Anda di halaman 1dari 25

Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013

ISSN : 2231-9948

KOMUNIKASI SILANG BUDAYA OLEH PEMANDU PELANCONG MALAYSIA


BERBAHASA JEPUN

Roswati Abdul Rashid


Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia.
roswati@umt.edu.my
1
Roslina Mamat, Ph.D
Jabatan Bahasa Asing,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia.
linamm@upm.edu.my

Yamato Eriko, Ph.D


Jabatan Bahasa Asing,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia.
eriko@upm.edu.my

Farah Tajuddin
Jabatan Bahasa Asing,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia.
farahnur@upm.edu.my

Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ph.D


Jabatan Bahasa Melayu,
Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia,
Malaysia.
zaitul@fbmk.upm.edu.my

1Coressponding author

63
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Abstrak

Pemandu pelancong perlu mempunyai kemahiran berkomunikasi antara budaya demi


mencapai komunikasi yang efektif dan penyaluran maklumat yang tepat bagi membentuk
pengalaman pelancong terhadap destinasi yang dilawati. Objektif kajian ini adalah untuk
meneliti pola komunikasi yang terdapat dalam komunikasi silang budaya antara pemandu
pelancong Malaysia berbahasa Jepun dengan pelancong Jepun semasa sesi pemanduan
lawatan pelancongan. Perbualan pemandu pelancong dan pelancong dirakam
menggunakan IC Recorder. Rakaman video dan catatan pemerhatian turut dilakukan bagi
membantu penyediaan transkripsi perbualan. Hasil kajian mendapati bukan sahaja aspek
pengetahuan budaya Malaysia dan Jepun yang banyak diaplikasikan tetapi aspek
penggunaan bahasa Jepun juga memainkan peranan yang penting dalam komunikasi
silang budaya antara kedua belah pihak tersebut. Dapatan daripada kajian ini diharapkan
akan menjadi rujukan kepada pendidik dan perangka silibus pendidikan bahasa Jepun
khususnya pendidikan bahasa Jepun untuk pelancongan sebagai panduan dalam
meningkatkan penguasaan komunikasi silang budaya dalam kalangan pemandu
pelancong di Malaysia.

Kata kunci: komunikasi silang budaya, pemandu pelancong, bahasa Jepun, pelancongan,
pelancong Jepun

Pengenalan

Dalam industri pelancongan, pengurusan organisasi yang baik, destinasi pelancongan

yang menarik dan strategi pemasaran yang efektif tidak dapat dimaksimumkan dan

dikekalkan pasarannya tanpa pengurus dan staf profesional. Pengurusan pelancongan

perlu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik untuk berurusan dengan agensi

pelancongan dan para pelancong (Leslie et al. 2004). Ini membuktikan bahawa dalam

industri pelancongan, hubungan yang baik tidak dapat dikekalkan tanpa komunikasi yang

berkualiti antara hos dan pelancong. Lebih-lebih lagi jika hubungan tersebut melibatkan

orang luar daripada negara lain yang mana bahasa asing diperlukan seperti yang

ditegaskan oleh Leslie et al. (2002), iaitu sesetengah bahasa umumnya merupakan

prasyarat dalam sesebuah komunikasi, dan dengan itu keupayaan untuk bertutur dengan

64
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

pelancong dalam bahasa mereka adalah sesuatu yang penting dalam pasaran yang

kompetitif. Seperti mana menurut Blunkett (1998), walaupun bahasa Inggeris merupakan

bahasa globalisasi namun kebolehan berbahasa asing semakin penting dalam ekonomi

berdaya saing dan global.

Kemahiran bahasa asing tidak datang secara sendirian tetapi bersama penguasaan bahasa

dan juga budaya negara bahasa tersebut yang merupakan sesuatu yang tidak dapat

dipisahkan (Monod, 1992). Begitu juga dengan kenyataan oleh Roslina Mamat et al.

