Anda di halaman 1dari 1

Ani miira FB irra naannawaa jiru ilaaleen hamma si jaaladhuufi si

kabaju natti ulfaatee akka akeekkachiisa obboleessaatti sitti dubbadhe.


Asiin dura arrabsamee hinbeeku. Ammaan boodas arrabsamuu
hinbarbaadu. Beektee ana arrabsitellee natti hinfakkaatu. Garuu, nama
arrabsuuf hin muddamin. Ana beekteetuma arrabsite taanaanis galatoomi
obboleessa koo. Yeroo arrabsoo FB irratti shamatadhu hinqabu. Garuu,
Beekan maaliif arrabsoof ariifatta? Maraafuu Waaqayyo siif haa
araaramu. Garuu, akka nama tokkootti si gorfachuun barbaada.
Walumaa galatti namni waan namaa odeessu jaallatu nama salphoo
amala gadaantummaa qabu.

"Great minds discuss ideas. Average minds


discuss events. Small minds discuss people.”
Great minds discuss ideas, because they hope to make the world a

better place. Average minds discuss events, because they fear the

world is without hope. Small minds discuss people, because they can

only feel better about them self, by highlighting other people's

problems.

Dhiifama, namni si duuka bu'e dogongora seenaa uuma waan ta'eef, kan darbeef dhiifama. Anatu waan
namoonni si beekan natti himan dhagayuufi fudhachuu dide malee haala kee kana ijoolleen Arjoo
Awuraajjaa natti himaa turan. Duulli keetis naaf galee jira. Numa hunda