Anda di halaman 1dari 12

Minggu ARAS 1 :

17 & 18 LOKUS MEMAHAMI KONSEP LOKUS


DALAM DUA DUA DIMENSI
DIMENSI  Menggunakan contoh
a) Menerangkan dan melakar kehidupan harian seperti
lokus bagi suatu objek yang laluan pergerakan mudah
bergerak. dan biasa suatu objek
b) Menentukan lokus bagi untuk memperkenalkan
suatu titik yang : konsep lokus
i. Berjarak tetap dari  Membincangkan lokus
satu titik tetap bagi suatu titik dalam
ii. Berjarak sama dari rajah yang diberikan.
dua titik tetap Contoh :
iii. Berjarak tetap dari Menghuraikan lokus bagi
satu garis lurus suatu titik yang berjarak
iv. Berjarak sama dari sama dari A dan C .
dua garis lurus yang
bersilang

c) Membina lokus bagi suatu A


titik yang memenuhi syarat C
berikut :
i) Berjarak tetap dari B
suatu titik tetap D
ii) Berjarak sama dari
dua titik tetap
iii) Berjarak tetap dari
satu garis lurus  Menggunakan contoh
iv) Berjarak sama dari kehidupan harian atau
dua garis bersilang permainan untuk
membincangkan
persilangan dua lokus.
 Menandakan
ARAS 2 : titik-titik
MEMAHAMI KONSEP berdasarkan
PERSILANGAN FOKUS keadaan:
a) Menentukan persilangan dua  Berjarak tetap
dari A dan C
lokus dengan melukis lokus
 3 cm dari A
yang memenuhi syarat
kedua-dua lokus.
D C

A B

Minggu ARAS 1
19 & 20 BULATAN MENGENAL DAN MELUKIS
BAHAGIAN BULATAN.

a) Mengenal pasti bulatan  Menggunakan perisian


sebagai satu set titik yang geometri dinamik untuk
sama jarak dari satu titik meneroka bahagian

tetap. bulatan.

b) Mengenal pasti bahagian  Memperkenalkan


konsep bulatan sebagai
bulatan : lokus.
i) Pusat
ii) Lilitan
iii) Jejari
iv) Diameter
v) Perentas
vi) Lengkok
vii) Sector
viii) Tembereng
c) Melukis :
i) Bulatan apabila jejari
dan pusat bulatan
diberi
ii) Diameter yang
melalui suatu titik
tertentu dalam satu
bulatan dengan pusat
bulatan diberi
iii) Perentas yang
melalui satu titik
pada lilitan apabila
ukuran panjang
diberi
iv) Sector apabila saiz
sudut pada pusat dan
jejari bulatan diberi
d) Menentukan;  Mengukur diameter dan
i) Pusat lilitan objek berbentuk
ii) Jejari bagi bulatan bulat
yang diberi
 Meneroka sejarah π.
menggunakan
pembinaan  Meneroka nilai π
menggunakan perisian
ARAS 2 geometri dinamik.
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
LILITAN UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH.

a) Mengangarkan nilai π.
b) Menerbitkan rumus lilitan
bulatan
c) Menentukan lilitan bulatan
apabila diberi :
i) Diameter
ii) Jejari  Meneroka hubungan
d) Menentukan : antara panjang lengkok
i) Diameter dan sudut pada pusat
ii) Jejari apabila lilitan bulatan menggunakan
bulatan diberi perisian geometri
e) Menyelesaikan masalah
dinamik.
yang melibatkan lilitan
bulatan

ARAS 3
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
LENGKOK BULATAN UNTUK
MENYELESAIKAN MASALAH.

 Meneroka hubungan
a) Menerbitkan rumus panjang
Antara jejari dan luas
lengkok.
bulatan :
b) Menentukan panjang
 Menggunakan
lengkok apabila sudut pada perisian geometri
dinamik.
pusat dan jejari diberi.
 Melalui aktiviti
c) Menentukan sudut pada
seperti
pusat apabila panjang
menggunting
lengkok dan jejari diberi.
bulatan kepada
d) Menentukan jejari apabila
sector yang sama
panjang lengkok dan sudut
saiz dan
pada pusat diberi.
menyusun
e) Menyelesaikan masalah
semula kepada
yang melibatkan lengkok
bentuk
bulatan.
segiempat tepat
ARAS 4
Memahami dan menggunakan
konsep luas bulatan untuk
menyelesaikan masalah.
a) Menerbitkan rumus luas
bulatan
b) Menentukan luas bulatan
apabila diberi :
i) Jejari
ii) Diameter
c) Menentukan :
 Meneroka hubungan
i) Jejari
antara luas sektor dan
ii) Diameter apabila
sudut pada pusat bulatan
diberi luas bulatan
menggunakan perisian
d) Menentukan luas bulatan
apabila diberi lilitan dan geometri dinamik.
begitu juga sebaliknya.
e) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan luas
bulatan.

ARAS 5
Memahami dan menggunakan
konsep luas sektor bulatan untuk
menyelesaikan masalah.

a) Menerbitkan rumus luas


sektor.
b) Menentukan luas sektor
apabila jejari dan sudut pada
pusat bulatan diberi.
c) Menentukan sudut pada
pusat bulatan apabila jejari
dan luas sektor diberi.
d) Menentukan jejari apabila
luas sektor dan sudut pada
pusat bulatan diberi.
e) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan luas sektor
dan luas bulatan.

