Anda di halaman 1dari 22

PELAN STRATEGIK LINUS SKRR 2016

Catatan untuk Guru Penyelaras LINUS :

1. Guru penyelaras LINUS perlu menyediakan Data murid dan headcount LINUS di dalam template yang diberikan. Guru perlu mengisi
ruang TOV dan ETR sahaja, OTI adalah auto calculation. Cetak dan masuk dalam fail induk dan fail konsep.

2. Pelan strategik:

- Pelan strategik yang diberikan adalah Pelan Strategik FasiLINUS PPDM sebagai rujukan kepada sekolah

- Dinasihatkan supaya merancang dan membuat pelan strategik mengikut kesesuaian sekolah masing-masing

- SWOT dan TOWS perlu disediakan untuk LBM, Numerasi dan LBI (3 set)

- Pelan Strategik boleh digabungkan menjadi 1 untuk LBM, LBI dan Numerasi.

- Senaraikan isu strategik. Sekiranya isu strategik adalah 5, Pelan Taktikal dan Pelan Tindakan perlu ada 5. Tetapi berkemungkinan
pelan operasi lebih daripada 5. Pelan Operasi sila rujuk kepada ruang Inisiatif/Strategi Pelan Tindakan dan ruang Aktiviti/Program
Pelan Taktikal.

1
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

2
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah


memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,
emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

3
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

MATLAMAT LINUS SK PEREMBA


 Menghapuskan masalah buta huruf dalam kalangan murid Tahap 1.
 Melahirkan murid yang menguasai asas literasi dan numerasi dengan mencapai KPI NKRA-LINUS 100%
pada Tahun 2018 dan tahun-tahun seterusnya
 Melahirkan guru yang berdedikasi dalam menjalankan PdP LINUS dengan kaedah serta pendekatan
yang kreatif dan inovatif secara optimum.

4
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PERANCANGAN STRATEGIK 2018

BIDANG TERAS ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF

1. Masih ada murid yang tidak dapat 1. Semua murid akan menguasai  Masalah buta huruf dan tidak menguasai
menguasai asas Literasi Bahasa asas Literasi Bahasa Malaysia, kemahiran asas bagi murid-murid tahap 1
Malaysia, Numerasi dan Literasi Numerasi dan Literasi Bahasa dapat dihapuskan menjelang tahun 2015 dan
Bahasa Inggeris kerana lemah Inggeris 100% selepas tamat tahun-tahun seterusnya.
dan kurang bermotivasi. pendidikan tahap I sekolah
rendah.  Meningkatkan kualiti PdP guru LINUS di dalam
bilik darjah LINUS dan kelas pemulihan

2. Masih terdapat ibu bapa atau 4. Semua sekolah mematuhi  Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama
waris yang tidak dapat menerima prosedur dalam mengenalpasti dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
dan mengakui bahawa anak Murid Berkeperluan Khas dan Murid Berkeperluan khas dan murid
PENGURUSAN mereka dalam kategori murid murid bermasalah bermasalah pembelajaran dan menempatkan
AKADEMIK berkeperluan khas dan murid pembelajaran mengikut garis mereka di sekolah pendidikan khas
(LINUS) bermasalah pembelajaran di panduan yang ditetapkan.
sekolah harian biasa (Borang IPP2M dan ID).

3. Masih terdapat ibu bapa yang 3. Pihak pentadbir sekolah,  Memastikan pihak pentadbir sekolah.
memandang ringan terhadap Penolong Kanan HEM dan Penolong kanan HEM dan kaunselor memberi
kehadiran murid ke sekolah dan kaunselor sekolah memainkan tumpuan spesifik terhadap murid yang sering
terdapat segelintir murid yang peranan dalam menyelesaikan tidak hadir ke sekolah.
sering tidak hadir ke sekolah masalah ketidakhadiran murid  Menganjurkan dan melaksanakan Program
ke sekolah. Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke
sekolah

5
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

4. Masih terdapat ibu bapa atau 4. Semua sekolah mematuhi  Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama
waris yang tidak dapat menerima prosedur dalam mengenalpasti dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti
dan mengakui bahawa anak Murid Berkeperluan Khas dan Murid Berkeperluan khas dan murid
mereka dalam kategori murid murid bermasalah bermasalah pembelajaran dan menempatkan
berkeperluan khas dan murid pembelajaran mengikut garis mereka di sekolah pendidikan khas
bermasalah pembelajaran di panduan yang ditetapkan.  Memastikan murid bermasalah pembelajaran
sekolah harian biasa (Borang IPP2M dan ID). menghadiri Program Outreach.

