Anda di halaman 1dari 10

Teori pengajaran konstruktif

Edit 0 28…

Teori pengajaran konstruktif

Definisi Teori Konstruktivisme menurut McBrien & Brandt (1997) menyatakan konstruktivisme
adalah satu pendekatan pengajaran berdasarkan kepada penyelidikan tentang bagaimana
manusia belajar. Kebanyakan penyelidik berpendapat setiap individu membina pengetahuan dan
bukannya menerima pengetahuan daripada orang lain. Manakala Briner, M. (1999) pula
menyebut pelajar membina sendiri pengetahuan mereka dengan menguji idea dan pendekatan
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada, mengaplikasikannya kepada situasi baru
dan mengintegrasikan pengetahuan baru yang diperoleh dengan binaan intelektual yang sedia
wujud.

Teori konstruktif atau konstruktivisme merupakan suatu teori yang digunakan sebagai panduan
dalam pendidikan. Dalam pendidikan konstruktivis, terdapat beberapa prinsip asas iaitu
pengetahuan dibina oleh para pelajar, setiap pelajar memiliki idea dan pengetahuan asas, proses
pembinaan pengetahuan melibatkan aspek sosial, dan guru merupakan fasilitator dalam
pembinaan pengetahuan pelajar.

Model pengajaran ini menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti
pembelajaran mereka dan guru pula merupakan pemimpin untuk memandu murid-murid
menjalankan aktiviti pembelajaran (Mok Soon Sang, 1993). Dewey sebagai ahli pendidik
menjelaskan proses berorientasi-pelajar mempastikan pelajar-pelajar menganalisa pengalaman-
pengalaman mereka dan menggalakkan pelajar-pelajar menjadi lebih bertanggungjawab pada
diri sendiri dan terarah (Withall, 1991).

Di dalam proses pembelajaran kontruktif, pelajar membina ilmu pengetahuan dengan melibatkan
diri secara aktif, menggunakan cara membandingkan maklumat baharu dengan pengetahuan
sedia ada untuk menyelesaikan sebarang masalah dan mencapai kefahaman terhadap maklumat
baru. Maksudnya pelajar yang hadir ke bilik darjah tidak dianggap sebagai tin kosong yang perlu
dipenuhi tetapi sebagai individu yang membawa pelbagai pengalaman dan pengetahuan sedia
ada yang mereka bawa ke bilik darjah. Premis asas konstruktivisme adalah:

 murid membangun, meruntuh (deconstruct) , dan mambina semula pengetahuan mereka sendiri
 murid meruntuh dan membina semula sesuatu makna, ialah pembelajaran
 pembelajaran berlaku apabila murid menstruktur semula idea yang sedia ada dengan
menghubungkaitkan idea baru dengan yang lama.

Teori ini juga mengenai pembelajaran yang terbentuk hasil daripada pembinaan pengetahuan
berdasarkan pengalaman. Pembelajaran terbina hasil pencantuman maklmat dengan
pengetahuan sedia ada. Contoh dalam mata pelajaran perdagangan, manusia mempunyai
keperluan dan kehendak. bagi keperluan, Manusia perlu tahu keperluan utama dalam menjalani
kehidupan (pengetahuan sedia ada) seperti makanan.Makanan diperlukan oleh manusia untuk
terus hidup.

Teori ini mengetengahkan pendapat bahawa murid mempelajari sesuatu itu berdasarkan
pengalaman sedia ada mereka. Oleh yang demikian, menurut teori ini, guru perlu menyediakan
aktiviti yang sesuai dengan pengalaman sedia ada murid serta dapat mengaitkan pengalaman itu
dengan pembelajaran yang bakal diajar.
Piaget menganggap pembelajaran sebagai satu proses konstruktif kerana individu dikehendaki
menyusun semula pemahaman dan minda mereka terlebih dahulu.

Konstruktif diambil dari perkataan bahasa Inggeris ‘konstruktivisme’ yang membawa maksud
falsafah membina.Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu
pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam minda berdasarkan pengalaman
sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses pengaruh di antara pembelajaran terdahulu
dengan pembelajaran terbaru yang berkaitan.Para pelajar membina ilmu pengetahuan dengan
aktif dalam merialisasikan teori ini.

