Anda di halaman 1dari 1

Asamadalahlarutanzat yang menghasilkan ion hydrogen (H+) ketikaasamitularut di air

banyakZatasamdiperoleshsebagaipdatan, cairanatau gas murni.


Tetapimerekabertindaksebagaiasamhanyaketikalarut di dalam air
asamdapatdideteksidenganpenambahanpwarnakhususyaitu indicator (smith, 2007).

Padapraktikuminidilakukansecarakualitatifdankuantitatif
.padapercobaankualitatifdilakukandengancaramengambilserbuknatriumbikrbonatsecukupnyamen
ggunakansendoktanduklaludimasukkankedalamcawanporselinkemudianditambahkansedikit
alcohol dandibakarsertadiamatinyalaapinya. Dan
percobaansecarakuantitatifdilakukandenganmenimbangnatriumbikarbonatsebanyak 250 mg
laluditambahkan air sebanyak 50 ml dandiadukhinggahomogen, setelahitu di pindahkankedalam
Erlenmeyer sebagaititratlaluditetesi 3 tetes indicator
merahmetildengantujuanmenentukantitikekuivalendanmemperjelaswarna.Kemudiandititrasideng
anlarutan HCL yang tealahdiencerkansebagaititran, dandiamati volume titran yang
terjadipadasaatperubahanwarnatitratnya.

Hasilpengamatanpadatitrasiasidimetrisecarakualitatifdidapatkanhasilsetelahdibakaryaituapiberwa
rna orange kekuningan.Warnapadaapinidisebabkanoleh Na (natrium) yang adapada proses
pembakarandimananatriumsaatdibakarakanmenghasilkanwarnanyalaapi orange
cemerlanghalinisudahsesuai.

Selanjutnyapadahasilpengamatantitrasiasidimetrisecarakuantitatifdidapatkanhasilyituperubahanw
arnalarutantitratmenjadiwarnamerahmuda, pada volume titran 7,8 ml.
warnamerahmudapadalarutandipegaruhiolehpemberian indicator merahmetildimana indicator
inimembantumenentukantitikakhirtitrainamun indicator initidakikutbereaksididalamlarutan.
Persenkadarlarutan yang didapatkanpadasampelnatriumbikarbonat 0,1 N saat volume titran 7,8
ml yaitu 26, 2 %.