Anda di halaman 1dari 49

ASPEK 3.2.

1: KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM


KRITERIA KRITIKAL:
Ketetapan dibuat untuk memastikan kepatuhan dan keselarasan pelaksanaan kokurikulum
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Membuat, mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan serta membuat
3.2.1.1 Pelaksanaan kokurikulum diurus secara sistematik. tindakan susulan dengan mekanisme yang sesuai, secara menyeluruh, jelas, mengambil kira
keperluan sekolah dan mematuhi arahan yang berkuat kuasa.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pelaksanaan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. membuat ketetapan i. secara menyeluruh meliputi semua perkara (pendaftaran/penubuhan,
ii. mendokumenkan ketetapan keahlian, hari dan masa perjumpaan, pengiktirafan dan penghargaan)/semua
iii. menyebarluaskan ketetapan guru
4 4
iv. menyemak semula ketetapan ii. dengan mengambil kira keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi arahan yang
v. membuat tindakan susulan/ penambahbaikan. berkuat kuasa
iii. secara jelas/spesifik
iv. dengan mekanisme yang sesuai.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
secara menyeluruh meliputi semua  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Pengurusan Kokurikulum,KPM
perkara (pendaftaran/penubuhan, Kokurikulum Sekolah. 2006.
keahlian, hari dan masa perjumpaan,  Buku /Dokumen Perancangan Strategik  BUku Panduan PAJSK LPM,KPM
pengiktirafan dan penghargaan)/semua Kokurikulum Sekolah.-Visi dan Misi KK, (Bilangan Perjumpaan setahun)
guru Pelan Taktikal dan Operasi Kokurikulum.  SPI Bi.l8/2007: Garis Panduan
 Fail Induk JKKS-Jawatankuasa KK, JK Pemakaian Pakaian Kokurikulum dihari
Bimbingan Pelajar, Minit Mesyuarat. Persekolahan dan Perhimpunan
 Dokumen Unit-unit Kokurikulum yang Bulanan Kokurikulum (KK)
ditubuhkan-Perlembagaan, Borang  SPI Bil 2/2007: Peruntukan waktu bagi
membuat ketetapan Pendaftaran, Senarai Nama Ahli. kegiatan kk disekolah Rendah dan
i.
 Buku Pengurusan Sekolah/ Takwim Menengah
Kokurikulum- Ketetapan Kokurikulum,  Akta Pendidikan 1996.
Senarai JK Kokurikulum Sekolah,  SPI Bil 9/2000: Panduan Keselamtan
 Analisis peratus keseluruhan murid Diri Pelajar semasa Pendidikan
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS Pengajaran Pendidikan Jasmani dan
 Anggaran Perbelanjaan Kokurikulum. Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum
dan Sukan Di dalam dan Di luar
Kawasan Sekolah.
 Manual Sekolah Selamat
 SPI Bil.1/1985; Jawatan Kuasa
Bimbingan Sekolah : Perkara 8.2.1.
 SPI Bil2/1986: Rekod Kedatangan dan
Laporan Gerak keraja Kokurikulum
pelajar: Perkara 2.1
 Buku Peraturan Sekolah

dengan mengambil kira  Borang Analisis ( SWOT/atau lain-lain  Buku Pengurusan Kokurikulum,KPM
keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi analisis) 2006.
arahan yang berkuat kuasa  Borang Analisis peratus keseluruhan  BUku Panduan PSAJSK LPM,KPM
murid memperoleh gred A,B,C dan D (Bilangan Perjumpaan setahun)
 Dokumen Perancangan Strategik, Taktikal  SPI Bil8/2007: Garis Panduan
dan Operasional Kokurikulum Pemakaian Pakaian KK dihari
 Buku/dokumen unit-unit kelab/persatuan Persekolahan dan Perhimpunan
yang ditubuhkan Bulanan KK
 Minit Mesyuarat Induk JKKS/ Guru  SPI Bil 2/2007: Peruntukan waktu
 Jadual/Takwim pelaksanaan program bagi kegiatan kk disekolah Rendah
dan Menengah
 Akta Pendidikan 1996.
 SPI Bil 9/2000: Panduan Keselamtan
Diri Pelajar semasa Pendidikan
Pengajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan Serta Kegiatan
Kokurikulum dan Sukan Di dalam dan
Di luar Kawasan Sekolah.
 BUku Panduan Sekolah Selamat
 SPI Bil.1/1985; Jawatan Kuasa
Bimbingan Sekolah :Perkara 8.2.1
 SPI Bil2/1986: Rekod Kedatangan
dan Laporan Gerak keraja
Kokurikulum pelajar: Perkara 2.1
 Buku Peraturan Sekolah
 SPI BIL.16 Tahun 2010: Pelaksanaan
Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)

secara jelas/spesifik  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Induk Kokurikulum