Pembelajaran dan Pengajaran (P&P) pula berdasarkan konstruktif ini menyeimbangkan peranan
guru dan pelajar untuk saling bersandar di antara satu sama lain. Peranan guru hanya dilihat
sebagai pengawal bilik darjah selain mereka seharusnya menerima murid-murid sebagai individu
yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza.Melalui teori ini, ia dapat membuka ruang serta
peluang kepada guru untuk memilih kaedah yang sesuai dalam memperolehi sesuatu konsep
dan pengetahuan.

Konstruktif adalah pendekatan yang memberi hak dan peluang untuk murid-murid belajar untuk
belajar (learn how to learn) dengan membina makna dan kefahaman yang tinggi dalam kerangka
minda masing-masing. Berdasarkan kepada pengalaman dan persekitaran yang sedia
ada.Keadaan ini menuntut agar guru lebih prihatin terhadap keperluan dan kehendak pelajar
secara individu.

Konstruktif boleh dilakukan dalam perbagai bentuk. Ia terdiri daripada Kognitif Bersituasi,
Scaffolding, Perintisan Kognitif, Tutoring, pembelajaran Koperatif dan juga Pembelajaran
Kolaboratif.
__
Implikasi Teori Konstruktivisme dalam Pengajaran dan Pembelajaran

 Di dalam P&P, mengikut Teori Konstuktivisme,peranan guru merupakan penolong, pemudahcara


dan perancang; sedangkan pelajar memainkan peranan utama dalam aktiviti pembelajaran.

 Model pengajaran-pembelajaran yang sesuai sekali digunakan ialah pembelajaran secara


koperatif dan kolaborasi
 Guru perlu menggalakkan interaksi di kalangan pelajar.Interaksi dan pertukaran idea-idea antara
pelajar memudahkan pembinaan pengetahuan mereka.
 Bilik darjah perlu disediakan dengan pelbagai jenis bahan dan media pembelajaran yang boleh
menggalakkan dan merangsangkan pembelajaran pelajar-pelajar. Bahan-bahan pembelajaran
yang mencukupi dan mencabar akan memudahkan pelajar-pelajar membina pengetahuan.

Implikasi Daripada Pengertian Konstruktivisme

 Pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid


 Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid
tersebut dan bukan pengajaran yang diterima secara pasif
 Guru berperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan
menyelesaikan masalah
 Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya
dengan sifat asas pengetahuan tersebut
 Guru berperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada
murid untuk membina pengetahuan baru

PERANAN GURU KONSTRUKTIVISME


Menurut Chaille C. dan Britain L, dalam buku The Young Child as Scientist,peranan guru
konstruktivisme adalah seperti berikut:

1. Guru sebagai penyampai aktiviti, idea dan pilihan kepada kanak-kanak


2. Guru merangsangkan pembinaan pengetahuan melalui soalan-soalan yang dikemukakan
3. Guru sebagai pengelola persekitaran yang menggalakkan eksperimen, uji kaji dan arahan diri
4. Guru sebagai pemerhati yang peka
5. Guru sebagai pemantau pembelajaran pelajar-pelajar
6. Guru sebagai penggalak dalam pembinaan pengetahuan dan teori

