Anda di halaman 1dari 70

INFERENS DAN PEMERHATIAN

TEKNIK DAN PANDUAN MENJAWAB KERTAS UPSR SAINS


INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

1. Rajah menunjukkan dua jenis pokok yang sama jenis ditanam di dalam Pasu A dan Pasu B. Kedua-dua
pasu A dan B diberikan jumlah baja yang berbeza.

Plant Height of plant


Pokok Ketinggian pokok / cm

A 10
B 30

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Pokok B lebih tinggi berbanding pokok A.


Pokok A rendah, pokok B tinggi.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about balsam plant A to support your inference in (a).
Berikan pemerhatian kamu tentang pokok keembung A bagi menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

21
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

2. Rajah di bawah menunjukkan dua pokok yang sama jenis telah diletakkan di dalam kotak gelas dan
kotak hitam. Kotak hitam menghalang cahaya matahari daripada diterima oleh pokok Y.

Lubang udara

Green leaf Yellow leaf


Daun hijau Daun kuning

Plant Number of leaves after a week


Pokok Bilangan daun selepas seminggu

X 12
Y 4

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Daun pokok X lebih banyak berbanding daun pokok Y.


Daun pokok X banyak, daun pokok Y sikit.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about plant X to support your inference in (a).
Berikan pemerhatian kamu tentang pokok X bagi menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

22
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

3. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas dua ekor siput yang masih
hidup yang diletakkan di dalam dua balang yang sama saiz. Keadaan siput diperhatikan selepas 5 hari.

Container Condition of nail after 2 days


Balang Keadaan siput selepas 2 hari

X Mati

Y Masih hidup

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Keadaan sipuy X selepas 2 hari mati berbanding siput Y yang masih hidup.
Siput X mati, siput Y masih hidup.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about condition of nail in container X.


Berikan pemerhatian kamu tentang keadaan siput di dalam balang X.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

23
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

4. Dua ekor anak ayam dimasukkan ke dalam bekas yang berbeza. Kedua-dua anak ayam S dan T
dibekalkan dengan jumlah makanan yang sama. Tempoh hayat anak ayam diperhatikan.

Cage Ability of chick to stay alive


Sangkar Kebolehan anak ayam untuk terus hidup

S Terus hidup dengan sihat


T Mati dalam masa 2 jam

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Keadaan siput X selepas 2 hari mati berbanding siput Y yang masih hidup.
Siput X mati, siput Y masih hidup.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about condition of nail in container X.


Berikan pemerhatian kamu tentang keadaan siput di dalam balang X.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

24
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

5. Rajah di bawah menunjukkan dua bekas yang berisi biji benih kacang hijau. Selepas seminggu, biji
benih kacang hijau bekas Y mula mengalami perubahan dan mengeluarkan pucuk.

Kapas kering Kapas basah

Seedling Presence of water Seedling


Biji benih Kehadiran air Percambahan bijih benih

Dry cotton
X Tidak mengeluarkan pucuk
Kapas kering
Wet cotton
Y Mengeluarkan pucuk
Kapas basah

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Biji benih X tidak mengeluarkan pucuk.


Biji benih Y mengeluarkan pucuk.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about condition of seedling X.


Berikan pemerhatian kamu tentang keadaan biji benih X.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

25
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

6. Rajah di bawah menunjukkan dua pokok pisang, A dan B yang mempunyai bilangan sulur yang
berbeza.

Pokok pisang A Pokok pisang B

Plant Number of bananas in a bunch


Pokok Bilangan pisang setandan

A 100

B 50

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

Bilangan pisang setandan pokok pisang B lebih banyak berbanding pokok A


Bilangan pisang setandan pokok A sikit, bilangan pisang setandan pokok B banyak.

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about the number of sucker banana plant B.
Berikan pemerhatian kamu tentang bilangan sulur pokok pisang B.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

26
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK


.
7. Dua keping roti A dan B telah disediakan untuk satu ujikaji. Jumlah kawasan pertumbuhan kulapok
bagi roti A dan roti B diperhatikan selepas 3 hari.

Bread Presence of mould


Roti Kehadiran kulapok

A Ada kulapok
B Tiada kulapok

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation about the presence of mould on bread A after 3 days.
Berikan pemerhatian kamu tentang kehadiran kulapok pada roti A selepas 3 hari.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

27
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

8. Rajah di bawah menunjukkan dua sangkar iaitu P dan Q. Kedua-dua sangkar dimasukkan bilangan
anak ayam yang berlainan dan dibekalkan dengan jumlah makanan yang sama. Berat anak ayam
selepas 3 hari diukur.

