Anda di halaman 1dari 34

PROGRAM PRASEKOLAH TERBILANG PERINGKAT NEGERI PAHANG 2015

INSTRUMEN PEMANTAUAN

Item 1 - 3 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Rosak
2 Ada Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada dan Lengkap
4 Ada, Lengkap dan Berfungsi

BAHAGIAN A : INFRASTRUKTUR KELAS PRASEKOLAH


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
1. 1.1 Keadaan Kelas / Bangunan Ada label kelas prasekolah/Ada imej kelas Prasekolah.
Ada pandu arah ke kelas prasekolah.
Infrastuktur 1.2 Longkang / Tempat Laluan Bertutup sekurang-kurangnya tempat laluan.
Luaran Tidak tersumbat, bersih dan terjaga.
1.3 Tempat Membuang Sampah Tong/ bakul sampah beralas plastik.
Bersih, bertutup dan terurus.
2. 2.1 Ruang Penyediaan Makanan Bersih, kemas dan teratur.

Kemudahan 2.2 Peralatan Dapur ( pinggan, Mencukupi ( mengikut bilangan murid ), berfungsi , bersih,
Asas mangkuk, periuk, cawan dll ) selamat untuk digunakan dan berlabel untuk item tertentu.
2.3 Bilik Air ( kanak-kanak lelaki /
Berasingan ( lelaki dan perempuan ) dan berlabel.
perempuan ) Baik dan berfungsi.
Alat kebersihan tersedia dan ada alas kaki.
Sinki bersih dan berfungsi.
2.4 Bekalan Air Bekalan air bersih. Ada langkah penjagaan ( jika terputus
bekalan ).
3. 3.1 Alat Pemadam Api Belum tamat tempoh luput.
Berfungsi dan digantung di tempat yang sesuai dan mudah
diambil ( tidak terlindung ).
Keselamatan 3.2 Pelan Latihan Kecemasan Pelan latihan jelas dan dipamerkan.
dan Jadual Latihan Kecemasan Ada pandu arah.
Ada buku catatan latihan kecemasan ( 2 kali setahun ).
3.3 Peti Pertolongan Cemas Ubat sapu sahaja.
Peralatan cukup dan belum tamat tempoh luput.
Diletak ditempat yang tidak dapat dicapai oleh murid.
3.4 Pendawaian Elektrik Penyambungan serta penggunaan yang betul dan selamat.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 4 - 10 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang
BAHAGIAN B : PENGURUSAN KURIKULUM
SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
4.1 Carta Organisasi Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Kelas Prasekolah dan
4.
dipamerkan.
Pengurusan 4.2 Takwim Prasekolah Dibuat berdasarkan tahun semasa.
Jawatankuasa Perancangan aktiviti tahunan mengikut takwim dan
Kurikulum difailkan.
4.3 Mesyuarat Beragenda Ada surat panggilan .
Minit mesyuarat difailkan.
Minit mesyuarat mengikut prosedur terkini.
5. 5.1 Tempoh Pengajaran 4 jam sehari ( Kanak-kanak 5+ ).
3.5 jam sehari ( Kanak-kanak 4+ ).
5.2 Peruntukan Masa Minimum Sekolah Kebangsaan :
Untuk Bahagian Instruktional 600 minit : Bahasa Malaysia
Prasekolah 600 minit : Bahasa Inggeris
Sekolah Jenis Kebangsaan :
400 minit : Bahasa Malaysia
400 minit : Bahasa Inggeris
400 minit : Bahasa Cina / Tamil

