Anda di halaman 1dari 2

BKT-05/01

BORANG INSTRUMEN PENCERAPAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN

NAMA KOLEJ : ____________________.

NAMA PENSYARAH : MASA : .

OPSYEN : _____________ BIL. DICERAP : ________________.

TAHUN/KELAS YANG DICERAP : MODUL : .

4.0 STANDARD PK04: PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


NO.
ASPEK KRITERIA KRITIKAL Skor **
ASPEK
Penglibatan pelajar dalam Penglibatan pelajar dalam aktiviti P&P membolehkan
4.1
pembelajaran berlakunya pembelajaran berkesan
Penguasaan pembelajaran Penguasaan pembelajaran pelajar dari segi kognitif,
4.2
pelajar afektif dan psikomotor meningkat.
Hasil kerja pelajar yang berkualiti dapat mengukuhkan
4.3 Hasil kerja pelajar
pembelajaran
Perancangan dan Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan
4.4
persediaan pensyarah keberkesanan pengajaran
Kaedah penyampaian yang bersesuaian meningkatkan
4.5 Kaedah penyampaian
pencapaian objektif pelajaran
Komunikasi yang berkesan memudah dan
4.6 Kemahiran komunikasi mempercepat pemahaman dan menggalakkan
pembelajaran pelajar.
Penggunaan sumber Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan
4.7
pendidikan membantu pengajaran pensyarah
Penilaian yang berterusan meningkatkan
4.8 Penilaian
keberkesanan P&P
Kepelbagaian teknik penyoalan meningkatkan
4.9 Teknik penyoalan pemahaman dan kejelasan pelajaran serta
memperkembang pemikiran kreatif dan kritis pelajar.
Penguasaan fakta dan konsep membolehkan pelajaran
4.10 Penguasaan isi kandungan
disampaikan dengan yakin, jelas dan tepat
Pengurusan kelas
Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana
4.11 (bilik darjah/ makmal/
yang kondusif untuk keberkesanan P&P
bengkel / padang)
Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif
Amalan profesionalisme
4.12 mewujudkan keyakinan dan kepercayaan pelajar
pensyarahan
terhadap pensyarah
Jumlah Skor Diperoleh
Jumlah Skor Penuh 72
Peratus Pencapaian
Taraf

Ulasan Selepas Pencerapan: ______________________________________________________________


_______________________________________________________________

Tandatangan Pencerap: ............................. ...... Tandatangan Yang Dicerap: ....................................


Tarikh : .............................
Diisi oleh pencerap dalam 2 salinan
1) Diberi pada pensyarah 2) Fail unit - Penyeliaan
** Rujuk panduan penskoran yang dikeluarkan oleh Jemaah Nazir (SKPM 2010).