Anda di halaman 1dari 6

Tarikh 6/2/2018 Hari SELASA Kelas TAHUN 6 (9)

Masa 0700 0800 Subjek MATEMATIK


TOPIK BBM/ABM
UJIAN BULANAN KERTAS SOALAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
UJIAN BULANAN :
KERTAS : 015/2
MASA : 1 JAM
JUMLAH SOALAN : 40
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
ILMU : Matematik
NILAI :Rajin, berusaha
EMK : Kreativiti & Inovasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Penilaian dibuat berdasarkan
KERTAS SOALAN

Tarikh 6/2/2018 Hari SELASA Kelas TAHUN 4 (15)


Masa 1020 1120 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
SAINS HAYAT : MANUSIA Carta gambar, lembaran kerja, modul sains, BT, peta i-think, laptop
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
3.6 Menyayangi 1 Guru meminta murid menjana idea tentang kepentingan mengamalkan budaya hidup
diri sendiri sihat. Guru meminta urid merujuk nota sains.
2 Guru menyuruh murid menyenaraikan beberapa tindakan yang boleh diambil untuk
mengelakkan tabiat yang boleh mengganggu proses hidup, menggunakan peta i-think.
3 Murid dibimbing untuk membuat persembahan grafik lukisan tangan atau komputer
tentang usaha mencegah tabiat yang tidak sihat.
4 Guru membimbing murid melengkapkan latihan ‘Mari Lakukan’ BT ms 49, ‘Cuba
Jawab’ BT ms 51 dan ‘Mari Teroka’ BT ms 52 sebagai aktiviti pengukuhan dan pengayaan
dengan bimbingan guru.
5. Murid diberi kerja rumah berdasarkn Modul sains.
6. Rumusan isi pelajaran oleh murid dengan bimbingan guru.
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya mempraktikkan sebanyak ILMU : Pendidikan Kesihatan
mungkin budaya hidup sihat dalam NILAI :Rajin
kehidupan seharian debgan bimbingan EMK : Keusahawanan, kritis,
guru. KPS : membuat kesimpulan, meramal,
memerhati
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menjana idea kepentingan Melengkapkan lembaran kerja/modul dan
mengamalkan budaya hidup sihat. membuat rumusan isi pelajaran. (Rujuk
aktiviti)
Tarikh 6/2/2018 Hari SELASA Kelas TAHUN 3 (9)
Masa 1120 1220 Subjek MATEMATIK
TOPIK BBM/ABM
NOMBOR DAN OPERASI :
Pembilang, kad fakta asas, lembaran kerja, BT, BA
Nombor Bulat hingga 10000
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
Guru menguji murid dengan fakta asas tambah dan tolak
Guru menunjukkan beberapa blok kiub. Guru membimbing murid menulis ayat
matematik. Murid menambah dengan kaedah menegak menggunakan pembilang.
Murid dibimbing untuk: Guru mengedarkan lembaran kerja, murid menyelesaiakn latihan secara
3.1 Menolak sebarang dua nombor. berpasangan.
Guru memberi latihan tambahan berdasarkan BA, murid cuba menyelesaikan latihan
secara individu dengan bimbingan guru.
Murid membuat rumusan isi pelajaran.
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya untuk menolak sebarang ILMU :Matematik
dua nombor hingga empat digit tanpa NILAI :Berdisiplin/rajin/berusaha
mengumpul semula menggunakan EMK : Kreativiti & Inovasi
pembilang
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Melakukan operasi asas tolak bagi
sebarang 2 dan 3 nombor bulat hingga 4
digit tanpa dan dengan mengumpul
semula, dan hasil tambahnya hingga 10
000

Tarikh 6/2/2018 Hari SELASA Kelas TAHUN 6(9)


Masa 1220 1250 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
SAINS HAYAT : INTERAKSI
Modul sains,Nota sains, gambar haiwan, lembaran kerja, peta i-think
ANTARA HIDUPAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
Interaksi antara haiwan 1. Murid dibimbing untuk memerihalkan faktor persaingan antara haiwan
iaitu mendapatkan sumber air, pasangan dan makanan yang terhad serta tempat
tinggal atau kawasan.
2. Dengan menggunakan peta i-think murid dibimbing utk menjelaskan
melalui contoh jenis interaksi antara haiwan yang berlaku iaitu interaksi :
- simbiosis
- mutualisme
- komensalisme, dan
- parasitisme
3. Guru membimbing murid melengkapkan latihan terancang untuk
pentaksiran dan pengukuhan, menggunakan Modul Sains.
4. Murid merumus isi pelajaran
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya memerihalkan faktor ILMU : Sains
persaingan antara haiwan intraspesies NILAI :Berdisiplin
dan interspesies melalui pemerhatian EMK : Kreativiti & Inovasi
menerusi pelbagai media seperti: KPS : Memerhati, mengelas,
• makanan;
berkomunikasi
• air;
• tempat tinggal atau kawasan;
• pasangan.
Menggunakan peta i-think
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi Rujuk akt 1-10, rujuk lembaran kerja.
antara haiwan.
Tarikh 7/2/2018 Hari SELASA Kelas TAHUN 6(9)
Masa 1020 1050 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
5.0 PEMELIHARAAN DAN
Modul sains,Nota sains, gambar haiwan, lembaran kerja, peta i-think
PEMULIHARAAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan 1. Guru bersoal jawab dengan murid untuk memahami maksud
tumbuhan pemeliharaan dan pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
2. Murid dibimbing untuk menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus
(Buku Teks ms 78-79) dari pelbagai sumber maklumat.
3. Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami
ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).
4. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan
haiwan dan tumbuhan (Buku Teks ms 82-83) seperti:
• aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan kawasan;
• bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran contoh air,
udara, tanah;
Peta I-Think:
• Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam) Buku
teks ms 82 -83
5.Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya menjelas dengan contoh ILMU : Sains
haiwan yang pupus menggunakan peta i- NILAI :Berdisiplin
think dengan bimbingan guru. EMK : Kreativiti & Inovasi
KPS : Memerhati, mengelas,
berkomunikasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan Rujuk akt 1-10, rujuk lembaran kerja.
yang terancam.

