Anda di halaman 1dari 3

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Case
dengan judul “Tinea Unguium”. Case ini diajukan dalam rangka melaksanakan tugas
intership dan juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis serta pembaca
mengenai gastroenteritis dan dehidrasi. Dalam kesempatan ini penulis ingin
menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan
selama penyusunan Case ini, kepada dr. Eva Lestari, M.Kes selaku pembimbing
intership di Puskesmas Air Itam.
Penulis menyadari Case ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis
mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun dari semua pihak agar Case ini
dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi semua pihak yang membacanya. Penulis
memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan
dalam Case ini.

Pangkal Pinang, Februari 2018

Penulis
DAFTAR ISI

Halaman Judul............................................................................................................I
Kata Pengantar...........................................................................................................2
Daftar Isi.....................................................................................................................3
Bab I Pendahuluan.....................................................................................................4
Bab II Laporan Kasus.................................................................................................5
2.1 Identitas................................................................................................................5
2.2 Anamnesis............................................................................................................6
2.3 Pemeriksaan Fisik................................................................................................9
2.4 Diagnosis kerja.....................................................................................................13
2.5 Pemeriksaan anjuran............................................................................................13
2.6 Penatalaksanaan...................................................................................................13
2.7 Prognosis..............................................................................................................13
Bab III Tinjauan Pustaka............................................................................................14
Bab III Pembahasan...................................................................................................42
Daftar pustaka............................................................................................................44

2
3