Cage Weight of chock after 3 days / gram


Sangkar Berat anak ayam selepas 3 hari / gram

P 250 gram
Q 175 gram

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference based on the information above.


Tuliskan satu inferens (sebab) berdasarkan maklumat di atas.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

28
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

9. Rajah di bawah menunjukkan sangkar A dan sangkar B yang telah dimasukkan dua ekor tikus bagi
tujuan satu ujikaji. Kesihatan kedua-dua tikus di dalam sangkar A dan sangkar B diperhatikan.

Cage Hamster healthy


Sangkar Kesihatan hamster

Not well and passive


A
Tidak sihat dan kurang bergerak

Healthy and active


B
Sihat dan aktif bergerak

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about health of hamster in cage B.


Tuliskan satu inferens (sebab) tentang kesihatan hamster di dalam sangkar B.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

29
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

10. Rajah di bawah menunjukkan pemerhatian selepas dua bulan terhadap dua akuarium yang sama, M
dan N. Dua ekor ikan diletakkan di dalam akuarium M dan lapan ekor ikan di dalam akuarium N.
Kesemua ikan-ikan adalah daripada jenis yang sama. Jumlah makanan yang sama juga diberikan
kepada kedua-dua akuarium setiap hari

Aquarium Amount of food per day Number of fish Average weight of fish
Akuarium Jumlah makanan sehari Bilangan ikan Berat purata ikan

M Satu sudu makanan 2 500 gram

N Satu sudu makanan 8 250 gram

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about the different of average weight of fish in aquarium M and N.
Tuliskan satu inferens (sebab) tentang perbezaan berat purata ikan di dalam akuarium M dan N.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

30
INFERENS DAN PEMERHATIAN

11. Rajah dibawah menunjukkan dua bekas A dan B yang sama saiz yang telah ditanam dengan biji benih
kacang hijau.

Container Average height of plant / mm


Bekas Purata ketinggian anak pokok / mm

A 150
B 50

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference based on information given


Tuliskan satu inferens (sebab) berdasarkan maklumat-maklumat ini.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

31
INFERENS DAN PEMERHATIAN

12. Rajah di bawah menunjukkan satu gelang getah yang digunakan dalam satu penyiasatan.

P Q R S

Objek

Rubber band Length of rubber band


Gelang getah Panjang regangan gelang getah / cm

P 10
Q 20
R 30

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about the changes of length of rubber band P, Q and R.
Tuliskan satu inferens (sebab) tentang perubahan panjang gelang getah P, Q dan R.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

32
INFERENS DAN PEMERHATIAN

13. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis lantai yang berlainan keluasan. Kedua-dua lantai itu telah
dipasangkan dengan beberapa keping jubin.

Lantai P Lantai Q

Luas lantai P = 9 cm2 Luas lantai Q = 20 cm2


Bilangan jubin = 9 keping Bilangan jubin = 20 keping

Floor Number of tile


Lantai Bilangan jubin

P 9
Q 20

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the the different of number of tile between floor P and floor Q
Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan perbezaan bilangan jubin antara lantai P dan
lantai Q.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

33
INFERENS DAN PEMERHATIAN

14. Dua buah yang berbeza saiz ditimbang dengan menggunakan penimbang. Jisim bagi setiap buah
tersebut dicatatkan.

Penimbang K Penimbang L

Measuring Scale Scale reading


Penimbang Bacaan penimbang

K 200 gram
L 2 kg

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

34
INFERENS DAN PEMERHATIAN

15. Tiga bandul yang berlainan panjang tali digunakan dalam satu penyiasatan.

Bandul A Bandul B Bandul C

Bilangan
ayunan seminit
Bilangan
20 kali ayunan seminit
Bilangan
15 kali ayunan seminit
7 kali

Pendulum Number of swings


Bandul Bilangan ayunan seminit

A 20
B 15
C 7

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference the different of the number of swings for pendulum A dan pendulum C.
Tuliskan satu inferens (sebab) perbezaan antara bilangan ayunan bandul A dan bandul C.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

35
INFERENS DAN PEMERHATIAN

16. Satu penyiasatan dijalankan untuk mengkaji tahap pencemaran yang dihasilkan oleh jenis tenaga yang
berlainan. Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan.

