Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN RAJA PEREMPUAN, IPOH

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TINGKATAN DUA 2011

MINGGU TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI P & P CATATAN


1 1. Pencapaian a) Kecemerlangan Pada akhir pelajaran, murid dapat: menghasilkan peta minda tentang
Kendiri kendiri i) menghuraikan ciri-ciri kecemerlangan diri. langkah-langkah mencapai
(pengetahuan) kecemerlangan diri.
ii) menghuraikan ciri kecemerlangan diri.(kemahiran)
iii) bertanggungjawab untuk meningkatkan
kecemerlangan diri.(nilai)
2 Pendidikan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) menerangkan ciri-ciri budaya ilmu.(pengetahuan) menghasilkan akujanji tentang
ii) mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. kecemerrlangan diri.
(kemahiran)
iii) berusaha menambahkan ilmu pengetahuan.(nilai)
3 Perwatakan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) mengenalpasti ciri-ciri perwatakan yang terpuji.
(pengetahuan) berkongsi dengan rakan tentang ciri-ciri
ii) menonjolkan ciri-ciri perwatakan yang terpuji. perwatakan terpuji.
(kemahiran)
iii) menghormati dan menghargai perwatakan diri yang
terpuji.(nilai)
4 Kemahiran Pada akhir pelajaran, murid dapat: main peranan cara berkomunikasi
berkomunikasi i) memahami cara-cara berkomunikasi dengan baik dan dalam pelbagai situasi:-
bersopan-santun.(pengetahuan) membuat aduan
ii) berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan -percanggahan pendapat
sopan.(kemahiran) -menyambut tetamu
iii) beradab sopan ketika berkomunikasi.(nilai)
5 Kemahiran membuat Pada akhir pelajaran, murid dapat: menghasilkan garisan hidup (life line)
refleksi i) menjelaskan cara-cara membuat refleksi dengan betul tentang kejayaan dan cabaran diri.
dan berkesan.(pengetahuan)
ii) membuat refleksi untuk kejayaan diri.(kemahiran)
iii) bertanggungjawab dan mempunyai akauntabiliti.(nilai)

6 2. Hubungan a) perpaduan dalam Pada akhir pelajaran, murid dapat: menceritakan cara membantu keluarga
Kekeluargaan keluarga i) menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam persiapan sesuatu majlis dan
dalam keluarga.(pengetahuan) upacara
ii) menjalinkan kemesraan antara anggota keluarga.
(kemahiran) - perayaan
iii) menghormati dan menghargai anggota keluarga.(nilai) - hari lahir
- perkahwinan

7 - sambutan Hari Pada akhir pelajaran, murid dapat:


Keluarga i) menghuraikan kepentingan menyambut hari khas membuat rancangan untuk mengadakan
keluarga.(pengetahuan) hari keluarga
ii) menjalinkan kasih sayang antara anggota keluarga.
(kemahiran)
iii) menghormati dan menghargai anggota keluarga.
(nilai)
8 - berkongsi suka duka Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) menjelaskan cara-cara untuk menyelesaikan mengenalpasti konflik dalam keluarga
masalah/konflik dalam keluarga dalam situasi yang dan cara mengatasi konflik tersebut.
diberi.(pengetahuan)
ii) menangani konflik dalam keluarga berdasarkan situasi
yang diberi.(kemahiran)
iii) bersikap prihatin terhadap anggota keluarga dalam
menyelesaikan konflik.(nilai)

9 USBF 1(1 – 3 Mac)


10 -sokongan anggota Pada akhir pelajaran, murid dapat: melakonkan watak mediator dalam
keluarga i) menghuraikan peranan dan tanggungjawab setiap konflik antara anggota keluarga
anggota keluarga.(pengetahuan)
ii) menunjukkan sikap tanggungjawab sebagai anggota
keluarga.(kemahiran)
iii) bertanggungjawab terhadap anggota keluarga.(nilai)
11 -aktiviti keluarga Pada akhir pelajaran, murid dapat: main peranan menyokong anggota
i) menjelaskan cara-cara menjalankan aktiviti keluarga yang mencapai kejayaan dalam
kekeluargaan.(pengetahuan) kesusahan atau kesedihan
ii) melibatkan diri dalam aktiviti kekeluargaan.
(kemahiran)
iii) menghargai aktiviti kekeluargaan yang dijalankan.
(nilai)

