Anda di halaman 1dari 66

P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 1

PENGKOSAN
PROSES
OBJEKTIF:

OBJEKTIF AM:

Memahami penentuan kos seunit keluaran


dengan mengambilkira kewujudan kerja dalam
proses.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini, anda sepatutnya dapat:-

1. Membincangkan konsep unit setara pengeluaran


dan bagaimana ia dikira serta kepentingannya
dalam pengkosan proses.

2. Menyediakan penyata unit setara pengeluaran.

3. Mengira jumlah kos barang siap dan kos seunit


barang siap.

4. Menerangkan kaedah kos purata wajaran dan


kaedah MDKD dalam memperlakukan stok awal
kerja dalam proses.

5. Menyediakan Akaun Proses .


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 2

PENGKOSAN
PROSES
INPUT

13.0 PENGENALAN

Tatacara merekod unsur-unsur kos tanpa kerja dalam proses telah pun dibincangkan
dalam Unit 12. Jika anda masih belum faham lagi, sila ulangi Unit 12. Unit ini akan
membincangkan tatacara merekod unsur-unsur kos jika wujud kerja dalam proses.

13.1 TATACARA MEREKOD UNSUR-UNSUR KOS: PENGKOSAN PROSES


DENGAN KERJA DALAM PROSES

Lazimnya bukan semua unit yang diproses pada sesuatu tempoh perakaunan akan
disiapkan pada tempoh yang sama. Unit-unit separuh siap ini yang dinamakan kerja
dalam proses harus dibezakan dari unit-unit yang telah disiapkan untuk tujuan
penentuan kos kerana unit-unit separuh siap tidak menyerap kos yang sama seperti
dengan unit-unit yang telah disiapkan. Sebelum kita membincangkan topik ini, mari
kita fahami dahulu konsep unit setara pengeluaran.

Apakah Yang Dimaksudkan Unit Setara/ Unit Bersamaan


Pengeluaran ?

Dalam pengkosan proses, kewujudan unit-unit separa siap dalam stok kerja dalam proses
akan menimbulkan masalah apabila hendak menentukan kos purata seunit bagi unit-unit
yang diproses dalam jabatan-jabatan memproses. Adalah tidak munasabah untuk
membahagikan jumlah kos yang terlibat dengan jumlah unit yang terdiri daripada unit-
unit siap dan unit-unit separa siap untuk mendapatkan kos purata seunit bagi sesuatu
jabatan memproses. Oleh yang demikian untuk mengatasi masalah ini satu pendekatan
digunakan iaitu unit-unit separa siap akan disifatkan sebagai unit-unit siap mengikut
konsep unit setara pengeluaran.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 3

Untuk menentukan kos yang telah diserapkan, kerja dalam proses disebutkan dalam
bentuk unit-unit setara. Oleh itu pengiraan unit setara pengeluaran adalah seperti
berikut:

unit setara = unit sebenar x peratusan penyiapan

Bagaimana nak menentukan sama ada kos bahan langsung


sudah dimasukkan atau belum dalam unit separa siap ?

Bagaimana dan bila kos-kos dimasukkan dan digunakan dalam jabatan memproses adalah
penting bagi menentukan unit setara bagi setiap jenis kos dan menentukan sama ada kos-
kos tersebut terdapat pada unit-unit separa siap pada akhir sesuatu tempoh.

Pada kebiasaannya, kos bahan langsung dimasukkan ke dalam proses secara sekaligus
sama ada pada awal, pertengahan dan akhir atau sebarang tahap pemprosesan.

Untuk menentukan sama ada kos bahan langsung sudah ada atau tidak pada unit-unit
separa siap dalam jabatan tersebut, adalah penting untuk mengetahui pada tahap mana
kos bahan langsung dimasukkan ke dalam proses dan pada tahap mana pula unit-unit
separa siap itu berada.

1. Sekiranya bahan langsung dimasukkan pada awal proses, sudah pasti unit-unit
siap dan separa siap adalah 100% siap bagi kos bahan langsung.

2. Sekiranya kos bahan langsung dimasukkan pada akhir proses, unit-unit separa
siap sudah pasti tidak mempunyai kos bahan langsung, sedangkan unit-unit siap
sudah mempunyai kos ini.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 4

Bagaimana mengira unit setara bagi kos pertukaran ?

Bagi kos buruh langsung dan overhed perkilangan, kebiasaanya dimasukkan secara
seragam pada kadar yang sama rata sepanjang proses pengeluaran. Ini kerana kos-kos
ini mempunyai hubung kait antara satu dengan lain. Oleh itu kos-kos ini boleh
digabungkan untuk menjadi kos pertukaran. Kos buruh langsung dan overhed yang
diserapkan oleh kerja dalam proses adalah bergantung kepada peringkat siapnya , iaitu,
sejauh mana ia telah disempurnakan. Misalnya, 500 unit kerja dalam proses yang telah
20% siap telah menyerapkan buruh dan overhed setara dengan 100 unit yang telah
disiapkan.

Mari kita lihat contoh di


Mari….moga
bawah kita lihatlagi
contoh di
faham
bawah ….moga lagi faham

Contoh 13-1

Syarikat ABC memulakan operasi dalam Jabatan Proses X pada bulan Jun 2001 dengan
unit permulaan sebanyak 1000 unit. Bahan langsung dimasukkan pada awal proses.
Pada 30 Jun, hanya 500 unit dapat dipindahkan ke Jabatan memproses Y dan 500 unit
lagi wujud dalam stok kerja dalam proses dengan peratusan (%) penyiapan ialah 60%
bagi kos pertukaran dan 100% bagi kos bahan langsung. Jumlah kos yang terlibat
sepanjang bulan Jun ialah :-
- kos bahan langsung RM1000
- kos pertukaran RM400

Dikehendaki:-

1. Kirakan unit setara bagi setiap jenis kos


2. Kirakan unit setara bagi setiap jenis kos sekiranya:-
a. bahan langsung dimasukkan pada akhir proses
b. bahan langsung pada tahap 50% pemprosesan.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 5

Jawapan 13 –1

UNIT SETARA
KOS BAHAN LANGSUNG KOS PERTUKARAN

Unit siap 500 500


Unit Kerja dalam proses 500 300 (60% x 500)
Jumlah 1000 800

2a)
UNIT SETARA
KOS BAHAN LANGSUNG KOS PERTUKARAN

Unit siap 500 500


Unit Kerja dalam proses 0 300 (60% x 500)
Jumlah 500 800

2b)
UNIT SETARA
KOS BAHAN LANGSUNG KOS PERTUKARAN

Unit siap 500 500


Unit Kerja dalam proses 500 300 (60% x 500)
Jumlah 1000 800

Adakah Mengira Unit Setara Pengeluaran Sama Bagi Semua


Situasi ?

Pelajar sekelian, anda perlu mengira unit setara pengeluaran jika wujud empat (4) situasi
ini.

i. Kerja dalam proses akhir tanpa kerugian dan keuntungan proses


ii. Kerja dalam proses akhir dengan wujudnya kerugian dan keuntungan proses
iii. Kerja dalam proses awal dan akhir tanpa kerugian dan keuntungan proses
iv. Kerja dalam proses awal dan akhir dengan kerugian dan keuntungnan proses

Fahamkan situasi di
Fahamkan situasi di
bawah dengan
bawah dengan
betul………
betul………
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 6

Berikut adalah prosedur am yang boleh diambil untuk mengirakan kos untuk unit-unit
yang telah disiapkan dan juga kos kerja dalam proses akhir pada satu-satu tempoh:-

 Tentukan aliran fizikal unit-unit


 Sediakan Jadual Pengeluaran untuk mengirakan unit-unit setara baru
 Sediakan Jadual Kos untuk mengirakan kos untuk unit-unit setara baru
 Sediakan Penyata Kos untuk mengirakan kos kerja dalam proses akhir
dan kos unit siap.

13.1.1 Wujud Kerja Dalam Proses Akhir Tanpa Kerugian Dan Keuntungan
Proses

Pelajar sekelian penyediaan akaun proses ini agak mudah. Kita hanya perlu mencari unit
setara pengeluaran dahulu , kemudian barulah kos seunit bagi setiap elemen kos
diketahui. Seterusnya pencarian kos keluaran dan nilai kerja dalam proses akhir
diperolehi. Mari kita teliti contoh di bawah untuk lebih memahaminya.

Contoh 13-2

Syarikat YRT menggunakan sistem pengkosan proses. Semua bahan dimasukkan pada
awal proses dan buruh serta overhed dikenakan seragam sepanjang proses. Berikut adalah
maklumat-maklumat berhubung dengan kerja dalam proses syarikat pada akhir tahun.

Kerja dalam paroses akhir tahun ; 12000 unit pada peringkat 40% siap.

Kirakan unit setara pengeluaran untuk elemen kos diatas.

Jawapan 13-2

Bahan = 12000 x 100% = 12,000 unit setara


Buruh = 12000 x 40% = 4800 unit setara
Overhed= 12000 x 40% = 4800 unit setara
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 7

Contoh 13-3

Berikut adalah data kos untuk tempoh tertentu:-


Bahan mentah = RM 5115
Buruh langsung = 3952
Overhed = 3000
____________
12,067
===========

Pada akhir period terdapat 1400 unit barang siap dan 200 unit kerja dalam proses akhir
pada peringkat penyiapan seperti berikut:-
Bahan mentah = 75%
Buruh langsung = 60%
Overhed = 50%

Kirakan unit setara pengeluaran, kos perunit dan nilai kerja dalam proses akhir.