Elektrik Petrol dan diesel

Type of energy used Pollution level


Jenis tenaga yang digunakan Tahap pencemaran

Electric No pollution
Elektrik Tiada pencemaran
Petrol and diesel Very polluted
Petrol dan diesel Sangat tercemar

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

36
INFERENS DAN PEMERHATIAN

17. Rajah di bawah menunjukkan dua litar elektrik J dan K yang disediakan oleh sekumpulan pelajar.
Kecerahan mentol direkodkan dan ditunjukkan dalam jadual di bawah.

Circuit Brightness of bulb


Litar Kecerahan mentol

Bulb brighter
J
Mentol lebih terang
Bulb bright
K
Mentol terang

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

37
INFERENS DAN PEMERHATIAN

18. Rajah di bawah menunjukkan dua litar yang disambungkan dengan beberapa mentol. Kecerahan
mentol bagi kedua-dua litar diperhatikan.

Litar A Litar B

Circuit Brightness of bulb


Litar Kecerahan mentol

Bulb brighter
A
Mentol lebih terang
Bulb dimmer
B
Mentol kurang terang

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

38
INFERENS DAN PEMERHATIAN

19. Rajah di bawah menunjukkan dua mentol yang dipasang secara bersiri dan selari. Kecerahan mentol
diperhatikan dan keputusan direkodkan di dalam jadual di bawah.

Litar P Litar Q

Circuit Brightness of bulb


Litar Kecerahan mentol

Bulb dimmer
P
Mentol kurang terang
Bulb brighter
Q
Mentol lebih terang

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

39
INFERENS DAN PEMERHATIAN

20. Rajah di bawah menunjukkan thermometer yang diletakkan pada jarak yang berbeza daripada mentol
filamen. Bacaan suhu setiap thermometer diambil selepas 30 minit.

Themometer Thermometer reading / oC


Termometer Bacaan termometer / oC

X 35
Y 32
Z 30

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

40
INFERENS DAN PEMERHATIAN

21. Rajah di bawah menunjukkan satu kelalang yang berisi dengan air telah diletakkan di dalam bikar
yang mengandungi ketulan ais dan bikar yang berisi air panas. Perubahan paras air diperhatikan.

M N

Condition of beaker Ice cubes Hot water


Keadaan bikar Ketulan ais Air panas

Level of coloured water Lower Higher


Paras air berwarna Lebih rendah Lebih tinggi

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

41
INFERENS DAN PEMERHATIAN

22. Kereta P,Q dan R ditarik dengan menggunakan gelung getah seperti rajah di bawah. Gelang getah
dilepaskan dan kereta akan bergerak. Jarak pergerakan kereta mainan direkodkan dalam jadual.
Keputusan ujikaji dicatatkan di dalam jadual.

Car Distance car moving


Kereta Jarak pergerakan kereta
P Jauh
Q Sederhana jauh
R Paling jauh

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

42
INFERENS DAN PEMERHATIAN

23. Kereta mainan P,Q dan R yang berbeza jisim disusun secara selari dan ditolak dengan daya yang sama.
Didapati kereta P bergerak lebih perlahan berbanding kereta Q dan R.

Car Speed of car


Kereta Kelajuan kereta
P Perlahan
Q Sederhana
R Laju

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

43
INFERENS DAN PEMERHATIAN

24. Dua pelajar menarik dua kotak yang berbeza berat. Kedua-dua kotak tersebut ditarik di atas
permukaan simen.

Weight of box Friction force


Berat kotak Daya geseran
Heavy High friction
Berat Geseran besar
Light Low friction
Ringan Geseran kecil

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

44
INFERENS DAN PEMERHATIAN

25. Satu blok kayu ditolak di atas dua permukaan yang berbeza kekuatan daya geseran dan kekasaran
permukaan. Kedua-dua blok kayu tersebut ditolak dengan menggunakan daya yang sama.

Type of suface Speed of moving box


Jenis permukaan Kelajuan kotak bergerak
Glass surface Moving faster
Kaca Laju
Carpet surface Moving slower
Permaidani Perlahan

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

45
INFERENS DAN PEMERHATIAN

26. Rajah di bawah menunjukkan tiga keadaan lantai yang berbeza. Tiga bongkah kayu diletakkan di atas
lantai-lantai tersebut. Abdul Hamid mendapati lebih mudah menolak bongkah kayu yang diletakkan di
atas minyak berbanding permaidani.