6
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN TINDAKAN
BIDANG TERAS : PENGURUSAN AKADEMIK (LINUS)

ISU STRATEGIK 1: Masih ada murid yang tidak dapat menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris kerana
lemah dan kurang bermotivasi.

MATLAMAT STRATEGIK: Semua murid akan menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris 100% selepas tamat
pendidikan tahap I sekolah rendah.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2014 2015 2016 2017
(% MURID)
1. Meningkatkan kualiti PdP guru % Murid LBM LBM & LBM & LBM & Mengadakan ‘Lesson Study’
LINUS di dalam bilik darjah LINUS T1: 87.40 NUMERASI NUMERASI NUMERASI dan Bengkel Pembinaan
dan kelas pemulihan T2: 92.90 90% 97% 100% Bahan Bantuan Mengajar
T3: 97.45 MURID TAHUN MURID TAHUN MURID TAHUN untuk guru LINUS.
1 2015 2 2015/2016 3 2015/2016/
NUMERASI 2017
T1: 92.72
T2: 94.96 LBI LBI LBI
MURID TAHAP I
T3: 98.41 67% 97% 100%
MURID TAHUN MURID TAHUN MURID TAHUN
1 2015 2 2015/2016 3 2015/2016/
LBI
2017
T1: 88.00
T2: 89.25
T3: -

2. Masalah buta huruf dan tidak Berdasarkan Berdasarkan Mengadakan Program Bijak
LBM – 73 LBM – 73
menguasai kemahiran asas data murid data murid Baca untuk murid LINUS.
Numerasi – Numerasi –
bagi murid-murid tahap 1 LINUS tidak LINUS tidak
Bil. Murid LINUS 50 50
dapat di atasi menjelang menguasai menguasai
LBI 135 LBI 135
tahun 2018 dan tahun-tahun K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun
orang murid orang murid
seterusnya 2/2015 2/2015

7
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

ISU STRATEGIK 2 : Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang kurang
memberi tumpuan tehadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK: Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2014 2015 2016 2017

1. Memastikan semua pihak akur Ikut program sekolah


% Pihak
kepada garis panduan LINUS 95%
pentadbir & 100% 100% 100%
NKRA yang telah ditetapkan dan
Guru LINUS
memberi tumpuan kepada
Program LINUS 2.0.

8
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat guru LINUS dan guru ganti yang tidak dapat menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan betul dan
mengikut ketetapan
MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2014 2015 2016 2017

1. Memastikan guru mentadbir Pihak sekolah mengadakan :


saringan LINUS membaca, i. Taklimat Pentadbiran
lisan dan bertuils mengikut Saringan
ketetapan Manual Am dan ii. memanggil pihak
Manual Pentadbiran Guru LINUS di Guru LINUS di Guru LINUS di yang pakar iaitu Faci
Kesemua Guru
Saringan LINUS
kesemua 72 kesemua 72 kesemua 72 Linus PPD
buah sekolah buah sekolah buah sekolah
2. Penguasaan sesuatu konstruk
dapat diukur oleh guru
mengikut satu tempoh masa
yang ditetapkan

3. Memastikan Guru Penyelaras Mengadakan :


LINUS/ Guru Data mengisi Kesemua Guru ii. Bengkel Pengisian
Guru Guru Guru Guru
Penyelaras /
data saringan dalam Portal Penyelaras / Penyelaras / Penyelaras / Penyelaras / Data dan menganalisis
Guru Data di
NKRA dan menganalisis data kesemua 72
Guru Data di Guru Data di Guru Data di Guru Data di data sekolah
sekolah dengan tepat dan 71/72 buah kesemua 72 kesemua 72 kesemua 72
buah sekolah
dalam tempoh yang sekolah buah sekolah buah sekolah buah sekolah
rendah
ditetapkan

9
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

ISU STRATEGIK 4 : Masih terdapat ibu bapa atau waris yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori
murid berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran
mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2014 2015 2016 2017