Kokurikulum
 Dokumen/buku unit-unit kokurikulum
 Minit Mesyuarat JK Kokurikulum/Guru
dengan mekanisme yang sesuai.  Dokumen Ketetapan Kokurikulum  Fail induk Kokurikulum
 Minit mesyuarat JKKK /Guru

secara menyeluruh meliputi semua  Dokumen Perancangan Strategik, Taktikal  Buku Pengurusan
perkara (pendaftaran/penubuhan, dan Operasional Kokurikulum  Kokurikulum,KPM 2006.
keahlian, hari dan masa perjumpaan,  Buku/dokumen unit-unit kelab/persatuan  2.BUku Panduan PSAJSK LPM,KPM
pengiktirafan dan penghargaan)/semua  Minit Mesyuarat Induk JKKS/Guru (Bilangan Perjumpaan setahun)
guru  Jadual/Takwim pelaksanaan program  3.SPI Bil8/2007: Garis Panduan
 Sijil Penghargaan Pemakaian Pakaian KK dihari
Persekolahan dan Perhimpunan
 Bulanan KK
 4.SPI Bil 2/2007: Peruntukan waktu
bagi kegiatan kk disekolah Rendah
dan Menengah
 5. Akta Pendidikan 1996.
 6. SPI Bil 9/2000: Panduan
Keselamtan Diri Pelajar semasa
Pendidikan Pengajaran Pendidikan
Jasmani dan Kesihatan Serta
mendokumenkan Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di
ii. ketetapan dalam dan Di luar Kawasan Sekolah.
 7. Buku Panduan Sekolah Selamat
 8. SPI Bil.1/1985; Jawatan Kuasa
Bimbingan Sekolah :Perkara 8.2.1
 9. SPI Bil2/1986: Rekod Kedatangan
dan Laporan Gerak keraja
Kokurikulum pelajar: Perkara 2.1
 10. Buku Peraturan Sekolah
 11. SPI BIL.16 Tahun 2010:
 Pelaksanaan Dasar Satu Murid Satu
Sukan (1M1S)

dengan mengambil kira  Borang Analisis ( SWOT/atau lain-lain


keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi analisis)
arahan yang berkuat kuasa  Borang Analisis peratus keseluruhan
murid memperoleh gred A,B,C dan D
 Dokumen Perancangan Strategik, Taktikal
dan Operasional Kokurikulum
 Buku/dokumen unit-unit kelab/persatuan
 Minit Mesyuarat Induk JKKS/Guru
 Jadual/Takwim pelaksanaan program

secara jelas/spesifik  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Minit Mesyuarat
 Buku Laporan setiap unit

dengan mekanisme yang sesuai.  Dokumen ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Minit Mesyuarat
 Buku Laporan setiap unit
secara menyeluruh meliputi semua  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Pengurusan Kokurikulum,KPM
perkara (pendaftaran/penubuhan, Kokurikulum Sekolah 2006.
keahlian, hari dan masa perjumpaan,  Buku /Dokumen Perancangan Strategik
pengiktirafan dan penghargaan)/semua Kokurikulum Sekolah.-Visi dan Misi KK,
guru Pelan Taktikal dan Operasi Kokurikulum.

