Anda di halaman 1dari 14

120SOALANLATI

HANPOLAAYAT

【ByCi
kguCLTan】

UJANASI
NTAKSI
S1

Nyat
akanpol
abagiay
at-
ayatdi
bawahsamaadaay
attersebutber
pol
akanFr
asaNama+Fr asa
Nama(FN+FN),Fr
asaNama+Fr asaKer
ja(
FN+FK),
FrasaNama+Fr asaAdjekt
if(
FN+FA)
at
auFrasaNama+FrasaSendiNama(FN+FS)
.

1. Ai
shahanaksul
unggur
uMat
emat
iksekol
ahkami
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

2. Say
ayaki
nbahawar
akan-
rakansekel
assay
asangatr
aji
n.

POLAAYAT:
(FN+FA)

3. Rombongany
angakanmeny
ert
aiekspedi
siber
kay
akt
elahber
tol
ak.

POLAAYAT:
(FN+FK)

4. Yangbel
um kesekol
ahl
agi
ial
ahadi
kker
anabar
uber
usi
ati
gat
ahun.

POLAAYAT:
(FN+FN)

5. Seor
angpel
ajarakankeKual
aLumpurber
sama-
samar
ombongani
tu.

POLAAYAT:
(FN+FS)

6. Semual
apanor
anganggot
apasukanl
ari
ber
gant
i-
gant
isekol
ahki
tacer
das.

POLAAYAT:
(FN+FA)

7. Beber
apaekorbur
ungmer
pat
isedangmakanpadi
dij
emur
anMakTeh.

POLAAYAT:
(FN+FK)
8. Bukucer
it
aini
tent
angpengembar
aanseor
angpemudadar
ikampungny
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

9. Pel
ajarbahar
ukel
asi
tuber
namaAr
ianaZaf
ir
ah.

POLAAYAT:
(FN+FK)

10.Bel
i
auseor
anggur
uyangamatdedi
kasi
dal
am t
ugasny
a.

POLAAYAT:
(FN+FN)

11.Pel
ajari
tudar
ipadaKel
abHar
imauMuda.

POLAAYAT:
(FN+FS)

12.Dar
inegar
aJepunkebany
akanpengunj
ungkepamer
ani
tu.

POLAAYAT:
(FN+FS)

13.Semuapemai
nsepakt
akr
awpasukani
tudar
iKampungBahagi
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

14.Pel
umbabasi
kal
yangsedangkami
tunggui
tuamatgi
gih.

POLAAYAT:
(FN+FA)

15.Gur
uyangsedangber
kur
susdi
Kual
aLumpuri
alahCi
kguZakar
ia.

POLAAYAT:
(FN+FN)

16.Amatt
erkenal
pel
umbabasi
kal
yangmemenangi
per
lumbaankal
ii
ni.

POLAAYAT:
(FN+FA)
17.Penunt
uty
angt
erl
i
batdal
am kemal
angani
tuseor
angpel
ajarCi
na.

POLAAYAT:
(FN+FN)

18.BangsaAr
abt
erkenal
dal
am sej
arahsebagai
pengembar
ayanghebat
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

19.AskarMel
ayuy
angmembuatt
asi
kdi
neger
iCey
londahul
usungguhr
aji
n.

POLAAYAT:
(FN+FA)

20.Kapal
Phi
nisi
itudar
ipadahasi
ltangankaum Banj
ardi
Bul
ukumba.

POLAAYAT:
(FN+FS)

21.Gel
angemasy
angdi
hadi
ahkankepadai
ster
iny
ait
ucant
iksungguh.

POLAAYAT:
(FN+FA)

22.Buahdur
iandi
bel
akangr
umahPakLazi
m sudahgugur
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

23.Semuaper
kakasdi
dal
am bi
l
ikdar
jahsekol
ahkami
dar
ipadakay
ujat
i.

POLAAYAT:
(FN+FS)

24.Peny
any
imuday
angber
kasutkul
i
tbuat
anI
tal
ii
tuadi
kMatRashi
d.