Peranan Pelajar Dalam Pendidikan Konstruktivis


Perubahan ke atas peranan pelajar dalam pembelajaran secara konstrutivis melibatkan
sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan boleh menyelesaikan
masalah. Pelajar juga perlu mempunyai inisiatif mengemukakan soalan-soalan dan isu
membuat analisis dan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Perbincangan juga
penting dalam membantu pelajar mengubah atau mengkuhkan idea-idea mereka,
mengemukakan pendapat dan mendengar idea orang lain dan membina asa pengetahuan
yang mereka faham.
Selain itu, pelajar juga perlu mencabar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan untuk
membuat ramalan. Pelajar juga perlu mempunyai kemahiran maklumat dan kemahiran
penggunaan teknologi di mana mereka dapat menggunakan data dan bahan-bahan fizikal,
manipulatif atau interaktif (misalnya akses kepada internet) bagi menolong mereka
menjana idea dan pengetahuan baru.
Pembelajaran konstruktivis berlaku apabila pelajar menggabungkan pengetahuan sedia
ada dengan konsep-konsep serta pengetahuan yang baru untuk membentuk pengetahuan
yang baru. Guru hanya sebagai agen penggalak dan pembantu pelajar semasa proses
pembelajaran dimana guru akan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh pelajar.
Kelebihan pembelajaran ini adalah lebih banyak berfikir, lebih faham, lebih ingat, lebih
yakin, lebih berkemahiran sosial dan lebih seronok. Dalam teori konstruktivis, pelajar
tidak lagi dianggap belajar membina realiti mereka sendiri dan pada masa yang sama
mengubah susai realiti tersebut. Teori ini juga beranggapan bahawa pelajar mampu untuk
membuat penyelidikan, menganalisis dan mempersembahkan maklumat.

Home|Peringkat Perkembangan Kognitif Piaget

Menurut Piaget yang lebih dikenali dengan teori cognitive constructivism melihat bagaimana
murid dapat memahami sesuatu perkara melalui empat peringkat utama pertumbuhan Kognitif
yang bermula sejak dilahirkan hingga berumur 14-16 tahun. Piaget percaya bahawa semua
kanan-kanak dilahirkan bersama kecenderungan dalaman untuk berinteraksi dengan
persekitaran mereka. Beliau merujuk cara atas menyusun dan memproses maklumat sebagai
struktur kognitif yang dinamakan sebagai skema. Skema digunakan untuk meneroka persekitaran
menggunakan deria sentuhan, perasaan, rasa dan pemerhatian. Murid seterusnya akan
berkembang melalui proses pengubahsuaian skema sedia ada melalui dua cara iaitu asimilasi
dan akomodasi.

Menurut Lev Vigotsky iaitu seorang ahli falsafah dan psikologi Rusia pada tahun 1930-an yang
dikatakan dengan teori konstruktivis sosial. Sosial Constructivisim menekankan bagaimana
makna dan pemahaman tentang sesuatu perkara itu dibina melalui interaksi sosial. Vygotsky
menekankan pengaruh konteks budaya dan hubungan sosial dalam pembelajaran serta
menyokong model pembelajaran inkuri-penemuan. Model ini menekankan peranan aktif guru
manakala murid pula akan membina kebolehan minda mereka secara nyata melalui penemuan
maklumat-maklumat baru.

Perbandingan Model Dan Strategi Pengajaran-Pembelajaran

Perkara Pengajaran Pembelajaran Pembelajaran Perbincangan Strategi

langsung kooperatif penyelesaian pembelajaran

masalah

Fahaman Psikologi Teori Teori kognitif; Teori Teori

teori

tingkahlaku; pembelajaran teori kognitif; pemprosesan

teori sosial; Teori konstruktivisme teori interaksi maklumat

pembelajaran konstruktivisme sosial

sosial

Pelopor Bandura; Dewey; Vygotsky; Dewey; Bruner; Bruner;

utama

Hunter Slavin Vygotsky Cazden; Ausubel;