Condition of surface Number of nail supported


Keadaan permukaan Tahap kesukaran menolak bongkah

Oil
Tahap 1 – Sangat Mudah
Berminyak
Wooden rod
Tahap 2 – Mudah
Rod kayu
Carpet
Tahap 3 – Susah
Permaidani

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

46
INFERENS DAN PEMERHATIAN

27. Empat objek iaitu blok kayu, batu, pembaris plastic dan syiling telah diletakkan di dalam sebuah bekas
yang berisi air. Rajah di bawah menunjukkan hasil pemerhatian yang dilakukan terhadap keempat-
empat objek tersebut.

Type of object Property of material


Jenis objek Sifat bahan

Wooden block and plastic ruler Floating


Blok kayu dan pembaris plastik Terapung

Stone and coin Sinking


Batu dan syiling Tenggelam

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

47
INFERENS DAN PEMERHATIAN

28. Tiga jenis bahan yang bersaiz sama digunakan dalam satu penyiasatan untuk membandingkan
kebolehan mereka menyerap air. Setiap bahan direndam dalam sebuah bikar berisi 500 ml air. Rajah di
bawah menunjukkan pemerhatian selepas bahan-bahan itu dikeluarkan dari bikar masing-masing.
Isipadu air yang tinggal di dalam bikar direkodkan seperti jadual di bawah.

Type of material Volume of water balanced in beaker (ml)


Jenis bahan Isipada air yang tinggal di dalam bikar (ml)
Tissue paper
250
Kertas tissue
Cotton cloth
100
Kain kapas
Woolen cloth
50
Kain bulu

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

48
INFERENS DAN PEMERHATIAN

29. Dalam satu penyiasatan, spring dan pensil digunakan untuk melihat keupayaan sesuatu bahan untuk
dibengkokan. Spring dan pensil dibengkokan dengan menggunakan daya yang sama. Jadual di bawah
menunjukkan keputusan pemerhatian.

Type of object Property of material


Jenis objek Sifat bahan

Spring Can be bend


Spring Boleh dibengkokan

Pencil Cannot be bend


Pensil Tidak boleh dibengkokan

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

49
INFERENS DAN PEMERHATIAN

30. Spring A, B dan C yang berlainan saiz telah dikenakan daya dengan meletakkan beban 100 gram pada
setiap spring. Panjang regangan setiap spring telah direkodkan seperti yang ditunjukkan dalam rajah di
bawah.

Spring Lenght of spring / cm


Spring Panjang regangan spring / cm

A 16
B 14
C 13

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

31. Rajah di bawah menunjukkan tiga spring yang sama jenis yang telah diletakkan beban. Panjang spring
setelah dimampatkan oleh beberapa beban.

50
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Spring J Spring K Spring L

Spring Lenght of spring / cm


Spring Panjang spring setelah dimampat / cm

J 12
K 6
L 3

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

32. Rajah di bawah menunjukkan empat objek yang berlainan kebolehan untuk mengalirkan haba (sifat
bahan) diletakkan di dalam sebuah bekas yang berisi air panas. Tahap kepanasan objek diperhatikan
selepas 10 minit objek direndam.

Bahan paling sejuk Bahan paling panas


adalah kayu adalah logam

51
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Type of material Hotness level after 10 minutes


Jenis bahan Tahap kepanasan objek selepas 10 minit

Metal (Logam) Hot (Panas)

Leather (Kulit) Did not hot (Tidak panas)

Plastic (Plastik) Did not hot (Tidak panas)

Wood (Kayu) Did not hot (Tidak panas)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

33. Dua bekas air P dan Q dimasukkan air panas yang bersuhu 90 oC. Permukaan bekas P disaluti dengan
sejumlah gumpalan kapas, dan pemukaan bekas G ditutupi dengan sehelai kertas tisu yang nipis.
Bacaan termometer bagi suhu air di dalam bekas dicatatkan selepas 5 minit.

kapas 52 kertas tisu


INFERENS DAN PEMERHATIAN

Container Thermometer reading / oC


Bekas Bacaan termometer / oC

P 70
Q 40

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

34. Rajah di bawah menunjukkan tiga bekas yang diperbuat daripada tiga sifat bahan yang berbeza.
Sejumlah air panas diisi di dalam bekas X, Y dan Z seperti dalam rajah di bawah. Tahap kepanasan
permukaan luar setiap bekas direkodkan selepas 3 minit.

