s New World
Dictionary, 1991 )

• “p“pekerjaan atau profesion


yang tertentu atau berkaitan
Vokasional dengan kursus-kursus
bermaksud pendidikan amali”.
( Kamus Dewan, 1993 )
Maksud bagi teknologi juga berasal daripada dua perkataan Greek iaitu technes
yang bermaksud prinsip atau kaedah yang digunakan untuk membuat barangan dan
logo yang bermaksud pengajian mengenai prinsip atau kaedah tersebut.

• “pengajian berkaitan dengan


teknikal yang digunakan untuk
Teknologi meneruskan kehidupan”. (
Webster’s New World
ialah Dictionary, 1991 )
Jenis-jenis program pendidikan berkaitan dengan teknikal dan vokasioanl berbeza
maksudnya sepeti berikut :

• Ialah program latihan yang melibatkan


pembentukan kemahiran dengan pengajian teori
yang paling minima. Latihan lebih berbentuk ke
Pendidikan arah penyediaan untuk pekerjaan seperti tukang
Pertukangan perabot, penorak bata dan sebagainya.

• Ialah pendidikan yang menyediakan pelajar


dengan pengetahuan teknikal berkaitan dengan
Pendidikan industri
Seni
Perusahaan

• Ialah pendidikan yang memberi pengetahuan


teknikal yang berkaitan dengan mata pelajaran
Pendidikan Matematik dan Sains
Teknik

• Ialah satu program pendidikan tersusun yang


menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan
yang tidak memerlukan kepada kelulusan ijazah,
Pendidikan diploma dan sebagainya.
Vokasional

• Ialah sesuatu program pendidikan yang dibentuk


khusus untuk mengajar teknologi masa lalu, kini
dan sehinggalah peringkat ijazah sebagai
Pendidikan persediaan untuk hidup.
Teknologi
1.2 HUBUNGAN RBT DAN PTV

Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk


menghasilkan sesuatu produk atau impak. Teknologi ialah pengajian dan
pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat,
sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan.

( Df

”Design and Technology prepares pupils to participate in tomorrow’s


rapidly changing technologies. They learn to think and intervene creatively
to improve quality of life. The subject calls for pupils to become creative
and autonomous problem solver, as individuals and members of a team.
They must look for needs, wants and opportunities and respond to them
by developing a range of ideas and making products and systems. They
combine practical skills with an understanding of aesthetics, social and
environmental issues, function and industrial practices. As they do so,
they reflect on and evaluate present and past design and technology, its
uses and effect. Through design and technology, all pupils can become
discriminating and informed users of products, and become innovators.”

Perbezaan RBT dan PTV


PTV
Pengetahuan dan teori yang
minima dengan program
kemahiran yang banyak yang
menjurus kepada persediaan
ke arah pekerjaan.

RBT
Pengetahuan yang banyak dalam
sesuatu penciptaan dengan
susunan bahan yang dirancang
supaya dapat menyesuaikan diri
dengan perubahan masa sekitar.

1.3 KEPERLUAN PTV DALAM KURIKULUM DI PERINGKAT KEBANGSAAN

Memotivasikan
pelbagai jenis
pendidikan

Rupert Evans
mencadangkan
3 objektif asas
bagi Pendidikan
Memenuhi Vokasional
Meningkatkan
keperluan
pilihan individu
tenaga kerja

UNESCO dan ILO Cadangan (2006), dari segi keperluan dan aspirasi
individu, pendidikan teknikal dan vokasional :-
 Permit pembangunan personaliti dan perwatakan yang harmoni dan
memupuk nilai-nilai rohaniah dan kemanusiaan, kapasiti untukpemahaman,
pertimbangan, pemikiran kritikal dan ekspresi diri
 Menyediakan individu untuk pembelajaran sepanjang hayat dengan
membangunkan alat-alat yang perlu mental, teknikal dan kemahiran
keusahawanan dan sikap;
 Membangunkan kapasiti untuk membuat keputusan dan sifat-sifat yang
perlu bagi penyertaan yang aktif dan bijak, kerja berpasukan dan
kepimpinan di tempat kerja dan dalam masyarakat secara keseluruhan.
 Membolehkan seseorang individu untuk menangani kemajuan pesat dalam
teknologi maklumat dan komunikasi.
KEPERLUAN PTV DALAM KURIKULUM DI PERINGKAT KEBANGSAAN

Menyediakan
Memperluaskan pilihan
infrastruktur dan Membolehkan manusia
pelajar untuk
bekalan tenaga yang memahami perubahan
mendapatkan
mahir berasaskan sains teknologi.
pendidikan.
dan teknikal.

Membantu
Menyumbang kepada
mengurangkan
pembangunan
peningkatan bilangan
masyarakat.
pengangguran.

FAKTOR KEPERLUAN PTV DALAM KURIKULUM

Pelaksanaan program, Matlamat dan tujuan


Kaedah pengajaran dan
guru dan pengajar pengintegrasian relevan
pembelajaran yang
mengutamakan dengan kehendak
relevan
kejayaan pelajar pelajar

Persekitaran Kandungan mata


pembelajaran yang pelajaran dapat
kondusif dihubungkait
1.4 PRINSIP DAN RASIONAL PENDIDIKAN TEKNIK

PRINSIP PENDIDIKAN TEKNIK

Pendidikan
Kewarganegaraan Employability

Nilai – Nilai Peluang


Bekerja Pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan

• Membukakan kepada mereka yang berminat dan dapat ambil faedah


daripadanya

• Hasilnya : anggota keluarga , masyarakat dan negara yang berguna

Employability

• Berkait langsung dgn dunia pekerjaan

• Asas kpd kerjaya yg memuaskan serta produktif

• Menawarkan bidang pelajaran yg luas serta kemahiran asas yg sesuai ;


membolehkan beliau bekerja dlm bidang yg luas

Peluang Pembelajaran

• Dibukakan peluang dalam bidang pendidikan lain

• Menggalakkan pembelajaran seumur hidup

• Menyumbang kepada kesaksamaan peluang dalam sistem pendidikan


• Memudahkan pergerakan di antara sekolah-pekerjaan

Nilai – Nilai Bekerja

• Bidang Kerja Perlu Memenuhi Kehendak Aktiviti Ekonomi Semasa

Pada tahun 1960 – an, UNESCO telah menyarankan supaya Pendidikan Teknik
dijadikan sebaagian daripada keseluruhan sistem pendidikan secara bersepadu. Ia
bukan sekadar sebagai pemberi latihan kemahiran dan pengetahuan yang
sempurna sebagai persediaan untuk bekerja, tetapi juga untuk :

Melengkapkan diri
Memenuhi kehendak dengan kefahaman, Dapat membuat
pendidikan am untuk kebolehan membuat penyesuaian dalam
perkembangan sahsiah pertimbangan, persekitaran yang
dan tingkah laku penmpilan diri yang berubah.
wajar

2.0 FUNGSI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV)


Individu

Peranan dan
Ekonomi
Fungsi PTV

Sosial
b. Individu

membangunkan personaliti dan tingkah laku serta membentuk nilai-nilai


spiritual, nilai-nilai kemanusiaan dan kemahiran berfikir secara harmoni.

menyediakan pembelajaran individu sepanjang hayat melalui pembangunan


alat-alat berfikir yang diperlukan, sikap, kemahiran dan teknikal.

membangunkan kapasiti membuat keputusan dan kemahiran kerja


berpasukan serta kepimpinan di tempat kerja dan komuniti.

membolehkan individu menangani kemajuan yang pantas dalam bidang


teknologi maklumat dan komunikasi.

c. Ekonomi

Pembentukan pelbagai jenis tenaga kerja yang kenal teknologi dan ekonomi.