dengan mengambil kira  Dokumen Ketetapan Kokurikulum Sekolah  Buku Pengurusan Kokurikulum,KPM
keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi  Buku Perancangan Strategik 2006.
arahan yang berkuat kuasa  Kokurikulum Sekolah.-Visi dan Misi KoKu,  Brosur sekolah
 Pelan Taktikal dan Operasional
Kokurikulum
menyebarluaskan
 Fail Induk JKKS-Jawatankuasa KK, JK
ketetapan
iii.  Bimbingan Pelajar, Minit Mesyuarat
.
 Fail Unit-unit Kokurikulum
 Perlembagaan, Borang Pendaftaran,
Senarai Nama Ahli
 Buku Pengurusan Sekolah

secara jelas/spesifik  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim


Kokurikulum
 Buku Laporan Perjumpaan Mingguan
 Minit Mesyuarat JKKK
 Buku /Fail Pelaporan aktiviti KK
 Minit Mesyuarat Guru
 Brosur mengandungi Ketetapan KK
 Papan Kenyataan KK
 Buku Pengurusan Sekolah

dengan mekanisme yang sesuai.  Buku Laporan Perjumpaan Mingguan  Brosur


 Minit Mesyuarat JKKK  Kumpulan Whatsapp Kokurikulum
 Buku /Fail Pelaporan aktiviti KK
 Minit Mesyuarat Guru
 Brosur mengandungi Ketetapan KK
 Papan Kenyataan Kokurikulum
 Blog Sekolah/website sekolah

secara menyeluruh meliputi semua  Minit Mesyuarat JK Induk KK  Fail Induk JKKK
perkara (pendaftaran/penubuhan,  Buku Pengurusan KK sekolah
keahlian, hari dan masa perjumpaan,  Buku Laporan aktiviti KK/ Laporan
pengiktirafan dan penghargaan)/semua  Program
guru  Laporan penilaian impak program
 Rekod kehadiran, penglibatan,
penyertaan, pencapaian dan jawatan
yang dipegang oleh murid yang
melibatkan semua tingkatan sekolah
menengah/tahap 2 sekolah rendah
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Laporan Pemantauan Program
menyemak semula  Analisis pemantauan
iv. ketetapan  Program penambahbaikan

dengan mengambil kira  Borang analisis keperluan/  Fail Induk JKKK


keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi kecenderungan /minat murid terhadap
arahan yang berkuat kuasa aktiviti KK dan sukan
 Laporan Pemantauan
 Program Penambahbaikan
 Laporan Program
 Minit Mesyuarat Koku

secara jelas/spesifik  Buku Laporan Perjumpaan Mingguan  Fail Induk JKKK


 Minit Mesyuarat JKKK/Guru
 Buku /Fail Pelaporan aktiviti KK
 Program Penambahbaikan
dengan mekanisme yang sesuai.  Buku Laporan Perjumpaan Mingguan
 Minit Mesyuarat JKKK/Guru
 Buku /Fail Pelaporan aktiviti KK

secara menyeluruh meliputi semua  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


perkara (pendaftaran/penubuhan, Kokurikulum Sekolah
keahlian, hari dan masa perjumpaan,  Buku /Dokumen Perancangan Strategik
pengiktirafan dan penghargaan)/semua Kokurikulum Sekolah.-Visi dan Misi KK,
guru Pelan Taktikal dan Operasi Kokurikulum.
 Fail Induk JKKS-Jawatankuasa KK, JK
Bimbingan Pelajar, Minit Mesyuarat.
 Dokumen Unit-unit Kokurikulum yang
ditubuhkan-Perlembagaan, Borang
Pendaftaran, Senarai Nama Ahli.
 Buku Pengurusan Sekolah/ Takwim
Kokurikulum- Ketetapan Kokurikulum,
Senarai JK Kokurikulum Sekolah,
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS
membuat tindakan  Anggaran Perbelanjaan Kokurikulum
v. susulan/
penambahbaikan
dengan mengambil kira  Laporan Pemantauan
keperluan/kesesuaian sekolah/mematuhi  Borang analisis Pemantauan
arahan yang berkuat kuasa
secara jelas/spesifik  Minit Mesyuarat JK KK/Guru
 Laporan Pemantauan
 Buku Laporan aktiviti
 Program Penambahbaikan yang
dijalankan