Jawapan 13-3

Elemen kos Unit siap Unit setara Unit setara Jumlah Kos/unit
kdp akhir pengeluaran kos (RM) (RM)

Bahan mentah 1400 200x75%=150 1550 5115 3.30


Buruh langsung 1400 200x60%=120 1520 3952 2.60
Overhed 1400 200x50%=100 1500 3000 2.00
12067 7.90

Kos barang siap = 1400 x 7.90 = RM11060


KDP akhir = 12067 – 11060 = RM1007

Contoh 13-4

Unit - input = 30,000


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 8

- kerja dalam proses akhir = 10,000


pada peringkat siap = 100% untuk bahan mentah
= 60% untuk kos penukaran

Jumlah kos - RM 81600 terdiri daripada RM60,000 untuk bahan mentah dan
RM21,600 untuk kos penukaran.

Sediakan penyata unit setara pengeluaran dan Akaun Proses.

Jawapan 13-4

PENYATA UNIT SETARA PENGELUARAN


Elemen kos Jumlah Unit siap Unit setara Unit setara Kos/unit
kos(RM) kdp akhir pengeluaran (RM)
Bahan 60,000 20,000 10,000 30,000 2.00
mentah
Kos 21,600 20,000 6,000 26,000 0.83
penukaran
81,600 2.83

Kos barang siap =RM2.83 x 20,000 =RM56,615

Nilai kdp akhir – bahan mentah =RM2.00 x 10,000 =RM20,000


- buruh langsung =RM0.83 x 6,000 =RM 4,985

Akaun proses

Bahan mentah 60000 barang siap 56615


Kos penukaran 21600 kdp akhir 24985
______ ______
81600 81600
====== =====
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 9

13.1.1.1 Apakah Yang Dimaksudkan Dengan Kos Proses Terdahulu /


kos pindah masuk Dan Bahan Mentah Ditambah
(Input Material And Material Introduced) ?

Apabila unit-unit dipindah dari satu jabatan memproses ke jabatan memproses yang
berikutnya, kos yang berkaitan dengannya dipindah juga. Kos unit-unit siap yang
dipindahkan keluar daripada jabatan memproses yang sebelumnya dan dicajkan ke
jabatan memproses berikutnya dipanggil kos pindah masuk. Kos ini sering juga
dipanggil kos terdahulu. Kos proses terdahulu atau kos pindah masuk, pada prinsipnya
adalah sama seperti kos bahan langsung yang dimasukkan dalam jabatan memproses
pada permulaan proses. Oleh itu, unit setara bagi kos pindah masuk adalah sentiasa
100% siap. Jabatan memproses yang menerima unit-unit pindahan masuk ini akan
mempunyai unsur kos pindah masuk sebagai tambahan kepada kos bahan langsung dan
kos pertukaran.

Pada akhir period perakaunan, bahan terdiri daripada dua jenis iaitu:-

Bahan mentah kos proses terdahulu ---- 100% siap

Bahan ditambah -----100% atau separa siap

Contoh 13-5

Berikut adalah maklumat Proses B

Kerja dalam proses awal tiada


Unit yang diterima daripada proses A 10,000
Kerja dalam proses akhir 1,000
Unit siap dan dihantar ke barang siap 9,000

Kos semasa:
Kos pengeluaran daripada proses A RM 90,000
Kos penukaran 57,000
Bahan mentah 36,000
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 10

Bahan mentah dimasukkan pada akhir peringkat pemprosesan dan kos penukaran
dilibatkan disepanjang proses pengeluaran. Kerja dalam proses akhir pada peringkat 50%
siap.

Kirakan kos pengeluaran seunit, kos barang siap dan kerja dalam proses akhir.
Sediakan akaun proses B.

Jawapan 13-5

Elemen kos Jumlah kos Unit siap Unit setara Unit setara Kos/unit
(RM) kdp akhir pengeluaran (RM)
Kos 90,000 9000 1000 10000 9.00
terdahulu
Bahan 36,000 9000 - 9000 4.00
ditambah
Kos 57000 9000 500 9500 6.00
penukaran
183000 19.00

Nilai kdp akhir:


Kos terdahulu (1000 x9.00) =RM 9000
Bahan = -
Kos penukaran (500x6) = 3000
= 12000

kos barang siap (9000x19) =RM 171000


jumlah kos pengeluaran = 183000

Akaun Proses B

Kos terdahulu 90000 barang siap 171000


Bahan ditambah 36000
Kos penukaran 57000 kdp akhir h/b 12000
_________ _______
183000 183000
======== ======
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 11

PENGKOSAN
PROSES
AKTIVITI 13A

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.


SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

Soalan 13a-1

Berikut adalah maklumat mengenai pengeluaran dan kos untuk tahun pertama.
Pengeluaran 2100 unit barang siap
700 unit separa siap

Darjah kesempurnaan untuk unit separa siap adalah seperti berikut:-

Bahan mentah 80% siap


Buruh langsung 60% siap
Overhed 50% siap
Kos semasa untuk bahan – RM24,800, buruh – RM16,750 dan overhed – RM36,200.

Kirakan unit setara pengeluaran, kos seunit barang siap dan nilai kerja dalam proses.

Anda kena ingat formula mengira


unitAnda kena
setara ingat formula
pengeluaran mengira
untuk
unit setara
menjawap pengeluaran
aktiviti ini. untuk
menjawap aktiviti ini.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 12

Soalan 13a- 2

Maklumat berikut merujuk kepada proses A.

Kerja dalam proses awal tiada


Input bahan mentah 14,000
Output siap dan dipindah ke proses B 10,000
Kerja dalam proses akhir 4,000

Kos bahan mentah tahun semasa RM70,000


Kos penukaran tahun semasa RM48,000

Bahan mentah dimasukkan dalam proses pada peringkat awal pemprosesan dan kos
penukaran dilibatkan sepanjang proses. Kerja dalam proses akhir pada peringkat 50%
siap.

Dikehendaki:
i. Kirakan kos barang siap ke proses B
ii. Nilai kerja dalam proses akhir
iii. Sediakan Akaun Proses A
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 13

Soalan 13a-3

Hakeem Bhd membuat keluaran berjenama ‘Cantik’ di dua jabatan X dan Y . Maklumat
mengenai kedua-dua jabatan tersebut diperolehi seperti berikut:-

JABATAN X JABATAN Y
Unit dimulakan proses 12500 Unit ditambah pada 2500
pengeluaran
Unit dipindahkan ke jabatan 10000 Barang siap (unit) 11250
Y
Kerja dalam proses akhir 2500 Kerja dalam proses akhir 1250
Darjah kesempurnaan; Darjah kesempurnaan;
Bahan 100% Bahan 100%
Buruh 20% Buruh 70%
overhed 20% overhed 70%
Kos yang ditambah oleh Kos yang ditambah oleh
jabatan: jabatan:
Bahan RM37500 Bahan RM15000
Buruh RM21000 Buruh RM12125
Overhed RM10500 overhed RM6062.25

Sediakan penyata unit setara pengeluaran dan kirakan nilai kerja dalam proses akhir
dan jumlah kos barang siap.
Walaupun saya lambat . Saya
dahWalaupun saya
faham topik lambat
ini…. ada .kerja
Saya
dah faham topik ini…. ada kerja
dalam proses akhir, mesti kena
dalam proses akhir, mesti kena
buat unit setara pengeluaran
buat unit setara pengeluaran

PENGKOSAN
PROSES
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 14

MAKLUMBALAS 13A

Perhatian!
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya
Jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam
aktiviti 13A

Jawapan 13a- 1

Elemen kos Unit setara Unit siap Unit setara Jumlah kos Kos/unit
Kdp Akhir pengeluaran (RM) (RM)
Bahan 0.8 x 700 2100 2660 24800 9.32
mentah =560
buruh 0.6 x 700 2100 2520 16750 6.65
= 420
overhed 0.5 x 700 2100 2450 36200 14.78
= 350
77750 30.75

Nilai barang siap = 2100 x RM30.75 = RM64,575


Nilai kerja dalam proses akhir = RM77,750 – 64,575
= RM13,175
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 15

Jawapan 13a- 2

PENYATA UNIT SETARA PENGELUARAN


ELEMEN JUMLAH UNIT UNIT UNIT SETARA KOS/UNIT
KOS KOS SIAP SETARA PENGELUARA
KDP N
(RM) AKHIR (RM)
bahan 70,000 10,000 4,000 14,000 5.00
Kos
penukaran 48,000 10,000 2,000 12,000 4.00

118,000 9.00

Nilai KDP akhir:


Bahan mentah 4000 x RM5.00 = RM20,000
Kos penukaran 2000 x RM4.00 = RM8,000
= RM28,000

kos barang siap = 10,000 x RM9.00 = RM90,000

AKAUN PROSES A

Bahan mentah 70,000 output ke proses B 90,000


Kos penukaran 48,000 KDP h/b 28,000
118,000 118,000
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 16

Jawapan 13a- 3

Jadual unit setara pengeluaran – Jabatan X


Elemen kos Unit siap Unit setara Unit setara Jumlah kos Kos/unit
KDP akhir pengeluaran (RM) (RM)
bahan 10,000 2500 12500 37500 3.00
Buruh 10,000 500 10500 21000 2.00
overhed 10,000 500 10500 10500 1.00

Nilai kdp akhir :


Bahan = 2500 x 3.00 = RM 7,500
Buruh = 500 x 2.00 = 1,000
Overhed = 500 x 1.00 = 500
RM 9,000

Kos barang siap = jumlah kos – nilai kdp akhir


= RM69,000 – RM9,000
= RM60,000

Jadual unit setara pengeluaran – Jabatan Y


Elemen kos Unit siap Unit setara Unit setara Jumlah kos Kos/unit
KDP akhir pengeluaran (RM) (RM)
Kos terdahulu 11,250 1250 12,500 60,000 4.80
bahan 11,250 1250 12,500 15,000 1.20
Buruh 11,250 875 12,125 12,125 1.00
overhed 11,250 875 12,125 12,125 0.50

Nilai kdp akhir :


Kos terdahulu = 1250 x 4.80 = RM 6,000
Bahan = 1250 x 1.20 = 1,500
Buruh = 875 x 1.00 = 875
Overhed = 875 x 0.50 = 437.50
RM8,812.50

Kos barang siap = jumlah kos – nilai kdp akhir


= RM 93,187.25 – 8,812.50
= RM 84,374.50
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 17

13.1.2 Kerja Dalam Proses Akhir Dengan Kerugian Dan Keuntungan Proses.

Pelajar- pelajar,kita telah membincangkan kerugian abnormal di dalam Unit 12.