Vygotsky Vygotsky

Hasil Penerangan Kemahiran Kemahiran Kemahiran Kemahiran

pengajaran

pengetahuan akademik dan akademik dan berbincang kognitif dan

asas; kemahiran sosial inkuiri dan berfikir metakognitif

akademik

Kaedah Bahan Kerja kumpulan Projek Perbincangan Pengajaran

pengajaran

pembentangan dengan manfaat berasaskan dalam explisit ,

dan demontrasi kooperatif dan inkuiri yang kumpulan pengajaran

yang jelas dan struktur tugas dilaksanakan dua hala

objektif dalam

tingkahlaku kumpulan

Ciri-ciri Struktur yang Fleksibel, Fleksibel, Refleksi, Refleksi,

persekitaran

erat, pengajaran demokrasi, pengajaran penekanan penekanan

berpusatkan pengajaran berpusatkan terhadap terhadap cara

guru berpusatkan inkuiri perbualan belajar

pelajar terbuka
TEORI PENGAJARAN KONTRUKTIF
Pendekatan Kontruktivisme Sosial

Pendekatan kontruktisvisme sosial tertumpu di dalam bilik darjah. Perubahan kea rah inovasi-
inovasi dilihat sebagai pemangkin dalam mewujudkan konteks social pembelajaran antara guru
dengan pelajar atau pelajar dengan pelajar yang lain. Ilmu pengetahuan dibina dan dikontruk
bersama dengan penglibatan orang lain. Dalam situasi ini, pelajar didedahkan kepada peluang-
peluang untuk menilai dan mengakomodasi maklumat dan ilmu pengetahuan kea rah
pemahaman yang kukuh. Justeru, pendekatan kontruktivisme social membantu pelajar kea rah
perkembangan pemikiran pelajar. Dengan cara ini, pelajar berkesempatan membina hubungan-
hubungan social, belajar kemahiran pemprosesan informasi untuk menguasai sesuatu ilmu
pengetahuan yang dipelajari didalam situasi bilik darjah.

Ciri-ciri pembelajaran konstruktif :


 Pembelajaran berdasarkan masalah
 Pembelajaran menerusi penyelidikan
 Menitikberatkan kerjasama dalam pembelajaran
 Kaya dengan persekitaran
 Kaedah pentaksiran yang sah
 Menitikberatkan tujuan secara global

Pendekatan Pengajaran Konstruktivisme


Mengikut pendekatan pengajaran konstruktivisme, pelajar tidak boleh menjadi pasif dalam
menerima ilmu yang dibekalkan oleh guru ( Fosnot, 1996 ). Menurut beliau juga, guru pula harus
menjadi penyampai ataupun penyalur ilmu dan menguruskan kelas.
Brooks & Brooks ( 1993 ) menggariskan lima prinsip penting dalam pendekatan pengajaran
konstruktivisme. Pertama, pengajaran seharusnya bermula dengan memberi masalah yang
relevan kepada pelajar. Masalah yang diberikan seharusnya menarik dan mencabar minda
pelajar. Kedua, aktiviti dan masalah seharusnya berteraskan konsep-konsep yang perlu
dipelajari. Dengan cara ini pelajar lebih memahami konsep melalui konteks masalah yang ingin
diselesaikan. Ketiga, guru-guru juga perlu menyediakan peluang kepada pelajar serta
mengemukakan pandangan dan idea mereka berkaitan aktiviti yang dibuat. Keempat, selepas
mencungkil idea awal pelajar, guru perlu menyesuaikan pengajaran dengan pemikir pelajar.
Kelima, guru-guru juga digalakkan membina soalan-soalan yang mencabar bagi menguji
pemikiran pelajar pada aras kognitif yang tinggi. Teknik penyoalan ini akan merangsang
pembelajaran dan memastikan pembelajaran bermakna berlaku.
Sehubung dengan itu, pendekatan pengajaran yang sesuai dengan perspektif konstruktivisme ini
perlu melibatkan pelajar dalam aktiviti-aktiviti penyiasatan hands-on dan minds-on ( Zuraida
Ismail, Syarifah Norhaidah Syed Idros & Mohd Ali Samsudin, 2006 ). Menurut mereka juga,
aktiviti yang sesuai adalah melalui aktiviti inkuiri yang memerlukan pelajar mencari penyelesaian
kepada masalah.