(2012) bahawa mempelajari bahasa asing bukan sekadar mengetahui struktur fonetik,

kosa kata atau nahu tetapi juga mempelajari apa-apa yang terkandung dalam budaya

setiap masyarakat. Malah Mohammad Azlan Mis et al. (2008) juga turut merumuskan

bahawa pengetahuan dan penguasaan berbahasa belum dapat menjamin komunikasi yang

berkesan kerana harus ditampung dengan pengetahuan budaya. Jika tidak, individu yang

terlibat dalam komunikasi silang budaya tersebut akan tergolong sebagai individu yang

egois, tidak beradab dan tidak berbudaya. Oleh itu, bagi mewujudkan pemahaman yang

lebih baik terhadap keperluan mencapai komunikasi silang budaya yang efektif dalam

konteks komunikasi pelancongan, kertas kerja ini akan menyenaraikan pola komunikasi

dalam komunikasi silang budaya oleh pemandu pelancong Malaysia yang berbahasa

Jepun semasa berinteraksi dengan pelancong Jepun di sepanjang sesi lawatan pemanduan

pelancongan. Pola komunikasi yang akan diteliti adalah berdasarkan penggunaan bahasa

seseorang pemandu pelancong bagi menerangkan penentu keberkesanan perolehan

penguasaan komunikasi silang budaya.

65
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Industri Pelancongan Malaysia dan Pelancong Jepun

Pada tahun 2012, Malaysia telah mencatat seramai 25.03 juta orang kedatangan

pelancong asing ke Malaysia dengan jumlah pendapatan hasil tukaran wang asing

sebanyak RM60.6 bilion, peningkatan sebanyak 0.33% peratus pelancong berbanding

pada tahun 2011 (Tourism Malaysia, 2013). Malaysia kini berada di landasan terbaik

pelancongan dunia, iaitu di tangga kesembilan dalam senarai Pertubuhan Pelancongan

Dunia 2012 sebagai negara paling popular di dunia dalam kalangan pelancong

antarabangsa. Dalam pada itu, Kuala Lumpur turut diiktiraf sebagai destinasi membeli-

belah keempat terbaik di dunia selepas New York, London dan Tokyo mengatasi Paris,

Hong Kong dan Dubai menerusi kaji selidik rangkaian berita global, CNN Travel yang

diumumkan pada Disember 2012.

Dari segi kedatangan pelancong Jepun, Jadual 1 menunjukkan statistik kedatangan

pelancong Jepun ke Malaysia yang mana pelancong Jepun terus kekal dalam carta

sepuluh negara yang melawati Malaysia dalam tempoh 15 tahun. Jadual tersebut juga

menunjukkan bahawa tahun 2012 merupakan tahun yang mana pelancong Jepun paling

ramai mengunjungi Malaysia dengan peningkatan sebanyak 21.5% peratus, iaitu empat

kali ganda berbanding pada tahun 2011. Daripada keseluruhan statistik kedatangan

pelancong Jepun ini, sekiranya usaha dipergiatkan lagi bagi menarik warga negara Jepun

ke Malaysia, tidak mustahil jumlah pelancong yang melawat Malaysia pada tahun-tahun

yang akan datang dapat dikekalkan atau ditingkatkan. Keadaan ini boleh menjadikan

pelancong dari negara Jepun sebagai sumber terbesar dan utama dalam carta sepuluh

kedatangan pelancong antarabangsa ke Malaysia pada masa hadapan.

66
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Tahun Jumlah pelancong Kedudukan 10 Peningkatan


Jepun dalam carta %
2012 470,008 9 21.5
2011 386,974 9 -7.0
2010 415,881 10 5.1
2009 395,746 8 -8.7
2008 433,462 7 17.9
2007 367,567 7 3.8
2006 354,213 6 4.2
2005 340,027 6 12.8
2004 301,429 6 41.2
2003 213,527 6 -39.8
2002 354,563 5 -10.8
2001 397,639 5 -12.8
2000 455,981 5 59.0
1999 286,832 4 13.7
1998 252,178 3 -

Jadual 1: Trend kedatangan pelancong Jepun ke Malaysia


Sumber: Tourism Malaysia (2013)

Pemandu Pelancong Malaysia Berbahasa Jepun

Sehingga 30 April 2013, terdapat 10,669 orang pemandu pelancong pelbagai bahasa di