POLAAYAT:
(FN+FN)

25.Bangunankel
absukandi
penj
uruj
alani
tusudahusangbenar
.

POLAAYAT:
(FN+FA)
26.Duasi
sirsi
katr
ambutdi
almar
itel
ahdi
bel
iol
ehkakakGopal
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

27.Basi
kal
pam angi
nyangsedangdi
tunggangi
olehadi
kial
ahj
eni
sRal
eigh.

POLAAYAT:
(FN+FN)

28.Pengawal
per
ibadi
ment
eri
yangbar
uber
sar
ait
udar
ikampungsay
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

29.Kay
upembar
iskepuny
aanabangFooYi
ngdi
pinj
amkankepadaci
kgu.

POLAAYAT:
(FN+FK)

30.Keret
al amay
angt
idakbol
ehber
ger
akl
agi
ker
anakehabi
sanmi
nyakpel
i
nci
rit
ukepuny
aan
abangDavid.

POLAAYAT:
(FN+FN)

31.Ay
ahHaf
izkekedai
membel
iget
ahpemadam unt
ukanakny
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

32.Umurbat
upenandadi
jal
anr
ayai
tucukupt
ua.

POLAAYAT:
(FN+FA)

33.Lebahbet
inay
angmeny
engatbudakkeci
li
tuakhi
rny
atel
ahmat
idi
pukul
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

34.Mer
ekakekampungi
tuunt
ukmel
i
hatkambi
ngj
ant
anPakManafy
angber
kaki
li
ma.

POLAAYAT:
(FN+FS)
35.Ger
abakker
etaapi
unt
ukpenumpangper
empuansahaj
ait
usungguhcant
ik.

POLAAYAT:
(FN+FA)

36.Pendudukr
umahpangsay
angber
hij
rahkebandarunt
ukmencar
iker
jakaum l
elaki
bel
aka.

POLAAYAT:
(FN+FN)

37.Bant
uani
niunt
ukor
angkampungy
angmenj
adi
mangsabanj
i
r.

POLAAYAT:
(FN+FS)

38.Ket
uanegar
ait
usent
iasamengi
ngat
kanpenghuni
kot
asupay
aber
dikar
i.

POLAAYAT:
(FN+FK)

39.Bi
l
angananakbandary
angt
idakmenget
ahui
namapokoki
tusedi
ki
tsekal
i
.

POLAAYAT:
(FN+FA)

40.Yangber
got
ong-
roy
ongmember
sihkankawasanpi
nggi
rani
tuor
angKampungSent
osa.

POLAAYAT:
(FN+FN)

41.Kel
uar
gay
angbar
usampai
pet
angt
adi
dar
iPant
aiTi
mur
.

POLAAYAT:
(FN+FS)

42.Api
itusukardi
padamkanker
anaangi
nbar
atday
asedangmel
andaket
ikai
tu.

POLAAYAT:
(FN+FK)

43.Pendudukkampungi
tumul
air
isauker
anaai
rsungai
simpangki
rit
erusmenur
un.

POLAAYAT:
(FN+FA)
44.Jal
anbel
akangr
umahkampungy
anggel
apsent
iasai
tui
alahj
alanmat
i.

POLAAYAT:
(FN+FN)

45.Jam t
angany
angbar
udi
bel
i
nyaunt
uki
ster
iny
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

46.Wani
taI
ndi
azamandahul
umenggemar
igel
angkaki
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

47.Pemuday
angmer
agutr
ant
ail
eherwani
tat
ersebutamatganas.

POLAAYAT:
(FN+FA)

48.Lel
aki
yangt
idakl
agi
kel
i
hat
anbat
anghi
dungny
ait
uial
ahadi
kOt
hman.

POLAAYAT:
(FN+FN)

49.Sej
akmenggunakanmot
ordi
esel
,penggunaanmi
nyakker
etaAzmanamatkur
ang.