Kerugian abnormal ini akan dicajkan kepada kos mengikut tahap pemeriksaan proses.
Sekiranya :-

1. Ia dikesan sebelum proses bermula Ia dicajkan kepada item kos pertama

2. Ia dikesan semasa proses sedang berjalan Ia dicajkan mengikut tahap


siap

3. Ia dikesan pada akhir pemprosesan Ia dicajkan kepada semua item kos

Contoh 13 –6

Sharas Bhd adalah pengeluar permainan anak patung yang diperbuat daripada kain.
Berikut adalah maklumat mengenai Proses 1 untuk bulan April 2001.

ITEM KUANTITI RM
Bahan 70,000 256,000
Buruh langsung 123,200
Overhed 88,800
Output dipindah ke Proses 2 50,000

Kerja dalam proses akhir 12,000 unit yang terdiri daripada bahan 100% siap, buruh
langsung 80% siap dan Overhed 60% siap.

Kerugian normal adalah 10% daripada input dan kerugian dikesan dihujung Proses 1.

Pengurus syarikat meminta jasa baik anda untuk menyediakan Akaun Proses 1.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 18

Jawapan 13- 6

Sebelum menyediakan Akaun Proses 1, anda dikehendaki menyediakan Jadual unit setara
pengeluaran . Jadual ini dapat membantu anda dengan cara mudah untuk mencari kos
seunit bagi setiap item.

Elemen Unit siap Unit Setara Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos KDP akhir Kerugian pengeluara kos seunit
Abnormal n
Bahan 50,000 12,000 1,000 63,000 256,000 4.063
(100%)
Buruh 50,000 9600 (80%) 1,000 60,600 123,200 2.053
Overhed 50,000 7200 (60%) 1,000 58,200 88,800 1.526
468,000 7.642

Nilai kerja dalam proses akhir: bahan 12000 x 4.063 = 48,756.00


Buruh 12000 x 2.053 = 19,708.80
Overhed 12000 x 1.526 = 10,987.20
79,452.00

Nilai kerugian abnormal: Bahan 1000 x 4.063 = 4,063.00


Buruh 1000 x 2.053 = 2,053.00
Overhed 1000 x 1.526 = 1,526.00
7,642.00

Akaun Proses 1

Unit Jumlah(RM) Unit Jumlah(RM)


bahan 70,000 256,000.00 Kerugian 7,000 -
normal
buruh 123,200.00 Kerugian 1,000 7,642.00
abnormal
overhed 88,800.00 Output 50,000 380,906.00
KDP b/h 12,000 79,452.00
70,000 468,000.00 70,000 468,000.00
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 19

PENGKOSAN
PROSES
AKTIVITI 13B

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.


SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

Soalan 13b- 1

Syarikat KITA menggunakan sistem pengkosan proses untuk mengeluarakan keluaran Z.

Data berikut adalah untuk bulan Julai:-

Unit RM
Bahan mentah 800 3,150
Buruh langsung 2,380
Stok akhir 100
Barang siap 600

Maklumat tambahan:

i. Kos penukaran termasuk overhed pengeluaran dicaj atas 75% kos buruh
langsung.
ii. Pemeriksaan dibuat pada akhir tempoh pemprosesan. Dijangkakan 10%
kerugian proses wujud.
iii. Stok akhir terdiri daripada kos penukaran pada peringkat 60% siap dan
bahan mentah 100% siap.

Dikehendaki:-

Sediakan Akaun Proses untuk tempoh tersebut.


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 20

Soalan 13b - 2

Chaya Suraya Sdn Bhd mengeluarakan satu keluaran yang yang melalui tiga proses.
Data berikut adalah mengenai Proses 3 bagi bulan November 2001.

ITEM PERATUSAN SIAP(%) UNIT KOS (RM)


bahan 17,800
buruh 9,000
overhed 18,160
Pindah dari 100,000 50,000
Proses 2
Skrap:
Dr Proses 2 100
Bahan 90
Buruh 60
overhed 60
Kerja dalam proses
akhir: 10,000
Dr proses 2 60
Bahan 60
Buruh 50
overhed 50

Kerugian biasa 8,000 unit dan unit siap ialah 80,000. Anda dikehendaki menyediakan:-

1. Jadual unit setara pengeluaran dan kos


2. Akaun proses 3
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 21

PENGKOSAN
PROSES

MAKLUMBALAS 13B

Perhatian!
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya
Jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam
aktiviti 13B

Jawapan 13b-1

AKAUN PROSES
UNIT RM UNIT RM
Bahan 800 3150 Kerugian normal 80 -
Buruh 2380 Unit siap 600 6300
Overhed 1785 Kerugian
abnormal 20 210
Stok akhir 100 805
800 7315 800 7315
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 22

Jalan kerja:

Unit setara pengeluaran

Bahan mentah buruh overhed


Barang siap 600 600 600
Kerugian abnormal 20 20 20
Stok akhir 100 60 60
Unit setara 720 680 680

_____________________________________________________________

jumlah kos (RM) 3150 2380 1785


_____________________________________________________________

kos/unit (RM) 4.375 3.5 2.625

kos barang siap = 600 x RM10.5 =RM6,300


kerugian abnormal = 20 x RM10.5 = RM210
stok akhir = (100x4.375) + (60x3.5) + (60 x 2.625) = RM805

Jawapan 13b-2

JADUAL UNIT SETARA PENGELUARAN


Elemen Unit siap Unit Setara Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos KDP akhir Kerugian pengeluaran kos seunit
Abnormal
Dari
proses 2 80,000 6,000 2,000 88,000 50,000 0.568
bahan 80,000 6,000 1,800 87,800 17,800 0.202
(0.9x2000)
buruh 80,000 5,000 1,200 86,200 9,000 0.104
(0.6x2000)
overhed 80,000 5,000 1,200 86,200 18,160 0.211
(0.6x2000)
94,960 1.085
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 23

Input 100,000
Kdp akhir 10,000
Kerugian 10,000

Output siap 80,000

Nilai kerja dalam proses akhir: proses 2 6000 x 0.568 = 3,408.00


bahan 6000 x 0.202 = 1,212.00
buruh 5000 x 0.104 = 520.00
Overhed 5000 x 0.211 = 1,055.00
6,195.00

Nilai kerugian abnormal: proses 2 2000 x 0.568 = 1,136.00


bahan 1800 x 0.202 = 363.60
buruh 1200 x 0.104 = 124.80
Overhed 1200 x 0.211 = 253.20
1,877.60

Akaun Proses 3
Unit Jumlah(RM) Unit Jumlah(RM)
Dari proses 2 100,000 50,000.00
bahan 17,800.00 Kerugian 8,000 -
normal
buruh 9,000.00 Kerugian 2,000 1,877.60
abnormal
overhed 88,800.00 Output 80,000 86,887.40
KDP b/h 10,000 6,195.00
100,000 94,960.00 100,000 94,960.00
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 24

13.1.3 Kerja Dalam Proses Awal Dan Akhir Tanpa Kerugian /


Keuntungan Proses.

P elajar-pelajar, setakat ini kita telah mengabaikan adanya kerja dalam proses awal.
Kerja dalam proses awal wujud apabila unit-unit yang masih belum disiapkan
sebelum ini dibawa ke tempoh yang berikutnya. Masalah timbul apabila kita
hendak menentukan sama ada unit-unit daripada kerja dalam proses awal ini disiapkan
dahulu atau tidak dalam tempoh semasa. Oleh sebab semua unit-unit adalah sama jenis
dan bercampur aduk antara unit kerja dalam proses awal dan unit yang baru mula, kita
tidak pasti yang manakah dapat disiapkan dahulu.

Oleh itu, terdapat dua kaedah alternatif untuk mengira kerja dalam proses awal ini iaitu:

i. Kaedah Masuk dulu keluar dulu (First In First Out)


ii. Kaedah Purata Wajaran (Weighted average method)

13.1.3.1 Bagaimanakah Pengiraan Kos Di Bawah Kaedah Masuk Dulu


Keluar Dulu (MDKD) ?

Kerja dalam proses yang muncul pada awal sesuatu tempoh mengandungi kos-kos yang
telah diserapkan pada tempoh yang lepas. Merujuk kepada Rajah 13.1 di bawah, kaedah
MDKD mengandaikan yang kerja dalam proses ini akan diproses dan dikeluarkan dahulu
dalam tempoh berkenaan sebelum unit-unit baru dimasukkan. Segala kos lama yang telah
diserapkan di andaikan keluar dahulu bersama dengan kerja dalam proses yang telah
disiapkan. Ini bermakna unit-unit baru yang dimasukkan kemudian pada sesuatu tempoh
hanya menyerapkan kos-kos baru yang dilakukan pada tempoh tersebut. Dengan kaedah
ini kita akan hanya mengambilkira kos tambahan dalam tempoh semasa dalam pengiraan
kos seunit. Kos tambahan inilah yang digunakan untuk menyiapkan kerja dalam proses
awal dan kerja yang baru mula.

Kos tempoh Kos tempoh


lepas dalam semasa (kos Jumlah kos
kerja dalam seunit tempoh
proses awal semasa

Kos unit siap dari Kos unit-unit siap


kerja dalam proses dari unit baru mula Kos unit-unit dalam
awal dalam tempoh kerja dalam proses
semasa akhir

Rajah 13.1 Kaedah masuk dulu keluar dulu (MDKD)


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 25

Contoh 13 – 8

Berikut adalah maklumat-maklumat berhubung dengan Jabatan 1 dalam Syarikat Harris


Fahmi yang menggunakan system kos proses. Dalam jabatan 1, bahan dimasukkan pada
awal proses tetapi buruh dan overhed. Dikenakan seragam sepanjang proses.