Peruntukan masa untuk aktiviti teras dan bertema yang cukup


dan menepati Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Perancangan 5.3 Bahan Kurikulum Ada bahan kurikulum ( KSPK dan Modul Teras dan
Mengajar Bertema Prasekolah ).
5.4 Buku Persediaan Mengajar Buku persediaan mengajar disediakan mengikut format yang
ditetapkan.
Ada bersama guru.
5.5 Penjadualan ( kelas dan guru ) Jadual Waktu Kelas dan persendirian disediakan dan
dipamerkan.
Disediakan mengikut kurikulum, bilangan minggu dan
5.6 Rancangan Tahunan
bertema.
Perancangan tahunan lengkap, ada pemeringkatan dan
dibukukan.
5.7 Rancangan Harian Kemas kini dan ada bersama guru.
Mengikut format ( tunjang, standard pembelajaran, aktiviti dan
bahan ).
Mempunyai penulisan Impak dan Refleksi
Disemak dan ditanda tangani.
6.1 Pendekatan Bertema Berasaskan tema, sesuai dengan standard pembelajaran/
6.
aktiviti.
Melibatkan aktiviti bermain ( secara terancang dan berstruktur
6.2 Belajar Melalui Bermain
).
6.3 Inkuari Penemuan Mengandungi aktiviti ‘hands-on’ dan guru sebagai fasilitator.
Pendekatan 6.4 Pendekatan Bersepadu Bahan disediakan mengikut kesesuaian.
P&P Kesepaduan sekurang-kurangnya 4 tunjang / kemahiran.
Kesepaduan sesuai ( jelas dan terancang ).
6.5 Pembelajaran Berasaskan Pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid.
Projek Mengandungi aktiviti ‘hands-on’.
Guru/pembantu bertindak sebagai Fasilitator.
6.6 Pembelajaran Masteri Melibatkan murid dalam penguasaan bahasa dan kemahiran.
SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
6.7 Pembelajaran Kontekstual Melibatkan murid dalam aktiviti yang berkait dengan
pengalaman sedia ada dan alam persekitaran murid.
6.8 Pengajaran Berdasarkan Guru mengenal pasti perbezaan individu.
Kepelbagaian Kecerdasan Mempelbagaikan kaedah dan teknik .
Menjalankan aktiviti projek bagi tema-tema tertentu dengan
menggabungkan beberapa tunjang.
7. 7.1 Berkaitan Dengan Kemahiran Sesuai dengan tema / kemahiran.
Yang Diajar

Penggunaan 7.2 Bersesuaian Dengan Tema Berkaitan dengan tajuk/hasil pembelajaran.


BBM 7.3 Saiz BBM Sesuai dengan aktiviti kelas/kumpulan atau Individu.
7.4 Sesuai Dengan Tahap Mengambilkira perbezaan individu.
Kebolehan Pelajar
7.5 Menarik Merangsang minat murid.
8. 8.1 Perancangan (Sekurang- Pusat pembelajaran dilabelkan. 4 pusat pembelajaran
Pusat-Pusat kurangnya mempunyai 4 pusat ( Pusat Komunikasi, Pusat Sains dan Teknologi, Pusat
Pembelajaran pembelajaran) Manipulatif dan Kreativiti, Pusat Fizikal, Pusat Kerohanian,
dan Pengisian Sikap dan Nilai )
Mempunyai bahan pembelajaran.
8.2 Pengisian Bahan-bahan bersesuaian dan mencukupi.
Tersusun dan mudah diakses.
8.3 Pengendalian Pusat pembelajaran digunakan secara berkesan
9.1 Maklumat Peribadi Mengandungi maklumat diri, keluarga dan kesihatan
9.
Maklumat kemaskini.
9.2 Rekod Pemerhatian Pemerhatian terhadap tingkahlaku, perbualan dan hasil kerja
( Rekod Anekdot & Rekod murid
Penilaian Dan Berterusan ) Dicatat mengikut format yang telah ditetapkan dan melibatkan
Pentaksiran murid-murid tertentu sahaja.
9.3 Rekod Perkembangan dan Dirumus mengikut tunjang dan kemaskini. ( semua murid )
Kemajuan Murid Ditandatangani oleh guru, guru besar dan Ibubapa.
9.4 Hasil Kerja Mengandungi hasil kerja terpilih yang memperlihatkan
perkembangan murid dari masa ke semasa.
Mempunyai catatan penilaian guru - Borang kemasukan
prasekolah, rekod-rekod murid dan lain-lain yang berkaitan
Pemerhatian terhadap pencapaian murid mengikut konstruk
9.5 Standard Prestasi
yang telah ditetapkan. ( semua murid )
9.6 Senarai Semak dan Skala Kemaskini.
Kadar Berkaitan dengan standard pembelajaran.
10. 10.1 Kebolehan Lisan Menggunakan bahasa yang betul dalam komunikasi.
Pencapaian 10.2 Kebolehan 4M Boleh membaca, menulis, mengira dan menaakul mengikut
Keberkesanan tahap perkembangan.
Pengajaran dan 10.3 Nilai Murni Mengamalkan nilai-nilai murni ( bekerjasama,
Pembelajaran berdisiplin dll ).
Mempunyai kematangan kemahiran sosial.
JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 11 - 12 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Ada Tetapi Tidak Kemaskini
2 Ada, Kemaskini Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada, Kemaskini dan Lengkap
4 Ada, Kemaskini, Lengkap dan Menarik