53
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Container Hotness Level of container surface


Bekas Tahap kepanasan permukaan bekas

Extremely hot
X
Sangat panas
Less hot
Y
Kurang panas
Less hot
Z
Kurang panas

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

35. Rajah di bawah menunjukkan tiga tabung uji P, Q dan R diisi dengan air panas mendidih dengan
isipadu yang sama. Suhu awal air panas di dalam setiap tabung uji adalah sama. Tabung uji dibalut
dengan bahan yang berlainan. Suhu air di dalam setiap tabung uji diperhatikan selepas 30 minit.

54
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Jadual di bawah menunjukkan keputusan penyiasatan yang telah dijalankan.

Test tube Type of material Temperature of water after 30 minutes


Tabung uji Jenis bahan Suhu air selepas 30 minit
News paper
P 40
Surat khabar
Cottom wool
Q 50
Kapas
Fur
R 60
Bulu

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
RAJAH – JADUAL MUTLAK

36. Wardah menjalankan satu penyiasatan untuk menguji kebolehan objek-objek menyalakan mentol.
Wardah menyediakan mentol seperti rajah di bawah. Setiap objek dalam jadual di bawah
disambungkan pada litar itu. Keputusan pemerhatian dicatatkan dalam jadual di bawah.

55
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Type of object Condition of bulb


Jenis objek Keadaan mentol

Bulb not produce light


Mentol tidak menyala

Bulb produce light


Mentol menyala

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
RAJAH – JADUAL MUTLAK

37. Dua jenis cermin iaitu Cermin M dan Cermin N diuji untuk mengkaji kebolehan cahaya menembusi
kedua-dua jenis cermin tersebut.

Cermin lutcahaya

Cermin lutsinar

56
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Cermin M Cermin N

Type of glass Quality of observation


Jenis cermin Kualiti penglihatan

Transparent glass Clear


Cermin lutsinar Jelas

Translucent glass Kabur


Cermin lutcahaya Kabur

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

38. Rajah di bawah menunjukkan empat bekas P, Q, R dan S yang berbeza keadaan telah dimasukkan
sebatang paku besi pada setiap bekas untuk mengkaji kesan kehadiran air dan udara terhadap
pengaratan paku besi.

Paku P Paku Q 57 Paku R Paku S


berkarat tidak berkarat tidak berkarat berkarat
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Container Hotness Level of container surface


Bekas Keadaan paku

P Berkarat
Q Tidak berkarat
R Tidak berkarat
S Berkarat

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
RAJAH – JADUAL MUTLAK

39. Rajah di bawah menunjukkan empat jenis jenama cecair yang berlainan kepekatan dimasukkan ke
dalam bekas masing-masing. Jumlah cecair di dalam setiap bekas diperhatikan.

58
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Type of liquid Duration taken to fill the container / second


Jenis cecair Tempoh masa untuk memenuhi bekas / saat

Air 3
Syampu 95
Sos tomato 210
Susu pekat 360

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

40. Sekumpulan pelajar memanaskan empat buah bikar A,B ,C dan D yang mengandungi kiub ais yang
berbeza. Jadual 4 menunjukkan masa yang diambil oleh kiub ais untuk melebur sepenuhnya.

Bikar A Bikar B 59 Bikar C Bikar D


INFERENS DAN PEMERHATIAN

Beaker Number of ice cubes Time taken to melt (minutes)


Bikar Bilangan kiub ais Masa yang diambil untuk melebur (minit)

A 4 6
B 8 12
C 12 18
D 16 24

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

41. Dua buah bikar P dan Q telah dimasukkan dengan bilangan kiub ais yang berbeza. Kedua-dua bikar
tersebut telah dipanaskan dengan menggunakan penunu Bunsen. Pemanasan dihentikan apabila semua
ais telah melebur. Isipadu air yang terhasil daripada peleburan ais dalam penyiasatan di bawah
direkodkan seperti dalam jadual di bawah.

