Anda di halaman 1dari 5

Langkah-langkah Menangani Masalah Gangguan Emosi Kalangan Murid

Guru dan ibubapa boleh membantu murid-murid yang mengalami gangguan emosi dengan membantu
mereka menguruskan emosinya secara berpatutan, kebijaksanaan dan menggunakan kecerdasan
emosinya. Antara langkah-langkah yang boleh diambil ialah Guru boleh menggunakan
modifikasi tingkah laku
yang bersesuaian. Peneguhan positif diberikan kepada murid yang menunjukkan tingkah laku yang
diingini manakala hukuman dikenakan perlulah adil dan bersesuaian. Dalam hal ini, ibu bapa yang
arif dan berpengalaman dalam banyak perkara perlulah menjadi mentor iaitu pembimbing atau
penasihat serta jurulatih kepada anak-anak mereka pada setiap peringkat umur dan keadaan. Mereka
iaitu ibu bapa bolehlah menggunakan peristiwa-peristiwa emosi dalam kehidupan anak-anak seperti
marah, suka, duka, geram, irihati, takut, murung dan sebagainya dengan menjelas dan menyatakan
bahawa emosi-emosi sedemikian merupakan situasi yang normal. Tetapi ia perlu diseimbangkan
mengikut kesesuaian dan tidak menjejaskan diri dan individu yang lainnya.
Guru juga perlu bersikap
kepimpinan demokratik
terutama sama ada di luar kelas atau di dalam proses pengajaran pembelajaran. Sikap kepimpinan
demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-murid
berdamping rapat dengan guru, tidak merasa segan dan mendorong murid berinteraksi di antara satu
sama lain selain aktif melibatkan diri dalam kumpulan.
Kerjasama daripada ibu bapa
juga perlu diperolehi. Ibu bapa perlu diberi maklumat tentang masalah yang dihadapi anak-anak
mereka dan berusaha mencari jalan penyelesaian bersama melalui perbincangan dan pemerhatian
bersama guru dari semasa ke semasa. Selain itu, murid juga boleh dibantu dengan menggunakan
khidmat guru bimbingan dan kaunseling
di sekolah. Murid yang mempunyai masalah peribadi seperti penakut, dan pemalu perlu diberi
khidmat bimbingan daripada ahli psikologi, kaunselor dan personel yang berkelayakan untuk
mengatasi masalah gangguan emosi. Manakala pihak sekolah juga boleh membantu dengan
menganjurkan
Program Bimbingan Kerjaya
. Program ini bertujuan mebantu mereka memahami bakat dan kelebihan yang ada pada diri dan
seterusnya dapat menanam keyakinan terhadap keupayaan diri sendiri. Dengan itu, murid akan
meningkatkan konsep kendiri yang lebih sensitif. Seterusnya,murid hendaklah didedahkan dengan
teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi
. Menurut Mayer dan Salovey pula, kecerdasan emosi adalah sejenis kecerdasan sosial yang
melibatkan kebolehan untuk mengawasi diri sendiri dan juga orang lain serta boleh membezakan diri
dengan orang lain. Ia juga menggunakan maklumat untuk membimbing ke arah satu pemikiran dan
juga tindakan. Individu yang memiliki tahap kecerdasan emosi yang tinggi adalah seorang individu
yang boleh mengawal perasaan dan tindakan sendiri, mempunyai daya ketahanan untuk mencapai
matlamat hidup, boleh mengurus perasaan negatif serta mudah menjalinkan persahabatan dengan
orang lain. Sementara individu yang memiliki tahap kecerdasan emosi yang rendah pula akan
bertindak mengikut perasaan tanpa memikirkan akibatnya dan mempunyai matlamat hidup yang
kurang jelas. Selain itu juga, individu tersebut kurang mahir mengurus perasaan negatif serta kurang
mahir dalam menjalinkan persahabatan dengan orang lain.
Murid-murid perlu diberi tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi masing-masing. Selain itu,
guru perlu mahir dalam kawalan
bilik darjah
. Peraturan-peraturan perlu dijelaskan kepada murid. Guru perlu memastikan murid memahami serta
bersetuju dengan peraturan yang disediakan. Peraturan pula mestilah bersesuaian dengan peringkat
umur dan kumpulan murid. Murid juga perlu diberikan
peluang untuk mengenal pasti kesalahan tingkah laku
yang tidak diingini. Setelah mengenalpasti masalah sendiri, murid hendaklah diberi ruang untuk
menyelesaikan masalah mereka sama ada melalui perbincangn bersama guru atau diberi masa untuk
berubah. Guru dan pihak sekolah perlu berusaha untuk menyediakan bilik darjah yang kondusif
kepada murid-murid di dalam kelas. Salah satunya ialah susunan kedudukan murid di dalam kelas
iaitu dari komponen fizikal. Komponen fizikal meliputi semua keadaan fizikal seperti fizikal bilik
darjah, bahan-bahan pelajaran, kemudahan dalam alam persekitaran (Mok Soon Sang, 2008). Bilik
darjah yang kreatif serta kondusif dapat mengembangkan kreativiti pelajar (Azizi Jaafar, 2009). Bagi
menggalakkan pemikiran kreatif, suasana bilik darjah yang selesa perlu disediakan. Oleh itu, terdapat
berbagai-bagai cara penyusunan bilik darjah yang akan mencerminkan gaya pengajaran kita sebagai
guru. Antara cara penyusunan bilik darjah menurut Choong (2008) ialah Gaya Auditorium iaitu gaya
penyusunan tradisional di mana murid-murid duduk menghadap guru. Selain itu, Gaya Bersemuka
iaitu gaya murid-murid duduk menghadap satu sama lain di dalam kumpulan seramai enam atau lapan
orang. Manakala Gaya Off-Set memerlukan tiga atau empat orang murid-murid duduk pada meja
tetapi tidak menghadap sesama mereka. Murid juga boleh disusun mengikut Gaya Seminar iaitu
kumpulan murid-murid yang terdiri daripada 10 atau lebih orang duduk dalam bulatan, segiempat
sama atau berbentuk-U. Seterusnya Gaya Kluster yang terdiri daripada 4 hingga 8 orang murid duduk
dalam kumpulan yang dekat dan rapat