BAHAGIAN C : PENGURUSAN FIZIKAL


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
11. 11.1 Aspek Fizikal Kelas Bersih, menarik, tersusun dan selamat.
Peralatan selamat untuk digunakan.
Keceriaan 11.2 Pusat-Pusat Pembelajaran Berlabel, kemas, menarik dan selamat.
Dalam Bilik 11.3 Sudut Pameran / Hasil Kerja Ada, kemas, menarik dan terkini.
Darjah 11.4 Sudut Bacaan /Perpustakaan Disediakan, tersusun, menarik dan digunakan.
Mini Bahan bacaan mencukupi.
11.5 ABM Dipamerkan Berdasarkan tema dan kesesuaian hasil pembelajaran.
11.6 Keharmonian Hiasan/ Kemas dan menarik.
Kreativiti
11.7 Susunan Kerusi Meja &
Kemas dan selamat.
Perabot
11.8 Kebersihan Peralatan/Lantai Bersih, kering dan selamat.
12. 12.1 Aspek Fizikal Luar Bilik
Kawasan sekitar yang bersih, selamat dan ceria.
Darjah
Keceriaan Luar 12.2 Mempunyai Unsur-Unsur Bermaklumat dan berkaitan dengan standard pembelajaran
Bilik Darjah Pembelajaran
(Kaki Lima Kelas ) 12.3 Penyusunan Peralatan Sesuai, teratur dan kemas.
12.4 Kreativiti Sesuai dan harmoni.
12.5 Kebersihan Peralatan/ Lantai Bersih, kering dan selamat.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 13 - 14 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Tidak Kemaskini
2 Ada, Kemaskini Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada, Kemaskini dan Lengkap
4 Ada, Kemaskini, Lengkap dan Menarik

BAHAGIAN D : PENGURUSAN KEWANGAN


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
13. 13.1 Perancangan Setahun Makan Direkod dan difailkan.
Dokumen dan Minum Kemaskini dan disemak .
Kewangan
13.2 Perancangan setahun Direkodkan, difailkan, kemaskini dan disemak .
perkapita
SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
13.3 Perancangan Setahun Direkodkan, difailkan, kemaskini, disemak dan disertakan
Kokurikulum dengan kertas kerja program kokurikulum.
13.4 Stok Bahan Basah Dan Kering Disediakan

13.5 Nota Minta Pengisian borang dibuat setiap pembelian.


Mengandungi salinan tuntutan baucer, bil dan resit belian
13.6 Salinan Dokumen Kewangan
Disediakan, kemas kini dan ditandatangani oleh guru besar.
14. 14.1 Harta Modal Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
Borang KEW.PS 2.
Pengurusan 14.2 Inventori Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
Stok Borang KEW.PS 1, PS 3 dan PS 4.
14.2 Bekalan Pejabat Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
Borang KEW.PS 11.

14.4. Disemak oleh GB/Pentadbir Disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar atauPentadbir.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 15 - 17 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Rosak / Tidak Berfungsi
2 Ada Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada dan Lengkap
4 Ada, Lengkap dan Berfungsi

BAHAGIAN E : PENGURUSAN LUAR BILIK DARJAH

SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
15. 15.1 Alat Permainan Luar Sekurang-kurangnya 4 item permainan luar.
Alat Permainan 15.2 Susunan Peralatan Sesuai, selamat dan berlabel.
Luar 15.3 Peralatan Berfungsi Sesuai dengan ruang / penempatan.

16. 16.1 Paip Disediakan Di luar bilik darjah.

Tempat Wuduk 16.2 Berfungsi dan Selamat Paip berfungsi, bersih dan air tidak bertakung.

17. 17.1 Disediakan Di petak semaian atau berpasu.


Sudut Sains 17.2 Peralatan Mencukupi dan tersusun.

17.3 Digunakan Untuk P&P Berkaitan dengan tajuk/ standard pembelajaran.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 18 - 23 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang

BAHAGIAN F : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
18.
Pengurusan 18.1 Carta Organisasi Berdasarkan tahun semasa dan dipamerkan.
Jawatankuasa
Prasekolah 18.2 Takwim Prasekolah Disediakan berdasarkan tahun semasa.

19. 19.1 Menu Harian Sesuai dan dipamerkan.


19.2 Rekod Pelawat Disediakan.
Perancangan 19.3 Biodata Guru / PPM Dimasukkan ke dalam buku Rancangan Mengajar /
Fail Meja.
19.4 Biodata Murid Dipamerkan.
19.5 Perekodan Dan Dokumentasi Fail disediakan dan ada nombor rujukan.
Kemas dan tersusun.
Sistematik dan diurus dengan baik.
Rujuk fail-fail yang disediakan.
20. 20.1 Senarai tugas/Fail Meja Dibukukan.