Malaysia yang telah menjalani kursus Asas Pemandu Pelancong selama lima bulan (500

jam kredit) yang ditawarkan di 70 buah institusi latihan pelancongan di Malaysia

(Kementerian Pelancongan Malaysia, 2013). Program ini menawarkan pelbagai kursus,

antaranya ialah mengenai sistem pentadbiran kerajan Malaysia, geografi, budaya, dan

sejarah yang meliputi pengetahuan yang diperlukan oleh seseorang pemandu pelancong

semasa mengendalikan pemanduan lawatan. Lesen pemandu pelancong dikeluarkan oleh

Kementerian Pelancongan Malaysia dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan bagi

tujuan mentauliahkan pemandu pelancong profesional. Dari segi bilangan pemandu

pelancong bahasa Jepun pula, sehingga 30 April 2013 terdapat 289 pemandu pelancong

yang memberi tumpuan sepenuhnya terhadap bahasa Jepun di seluruh Malaysia

(Kementerian Pelancongan Malaysia, 2013).

67
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Keseluruhan peranan pemandu pelancong menurut Hsu & Chan (2009), Cai & Woods

(1993) dan Huang (2011a; 2011b) adalah sebagai pekerja barisan hadapan dalam sektor

industri pelancongan yang mampu membentuk pengalaman para pelancong terhadap

destinasi yang dilawati. Yu (2002) pula menjelaskan bahawa antara kepentingan

pelancong menggunakan perkhidmatan pemandu pelancong ialah keinginan memperolehi

pengalaman baru daripada budaya asing dan mengelakkan kesukaran berinteraksi di

negara asing. Kajian Takajima (2011) yang menjurus kepada penyelidikan terhadap

pemandu pelancong Malaysia berbahasa Jepun pula merumuskan perkara yang perlu ada

pada seseorang pemandu pelancong Jepun yang telah disenaraikan oleh pelancong Jepun

ialah tingkah laku semasa memberi perkhidmatan kepada pelanggan, penyaluran

maklumat yang secukupnya mengenai destinasi lawatan, penerangan dan panduan

destinasi lawatan dan kemahiran berbahasa. Kajian beliau turut menyenaraikan beberapa

situasi tingkah laku pemandu pelancong Malaysia yang tidak sensitif terhadap budaya

masyarakat Jepun yang telah dikemukakan oleh pelancong Jepun.

Di sini terbukti peranan pemandu pelancong Malaysia berbahasa Jepun ini selari dengan

penjelasan Cai & Woods (1993) dan Huang (2011b) yang menunjukkan bahawa

perkhidmatan yang diberi oleh pemandu pelancong kepada pelancong antarabangsa

adalah berbeza daripada perkhidmatan kepada pelancong domestik yang mana mereka

akan berhadapan dengan dua halangan iaitu bahasa dan budaya. Satu kemestian kepada

setiap pemandu pelancong menutupi kedua jurang ini dengan melengkapkan diri dengan

kemahiran bahasa dan budaya serta memahami budaya negara sendiri, berpengetahuan

68
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

tentang masyarakat negara sendiri dan peka terhadap perbezaan antara budaya negara dan

budaya negara pelancong.

Kompetensi Komunikasi Silang Budaya

Komunikasi silang budaya didefinisikan sebagai komunikasi yang berlaku apabila

seseorang individu dipengaruhi oleh masyarakat budaya yang berbeza yang mana kedua

belah pihak akan sama-sama berusaha mencapai makna yang sama dalam sesuatu

peristiwa interaksi (Ting-Toomey, 1999). Neuliep (2006) pula berpendapat komunikasi

silang budaya timbul apabila sekurang-kurangnya dua orang daripada budaya atau mikro

budaya bertukar simbol lisan dan bukan lisan antara satu sama lain. Beliau menegaskan

komunikasi silang budaya adalah didasari oleh konteks.

Manakala definisi Komunikasi Silang Budaya atau Kompetensi Komunikasi Antara

Budaya oleh Habermas (1970) dalam Kim (1991) ialah kemampuan individu

menguruskan beberapa bentuk cabaran pelbagai budaya, contohnya: perbezaan budaya,

kedudukan dalam kumpulan seperti kuasa atau posisi kuasa disebabkan oleh kedudukan,

pandangan dan prestij dalam keluarga atau masyarakat diikuti oleh pengalaman dan

tekanan. Untuk berkomunikasi secara kompeten seseorang itu perlu memahami secara

konteks sesuatu peristiwa interaksi yang dilalui kerana wujudnya perbezaan budaya.

