Anda di halaman 1dari 6
H H o o m m e e B B e e l l a

CCaarraa TTrraaddiinngg BBeerrddaassaarrkkaann NNeewwss

33 AApprr 22001133 SShhaarree TThhiiss

VViieeww:: 88771199

KKeekkuuaattaann bbeerriittaa mmeemmaanngg ttiiddaakk bbiissaa ddiiiimmbbaannggii oolleehh kkeekkuuaattaann tteekknniikkaall WWaallaauuppuunn iillmmuu tteekknniikkaall ssuuddaahh ddiikkeelluuaarrkkaann sseeccaarraa mmaakkssiimmaall,, mmeerreekkaa mmaassiihh kkaallaahh ddeennggaann aaddaannyyaa rriilliiss bbeerriittaa yyaanngg bbaarruu ssaajjaa ddiippuubblliikkaassiikkaann DDeennggaann bbeeggiittuu,, bbeerriittaa mmeennjjaaddii ssaattuu--ssaattuunnyyaa jjaallaann uunnttuukk mmeenneennttuukkaann kkeekkuuaattaann aarraahh ggeerraakk mmaarrkkeett aappaabbiillaa iillmmuu tteekknniikkaall ggaaggaall ddiigguunnaakkaann LLaalluu bbaaggaaiimmaannaa ccaarraa kkiittaa mmeemmaakkaaii ssuuaattuu bbeerriittaa uunnttuukk ""mmeemmbbaaccaa"" kkoonnddiissii?? MMaarrii mmeemmppeellaajjaarrii ccaarraa ttrraaddiinngg bbeerrddaassaarrkkaann nneewwss ddaarrii uullaassaann bbeerriikkuutt iinnii

PPaaddaa ddaassaarrnnyyaa,, TTrraaddiinngg FFoorreexx bbeerrddaassaarrkkaann bbeerriittaa ((NNeewwss TTrraaddiinngg)) mmeerruuppaakkaann tteekknniikk ttrraaddiinngg ddeennggaann ccaarraa mmeemmbbaannddiinnggkkaann sseelliissiihh hhaassiill aakkttuuaall bbeerriittaa eekkoonnoommii ((eeccoonnoommiicc nneewwss)) ddeennggaann nniillaaii ffoorreeccaasstt ((pprreeddiikkssii)) ddaarrii nneewwss tteerrsseebbuutt

a r r i i n n e e w w s s t t e

UUmmuummnnyyaa jjiikkaa sseelliissiihh aannttaarraa nniillaaii aakkttuuaall ddaann nniillaaii ffoorreeccaasstt--nnyyaa ccuukkuupp bbeessaarr,, mmaakkaa ppeerrggeerraakkaann hhaarrggaa aakkaann lleebbiihh ddrraassttiiss ddaarriippaaddaa jjiikkaa sseelliissiihhnnyyaa sseeddiikkiitt aattaauu sseessuuaaii ddeennggaann pprreeddiikkssii TTaappii sseekkaallii llaaggii,, aaddaa ffaakkttoorr--ffaakkttoorr llaaiinn yyaanngg ppeerrlluu AAnnddaa ppeerrhhaattiikkaann bbiillaa iinnggiinn mmeenngggguunnaakkaann tteekknniikk NNeewwss TTrraaddiinngg

TTrraaddiinngg bbeerrddaassaarrkkaann NNeewwss bbiiaassaannyyaa mmeewwaakkiillii ssaallaahh ssaattuu mmeettooddee ttrraaddiinngg,, yyaanngg bbeerrddaassaarrkkaann ppaaddaa ggaaggaassaann bbaahhwwaa bbeerriittaa mmeennggggeerraakkkkaann ppaassaarr KKeelluuaarrnnyyaa bbeerriittaa ppoossiittiiff mmeemmbbaawwaa kkeennaaiikkaann kkuuoottaassii,, ddaann sseebbaalliikknnyyaa,, kkeelluuaarrnnyyaa bbeerriittaa nneeggaattiiff mmeennyyeebbaabbkkaann ppeennuurruunnaann