12 3. Hidup a) Hormati Hak Orang Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengadakan simulasi
Bermasyarakat Lain i) menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain. mesyuarat/percambahan fikiran dengan
(pengetahuan) ahli berbincang dengan sopan dan
ii) berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan menghormati antara satu sama lain
hormat.(kemahiran)
iii) menghormati hak orang lain.(nilai)
13 -latar belakang Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengenalpasti masalah di kawasan
i) memahami pelbagai agama, tradisi dan budaya setempat dan mencadangkan cara
masyarakat Malaysia.(pengetahuan) masyarakat setempat menangani
ii) menunjukkan kerjasama dengan anggota masyarakat masalah tersebut
untuk kebaikan bersama.(kemahiran)
iii) peka terhadap perbezaan individu.(nilai)
14 -kebolehan dan bakat Pada akhir pelajaran, murid dapat: i) menulis esei/rencana tentang
i) menjelaskan kepentingan kebolehan dan bakat orang kepentingan dan cara menghormati hak
lain.(pengetahuan) orang lain
ii) menggunakan kebolehan dan bakat untuk
membangunkan masyarakat.(kemahiran)
iii) menghormati kebolehan dan bakat orang lain.(nilai)
-pendapat Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) menjelaskan kepentingan menerima dan mendengar
pendapat orang lain.(pengetahuan)
ii) menerima dan mendengar pendapat orang lain.
(kemahiran)
iii) peka terhadap pandangan orang lain.(nilai)
15 b) Pemupukan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Semangat Kekitaan i) menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat ii) membincangkan isu/masalah dalam
kekitaan.(pengetahuan) masyarakat
ii) mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat.
(kemahiran)
iii) bekerjasama dalam mengekalkan keamanan dan
keharmonian negara dan sejagat.(nilai)

16 -perpaduan Pada akhir pelajaran, murid dapat:


i) menerangkan unsur-unsur pemupukan semangat
kekitaan.(pengetahuan)
ii) mengamalkan semangat kekitaan dalam masyarakat.
(kemahiran)
iii) peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan
kesejahteraan masyarakat.(nilai)

17 -permuafakatan Pada akhir pelajaran, murid dapat: mencari maklumat dan


36) menjelaskan kepentingan permuafakatan dalam membincangkan peranan agensi-
masyarakat.(pengetahuan) agensi yang menjaga keselamatan dan
ii) mengamalkan semangat permuafakatan dalam kebajikan anggota masyarakat
masyarakat.(kemahiran)
iii) peka terhadap isu dan masalah yang berkaitan dengan
kesejahteraan masyarakat.(nilai)
18 -kebajikan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) mengetahui peranan dan sumbangan individu
terhadap pembangunan masyarakat.(pengetahuan)
ii) menyokong agensi-agensi yang membantu menjaga
kebajikan dan kesejahteraan masyarakat.(kemahiran)
iii) peka terhadap masalah yang berkaitan dengan
kebajikan masyarakat.(nilai)
19 & 20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21 keselamatan Pada akhir pelajaran, murid dapat: mencadangkan cara-cara untuk


36) menjelaskan kepentingan menjaga keselamatan menjaga keselamatan di kawasan
dan keamanan masyarakat.(pengetahuan) setempat.
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan keselamatan
masyarakat.(kemahiran)
iii) peka terhadap isu-isu dan masalah yang berkaitan
dengan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.(nilai)
22 4. Warisan a) warisan kesenian Pada akhir pelajaran, murid dapat: mencari maklumat dan membuat buku
Kepelbagaian pelbagai kaum 36) menerangkan jenis-jenis warisan kesenian skrap/folio bertemakan warisan
Budaya Malaysia pelbagai kaum,(pengetahuan) kesenian pelbagai kaum
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan
kesenian pelbagai kaum.(kemahiran)
iii) berbangga dengan kekayaan warisan budaya kita.(nilai)