Menurut Kim (1991) dalam Jamilah Ahmad & Niranjala Weerakkody (2012), seorang

penutur yang kompeten didefinisikan sebagai individu yang beraksi dan berinteraksi

dalam keadaan tingkah laku yang memuaskan hati semua pihak. Dalam konteks

penyelidikan ini, pemandu pelancong Malaysia berbahasa Jepun haruslah memiliki

pengetahuan antara budaya dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan berkesan, yakni

69
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

berunding untuk berkongsi maksud dengan pelancong Jepun dan memaparkan tingkah

laku yang sesuai demi mencapai pengalaman yang berkualiti pada tahap maksimum

semasa sesi lawatan pelancongan.

Terdapat banyak penyelidikan kompetensi komunikasi silang budaya antaranya kajian

oleh Izumi (2010), Meade (2010), Renalds (2011). Steiner dan Reisinger (2010), Toomey

(2012), , Weill (2011) dan Yu (2002). Manakala kajian oleh Beeftin (2011) dan Huang

(2011a: 2011b) memfokuskan terus kepada kajian interaksi antara pemandu pelancong

dan pelancong. Kajian Beeftin (2011) mengkaji peranan, hubungan dan interaksi silang

budaya pemandu pelancong orang asli Wilayah Talamanca, Costa Rica melalui

pemerhatian semasa sesi eko pelancongan dan temubual dengan pemandu pelancong dan

pelancong. Manakala Huang (2011a; 2011b) pula mengkaji strategi komunikasi silang

budaya melalui temu bual terhadap para pemandu pelancong bahasa Inggeris di Yunnan,

China. Baik kajian Beeftin (2011) dan Huang (2011a: 2011b) mahupun kajian lain telah

yang disebut, kesemua kajian menggunakan data yang diperolehi melalui soalselidik,

temubual ataupun pemerhatian yang tidak menggunakan data daripada situasi sebenar

komunikasi tersebut. Oleh itu, kajian ini cuba meneliti pola-pola komunikasi silang

budaya menggunakan data rakaman interaksi sebenar yang berlangsung antara kedua

belah pihak, iaitu pemandu pelancong berbahasa Jepun dan pelancong Jepun.

Metodologi

Kaedah yang digunakan dalam kajian ini ialah rakaman audio interaksi antara pemandu

pelancong bahasa Jepun dan pelancong Jepun di sekitar destinasi pelancongan di Kuala

70
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Lumpur dan Melaka semasa pakej FIT (Free Independence Travellers). Manakala

rakaman video dan catatan pemerhatian dijadikan sebagai data sokongan.

Sebanyak empat sesi lawatan telah dirakam yang berdurasi selama lima jam yang mana

melibatkan empat orang pemandu pelancong (G1, G2, G3 dan G4) dan 10 orang

pelancong Jepun (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9 dan T10). Keempat-empat pemandu

pelancong tersebut terdiri daripada pemandu pelancong yang memiliki lesen Pemandu

Pelancong (Bahasa Jepun) daripada Kementerian Pelancongan Malaysia. Kesemua

mereka pernah tinggal di Jepun sekurang-kurangnya satu tahun setengah dan paling lama

selama 11 tahun. Tempoh mereka berkecimpung dalam bidang ini adalah antara dua tahun

hingga 20 tahun. Kekerapan mengendalikan pakej pelancong Jepun antara mereka adalah

antara dua ke sepuluh kali sebulan.

Bagi proses penganalisisan data, setiap data rakaman audio sesi pemanduan telah

ditranskripsikan secara penuh dan rakaman visual dan catatan daripada pemerhatian juga

turut diambil kira sebagai data sokongan bagi meneliti pola-pola komunikasi yang

terdapat dalam komunikasi silang budaya tersebut. Pengkategorian pola-pola komunikasi

ini berdasarkan kajian strategi komunikasi silang budaya oleh Huang (2011a: 2011b) dan

Beeftin (2011). Kajian Huang (2011a: 2011b) mengaplikasikan Kaedah Teori Beralas

(Grounded Theory) dalam penganalisisan data kajiannya bagi meneliti strategi

komunikasi silang budaya yang digunakan oleh para pemandu pelancong. Pengkategorian

tersebut adalah hasil daripada temubual terhadap 19 orang pemandu pelancong China

berbahasa Inggeris dan lima orang tenaga pengajar akademi pelancongan. Kajian Beeftin

71
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

(2011) pula mengkaji peranan, hubungan dan interaksi silang budaya pemandu pelancong

orang asli Wilayah Talamanca, Costa Rica melalui pemerhatian semasa sesi eko-

pelancongan dan temu bual dengan pemandu pelancong dan pelancong.