dengan mekanisme yang sesuai.  Borang Pendaftaran Koku


 Laporan Pemantauan
 Buku Laporan Aktiviti
 Borang Penilaian Koku
 Kad Kehadiran
ASPEK 3.2.2: PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
KRITERIA KRITIKAL:
Kelab/persatuan diurus untuk mengukuhkan pembelajaran di bilik darjah, mengembangkan potensi dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan aktiviti kelab/persatuan yang berteraskan ilmu pengetahuan,
Kelab/Persatuan diurus secara sistematik dan terancang. kemahiran, kreativiti dan inovasi, merekod, menganalisis dan memanfaatkan data dengan
3.2.2.1 mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan
berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus kelab/persatuan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran, i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan yang berkuat
kreativiti dan inovasi kuasa/kurikulum kelab/ persatuan
4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. memanfaatkan data dan maklumat.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
dengan mematuhi ketetapan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  SPI Bil. 2/2011: Penubuhan Persatuan
kokurikulum/ arahan yang berkuat Kokurikulum agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan  Takwim Kokurikulum Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan
 Dokumen Perancangan  SPI Bil.10/2009: Pelaksanaan Program
Strategik/Taktikal/Operasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah
Kokurikulum Rendah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan  Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum
merancang aktiviti Sekolah Menengah dan Rendah, KPM.
persatuan yang ditubuhkan
berteraskan ilmu
 Analisis peratus keseluruhan murid
pengetahuan,
i. kemahiran, kreativiti
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
dan inovasi
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


keperluan/kesesuaian/keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kini/tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
dengan mematuhi ketetapan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
kokurikulum/ arahan yang berkuat Kokurikulum
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


keperluan/kesesuaian/keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
melaksanakan aktiviti
 Dokumen Perancangan
ii. yang dirancang
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kini/tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

Secara jelas/spesifik  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kokurikulum/ arahan yang berkuat Kokurikulum
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
merekod data dan
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
iii. maklumat
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


keperluan/kesesuaian/keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kini/tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  SPI bil.2/2016: Standard Kecergasan
kokurikulum/ arahan yang berkuat Kokurikulum Fizikal Kebangsaan untuk Murid Sekolah
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan  Takwim Kokurikulum Sekolah Malaysia (SEGAK)
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
menganalisis data dan
mengikut  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
iv. maklumat
keperluan/kesesuaian/keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Panduan PAJSK LPM,KPM


kini/tepat dan betul Kokurikulum (Bilangan Perjumpaan setahun
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kokurikulum/ arahan yang berkuat Kokurikulum
kuasa/kurikulum kelab/ persatuan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
memanfaatkan data Strategik/Taktikal/Operasi
v.
dan maklumat.  Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


keperluan/kesesuaian/keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


kini/tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

ASPEK 3.2.3: PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM


KRITERIA KRITIKAL:
Badan beruniform diurus untuk meningkatkan disiplin dan daya kepimpinan bagi pemantapan pembangunan perwatakan murid.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan aktiviti badan beruniform yang berteraskan ilmu
Badan beruniform diurus secara sistematik dan terancang. pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi, merekod, menganalisis dan memanfaatkan
3.2.3.1
data dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara
menyeluruh dan berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus badan beruniform dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran, i. dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/ arahan yang berkuat
kreativiti dan inovasi kuasa/kurikulum badan beruniform
4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/kesesuaian/keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/ tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. memanfaat data dan maklumat.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/  Takwim Kokurikulum  Buku Pengurusan Kokurikulum,KPM
merancang aktiviti arahan yang berkuat kuasa/kurikulum  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan 2006.
berteraskan ilmu badan beruniform Kokurikulum  Buku Panduan PAJSK LPM,KPM
pengetahuan,  Takwim Kokurikulum Sekolah (Bilangan Perjumpaan setahun)
i. kemahiran, kreativiti  Dokumen Perancangan  SPI Bil8/2007: Garis Panduan Pemakaian
dan inovasi Strategik/Taktikal/Operasi Pakaian Kokurikulum dihari
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim Persekolahan dan Perhimpunan Bulanan
Kokurikulum Kokurikulum (KK)
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan  SPI Bil. 2/2007: Peruntukan waktu bagi
persatuan yang ditubuhkan kegiatan kk disekolah Rendah dan
 Rekod Pencapaian Murid. Menengah
 Minit mesyuarat induk/semua unit  Akta Pendidikan 1996
kokurikum  SPI Bil. 9/2000: Panduan Keselamtan Diri
 Jadual / takwim pelaksanaan program Pelajar semasa Pendidikan Pengajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta
Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di
dalam dan Di luar Kawasan Sekolah
 Buku Panduan Sekolah Selamat
 SPI Bil. 1/1985; Jawatan Kuasa
Bimbingan Sekolah :Perkara 8.2.1
 SPI Bil. 2/1986: Rekod Kedatangan dan
Laporan Gerak keraja Kokurikulum
pelajar: Perkara 2.1
 Buku Peraturan Sekolah