PERANAN DALAM PENGAJARAN KONSTRUKTIVISME


Oleh sebab pembelajaran secara konstrukivisme adalah merupakan pendekatan berpusatkan murid
tentunya peranan murid dan guru akan berubah. Begitu juga persekitaran bilik darjah perlu diubah
supaya sesuai dan dapat menyokong pembelajaran konstruktivisme.
Mari kita lihat dahulu apakah peranan guru dalam pembelajaran jenis ini. Di antaranya;
 Guru mungkin akan berperanan sebagai pelajar atau penyelidik. Dengan cara ini, guru akan lebih
memahami bagaimana murid membina konsep atau pengetahuan. Justeru itu guru akan
memperolehi kemahiran untuk membina dan mengubahsuai kefahaman serta berkomunikasi
dengan orang lain.
 Menggalakkan murid menerangkan idea mereka serta menghargai pandangan mereka.
 Guru bertanggung jawab membimbing dan membantu murid mempelajari sesuatu pelajaran
dengan bermakna. Guru tidak boleh belajar untuk murid. Murid yang membina fahaman sendiri.
 Membantu murid menyedari kerelevanan kurikulum kepada kehidupan seharian mereka
 Menggalakkan murid membuat tugasan yang berbentuk penyelesaian, menganalisis, meramal,
meneka dan membuat hipotesis.
 Memberi masa secukupnya kepada murid untuk membuat perkaitan antara idea-idea yang telah
dijanakan.
 Menggalakkan pembelajaran koperatif dalam menjalankan tugasan tertentu.
 Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan murid bertanggung jawab dalam membuat
rancangan, proses, dan penelitian.
Manakala murid pula perlu memainkan peranan yang tertentu juga sekiranya pembelajaran
konstruktivisme boleh berlangsung. Di antaranya;
 Setiap orang murid mempunyai peranan dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari.
Mereka perlu berinisiatif mengemukakan soalan-soalan dan isu, kemudian secara individu mereka
membuat analisis menentukan kemahiran dan pengetahan di mana mereka menghubungkaitkan
pengalaman lampau mereka dengan kegunaan masa depan.
 Murid menganggap peranan guru sebagai salah satu sumber pengetahuan dan bukan sebagai
seorang yang tahu segala-galanya.
 Mereka juga sedar bahawa mereka bertanggungjawab terhadap diri sendiri untuk menggunakan
pelbagai cara bagi memproses maklumat dan menyelesaikan masalah.
 Murid selalu berbincang dengan guru dan sesama mereka. Perbincangan itu akan dapat
membantu murid mengukuhkan atau mengubah idea mereka.
 Murid mencabar hipotesis yang telah mereka buat dan digalakkan berbincang untuk membuat
ramalan. Seterusnya mereka berpeluang untuk menguji hipotesis mereka.
 Murid menggunakan data dan bahan-bahan fizikal untuk menolong mereka menjana idea dan
pengetahuan.
Selain daripada peranan guru dan murid yang perlu berubah, teknik pentaksiran juga perlu turut
berubah. Selalunya ujian digunakan. Murid akan diuji sama ada dia dapat memberikan jawapan yang
dikehendaki oleh penggubal soalan. Mereka juga dianggap mempunyai tafsiran yang sama dengan
penggubal soalan tentang apa yang dikehendaki dalam soalan. Oleh yang demikan, soalan-soalan
ujian tidak sebenarnya menguji kefahaman dan pengetahuan murid, tetapi hanya menguji kemahiran
murid untuk membekalkan jawapan yang dikehendaki oleh penggubal soalan sahaja. Cara
pentaksiran harus merangkumi cara menyelesaikan masalah dengan munasabah dan pengetahuan.
Antara teknik-teknik pentaksiran yang boleh digunakan ialah peta konsep, rajah Venn, portfolio,
ujian prestasi dan ujian berpasukan.
Pandangan ahli konstruktivisme terhadap disiplin di dalam kelas adalah berbeza dengan ahli
objektivisme. Ahli konstruktivisme menganggap peranan guru adalah sebagai pengurus kelas
dan boleh menangani hal-hal disiplin murid dengan sempurna. Murid diterima sebagi individu
yang mempunyai ciri-ciri perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu dianggap penting
dalam proses pembelajaran dan perlu diberi perhatian yang wajar. Mereka diberikan peluang
untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan mereka pelajari. Melalui
proses ini, mereka akan lebih prihatin, bertanggungjawab dan melibatkan diri dalam aktiviti
pembelajaran mereka.