Pembuat dan bukan lagi pengguna.

Pemberi maklumat dan bukan lagi menerima maklumat ( R & D)

d. Sosial

Kepercayaan & norma hidup, masyarakat dipindah ke generasi baru melalui


pemindahan pendidikan dan teknologi

berdasarkan perubahan ilmu

kurikulum sesuai dengan keperluan masyarakat


2.1 Fungsi Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)

Penyelesaian masalah dan reka bentuk


 Berfikir bukan sahaja menyelesaikan masalah malahan juga berfikir
untuk melihat sesuatu berdasarkan pelbagai perspektif bagi
menyelesaikan masalah. (Edward de Bono (1976)
 Proses pemikiran melibatkan
 Interaksi dengan pengetahuan
 Kemahiran kognitif
 Sikap dan nilai dalam minda individu
 Strategi berfikir
 Merupakan proses berfikir yang lebih tinggi
peringkatnya
 Melibatkan beberapa langkah dan beberapa Kemahiran
berfikir secarakritis dan kreatif
Pemikiran kreatif
 Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk
menerokai pelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang
baru, asli dan bernilai sama ada bersifat maujud, abstrak, idea
atau gagasan.
Pemikiran kritis
 Kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilai
Kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea, meniliti
keberkesanan, kebaikan dan kelemahan sesuatu hujah dan
membuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan
dan bukti yang munasabah .
 Contohnya, membanding dan membeza, mengkategori, meniliti
menerangkan sebab, menyusun mengikut urutan, membuat
inferen, dan membuat ramalan.
Pemikiran aras tinggi dan rendah
 Aras pemikiran (Bloom) dibahagikan kepada dua kategori iaitu;
Aras rendah (Low-order or convergent) dan aras tinggi (High-
order or divergent)
 Pemikiran aras rendah terdiri dari aras pengetahuan dan
kefahaman
 Pemikiran aras tinggi bermula dari aras aplikasi membawa kepada
aras penilaian.
 Dalam membentuk pelajar lebih kritis dan kreatif aras tinggi lebih
sesuai berbanding aras rendah.
 Menurut Beyer dalam modelnya “Functional Thinking” domain
kognitif merangkumi beberapa kebolehan seperti kebolehan
membuat keputusan (decision making), menyelesaikan masalah
(solving problem) dan menjana konsep (Conceptualizing) sebagai
aras tinggi.
Aktiviti refleksi
 Mula diperkenalkan oleh John Dewey (1911).Dalam buku nya
“How We Think” beranggapan bahawa pembelajaran atau ilmu
akan bertambah hanya apabila seseorang telah melalui proses
pemikiran Reflektif. (Reflection)
 Definasi PR ditakrifkan sebagai “mengambil kira atau
pengiktirafan kepada satu Kepercayaan atau apa yang dianggap
sebagai ilmu pengetahuan yang memperkuatkan lagi keyakinan.
 Pemikiran reflektif memberi penekanan kepada tujuan atau
maksud idea atau buah fikiran yang ingin disampaikan.
 Pemikiran Reflektif merangkumi kebolehan memahami fakta, idea,
mengaplikasikan prinsip, menganalisis, membuat sinteksis dan
kebolehan menilai.
2.2 Ciri-Ciri Kualiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (P&P)

Perkembangan
dan proses
pembinaan
kemahiran

Pembinaan
kemahiran
kolaboratif
Ciri-Ciri Nilai-nilai dalam
RBT
dalam
kumpulan
Kualiti

Penekanan
Kepada
Kaedah
Pengajaran &
Pembelajaran
KHSR

Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran murid dalam pengajaran dan


pembelajaran reka benruk dan teknologi boleh dilaksanakan melalui penyertaan dan
penghayatan secara aktif dalam satu proses yang berdaya cipta kreatif dan inventif.
Idea-idea baru boleh dibangunkan dan diubah suai atau diperbaiki daripada sesuatu
bahan atau produk yang telah sedia ada. Dalam setiap proses ini murid juga
mendapat pengalaman dalam membuat keputusan, bertanggungjawab terhadap
idea-idea yang digunakan, serta bertanggungjawab terhadap kesan penggunaan
idea tersebut untuk kehidupan yang akan datang.

Pengetahuan dan kefahaman dalam reka bentuk dan teknologi boleh dilakukan
melalui kaedah pengajaran yang berkesan. Banyak idea, pelbagai sumber, dan
bahan diperlukan dalam penyelesian hampir semua masalah manusia. Murid dapat
melihat perkaitan antara pengetahuan dan kefahaman, banyak idea dan sumber
diperlukan dalam menyelesaikan masalah.
Ia juga memberi kesedaran kepada murid tentang konteks sosial perilaku manusia.
Contohnya hampir semua manifestasi reka bentuk dan proses teknologi,
menyatakan dengan jelas bahawa membuat keputusan tidak boleh dijalankan dalam
pengasingan. Melalui sumber-sumber yang ada mereka cuba mencapai matlamat
untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memberi kepuasan maksimum kepada
keperluan pelanggan-pelanggan dan seluruh masyarakat.

Sikap dan kualiti peribadi murid boleh dipupuk melalui pendidikan reka bentuk dan
teknologi. Ini dapat dilakukan melalui penumpuan terhadap prestasi kemahiran,
integriti dan kejujuran dalam mejayakan sesuatu projek. Kerja mahir adalah penting
jika peralatan dibina bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang diperlukan dan
memastikan keselamatan pengguna-penggunanya. Contohnya seperti kerja bahan-
bahan konkrit yang memerlukan pengendalian yang jelas dan tepat serta kemahiran
yang tinggi. Paling utama, reka bentuk dan proses teknologi menyediakan satu alat
inkuiri di mana murid dapat merasai pengalaman sebenar sama seperti kehidupan
dewasa. Pengalaman berikut mungkin akan memberi satu keboleh gunaan umum
yang luas kepada murid dalam pemupukan sikap positif dan kualiti unggul bagi
menjalani kehidupan semasa dewasa.

Kurikulum Nasional Britain pula mendefinisikan Reka Bentuk dan Teknologi kepada
empat sasaran terdiri daripada mengenal pasti keperluan dan peluang, menjana
reka bentuk, merancang dan melaksanakan dan akhirnya menilai. Kemudian melalui
maklumat-maklumat yang diperolehi murid akan mejana spesifikasi reka bentuk,
meneroka idea bagi menghasilkan cadangan reka bentuk dan membangunkan
sehingga menjadi kenyataan, sesuai dan boleh dilaksanakan.