60
Bikar P Bikar Q
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Beaker Volume of water (ml)


Bikar Isipadu air (ml)

P 10
Q 40

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

42. Bikar J dan bikar K masing-masing diisi dengan sejumlah air yang berbeza isipadu. 100 ml air telah
diisi ke dalam bikar J dan 180 ml air telah diisi ke dalam bikar K. Kedua-dua bikar dipanaskan
sehingga air di dalam bikar mencapai takat didih iaitu 100 oC. Sekumpulan pelajar telah mencatatkan
masa untuk air dalam bikar mendidih dalam jadual di bawah dengan bimbingan guru mereka.

Isipadu air Isipadu air


dalam bikar J dalam bikar
ialah 100 ml. K ialah 180
ml.

61
Bikar J Bikar K
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Beaker Time taken for water in beaker boiled (minit)


Bikar Masa untuk air dalam bikar mendidih (minit)

J 7

K 14

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

43. Rajah di bawah menunjukkan bekas yang berbeza luas permukaan dan berisi air yang sama isipadu
iaitu 100 cm3. Kadar penyejatan air di dalam ketiga-tiga bekas diukur. Air di dalam bekas Q paling
cepat tersejat.

62
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Container Evaporation rate


Bekas Kadar penyejatan

Fast
P
Cepat

Slow
Q
Lambat

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

44. Alia dan kumpulannya menjalankan suatu penyiasatan. Mereka menjemur dua helai tuala kecil di
bawah sinaran matahari dengan cara yang berbeza seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.
Mereka memerhatikan keadaan tuala selepas satu jam.

63
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Towel
X Y
Tuala

Condition of towel Still wet Dry


Keadaan tuala selepas 1 jam Masih basah Kering

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

45. Rajah di bawah menunjukkan dua kawasan yang berbeza cuaca dan kelajuaan angin. Baju di kawasan
B lebih cepat kering berbanding kawasan A.

64
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Kawasan A Kawasan B

Surrounding Weather Evaporation rate


Cuaca Kawasan Kadar penyejatan

Clothes dry slower


Kawasan A
Baju lambat kering
Clothes dry faster
Kawasan B
Baju cepat kering

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

46. Rajah di bawah menunjukkan dua helai baju yang disidai pada tempat yang berbeza.

65
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Baju di bawah sinar matahari Sinaran matahari dihalang oleh bumbung


(kering lebih cepat) (lambat kering)

Place Evaporation rate


Tempat Kadar penyejatan

Under sunlight High


Di bawah sinar cahaya Matahari Lebih tinggi

Shaded area Low


Di bawah bumbung Lebih rendah

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

47. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis cecair yang berbeza sifat kimia diuji di dalam satu
penyiasatan. Perubahan kertas litmus diperhatikan.

66
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Cecair A Cecair B

Liquid Evaporation rate


Cecair Perubahan kertas litmus

Litmus biru bertukar merah


A
Litmus merah tidak berubah warna
Litmus merah bertukar biru
B
Litmus biru tidak berubah warna

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

48. Rajah di bawah menunjukkan dua hirisan ikan salmon yang disimpan pada tempat yang berbeza suhu
persekitaran. Hirisan ikan P disimpan di dalam peti sejuk dan hirisan ikan Q disimpan di dalam almari
dapur

Ikan salmon P disimpan di Ikan salmon Q disimpan di


dalam peti sejuk dalam almari dapur

67
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Jadual di bawah menunjukkan keadaan ikan selepas dibiarkan dalam tempat penyimpanan yang
berlainan selama 3 hari.

Chunk of salmon fish Condition of chunk of salmon fish


Hirisan ikan salmon Keadaan hirisan ikan salmon

No smell
P
Tidak berbau

Unpleasant smell
Q
Berbau busuk

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

49. Jadual di bawah menunjukkan masa peredaran mengelilingi Matahari bagi planet Marikh, Musytari,
Zuhal, Uranus dan Neptune.

68
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Planet Distance planet from the Sun Time taken to complete


Planet Jarak planet daripada Matahari Masa peredaran mengelilingi Matahari
Mars
km 1 tahun 10 bulan
Marikh
Jupiter
km 10 tahun
Musytari
Saturn
km 29.5 tahun
Zuhal
Uranus
km 84 tahun
Uranus
Neptune
km 165 tahun
Neptune

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

50. Rajah di bawah menunjukkan lima buah planet yang paling dekat dengan matahari. Kelima-lima
planet tersebut berbeza kedudukan daripada Matahari.