1. Menyedarkan ibu bapa supaya 1. Pihak sekolah merancang


bekerjasama dengan pihak dan melaksanakan
sekolah untuk mengenalpasti Berdasarkan Berdasarkan Program Jerayawara LINUS
LBM – 73 LBM – 73
Murid Berkeperluan Khas dan Ibu bapa atau data murid data murid di peringkat sekolah untuk
Numerasi –50 Numerasi –50
murid bermasalah pembelajaran waris Murid LINUS tidak LINUS tidak menyedarkan ibu bapa
LBI 135 LBI 135
dan menempatkan di sekolah LINUS menguasai menguasai dan komuniti setempat
orang murid orang murid
pendidikan khas K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun tentang kepentingan
2/2015 2/2015 menjayakan Program
LINUS2.0 NKRA.

2. Memastikan murid bermasalah 2. Menghadiri Program PRA


pembelajaran menghadiri Outreach
Program PRA Outreach dan 3. Menghadiri Program
Berdasarkan Berdasarkan
Program Outreach anjuran BPSH Outreach
LBM – 73 LBM – 73 data murid data murid
dengan kerjasama Jabatan
Numerasi –50 Numerasi –50 LINUS tidak LINUS tidak
Pendidikan, Jabatan kebajikan Bil. Murid LINUS
LBI 135 LBI 135 menguasai menguasai
Masyarakat, Pegawai Bank
orang murid orang murid K1-K2 Tahun K1-K2 Tahun
Simpanan Nasional dan Jurulatih
2/2015 2/2015
Utama untuk mengesahkan
murid bermasalah
pembelajaran.

10
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN TINDAKAN (CONTOH)

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah
MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah
ketidakhadiran murid ke sekolah.

SASARAN
OBJEKTIF KPI INISIATIF / STRATEGI
TOV 2014 2015 2016 2017
Pihak sekolah merancang
1. Memastikan pihak pentadbir 20 orang 20 orang dan mengadakan:
sekolah. Penolong kanan HEM murid Tahun murid Tahun Berdasarkan Berdasarkan i. Sesi perjumpaan
dan kaunselor memberi 1/2014 2/2015 data murid data murid dengan ibu bapa atau
tumpuan spesifik terhadap murid Bil. Murid tidak hadir ke tidak hadir ke waris.
yang sering tidak hadir ke 13 orang 13 orang sekolah sekolah ii. Lawatan ke rumah
sekolah. murid Tahun murid Tahun Tahun 2015 Tahun 2016
2/2014 3/2015

2. Menganjurkan dan Pihak sekolah merancang


15 buah
melaksanakan Program Berdasarkan Berdasarkan dan melaksanakan Program
sekolah yang
Intervensi untuk murid yang tidak (100%) 15 data murid data murid Intervensi di peringkat sekolah
% Guru mempunyai
hadir ke sekolah buah sekolah tidak hadir ke tidak hadir ke untuk menangani masalah
murid tidak
sekolah sekolah ketidakhadiran murid ke
hadir
Tahun 2015 Tahun 2015 sekolah.

11
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)

ISU STRATEGIK 2 : Terdapat guru Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris serta pihak pentadbir sekolah yang kurang
memberi tumpuan tehadap pencapaian LINUS dan pelaksanaan program LINUS di peringkat sekolah.

MATLAMAT STRATEGIK : Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.

OBJEKTIF : 1. Memastikan semua pihak akur kepada garis panduan LINUS NKRA yang telah ditetapkan.

Strategi : FasiLINUS mengadakan : i. Lawatan Bimbingan LINUS ii.Taklimat Guru Penyelaras LINUS
Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Lawatan Bimbingan LINUS FasiLINUS Sepanjang 1. Pihak sekolah 100% Pihak Laporan
tahun akur kepada garis pentadbir & Bimbingan
panduan LINUS2.0 Guru LINUS LINUS
NKRA
2. Guru Penyelaras
LINUS dapat
mengendalikan
Pengurusan
Sistem Fail LINUS
dengan baik
3. Meningkatkan
kualiti PdP kelas
LINUS

12
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)

ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat guru LINUS dan guru ganti yang tidak dapat menjalankan Pentadbiran Saringan LINUS dengan betul dan
mengikut ketetapan

MATLAMAT STRATEGIK : Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut
ketetapan Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan

OBJEKTIF : 1. Memastikan guru mentadbir saringan LINUS membaca, lisan dan bertuils mengikut ketetapan Manual Am dan Manual
Pentadbiran Saringan
1. Penguasaan sesuatu konstruk dapat diukur oleh guru mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan
2. Memastikan Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data mengisi data saringan dalam Portal NKRAdan menganalisis data sekolah
dengan tepat dan dalam tempoh yang ditetapkan.