Pembantu 20.2 Catatan tugasan harian Dicatat dan kemaskini.


Pengurusan 20.3 Penampilan diri dan
Mengikut penilaian pemantau.
Murid Kerjasama

21. 21.1 Fail Pencerapan Pentadbir Disediakan.


Pentadbiran Ada jadual pencerapan ( 4 X setahun ).
21.2 Rekod Pencerapan Mengandungi pencerapan pengurusan dan kurikulum.
22. 22.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Pewaris dipamerkan
22.2 Takwim Ada perancangan aktiviti setahun.
Penglibatan Aktiviti didokumentasi
Ibubapa/ 22.3 Aktiviti Ibubapa dilibatkan dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
Komuniti Sumbangan ibubapa/komuniti ( kewangan, tenaga atau
barangan )
22.4 Pelaporan Perkembangan Mengadakan perjumpaan dengan ibubapa sekurang-
Murid kurangnya 2 kali setahun.
Berbincang mengenai perkembangan dan potensi murid.
23. 23.1 Rekod Kedatangan
Disediakan dan kemaskini
Disediakan dan kemaskini
Rekod Guru/PPM
Kedatangan 23.2 Rekod Kedatangan Murid Disediakan,kemaskini dan disemak oleh Pentadbir
/ Pergerakan 23.3 Rekod Keluar/Masuk Murid Disediakan dan kemaskini
23.4 Rekod Pergerakan
Disediakan dan kemaskini
Guru/PPM

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN

Item 24 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang

BAHAGIAN G : KREATIVITI / INOVASI

SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
Mengadakan pendekatan pengajaran yang dapat
24. 24.1 Inovasi Dalam P&P
meningkatkan lagi pencapaian murid prasekolah.
Projek melibatkan murid yang berunsur pendidikan dan
24.2 Projek Berunsur Pendidikan
Lain-Lain didokumentasikan.
Program Projek melibatkan ibu bapa bagi tujuan kecemerlangan
24.3 Projek/Program Tambahan
pengurusan prasekolah dan didokumentasikan.
Menyediakan sudut-sudut tambahan selain yang ditetapkan
24.4 Sudut-Sudut Tambahan
bagi meningkatkan kecemerlangan murid prasekolah.
Projek/program yang mempunyai hubungan dengan agensi
24.5 Jalinan Dan Jaringan
lain dan didokumentasikan.

JUMLAH SKOR

JUMLAH SKOR KESELURUHAN


RUMUSAN PENILAIAN PROGRAM PRASEKOLAH TERBILANG
PERINGKAT NEGERI PAHANG 2015

PPD
NAMA SEKOLAH
NAMA GURU BESAR
NAMA GURU
NAMA KELAS
TARIKH

SKOR KESELURUHAN BIDANG


Skor
Bahagian Bidang Skor Penuh Wajaran Pencapaian
Diperolehi
A Infrastruktur Kelas Prasekolah 44 10%
B Pengurusan Kurikulum 112 30%
C Pengurusan Fizikal 52 10%
D Pengurusan Kewangan 40 10%
E Pengurusan Luar Bilik Darjah 32 10%
F Pengurusan dan Pentadbiran Am 80 20%
G Kreativiti / Inovasi 20 10%

JUMLAH 380 100%

PENGIKTIRAFAN BINTANG
Wajaran Kategori Bintang Pencapaian Catatan / Ulasan

91% Terbilang 5
81-90 Gemilang 4
71-80 Cemerlang 3
51-70 Baik 2
< 50 Sederhana 1

_____________________________ Tarikh : ____________________


Tandatangan Pemantau dan Cap
PROGRAM PRASEKOLAH TERBILANG PERINGKAT NEGERI PAHANG 2015
INSTRUMEN PEMANTAUAN

Item 1 - 3 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Rosak
2 Ada Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada dan Lengkap
4 Ada, Lengkap dan Berfungsi

BAHAGIAN A : INFRASTRUKTUR KELAS PRASEKOLAH


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
1. 1.1 Keadaan Kelas / Bangunan Ada label kelas prasekolah/Ada imej kelas Prasekolah.
4
Ada pandu arah ke kelas prasekolah.
Infrastuktur 1.2 Longkang / Tempat Laluan Bertutup sekurang-kurangnya tempat laluan.
4
Luaran Tidak tersumbat, bersih dan terjaga.
1.3 Tempat Membuang Sampah Tong/ bakul sampah beralas plastik.
4
Bersih, bertutup dan terurus.
2. 2.1 Ruang Penyediaan Makanan Bersih, kemas dan teratur. 4