Akhirnya murid dapat membangunkan, berkomunikasi dan bertindak balas atas


penilaian terhadap proses, keluaran, dan kesan terhadap reka bentuk dan aktiviti
dan sebagainya termasuk dari segi masa dan budaya.

Nilai-nilai dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh membentuk personaliti
murid. Sehubungan itu, nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan
perlu merentasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.
Langkah ini akan dapat memupuk nilai murni dan sikap positif seperti berusaha
mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai
faktor dan berhati-hati menggunakan sumber supaya menjadi kebiassan dalam
pengendalian dan urusan hidup dalam kalangan murid.

Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh
direalisasikan melalui projek berkumpulan. Secara umumnya, murid memerhati dan
meniru apa sahaja perkara yang mempesonakan dalam dunia sosiaL mereka (Hope,
2004). Murid membincangkan secara terbuka, memuji dan menyesuaikan idea orang
lain untuk digunakan dalam kerja mereka. sehubungan itu, projek kumpulan dapat
menyediakan peluang secara spesifik bagi mengembangkan kemahiran kolaboratif.
Sehubungan itu, aktiviti kolaborasi boleh dilakukan dengan cara menghubungkan
reka bentuk dan teknologi dengan bidang lain seperti Sains dan Matematik, ICT dan
sebagainya.

2.3 Amplikasi literasi, 3M dan ICT dalam RBT

Literas
i

Aplika
si
dalam
RBT
ICT 3M
Permainan yang Lebih berfokuskan
berfokuskan tema kepada
seperti alat, bahan, perkataan, ayat
mekanisme dan Literasi
yang bertemakan
jenis-jenis RBT.
pergerakan.

- AutoCAD Information of
- E-mel Communication
ICT
- Internet and Technology
(ICT).

- KBSR (1983) asas


pendidikan.
- Fokus kepada 3M.
- Penggunaan komputer
3M
selaras wawasan 2020.
3.0 SISTEM PTV : PERINGKAT SEKOLAH RENDAH, INSTITUT FORMAL DAN
TIDAK FORMAL

SISTEM LAITHAN PTV

PERANTIS FORMAL TIDAK FORMAL

mempunyai tiada kurikulum


kurikulum tertentu

dibiayai bebas

mempunyai mempunyai
bangunan pembangunan

masa tertentu masa tidak tertentu

penilaian

pengiktirafan
3.1 Perantis

Skim-skim latihan perantisan ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang
mempunyai pelbagai kemahiran teknikal (multi-skills) di dalam sektor
perindustrian dan perkhidmatan serta mewujudkan lebih banyak peluang-
peluang latihan kepada pelajar-pelajar lepasan PMR/SPM.

Antara Agensi Yang Melaksanakan Latihan Perantisan

 Pembangunan Sumber Manusia Berhad


(PSMB)
(http://www.hrdnet.com.my)

 Bahagian Pembangunan Usahawan


(http://www.mara.gov.my/BPU)

Contoh:

 Perantisan Mekatronik, Perantisan Industri Perhotelan,


 Perantisan Pemesinan Industri, Skim Perantisan Teknologi
 Maklumat (Multimedia Artist - Authoring),Perantisan Industri
 Berasaskan Kayu (Perabot), Perantisan Operator Pengangkutan
 Multimodal , Perantisan "Plastics Injection Moulding" dan
 Perantisan "Tool & Die Maker(Mould)" dan Perantisan "Industrial
 Sewing Machide Technician".
Di bawah skim-skim latihan Para perantis akan
perantisan ini, pelajar- dilatih di institusi-
pelajar ditaja oleh majikan institusi latihan
sektor perindustrian dan tempatan (off-the-
perkhidmatan untuk job) serta menjalani
mengikuti latihan teori dan latihan sambil kerja
praktikal selama 2 ½ - 6 (on-the-job) di
bulan bagi modul pilihan dan tempat/premis majikan
18 bulan bagi modul penuh. penaja

Perantis dikehendaki Mereka yang dipilih


berkhidmat dengan majikan dikehendaki
penaja selama 1 hingga 3 menandatangani satu
tahun setelah tamat latihan Kontrak Perantisan dengan
(jika ditawarkan pekerjaan majikan penaja dan
oleh majikan penaja). Pembangunan Sumber
Manusia Berhad (PSMB).
3.2 Institusi Formal

Sekolah Aneka
Sekolah Vokasional Sekolah Ke Kerjaya
Jurusan
dan Teknik (SKK)
(Komprehensif)

Institut Pendidikan
Institut swasta
Tinggi awam

Sekolah Aneka Jurusan (komprehensif)

• Pada 1965, bahagian teknik dan vokasional telah mengubahsuai


sistem pelajaran Teknik dan Vokasional di peringkat sekolah Menengah
Rendah yang terkenal sebagai sistem komprehensif.

• Di bawah sistem ini, empat mata pelajaran vokasional telah di perkenalkan


dari tingkatan 1- tingkatan 3 yang di anggap mata pelajaran elektif.

• tujuan untuk melahirkan pakar-pakar teknik, tenaga mahir dan separuh


mahir melalui sistem pendidikan formal di bawah pengurusan kementerian
Pendidikan. Sebenarnya, tujuan utama laporan razak ialah untuk
mewujudkan sistem pendidikan ke arah perpaduan nasional.

Sekolah Vokasional dan Teknik

• Sekolah Menengah Vokasional telah di tubuhkan pada tahun 1968.

• Tujuan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional adalah untuk memberi


latihan dan kemahiran kepada pelajar bersesuaian dengan pekerjaan di
sektor perindustrian, perusahaan, pertanian dan sektor-sektor lain yang
berkaitan
Sekolah Ke Kerjaya

Objektif
Konsep Tujuan program SKK
SKK ialah satu bagi membantu membolehkan
program pelajar yang pelajar mengikuti
pendidikan dan lemah panduan
latihan tempat akademiknya pengajaran dan
kerja bagi dan tidak pembelajaran
mengembangkan memasuki setaraf dengan
potensi pelajar pendidikan kebolehan dan
dengan vokasional dan keupayaan
membekalkan keciciran mereka dari segi
mereka program SKK akademik
pengetahuan dan telah di gubal mengembangkan
kemahiran boleh oleh Pusat potensi dan
guna melalui Perkembangan kemahiran boleh
pengalaman Kurikulum bagi guna pelajar
tempat kerja. memastikan melalui
pelajar yang pengalaman
lemah tempat kerja
pencapaian memanfaatkan
akademiknya masa pelajar di
dapat peringkat
memanfaatkan sekolah
potensi diri menengah
mereka terutama untuk
sepenuhnya. mereka yang
program ini di berpencapaian
laksanakan rendah dari segi
secara rintis akademik.
pada tahun 1998.
Pelaksanaa Program SKK

SEKOLAH KE
KERJAYA

LATIHAN TEMPAT
KERJA (LTK)