Keja dalam proses awal bulan Mei 4 unit, 50% siap mengandungi
Bahan RM4.40
Buruh RM10.00
Overhed RM2.00

Unit-unit baru dimasukkan pada bulan Mei 12 unit


Unit-unit disiapkan pada bulan Mei 14 unit
Kos bahan yang digunakan pada bulan Mei RM18.00
Kos buruh yang ditambah pada bulan Mei RM65.00
Overhed yang ditambah pada bulan Mei RM15.60
Kerj adalam proses, akhir bulan Mei 2 unit, 50% siap.

Kirakan :

a. Unit-unit setara baru untuk setiap jenis kos yang ditambah atau digunakan pada
bulan Mei.
b. Kos untuk setiap unit setara baru.

Jawapan 13-8

Gambarajah berikut akan digunakan untuk menjawab soalan di atas.

a. Bahan

Input Diproses Output

KDP awal bulan – 4 unit


Bahan lama sepenuhnya.
Tiada bahan baru
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 26

Unit-unit baru – 12 unit


Semua bahan baru RM18.00
dikenakan pada 12 unit
setara baru

Perhatikan:
a) kerja dalam proses awal bulan yang diproses semula pada bulan Mei untuk
menyiapkannya tidak mengandungi sebarang kos bahan baru.
b) Dari 12 unit baru yang dimasukkan pada bulan Mei:
10 unit siap dengan kos bahan baru 100% = 10 unit setara baru
2 unit separuh siap dengan kos bahan baru 100% = 2 unit setara baru
jumlah unit setara baru = 12 unit setara baru

Kos bahan baru yang digunakan pada bulan Mei sebanyak RM18.00 telah diserapkan
oleh 12 unit setara baru.

Kos bahan untuk setiap unit setara baru = RM18.00/12 unit = RM1.50

b. Buruh dan overhed

Input Diproses Output

KDP awal bulan – 4 unit 50% siap

Buruh dan
overhed lama
50%
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 27

Unit-unit baru 12 unit

Buruh baru
RM65 dan

overhed baru
RM15.60
dikenakan
kepada 13
unit setara

baru.

Perhatikan:

a) Kerja dalam proses awal bulan telah diproses semula pada bulan Mei dan telah
menyerapkan buruh dan overhed baru sebanyak 50%.

b) Dari 12 unit baru yang dimasukkan pada bulan Mei:


10 unit siap dengan buruh dan overhed baru 100% = 10 unit setara baru
2 unit separuh siap dengan buruh dan overhed baru 50% = 1 unit setara baru
Jumlah unit setara baru = 13 unit setara baru
Buruh untuk setiap unit setara baru = RM65.00/ 13 = RM5.00
Overhed untuk setiap unit setara baru =RM15.60/13 = RM1.20

Nota: Unit setara pengeluaran baru untuk setiap jenis kos boleh dikirakan dengan cara
berikut:-

Unit –unit setara baru untuk kerja dalam proses akhir


(+) unit-unit siap
(-) unit-unit setara lama untuk kerja dalam proses awal
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 28

Contoh 13 – 9

Berikut adalah data mengenai Proses Y bagi tempoh perakaunan ke dua. Kerja dalam
proses awal ialah 800 unit pada peringkat penyiapan berikut:-

ITEM RM PERATUSAN
SIAP (%)
Dari Proses X 8200 100
bahan 5600 55
buruh 3200 60
overhed 2400 45

Dalam period semasa sebanyak 4300 unit telah dipindahkan dari Proses X dengan nilai
RM46,500 dan lain-lain kos yang dilibatkan adalah:-

Bahan mentah RM24,000


Buruh RM19,500
Overhed RM18,200

Pada akhir period, sebanyak 600 unit kerja dalam proses akhir dengan peratusan
penyiapan seperti berikut:-

Proses X 100% siap


Bahan 50% siap
Buruh 45% siap
Overhed 40% siap

4500 unit telah menjadi barang siap.

Anda dikehendaki mengira nilai kerja dalam proses akhir , nilai unit siap dan
sediakan Akaun Proses Y di bawah kaedah Masuk dulu keluar dulu (MDKD).
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 29

Jawapan 13-9

Jadual unit setara pengeluaran


+ - =
Elemen Unit siap Unit Unit Unit setara Jumlah Kos seunit
kos setara kdp setara kdp pengeluaran kos(RM) (RM)
akhir awal
Dari
Proses X 4500 600 800 4300 46,500 10.814
bahan 4500 300 440 4360 24,000 5.505
buruh 4500 270 480 4290 19,500 4.545
overhed 4500 240 360 4380 18200 4.155
25.019

Nilai kerja dalam proses akhir – 600 unit ialah:-

Dari Proses X =100% siap = 600x10.814 = 6488


Bahan = 50% siap =300x5.505 = 1651
Buruh = 45% siap = 270 x 4.545 = 1227
Overhed = 40% siap = 240x 4.155 = 997
10,363

Kos unit siap adalah baki dalam Akaun Proses Y ( perbezaan jumlah debit dan jumlah
kredit)

Akaun Proses Y
Unit RM Unit RM
Kerja dalam 800 19,400 Output siap 4500 117,237
proses b/b
Dari Proses X 4300 46,500 Kerja dalam 600 10,363
proses b/h
bahan 24,000
buruh 19,500
overhed 18,200
5100 127,600 5100 127,600
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 30

PENGKOSAN
PROSES
AKTIVITI 13C

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.


SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

Soalan 13c- 1

Maklumat – maklumat berikut adalah berhubung dengan Proses 1 dalam Syarikat Safiya
untuk bulan Januari 2000. Dalam Proses 1 semua bahan dimasukkan pada awal proses
tetapi buruh dan overhed diserapkan secara seragam sepanjang proses.

Kerja dalam proses awal 50,000 unit, 40% siap mengandungi kos:-
Bahan RM7,500
Buruh RM2,000
Overhed RM2,400

Unit-unit baru dimulakan pada bulan Januari 85,000 unit


Unit-unit disiapkan pada bulan Januari 78,000 unit
Kos bahan ditambah pada bulan Januari RM136,000
Kos buruh dikenakan pada bulan Januari RM98,400
Overhed dikenakan pada bulan Januari RM22,960
Kerja dalam proses akhir 12,000 unit, 50% siap

Kirakan : Kos kerja dalam proses pada akhir bulan dan kos barang-barang yang
disiapkan pada bulan Januari dengan menggunakan kaedah MDKD.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 31

Soalan 13C-2

Syarikat Seri mempunyai beberapa proses untuk mengeluarkan sejenis item. Berikut
adalah data-data berhubung dengan Proses 1 pada bulan Mei.

Kerja dalam proses 1 Mei 8,000 unit, mengandungi :-bahan RM22,700, 100%
siap, buruh RM6,470 – 50% siap dan
overhed RM4,470, 50% siap.

Unit siap pada bulan Mei 350,000 unit


Kos bahan ditambah pada bulan Mei RM517,500
Kos buruh dikenakan pada bulan Mei RM343,000
Overhed dikenakan pada bulan Mei RM274,400
Kerja dalam proses pada 31 Mei 15,000 unit denngan peringkat penyiapan:-
bahan – 100% siap, buruh – 20% siap dan overhed – 20% siap.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Proses 1.


(Tunjukkan jalan kerja yang diperlukan)
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 32

PENGKOSAN
PROSES
MAKLUMBALAS 13C

Perhatian!
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya
Jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam
aktiviti 13C

Jawapan 13c-1

Jadual unit setara pengeluaran


+ - =
Elemen Unit siap Unit Unit Unit setara Jumlah Kos seunit
kos setara kdp setara kdp pengeluaran kos(RM) (RM)
akhir awal
bahan 78,000 12,000 5,000 85,000 136,000 1.60
buruh 78,000 6,000 2,000 82,000 98,400 1.20
overhed 78,000 6,000 2,000 82,000 22,960 0.28
3.08

Nilai kerja dalam proses akhir:-


Bahan 12,000 x 1.60 = RM 19,200
Buruh 6,000 x 1.20 = 7,200
Overhed 6,000 x 0.28 = 1,680
RM 28,080

Kos barang siap = RM269,260 – 28,080 = RM241,180


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 33

Jawapan 13C - 2

Jadual unit setara pengeluaran


+ - =
Elemen Unit siap Unit Unit Unit setara Jumlah Kos seunit
kos setara kdp setara kdp pengeluaran kos(RM) (RM)
akhir awal
bahan 350,000 15,000 8,000 357,000 517,000 1.45
buruh 350,000 3,000 4,000 349,000 343,400 0.98
overhed 350,000 3,000 4,000 349,000 274,960 0.97
3.22

Nilai kerja dalam proses akhir:-


Bahan 15,000 x 1.45 = RM 21,750
Buruh 3,000 x 0.98 = 2,940
Overhed 3,000 x 0.97 = 2,370
RM 27,060

Kos barang siap = RM1,168,540 – 27,060 = RM1, 141,480

Akaun Proses 1
unit RM Unit RM
Kdp awal 8,000 33,640 Pindah ke 350,000 1141,480
Proses 2
bahan 357,000 517,500 Kdp akhir 15,000 27,060
buruh - 343,000
overhed 274,400
365,000 1168,540 365,000 1168,540
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 34

13.1.3.2 Bagaimanakah Pengiraan Kos Di Bawah Kaedah Purata


Wajaran ?

Di bawah kaedah ini, kos-kos dari tempoh yang lepas tidak diasingkan dari kos-kos
semasa. Sebaliknya kedua-dua jenis kos ini dicampurkan untuk mendapatkan jumlah kos
ini dan kemudian dikenakan kepada semua unit setara pengeluaran. Rajah 13.2 di
bawah meringkaskan andaian kaedah ini.