Kemudahan 2.2 Peralatan Dapur ( pinggan, Mencukupi ( mengikut bilangan murid ), berfungsi , bersih,
4
Asas mangkuk, periuk, cawan dll ) selamat untuk digunakan dan berlabel untuk item tertentu.
2.3 Bilik Air ( kanak-kanak lelaki /
Berasingan ( lelaki dan perempuan ) dan berlabel.
perempuan ) Baik dan berfungsi.
4
Alat kebersihan tersedia dan ada alas kaki.
Sinki bersih dan berfungsi.
2.4 Bekalan Air Bekalan air bersih. Ada langkah penjagaan ( jika terputus
4
bekalan ).
3. 3.1 Alat Pemadam Api Belum tamat tempoh luput.
Berfungsi dan digantung di tempat yang sesuai dan mudah 4
diambil ( tidak terlindung ).
Keselamatan 3.2 Pelan Latihan Kecemasan Pelan latihan jelas dan dipamerkan.
dan Jadual Latihan Kecemasan Ada pandu arah. 4
Ada buku catatan latihan kecemasan ( 2 kali setahun ).
3.3 Peti Pertolongan Cemas Ubat sapu sahaja.
Peralatan cukup dan belum tamat tempoh luput. 4
Diletak ditempat yang tidak dapat dicapai oleh murid.
3.4 Pendawaian Elektrik Penyambungan serta penggunaan yang betul dan selamat. 4

JUMLAH SKOR 44 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 44

Item 4 - 10 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang
BAHAGIAN B : PENGURUSAN KURIKULUM
SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
4.1 Carta Organisasi Organisasi Jawatankuasa Pengurusan Kelas Prasekolah dan
4. 4
dipamerkan.
Pengurusan 4.2 Takwim Prasekolah Dibuat berdasarkan tahun semasa.
Jawatankuasa Perancangan aktiviti tahunan mengikut takwim dan 4
Kurikulum difailkan.
4.3 Mesyuarat Beragenda Ada surat panggilan .
Minit mesyuarat difailkan. 4
Minit mesyuarat mengikut prosedur terkini.
5. 5.1 Tempoh Pengajaran 4 jam sehari ( Kanak-kanak 5+ ).
3.5 jam sehari ( Kanak-kanak 4+ ).
5.2 Peruntukan Masa Minimum Sekolah Kebangsaan :
Untuk Bahagian Instruktional 600 minit : Bahasa Malaysia
Prasekolah 600 minit : Bahasa Inggeris
Sekolah Jenis Kebangsaan : 4
400 minit : Bahasa Malaysia
400 minit : Bahasa Inggeris
400 minit : Bahasa Cina / Tamil

Peruntukan masa untuk aktiviti teras dan bertema yang cukup


dan menepati Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan.

Perancangan 5.3 Bahan Kurikulum Ada bahan kurikulum ( KSPK dan Modul Teras dan
4
Mengajar Bertema Prasekolah ).
5.4 Buku Persediaan Mengajar Buku persediaan mengajar disediakan mengikut format yang
ditetapkan. 4
Ada bersama guru.
5.5 Penjadualan ( kelas dan guru ) Jadual Waktu Kelas dan persendirian disediakan dan
4
dipamerkan.
Disediakan mengikut kurikulum, bilangan minggu dan
5.6 Rancangan Tahunan
bertema.
4
Perancangan tahunan lengkap, ada pemeringkatan dan
dibukukan.
5.7 Rancangan Harian Kemas kini dan ada bersama guru.
Mengikut format ( tunjang, standard pembelajaran, aktiviti dan
bahan ). 4
Mempunyai penulisan Impak dan Refleksi
Disemak dan ditanda tangani.
6.1 Pendekatan Bertema Berasaskan tema, sesuai dengan standard pembelajaran/
6.
aktiviti.
Melibatkan aktiviti bermain ( secara terancang dan berstruktur
6.2 Belajar Melalui Bermain
).
6.3 Inkuari Penemuan Mengandungi aktiviti ‘hands-on’ dan guru sebagai fasilitator. 4
Pendekatan 6.4 Pendekatan Bersepadu Bahan disediakan mengikut kesesuaian.
P&P Kesepaduan sekurang-kurangnya 4 tunjang / kemahiran.
Kesepaduan sesuai ( jelas dan terancang ).
6.5 Pembelajaran Berasaskan Pengajaran dan pembelajaran melibatkan murid.
Projek Mengandungi aktiviti ‘hands-on’.
Guru/pembantu bertindak sebagai Fasilitator.
6.6 Pembelajaran Masteri Melibatkan murid dalam penguasaan bahasa dan kemahiran.
6.7 Pembelajaran Kontekstual Melibatkan murid dalam aktiviti yang berkait dengan 4
pengalaman sedia ada dan alam persekitaran murid.
6.8 Pengajaran Berdasarkan Guru mengenal pasti perbezaan individu.
Kepelbagaian Kecerdasan Mempelbagaikan kaedah dan teknik .
Menjalankan aktiviti projek bagi tema-tema tertentu dengan
menggabungkan beberapa tunjang.
7. 7.1 Berkaitan Dengan Kemahiran Sesuai dengan tema / kemahiran.
4
Yang Diajar