mengikut  Takwim Kokurikulum


keperluan/kesesuaian/keupayaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Takwim Kokurikulum


tepat dan betul  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Takwim Kokurikulum


 Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/  Takwim Kokurikulum


arahan yang berkuat kuasa/kurikulum  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
badan beruniform Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
melaksanakan aktiviti
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
ii. yang dirancang
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
mengikut  Takwim Kokurikulum
keperluan/kesesuaian/keupayaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Takwim Kokurikulum


tepat dan betul  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Takwim Kokurikulum


 Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/  Takwim Kokurikulum


arahan yang berkuat kuasa/kurikulum  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
badan beruniform Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
merekod data dan
iii. maklumat
mengikut  Takwim Kokurikulum
keperluan/kesesuaian/keupayaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Takwim Kokurikulum
tepat dan betul  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Takwim Kokurikulum


 Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/  Takwim Kokurikulum


arahan yang berkuat kuasa/kurikulum  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
badan beruniform Kokurikulum
menganalisis data dan
 Takwim Kokurikulum Sekolah
iv. maklumat
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Takwim Kokurikulum


keperluan/kesesuaian/keupayaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Takwim Kokurikulum


tepat dan betul  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Takwim Kokurikulum


 Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan kokurikulum/  Takwim Kokurikulum


arahan yang berkuat kuasa/kurikulum  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
badan beruniform Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
memanfaat data dan  Minit mesyuarat induk/semua unit
v.
maklumat. kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut  Takwim Kokurikulum


keperluan/kesesuaian/keupayaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Takwim Kokurikulum


tepat dan betul  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Takwim Kokurikulum


 Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah /Takwim
Kokurikulum
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Rekod Pencapaian Murid.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
ASPEK 3.2.4: PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
KRITERIA KRITIKAL:
Sukan/permainan diurus untuk mengukuhkan pengetahuan, kemahiran dan memupuk nilai estetika dan sosial yang positif.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/permainan yang berteraskan ilmu pengetahuan,
Sukan/permainan diurus secara sistematik dan terancang.
kemahiran, kreativiti dan inovasi, merekod, menganalisis dan memanfaatkan data dengan
3.2.4.1
mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum, mengikut keperluan, secara menyeluruh dan
berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus sukan/permainan dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang aktiviti berteraskan ilmu pengetahuan, kemahiran, i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum/arahan yang berkuat
kreativiti dan inovasi kuasa/ kurikulum sukan/permainan
4 ii. melaksanakan aktiviti yang dirancang 4 ii. mengikut keperluan/ kesesuaian/ keupayaan
iii. merekod data dan maklumat iii. secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/ tepat dan betul
iv. menganalisis data dan maklumat iv. secara berterusan/berkala.
v. memanfaat data dan maklumat.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  SPI Bil 4/2008:Standard Kecergasan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa/ Kokurikulum Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah
kurikulum sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah Malaysia (SEGAK)
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
merancang aktiviti
 Analisis peratus keseluruhan murid
berteraskan ilmu
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
pengetahuan,
i.  Minit mesyuarat induk/semua unit
kemahiran, kreativiti
kokurikum
dan inovasi
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut keperluan/ kesesuaian/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Maklum balas/analisis keperluan
keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail perancangan aktiviti


tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Perancngan Aktiviti Tahunan KKS
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


melaksanakan aktiviti
ii. kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa/ Kokurikulum
yang dirancang
kurikulum sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut keperluan/ kesesuaian/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan


keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail laporan aktiviti


tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail data kelab dan permainan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa/ Kokurikulum
kurikulum sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
merekod data dan
kokurikum
iii. maklumat
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut keperluan/ kesesuaian/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail data kelab dan permainan
keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail data kelab dan permainan
tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail data kelab dan permainan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail PAJSK


kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa/ Kokurikulum  Fail Induk Kokurikulum
menganalisis data dan
kurikulum sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
iv. maklumat
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

mengikut keperluan/ kesesuaian/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail PAJSK


keupayaan Kokurikulum  Fail Induk Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail PAJSK


tepat dan betul Kokurikulum  Fail Induk Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail PAJSK