PANDUAN KEMAHIRAN KEMAHIRAN


PENGAJRAN KHUSUS TEMPAT GENERIK
PEMBELAJARAN(PPP) KERJA -KOMUNIKASI
- GUNA
TEKNOLOGI
- URUS AKTIVITI
SUBJEK ELEKTIF -KERJASAMA
SUBJEK TERAS:
-EKONOMI ASAS -SELESAI
-BAHASA MELAYU MASALAH
- PERDAGANGAN
- BAHASA -PROSES
INGGERIS - PENDIDIKAN
MAKLUMAT
SENI
-SAINS -APLIKASI
- KESUSTERAAN
-MATEMATIK MATEMATIK
MELAYU
-SEJARAH FAHAM BUDAYA
Institusi swasta

Kementerian pendidikan Malaysia telah memperkenalkan konsep


penswastaan institute teknikal dan sekolah teknik kepada industri.
Tujuan penswastaan:
Memberikan latihan kepada pelajar vokasional menjalani latihan
di industri- insdustri pengeluaran.
Mendapatkan pengalaman yang lebih dalam bidang kursus yang
dijalani
Mengurangkan kos kerajaan.

Kementerian telah mengesa sektor swasta menawarkan kos


teknikal kepada pelajar lepasan sekolah.
Pada tahun 1993, sektor kerajaan dan sektor swasta iaitu
pertubuhan pengilang-pengilang malaysia(fmm) bergabung
tenaga untuk memainkan peranan yang sama bagi
meningkatkan tahap kemahiran.
Sekolah Ke Kerjaya

Sehubungan dengan itu


Universiti Teknologi MARA(
UITM) diwujudkan lebih awal
berbanding institusi di bawah
MARA.

UiTM memberi peluang kepada lepasan


SPM/MCE untuk menyambung pelajaran di
peringkat sijil, diploma dan ijazah dalam
bidang pembangunan industri.
Graduan lepasan UITM dapat menarik
minat sektor perbankan, perdagangan,
perindustrian, sektor awam dan sektor
swasta.
Selain itu graduan ini juga boleh
melanjutkan pelajarannya di dalam dan di
luar Negara yang dibiayai oleh pihak JPA
dan sebagainya
Latihan Di Tempat Kerja

LTK memberi peluang kepada pelajar memperoleh pengalaman dan


kemahiran boleh guna melalui aplikasi pengetahuan, kemahiran genetik dan
kemahiran kursus tempat kerja.

Kemahiran khusus tempat kerja adalah kemahiran generik akan membolehkan


pelajar menjadi seorang yang adaptif, fungsional, cekap dan produktif.

Objektif latihan di tempat kerja:-


Memberi peluang kepada pelajar memperoleh kemahiran tertentu di tempat
latihan
Membolehkan pelajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dan
kebolehan
Mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri.
bidang
perkhidmatan

pertanian/
pertukangan
perikanan

Bidang
LTK

industri
kraftangan
pemakanan

industri
pembinaan
Pendidikan Tidak Formal

Pembelajaran tidak formal berlaku pada


bila-bila masa

Pembelajaran informal adalah proses


pembelajaran yang berterusan sepanjang
hayat. Pembelajaran tanpa berasaskan
sukatan pelajaran. Tidak menetapkan isi
pelajaran atau bahan-bahan pelajaran yang
perlu di kuasai.

pembelajaran tidak mempunyai tempat yang


khusus. Pelbagai tempat misalnya di rumah,
pejabat, kedai, sekolah(selain dari
pembelajran formal) dan sebagainya.

Lingkungan masyarakat seperti keluarga,


rakan sebaya, ahli-ahli dalam kumpulan social
dan sesiapa sahaja yang terlibat. Tidak
melibatkan pennilaian formatif dan sumatif

Tidak ada pembayaran


4.0 KURIKULUM DAN PENGAJARAN PTV DAN KHSR DI MALAYSIA

4.1 PENGERTIAN KURIKULUM

 Kurikulum diambil dari perkataan Latin “Currere” yang bermaksud ‘siri atau
episod’ - yang bermaksud satu siri kursus-kursus yang perlu diambil oleh
pelajar.
 Terdapat pelbagai pandangan dan tafsiran tentang maksud kurikulum
(Posner, 1995), antaranya adalah;

Satu dokumentasi
mengenai hasil Silibus Kerangka Kursus
pembelajaran

. Keseluruhan
kursus atau
Buku Teks
program (Course
Study)

Istilah kurikulum berdasarkan dua makna iaitu

Kurikulum

Peringkat konsep Peringkat amalan

dokumen yang
pengalaman yang dilalui oleh mengandungi
seorang pelajar yang membantu
beliau meneruskan kehidupan
dan aktiviti seharian dengan
lebih berkesan. senarai mata pelajaran bagi
sesuatu kursus

sukatan pelajaran bagi setiap


mata pelajaran

kaedah bagaimana kandungan


mata pelajaran dapat dikuasai
oleh pelajar
4.2 Tujuan Pembentukan Kurikulum

Wenrich, Wenrich & Galloway (1988)


1. Memenuhi permintaan masyarakat serta industri terhadap pekerja mahir.
2. Dalam melahirkan pekerja mahir, pihak institusi hendaklah merancang dan
penyediakan pengalaman-pengalaman yang sesuai untuk seseorang
memperolehi ilmu, kemahiran teknikal dan lain-lain kemahiran seperti
berkomunikasi dan kemahiran bekerja.

RASIONAL PEMBENTUKAN KURIKULUM PTV

1. Perbezaan kurikulum antara PTV dengan kurikulum akademik (Generik)


2. Kurikulum PTV mengambil kira tentang permintaan sektor pekerjaan - PTV
tidak dapat
dipisahkan dengan pekerjaan.
3. Kurikulum PTV responsif terhadap keperluan sektor industri.
4. Kurikulum PTV mestilah sentiasa dinamik, terkini serta releven dan tidak
statik.
4.3 Jenis-Jenis Kurikulum

Posner (1995) menyatakan terdapat sekurang-kurang nya 5 jenis kurikulum.


Antaranya adalah :-

kurikulum yang
terdapat dalam Kurikulum rasmi
dokumen rasmi

digunakan
Kurikulum Operasi dalam bilik
darjah

perkara-perkara
yang diajar dalam
bilik darjah tetapi
Kurikulum Tersembunyi
tidak terdapat
dalam kurikulum
rasmi

Subjek yang
Kurikulum nol
tidak diajar

Pengalaman
terancang di
Ko-kurikulum
luar bilik
darjah
4.4 Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR)

Pelajar dapat menguasai bidang ini melalui penguasaan kemahiran praktis,


pengetahuan serta pemupukan sikap positif berasaskan teknologi dan
keusahawanan

Pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja secara sendiri

Cenderung untuk berurus niaga dan mereka cipta

Menjadikan pelajar yang berdikari dan berkeyakinan menjalani kehidupan secara


produktif

Tajuk pembelajaran dalam KHSR terbahagi kepada 2:

Perniagaan dan
keusahawanan

Reka bentuk dan


teknologi
Kaedah pengajaran yang boleh dijalankan oleh guru ialah:

Tunjuk
cara

Lawatan Bercerita

Kaedah
pengajaran

Permainan Simulasi

Sumbang
saran

KHSR juga pentingkan nilai dan sikap:

Berdikari

Inovatif

Kreatif

Bekerja
tanpa
membazir

Berminat
jalankan
kerja
4.5 Model Kurikulum Dan Pengajaran

Tyler (1949 ) dan Taba (1962)

Mencadangkan perkara utama dalam merancang kurikulum ialah analisis


keperluan. Keperluan dalam mewujudkan kurikulum baru atau mengubahsuai
kurikulum sedia ada.