POLAAYAT:
(FN+FA)

50.Kel
uar
gay
angt
inggal
dipangsapur
iit
umasi
hmenggunakandapurgasapabi
l
amemasak.

POLAAYAT:
(FN+FK)

51.Mer ekay
angsukabelay
ardi
laut
andenganhany
amenggunakanper
ahul
ayari
alah
pedagangdariseber
ang.

POLAAYAT:
(FN+FN)

52.Enj
i
nker
etaapi
SenandungMal
am ant
aray
angdi
bai
kpul
i
h.

POLAAYAT:
(FN+FS)
53.Wakt
uhar
iker
amai
an,
ramai
orangkampungakankebandar
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

54.Menar
agadi
ngy
angdi
i
sibor
angper
mohonanny
aol
ehmer
ekai
alahUni
ver
sit
iMal
aya.

POLAAYAT:
(FN+FN)

55.Maj
l
isper
kahwi
nananakgadi
spenghul
uyangsedangdi
adakani
tuamat
lahmer
iah.

POLAAYAT:
(FN+FA)

56.Kedua-
duabuahnegar
ait
usedangmenandat
angani
sur
atper
janj
i
anker
jasamaekonomi
dankesel
amatanser
ant
au.

POLAAYAT:
(FN+FK)

57.Pakai
ani
buy
angbahar
uit
udar
ipadabut
ikt
ernamabandari
ni.

POLAAYAT:
(FN+FS)

58.“
Jagal
ahbai
k-bai
kbukukamui
tu,
”kat
aibuAsmahkepadaanakbongsuny
a.

POLAAYAT:
(FN+FK)

59.Dal
am sej
arahI
slam memangamatt
erkenal
tent
anghar
taRaj
aSul
aiman.

POLAAYAT:
(FN+FA)

60.Kedua-
duaorangadik-
beradi
kyangti
dakpul
angkeranaakanmenghadi
rimesy
uar
atkel
ab
sekol
ahpadapet
angtersebutial
ahHassandanHussei
n.

POLAAYAT:
(FN+FN)
61.BandarSr
iAmanbukani
bukot
aneger
iSar
awak.

POLAAYAT:
(FN+FN)

62.Tamanhai
wandi
bandari
tuber
sihseper
tiTamanBai
dur
i.

POLAAYAT:
(FN+FA)

63.GunungKi
nabal
uyangt
ert
inggi
diAsi
aTenggar
ait
udi
Sabah.

POLAAYAT:
(FN+FS)

64.Pegawai
hut
ani
tut
idakmembenar
kansesi
apapunmemanci
ngdi
sepanj
angSungai
Pahang.

POLAAYAT:
(FN+FK)

65.Usahawany
angbar
uti
ba,
iai
tuTengkuAr
if
f,dar
inegar
aPahang.

POLAAYAT:
(FN+FS)

66.Sy
edOthmansent
iasat
ermenungker
anamemi
ki
rkanmasadepananak-
anakny
a.POLA
AYAT:(
FN+FK)

67.Hasmadi
yangakanmenunai
kani
badahumr
ahpadat
ahuni
nianakangakatDr
.Haj
iMaul
ud.

POLAAYAT:
(FN+FN)

68.Merekacukupgembi
raapabi
l
aPr
ofesorTanSr
iBal
ongdi
l
ant
iksebagai
Nai
bCansel
or
uni
ver
sit
iter
sebut
.

POLAAYAT:
(FN+FA)

69.Gemuksungguhkeempat
-empatekorl
embubel
aanSel
vam.

POLAAYAT:
(FN+FA)
70.Ti
gabuahr
umahr
anapaki
batbanj
i
ryangmel
andami
nggul
alu.

POLAAYAT:
(FN+FK)

71.Kesemuapegawai
kanandi
pej
abatt
ersebuti
alahor
angt
empat
an.

POLAAYAT:
(FN+FN)

72.I
but
uay
angmewakaf
kanduabi
dangt
anahdar
ipadakel
uar
gahar
tawan.