Kokurikulum  Fail Induk Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Pelaporan


kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa/ Kokurikulum
kurikulum sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
memanfaat data dan  Jadual / takwim pelaksanaan program
v.
maklumat.
mengikut keperluan/ kesesuaian/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Pelaporan
keupayaan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara menyeluruh/lengkap/kemas kini/  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Pelaporan


tepat dan betul Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program

secara berterusan/berkala.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Pelaporan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
ASPEK 3.2.5: PENGURUSAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM
KRITERIA KRITIKAL:
Program kecemerlangan kokurikulum diurus untuk mengoptimumkan bakat dan potensi murid.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan latihan dan program kecemerlangan kelab/persatuan, badan
Program kecemerlangan kokurikulum diurus secara sistematik dan
3.2.5.1 beruniform dan sukan/permainan mengikut keperluan, secara kreatif dan inovatif,
terancang.
menyeluruh dan berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus program kecemerlangan kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang latihan peningkatan kemahiran i. mengikut keperluan/kesesuaian
ii. melaksanakan latihan peningkatan kemahiran ii. secara menyeluruh meliputi kelab/persatuan, badan beruniform dan
4 4
iii. merancang program pemantapan sukan/permainan
iv. melaksanakan program pemantapan. iii. secara berterusan/berjadual/sepanjang tahun
iv. secara kreatif dan inovatif.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
mengikut keperluan/kesesuaian  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  SPI Bil. 16/2010: Pelaksanaan 1M1S
Kokurikulum (lampiran A)
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Dasar Perlaksanaan Kegiatan
 Dokumen Perancangan Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  SPI Bil.8/1994: Pelaksanaan
 Buku Pengurusan Sekolah Kokurikulum Tahun 5 dan 6 KBSR
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan  Manual Sekolah Selamat
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
merancang latihan
 Jadual / takwim pelaksanaan program
peningkatan
i.  Rekod Pencapaian Murid
kemahiran
secara menyeluruh meliputi  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Perancangan Tahunan
kelab/persatuan, badan beruniform dan Kokurikulum Kokurikulum
sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Perancangan Strategik
 Dokumen Perancangan Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  Fail JKKK/ Buku /Fail Laporan aktiviti
 Buku Pengurusan Sekolah Kelab/Persatuan
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan  Takwim Kokurikulum
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berjadual/sepanjang  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Perancangan Tahunan


tahun Kokurikulum Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Perancangan Strategik
 Dokumen Perancangan Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  Fail JKKK/ Buku /Fail Laporan aktiviti
 Buku Pengurusan Sekolah Kelab/Persatuan
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan  Takwim Kokurikulum
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara kreatif dan inovatif.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Perancangan Tahunan
Kokurikulum Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Kertas kerja Program Kecemerlangan
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

mengikut keperluan/kesesuaian  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail LaDaP/Kursus latihan kemahiran


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
melaksanakan latihan
 Dokumen Perancangan
peningkatan
ii. kemahiran
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara menyeluruh meliputi  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail rekod kehadiran


kelab/persatuan, badan beruniform dan Kokurikulum  Minit Mesyuarat
sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berjadual/sepanjang  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Fail Laporan


tahun Kokurikulum  Fail Pemantauan
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara kreatif dan inovatif.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Panduan Strategi Lautan Biru
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Analisis peratus keseluruhan murid
memperoleh gred A,B,C dan D dan GPS.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

mengikut keperluan/kesesuaian  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Rujukan