Antara elemen:

 Rasional
 Kajian keperluan
 Matlamat dan objektif
 Input dari “Stakeholder”
 Ciri-ciri pelajar (Target audience)
 Aktiviti yang berkaitan termasuk latihan industri
 Jangka masa program
 Bahan, resource dan infrastruktur

Harmon (1968)

Beberapa kategori keperluan:

1. Kehendak Sosial
 berkisar terhadap apakah bentuk pendidikan dan latihan yang
diperlukan oleh masyarakat.

2. Keperluan Sektor Pekerjaan

 faktor ekonomi memainkan peranan yang penting dimana


institusi pendidikan perlu peka terhadap permintaan industri
pada masa sekarang dan juga akan datang.

3. Kos Efisien

 supaya pelaburan dalam pendidikan dan latihan memberi


pulangan yang optima
Model Dewey

1. Mengenal pasti masalah.


2. Mencari maklumat.
3. Membentuk hypotesis.
4. Menguji hypotesis.
5. Menilai dan membuat rumusan.

Model Kearns (2001)

1. Kesediaan bekerja dan sifat bekerja individu.


2. Berpengetahuan dalam keusahawanan, kreatif dan inovatif.
3. Mempunyai kemahiran interpersonal untuk berfikir.
4. Mempunyai kemahuan untuk belajar.

Model Johnson (1967)

1. Mauritz Johnson(1967) definisikan kurikulum sebagai satu siri berstruktur


hasil pembelajaran yg dikehendaki.
2. Mengandungi 4 kompenen utama, iaitu:
• Menentukan matlamat kurikulum
• Memilih kurikulum
• Menentu kurikulum
• Menilai kurikulum
Model Taba

Diagnosis
o kenalpasti keperluan murid (cth: kemahiran penyelesaian
masalah matematik, kemahiran generik, kemahiran proses
sains).
Pembentukan objektif
o selaras dengan keperluan murid yang telah dikenalpasti.
pemilihan kandungan, kandungan seelok-eloknya:
o berpadanan dengan objektif
o relevan
o signifikan
pengurusan kandungan, pertimbangan diberikan kepada:
o urutan(cth:daripada senang kepada kompleks
o tahap kematangan
o minat murid
o kebolehan murid
o tahap pencapaian.
pemilihan pangalaman pendidikan, aktiviti pengajaran seelok-
eloknya:
o bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan
o melibatkan murid secara menyeluruh.
pengurusan pengalaman pembelajaran
o mengambil kira aspek-aspek berikut:
o dirancangan dengan teliti
o relevan dengan kandungan yang di ajar.
o bersesuaian dengan jenis murid.
penilaian
o perhatian diberi kepada:
o tujuan (pemulihan, pengayaan, streaming, pensijilan)
o bentuk (formatif, sumatif)
o jenis (ujian bertulis, ujian lisan, temubual, pemerhatian,
penyemakan portfolio)
Model Gay

Model akademik
o model ini menggunakan pemikiran yang ilmiah sebagai asas
apabila membuat keputusan mengenai kurikulum.
penekanan diberikan kepada pengguna struktur sedia ada
sesuatu disiplin atau bidang untuk membentuk kandungan
kurikulum.
Model eksperiential
o model ini lebih mampu menumpukan kepada pembelajran
memusatkan pelajar di mana aktiviti pelajar lebih
diutamakan. objektif pembelajaran lebih memfokus kepada
individu dan proses dengan tujuan akan dapat dimanfaatkan
oleh pelajar sebagai anggota masyarakat.
Model pragmatic
o model ini memberi fokus kepada pembelajaran bersesuaian
dengan keadaan persekitaran setempat atau sekolah. ini
bermakna kurikulum dirancangan supaya memenuhi setting
sekolah, bukannya setting dari luar sekolah
Model teknikal
o model ini mengganggap pembelajaran sebagai satu sistem
yang boleh dibahagi kepada komponan-komponan kecil dan
dilaksanakan secara teratur dan terancangan. antara
komponan yang terdapat dalam model ini adalah:-
 melaksanakan analisis keperluan
 menyatakan objektif
 memilih kandungan yang selari dengan objektif
 menetapkan kaedah penilaian yang kukuh.
4.5 Perbandingan Kurikulum Dalam Dan Luar Negara

NEGARA AMERIKA SYARIKAT

Terdapat 50 buah negeri yang mengandungi kerajaan dan


perundangan negeri yang ditugaskan untuk mengawal sekolah. Selain
itu, hampir kesemua pembiayaan pendidikan oleh kerajaan negeri
persekutuan tidak mempunyai hak dalam mengatur pentadbiran
sekolah negeri.

Kuasa utama struktur perundangan pendidikan dipegang oleh


kerajaan negeri dan perundangan negeri. Mereka berkuasa dalam
hadkan kuasa sekolah tempatan,kecilkan atau kembangkan mana-
mana kuasa badan pendidikan tempatan.

Negeri & daerah sekolah tidak dipaksa untuk mengambil bahagian


penyediaan program vokasional kecuali yang negeri mengggunakan
dana persekutuan,perlu patuh peraturan persekutuan.

Badan Pendidikan(Board of Education) bagi Negara


tersebut,terdapat AKTA 287 (1964) yang diasaskan oleh Michigan
BOE. Mereka ditugaskan untuk memimpin, dan memantau
perjalanan pendidikan awam. Selain itu,mereka juga ditugaskan
untuk merancang, menyelaras semua program pendidikan awam
terutamanya pengajian tinggi. Disamping itu juga, mereka
dikehendaki untuk mengawal kualiti PTV, membuat kajian
pemasalahan PTV. Bagi mendapatkan keahlian, dalam jangka masa
2 tahun akan diadakan undi dan dilantik oleh gabenor.
Jabatan Pendidikan Negeri mempunyai beberapa bahagian iaitu
Pentadbiran dan kewangan, Kurikulum dan pengajaran, Penyelidikan,
Pendidikan dan persjilan guru, Pendidikan vokasional dan dewasa,
Kolej komuniti, dan Pemulihan vokasional meberi Nasihat kerjaya.