POLAAYAT:
(FN+FS)

73.Ker
etaPr
otonber
war
nabi
rumudai
nibuat
anMal
aysi
a.

POLAAYAT:
(FN+FN)

74.Dar
ipadakai
nsut
erawar
nakehi
j
auanpakai
anper
mai
sur
iini
.

POLAAYAT:
(FN+FS)

75.Menar
aKual
aLumpury
angber
dir
imegahi
nimenj
adi
kebanggaannegar
a.

POLAAYAT:
(FN+FK)

76.Kej
adi
anr
usuhany
angber
lakudi
negar
ater
sebutamatmembi
mbangkan.

POLAAYAT:
(FN+FA)

77.Wadber
sal
i
ndi
tingkatbawahBl
okB.

POLAAYAT:
(FN+FS)

78.Set
iappagi
Puspamengemasbi
l
ikt
idur
nya.

POLAAYAT:
(FN+FK)
79.Tual
amandi
mer
ahi
tukepuny
aanper
enangnegar
a.

POLAAYAT:
(FN+FN)

80.Anak-
anakEnci
kMahbubgembi
rasekal
iapabi
l
aber
adadi
kedai
gunt
ingSamy
.

POLAAYAT:
(FN+FA)

81.Al
i
ranai
rsungai
tohorsangatder
asset
elahhuj
anl
ebat
.

POLAAYAT:
(FN+FA)

82.Lembagay
angkel
i
hat
ansamari
tuor
angmuday
angkami
kenal
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

83.Kender
aanmul
aber
ger
akapabi
l
alampuber
war
nahi
j
aumeny
ala.

POLAAYAT:
(FN+FK)

84.Pasukanpengakapker
umahusangi
tuunt
ukber
teduhdar
ipadahuj
an.

POLAAYAT:
(FN+FS)

85.Takt
ikper
lawananhoki
car
ademi
ki
anst
rat
egi
pasukansekol
ahkami
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

86.Pel
ajarsent
iasamember
ikanj
awapanser
ent
akapabi
l
adi
tany
aol
ehgur
umer
eka.

POLAAYAT:
(FN+FK)

87.Ket
ibaanny
atadi
secar
amendadaksungguhmemer
anj
atkananggot
akumpul
ankami
.

POLAAYAT:
(FN+FA)
88.Peser
tay
angt
iba-
ti
bapengsandal
am per
tandi
ngansemal
am sekar
angdi
hospi
tal
.

POLAAYAT:
(FN+FS)

89.Sekay
ukai
ndar
ipadabenangsut
erai
tudi
raky
angpal
i
ngat
as.

POLAAYAT:
(FN+FS)

90.Ki
ri
manunt
ukt
ent
erapadahar
iray
atahuni
nii
alahkui
h-mui
htr
adi
sional
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

91.Aki
batangi
nkencang,
pondokdi
lembahy
angber
dekat
anr
umaht
elahr
oboh.

POLAAYAT:
(FN+FK)

92.Kej
ayaankehi
dupanpadamasai
niamatcanggi
hdi
sebabkankemaj
uant
eknol
ogi
.

POLAAYAT:
(FN+FA)

93.Pengunj
ungkeser
ibuy
angmendapathadi
ahpadamal
am i
tuj
i
ranVat
il
ingam.

POLAAYAT:
(FN+FN)

94.Cabar
ankehi
dupankur
unkeduapul
uhamatsengi
tbagi
orangy
angt
idakber
il
mu.

POLAAYAT:
(FN+FA)

95.Pel
umbal
ari
pecutdar
inegar
akami
mendapatt
empatper
tamadal
am per
lumbaant
ersebut
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

96.Pemuday angt
erj
undengant
ergesa-
gesaunt
ukmengel
akkanpol
i
sit
udar
ibl
okket
ujuh
rumahpangsa.

POLAAYAT:
(FN+FS)
97.Pi
ngganmangkuky
angdi
susunr
api
olehkakaksent
iasaber
sih.