Menurut Terri Mauro (2004), terdapat banyak faktor yang berkait rapat dengan gangguan
emosi dalam kalangan murid, antaranya ialah persekitaran sekolah, peristiwa dalam
keluarga, pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, tindakan guru, dan lain-lain lagi.

Langkah Menangani Masalah Gangguan Emosi dalam Kalangan Murid

3.0 Langkah-langkah Menangani Masalah Gangguan Emosi dalam Kalangan


Murid
Sebagaimana ahli falsafah Yunani Aristotle menegaskan, setiap individu mudah
mengalami gangguan emosi sekiranya seseorang itu tidak menguruskan sesuatu
perasaan itu dengan sebaiknya. Kini kebanyakan murid telah mengalami gangguan
emosi kerana mereka tidak menguruskan emosinya secara berpatutan dengan
kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya. Antara-antara langkah-langkah
yang boleh diambil oleh guru, ibubapa, murid dan pihak sekolah adalah seperti
berikut:
3.1 Amalkan Sikap Kepimpinan Demokratik
Sebagaimana yang telah yang kita kepimpinan guru bersifat demokratik boleh
mewujudkan interaksi dua hala dan membawa suasana sosio-emosi yang sihat,
mesra dan harmonis di antara guru dengan murid-muridnya. Sifat kepimpinan
demokratik ini boleh mengurangkan suasana yang tegang dan menggalakkan murid-
murid berdamping rapat dengan guru, tidak merasa segan untuk bertanya atau
mengemukakan pendapat mereka. Sifat kepimpinan demokratik ini juga mendorong
murid-murid berinteraksi di antra satu sama lain, dan melibatkan diri secara aktif
dalam aktiviti kumpulan.
3.2 Mengelolakan Banyak Aktiviti Kumpulan
Aktiviti Kumpulan memberi banyak peluang kepada murid-murid untuk berinteraksi di
antara satu sama lain. Oleh itu, guru harus berikhtiar merancang dan menguruskan
banyak aktiviti kumpulan untuk membolehkan murid-murid menjalankan aktiviti
pengayaan, aktiviti pemulihan, lakonan, sesi buzz, permainan pertandingan atau
kerja projek. Aktiviti-aktiviti sebegini akan merangsang murid untuk menampil diri
kehadapan bagi menyiapkannya serta mereka tidak akan berasa diri mereka
diasingkan. Aktiviti-aktiviti ini juga boleh menggalakkan murid untuk menujukkan
bakat yang terpendam dalam diri mereka.
3.3 Menggunakan Percakapan Yang Sesuai
Sebagaimana yang telah dihuraikan oleh Flanders, percakapan guru yang boleh
mewujudkan interaksi guru dengan murid-muridnya adala diklasifikasikan di bawah
kategori pengaruh tidak langsung. Ini bermakna, untuk mewujudkan interaksi dua
hala, selain menggunakan kaedah menyoal, percakapan guru harus boleh
menggalakkan murid mengemukakan pendapat atau memberi tindak balas mereka.
Contohnya guru boleh menggunakan modifikasi tingkahlaku yang bersesuaian.
Peneguhan positif seperti memuji diberi kepada murid yang menunjukkan
tingkahlaku yang diingini. Hukuman dikenakan perlu adil dan berseuaian.
3.4 Guru membantu murid yang bermasalah
Sekiranya terdapat murid yang mempunyai masalah peribadi seperti bersifat
pendiam, penakut, pemalu, guru seharusnya mengadakan sesi kaunseling untuk
membantu mereka mengatasi masalah peribadinya. Selepas itu guru menggalakkan
mereka menyertai dalam aktiviti pembelajaran bersama murid-murid yang lain. Guru
harus juga mendorong murid-murid normal supaya mereka dapat menerima murid-