Kos tempoh Kos tempoh


lepas dari Kerja semasa Jumlah kos
dalam proses
awal

Kos purata seunit

Kos unit-unit
Kos unit-unit
siap dan
kerja dalam
dipindah keluar
proses akhir

Rajah 13.2 Kaedah Purata Wajaran


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 35

Contoh 13 –10

Berikut adalah data mengenai Proses Y bagi tempoh perakaunan ke 2. Kerja dalam
proses awal ialah 800 unit pada peringkat penyiapan berikut:-

ITEM RM PERATUSAN
SIAP (%)
Dari Proses X 8200 100
bahan 5600 55
buruh 3200 60
overhed 2400 45

Dalam period semasa sebanyak 4300 unit telah dipindahkan dari Proses X dengan nilai
RM46,500 dan lain-lain kos yang dilibatkan adalah:-

Bahan mentah RM24,000


Buruh RM19,500
Overhed RM18,200

Pada akhir period, sebanyak 600 unit kerja dalam proses akhir dengan peratusan
penyiapan seperti berikut:-

Proses X 100% siap


Bahan 50% siap
Buruh 45% siap
Overhed 40% siap

4500 unit telah menjadi barang siap.

Anda dikehendaki mengira nilai kerja dalam proses akhir , nilai unit siap dan sediakan
Akaun Proses Y di bawah kaedah Purata.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 36

Jawapan 13-10

Jadual unit setara pengeluaran


+ =
Elemen Unit Unit Unit setara Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara pengeluaran KDP semasa kos(RM) seunit
kdp awal (RM) (RM)
akhir (RM)
Dari
Proses X 4500 600 5100 8200 46500 54700 10.725
bahan 4500 300 4800 5600 24000 29600 6.167
buruh 4500 270 4770 3200 19500 22700 4.759
overhed 4500 240 4740 2400 18200 20600 4.346
19400 108200 127600 25.997

Nilai kerja dalam proses akhir – 600 unit ialah:-

Dari Proses X =100% siap = 600x10.725 = 6435.00


Bahan = 50% siap =300x 6.167 = 1850.10
Buruh = 45% siap = 270 x 4.759 = 1284.93
Overhed = 40% siap = 240x 4.346 = 1043.04
10613.07

Kos unit siap adalah baki dalam Akaun Proses Y ( perbezaan jumlah debit dan jumlah
kredit). Nilai unit siap = 127,600 – 10,613 =116,987

Akaun Proses Y
Unit RM Unit RM
Kerja dalam 800 19,400 Output siap 4500 116,987
proses b/b
Dari Proses X 4300 46,500 Kerja dalam 600 10,613
proses b/h
bahan 24,000
buruh 19,500
overhed 18,200
5100 127,600 5100 127,600
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 37

PENGKOSAN
PROSES
AKTIVITI 13D

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.


SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

Soalan 13d-1

Daripada maklumat-maklumat berikut, kirakan kos untuk unit-unit yang telah disiapkan
dan dipindah keluar daripada Proses 1 dalam Syarikat Hakeems dengan menggunakan
Keadah purata wajaran.

Kerja dalam proses awal Jun 20,000 unit, 75% siap mengandungi
Bahan RM3,000
Buruh RM2,500
Overhed RM5,000

Unit-unit baru dimulakan pada bulan Jun 100,000 unit


Unit-unit disiapkan pada bulan Jun 110,000 unit
Bahan baru digunakan pada bulan Jun RM69,000
Buruh baru ditambah pada bulan Jun RM20,500
Overhed baru ditambah pada bulan Jun RM35,250

Kerja dalam proses akhir Jun 10,000 unit 50% siap


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 38

Soalan 13d – 2

Data- data berikut adalah berhubung dengan Proses 1 dalam Syarikat GSB pada bulan
Ogos 2001. Semua bahan dimasukkan pada awal proses tetapi buruh dan overhed
dikenakan seragam sepanjang proses:

Kerja dalam proses 1 Ogos 8,000 unit menyerapkan bahan – RM8,000,


buruh – RM6,600 dan Overhed – RM4,800

Unit-unit dimulakan pada bulan Ogos 86,000 unit


Unit-unit disiapkan dan dipindahkan keluar ke Proses 2 90,000 unit
Kos bahan ditambah pada bulan Ogos RM95,400
Kos buruh ditambah pada bulan Ogos RM102,600
Overhed ditambah pada bulan Ogos RM86,200

Kerja dalam proses pada 31 Ogos 4,000 unit, ¼ siap.

Dikehendaki:-
a) mengira kos untuk unit-unit yang siap dengan menggunakan kaedah purata wajaran
b) Sediakan Akaun Proses 1
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 39

PENGKOSAN
PROSES
MAKLUMBALAS 13D

Perhatian!
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya
Jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam
aktiviti 13D

Jawapan 13d-1

Jadual unit setara pengeluaran


+ =
Elemen Unit Unit Unit setara Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara pengeluaran KDP semasa kos(RM) seunit
kdp awal (RM) (RM)
akhir (RM)
bahan 110,000 10,000 120,000 3,000 69,000 72,000 0.60
buruh 110,000 5,000 115,000 2,500 20,500 23,000 0.20
overhed 110,000 5,000 115,000 5,000 35,250 40,250 0.35
132,500 1.15

Nilai kerja dalam proses akhir – 10,000 unit ialah:-


Bahan = 100% siap = 10000x 0.60 = 6,000.00
Buruh = 50% siap = 5000 x 0.20 = 1,000.00
Overhed = 50% siap = 5000x 0.35 = 1,750.00
8,750.00

Unit siap = 132,500 – 8,750 = RM126,500


Awak…. Kalau ada rugi/
Awak…. Kalau ada ?rugi/
untung macamana
untung macamana ?
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 40

Jawapan 13d-2

Jadual unit setara pengeluaran


+ =
Elemen Unit Unit Unit setara Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara pengeluaran KDP semasa kos seunit
kdp awal (RM) (RM) (RM)
akhir (RM)
bahan 90,000 4,000 94,000 8,000 95,400 103,400 1.10
buruh 90,000 1,000 91,000 6,600 102,600 109,200 1.20
overhed 90,000 1,000 91,000 4,800 86,200 91,000 1.00
303,600 3.30

Kos Unit siap = 90,000 x RM3.30 = RM297,000


Kos kdp akhir = RM303,600 – 297,000 = RM6,600

Akaun proses 1
Unit RM Unit RM
Kdp awal 8,000 19,400 Pindah ke 90,000 297,000
proses 2
bahan 86,000 95,400 Kdp akhir 4,000 6,600
buruh 102,600
overhed 86,200
94,000 303,600 94,000 303,600

Awak…. Kalau ada rugi/


Awak…. Kalau ada ?rugi/
untung macamana
untung macamana ?
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 41

13.1.4 Kerja Dalam Proses Awal Dan Akhir Dengan Kewujudan


Kerugian/Keuntungan Proses

Anda ingat lagi !!!!!!!!!

Kerugian Abnormal

kerugian
kerugiansebenar
sebenar>>
kerugian
kerugiannormal
normal

Keuntungan Abnormal kerugian


kerugiansebenar
sebenar<<
kerugian
kerugiannormal
normal

Untuk memahami situasi ini, mari kita buat bersama-sama contoh berikut.

Contoh 13-12

Syarikat Shamie Harris mengamalkan kaedah pengkosan proses dalam penentuan kos
keluaran. Berikut adalah data mengenai Proses 2 bagi satu tempoh perakaunan. Proses
2 menerima unit-unit siap daripada Proses 1 dan selepas pemprosesan, unit-unit siap ini
akan dipindahkan ke Proses 3.

Kerja dalam proses awal 600 unit


RM % siap
Dari Proses 1 720 100
Bahan 500 60
Buruh 340 50
Overhed 270 40
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 42

Pindah masuk dari Proses 1: 4100 unit pada kos RM5,200.


Pindah ke Proses 3 : 3,500 unit yang terdiri daripada:-

Bahan RM2,956
Buruh RM2,200
Overhed RM1,900

Stok akhir sebanyak 800 unit pada peringkat penyiapan :-


Proses 1 100%
Bahan 60%
Buruh 50%
Overhed 40%

400 unit skrap mempunyai peringkat penyiapan seperti berikut:-

Proses 1 100%
Bahan 100%
Buruh 40%
Overhed 30%

Kerugian normal ialah 10% daripada unit pengeluaran dan nilai skrap RM0.40 seunit.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Proses 2 dengan menggunakan kaedah


i. Masuk Dulu Keluar Dulu
ii. Purata Wajaran

Jawapan 13 –12

Unit yang dikeluarkan dalam tempoh semasa:


KDP b/b 600
+ Pindah masuk 4100
- KDP h/b 800
--------
Unit pengeluaran 3900
====
Kerugian normal 390
Kerugian sebenar 400
Kerugian abnormal 10
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 43

i. Kaedah MDKD

Jadual unit setara pengeluaran


+ + - =
Elemen Unit Unit Unit Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos siap setara kdp setara kdp awal pengeluaran kos(RM) seunit
akhir kerugian (RM)
abnormal
Proses 1 3500 800 10 600 3710 5200 1.402
bahan 3500 480 10 360 3630 2800* 0.771
buruh 3500 400 4 300 3604 2200 0.610
overhed 3500 320 3 240 3583 1900 0.530

 RM2956 – 156 = 2800 (156 = 390 x 0.40)

Nilai kerja dalam proses akhir – 800 unit ialah:-

Dari proses 1 = 800 x 1.402 = 1121.29


Bahan = 480 x 0.771 = 370.25
Buruh = 400 x 0.612 = 244.17
Overhed = 320 x 0.530 = 169.69
1905.40
Nilai kerugian abnormal

Dari proses 1 = 10 x 1.402 = 14.02


Bahan = 10 x 0.771 = 7.71
Buruh = 4x 0.612 = 2.44
Overhed = 3 x 0.530 = 1.59
25.75