69
INFERENS DAN PEMERHATIAN

Position of planet
Venus Earth Mars Jupiter
Kedudukan planet daripada
Zuhrah Bumi Marikh Musytari
Matahari

Planet temperature
180 oC 30 oC -25 oC -300 oC
Suhu planet

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

70
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

51. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis buruj yang telah diperhatikan pada masa yang berlainan.
Keputusan pemerhatian dicatatkan seperti jadual di bawah.

Corak buruj A Corak buruj B

Pattern Observation Month Type of constellation


Corak Masa pemerhatian Jenis buruj

December – February Orion


A
Disember – Februari Belantik

June – August Scorpio


B
Jun – Ogos Skorpio

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

71
INFERENS DAN PEMERHATIAN

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

52. Rajah di bawah menunjukkan simulasi kejadian siang dan malam. Bahagian Bumi yang menghadap
Matahari mengalami keadaan siang, manakala bahagian Bumi yang membelakangi Matahari
mengalami keadaan malam.

Bandar M Bandar N

Metropolitan City Surrounding Temperature


Bandar Metropolis Suhu persekitaran
Bandar M 35 0C
Bandar N 20 0C

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

72
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

53. Rajah di bawah menunjukkan seorang pelajar yang telah berdiri di satu kawasan tanah lapang bagi
menjalankan satu penyiasatan.

Time Morning Midday Afternoon


Masa Pagi Tengah hari Petang

Length of shadow (cm)


80 20 80
Panjang bayang-bayang (cm)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference about the length of shadow at midday.


Tuliskan satu inferens (sebab) tentang panjang bayang-bayang pada waktu tengah hari.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

73
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

54. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan tentang masa yang diambil untuk membajak sawah
padi menggunakan du kaedah membajak yang berbeza.

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

74
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

55. Rajah menunjukkan dua jenis pengangkutan yang berbeza kemajuan teknologi.

Water Vehi Number of passangers


Pengangkutan air Jumlah penumpang maksima

X 3 orang

Y 3000 orang

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

75
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

56. Rajah di bawah menunjukkan dua kenderaan pengangkutan darat yang menggunakan enjin yang
berbeza untuk bergerak ke satu destinasi.

Land Vehicle Duration travelled in 300 km


Pengangkutan darat Masa perjalanan 300 km

Kereta api berkuasa stim 10 jam

Kereta api moden 50 minit

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

76
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

57. Rajah di bawah menunjukkan dua jambatan yang dibina dengan menggunakan bahan yang berlainan.
Jangka hayat kedua-dua jambatan ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Bridge materials Bridge


Bahan Buatan Jambatan Jangka hayat ketahanan jambatan

Batang kayu 360 hari

Simen konkrit 40 tahun

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

77
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

58. Pelajar kelas 6 Cemerlang telah mengkaji kesan perkembangan teknologi terhadap ketinggian
maksimum dua binaan kediaman iaitu rumah papan dan kondominium yang telah dibina dengan
menggunakan bahan yang memiliki ketahanan dan kekuatan yang berbeza.

Ketinggian maksimum = 6 meter Ketinggian maksimum = 33 meter

Type of residental Height of building


Jenis kediaman Ketinggian bangunan

Rumah papan 6 meter

Kondominium 34 meter

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

78
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

59. Rajah di bawah menunjukkan tiga buah model dengan ketinggian yang berbeza diletakkan di atas
sekeping kayu. Secara perlahan, kayu itu diangkat pada kecondongan tertentu dan kestabilan ketiga-
tiga model diperhatikan. Keputusan pemerhatian di atas dicatatkan dalam jadual di bawah.
Model A

Model B
Model C

Model of desk Stability of desk


Model meja Kestabilan meja
A Less stable (Kurang stabil)
B Stable (Stabil)
C Most stable (Paling stabil)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

79
INFERENS DAN PEMERHATIAN

...........................................................................................................................................................

RAJAH – JADUAL MUTLAK

60. Rajah di bawah menunjukkan tiga kerusi yang berbeza kestabilan. Apabila papan lapis P
dicondongkan. Ketiga-tiga kerusi tersebut jatuh dan masa untuk kerusi jatuh dicatatkan.