Minggu ARAS 1
21 & 22 PENJELMAAN MEMAHAMI KONSEP
PENJELMAAN
 Meneroka konsep
a) Mengenal pasti penjelmaan geometri penjelmaan
sebagai padanan satu- menggunakan bahan
dengan-satu antara titik pada konkrit, lukisan, geobod
satah. dan perisian geometri
b) Mengenal pasti objek dan
dinamik.
imej bagi suatu penjelmaan.

ARAS 2
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
TRANSLASI
 Mengkaji bentuk dan
saiz, panjang dan sudut
a) Mengenal pasti suatu
bagi imej dan objek.
translasi
 Meneroka translasi yang
𝑎
diberi dalam bentuk (𝑏 )
b) Menentukan imej suatu
objek di bawah translasi
yang diberi.
c) Menghuraikan translasi :
i) Dengan menyatakan
arah dan jarak
pergerakan
𝑎
ii) Dalam bentuk (𝑏 )

d) Menentukan ciri suatu


translasi.
e) Menentukan koordinat bagi :
i) Imej apabila
koordinat objek
 Meneroka imej bagi
diberi.
suatu objek di bawah
ii) Objek apabila
pantulan dengan
koordinat imej di
melukis, menggunakan
bawah suatu
kertas surih atau melipat
translasi diberi.
kertas.
f) Menyelesaikan masalah
 Mengkaji bentuk dan
yang melibatkan translasi.
saiz, panjang dan sudut

ARAS 3 bagi imej dan objek.

MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
PANTULAN

a) Mengenal pasti suatu


pantulan
b) Menentukan imej suatu
objek di bawah suatu
pantulan pada garis yang
diberi.
c) Menentukan ciri pantulan
d) Menentukan :
i) Imej objek apabila
paksi pantulan  Meneroka imej suatu
diberi. objekdi bawah outaran

ii) Paksi pantulan dengan melukis dan

apabila objek dan menggunakan kertas


surih
imej diberi.
e) Menentukan
i) Imej apabila
koordinat objek
diberi
ii) Objek apabila
koordinat imej diberi
di bawah suatu
pantulan.
f) Menghuraikan pantulan
apabila objek dan imej
diberi.
g) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan pantulan.
ARAS 4
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
PUTARAN

a) Mengenal pasti suatu


 Menggunakan kertas
putaran
surih untuk meneroka
b) Menentukan imej suatu
isometri
objek di bawah suatu
putaran apabila pusat, sudut
dan arah putaran diberi.
c) Menentukan ciri suatu
putaran
d) Menentukan :
i.
imej objek apabila
pusat, sudut dan arah
 Meneroka kekongruenan
putaran diberi.
ii. pusat, sudut dan arah di bawah suatu translasi,
putaran, apabila
objek dan imej pantulan dan putaran.
diberi.
e) Menentukan koordinat bagi :
i. Imej apabila
koordinat objek
diberi
ii. Objek apabila
koordinat imej diberi
 Meneroka ciri pelbagai
di bawah suatu
sisi empat melalui
putaran.
perbandingan sisi, sudut
f) Menerangkan suatu putaran
dan pepenjuru.
apabila objek dan imej
diberi.
g) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan putaran.

ARAS 5
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
ISOMETRI

a) Mengenal pasti suatu


isometri
b) Menentukan sama ada
penjelmaan yang diberikan
adalah isometri
c) Membina pola menggunakan
isometri

ARAS 6
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN KONSEP
KEKONGRUENAN

a) Mengenal pasti sama ada


dua rajah adalah kongruen.
b) Mengenal pasti
kekongruenan antara dua
rajah sebagai satu ciri
isometri.
c) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan
kekongruenan

ARAS 7
MEMAHAMI DAN
MENGGUNAKAN CIRI SISI
EMPAT MELALUI KONSEP
PENJELMAAN

a) Menentukan ciri sisi empat


menggunakan pantulan dan
putaran.

Minggu ARAS 1
23 & 24 PEPEJAL MEMAHAMI CIRI GEOMETRI
GEOMETRI II BAGI PRISMA, PIRAMID,
SILINDER, KON DAN SFERA.
 Meneroka dan mengkaji
ciri pepejal geometri
a) Menyatakan ciri geometri menggunakan model
bagi prisma, piramid, konkrit.
silinder, kon dan sfera.

ARAS 2
MEMAHAMI KONSEP  Meneroka persamaan
BENTANGAN. dan perbezaan antara
bentangan prisma,
a) Melukis bentangan bagi
piramid, silinder dan
prisma, piramid, silinder dan
kon menggunakan
kon.
model
b) Menyatakan jenis pepejal
apabila suatu bentangan
diberi.
c) Membina model pepejal
apabila suatu bentangan
diberi.

 Meneroka dan
ARAS 3
menerbitkan rumus luas
MEMAHAMI KONSEP LUAS
permukaan bagi prisma,
PERMUKAAN.
piramid ,silinder dan kon

a) Menyatakan luas permukaan


bagi prisma, piramid
,silinder dan kon.
b) Menentukan luas permukaan
bagi prisma, piramid,
silinder dan kon.
c) Menentukan luas permukaan
bagi sfera menggunakan
rumus piawai.
d) Menentukan :
i. Panjang sisi
ii. Tinggi
iii. Tinggi sendeng
iv. Jejari
v. Diameter bagi suatu
pepejal apabila luas
permukaan dan
maklumat lain yang
berkaitan diberi
e) Menyelesaikan masalah
yang melibatkan luas
permukaan