Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kokurikulum – Pengurusan Kokurikulum


Kursus/Modul Cocurriculum Management

2. Kod Kursus MPU3031

3. Nama Staf
Ahmad Yani bin Mat Yusof
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat pengetahuan, menguasai kemahiran serta
dalam Program memperkembangkan ilmu dalam Pengurusan Kokurikulum.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
40
P= Pentaksiran
15 - - 1.25 15 - - 8.75

7. Nilai Kredit 1

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat :


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan konsep, matlamat, strategi pelaksanaan dan pengurusan aktiviti-
Outcomes, CLO) aktiviti kokurikulum di sekolah. (C2, LO1)
2. Membentangkan perancangan pelaksanaan projek kokurikulum dengan
mengambilkira semua aspek pengurusan dan pentadbiran kokurikulum. (C6, A4,
LO3, LO4, CTPS2, CS3)

3. Mempamerkan nilai dan etika profesionalisme dalam perancangan projek


kokurikulum dari aspek pengelolaan dan penilaian ( (C6, A4, LO3, LO8, CTPS2,
EM3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X X

3 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
1
10. Kemahiran Boleh
Pindah Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah (CTPS2),
(Transferable Skills, Kemahiran Komunikasi (CS3)
TS): Etika dan Moral Profesional (EM3)

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran adalah berbentuk Kerja Kursus (100%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang
kursus.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

LO1 – Pengetahuan Kuliah Kuiz

Kuliah
LO3 – Penyelesaian Masalah Perancangan Projek
Simulasi
Kuliah
LO4 – Kemahiran Komunikasi Pembentangan
Simulasi
LO8 – Nilai dan etika, Kuliah
Perancangan Projek
Profesionalisme Simulasi

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan pengenalan, definisi dan kepentingan pengurusan kokurikulum.
Kursus ini juga memberi fokus kepada pengurusan dan pentadbiran kokurikulum, pengurusan
mesyuarat, sistem fail dan surat menyurat, pengelolaan aktiviti dan pelaporan serta majlis
rasmi.

The course describes the introduction, definition and the importance of co-curiculum
management. This course also focuses on the management and administration of co-
curiculum, management of meeting, filing systems and correspondence, organizational of
activities and reports as well as the protocols of formal event.

13. Mod Penyampaian Kuliah

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Kuiz 40
Kerja Kursus
Perancangan projek 50

Pembentangan 10

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
Objektif Pendidikan CLO 2 X X

Program CLO 3 X X
(Programme
Educational
Objectives, PEO) PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan konsep, matlamat, strategi pelaksanaan dan pengurusan
CLO1 aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah. (C2, LO1)

Membentangkan perancangan pelaksanaan projek kokurikulum


CLO2 dengan mengambilkira semua aspek pengurusan dan pentadbiran
kokurikulum. (C6, A4, LO3, LO4, CTPS2, CS3)
Mempamerkan nilai dan etika profesionalisme dalam perancangan
CLO3 projek kokurikulum dari aspek pengelolaan dan penilaian ( (C6, A4, LO3,
LO8, CTPS2, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran
Program CLO 3 X X
(Programme
Learning
Outcomes, PLO)
Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Menjelaskan konsep, matlamat, strategi pelaksanaan dan pengurusan
CLO1 aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah. (C2, LO1)

Membentangkan perancangan pelaksanaan projek kokurikulum


CLO2 dengan mengambilkira semua aspek pengurusan dan pentadbiran
kokurikulum. (C6, A4, LO3, LO4, CTPS2, CS3)
Mempamerkan nilai dan etika profesionalisme dalam perancangan
CLO3 projek kokurikulum dari aspek pengelolaan dan penilaian ( (C6, A4, LO3,
LO8, CTPS2, EM3)

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Kepada Gerak Kerja Kokurikulum

 Konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan


gerak kerja kokurikulum
 Komponen/Bidang gerakerja kokurikulum
o Persatuan/Kelab
o Sukan
o Unit Beruniform
 Pengurusan gerak kerja kokurikulum
 Carta organisasi gerak kerja kokurikulum
 Penilaian gerak kerja kokurikulum
 Akta, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Peraturan-
peraturan Am pelaksanaan gerak kerja 3 6
3
kokurikulum

 Penubuhan Unit-unit kokurikulum


 Faktor-faktor yang mempengaruh
penubuhan
 Penubuhan unit yang mempunyai badan
induk
 Perlembagaan dan undang-undang

 Peranan Guru Penasihat


 Bidang tugas jawatankuasa

2. Pengurusan dan Pentadbiran Kokurikulum

 Pengurusan Masa
 Konsep Pengurusan Masa
 Strategi Pengurusan Masa yang efektif

 Pengurusan kewangan
 Sumber kewangan
 Peraturan mengutip wang 2 2 4
 Integriti dalam pengurusan kewangan
Penyata kira-kira
 Pegunaan TMK dalam Pengurusan kokurikulum

 Produtiviti laporan seperti carta


Gant,Graf, Rajah.
 Integrasi Microsof office seperti
words, excel dan power point

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
5
 Pengurusan Mesyuarat
- Mesyuarat agung
- Mesyuarat tergempar
- Mesyuarat agung luar biasa
- Mesyuarat jawatankuasa

 Peranan dan Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa


Mesyuarat
 Pengerusi
 Setiausaha
 Ahli 2
2
4
 Agenda mesyuarat
 Pengendalian mesyuarat
 Tatacara mesyuarat
 Minit mesyuarat

 Sistem Fail dan surat menyurat


 Sistem dan Jenis-jenis fail
 Sistem fail
 Jenis fail
 Prosedur penulisan surat rasmi Komunikasi rasmi
melalui media elektronik
3 Pengelolaan Aktiviti dan Pertandingan
 Jenis-jenis aktiviti
 Olahraga tahunan
 Pengurusan Lawatan Sekolah
 Perkhemahan
 Rekreasi
 Prosedur Pengendalian Aktiviti
 Kertas kerja
 Surat menyurat
 Peraturan dan Langkah-langkah Pengelolaan
- Sebelum
- Semasa
- Selepas
 Penilaian dan Pelaporan
- Keberkesanan aktiviti
- Laporan aktiviti
- Mesyuarat pasca nilai
 Sistem Pertandingan 5 5 10
- Sekaligus
- Liga
- Kalah mati
 Perancangan dan Pengendalian
- Kertas kerja
- Surat menyurat
- Penubuhan AJK Pengelola
- Anggaran perbelanjaan
- Atur cara
- Buku program
 Peraturan dan Keselamatan
- Sebelum
- Semasa
- Selepas
 Penilaian Pelaporan
- Keberkesanan aktiviti
- Laporan aktiviti
- Mesyuarat pasca nilai

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
6
4 Majlis Rasmi – Protokol
 Konsep protokol dan etiket sosial
 Pengendalian majlis rasmi
- Penyediaan senarai jemputan
- Susunan keutamaan
- Susunan tempat duduk
- Tertib di meja makan 2 2 4
- Susunan bendera
 Peranan Pengerusi Majlis / Juru Acara
 Penyediaan Teks Ucapan / Kata Alu-aluan
- Majlis perasmian/penutupan
- Majlis perpisahan
- Majlis keraian
5 Penilaian Projek
 Mengumpul data
1 1 2
 Analisis data
 Menulis laporan

Kerja Kursus 1.25 8.75 10

Ulangkaji Peperiksaan

Amali

Peperiksaan

Jumlah 15 1.25 15 8.75 40

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN Kuliah 15 15
BERSEMUKA
Kuiz 1 3

