Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kokurikulum - Olahraga


Kursus/Modul Cocurriculum - Athletics
2. Kod Kursus MPU3071

3. Nama Staf
Ahmad Yani bin Mat Yusof
Akademik

4. Rasional Kursus ini mendedahkan pelajar untuk mengetahui, memahami dan menguasai serta
Kursus/Modul memperkembangkan ilmu dan kemahiran dalam aktiviti Olahraga. Mengaplikasi kemahiran,
dalam Program kepimpinan, kepegawaian dan kejurulatihan di samping mempamerkan nilai-nilai positif dalam
pengelolaan.
5. Semester dan
Semester 2 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka Bukan Bersemuka
Pembelajaran Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali 40
P= Pentaksiran
4 - 16 4 4 - - 12

7. Nilai Kredit 1

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Mempemerkan pengetahuan dan kemahiran asas dalam acara balapan dan acara
Outcomes, CLO) padang melalui ujian amali olahraga. (C3, P3, P6, LO1, LO2)

2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan rancangan


latihan kemahiran asas olahraga dalam acara padang dan balapan. (P3,LO3)

3. Mengaplikasikan pengetahuan kepegawaian dan kemahiran pengurusan dalam


pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga dengan mengamalkan sikap beretika. (C3, P6,
A5, LO2,LO3)

4. Mengaplikasikan kemahiran kepemimpinan dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti


olahraga melalui kerjasama berpasukan. (P6, A5, ,LO4,LO5,LO9)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X X

3 X X X

4 X X

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
(Transferable Skills, Pengetahuan, Psikomotor, Komunikasi, Kerja Berpasukan dan Kepemimpinan
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah dan Amali

Strategi Pentaksiran:

Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi pentaksiran amali 100%.
Pentaksiran amali akan ditadbir oleh pensyarah yang mengajar dan menguji kemahiran asas,
pelaksanaan dan pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga pada akhir kursus.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

LO1 – Pengetahuan Kuliah -

LO2 – Kemahiran Praktikal Amali Ujian Amali

LO3 – Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan Kuliah -
menyelesaikan masalah

LO4 - Berkomunikasi Amali Amali Pengelolaan Aktiviti

LO5 – Kemahiran Sosial/Kerja


Berpasukan/Pertanggungjawa Amali Amali Pengelolaan Aktiviti
ban

LO9 – Kemahiran Kepimpinan Amali Amali Pengelolaan Aktiviti

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan pengenalan olahraga iaitu acara balapan dan padang. Kursus ini
juga memberi fokus kepada rancangan latihan kemahiran asas bagi acara balapan dan
padang serta ujian amali kemahiran asas olahraga dan pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga.

This course describes the introduction of sports track and field events. Besides, it gives focus
on the basic skills exercising planning for the track and field events, basic skills practical test,
and the management the sports activities.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Amali Ujian Amali 50%

Projek Amali Pengelolaan 25%


Rancangan Latihan
Pembentangan 25%
Kejurulatihan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X
(Programme
Educational CLO 4 X
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mempamerkan kemahiran asas acara balapan dan acara padang dalam
amali olahraga.
CLO2 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan
rancangan latihan kemahiran asas olahraga dalam acara padang dan
acara balapan.
CLO3 Mengaplikasikan pengetahuan kepegawaian dan kemahiran pengurusan
dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga.
CLO4 Mengaplikasikan kemahiran kepemimpinan dalam pengelolaan aktiviti-
aktiviti olahraga melalui kerjasama berpasukan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X X
Program
(Programme CLO 4 X X X
Learning
Outcomes, PLO)
Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Mempamerkan kemahiran asas acara balapan dan acara padang dalam
amali olahraga.
CLO2 Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan
rancangan latihan kemahiran asas olahraga dalam acara padang dan
acara balapan
CLO3 Mengaplikasikan pengetahuan kepegawaian dan kemahiran pengurusan
dalam pengelolaan aktiviti-aktiviti olahraga.
CLO4 Mengaplikasikan kemahiran kepemimpinan dalam pengelolaan aktiviti-
aktiviti olahraga melalui kerjasama berpasukan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

4
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengenalan Olahraga
● Acara-acara Olahraga
 Jenis-jenis trek
 Peralatan
 Aspek keselamatan (sebelum, semasa, selepas) 4 4 8
● Peraturan dan Undang-undang Olahraga
Kesatuan Olahraga Malaysia (KOM)
 Acara Padang
 Acara Balapan

2. Acara Balapan
 Kemahiran Asas Lari pecut
 Kemahiran Asas Lari berganti-ganti 6 6
 Kemahiran Asas Lari berpagar
 Ujian Pengenalpastian Bakat

3. Ujian Amali Kemahiran Asas Olahraga


 Acara Balapan (2 kemahiran)
2 6 8
 Acara Padang (2 kemahiran)

4. Acara Padang
 Kemahiran Asas Lontar Peluru
 Kemahiran Asas Lompat Jauh 6 6
 Kemahiran Asas Lompat Tinggi
 Ujian Pengenalpastian Bakat

5.Rancangan Latihan Kemahiran Asas 1 1 3 5

6. Projek
• Merancang dan menguruskan Sukan Olahraga.
• Melaksanakan Sukan Olahraga.
3 1 3 7
• Melibatkan diri sebagai AJK Sukan Olahraga.
• “Post Mortem” dan menulis pelaporan

Kerja Kursus 2 6

Ulangkaji Peperiksaan

Amali 2 6

Peperiksaan

Jumlah 4 16 4 4 12 40

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

5
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 4 4

Amali 16

Ujian Amali
2 6
Kemahiran Asas

Rancangan Latihan
1 3
Kemahiran

Projek 1 3

Jumlah 24 16

Jumlah Jam
Pembelajaran 40
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 1

18. Rujukan Asas Amir Hamzah Aman. (2014). Olahraga dan balapan, Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn
Bhd

Teng, Boon Tong. (2001). Panduan pengajaran olahraga, Kuala Lumpur : Pearson Education
Malaysia Sdn Bhd

Mangus, Brent C.(2009) Concepts of athletic training.Sudbury,Mass.:Jones and Bartlett


Publishers.

