Anda di halaman 1dari 2

Assalamualaikum Wr. Wb.

Ingkang kawula hormati Bapak guru bahasa jawa lan rencang-rencang kula
ingkang kula tresnani.

Saderengipun sumonggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng


Alloh SWT ingkang taksih maringi kawilujengan dumateng kita sedaya, sehingga
kita saged makempal wonten ing kesempatan meniko, sholawat saha salam mugi
konjuk wonten ngarsanipun Nabi Muhammad SAW ingkang kito ajeng ajeng
syaatipon mbenjang wonten dinten ahir . Kepareng wonten ing kesempatan niki,
kula bade ngaturaken babakan Narkoba. Saderengipun kita sedaya sami sampun
ngertosi ingkang namine narkoba nggih? Mboten tiyang enem, mboten sepuh
sampun mangertosi narkoba amargi sering diberitakaken wonten tv. Narkoba niku
obat ingkang saged mbahayaken sanget lan saged nyebabaken tumindak
pengonsumsine melenceng saking kasusilan lan saged mlebetaken marang penjara.
Tiyang ingkang ngonsumsi narkoba niku saged ical kesadaran lan tumindak
anarkis, kadosipun : mbegal, mejahi tiyang, lan sanes-sanesipun,. Ingkang luwih
mbahayanipun malih narkoba niku saged nyebabaken pengonsumsine kecanduan,
menawi kecanduanne sampun berat saged nyebabaken pengonsumsine niku pejah
utawi ninggal. Tiyang ingkang ngonsumsi narkoba niku saged sinten mawon,
mboten pejabat, mboten artis, mboten sugih, mboten miskin.
Pramila kanti mekaten, mangga kita sareng-sareng nebihi narkoba. Upaya-
upaya ingkang saged dipun tindaake inggih menika :
1. Ningkataken keimanan dumateng Alloh SWT
2. Ninggalaken utawi nebihi kebiasan supados ngrokok
3. Ati-ati menawi milih kanca
4. Ningkataken kegiatan ingkang positif kangge ngisi waktu luang
5. Pemerintah kedah damel aturan lan sanksi hukuman ingkang saged damel
efek jera

Langkung para generasi muda kedah berjuang saha merangi narkoba ampun
ngantos kepincut barang ingkang haram menika amargi kita sedaya bade dados
harapan bangsa wonten ing masa depan
Sakiranipun mekaten ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi saged
ndadosaken manfaaat lan pepenget tumrap kita sedaya lan bilih menawi kula matur
wonten katah kekuranganipun, kula nyuwun agunging pangampunten .
Wassalamualaikum Wr. Wb.