Strategi : Mengadakan i. Taklimat Pentadbiran Saringan ii. Lawatan Pentadbiran Saringan


iii. Bengkel Pengisian Data dan menganalisis data sekolah

Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Taklimat Pentadbiran FasiLINUS 2 kali setahun Guru Guru LINUS di Kursus
Saringan Penyelaras kesemua 72 Dalaman
yang buah sekolah
menghadiri mendapat
taklimat maklumat cara
menyampaika pentadbiran
n maklumat saringan
terperinci
kepada guru
LINUS
2. Lawatan Pentadbiran FasiLINUS 2 kali setahun Kesemua guru Guru LINUS di Lawatan
Saringan LINUS kesemua 72 Pentadbiran
melaksanakan buah sekolah Saringan
pentadbiran
saringan
mengikut
ketetapan

13
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN TAKTIKAL (CONTOH)

ISU STRATEGIK 4 : Masih terdapat ibu bapa yang tidak dapat menerima dan mengakui bahawa anak mereka dalam kategori murid
berkeperluan khas dan murid bermasalah pembelajaran di sekolah harian biasa

MATLAMAT STRATEGIK : Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran
mengikut garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).

OBJEKTIF : 1. Menyedarkan ibu bapa supaya bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan
murid bermasalah pembelajaran dan menempatkan di sekolah pendidikan khas
2. Memastikan murid bermasalah pembelajaran menghadiri Program PRA Outreach dan Program Outreach anjuran BPSH
dengan kerjasama Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan Nasional dan Jurulatih
Utama untuk mengesahkan murid bermasalah pembelajaran.

Strategi : 1. Pihak sekolah merancang dan melaksanakan Program Jerayawara LINUS di peringkat sekolah untuk menyedarkan ibu bapa dan
komuniti setempat tentang kepentingan menjayakan Program LINUS2.0 NKRA.
2. Mengadakan Program PRA Outreach
3. Mengadakan Program Outreach

Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi
1. Program Jerayawara LINUS Pihak Pentadbir Sekolah April – Ogos Mengenalpasti Ibu bapa atau
di peringkat sekolah Murid waris Pemantauan
Berkeperluan LBM – 73 program di
Khas dan murid Numerasi – 50 peringkat
bermasalah LBI 135 sekolah
pembelajaran Orang murid
dan
menempatkan
di sekolah
pendidikan
khas

14
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

2. Program PRA Outreach dan Kesemua murid


Program Outreach FasiLINUS, Jurulatih Utama, April – Mei yang Pengesahan
BPSH, Jabatan Pendidikan, mempunyai doktor pakar
LBM – 73
Jabatan kebajikan masalah
Numerasi – 50
Masyarakat, Pegawai Bank pembelajaran
LBI 135
Simpanan Nasional disahkan
Orang murid
sebagai Murid
Berkeperluan
Khas

15
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

(CONTOH PELAN TAKTIKAL)


ISU STRATEGIK 3 : Masih terdapat ibu bapa yang memandang ringan terhadap kehadiran murid ke sekolah dan terdapat segelintir murid
yang sering tidak hadir ke sekolah

MATLAMAT STRATEGIK : Pihak pentadbir sekolah, Penolong Kanan HEM dan kaunselor sekolah memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah
ketidakhadiran murid ke sekolah.

OBJEKTIF : 1. Memastikan pihak pentadbir sekolah. Penolong kanan HEM dan kaunselor memberi tumpuan spesifik terhadap murid
yang sering tidak hadir ke sekolah.
2. Menganjurkan dan melaksanakan Program Intervensi untuk murid yang tidak hadir ke sekolah

Strategi : Mengadakan Bengkel BBM kepada guru-guru LINUS dan pemantauan berterusan.
Pelan
Bil. Aktiviti/Program Tanggungjawab Tempoh/Hari Kos/Sumber Output KPI
Kontigensi