A B C

Chair Time taken for chair to fall (second)


Kerusi Masa untuk kerusi jatuh (saat)

A 5 saat

B 10 saat

C 20 saat

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

80
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

61. Dua kadbod yang berbeza ketinggian telah diuji di dalam satu penyiasatan. Kedua-dua kadbod
mempunyai keluasan tapak yang sama dan terdedah kepada kekuatan angin yang sama. Kadbod K jadi
terlebih dahulu daripada kadbod J.

Cardbord Time taken to collapse


Kadbod Masa untuk tumbang

J 20 saat

K 10 saat

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

81
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

62. Beberapa batang kapur yang sama jenis disusun seperti di dalam rajah di bawah. Susunan kapur R
lebih kukuh berbanding susunan kapur P dan Q. Beberapa duit syiling diletakkan di atas susunan
kapur. Keputusan seperti dalam jadual.

Chalk arrangement Number of coins can be supported


Susunan kapur Bilangan duit syiling yang mampu ditampung

P 1
Q 3
R 5

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

82
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

63. Rajah di bawah menunjukkan beberapa gulungan tisu tandas yang digunakan untuk menampung dua
jenis bentuk kertas yang berbeza lipatan.

Paper Number of fold Number of chalk supported


Kertas Bilangan lipatan Bilangan kapur yang mampu ditampung

X 0 1
Y 11 5

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

83
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

64. Beberapa batang paku besi telah diletakkan di atas kad manila A dan B untuk menyiasat tentang
kekuatan struktur binaan.

Cardbord Number of nail supported


Kadbod Bilangan paku yang mampu ditampung

A 3

B 5

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

84
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

65. Che Fatimah cuba mematahkan dua pembaris yang diperbuat daripada bahan yang berlainan kekuatan.
Kedua-dua pembaris tersebut mempunyai saiz dan ketebalan yang sama.

Type of ruler Condition of ruler


Jenis pembaris Keadaan pembaris

Can be broken
P
Mudah patah
Cannot be broken
Q
Sukar patah

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

85
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

66. Hariz telah melakukan ujikaji ke atas dua jenis bahan yang berbeza ketebalan untuk melihat bilangan
paku yang dapat ditampung oleh bahan terbabit.

Type of Material Number of nail supported


Jenis Bahan Bilangan paku yang mampu ditampung

Kadbod 6

Kertas 3

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

86
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

67. Dua landasan yang berbeza panjang telah digunakan untuk membantu Jaafar memindahkan pasir
untuk diletakkan di atas lori. Jaafar mendapati Kaedah Y lebih mudah berbanding Kaedah X.

Kaedah X Kaedah Y

Method Length of ramp Level of difficulty to transfer sand


Kaedah Panjang landasan Tahap kesukaran memindah pasir

X Short (Pendek) Difficult (Susah)

Y Long (Panjang) Easy (Mudah)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

87
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

68. Rajah di bawah menunjukkan tiga landasan yang berbeza ketinggian diuji untuk menyiasat
penggunaan tenaga untuk menganggat guni beras.

Indeclined Ramp Level of difficulty to transfer sand


Landasan condong Tahap kesukaran memindah pasir

X Very easy (Terlalu mudah)

Y Easy (Mudah)
Z Difficult (Susah)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

88
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

69. Athirah dan Jamilah telah ditarik oleh Yahya dengan menggunakan dua jenis alat. Yahya mendapati
lebih mudah menarik Jamilah berbanding Athirah

Athirah Jamilah

Method Amount of energy usage


Kaedah Jumlah tenaga yang digunakan

P A lot of energy needed (Banyak yenaga diperlukan)


Q Small amount of energy (Sedikit tenaga diperlukan)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

89
INFERENS DAN PEMERHATIAN

RAJAH – JADUAL MUTLAK

70. Rajah di bawah menunjukkan dua cara digunakan untuk menjahit baju kurung. Masa yang diambil
untuk menyiapkan jahitan direkodkan.

Sewing Merhod Time taken to complete the sewing


Kaedah jahitan Masa yang diambil untuk menyiapkan jahitan

P (menggunakan jarum) 5 days (5 hari)

Q (menggunakan mesin jahit) 2 days (2 hari)

Teknik Jawab
Menyatakan keputusan ujikaji

(a) Write one inference to explain the result of this investigation.


Tuliskan satu inferens (sebab) untuk menerangkan keputusan penyiasatan.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(b) Give your observation to support your inferences in (a).


Berikan pemerhatian kamu untuk menyokong inferens kamu di (a).

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

90