Akaun Proses 2 (MDKD)


Unit RM Unit RM
Kerja dalam 600 1830 Kerugian normal 390 156
proses b/b
Dari Proses 1 4100 5200 Kerugian 10 26
abnormal
bahan 2956
buruh 2200 Output siap 3500 11,999
overhed 1900 Kerja dalam 800 1,905
proses b/h
4700 14,086 4700 14,086
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 44

ii. Kaedah purata wajaran

Jadual unit setara pengeluaran


+ + =
Elemen Unit Unit Unit Unit Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara setara setara kdp semasa kos seunit
kdp kerugian pengeluar awal
akhir abnormal an (RM) (RM) (RM) (RM)
Proses 1 3500 800 10 4310 720 5200 5920 1.35
bahan 3500 480 10 3990 500 2800* 3300 0.827
buruh 3500 400 4 3904 340 2200 2540 0.651
overhed 3500 320 3 3823 270 1900 2170 0.568

 RM2956 – 156 = 2800 (156 = 390 x 0.40)

Nilai kerja dalam proses akhir – 800 unit ialah:-

Dari proses 1 = 800 x 1.35 = 1098.83


Bahan = 480 x 0.827 = 396.99
Buruh = 400 x 0.651 = 260.24
Overhed = 320 x 0.568 = 181.64
1937.70 ~ 1938
Nilai kerugian abnormal

Dari proses 1 = 10 x 1.35 = 13.73


Bahan = 10 x 0.827 = 8.27
Buruh = 4x 0.651 = 2.60
Overhed = 3 x 0.568 = 1.70
26.30

Akaun Proses 2 (PURATA)


Unit RM Unit RM
Kerja dalam 600 1830 Kerugian normal 390 156
proses b/b
Dari Proses 1 4100 5200 Kerugian 10 26
abnormal
bahan 2956
buruh 2200 Output siap 3500 11,966
overhed 1900 Kerja dalam 800 1,938
proses b/h
4700 14,086 4700 14,086
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 45

Bagaimana jika perniagaan dapat untung abnormal ?

S elain daripada kerugian abnormal, kadangkala wujud juga keuntungan abnormal.


Keuntungan abnormal akan ditolak daripada jumlah unit setara pengeluaran. Nilai
keuntungan abnormal ini akan dikira atas kos seunit pengeluaran dan didebitkan
ke Akaun Proses. Keuntungan abnormal adalah sentiasa siap sepenuhnya manakala
kerugian abnormal bergantung kepada tahap kerugian itu dikesan .

Kenalah
Kenalah
target untung
target untung
juga
juga

Contoh 13-13

Syarikat Shamie Harris mengamalkan kaedah pengkosan proses dalam penentuan kos
keluaran. Berikut adalah data mengenai Proses 2 bagi satu tempoh perakaunan. Proses
2 menerima unit-unit siap daripada Proses 1 dan selepas pemprosesan, unit-unit siap ini
akan dipindahkan ke Proses 3.

Kerja dalam proses awal 600 unit


RM % siap
Dari Proses 1 720 100
Bahan 500 60
Buruh 340 50
Overhed 270 40

Pindah masuk dari Proses 1: 4100 unit pada kos RM5,200.


Pindah ke Proses 3 : 3,520 unit yang terdiri daripada:-
Bahan RM2,956
Buruh RM2,200
Overhed RM1,900

Stok akhir sebanyak 800 unit pada peringkat penyiapan :-


Proses 1 100%
Bahan 60%
Buruh 50%
Overhed 40%

Kerugian normal ialah 10% daripada unit pengeluaran dan nilai skrap RM0.40 seunit.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Proses 2 dengan menggunakan kaedah


i. Masuk Dulu Keluar Dulu
ii. Purata Wajaran
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 46

Jawapan 13 –13

Unit yang dikeluarkan dalam tempoh semasa:


KDP b/b 600
+ Pindah masuk 4100
- KDP h/b 800
--------
Unit pengeluaran 3900
- kerugian normal 390
output normal 3510
output sebenar 3520
Keuntungan
abnormal 10

i. Kaedah MDKD

Jadual unit setara pengeluaran


+ - - =
Elemen Unit Unit Unit setara Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos siap setara keuntungan kdp awal pengeluaran kos(RM) seunit
kdp akhir abnormal (RM)
Proses 1 3520 800 10 600 3710 5200 1.402
bahan 3520 480 10 360 3630 2800* 0.771
buruh 3520 400 10 300 3610 2200 0.609
overhed 3520 320 10 240 3590 1900 0.529

 RM2956 – 156 = 2800 (156 = 390 x 0.40)

Nilai kerja dalam proses akhir – 800 unit ialah:-

Dari proses 1 = 800 x 1.402 = 1121.60


Bahan = 480 x 0.771 = 370.08
Buruh = 400 x 0.609 = 243.60
Overhed = 320 x 0.529 = 169.28
1904.56 ~ 190
Nilai keuntungan abnormal

Dari proses 1 = 10 x 1.402 = 14.02


Bahan = 10 x 0.771 = 7.71
Buruh = 10 x 0.609 = 6.09
Overhed = 10 x 0.529 = 5.29
33.11~ 33
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 47

Akaun Proses 2 (MDKD)


Unit RM Unit RM
Kerja dalam 600 1,830 Kerugian normal 390 156
proses b/b
Dari Proses 1 4100 5,200
bahan 2,956
buruh 2,200 Output siap 3520 12,059
overhed 1,900 Kerja dalam 800 1,904
proses b/h
Keuntungan 10 33
abnormal
4710 14,119 4710 14,119

ii. Kaedah purata wajaran

Jadual unit setara pengeluaran


+ - =
Elemen Unit Unit Unit setara Unit Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara keuntungan setara kdp semasa kos seunit
kdp abnormal pengelu awal
akhir aran (RM) (RM) (RM) (RM)
Proses 1 3520 800 10 4310 720 5200 5920 1.374
bahan 3520 480 10 3990 500 2800* 3300 0.827
buruh 3520 400 10 3910 340 2200 2540 0.650
overhed 3520 320 10 3830 270 1900 2170 0.567

 RM2956 – 156 = 2800 (156 = 390 x 0.40)

Nilai kerja dalam proses akhir – 800 unit ialah:-

Dari proses 1 = 800 x 1.374 = 1099.20


Bahan = 480 x 0.827 = 396.96
Buruh = 400 x 0.650 = 260.00
Overhed = 320 x 0.567 = 181.44
1937.60 ~ 1938
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 48

Nilai keuntungan abnormal

Dari proses 1 = 10 x 1.374 = 13.74


Bahan = 10 x 0.827 = 8.27
Buruh = 10x 0.650 = 6.50
Overhed = 10 x 0.567 = 5.67
34.18 ~ 34

Akaun Proses 2 (PURATA)


Unit RM Unit RM
Kerja dalam 600 1830 Kerugian normal 390 156
proses b/b
Dari Proses 1 4100 5200
bahan 2956
buruh 2200 Output siap 3520 12,026
overhed 1900 Kerja dalam 800 1,938
proses b/h
Keuntungan 10 34
abnormal
4710 14,120 4710 14,120
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 49

FAKTA
FAKTAKUNCI
KUNCI

1. Pengkosan proses memerlukan pengiraan unit setara pengeluaran, iaitu suatu


konsep yang menyifatkan unit-unit separa siap sebagai unit-unit siap. Kos
seunit setara dikira untuk setiap jenis kos bagi menentukan kos unit-unit siap
yang dipindah keluar dan kos unit-unit separa siap yang masih berada dalam
stok akhir dalam jabatan memproses tersebut.
2. Di dalam industri proses, kerugian merupakan suatu perkara biasa. Terdapat
kerugian yang tidak dapat dielakkan (digelar kerugian normal) dan terdapat
juga yang dapat dielakkan (digelar kerugian abnormal). Kerugian normal
ditanggung oleh keluaran yang baik. Ini meningkatkan kos purata seunit.
Kerugian abnormal menanggung sepenuhnya kerugian proses.
3. Kadangkala kerugian yang dialami kurang daripada kerugian normal. Ini
akan menghasilkan keuntungan abnormal. Ia diuruskan dengan cara yang
sama seperti yang dilakukan terhadap kerugian abnormal. Didebitkan ke
dalam Akaun Proses.
4. Kerja dalam proses akhir sesuatu tempoh akan menjadi kerja dalam proses
awal pada permulaan tempoh berikutnya.
5. Kewujudan kerja dalam proses awal merumitkan pengiraan. Terdapat dua
cara untuk menguruskan kerja dalam proses awal:-

a. Kaedah purata wajaran – kerja dalam proses awal diurus seolah-olah ia


dimulakan dan disiapkan pada tempoh semasa. Oleh itu, kos kerja dalam
proses awal dicampurkan dengan kos untuk tempoh semasa.
b. Kaedah masuk dulu keluar dulu – cara ini membezakan antara kerja yang
dimulakan dalam tempoh sebelumnya dan disiapkan pada tempoh semasa.
Kerja dalam proses awal disiapkan dahulu. Kos kerja yang wujud pada
tempoh sebelumnya disimpan secara berasingan daripada kos kerja yang
wujud pada tempoh semasa.

Kalau ada kerja dalam


proses, kena cari unit
setara pengeluaran.

Wujud kerja dalam


proses awal, ada
dua kaedah MDKD
dan PURATA
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 50

PENGKOSAN
PROSES
AKTIVITI 13E

UJI KEFAHAMAN ANDA SEBELUM ANDA MENERUSKAN INPUT SELANJUTNYA.


SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUM BALAS DI HALAMAN BERIKUT.

Soalan 13e-1

Syarikat Usahasama Alam Ria mengeluarkan tiga henis keluaran iaitu Chaya, Sinar dan
Suria. Diantara ketiga-tiga jenis keluaran ini, keluaran Sinar yang paling laris permintaan
terhadapnya. Untuk menyiapkan keluaran Sinar ini, ianya terpaksa melalui 4 proses iaitu
Proses A, B, C dan D. Berikut ialah data-data berkaitan dengan Proses B bagi bulan
Disember 2001.

