Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

NIK/KTP :

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

KTP :

Untuk melakukan pembuatan ATM baru dan pencetakan buku tabungan atas nama --dengan nomer
rekening -----------

Demikian agar surat kuasa ini di pergunakan sebaik-baiknya, atas kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih.

Brebes,

Yang Memberi Kuasa Yang Menerima Kuasa