Rujukan Tambahan
Crisfield, Penny. (2010) Imagery training: a guide for sports coaches and performers.Leeds:
Sports Coach UK.

Hillman, Susan Kay. (2009) Introduction to atheletic training. Champaign,IL:Human Kinetics.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011). Modul Latihan Sukan untuk Guru


Penasihat Kelab Sukan Sekolah - Sukan Olahraga Sekolah Rendah.

Kesatuan Olahraga Malaysia, (terkini). Buku Peraturan dan Undang-undang.


Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia, (terkini). Buku Peraturan-peraturan
pertandingan.

Masteman, Guy. (2010) Strategic sports event management : an international


approach.Amsterdam. Elsvier Butterworth Heinemann.

Wee, Eng Hoe. (2004). Gerak kerja kokurikulum (sukan), Shah Alam : Fajar Bakti
Sdn Bhd

Maklumat Tiada
19.
Tambahan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

6
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

MPU3061 OLAHRAGA (1 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

1. Mempamerkan kemahiran asas acara


balapan dan acara padang dalam amali x Amali -
olahraga.

2. Mengaplikasi pengetahuan dan


kemahiran asas dalam melaksanakan
rancangan latihan kemahiran asas x x Amali Amali
olahraga dalam acara padang dan
acara balapan

3. Mengaplikasikan pengetahuan
kepegawaian dan kemahiran Kuliah dan
x x Amali
pengurusan dalam pengelolaan aktiviti- Pembentangan
aktiviti olahraga.

4. Mengaplikasikan kemahiran
kepemimpinan dalam pengelolaan
x x x Projek Amali
aktiviti-aktiviti olahraga melalui
kerjasama berpasukan.
Amali
Kuliah
KESELURUHAN x x x x x x Amali
Pembentangan
Projek

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


Kelulusan:
1
SONNY TEH ENG CHONG Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
Email: sonnyteh2007@yahoo.com Sijil Perguruan Asas (Pengajian Cina)
HP: 0193646630
Pengalaman:
Pensyarah IPG 15 tahun
Guru Sekolah Menengah 2 tahun
Guru Sekolah Rendah 7 tahun

2 Kelulusan:
Ijazah Doktor Pendidikan (Edd)
Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
Dr Ahmad Latif bin Mohamad Sijil Perguruan Asas (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
email: abdullatif@iptho.edu.my
Pengalaman:
hp:0137700087 Ketua Unit Ko-kurikulum IPG Tun Hussein Onn
Penyelaras Olahraga dan Permainan IPG Tun Hussein Onn
Pensyarah IPG 15 tahun

Guru 15 tahun

Kelulusan:
3
MOHD AMIN B TAN TUA Ijazah Sarjana (Pengurusan Disiplin)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sains Sukan)
Email: Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
amintantua@gmail.com Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPS
HP: 0128204915
Pengalaman:
Pensyarah IPG 13 tahun

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

7
Guru Sekolah Menengah 2 tahun
Guru Sekolah Rendah Kebangsaan 7 tahun
Kelulusan:
4
ZULKIPLY BIN MOHD NOR Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan Kepujian (Pengajian Melayu/Teknologi
Maklumat) UM
Email: zsaaf212@yahoo.com Sijil Teknologi Pendidikan (Teknologi Pendidikan) USM
HP: 0199056780 Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPRM

Pengalaman:
Ketua Unit Ko-kurikulum
Pensyarah IPG 7 tahun
Guru Sekolah Menengah 11 tahun
Guru Sekolah Rendah 4 tahun
Kelulusan:
5
RAYMIE BIN A. BAKAR Ijazah Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Email: mieraymie@yahoo.com Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu)
HP: 0138667134
IAAF Level 3
Skim Perlesenan Kejurulatihan Kebangsaan Lesen B

Pengalaman:
Pensyarah IPG 8 tahun
Guru Sekolah Menengah 7 tahun
Guru Sekolah Rendah 6 tahun

6 Sarjana Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPSI


Bacelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPM
Noryati binti Ismail Sijil Perguruan Asas Bahasa Inggeris MPSP
IPG Kampus Perlis
Perlis Pengalaman
Ketua Unit Kokurikulum
Pensyarah kokurikulum
Guru Sekolah Menengah 6 Tahun
Guru Sekolah Rendah 6 Tahun
Kelulusan:
7
ZUHAIDA BINTI RAYA Master of Education (Pengurusan dan Pentadbiran)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) UMS
Email: c.zuer@hotmail.com Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (Sains SR)
HP: 0137206939
Pengalaman:
Ketua Unit Ko-kurikulum IPG Kampus Temenggong Ibrahim IPG Kampus
Temenggong Ibrahim
Jurulatih Ko-kurikulum IPG Kampus Temenggong Ibrahim
Guru Penolong SK Ulu Tiram, Johor Bahru

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 Abu Bakar Bin Mohd Rashid IEE IPGK Perlis IPGK Perlis
Prof Madya Dr Mohd Salleh Dekan / Pengarah Sport Centre
2 Universiti Malaya Universiti Malaya (Penilai Luar)
Aman

Berkuat kuasa mulai Jun 2015

Anda mungkin juga menyukai