Kerja dalam proses awal – 1800 unit RM5,500


(Bahan ditambah 60%, buruh 40%, overhed 50%)
Dipindah dari Proses A 16,200 unit RM8,540
Bahan ditambah semasa proses RM5,800
Buruh langsung RM4,500
Overhed yang diperuntukkan RM6,200

Output dipindah ke Proses C 13,950 unit


Kerja dalam proses akhir 1,500 unit
(Bahan ditambah 80%, buruh 40%, overhed 30%)
Unit skrap 2,550 unit
(Bahan ditambah 60%, Buruh 40%, Overhed 30%)

Sepanjang proses terdapat kerugian normal sebanyak 10% dari pengeluaran dan unit-unit
skrap ini dapat dijual dengan harga 0.50 sen seunit.

Syarikat menggunakan sistem pengkosan proses . Sebagai pembantu akauntan, anda


perlu menggunakan kaedah MDKD dalam menyiapkan Laporan pengeluaran Proses B
ini.

Anda dikehendaki menyediakan laporan unit setara pengeluaran , Akaun Proses B dan
Akaun Kerugian/Keuntungan Luarbiasa.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 51

Soalan 13e– 2

Data berikut berkaitan dengan Proses 3 bagi Syarikat Hakeems Berhad:-

PERATUSAN SIAP(%) UNIT KOS (RM)

Kerja dalam proses awal: 8,000 3,520


Bahan ditambah 60
Buruh 50
Overhed 40
Bahan ditambah 15,210
Buruh 22,403
Overhed 44,805
Pindah dari Proses 2 160,000 32,000
Pindah ke Proses 4 140,000
Skrap: 10,000
Bahan ditambah 100
Buruh 70
Overhed 60
Kerja dalam proses akhir: 18,000
Bahan ditambah 80
Buruh 60
Overhed 50

Kerugian biasa 5% daripada pengeluaran dan dijual dengan harga RM0.20 seunit.

Anda dikehendaki untuk mengira kos barang siap, kos kerja dalam proses akhir dan
keuntungan/kerugian abnormal.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 52

Soalan 13e – 3

Maklumat berikut adalah berhubung dengan Jabatan 1 dalam Syarikat Sharas yang
menggunakan system pengkosan proses.

Kerja dalam proses pada 1 Disember 20,000 unit menyerapkan


Bahan RM22,700 100% siap
Buruh RM6,470 50% siap
Overhed RM4,470 50% siap

Unit-unit baru disiapkan pada bulan Disember 350,000 unit

Kerja dalam proses 31 Disember 15,000 unit menyerapkan


Bahan 100% siap
Buruh 20% siap
Overhed 20% siap

Bahan digunakn pada bulan Disember RM517,500


Buruh ditambah pada bulan Disember RM343,000
Overhed ditambah pada bulan Disember RM274,400

Dikehendaki:- Kirakan kos barang-barang siap dengan menggunakan kaedah:-


a. Masuk Dulu Keluar Dulu
b. Purata Wajaran

PENGKOSAN
PROSES
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 53

MAKLUMBALAS 13E

Perhatian!
Anda hanya boleh berpindah ke input selanjutnya
Jika anda dapat menjawab kesemua soalan dalam
aktiviti 13E

Jawapan 13e- 1

Kaedah MDKD

KDP b/b 1800


+ Dari A 16,200
- KDP h/b 1500
pengeluaran 16,500
Kerugian normal 10% 1,650
Output normal 14,850
Output sebenar 13,950
Kerugian abnormal 900

Nilai skrap = 1650 x 0.50 = 825

Jadual unit setara pengeluaran


+ + - =
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 54

Elemen Unit Unit Unit setara Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos siap setara kerugian kdp awal pengeluaran kos(RM) seunit
kdp akhir abnormal (RM)
Proses A 13,950 1500 900 1800 15270 8540 0.559
bahan 13,950 1200 540 1080 14610 4975* 0.340
buruh 13,950 600 360 720 14190 4500 0.317
overhed 13,950 450 270 900 13770 6200 0.450

 RM5800 – 825 = 4975

Nilai kerja dalam proses akhir – 1500 unit ialah:-

Dari proses A = 1500 x 0.559 = 838.50


Bahan = 1200 x 0.340 = 408.00
Buruh = 600 x 0.317 = 190.20
Overhed = 450 x 0.450 = 202.50
1639.20 ~ 1639

Nilai kerugian abnormal

Dari proses A = 900 x 0.559 = 503.10


Bahan = 540 x 0.340 = 183.60
Buruh = 360 x 0.317 = 114.12
Overhed = 270 x 0.450 = 121.50
992.32~ 99

Akaun Proses B (MDKD)


Unit RM Unit RM
Kerja dalam 1800 5,500 Kerugian normal 1650 825
proses b/b
Dari Proses A 16200 8,540 Kerugian 900 992
abnormal
bahan 5,800
buruh 4,500 Output siap 13950 27,084
overhed 6,200 Kerja dalam 1500 1,639
proses b/h
18,000 30,540 18,000 30,540

Akaun Kerugian abnormal


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 55

Unit RM Unit RM
Dari Proses B 900 992 tunai 900 450*
Ak. Untung rugi 542
900 992 900 992

 900 x 0.50 = 450

Jawapan 13e – 2

KDP b/b 8000


+ Dari P2 160,000
- KDP h/b 18,000
pengeluaran 150,000
Kerugian normal 5% 7,500
Output normal 142,500
Output sebenar 140,000
Kerugian abnormal 2,500

Nilai skrap = 2500 x 0.20 = 500

Oleh kerana setiap item kos kerja dalam proses awal tidak diberi, maka kaedah yang
sesuai adalah kaedah Masuk Dulu Keluar Dulu.

Jadual unit setara pengeluaran


+ + - =
Unit Unit Unit setara Unit Unit setara Jumlah Kos
Elemen siap setara kerugian setara kdp pengeluaran kos(RM) seunit
kos kdp abnormal awal (RM)
akhir
Proses 2 140,000 18,000 2,500 8,000 152,500 32,000 0.20
bahan 140,000 14,400 2,500 4,800 152,100 14,710* 0.10
buruh 140,000 10,800 1,750 4,000 148,550 22,403 0.15
overhed 140,000 9,000 1,500 3,200 147,300 44,805 0.30
0.75

 RM15,210 – 500 = 14,710


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 56

Nilai kerja dalam proses akhir – 18,000 unit ialah:-

Dari proses 2 = 18000 x 0.20 = 3600


Bahan = 14400 x 0.10 = 1440
Buruh = 10800 x 0.15 = 1620
Overhed = 9000 x 0.30 = 2700
9360
Nilai kerugian abnormal

Dari proses 2 = 2500 x 0.20 = 500.00


Bahan = 2500 x 0.10 = 250.00
Buruh = 1750 x 0.15 = 262.50
Overhed = 1500 x 0.30 = 450.00
1,462.50

Kos KDP awal 3520


Kos semasa 15210+22403+44805+32000 114,418
Jumlah kos 117,938
(-) kerugian normal 500.00
kerugian abnormal 1,462.50
kdp akhir 9,360.00
kos barang siap 106,615.50

Jawapan 13e-3

i. Kaedah MDKD
Jadual unit setara pengeluaran
+ - =
Elemen Unit Unit Unit Unit setara Kos Kos
kos siap setara setara kdp pengeluaran Semasa seunit
kdp awal (RM) (RM)
akhir
bahan 350,000 15,000 20,000 345,000 517,500 1.50
buruh 350,000 3,000 10,000 343,000 343,000 1.00
overhed 350,000 3,000 10,000 343,000 274,400 0.80
3.30

Kos barang siap :


KDP awal = 22700+6470+4470 = 33,640
Bahan = 350,000 x 1.50 =525,000
Buruh = 350,000 x 1.00 = 350,000
Overhed = 350,000 x 0.80 = 280,000

Jumlah kos barang siap 1,188,640


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 57

iii. Kaedah Purata

Jadual unit setara pengeluaran


+ =
Elemen Unit Unit Unit setara Nilai Kos Jumlah Kos
kos siap setara pengeluaran KDP semasa kos(RM) seunit
kdp awal (RM) (RM)
akhir (RM)
bahan 350,000 15,000 365,000 22,700 517,500 540,200 1.48
buruh 350,000 3,000 353,000 6,470 343,000 349,470 0.99
overhed 350,000 3,000 353,000 4,470 274,400 278,870 0.79
3.26

Kos barang siap = 350,000 x 3.26 =1,141,000


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 58

PENGKOSAN
PROSES
PENILAIAN
KENDIRI

S
ila cuba semua soalan dalam penilaian kendiri ini dan semak
jawapan anda pada maklumbalas yang disediakan. Jika ada
masalah yang timbul, sila berbincang dengan pensyarah anda.
Selamat mencuba dan selamat berjaya!!!

Soalan 13 – 1

Ohmari Bhd mengeluarkan satu keluaran yang melalui tiga proses pembuatan. Berikut
adalah maklumat yang berkaitan bagi tempoh satu period perakaunan.

PROSES (RM)
1 2 3
Bahan mentah 60,000 unit 80,000
Bahan tambahan 23,500 18,750 22,100
Buruh langsung 15,600 12,000 13,400
Overhed 3,800 4,600 3,200
UNIT
Output 55,200 53,800 49,600

Kerugian normal ialah 5% daripada input bagi setiap peringkat pemprosesan.


Nilai skrap seunit adalah :-
Selepas Proses 1 tiada
Selepas Proses 2 RM1.00
Selepas Proses 3 RM1.80

Tiada kerja dalam proses awal dan akhir.

Anda dikehendaki menyediakan Akaun Proses 1 , 2 dan 3.