Bahagian Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV)


diketuai oleh Pengarah Pendidikan Vokasional dan Teknikal
peringkat negeri (dikenali juga sebagai timbalan superintenden).
Mereka bertanggungjwab terhadap pentadbiran pendidikan teknikal
& vokasional. Bahagian pendidikan PTV terbahagi kepada
beberapa bahagian mewakili bidang pekerjaan iaitu pertanian,
pejabat dan pengurusan,industri dan perdagangan, ekonomi
rumahtangga dan keselamatan pekerjaan. Bahagian PTV juga
terbahagi kepada bahagian pengendali program khas iaitu untuk
sekolah tinggi belia, lepasan sekolah, luar sekolah, pelajar
keperluan khas, penyelidikan dan pembangunan kerjaya.

Kuasa kerajaan negeri terhadap pendidikan bertanggungjawab


untuk mentadbir akta pendidikan vokasional persekutuan. Selain itu,
mereka ditugaskan untuk merangka badan pendidikan vokasional
peringkat negeri.Kuasa kawalan adalah berbeza terhadap kurikulum
dan Pengajaran. Manakala, skop pengajaran bergantung kepada
kerajaan negeri .

PTV di peringkat sekolah merupakan pendidikan bertujuan untuk


pekerjaan dan hanya dilaksanakan di sekolah tinggi atau komuniti
kolej. Saiz dan skop daerah sekolah adalah berbeza iaitu mempunyai
struktur berbeza. Perlaksanaan PTV di daerah sekolah dilihat melalui
struktur pentadbiran.Terdapat daerah sekolah yang mempunyai
sekolah tinggi tetapi sekolah tinggi tidak dapat menampung PTV.
KURIKULUM KEBANGSAAN DI ENGLAND, WELSH DAN IRELAND UTARA

Mengikut undang-undang, semua anak di England dan


Welsh antara usia 5 dan 16 harus menerima pendidikan
sepenuh masa, sedangkan di Utara Ireland, anak-anak
harus bermula pada usia 4. Untuk anak di bawah usia 5,
pembibitan awam yang dibiayai dan pra-sekolah yang
sedia untuk sejumlah jam setiap minggu. Setelah usia 16
tahun, pelajar dapat menghadiri kolej bentuk keenam atau
institusi pendidikan lebih lanjut. Kedua-dua pilihan
menawarkan program pendidikan umum di samping mata
pelajaran vokasional atau tersirat lebih khusus.

England memperkenalkan Kurikulum Nasional pada tahun


1992 dan sekolah negeri diwajibkan untuk mematuhi
sampai pelajar mencapai usia 16. Undang-undang
Pendidikan dan Kemahiran tahun 2008 mengangkat usia
wajib hingga 18, yang berkesan pada tahun 2013 selama
17 tahun dan usia pada tahun 2015 untuk 18
tahun.(Sekolah Bebas tidak diwajibkan untuk mengikuti
Kurikulum Kebangsaan.)

Kurikulum Nasional mata pelajaran teras adalah: Bahasa


Inggeris (Wales juga merupakan subjek utama di sekolah
berbahasa Wales), matematik, sains, desain dan teknologi,
maklumat dan teknologi komunikasi, sejarah, geografi,
bahasa asing yang moden, muzik, seni dan desain,
pendidikan jasmani dan kewarganegaraan. Selain mata
pelajaran teras sejumlah program wajib lain, seperti
pendidikan agama.
5.0 PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN RBT

5.1 Definisi Pentadbiran dan Pengurusan

Definisi Pengurusan:

Pengurusan terdiri daripada pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan


yang terdiri daripada satu atau lebih orang atau entity untuk tujuan
menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut untuk mencapai
sesuatu matlamat. Ia seringnya merangkumi penggunaan sember-sumber
manusia, kewangan, dan teknologi, serta juga sumber alam semula jadi.
Pengurusan juga boleh merujuk kepada seorang atau sekumpulan orang yang
menjalankan fungsi pengurusan. Pengurusan jufa adalah melaksanakan
sesuatu melalui menusia, satu proses social dibentuk, disusun untuk
mewujudkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam sesebuah
organisasi untuk mencapai sesuatu objektif atau matlamat dan melibatkan
proses kemanusiaan.

Definisi Pentadbiran:

Pentadbiran ialah sebuah istilah yang menghuraikan tingkah laku kerja dan
fungsi atau pencapaian matlamat-matlamat organisasi. Disebabkan pentingnya
tanggungjawab pentadbiran di dalam sebuah pertubuhan, keadaan sistematik
dan konsisten boleh diwujudkan oleh para pentadbir yang mahir. Ianya satu
proses yang memusatkan kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan
dan penyertaan penggunaan sumber-sumber sama ada berupa tenaga manusia
mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu dibentuk untuk mencapai
objektif yang telah ditetapkan.
5.2 Proses Pentadbiran dan Pengurusan

Pengurusan dan pentadbiran dalam sesuatu organisasi tentunya melalui satu proses
tertentu. Proses pengurusan dan pentadbiran adalah satu langkah atau prosedur
bagaimana seseorang pengurus pentadbir itu bertindak untuk mencapai objektif serta
melaksanakan tanggungjawabnya. Senarai semak bagi satu proses pengurussan
pentadbiran adalah seperti berikut:

Menentukan matlamat dan objektif dengan jelas

Menentukan tenaga manusia- mengagihkan tanggungjawab, kewibawaan serta penggunaan


bahan sumber

Menentukan dasar prosedur, tatacara kerja yag meliputi satu-satu tugas

Menentukan tugas, panduan tugas, keperluan kecekapan dan penggunaan jenis staf

Menentukan keperluan kawangan, kemudahan-kemuadahan bahan serta kemudahan

Menentukan jangka waktu dan urutan aktiviti yang dijalankan

Membuat penilaian dan menentukan standard serta kualiti kerja


5.3 Peringkat Pentadbiran dan Pengurusan

Planning
(merancang)

Controlling Organizing
(mengawal) (mengelola)

Directing
(mengarah)

5.4 Elemen Pentadbiran dan Pengurusan

1. Membuat keputusan
Amat penting kerana seseorang pengurus itu membuat keputusan atau untuk
membuat tindakan alternative selanjutnya. Elemen ini timbul di dalam semua
peringkat proses pengurusan.
2. Menyelesai masalah
Membuat keputusan yang lebih rumit ketika memilih alternative bagi
mengatasi halangan atau masalah yang akan membantu pencapaian
matlamat organisasi.
3. Hubungan manusia
Digunakan untuk mendapatkan kerjasama dan penyertaan pekerja,
menggunakan motivasi dan daya kepimpinan yang baik.
4. Komunikasi
Satu kuasa penggerak dan proses dinamik dalam organisasi yang dapat
membantu kerjasama dan kemajuan secara berkelompok kea rah pencapaian
matlamat organisasi.
5.5 Standard (Piawaian) dalam PTV

Walaupun terdapat banyak badan-badan yang membuat pemantauan standard di


Malaysia, hanya dua elemen sahaja yang betul-betul terarah kepada PTV iaitu Majlis
Latihan Vokasional (MLVK) dan Standard Kemahiran Pekerjaan Kebagsaan
(NOSS). Kedua-dua elemen ini berkait rapat dengan Pendidikan dan Latihan
Vokasional di Malaysia.