23 - muzik Pada akhir pelajaran, murid dapat: mencari maklumat dan membuat buku
36) mengenalpasti jenis-jenis muzik pelbagai kaum di skrap/folio bertemakan warisan
Malaysia.(pengetahuan) kesenian pelbagai kaum
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan muzik
pelbagai kaum di Malaysia.(kemahiran)
iii) berbangga dengan kekayaan muzik pelbagai kaum di
Malaysia.(nilai)
24-25 36) alat muzik Pada akhir pelajaran, murid dapat: mempelajari dan membuat
36) mengenalpasti jenis-jenis alat muzik pelbagai persembahan tarian, permainan dan
kaum di Malaysia.(pengetahuan) alat muzik pelbagai kaum
ii) mempelajari dan menggunakan alat-alat muzik
pelbagai kaum di Malaysia.(kemahiran)
iii) berbangga dengan keunikan alat muzik pelbagai kaum
di Malaysia.(nilai)
- tarian Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) menerangkan jenis-jenis tarian pelbagai kaum di
Malaysia.(pengetahuan)
ii) mempelajari dan menyaksikan aktiviti tarian pelbagai
kaum di Malaysia.(kemahiran)
iii) berbangga dengan tarian pelbagai kaum di Malaysia.
(nilai)
26 - seni bina Pada akhir pelajaran, murid dapat: membuat lawatan ke muzium balai
36) mengenalpasti ciri-ciri seni bina pelbagai kaum. seni untuk mendapatkan maklumat
(pengetahuan) tentang warisan kesenian pelbagai
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan warisan kaum.
keseniaan seni bina di Malaysia.(kemahiran)
iii) menghormati dan menghargai warisan seni bina.(nilai)
27 - lukisan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) mengenalpasti ciri-ciri lukisan pelbagai kaum di
Malaysia.(pengetahuan)
ii) menghasilkan lukisan kesenian pelbagai kaum di
Malaysia.(kemahiran)
iii) menghargai lukisan kesenian pelbagai kaum di
Malaysia.(nilai)
28 USBF 2
29 - permainan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) menerangkan jenis-jenis permainan pelbagai
kaum.(pengetahuan)
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan permainan
pelbagai kaum.(kemahiran)
iii) menghargai dan berbangga dengan kepelbagaian
permainan Malaysia.(nilai)
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) menerangkan jenis-jenis kraftangan pelbagai
kaum.(pengetahuan)
ii) melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian permainan.(kemahiran)
iii) berbangga dengan jenis-jenis kraftangan pelbagai kaum
di Malaysia.(nilai)
30 & 31 5. Malaysia a) Sistem demokrasi Pada akhir pelajaran, murid dapat:
Negara berparlimen di 36) menjelaskan proses demokrasi berparlimen di menjalankan simulasi proses
Berdaulat Malaysia Malaysia.(pengetahuan) pilihanraya:
ii) melibatkan diri dengan mengambil bahagian dalam - penamaan calon
aktiviti negara.(kemahiran) - kempen
iii) menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan - mengundi
negara.(nilai) - mengira undi
-ucapan calon yang menang
32-33 - pilihanraya Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) menjelaskan proses pilihanraya di Malaysia.
(pengetahuan)
ii) memberi sumbangan yang berkaitan semasa proses
pilihanraya diadakan - sekolah dijadikan sebagai tempat
mengundi.(kemahiran)
iii) menghargai peranan dan tanggungjawab akan hak
mengundi sebagai warganegara Malaysia.(nilai)

- mengundi Pada akhir pelajaran, murid dapat:


36) menerangkan syarat-syarat bagi warganegara
yang wajib mengundi.(pengetahuan)
ii) menjalankan tanggungjawab sebagai seorang
warganegara yang demokrasi.(kemahiran)
iii) taat setia kepada negara.(nilai)