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 59

Soalan 13-2

Berikut adalah maklumat yang telah ditemui oleh anda.

Unit yang dikeluarkan terdiri daripada:- 2,100 unit yang sepenuhnya siap dan
700 unit yang separa siap.
Unit separa siap menyerapkan bahan 80% siap, buruh 60% siap dan overhed 50% siap.

Kos semasa adalah :-


Bahan RM24,800
Buruh RM16,750
Overhed RM36,200

Anda dikehendaki:-
1. Menyediakan Jadual unit setara pengeluaran
2. Mengira nilai kos barang siap dan kerja dalam proses akhir.

Soalan 13-3

Syarikat mengamalkan pengkosan proses dalam pengeluaran produk Z.


Data yang berkaitan dalam bulan Julai 2001 adalah seperti berikut:-
Unit RM
Bahan mentah 800 3,150
Buruh langsung 2,380
Stok akhir 100
Output siap 600

Nota:-
i. Kos pertukaran termasuk overhed pengeluaran adalah 75% daripada kos
buruh langsung.
ii. Pemeriksaan dilakukan dihujung proses. Kerugian normal ialah 10% daripada
input.
iii. Stok akhir terdiri daripada 60% siap bagi kos pertukaran dan 100% siap
untuk bahan mentah.

Sediakan Akaun Proses bagi tempoh tersebut.


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 60

Soalan 13- 4

Perkilangan Arieff Hakeems mengeluarkan satu keluaran melalui dua proses. Berikut
adalah data-data berkaitan dangan Proses 2 untuk bulan April 2001.

Kerja dalam proses awal 1200 unit yang terdiri daripada :-


Bahan mentah –100% siap RM10,800
Buruh langsung—60% siap RM6,840
Overhed ---60% siap RM7,200

Sepanjang bulan April 4,000 unit telah diterima daripada Proses 1 dengan kos perunit
RM7.50. Input ini menjadi bahan mentah di Proses 2. Lain-lain kos yang dilibatkan
dalam Proses 2:-
Bahan mentah tambahan RM4,830
Upah langsung RM32,965
Overhed pengeluaran RM35,538

3,200 unit barang siap telah dipindahkan ke stor. Kerugian normal sebanyak 520 unit.
500 unit sedang menunggu untuk dihantar ke stor barang siap, bakinya adalah kerja
dalam proses akhir yang terdiri daripada bahan mentah 100% siap, buruh langsung dan
overhed pengeluaran pada peringkat 50% siap.

Dengan menggunakan kaedah Purata , sediakan:


1. Jadual unit setara pengeluaran
2. Akaun Proses 2

Soalan 13-5

Bijak Pandai Bhd adalah pengeluar permainan plastik yang melalui 3 proses pengeluaran.
Maklumat berikut adalah bagi Proses 1 untuk bulan April 2001.

Kerja dalam proses awal 10,000 unit : bahan RM40,000


Buruh RM16,000
Overhed RM12,000

Input bahan berjumlah 60,000 unit dan kos yang dilibatkan bagi tempoh tersebut adalah:
Bahan RM216,000
Buruh RM107,200
Overhed RM 76,800
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 61

Output yang dipindah ke Proses berikutnya berjumlah 50,000 unit dan kerugian normal
adalah 10% dari input.

Kerja dalam proses akhir sebanyak 12,000 unit telah siap pada tahap-tahap berikut:-
Bahan 100%
Buruh 80%
Overhed 60%

Stok dinilai pada asas purata wajaran dan kerugian diandaikan berlaku dihujung Proses 1.

Anda dikehendaki:-
i. Menunjukkan pengiraan jumlah kerugian/keuntungan abnormal dalam unit.
ii. Menyediakan Jadual Unit Setara Pengeluaran
iii. Mengira jumlah kos bagi:-
a. Stok akhir
b. Output sebenar dipindah ke Proses 2
c. Kerugian /keuntungan abnormal
d. Kerugian normal.

iv. Menerangkan secara ringkas maksud unit setara.

Awak ..ingat lagi tak


bagaimana
kerugian/keuntungan
abnormal diperolehi

Ingat! Nak cari unit setara


pengeluaran dengan kaedah
purata pun dah boleh tau.
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 62

PENGKOSAN
PROSES
MAKLUMBALAS

Adakah anda telah mencuba dahulu?


Jika ‘ya’, sila semak jawapan anda.

Jawapan 13-1

Akaun Proses 1
Unit RM Unit RM
bahan 60,000 103,500 Kerugian normal 3,000 -
buruh 15,600 Kerugian
abnormal 1,800 3,881
overhed 3,800 Ke proses 2 55,200 119,019
60,000 122,900 60,000 122,900

Input = 60,000
Kerugian normal 5% = 3,000
Output normal = 57,000
Output sebenar = 55,200
Kerugian abnormal = 1,800

Kos seunit = 122,900/57,000 =2.156


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 63

Akaun Proses 2
Unit RM Unit RM
Dari Proses 1 55,200 119,019 Kerugian normal 2,760 -
bahan 18,750 Ke proses 3 53,800 158,372
buruh 12,000
overhed 4,600
Keuntungan 1,360 4,003
abnormal
56,560 158,372 56,560 158,372

Input = 55,200
Kerugian normal = 2,760
Output normal = 52,440
Output sebenar = 53,800
Keuntungan abnormal= 1,360

Kos seunit = 154,369/52440 = 2.94

Akaun Proses 3
Unit RM Unit RM
Dari Proses 2 53,800 158,372 Kerugian normal 2,690 4,842
bahan 22,100 Kerugian 1,510 5,679
abnormal
buruh 13,400 Output siap 49,600 186,551
overhed 3,200
53,800 197,072 53,800 197,072

Input = 53,800
Kerugian normal = 2,690 x 1.80 = RM4,842
Output normal = 51,110
Output sebenar = 49,600
Kerugian abnormal = 1,510

Kos seunit = (197072 – 4842)/51110 = RM3.76


P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 64

Jawapan 13-2

Jadual unit setara pengeluaran

Elemen Unit Unit setara kdp Unit setara Jumlah kos(RM) Kos seunit
kos siap akhir pengeluaran (RM)
bahan 2100 560 2660 24,800 9.32
(700x 0.80)
buruh 2100 420 2520 16,750 6.65
(700x060)
overhed 2100 350 2450 36,200 14.78
(700x0.50)
77,750 30.75

Nilai kos barang siap = 2100 x 30.75 =RM 64,575


Nilai Kerja dalam proses akhir =RM77,750 – 64,575 = RM13,175

Jawapan 13-3

Jadual unit setara pengeluaran

Elemen Unit Unit setara Unit setara Unit setara Jumlah Kos
kos siap kdp akhir kerugian pengeluaran kos(RM) seunit
abnormal (RM)
bahan 600 100 20 720 3150 4.375
buruh 600 60 20 680 2380 3.50
overhed 600 60 20 680 1785 2.625
10.50

Nilai kos barang siap = 600 x 10.50 = RM6,300


Kerugian abnormal = 20 x 10.50 = RM210
Nilai kerja dalam proses akhir:
Bahan 100 x 4.375 =437.50
Buruh 60 x 3.50 =210.00
Overhed 60 x 2.625 =157.50
805.00
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 65

Akaun Proses
Unit RM Unit RM
bahan 800 3,150 Kerugian normal 80 -
buruh 2,380 Kerugian 20 210
abnormal
overhed 1,785 output 600 6300
Kerja dalam
proses h/b 100 805.00
800 7,315 800 7,315

Jawapan 13-4

Jadual unit setara pengeluaran Proses 2

Elemen Unit Unit setara Unit setara Kos KDP Kos Jumlah Kos
kos siap kdp akhir pengeluaran awal semasa kos(RM) seunit
(RM)
Dari
Proses 3700 980 4680 - 30000 30000 6.41
1
bahan 3700 980 4680 10800 4830 15630 3.34
buruh 3700 490 4190 6840 32965 39805 9.50
overhed 3700 490 4190 7200 35538 42738 10.20
29.45

Akaun Proses 2
Unit RM Unit RM
KDP b/b 1200 24,480 Kerugian normal 520 -
Proses 1 4000 30,000 Menunggu ke stor 500 14,725
bahan 4,830 output 3200 94,240
buruh 32,965 Kerja dalam
proses h/b 980 19,208
overhed 35,538
5,200 128,173 5,200 128,173

Nilai kos barang siap = 3200 x 29.45 = RM94,240


Nilai menunggu ke stor = 500 x 29.45 = RM14,725
Nilai kerja dalam proses akhir:-
Bahan = 980 x 9.75 = RM9,555
Buruh = 490 x9.50 = RM4,655
Overhed = 490 x 10.20 = RM4,998
RM19,208
P 3202 - PERAKAUNAN KOS P 3202 / UNIT 13 / 66

Jawapan 13-5

i. kerja dalam proses awal 10,000


input 60,000
70,000
kerja dalam proses akhir 12,000
58,000
kerugian normal (10% x 60000) 6000
output normal 52,000
output sebenar 50,000
kerugian abnormal 2,000

ii. Jadual unit setara pengeluaran Proses 1

Elemen Unit Unit Unit setara Unit setara Kos KDP Kos Jumlah Kos
kos siap setara kerugian pengeluaran awal semasa kos(RM) seunit
kdp abnormal (RM)
akhir
bahan 50000 12000 2000 64,000 40,000 216,000 256,000 4.00
buruh 50000 9600 2000 61,600 16,000 107,200 123,200 2.00
overhed 50000 7200 2000 59,200 12,000 76,800 88,800 1.50
7.50

iii. Nilai stok akhir; bahan 12,000 x 4.00 = 48,000


buruh 9,600 x 2.00 =19,200
overhed 7,200 x 1.50 =10,800
78,000

Kos barang siap = 50,000 x 7.50 = RM375,000


Kerugian abnormal = 2,000 x 7.50 = RM15,000
Kerugian normal = tiada nilai skrap