Pendekatan Kognitif Bersituasi (Situated Cognition) untuk pembelajaran di dalam


kelas.
Kognitif bersituasi (situated cognition) merujuk kepada suatu pemikiran idea yang
terletak dalam konteks sosial dan fizikal dan bukan dalam minda individu (Santrock,
2004). Kognitif bersituasi mempunyai beberapa implikasi untuk sistem pembelajaran
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini merangkumi kemahiran-
kemahiran pemikiran yang tinggi, mewujudkan kesedaran dalam meningkatkan daya
penaakulan ke arah penyelesaian masalah, menggunakan kemahiran-kemahiran
metakognitif untuk melihat masalah pembelajaran, berfokus pada pertumbuhan kognitif
pelajar.
Di dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah saya telah menggunakan
pendekatan yang sama iaitu dengan menayangkan video interaktif untuk kali kedua
kepada pelajar. Video interaktif ini berbeza daripada video yang pertama tadi di mana
video interaktif ini menayangkan aktiviti-aktiviti yang biasa dilakukan oleh seseorang
usahawan seperti penghasilan produk-produk baru dan pengubahsuaian barangan yang
hendak dijual. Video tersebut menayangkan En Ali seorang usahawan barangan
permainan kanak-kanak yang mengeluarkan produk mainan yang baru di pasaran iaitu
permainan ikan terbang menggunakan alat kawalan jauh. En Ali merupakan seorang
usahawan yang telah membuat pengubahsuaian kepada produk-produk mainan kanak-
kanak yang berada di pasaran sebelum ini.
Pendekatan kognitif bersituasi menyebabkan pelajar berasa pembelajaran adalah efektif
dan menyeronokkan. Pendekatan ini berfokus kepada keperluan-keperluan pelajar
berhubung pembelajaran dan kurang berfokus pada isi kandungan (content) semata-mata.
Pendekatan ini memberi peluang kepada pelajar dan guru mengalami ilmu pengetahuan
baru atas pemahaman persekitaran (situasi) pembelajaran. Bagi mewujudkan satu situasi
yang melibatkan aktiviti pelajar di dalam kelas, pelajar diberikan bahan-bahan seperti
straw, surat khabar, kotak ubat gigi dan sebagainya. Pelajar diminta mencipta sesuatu
produk menggunakan bahan yang diberi. Melalui kaedah ini pelajar dapat membina
pengetahuan mereka tentang rekacipta berdasarkan video yang ditayangkan dan
kemudian menggunakan bahan-bahan tersebut untuk mencipta sesuatu yang baru.
Melalui pendekatan ini, secara tidak langsung saya dapat melihat ciri-ciri seperti kreatif
dan inovatif dikalangan pelajar.
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, saya menerangkan kembali hubung kait di antara
video pertama dan video kedua yang telah ditayangkan kepada pelajar. Saya membuat
pengukuhan dengan bertanya kepada pelajar apakah perbezaan yang terdapat di dalam
kedua-dua video tersebut. Pelajar mula mengingat kembali lakonan yang telah di buat di
dalam kelas. Pelajar telah mula menyenaraikan ciri –ciri seorang peniaga berdasarkan
kepada ingatan jangka panjang yang telah disimpan. Kemudian, pelajar dapat
membezakan ciri-ciri seorang usahawan berdasarkan aktiviti rekacipta yang telah dibuat
bersama dengan guru di dalam kelas. Saya telah membuat kesimpulan bahawa, masalah
pembelajaran di mana pelajar tidak dapat membezakan konsep peniaga dan konsep
usahawan telah berjaya di atasi. Pelajar telah dapat memahami konsep peniaga dan
usahawan dan dapat membezakan di antara kedua-duanya hasil
daripada penggunaan Teori Peniruan Bandura dan Pendekatan Konstruktivisme Sosial.
TEORI PENGAJARAN KONSTRUKTIF