Bahagian
Perancanga
n
Penyelidika
n dan
Galakan
Bahagian
Bahagian
Penyelarasa
Pentadbiran
n dan
dan
Khidmat
Kewangan
Runding

6 bahagian
penting
dalam
MLVK

Bahagian Bahagian
Pengiktifan Kurikulum

Bahagian
Persijilan

A. Bahagian perancangan penyelidikan dan galakan


Bahagian ini bertanggungjawab melaksanakan 3 tugas utama iaitu:
 Penyelidikan dan perancangan
 Promosi
 Pusat sumber
B. Bahagian penyelarasan dan khidmat runding
Bahagian ini bertanggungjawab menyelaras jawatankuasa dan program
berikut:
 Jawatankuasa Penasihat Kemahiran (JPK)
 Jawatankuasa Tetap Penyelarasan antara agensi latihan (JTPAAL)
 Program pembangunan kemahiran pengajar (PKP), tenaga pengajar
latihan vokasional
 Jawatankuasa kerjasama pengambilan pelatih secara bersepadu ke
institusi kemahiran awam
C. Bahagian kurikulum
Bahagian ini bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berikut;
 Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan (NOSS)
 Pembangunan panduan bahan pembelajaran
D. Bahagian pensijilan
Bahagian ini bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berikut
 Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
 Pentauliahan Program Latihan
 Ujian Kemahiran
 Pentauliahan pencapaian terdahulu
 Pusat bertauliah
 Pertandingan kemahiran (peringkat kebangsaan dan antarabangsa)
E. Bahagian pengiktifan
Pengiktifan persijilan kemahiran Malaysia melibatkan pihak-pihak seperti
kerajaan sendiri, khususnya JPA dan Kementerian berkaitan, pihak industry
dan majikan serta badan antarabangsa dan organisasi luar Negara. Bahagian
ini bertanggungjawab melaksanakan urusan penilaian dan kelulusan program
latihan termasuk:
 Bidang-bidang yang belum ada NOSS
 Pentauliahan tahap 3, 4 dan 5
 Program yang dikendalikan oleh badan organisasi lain (awam dan
swasta, dalam atau luar Negara)
F. Bahagian pentadbiran dan kewangan
Bahagian ini bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berikut:
 Pentadbiran
 Penjawatan
 Kewangan
 Pembangunan kakitangan
6.0 Kepimpinan Dalam PTV

Pendidikan
Teknik
Vokasional
dan
Kepimpinan

Kepimpinan
dalam
kerjaya
Teknik dan
Vokasional

Inovasi dalam PTV

6.1 Pendidikan Teknik Vokasional dan Kepimpinan

Pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah cara utama untuk menerapkan nilai dalam
diri setiap pelajar. Untuk menjadi seorang pemimpin, seseorang itu harus
mempunyai nilai-nilai yang kuat dalam peribadi mereka sendiri.

Terdapat enam sifat yang membezakan seseorang pemimpin dengan yang


bukan pemimpin iaitu hala tuju, motivasi, integrity, percaya diri, kognitif,
kemampuan dan pengetahuan tugas.

Kirkpatrick & Locke (1991)

Maka, untuk menjadi pemimpin, mereka harus mempunyai keenam-enam cirri bagi
membantu mereka untuk menjadi pemimpin yang berjaya dan disegani.

Atan Long (1984), meperkatakan terdapat beberapa unsure yang perlu


dipertimbangkan dalam pembentukan sesebuah kurikulum dan antaranya ialah dari
segi kemasyarakatan yang berasaskan pembentukan kemahiran social bagi
membolehkan pelajar untuk berkomunikasi secara positif. Selain daripada itu, Atan
juga menekankan aspek vokasional dalam pembentukan kurikulum yang
berasaskan penguasaan kemahiran bekerja yang bersesuian dengan kehendak
tenaga rakyat untuk pembangunan Negara. Daripada kedua-dua aspek ini, sangat
jelas terlihat bahawa kurikulum di sekolah merupakan satu usaha untuk membentuk
pemimpin dalam kalangan generasi-generasi muda seterusnya memacu kepada
pembangunan Negara melalui kemahiran yang dikuasai.

Pada awalnya pembentukan sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV),


mempunyai kecenderungan dalam kemahiran dan pengetahuan teknikal sahaja.
Tetapi pada masa kini, PTV bukan sahaja menekan mengenai kemahiran dan
pengetahuan teknikal, tetapi juga dalam melahirkan insane yang mempunyai
sahsiah diri dan juga melahirkan pemimpin pada masa hadapan dalam pelbagai
bidang. Kepimpinan itu buka hanya dikurniakan kepada orang-orang tertentu sahaja,
tetapi kepimpinan itu dimiliki oleh semua orang. Cirri-ciri kepimpinan dalam
seseorang itu boleh dibentuk sekiranya seseorang itu mahu menjadi seorang
pemimpin.

“Leadership development is everyone’s responsibility.”

-John Baldoni

John berkata bahawa langkah pertama dalam pembentukan seseorang pemimpin itu
adalah dengan memupuk rasa tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan di
persekitaran pekerjaan dan beliau percaya bahawa setiap manusia mempunyai
kekuatan untuk melakukan tanggungjawab peribadi masing-masing. Menurut beliau
lagi corak kepimpinan dapat member dorongan kepada pengikut. John juga
menegaskan bahawa kepimpinan adalah cara kita mempersiapkan diri dan
organisasi untuk masa depan.

Dalam sistem pendidikan, PTV mempunyai perbezaan daripada sistem pendidikan


umum kerana PTV lebih menekankan aspek kemahiran teknikal dan juga
pengetahuan teknikal. Dari segi kurikulum, terdapat sedikit perbezaan daripada
sekolah biasa kerana ada beberapa subjek yang tidak ditawarkan di sekolah biasa
tetapi ditawarkan di sekolah teknik dan vokasional. Namun begitu, mata pelajaran
teras dan wajib seperti pendidikan moral dan pendidikan sivik tetap diajarkan di
sekolah-sekolah teknik dan vokasional.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dan


International Labor Organisation (ILO), merupakan dua daripada beberapa badan
antarabangsa yang bertanggungjawab tentang perihal PTV di seluruh rantau ini.
Pada tahun 2002, kedua-dua badan ini telah mencadangkan bahawa , dalam hal
keperluan dan aspirasi individu PTV harus menjalankan fungsi dalam membina
keperibadiaan dan karakter, membina kerohanian dan nilai-nilai kemanusiaan,
kebolehan dalam memahami sesuatu yang berlaku dan mengajar individu untuk
mampu berfikir secara kritis serta mampu menghargai diri sendiri.