DDaallaamm ppeennddeekkaattaann iinnii,, ffaakkttoorr aappaappuunn yyaanngg mmeemmppeennggaarruuhhii nniillaaii mmaattaa uuaanngg ssuuaattuu nneeggaarraa,, ddiiaannggggaapp sseebbaaggaaii bbeerriittaa ppeennttiinngg CCoonnttoohhnnyyaa,, ppeenniinnggkkaattaann iinnddiikkaattoorr ppeennjjuuaallaann rreettaaiill AAmmeerriikkaa SSeerriikkaatt ((iinnddiikkaattoorr ffuunnddaammeennttaall)) ddiiaannggggaapp sseebbaaggaaii bbeerriittaa ppoossiittiiff bbaaggii mmaattaa uuaanngg DDoollaarr AASS

m a a t t a a u u a a n n g g D
m a a t t a a u u a a n n g g D
d d e e r r P P e e m m u u l l

KKlliikk ddii ssiinnii uunnttuukk ttaahhuu ccaarraa bbeellaajjaarr ddaann mmeenngguuaassaaii ttrraaddiinngg ddeennggaann mmuuddaahh

PPaaddaa AAnnaalliissiiss FFuunnddaammeennttaall ((FFuunnddaammeennttaall AAnnaallyyssiiss)),, ppeerrggeerraakkaann hhaarrggaa yyaanngg ddrraassttiiss tteerrjjaaddii aappaabbiillaa aaddaa ppeerriissttiiwwaa--ppeerriissttiiwwaa yyaanngg ttiiddaakk tteerrdduuggaa PPeerriissttiiwwaa tteerrsseebbuutt bbiissaa bbeerruuppaa kkeennaaiikkaann aattaauu ppeennuurruunnaann ssuukkuu bbuunnggaa ddaarrii bbaannkk cceennttrraall,, ssaammppaaii ppeerriissttiiwwaa ppoolliittiikk aattaauuppuunn ppeerraanngg CCoonnttoohhnnyyaa aaddaallaahh ppeerriissttiiwwaa 99//1111

KKeettiikkaa ppeerriissttiiwwaa 99//1111 tteerrjjaaddii,, rraattee UUSSDD mmeelleemmaahh ddiikkaarreennaakkaann sseettiiaapp oorraanngg mmeemmppeerrkkiirraakkaann ppeerriissttiiwwaa tteerrsseebbuutt aakkaann bbeerrppeennggaarruuhh bbeessaarr tteerrhhaaddaapp UUSS sseehhiinnggggaa bbeessaarr kkeemmuunnggkkiinnaann UUSSDD mmeelleemmaahh KKeejjaaddiiaann iinnii mmeennyyeebbaabbkkaann bbaannyyaakk ppeellaakkuu ppaassaarr mmeennjjuuaall UUSSDD IImmbbaassnnyyaa,, rraattee UUSSDD bbeennaarr--bbeennaarr ttuurruunn ddrraassttiiss

SSeebbeelluumm mmeenneerraappkkaann ccaarraa iinnii,, AAnnddaa hhaarruuss mmeemmppuunnyyaaii ddaassaarr ffuunnddaammeennttaall yyaanngg kkuuaatt ddaahhuulluu ddii FFoorreexx PPeellaajjaarrii ppaanndduuaann--ppaanndduuaann FFoorreexx ddaassaarr tteerrlleebbiihh ddaahhuulluu ddaann aannaalliissiiss ffuunnddaammeennttaall SSeetteellaahh iittuu iikkuuttii uurruuttaann llaannggkkaahh yyaanngg ccuukkuupp mmuuddaahh ddii bbaawwaahh iinnii,, yyaaiittuu::

11 PPrroosseess ppeennccooccookkaann

BBuukkaa kkaalleennddeerr eekkoonnoommii MMeemmaanngg bbaannyyaakk kkeejja