Penggunaan 7.2 Bersesuaian Dengan Tema Berkaitan dengan tajuk/hasil pembelajaran. 4


BBM 7.3 Saiz BBM Sesuai dengan aktiviti kelas/kumpulan atau Individu. 4
7.4 Sesuai Dengan Tahap Mengambilkira perbezaan individu.
4
Kebolehan Pelajar
7.5 Menarik Merangsang minat murid. 4
8. 8.1 Perancangan (Sekurang- Pusat pembelajaran dilabelkan. 4 pusat pembelajaran
Pusat-Pusat kurangnya mempunyai 4 pusat ( Pusat Komunikasi, Pusat Sains dan Teknologi, Pusat
Pembelajaran pembelajaran) Manipulatif dan Kreativiti, Pusat Fizikal, Pusat Kerohanian, 4
dan Pengisian Sikap dan Nilai )
Mempunyai bahan pembelajaran.
8.2 Pengisian Bahan-bahan bersesuaian dan mencukupi.
4
Tersusun dan mudah diakses.
8.3 Pengendalian Pusat pembelajaran digunakan secara berkesan 4
9.1 Maklumat Peribadi Mengandungi maklumat diri, keluarga dan kesihatan
9. 4
Maklumat kemaskini.
9.2 Rekod Pemerhatian Pemerhatian terhadap tingkahlaku, perbualan dan hasil kerja
( Rekod Anekdot & Rekod murid
4
Penilaian Dan Berterusan ) Dicatat mengikut format yang telah ditetapkan dan melibatkan
Pentaksiran murid-murid tertentu sahaja.
9.3 Rekod Perkembangan dan Dirumus mengikut tunjang dan kemaskini. ( semua murid )
4
Kemajuan Murid Ditandatangani oleh guru, guru besar dan Ibubapa.
9.4 Hasil Kerja Mengandungi hasil kerja terpilih yang memperlihatkan
perkembangan murid dari masa ke semasa.
4
Mempunyai catatan penilaian guru - Borang kemasukan
prasekolah, rekod-rekod murid dan lain-lain yang berkaitan
Pemerhatian terhadap pencapaian murid mengikut konstruk
9.5 Standard Prestasi 4
yang telah ditetapkan. ( semua murid )
9.6 Senarai Semak dan Skala Kemaskini.
4
Kadar Berkaitan dengan standard pembelajaran.
10. 10.1 Kebolehan Lisan Menggunakan bahasa yang betul dalam komunikasi. 4
Pencapaian 10.2 Kebolehan 4M Boleh membaca, menulis, mengira dan menaakul mengikut
4
Keberkesanan tahap perkembangan.
Pengajaran dan 10.3 Nilai Murni Mengamalkan nilai-nilai murni ( bekerjasama,
Pembelajaran berdisiplin dll ). 4
Mempunyai kematangan kemahiran sosial.
JUMLAH SKOR 112 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 112

Item 11 - 12 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Ada Tetapi Tidak Kemaskini
2 Ada, Kemaskini Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada, Kemaskini dan Lengkap
4 Ada, Kemaskini, Lengkap dan Menarik