Dapatan dan perbincangan

Berikut ialah pola-pola komunikasi silang budaya yang telah dikenal pasti hasil daripada

analisis yang dilakukan terhadap data rakaman audio, visual dan catatan di sepanjang

empat sesi lawatan pemanduan tersebut. Antaranya adalah seperti yang berikut:

Adaptasi Terhadap Perbezaan Budaya

Terdapat empat pola komunikasi yang telah dikenal pasti dalam kumpulan utama

komunikasi ini, iaitu:

a. Adaptasi terhadap gaya yang merangkumi cara dan pemilihan perkataan semasa

berinteraksi dengan pelancong Jepun.

 Keempat-empat G1, G2, G3 dan G4 memperkenalkan diri (Jikoshookai)

kepada para pelancong sebelum menaiki kenderaan memulakan sesi

lawatan. Pemilihan perkataan adalah mengikut turutan nama, syarikat

pelancongan tempat dia bertugas dan ucap selamat antaranya ialah kyoo

yoroshiku onegaishimasu (Semoga selamat untuk hari ini) dan doozo

yoroshiku onegaishimasu (Selamat berkenalan). Kemudian sejurus selepas

kenderaan bergerak para pemandu pelancong akan memaklumkan jadual

lawatan pada hari berkenaan. Pada akhir sesi lawatan pula sebagai kata

penutup sebelum berpisah antaranya ialah kyoo wa arigatoo gozaimashita

72
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

(Terima kasih untuk hari ini) dan kore de ijoo desune, jaa hontoo ni iroiro

arigatoo gozaimashita (Sekian sahaja, terima kasih atas segalanya).

b. Peka terhadap minat pelancong Jepun semasa membuat lawatan yang merangkumi

gemar mengambil foto atau membeli barangan sebagai kenangan.

 Mengambil maklum keperluan pelancong Jepun dengan memberikan

ruang masa untuk para pelancong bergambar kenangan malah ada kalanya

membantu mengambil gambar dan mensyorkan sudut yang strategik untuk

para pelancong bergambar.

 Membuat persediaan awal dengan melengkapkan diri tentang maklumat

destinasi yang akan dilawati.

c. Adaptasi terhadap rutin kehidupan masyarakat Jepun yang meliputi pengurusan masa,

kewangan dan sebagainya.

 Masyarakat Jepun sangat menitik beratkan ketepatan masa. Oleh itu dalam

sesi pemanduan lawatan ini didapati kesemua pemandu pelancong sangat

menekankan ketepatan masa. Mereka sentiasa mengingatkan tempoh masa

yang diberikan bagi slot tanpa pemanduan seperti tempoh masa untuk

membeli belah, bersiar dan bergambar serta waktu untuk berkumpul

semula pada setiap destinasi. Malah pemandu pelancong sendiri sentiasa

berada lebih awal daripada waktu yang ditetapkan di sesuatu tempat

berkumpul yang telah dipersetujui.

d. Peka terhadap perbezaan antara dua budaya seperti memberi peringatan atau gambaran

akan sesuatu keadaan agar para pelancong tidak akan mengalami kejutan budaya

73
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

apabila berhadapan dengan situasi sebenar keadaan tersebut. Antaranya keadaan

tandas dan restoran di Malaysia.

Keempat-empat pola di atas merupakan corak komunikasi yang berasaskan adaptasi

terhadap perbezaan budaya Malaysia dan Jepun. Ternyata pengetahuan yang luas

terhadap budaya Jepun merupakan asas penggerak kepada wujudnya pola komunikasi ini.

Sekiranya seseorang pemandu pelancong itu hanya berbekalkan kemahiran bahasa,

profesionalisme dan gerak hati, bukanlah sesuatu kelaziman baginya mengaplikasikan

pola komunikasi ini.