murid yang bermasalah dalam kumpulan mereka dan tidak menyingkirkan murid-
murid bermasalah tersebut. Cara ini dapat mengelakkan mrid yang bermasalah
mengalami gangguan emosi.
3.5 Peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling
Pihak sekolah Unit Bimbingan dan Kaunseling sekolah boleh menganjurkan
program-program yang berbentuk pendidikan sebagai tindakan sokongan dalam
pembentukan tingkahlaku. Program-program ini bertujuan membantu mereka yang
mempunyai masalah gangguan emosi untuk meningkatkan pencapaian akademik,
membangunkan kemahiran sosial, meningkatkan kemahiran dalam mengawal
tingkahlaku dan meningkatkan konsep kendiri murid-murid.
3.6 Murid bersifat self-efficacy Mengikut Albert Bandura,
murid haruslah bersifat self-efficacy iaitu murid yang boleh belajar daripada
kekalahan, mengambil inisiatif mencari punca kekalahan, memikir bagaimana
membaikinya demi menukarnya kepada kemenangan, dan bukan membimbangi
atau menyedih kerana kekalahan. Murid belajar untuk memandang segala perkara
secara optimistik kerana ia merupakan cara yang paling berkesan untuk menentang
emosi yang kurang sihat ini.
Murid-murid yang mengalami gangguan emosi
perlu mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Mereka ini perlu mendapat
khidmat bimbingan kepada ahli psikologi, kaunselor dan personel yang berkelayakan
atau bertauliah. Kerjasama dengan ibubapa juga perlu semasa seseorang murid itu
mendapat bimbingan daripada ahli psikologi, kaunselor dan personel yang
bertanggungjawabnya. Ini kerana ibubapa juga perlu diberi maklumat yang berkaitan
dengan masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka. Perbincangan antara dua
pihak itu dibuat dari semasa ke semasa dan apa juga cadangan untuk menangani
masalah yang dihadapinya perlu dibuat bersama-sama.
3.7 Membeli buku-buku
Selain daripada itu, ibubapa juga membelikan buku-buku yang berkaitan dengan
teknik-teknik meningkatkan kecerdasan emosi dan menghadiahkannya kepada anak
yang mengalami gannguan emosi.
3.8 Memberikan beberapa tunjuk ajar
Ibubapa juga memberikan beberapa tunjuk ajar tentang cara menguruskan emosi
masing-masing. Guru atau ibubapa tidak memukul murid atau anak yang
mempunyai tingkah laku yang tidak diingini seperti anak yang seringkali ponteng
sekolah atau anak yang merokok. Murid perlu diberi peluang untuk mengenalpasti
kesalahan atau tingkah laku yang tidak diingini. Seterusnya diberi ruang untuk
memperbaiki tingkah laku yang tidak diingini itu. Ini kerana sekiranya mereka
memukul anak tersebut wujudnya perasaan benci, marah terhadap orang yang
memukulnya dan anak itu tidak akan memperbaiki tingkah laku itu. Ini akan
meyebabkan anak atau murid itu mengalami gangguan emosi.
3.9 Bimbingan kerjaya
Murid-murid yang mengalami gangguan emosi perlu diberi bimbingan kerjaya.
Dengan ini, mereka akan meningkatkan konsep kendiri yang yang lebih positif.
Langkah-langkah diatas adalah langkah-langkah yang paling berkesan kepada
murid yang gagal menguruskan emosi ,mereka dengan berkesannya. Langkah-
langkah di atas ini akan membantu seseorang individu yang mengalami gangguan
emosi untuk menguruskan emosinya dengan lebih berkesan secara berpatutan
dengan kebijaksanaan menggunakan kecerdasan emosinya.

Anda mungkin juga menyukai