DEFINISI TEORI KONSTRUKTIF


Sebelum kita membincangkan masalah yang di utarakan ini,terlebih dahulu kita perlu
mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan konstruktif.Konstruktif di ambil dari
perkataan bahasa Inggeris ‘konstruktivisme’ yang membawa maksud falsafah
membina.Di bawah konteks pembelajaran teori konstruktif menganggap bahawa ilmu
pengetahuan tidak boleh wujud diluar minda tetapi dibina dalam
minda berdasarkan pengalaman sebenar iaitu pengetahuan dibina melalui proses
pengaruh di antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru yang
berkaitan.Para pelajar membina ilmu pengetahuan dengan aktif dalam merealisasikan
teori ini. Menurut Borich & Tombari (1997)-Educational Phychology,A Contemporary
Approach halaman 177 menyebut “Constructivisme...an approach to learning in which
learners are provided the opportunity to construct their own sense of what is being
learned by building internal or relationship among the ideas and fact being taught”.
Petikan ini dapat difahami sebagai pendekatan pembelajaran yang menyediakan peluang
kepada pelajar untuk membina kefahaman terhadap perkara yang dipelajari dengan
mewujudkan jaringan antara idea serta fakta yang sedang diajar atau dipelajari. Apabila
kita merujuk kembali kepada persoalan yang ditimbulkan ini iaitu untuk melancarkan
proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan fahaman 2 konstruktif tidak boleh tidak
dua pihak perlu diberi tumpuan iaitu murid dan guru. Setiap kumpulan ini mempunyai
peranan mereka yang tersendiri bagi merealisasikan perjalanan teori ini.
PERANAN GURU
Pengamal teori konstruktif berpendapat bahawa guru adalah sebagai pengurus bilik
darjah. Guru seharusnya menerima murid sebagai individu yang mempunyai ciri-ciri
perlakuan yang berbeza di mana setiap individu itu penting dalam proses pengajaran dan
pembelajaran tanpa menafikan hak mereka di dalam mengutarakan sebarang pendapat
mahupun idea yang berkaitan dengan pembelajaran pada waktu itu..keadaan ini secara
tidak langsung menjadi penyokong kepada minat murid dalam pembelajaran dan akan
terhapusnya situasi keterasingan di kalangan pelajar dan murid-murid sendiri.Kefahaman
murid terhadap fakta akan lebih berkesan dan mantap dengan mengabung jalinkan antara
pengalaman sedia ada dan fakta yang sedang dibina. Selain dari itu guru perlu
mengelakan diri dari beranggapan bahawa minda murid sebagai tin kosong yang hanya
cukup diisi dengan fakta dan pengetahuan baru sebaliknya mengambil
kira,menilai,mengukur keterlibatan dan kefahaman mereka dalam mengembangkan
maklumat yang disampaikan sewaktu proses P&P.Peranan guru sebagai pembimbing dan
fasilitator juga dapat membantu dalam mengawal disiplin para pelajar dengan baik. Di
dalam menghadapi situasi di mana kewujudan murid yang enggan melibatkan diri di
dalam aktiviti P&P,Golongan pendidik seharusnya lebih kreatif dalam 3 mempelbagaikan
aktiviti serta mengajukan pelbagai persoalan sebagai ransangan terbaik sebagai jaminan
keterlibatan aktif murid-murid dalam menemukan idea-idea terbaru.Melaui teori
konstruktif ini kita tidak lagi melihat aktiviti P&P berpusatkan murid.
PERANAN MURID
Perbincangan teori konstruktif menyatakan bahawa murid sekali-kali tidak menganggap
guru hanya sebagai pembekal maklumat tetapi sebagai sesuatu dari sumber pengetahuan
untuk membantu mereka mencari maklumat dan peransang bagi mereka berfikir dan
berkomunikasi.Ilmu baru yang terbentuk adalah berasakan kepada inisiatif diri individu
dan perkongsian pandangan dikalangan mereka selain mengadaptasi setiap pengalaman
yang dilalui dengan alam sekeliling sewaktu sesi P&P berjalan.Dengan wujudnya
lontaran-lontaran idea dan pengalaman murid ini secara tidak langsung berjaya
memecahkan suasana ‘dingin’ di kalangan pelajar itu sendiri.

Anda mungkin juga menyukai