BAHAGIAN C : PENGURUSAN FIZIKAL


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
11. 11.1 Aspek Fizikal Kelas Bersih, menarik, tersusun dan selamat.
4
Peralatan selamat untuk digunakan.
Keceriaan 11.2 Pusat-Pusat Pembelajaran Berlabel, kemas, menarik dan selamat. 4
Dalam Bilik 11.3 Sudut Pameran / Hasil Kerja Ada, kemas, menarik dan terkini. 4
Darjah 11.4 Sudut Bacaan /Perpustakaan Disediakan, tersusun, menarik dan digunakan.
4
Mini Bahan bacaan mencukupi.
11.5 ABM Dipamerkan Berdasarkan tema dan kesesuaian hasil pembelajaran. 4
11.6 Keharmonian Hiasan/ Kemas dan menarik.
4
Kreativiti
11.7 Susunan Kerusi Meja &
Kemas dan selamat. 4
Perabot
11.8 Kebersihan Peralatan/Lantai Bersih, kering dan selamat. 4
12. 12.1 Aspek Fizikal Luar Bilik
Kawasan sekitar yang bersih, selamat dan ceria. 4
Darjah
Keceriaan Luar 12.2 Mempunyai Unsur-Unsur Bermaklumat dan berkaitan dengan standard pembelajaran
4
Bilik Darjah Pembelajaran
(Kaki Lima Kelas ) 12.3 Penyusunan Peralatan Sesuai, teratur dan kemas. 4
12.4 Kreativiti Sesuai dan harmoni. 4
12.5 Kebersihan Peralatan/ Lantai Bersih, kering dan selamat. 4

JUMLAH SKOR 52 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 52

Item 13 - 14 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Tidak Kemaskini
2 Ada, Kemaskini Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada, Kemaskini dan Lengkap
4 Ada, Kemaskini, Lengkap dan Menarik
BAHAGIAN D : PENGURUSAN KEWANGAN
SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
13. 13.1 Perancangan Setahun Makan Direkod dan difailkan.
Dokumen dan Minum Kemaskini dan disemak . 4
Kewangan
13.2 Perancangan setahun Direkodkan, difailkan, kemaskini dan disemak .
4
perkapita
13.3 Perancangan Setahun Direkodkan, difailkan, kemaskini, disemak dan disertakan
4
Kokurikulum dengan kertas kerja program kokurikulum.
13.4 Stok Bahan Basah Dan Kering Disediakan 4

13.5 Nota Minta Pengisian borang dibuat setiap pembelian. 4


Mengandungi salinan tuntutan baucer, bil dan resit belian
13.6 Salinan Dokumen Kewangan 4
Disediakan, kemas kini dan ditandatangani oleh guru besar.
14. 14.1 Harta Modal Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
4
Borang KEW.PS 2.
Pengurusan 14.2 Inventori Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
4
Stok Borang KEW.PS 1, PS 3 dan PS 4.
14.2 Bekalan Pejabat Direkod, difail dan dikemaskini menggunakan
4
Borang KEW.PS 11.

14.4. Disemak oleh GB/Pentadbir Disemak dan ditandatangani oleh Guru Besar atauPentadbir. 4

JUMLAH SKOR 40 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 40

Item 15 - 17 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada
1 Ada Tetapi Rosak / Tidak Berfungsi
2 Ada Tetapi Tidak Lengkap
3 Ada dan Lengkap
4 Ada, Lengkap dan Berfungsi

BAHAGIAN E : PENGURUSAN LUAR BILIK DARJAH

SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
15. 15.1 Alat Permainan Luar Sekurang-kurangnya 4 item permainan luar. 4
Alat Permainan 15.2 Susunan Peralatan Sesuai, selamat dan berlabel. 4
Luar 15.3 Peralatan Berfungsi Sesuai dengan ruang / penempatan. 4

16. 16.1 Paip Disediakan Di luar bilik darjah. 4

Tempat Wuduk 16.2 Berfungsi dan Selamat Paip berfungsi, bersih dan air tidak bertakung.
4
17. 17.1 Disediakan Di petak semaian atau berpasu. 4

Sudut Sains 17.2 Peralatan Mencukupi dan tersusun. 4

17.3 Digunakan Untuk P&P Berkaitan dengan tajuk/ standard pembelajaran. 4

JUMLAH SKOR 32 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 32

Item 18 - 23 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang

BAHAGIAN F : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN AM


SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
18.
Pengurusan 4
18.1 Carta Organisasi Berdasarkan tahun semasa dan dipamerkan.
Jawatankuasa
Prasekolah 18.2 Takwim Prasekolah Disediakan berdasarkan tahun semasa. 4

19. 19.1 Menu Harian Sesuai dan dipamerkan. 4


19.2 Rekod Pelawat Disediakan. 4
Perancangan 19.3 Biodata Guru / PPM Dimasukkan ke dalam buku Rancangan Mengajar /
4
Fail Meja.
19.4 Biodata Murid Dipamerkan. 4
19.5 Perekodan Dan Dokumentasi Fail disediakan dan ada nombor rujukan.
Kemas dan tersusun.
4
Sistematik dan diurus dengan baik.
Rujuk fail-fail yang disediakan.
20. 20.1 Senarai tugas/Fail Meja Dibukukan. 4

Pembantu 20.2 Catatan tugasan harian Dicatat dan kemaskini. 4


Pengurusan 20.3 Penampilan diri dan
Mengikut penilaian pemantau. 4
Murid Kerjasama

21. 21.1 Fail Pencerapan Pentadbir Disediakan.