Kokurikulum  Maklumat daripada Internet
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Pengurusan Kokurikulum
 Dokumen Perancangan  Pakar Rujuk Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Senarai Program Pemantapan
 Rekod Pencapaian Murid

merancang program secara menyeluruh meliputi  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Rujukan
iii. pemantapan kelab/persatuan, badan beruniform dan Kokurikulum  Maklumat daripada Internet
sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Pengurusan Kokurikulum
 Dokumen Perancangan  Pakar Rujuk Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  Fail kehadiran
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berjadual/sepanjang  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Rujukan


tahun Kokurikulum  Maklumat daripada Internet
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Pengurusan Kokurikulum
 Dokumen Perancangan  Pakar Rujuk Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  Fail kehadiran
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara kreatif dan inovatif.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Buku Rujukan


Kokurikulum  Maklumat daripada Internet
 Takwim Kokurikulum Sekolah  Buku Pengurusan Kokurikulum
 Dokumen Perancangan  Pakar Rujuk Kokurikulum
Strategik/Taktikal/Operasi  Fail kehadiran
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

mengikut keperluan/kesesuaian  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Laporan Program Pemantapan


Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
melaksanakan
persatuan yang ditubuhkan
iv. program pemantapan.
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara menyeluruh meliputi  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Laporan Program Pemantapan


kelab/persatuan, badan beruniform dan Kokurikulum
sukan/permainan  Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berjadual/sepanjang  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Laporan Program Pemantapan


tahun Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid

secara kreatif dan inovatif.  Dokumen Ketetapan Pelaksanaan  Laporan Program Pemantapan
Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum Sekolah
 Dokumen Perancangan
Strategik/Taktikal/Operasi
 Buku Pengurusan Sekolah
 Buku / dokumen unit-unit kelab dan
persatuan yang ditubuhkan
 Minit mesyuarat induk/semua unit
kokurikum
 Jadual / takwim pelaksanaan program
 Rekod Pencapaian Murid
ASPEK 3.2.6: PENGURUSAN SUKAN UNTUK SEMUA
KRITERIA KRITIKAL:
Sukan Untuk Semua diurus untuk memupuk budaya bersukan dan amalan gaya hidup sihat, cergas serta berdaya saing dalam kalangan murid.
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan aktiviti Sukan Untuk Semua yang merangkumi kejohanan
merentas desa, kejohanan tahunan olahraga sekolah dan pertandingan sukan/ permainan
3.2.6.1 Aktiviti Sukan Untuk Semua diurus secara sistematik dan terancang.
dengan mematuhi ketetapan kokurikulum, mengikut keperluan, secara kreatif dan inovatif
serta menyeluruh.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus aktiviti Sukan Untuk Semua dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang kejohanan merentas desa i. dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan kokurikulum/arahan yang berkuat
ii. merancang sukan tara kuasa
iii. merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah ii. secara menyeluruh melibatkan semua murid yang berkenaan
iv. merancang pertandingan antara tingkatan/ kelas/rumah/dorm iii. mengikut keperluan/kesesuaian
4 asrama/kelab sukan sekolah 4 iv. kreatif dan inovatif.
v. melaksanakan kejohanan merentas desa
vi. melaksanakan sukan tara
vii. melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah
viii. melaksanakan pertandingan antara
tingkatan/kelas/rumah/dorm asrama/kelab sukan sekolah.
TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN
dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Dokumen Pengurusan sukan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim (Perancangan, pengorganisasian,
 Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa kepimpinan, Pengawalan)
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum  SPI Bil. 16/2010: Pelaksanaan 1M1S
 Minit Mesyuarat JKKK (Lampiran A)
 Dokumen Ketetapan KKS  Buku Pengurusan Kokurikulum
 Takwim Kokurikulum
merancang kejohanan  Jadual Pelaksanaan Kejohanan Merentas
i. merentas desa Desa

secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan Merentas
Desa

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan Merentas
Desa

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Kertas Kerja Kejohanan Merentas Desa
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan Merentas
Desa

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
merancang sukan tara  Jadual Pelaksanaan Kejohanan
ii.
secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan
merancang kejohanan
secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
tahunan olahraga
iii. murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
sekolah
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan Kejohanan