Tarikh 7/2/2018 Hari RABU Kelas TAHUN 3 (9)


Masa 1150 1250 Subjek MATEMATIK
TOPIK BBM/ABM
NOMBOR DAN OPERASI :
Pembilang, kad fakta asas, lembaran kerja, BT, BA
Nombor Bulat hingga 10000
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
1 Guru mepamerkan kepada murid blok asas, bagi membimbing murid menolak secara
mekanikal.
2 Guru mengedarkan lembaran kerja. Murid dimi nta un tuk menyelesaikan latihan dengan
Murid dibimbing untuk:
pasangan atau secar berkumpulan, dengan bimbingan guru.
3.1 Menolak sebarang dua nombor.
3. Guru bantu murid mengira dan membetulkan kesilapan murid.
4 Murid rumus isi pelajaran.

STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI


Murid berupaya untuk menolak sebarang dua ILMU :Matematik
nombor hingga empat digit dengan NILAI :Berdisiplin/rajin/berusaha
mengumpul semula dari:puluh ke sa,ratus ke EMK : Kreativiti & Inovasi : Menghasilkan idea
puluh, ribu ke ratus, puluh ke sa, ratus ke puluh melalui pemerhatian, dan menyatakan idea
dan ribu ke ratus. secara lisan.
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Melakukan operasi asas tolak bagi
a) sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit
b) Menolak berturut-turut dua nombor daripada
sebarang nombor hingga 10 000
tanpa dan dengan mengumpul semula
Tarikh 8/2/2018 Hari KHAMIS Kelas TAHUN 4 (15)
Masa 0800 0900 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
SAINS HAYAT : MANUSIA Carta gambar, lembaran kerja, modul sains, BT, peta i-think, laptop
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
3.5 Tabiat boleh 1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tabiat manusia melalui pemerhatian
menggang gu proses hidup seharian dan tayangan video yang disediakan.
manusia. 2. Murid secara berkumpulan berbincang dan menyatakan semula tabiat-tabiat
yang perlu dielakkan kerana boleh mengganggu proses hidup manusia dari pemerhatian
dilakukan meggunakan peta i-think seperti :
- makan makanan yang tidak seimbang
- merokok
- menghidu gam
- menyalahgunakan dadah
- minum minuman alcohol
3. Guru meminta murid menyelesaikan latihan dalam Modul Sains.
4. Rumusan isi pelajaran

STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI


Murid berupaya menyatakan dengan ILMU : Pendidikan Kesihatan
contoh tabiat yang mengganggu proses NILAI :Rajin
hidup seperti: EMK : Keusahawanan, kritis,
• makan makanan yang tidak KPS : membuat kesimpulan, meramal,
seimbang. memerhati
• merokok.
• menghidu gam.
• menyalahgunakan dadah.
• minum minuman beralkohol.
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menjana idea kepentingan Melengkapkan lembaran kerja/modul dan
mengamalkan budaya hidup sihat. membuat rumusan isi pelajaran. (Rujuk
aktiviti)

Tarikh 8/2/2018 Hari KHAMIS Kelas TAHUN 3 (9)


Masa 0900 1000 Subjek MATEMATIK
TOPIK BBM/ABM
NOMBOR DAN OPERASI :
Pembilang, kad fakta asas, lembaran kerja, BT, BA
Nombor Bulat hingga 10000
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
1 Guru mepamerkan kepada murid blok asas, bagi membimbing murid menolak secara
mekanikal.
2 Guru mengedarkan lembaran kerja. Murid dimi nta un tuk menyelesaikan latihan dengan
Murid dibimbing untuk:
pasangan atau secar berkumpulan, dengan bimbingan guru.
3.1 Menolak sebarang dua nombor.
3. Guru bantu murid mengira dan membetulkan kesilapan murid.
4 Murid rumus isi pelajaran.

STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI


Murid berupaya untuk menolak sebarang dua ILMU :Matematik
nombor hingga empat digit dengan NILAI :Berdisiplin/rajin/berusaha
mengumpul semula dari:puluh ke sa,ratus ke EMK : Kreativiti & Inovasi : Menghasilkan idea
puluh, ribu ke ratus, puluh ke sa, ratus ke puluh melalui pemerhatian, dan menyatakan idea
dan ribu ke ratus. secara lisan.
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Melakukan operasi asas tolak bagi
a) sebarang 2 nombor bulat hingga 4 digit
b) Menolak berturut-turut dua nombor daripada
sebarang nombor hingga 10 000
tanpa dan dengan mengumpul semula
Tarikh 8/2/2018 Hari KHAMIS Kelas TAHUN 6(9)
Masa 1020 1050 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
5.0 PEMELIHARAAN DAN
Modul sains,Nota sains, gambar haiwan, lembaran kerja, peta i-think
PEMULIHARAAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan 1. Guru bersoal jawab dengan murid untuk memahami maksud
tumbuhan pemeliharaan dan pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
2. Murid dibimbing untuk menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus
(Buku Teks ms 78-79) dari pelbagai sumber maklumat.
3. Menjelas dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami
ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).
4. Menjelaskan melalui contoh faktor ancaman menyebabkan kepupusan
haiwan dan tumbuhan (Buku Teks ms 82-83) seperti:
• aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan kawasan;
• bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran contoh air,
udara, tanah;
Peta I-Think:
• Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam) Buku
teks ms 82 -83
5.Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya menjelaskan dan ILMU : Sains
menyenaraikan sekurang-kurangnya NILAI :Berdisiplin
lapan haiwan dan tumbuhan yang EMK : Kreativiti & Inovasi
mengalami ancaman kepupusan dengan KPS : Memerhati, mengelas,
bimbingan guru.
berkomunikasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan Rujuk akt 1-10, rujuk lembaran kerja.
yang terancam.

Tarikh 8/2/2018 Hari KHAMIS Kelas TAHUN 6 (9)


Masa 1050 1150 Subjek MATEMATIK
TOPIK BBM/ABM
UJIAN BULANAN KERTAS SOALAN, KERTAS OMR
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
UJIAN BULANAN
KERTAS 015/1
MASA : 1 JAM
JUMLAH SOALAN : 40

STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI


ILMU :Matematik
NILAI :Berdisiplin/rajin/berusaha
EMK : Kreativiti & Inovasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
KEUPAYAAN MURID MENJAWAB
SOALAN DALAM MASA YANG
DITETAPKAN

Disemak oleh : Tarikh :


Tarikh 9/2/2018 Hari JUMAAT Kelas TAHUN 6 (9)
Masa 0700 0800 Subjek MATEMATIK
TOPIK BBM/ABM
SEMAKAN UJIAN BULANAN KERTAS SOALAN/SKEMA JAWAPAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
SEMAKAN DAAN PERBINCANGAN/PEMBETULAN UJIAN BULANAN
KERTAS 2 015/2

STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI


ILMU :Matematik
NILAI :Berdisiplin/rajin/berusaha
EMK : Kreativiti & Inovasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
KEUPAYAAN MURID MELAKUKAN
PEMETULAN SECARA
PERBINCANGAN

Tarikh 9/2/2018 Hari JUMAAT Kelas TAHUN 6(9)


Masa 0900 0930 Subjek SAINS
TOPIK BBM/ABM
5.0 PEMELIHARAAN DAN
Modul sains,Nota sains, gambar haiwan, lembaran kerja, peta i-think
PEMULIHARAAN
STANDARD KANDUNGAN Aktiviti PdPc
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan 1.Guru bersoal jawab dengan murid untuk memahami maksud pemeliharaan dan
tumbuhan pemuliharaan (Buku Teks ms 77).
2.Murid dibimbing untuk menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus (Buku
Teks ms 78-79) dari pelbagai sumber maklumat.
3.Murid berbincang dalam kumpulan bertiga mnynaraikanbbrapacontoh haiwan
dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan (Buku Teks ms 80-81).
4. Guru membimbingmurid menyenaraikan dan menulis beberapa contoh
faktor ancaman menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan enggunakan
peta i-thik(Buku Teks ms 82-83) seperti:
• aktiviti manusia : pembalakan, pemburuan,penerokaan kawasan;
• bencana alam contoh banjir, gempa bumi, ribut; pencemaran contoh air,
udara, tanah;
Peta I-Think:
• Peta Dakap (Sebab dan akibat haiwan dan tumbuhan terancam) Buku
teks ms 82 -83
5.Murid merumus isi pelajaran dengan bimbingan guru.
STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM REFLEKSI
Murid berupaya menjelaskan melalui ILMU : Sains
contoh faktor ancaman menyebabkan NILAI :Berdisiplin
kepupusan haiwan dan tumbuhan EMK : Kreativiti & Inovasi
menggunakan peta i-think. KPS : Memerhati, membuat inferens,
berkomunikasi
STANDARD PRESTASI PENILAIAN
Menjelaskan melalui contoh faktor Rujuk akt 1-5, rujuk lembaran kerja.
ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan
serta cara mengatasinya.

Disemak oleh : Tarikh :