4
Pentadbiran Ada jadual pencerapan ( 4 X setahun ).
21.2 Rekod Pencerapan Mengandungi pencerapan pengurusan dan kurikulum. 4
22. 22.1 Carta Organisasi Jawatankuasa Pewaris dipamerkan 4
22.2 Takwim Ada perancangan aktiviti setahun.
4
Penglibatan Aktiviti didokumentasi
Ibubapa/ 22.3 Aktiviti Ibubapa dilibatkan dalam aktiviti kurikulum dan kokurikulum.
Komuniti Sumbangan ibubapa/komuniti ( kewangan, tenaga atau 4
barangan )
22.4 Pelaporan Perkembangan Mengadakan perjumpaan dengan ibubapa sekurang-
Murid kurangnya 2 kali setahun. 4
4
Berbincang mengenai perkembangan dan potensi murid.
23. 23.1 Rekod Kedatangan
Disediakan dan kemaskini 4
Rekod Guru/PPM
Kedatangan 23.2 Rekod Kedatangan Murid Disediakan,kemaskini dan disemak oleh Pentadbir 4
/ Pergerakan 23.3 Rekod Keluar/Masuk Murid Disediakan dan kemaskini 4
23.4 Rekod Pergerakan
Disediakan dan kemaskini 4
Guru/PPM

JUMLAH SKOR 80 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 80

Item 24 : Panduan penentu skor seperti berikut :


0 Tiada / Tidak Memuaskan
1 Memuaskan
2 Sederhana
3 Baik
4 Cemerlang

BAHAGIAN G : KREATIVITI / INOVASI

SKOR MARKAH
DIMENSI ASPEK YANG DINILAI
4 3 2 1 0
Mengadakan pendekatan pengajaran yang dapat
24. 24.1 Inovasi Dalam P&P 4
meningkatkan lagi pencapaian murid prasekolah.
Projek melibatkan murid yang berunsur pendidikan dan
24.2 Projek Berunsur Pendidikan 4
Lain-Lain didokumentasikan.
Program Projek melibatkan ibu bapa bagi tujuan kecemerlangan
24.3 Projek/Program Tambahan 4
pengurusan prasekolah dan didokumentasikan.
Menyediakan sudut-sudut tambahan selain yang ditetapkan
24.4 Sudut-Sudut Tambahan 4
bagi meningkatkan kecemerlangan murid prasekolah.
Projek/program yang mempunyai hubungan dengan agensi
24.5 Jalinan Dan Jaringan 4
lain dan didokumentasikan.

JUMLAH SKOR 20 0 0 0 0

JUMLAH SKOR KESELURUHAN 20


RUMUSAN PENILAIAN PROGRAM PRASEKOLAH TERBILANG
PERINGKAT NEGERI PAHANG 2015

PPD
NAMA SEKOLAH
NAMA GURU BESAR
NAMA GURU
NAMA KELAS
TARIKH

SKOR KESELURUHAN BIDANG


Skor
Bahagian Bidang Skor Penuh Wajaran Pencapaian
Diperolehi
A Infrastruktur Kelas Prasekolah 44 10% 44 10.00%
B Pengurusan Kurikulum 112 30% 112 30.00%
C Pengurusan Fizikal 52 10% 52 10.00%
D Pengurusan Kewangan 40 10% 40 10.00%
E Pengurusan Luar Bilik Darjah 32 10% 32 10.00%
F Pengurusan dan Pentadbiran Am 80 20% 80 20.00%
G Kreativiti / Inovasi 20 10% 20 10.00%

JUMLAH 380 100% 380 100%

PENGIKTIRAFAN BINTANG
Wajaran Kategori Bintang Pencapaian Catatan / Ulasan

91% Terbilang 5
81-90 Gemilang 4
71-80 Cemerlang 3
51-70 Baik 2
< 50 Sederhana 1

_____________________________ Tarikh : ____________________


Tandatangan Pemantau dan Cap