Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS BAHASA ANTARABANGSA


BORANG MAKLUM BALAS KERJA KURSUS
Nama : MUH. IDRIS BIN ABDUL HAMID Angka Giliran Pelajar : 941016127247
Kod: WAJ3111 Nama Kursus: KOKURIKULUM - UNIT BERUNIFORM 2
Pensyarah : EN. RAMLAN BIN ABDUL MANAF
Tarikh Hantar : 31/3/2017 Tarikh Terima ( Diisi oleh pensyarah)

Pengakuan Pelajar
Saya mengaku bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang setiap
satunya saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan :______________________ Tarikh : 31/3/2017


(MUH. IDRIS B. ABDUL HAMID)

Perincian Maklum Balas Tugasan


Pemeriksa Moderator (jika berkaitan)
Kekuatan: Kekuatan:

Aspek yang boleh diperbaiki: Aspek yang boleh diperbaiki:

Tanda tangan: Tarikh: Tanda tangan: Tarikh:

Pengesahan Pelajar
Saya mengesahkan bahawa maklum balas yang diberikan oleh pensyarah telah saya rujuki dan fahami.

Catatan (jika ada)

Tandatangan Pelajar : Tarikh :