Perancangan projek 5

Pembentangan 0.25 0.75

Jumlah 16.25 23.75

Jumlah Jam Pembelajaran


40
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 1

18. Rujukan Asas Amir Hamzah Aman.(2014). Panduan pengurusan kokurikulum. Puchong :
Multimedia Sdn. Bhd.
Baker, R. E., & Craig, E. (2013). Fundamental of sport management.
champaign, IL: Human Kinetics.
Jamaludin Haji Badusah, Rosna Awang Hashim, Mohd Majid Konting, Turiman
Suandi, Maria Salih @ Norhafezah Yusof .(2009). Pembangunan pelajar :
memperkasakan kokurikulum institusi pengajian tinggi . Serdang : Universiti
Putra Malaysia.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
7
Rujukan Tambahan Greenwell, T.C., Danzy-Bussell, L.A., & Shonk, D.J. (2013). Managing
sport events. Champaign, IL: Human Kinetics.
John, B. (2006). Organizing successful tournaments (3rd ed). Champaign:
Human Kinetics.

Omardin Ashaari, (2007). Pengurusan persatuan, Kuala Lumpur : Utusan


Publications & Distributors Sdn. Bhd
Omardin Ashaari, (2007). Pengurusan sekolah, Kuala Lumpur : Utusan
Publications & Distributors Sdn. Bhd
Sufean Hussin, (2010). Pendidikan di malaysia – sejarah, sistem dan falsafah,
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

19. Maklumat Tambahan Tiada

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN


MPU3031 PENGURUSAN KOKURIKULUM (1 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


Pengajaran
HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pentaksiran
dan
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Menjelaskan konsep, matlamat,


strategi pelaksanaan dan
pengurusan aktiviti-aktiviti X Kuliah Kuiz
kokurikulum di sekolah. (C2, LO1)

2. Membentangkan perancangan
pelaksanaan projek kokurikulum
dengan mengambilkira semua aspek Perancangan projek
Kuliah
X X
pengurusan dan pentadbiran Pembentangan
kokurikulum. (C6, A4, LO3, LO4,
CTPS2, CS3)
3. Mempamerkan nilai dan etika
profesionalisme dalam perancangan
projek kokurikulum dari aspek Kuliah Perancangan projek
X X
pengelolaan dan penilaian ( (C6, A4,
LO3, LO8, CTPS2, EM3)

Kuiz

Kuliah Pembentangan
KESELURUHAN X X X X
Perancangan projek

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
8
Panel Penggubal

Bil. Nama Penggubal Kelayakan Akademik


1. Ahmad Yani Bin Mat Yusof Sarjana Pendidikan (PJK) Universiti Malaya
Pegawai Akademik Sarjana Muda Pendidikan(PJK) Universiti Malaya
Institut Pendidikan Guru Malaysia Diploma Perguruan Khas (PJK) Maktab Batu Rakit
Sijil Perguruan Asas(Pengajian Melayu) MPTI

2. Ghazali b Ismail. Master Sains Pengurusan Pendidikan (UPM)


Bac. Pendidikan Pendidikan Jasmani(UPM)
Diploma Perguruan Pendidikan Jasmani( IPSI)
Sijil Perguruan Khas Pendidikan Jasmani (IPKIK)
Sijil Perguruan Asas Pendidikan Jasmani(IPGIK)
3 Nurulhuda Abdullah Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu Sebagai
Bahasa Pertama)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Psikologi / Sejarah)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu dan Geografi)

4 Jawing Dongkok Ijazah Sarjana Pendidikan


Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian (Pengajaran
Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pertama)
Sijil Perguruan Asas (Pendidikan Awal Kanak-kanak)

5 Zuhaida binti Raya Master of Education (Pengurusan dan Pentadbiran)


Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) UMS
Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (Sains SR)

6 Noorasikin binti Ismail Master of Science (Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT))
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
8 Mohd Amin B Tan Tua Ijazah Sarjana (Pengurusan Disiplin)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sains Sukan)
Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPS

9 Dzul Fikar Awang Anak Bacelor Pendidikan Jasmani UPM


Sarjana Sains Sukan UMS

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Prof. Madya Dr. Mohd Salleh Aman Pengarah Pusat Sukan Universiti Malaya

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


(Kemas kini November 2016)
9

Anda mungkin juga menyukai