Anda di halaman 1dari 5

BUMI DAN ANGKASA SAINS

SISTEM SURIA TAHUN 3

TEMA : Bumi dan Angkasa

MASA : 60 minit + 60 minit


STANDARD : 9.1 Sistem Suria
KANDUNGAN
STANDARD
: 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.1.4, 9.1.5
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pemudahcaraan, murid

PEMBELAJARAN dapat:
1. Menyenaraikan tujuh ahli dalam Sistem Suria.
2. Menyatakan kedudukan planet dari Matahari
mempengaruhi perbezaan suhu.
3. Menyatakan planet beredar mengelilingi Matahari
mengikut orbit.
4. Membuat kesimpulan hubungan antara planet dari
matahari dengan masa planet beredar
mengelilingi Matahari.

KRITERIA KEJAYAAN : Murid dapat:


1. Menyatakan pusat Sistem Suria dan menamakan
tujuh
ahli Sistem Suria.
2. Membuat urutan planet dalam sistem suria dan
menyatakan planet tersebut beredar mengelililingi
Matahari mengikut orbit masing-masing
3. Membuat kesimpulan planet yang dekat dengan
Matahari lebih panas berbanding planet yang jauh
dari Matahari
4. Membina Model Sistem Suria secara kreatif dan
inovatif.

KEMAHIRAN PROSES : Memerhati, berkomunikasi

SAINS
BUMI DAN ANGKASA SAINS
SISTEM SURIA TAHUN 3

TAHAP
CADANGAN AKTIVITI CATATAN
PENGUASAAN

Aktiviti 1:
1. Murid ditunjukkan tayangan video tentang BBB
Sistem Suria
Peralatan TMK,
a) Guru meminta murid menyenaraikan Video Sistem
pemerhatian mereka tentang video yang telah Suria.
ditonton.
KPS
Memerhati

Aktiviti 2:
BBB TP 1 :
1. Murid berbincang dalam kumpulan dan Menyatakan
menyenaraikan ahli dalam sistem suria melalui Peralatan TMK, pusat Sistem
internet atau pelbagai media lain. Video Sistem Suria
Suria.
2. Berdasarkan maklumat yang diperolehi murid TP 2:
dikehendaki mengenalpasti pusat sistem suria KPS Menamakan
Memerhati, ahli dalam
berkomunikasi Sistem Suria

Aktiviti 3: BBB

1. Setiap kumpulan murid diberikan sembilan Bola pelbagai saiz TP 3: Membuat


biji bola pelbagai saiz. urutan planet
dalam Sistem
KPS Suria.
2. Murid dikehendaki melabelkan bola-bola
tersebut dengan nama-nama planet dan Memerhati,
berkomunikasi
Matahari.

3. Kemudian murid diminta menyusun objek


tersebut mengikut urutan yang betul

4. Guru bertanyakan soalan kepada murid:


a) Pada pendapat kamu apakah yang akan
kamu rasa jika kamu tinggal di planet
paling hampir dengan Matahari?
b) Bagaimanakah pula jika sekiranya kamu
tinggal di planet paling jauh dari
Matahari?
BUMI DAN ANGKASA SAINS
SISTEM SURIA TAHUN 3

TAHAP
CADANGAN AKTIVITI CATATAN
PENGUASAAN

Aktiviti 4: Aktiviti Luar Bilik Darjah BBB TP 4:


Jam randik Mengitlak bahawa
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan yang planet beredar
terdiri daripada 10 orang. KPS mengelilingi
Memerhati, Matahari mengikut
Berkomunikasi, orbit masing-
2. Setiap orang murid masing-masing diberi Mengukur masing
peranan sebagai planet, Matahari dan seorang menggunakan
lagi bertindak sebagai pemerhati. nombor TP 5:
Merumuskan
3. Murid dikehendaki membuat simulasi hubungan antara
peredaran planet mengelilingi Matahari. kedudukan planet
dari Matahari
dengan masa
4. Pemerhati dikehendaki untuk merekodkan planet beredar
masa peredaran lengkap setiap planet mengelilingi
mengelilingi Matahari. Matahari

5. Guru bersoal jawab dengan murid:


a) Planet manakah yang mengambil masa
paling lama beredar mengelilingi Matahari?
b) Planet manakah yang mengambil masa
paling pantas beredar mengelilingi Matahari?
c) Mengapakah ketika beredar planet-planet
tidak berlanggar antara satu sama lain?
d) Apakah hubungan antara kedudukan planet
dari Matahari dengan masa planet beredar
mengelilingi Matahari?

Aktiviti 5: Aktiviti Berkumpulan TP 6 :


Membina model
1. Murid dikehendaki membina model Sistem Sistem Suria
Suria secara kreatif dan inovatif dengan secara kreatif dan
menggunakan bahan terbuang. inovatif dan
mempersembahka
2. Murid mempersembahkan hasil kerja mereka nya
kepada rakan yang lain.
BUMI DAN ANGKASA SAINS
SISTEM SURIA TAHUN 3

ARAHAN: Jawab semua soalan yang diberi.

S P6

Q P8

P3
P1

P2 P5
P4
P7

1. Namakan ahli-ahli Sistem Suria berikut:

a) P: ……………………………………...

b) Q: ……………………………………...

c) R: ………………………………………

d) S: ………………………………………

2. Senaraikan nama planet mengikut urutan yang betul bermula yang paling hampir
dengan Matahari.

P1 P5

P2 P6

P3 P7

P4 P8
BUMI DAN ANGKASA SAINS
SISTEM SURIA TAHUN 3

3. Jadual di bawah menunjukkan kedudukan planet dari Matahari dengan tempoh


satu peredaran lengkap mengelilingi Matahari.

Planet J K L N
Tempoh satu peredaran lengkap
1 12 84 165
mengelilingi Matahari (tahun)

Berdasarkan jadual di atas bina carta palang