Selain daripada itu, PTV haruslah membantu membangunkan kapasiti individu untuk
membuat keputusan dan terlibat secara aktif, memupuk semangat kerja berpasukan
dan kepimpinan di tempat kerja dan secara amnya di dalam masyarakat. UNESCO
mencadangkan penerapan nilai- nilai di atas setelah mengkaji dan membuat
semakan semula terhadap perlaksanaan PTV yand dicadangkan pada tahun 2002.
Ini dikukuhkan lagi dengan ucapan bekas Setiausaha Agung PBB, Kofi Annan,
dalam satu buku terbitan UNESCO yang memberi peringatan bahawa pendidikan
adalah kunci untuk melepaskan kita dari kesengsaraan hidup dan untuk membentuk
masa depan yang diingini.

Bennis dan Nanus(1985), dalam satu laporan mengenai kepimpinan dalam PTV
menyatakan bahawa perbezaan antara mengurus dan memimpin adalah dari segi
fungsinya.

“To manage means to bring about, to accomplish, to have charge of or responsibility


for, to conduct...Leading is influencing, guiding direction, course, action,
opinion...Managers are people who do things right and leaders are people who do
the right thing.”
(Bennis & Nanus 1985)

Melalu petikan ini, ianya selari dengan konsep PTV yang mampu melahirkan individu
yang berkemahiran tinggi dan kompeten. Seseorang pemimpin perlu tahu
melakukan sesuatu dengan baik atau mempunyai tahap penguasaan terhadap
sesuatu ilmu dan kemahiran dalam bidang-bidang tertentu sebelum mengajar orang
lain untuk dapat melakukan sesuatu dengan betul.

6.2 Inovasi dalam Pendidikan

Evans dan Herr(1978), menyatakan bahawa dalam Pendidikan Teknik dan


Vokasional (PTV), terdapat tiga objektif asas pembentukan sistem PTV iaitu, untuk
memenuhi kehendak masyarakat terhadap pekerja; meningkatkan sumber-sumber
pilihan yang ada dalam mendidik pelajar dan perkhidmatan sebagai medium
motivasi yang tinggi untuk memperbaiki pelbagai bentuk pembelajaran.

Mempelajari teori sahaja tidak mencukup untuk seseorang individu itu untuk dapat
menjadi kompeten atau mahir dalam hands-on skills. Secara amnya, kebanyakan
secara praktikal di alam pekerjaan yang sebenar adalah berbeza daripada teori yang
dipelajari. Menurut satu temubual yang diadakan bersama Ketua Jabatan Hospitaliti,
Politeknik Pasir Gudang(2009), permintaan industri terhadap tenaga kerja mahir
pada masa kini bukan hanya kepada pelajar yang menguasai teori semata-mata,
tetapi kepada pelajar yang lebih menguasai praktikal terhadap kerja-kerja tersebut.
Ini akan membuatkan seseorang itu akan dilihat sebagai pemimpin apabila dapat
membentuk orang-orang yang berkemahiran dalam pekerjaannya.

Untuk menyelaraskan kebolehan pelajar terhadap kehendak industri, satu sistem


yang dekenali sebagai Dual System telah diperkenalkan dalam PTV. Pada tahun
2005, kerajaan Malaysia telah memperkenalkan National Dual Training System
(NDTS) ini dalam PTV, yang bertujuan untuk mendedahkan para perintis kepada
keadaan sebenar alam pekerjaan dalam industri. Selain daripada menekankan
aspek kecekapan dalam kemahiran teknikal, NDTS juga menitikberatkan kecekapan
dalam aspek kemanusian dan sosial seperti kerjasama, pengendalian diri, memikul
tanggungjawab bersama dan kesamaan. Konsep NDTS dalam mempersiapkan
individu yang berkemahiran tinggi ialah dengan mendedahkan perintis kepada 70
peratus sehingga 80 peratus latihan perindustrian dilakukan dalam industri itu sendiri
manakala 20 peratus sehingga 30 peratus lagi di pelajari melalui latihan dalam
institusi tersebut mengikut kurikulum yang telah ditetapkan oleh National
Occupational Core Curriculum (NOCC).
Melalui perlaksanaan NDTS, jelas sekali bahawa usaha PTV dalam mempersiapkan
individu untuk benar-benar berkebolehan dalam aspek kempimpinan dalam alam
pekerjaan mereka. Selain itu, mereka juga dapat mempelajari bagaimana untuk
munasabah diri apabila berada dalam alam pekerjaan yang sentiasa berhadapan
dengan pelbagai tekanan dan tingkah laku yang berbeza-beza. NDTS ini juga
bertujuan untuk melatih para perintis cara untuk menyelesaikan setiap kesulitan
yang di hadapi dalam pekerjaan mereka.

Pada masa kini, terdapat pelbagai usaha untuk menerapkan subjek-subjek


kepimpinan dalam institusi yang menawarkan PTV. Ini menunjukkan bahawa aliran
PTV dewasa ini bukan hanya menumpukan kepada satu aspek dalam melahirkan
golongan profesional tetapi juga ingin melahirkan golongan profesional yang serba
boleh dalam segala aspek seperti kemahiran teknikal, teknologi maklumat dan juga
dalam melahirkan pemimpin dari aliran PTV. Sebagai contoh, Universiti Teknologi
Malaysia di peringkat Sarjana Pendidikan (Teknik dan Vokasional), menawarkan
subjek Leadership in Technical and Vocational Education, MPK3073 kepada para
pelajar sebagai salah satu subjek elektif fakulti.

6.3 Kepimpinan dalam Kerjaya PTV

Aliran PTV merupakan satu aliran yang mampu membentuk dan melahirkan
golongan-golongan mahir dalam industri. Knut Phillips(1994), dalam sebuah buku
yang bertajuk “Learning to work, working to learn” mengatakan bahawa latihan
vokasional dapat memberi asas kepada generasi muda terhadap kerjaya pada masa
depan. Latihan vokasional merupakan satu peringkat latihan yang pertama dalam
sesuatu bidang pekerjaan. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahawa individu yang
terlibat dalam latihan vokasional merupakan seseorang yang mempunyai asas dan
pengetahuan yang kukuh dalam menguasai sesuatu bidang pekerjaan tertentu.

Dalam sesuatu organisasi, secara umumnya, individu yang di lantik untuk menjadi
pengurus atau menjadi ketua dalam sesuatu bidang kerja merupakan individu yang
mempunyai kemahiran yang tinggi dalam sesebuah bidang . Namun begitu, tidak
semua individu yang mahir itu mempunyai kebolehan memimpin. Dalam realiti, di
sesebuah syarikat, golongan penyelia mungkin beranggapan bahawa individu yang
mempunyai kemahiran yang tinggi dalam kemahiran teknikal mempunyai kelayakan
atau kebolehan untuk memimpin dan layak untuk membuat keputusan dalam apa-
apa keadaan.

Tidak semua individu yang mempunyai kemahiran atau kelulusan teknikal yang
tinggi berjaya memimpin sesebuah organisai kerana kemahiran memimpin dan
kemahiran teknikal tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang sama. Ini kerana
kemahiran memimpin memerlukan seorang itu harus mempunyai keyakinan diri
yang tinggi dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai sesuatu sebelum
memutuskan sesuatu.