1. Pihak sekolah merancang Pihak pentadbir sekolah Sepanjang Mengambil Pemantauan


dan mengadakan: Penolong Kanan HEM tahun langkah atau program di
i. Sesi perjumpaan Kaunselor sekolah (Januari – tindakan yang 20 orang murid peringkat
dengan ibu bapa Guru Penyelaras LINUS November) sewajarnya Tahun 2/2015 sekolah
atau waris. Guru LINUS untuk
ii. Lawatan ke membolehkan 13 orang murid
rumah murid hadir ke Tahun 3/2015
2. sekolah
Program Intervensi Sekolah

16
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PELAN OPERASI (CONTOH)

PEMBINAAN PELAN OPERASI : PROGRAM 1

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 3


Nama Program Bengkel Pembinaan Bahan Bahan Bantuan Mengajar Murid LINUS
Semua murid akan menguasai asas Literasi Bahasa Malaysia, Numerasi dan Literasi Bahasa Inggeris 100% selepas tamat pendidikan
Objektif
tahap I sekolah rendah.
 Masalah buta huruf dan tidak menguasai kemahiran asas bagi murid-murid tahap 1 dalam daerah Timur Laut dapat
Matlamat dihapuskan menjelang tahun 2015 dan tahun-tahun seterusnya.
 Meningkatkan kualiti PdP guru LINUS di dalam bilik darjah LINUS dan kelas pemulihan
Tempoh 2 kali setahun (Mei/ Ogos)
Sasaran Guru LINUS 72 buah sekolah (LBM, Numerasi & LBI)
Kos
Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi
1. Mesyuarat 1 Pegawai Meja 1 hari Ketua Unit mempengerusikan
 Taklimat oleh pegawai Meja FasiLINUS mesyuarat
 Pelantikan AJK/JU
 Penetapan tarikh
 Hal-hal lain
2. Persiapan Pegawai Meja 1 minggu
 Tempat FasiLINUS
 Bahan untuk bengkel
 Penyediaan RF dan LO
3. Surat menyurat FasiLINUS 1 bulan
 Surat jemputan
 Penggunaan tempat
 Salinan ke JPN
4. Pelaksanaan/Pemantauan FasiLINUS 2 hari
 Guru-guru LINUS Jurulatih Utama LINUS
5. Penilaian FasiLINUS 2 hari
6. Laporan / Dokumentasi FasiLINUS 1 minggu

17
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 6


Nama program Taklimat Guru LINUS
Objektif semua pihak akur kepada garis panduan LINUS NKRA yang telah ditetapkan.
Semua guru LINUS serta pihak pentadbir sekolah di daerah Timur Laut memahami pelaksanaan Program LINUS2.0 NKRA serta
Matlamat
melahirkan warga sekolah yang berinformasi dan komited dalam bidang pendidikan.
Tempoh 2 kali setahun (Januari / April)
Sasaran Semua Guru Penyelaras LINUS
Kos
Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi
1. Taklimat Guru Penyelaras LINUS Ketua Unit UPA 2 kali setahun Ketua Unit UPA
 Taklimat oleh FasiLINUS Pegawai Meja LINUS mempengerusikan mesyuarat
 Pelantikan AJK dan agihan tugas Semua FasiLINUS
 Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
 Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
 Hal-hal lain
2. Persiapan Pegawai Meja LINUS 2 hari
 Tempat Semua FasiLINUS
 Bahan untuk taklimat
 Penyediaan RF dan LO
3. Surat menyurat Pegawai NKRA 1 hari
 Surat panggilan taklimat
 Penggunaan tempat
 Salinan ke JPN

4 Laporan/Dokumentasi FasiLINUS 1 minggu

18
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 7


Nama program Taklimat Pentadbiran Saringan 1 & 2 LINUS
1. Memastikan guru mentadbir saringan LINUS membaca, lisan dan bertuils mengikut ketetapan Manual Am dan Manual
Objektif Pentadbiran Saringan
2. Penguasaan sesuatu konstruk dapat diukur oleh guru mengikut satu tempoh masa yang ditetapkan
Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut ketetapan
Matlamat
Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan
Tempoh 2 kali setahun (Mac/Ogos)
Sasaran Guru Penyelaras LINUS 72 buah sekolah
Kos
Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi
1. Taklimat Pentadbiran Saringan 1 & 2 LINUS Ketua Unit UPA 2 kali setahun Ketua Unit UPA
 Taklimat oleh FasiLINUS Pegawai Meja LINUS mempengerusikan mesyuarat
 Pelantikan AJK dan agihan tugas Semua FasiLINUS
 Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
 Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
 Hal-hal lain
2. Persiapan Pegawai Meja LINUS 2 hari
 Tempat Semua FasiLINUS
 Bahan untuk taklimat
 Penyediaan RF dan LO
3. Surat menyurat Pegawai NKRA 1 hari
 Surat panggilan taklimat
 Penggunaan tempat
 Salinan ke JPN