POLAAYAT:
(FN+FA)

98.Bel
i
aukeI
ndonesi
adenganhany
asedi
ki
twangr
inggi
tdi
sakuny
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

99.Sahabatt
aul
anpadamaj
l
ishar
ilahi
rny
adat
angdar
ijauhdandekat
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

100.Ri
butt
auf
any
angt
elahmel
andabahagi
ant
enggar
aAmer
ikaSy
ari
kati
alahKat
ri
na.

POLAAYAT:
(FN+FN)

101.I
bubapaSumi
rahbagai
rusamasukkampungdi
bandari
tu.

POLAAYAT:
(FN+FS)

102.Padahar
iray
a,semuaor
angmi
ski
nkay
aber
maaf
-maaf
an.

POLAAYAT:
(FN+FK)

103.Ter
unadar
ayangber
kunj
ungkekaf
esi
beri
tur
iangsahaj
a.

POLAAYAT:
(FN+FA)

104.Mer
ekay
angber
adadi
dewanmesy
uar
ati
tudat
uknenekbel
aka.

POLAAYAT:
(FN+FN)

105.Ci
kguLi
mial
ahgur
uSai
nsdi
kel
askami
.

POLAAYAT:
(FN+FN)
106.Cahay
adar
irumahi
tuhany
amel
alui
lampumi
nyak.

POLAAYAT:
(FN+FS)

107.Bul
ubur
unggagaky
anghi
nggapdi
pekani
tuhi
tam sungguh

POLAAYAT:
(FN+FA)

108.Per
niagaancar
aal
ibabat
idakpat
utdi
amal
kandi
negar
aini
.

POLAAYAT:
(FN+FK)

109.Pembant
upeny
eli
dikbahar
uit
uber
asal
dar
iKedah.

POLAAYAT:
(FN+FK)

110.Sel
amai
nipemant
auanpegawai
kanani
tudar
iibupej
abatsahaj
a.

POLAAYAT:
(FN+FS)

111.Ti
mbal
anpenger
usi
yangbar
umemul
akant
ugasbul
ani
niamatpendi
am.

POLAAYAT:
(FN+FA)

112.Bangunany
angt
erser
gam di
Put
raj
ayai
tupej
abatPer
danaMent
eri
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

113.Ti
gaekorbur
unghel
angsedangt
erbangber
legar
-l
egardi
angkasa.

POLAAYAT:
(FN+FK)

114.Semuapeser
taseminary
angsedangkhusy
ukmendengarpembent
anganker
tasker
ja
ter
sebutdar
iKement
eri
anPendidi
kan.

POLAAYAT:
(FN+FS)
115.I
buy
angakhi
rny
amembel
ij
ugakedua-
duahel
aikai
nit
uial
ahMakSi
ti
.

POLAAYAT:
(FN+FN)

116.Apabi
l
asegal
aper
alat
ant
elaht
ersedi
a,kami
cukupgembi
raunt
ukmemul
akanpendaki
an.

POLAAYAT:
(FN+FA)

117.Gur
uyangsedangmengaj
ardi
kel
asi
tui
alahEnci
kJonat
han.

POLAAYAT:
(FN+FN)

118.TuanGur
uSur
adi
memangcukuppet
ahapabi
l
aber
cer
amah.

POLAAYAT:
(FN+FA)

119.Har
imauy
anggar
angi
tumudahdi
per
day
aol
ehSangKanci
lyangbi
j
aksana.

POLAAYAT:
(FN+FK)

120.YangBer
bahagi
aTanSr
iTemenggungJugahanakBar
iangkeKual
aLumpurunt
uk
menghadir
isi
dangpar
li
men.

POLAAYAT:
(FN+FS)

Sour
ce

ht
tps:/
/ci
kgutancl
.
blogspot
.my/2018/02/
120-
soal
an-l
ati
han-pol
a-
ay
at.ht
ml?showComment =1519387730160&m=1#c8823017255308090620