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


merancang murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
pertandingan antara
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
tingkatan/
 Minit Mesyuarat JKKK
iv. kelas/rumah/dorm
asrama/kelab sukan  Dokumen Ketetapan KKS
sekolah  Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan
kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
melaksanakan
 Takwim Kokurikulum
kejohanan merentas
v.  Jadual Pelaksanaan
desa
mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan
melaksanakan sukan
vi. tara
mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

melaksanakan dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
vii.
kejohanan tahunan kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
olahraga sekolah  Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
 Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

dengan mematuhi ketetapan pelaksanaan  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Garis Panduan Pengurusan Balapan dan
melaksanakan kokurikulum/arahan yang berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim Padang (Olahraga) Di Sekolah (Bahagian
pertandingan antara
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sukan KPM)
tingkatan/kelas/
viii.  Minit Mesyuarat JKKK  Surat Pekeliling Bil. 1/1989: Penyertaan
rumah/dorm
 Dokumen Ketetapan KKS Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah
asrama/kelab sukan
sekolah.  Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan
secara menyeluruh melibatkan semua  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
murid yang berkenaan  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

kreatif dan inovatif.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pelaksanaan

ASPEK 3.2.7: PENGURUSAN PENTAKSIRAN KOKURIKULUM


KRITERIA KRITIKAL:
Pentaksiran diurus untuk mengesan pencapaian murid
BIL. STANDARD KUALITI TINDAKAN UNTUK MENCAPAI STANDARD
Merancang dan melaksanakan pentaksiran, menganalisis data dan maklumat kokurikulum
Pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan
3.2.7.1 serta mengambil tindakan susulan mengikut arahan yang berkuat kuasa, keperluan, secara
terancang.
menyeluruh dan berterusan.
Tahap Tindakan Tahap Kualiti
Mengurus pentaksiran kokurikulum dengan: Tindakan dilaksanakan:
i. merancang pentaksiran i. mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang berkuat kuasa
4 4
ii. melaksanakan pentaksiran ii. mengikut keperluan/kesesuaian
iii. menganalisis data dan maklumat pentaksiran iii. secara menyeluruh meliputi setiap murid yang terlibat
iv. mengambil tindakan susulan/intervensi. iv. secara berterusan/berkala.

1.1.1 TINDAKAN KUALITI EVIDENS PELAKSANAAN SUMBER RUJUKAN


mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Akta Pendidikan 1996
berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim  Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum Sekolah Menengah & Rendah KPM
 Minit Mesyuarat JKKK  Buku Panduan Pelaksanaan Program
 Dokumen Ketetapan KKS 1M1S
 Takwim Kokurikulum  SPI 16/2010: Pelaksanaan 1M1S
 Jadual Pentaksiran  Surat Siaran LP (17 Januari 2013)
mengenai jadual kerja PBS
 Buku Panduan PBS (PAJSK)
 Garis Panduan Pentaksiran Aktiviti
Jasmani, Sukan Sekolah Menengah
(PAJSK-SM)
mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum Berdasarkan surat Siaran KPM dari semasa
 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim ke semasa
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
merancang
 Dokumen Ketetapan KKS
i. pentaksiran
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara menyeluruh meliputi setiap murid  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum  Panduan Pengisian data PAJSK-SPS-
berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim APDM
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum  Garis Panduan PAJSK rendah/ menengah
 Minit Mesyuarat JKKK  Maklumat Tambahan PAJSK Menengah
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum Berdasarkan surat siaran pemakluman


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim pengisian data pentaksiran PAJSK
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
melaksanakan
ii. pentaksiran
secara menyeluruh meliputi setiap murid  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum
yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran

menganalisis data dan mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


iii. maklumat pentaksiran berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

secara menyeluruh meliputi setiap murid  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Takwim Kokurikulum
 Jadual Pentaksiran
 Rekod Pencapaian Murid

mengikut ketetapan/prosedur/arahan yang  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


mengambil tindakan
berkuat kuasa  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
iv. susulan/intervensi.
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

mengikut keperluan/kesesuaian  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

secara menyeluruh meliputi setiap murid  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


yang terlibat  Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi

secara berterusan/berkala.  Dasar Pelaksanaan Kokurikulum


 Buku Pengurusan Sekolah/Takwim
 Buku Perancangan Tahunan Kokurikulum
 Minit Mesyuarat JKKK
 Dokumen Ketetapan KKS
 Senarai Program Intevensi