34 36) melibatkan Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengambil bahagian dalam sambutan
diri dalam 36) menjelaskan cara-cara penglibatan diri dalam hari kebesaran 5egara di peringkat
rancangan rancangan anjuran kerajaan.(pengetahuan) sekolah/negeri dan kebangsaan
kerajaan ii) memberi sumbangan kepada negara.(kemahiran)
iii) bertanggungjawab melibatkan diri dalam rancangan
kerajaan.(nilai)
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
36) mengenalpasti saluran yang betul untuk memberi
- memberi pendapat pendapat.(pengetahuan)
melalui saluran yang ii) mengambil tindakan wajar ketika memilih saluran
betul untuk menyampaikan pendapat.(kemahiran)
iii) bersikap prihatin ketika memberi pendapat.(nilai)
35 & 36 - menjaga nama baik Pada akhir pelajaran, murid dapat:
negara 36) menjelaskan cara-cara menjaga nama baik negara.
(pengetahuan)
ii) menyertai aktiviti untuk negara.(kemahiran)
iii) cinta akan 6egara dan sanggup berkorban untuk
6egara.(nilai)
37 -38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
39 - menjaga keamanan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
37) mengenalpasti peranan dan tanggungjawab
warganegara.(pengetahuan)
ii) menunjukkan tingkah laku sopan dan beradab untuk
menjaga imej 6egara,(kemahiran)
iii) taat setia kepada raja dan 6egara.(nilai)

- amalan berterima Pada akhir pelajaran, murid dapat: menghasilkan esei/puisi yang bertajuk
kasih 37) menyenaraikan kepentingan amalan berterima ‘ Terima Kasih Malaysia ‘
kasih.(pengetahuan)
ii) menunjukkan sikap berterima kasih di atas sesuatu
pemberian.(kemahiran)
iii) berterima kasih kepada 6egara.(nilai)
40 6. Cabaran a) Kestabilan dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengumpulkan kata-kata hikmat tokoh
Depan keberkesanan jentera i) menerangkan peranan jentera pentadbiran kerajaan dan pemimpin negara dan serantau
pentadbiran negara dalam mencapai wawasan negara.(pengetahuan) dalam pentadbiran negara
ii) bekerjasama dalam mewujudkan jentera pentadbiran
yang berkesan.(kemahiran)
iii) berbangga dengan pentadbiran negara.(nilai)
- kepimpinan Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengadakan forum bagi
berwawasan i) menerangkan ciri-ciri pemimpin yang berwawasan. membincangkan ciri-ciri kepimpinan
(pengetahuan) berwawasan
ii) menunjukkan sikap bekerjasama dan sokongan
terhadap pemimpin yang berwawasan.(kemahiran)
iii) menghormati dan menghargai jasa pemimpin.(nilai)
41 - kerajaan telus dan Pada akhir pelajaran, murid dapat:
amanah i) menjelaskan konsep kerajaan telus dan amanah.
(pengetahuan)
ii) melibatkan diri dengan bekerjasama dalam
mewujudkan jentera pentadbiran yang berkesan.
(kemahiran)
iii) berbangga dengan pentadbiran negara.(nilai)
42 b) Bekerjasama dan Pada akhir pelajaran, murid dapat: menyediakan manifesto negara tentang
bersatu padu dalam i) menjelaskan kepentingan bekerjasama apabila isu keamanan serantau/dunia
menghadapi pelbagai menghadapi pelbagai cabaran.(pengetahuan)
cabaran ii) bekerjasama dan bersatu padu dalam menangani
sesuatu masalah.(kemahiran)
iii) bersikap prihatin dan berkeyakinan dalam menghadapi
pelbagai cabaran.(nilai)
- serantau Pada akhir pelajaran, murid dapat: mengemukakan pandangan tentang
i) menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan senario negara/dunia pada masa akan
negara dan dunia.(pengetahuan) datang dalam bentuk penulisan/peta
ii) melibatkan diri dengan bekerjasama dan bersatu padu minda/carta/lukisan
dalam menangani sesuatu masalah.(kemahiran)
iii) menghargai keamanan negara dan dunia.(nilai)
- dunia Pada akhir pelajaran, murid dapat: mencari meklumat tentang peranan
i) menjelaskan kepentingan mengekalkan keamanan Malaysia dalam menyelesaikan isu
negara dan dunia.(pengetahuan) serantau/dunia
ii) mencari maklumat tentang peranan Malaysia dalam
menyelesaikan maklumat tentang peranan Malaysia dalam
menyelesaikan isu dunia.(kemahiran)
iii) cinta akan keamanan dan kebebasan.(nilai)

Disemak oleh: Disahkan oleh: Disahkan oleh:

.. …………………………. ……………………… ……………………………..


Pn Selambu Chelvi A/PChelappan Pn Asmah bt Abu Bakar
Ketua Panitia Pend Sivik & Kewarganegaraan Guru Kanan Kemanusiaan
SMK Raja Perempuan Ipoh