4. Laporan/Dokumentasi FasiLINUS 1 minggu

19
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PEMBINAAN PELAN OPERASI: PROGRAM 9


Nama program Bengkel Pengisian Data Saringan 1 & 2 dalam portal NKRA
1. Memastikan Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data mengisi data saringan dalam Portal NKRAdan menganalisis data sekolah
Objektif
dengan tepat dan dalam tempoh yang ditetapkan.
Guru LINUS dapat menjalankan pentadbiran Saringan LINUS (Membaca, Lisan, dan Bertulis) dengan betul dan mengikut ketetapan
Matlamat
Manual Am dan Manual Pentadbiran Saringan
Tempoh 2 kali setahun (Mei/November)
Sasaran Guru Penyelaras LINUS/ Guru Data LINUS 72 buah sekolah
Kos
Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi
1. Bengkel Pengisian Data Ketua Unit UPA 2 kali setahun Ketua Unit UPA
 Taklimat oleh FasiLINUS Pegawai Meja mempengerusikan mesyuarat
 Pelantikan AJK dan agihan tugas Semua FasiLINUS
 Penetapan tarikh, tempat, pengisian
dan anggaran kos
 Kenal pasti penceramah dari kalangan
FasiLINUS
 Hal-hal lain
2. Persiapan Pegawai Meja LINUS 2 hari
 Tempat Semua FasiLINUS
 Bahan untuk taklimat
 Penyediaan RF dan LO
3. Surat menyurat Pegawai NKRA 2 hari
 Surat panggilan taklimat
 Penggunaan tempat
 Salinan ke JPN
Pelaksanaan Pegawai Meja LINUS
4.  Membantu guru-guru mengisi Data Semua FasiLINUS 2 kali setahun
secara hands-on / on-line Pegawai NKRA
Laporan/Dokumentasi
5  Data keseluruhan dihantar ke KPM Semua FasiLINUS 2 kali setahun
 Analisis Data dihantar ke JPN

20
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

PEMBINAAN PELAN OPERASI : PROGRAM 10


Nama program Program PRA Outreach & Program Outreach
Memastikan murid bermasalah pembelajaran menghadiri Program PRA Outreach dan Program Outreach anjuran BPSH dengan
Objektif kerjasama Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan Nasional dan Jurulatih Utama untuk
mengesahkan murid bermasalah pembelajaran.
Semua sekolah mematuhi prosedur dalam mengenalpasti Murid Berkeperluan Khas dan murid bermasalah pembelajaran mengikut
Matlamat
garis panduan yang ditetapkan. (Borang IPP2m dan ID).
Tempoh 2 kali setahun (Jun/ Julai)
73 orang murid LINUSLBM
Sasaran 50 orang murid LINUS Numerasi
135 orang murid LINUS LBI
Kos
Langkah Proses Aliran Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/Pelan Kontigensi
1. Program PRA Outreach & Program Outreach 2 kali setahun Ketua Unit UPA
 Perlantikan AJK dan agihan tugas Pegawai Meja LINUS mempengerusikan mesyuarat
 Penetapan tarikh, tempat, pengisian Semua FasiLINUS
dan anggaran kos
 Kenal pasti Jurulatih Utama
 Hal-hal lain

2. Persiapan Pegawai Meja LINUS 2 hari


 Tempat JPPP
 Bahan aktiviti Semua FasiLINUS
3. Surat menyurat Pegawai Meja LINUS 1 minggu
 Permohonan bantuan kepakaran JPPP
FasiLINUS, Jurulatih Utama, BPSH,
Jabatan Pendidikan, Jabatan kebajikan
Masyarakat, Pegawai Bank Simpanan
Nasional
 Permohonan penggunaan tempat
 Jemputan peserta
 Salinan JPN
4. Pelaporan / Dokumentasi FasiLINUS 1 minggu
 Laporan dan dokumentasi

21
PELAN STRATEGIK LINUS SKP 2018

22