Membina Himpunan Pelbagai Kemahiran Komunikasi

a. Dari segi penggunaan bahasa, pemandu pelancong harus peka terhadap perbezaan

kosa kata, nada, sebutan dan kelajuan semasa berkomunikasi dengan para pelancong

Jepun. Berikut ada antara dua contoh daripada data yang mana G1 dan G2 cuba mendapat

istilah yang betul daripada pelancong iaitu perkataan bagi Muzium Islam (Isuramu

Bijutsukan) dan Sultan (Surutan), memohon pertolongan bagi mendapatkan istilah yang

betul ataupun apabila ingin mengesahkan sesuatu istilah dalam bahasa Jepun agar

penyaluran maklumat adalah tepat dan tidak timbul salah faham.

No Data Rakaman
1 G1: Isuramu no nan toiu desuka ne? Atoo, Museum?
[Islam punya apa ya dipanggil.., Muzium?]
T1 : Hai?
[Ya?]
G1: Hachibikan?
[Hachibikan?]
T1: Hachibutsukan.
[Muzium]
G1: Islamic no hachi….

74
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

[Islam hachi…]
T1: Isuramu no bijutsukan.
[Muzium Islam]
G1: Isuramu no (ketawa)
[Islam ...]
T1: Bijutsukan, Art Museum.
[Galeri, Muzium Seni.]
2 G2: Shuu no osama, nihon de iu to suurutan? sarutan?
[Raja negeri dalam bahasa Jepun dipanggil surutan? Sarutan?]
T3: Surutan.
[Surutan.]
Rajah 1: Contoh interaksi memohon pertolongan mendapatkan istilah yang betul .

Terdapat juga pola komunikasi bila mana pelancong memperbetulkan kesalahan

tatabahasa dan sebutan para pemandu pelancong. Berikut ada antara dua contoh daripada

data contoh 1 di atas, T1 memperbetul penggunaan partikel dalam tatabahasa Jepun, ku

kepada ni apabila digabungkan dengan joozu (pandai). Contoh 2 pula ialah T2

memperbetul sebutan hakkee kepada hokkee (hoki).

No Data Rakaman
1 G1:Renshuu, renshuu, mainichi mo shippai, mainichi moshi shippai wa seekoo
dakara ne.Motto nihongo o joozu ku naritai ne.
[Berlatih, berlatih, tiap hari pun gagal, sekiranya setiap hari gagal, itu
merupakan kejayaan. Saya ingin bertambah pandai berbahasa Jepun.]
T1:Joozu ni.
[Pandai]
G1:Joozu ni naritai mm
[Ingin menjadi pandai.]
2 G1: Ni toiu koto ne, ni, de sakki hidari gawa wa stadium desu ne. Hakkee no?
Nani? Hakkee no stadium desu.
[Maksudnya dua, dua, tadi sebelah kiri ada stadium kan. Stadium hakkee?
Apa? Stadium hakkee.
T1: Hokkee.
[Hoki]
T2: Hokkee. Hockey?
[Hoki. Hockey?]
G1: Hokkee Stadium ne.
[Stadium hoki.]
Rajah 2: Contoh interaksi memperbetulkan kesalahan tatabahasa dan sebutan.

b. Menghiburkan pelancong dengan berjenaka atau cerita yang melucukan. Dalam

contoh 1, G1 mengunakan isu matawang Jepun dan Malaysia mengenai harga kereta

75
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

buatan Malaysia. Manakala contoh 2, G1 mengusik T1 yang harimau tidak akan keluar

berdekatan tempat mereka berada. Menurut Howard et al. (2001) dalam Beeftin (2011)

kepentingan pemandu pelancong menggunakan humor adalah untuk meleraikan halangan

akibat daripada perbezaan budaya. Malah menurut Beeftin (2011), humor merupakan

salah satu elemen sokongan persekitaran (supportive enviroment) semasa sesi pemanduan

pelancongan yang mewujudkan suasana selesa, keakraban, saling menerima, perasaan

terbuka dan rasa hormat antara kedua belah pihak, iaitu pemandu pelancong dan

pelancong Jepun.

76
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

No Data Rakaman
1 T1 : Mareeshia shaken ga nain desu ka.
[Malaysia tidak ada insuran kereta ke?]
G1: Nai desu. Kowareru made tsukaimasu ne. Ichiban yasui demo yon man
ringi, en janai. Zannen dakedo. En dattara minna kawau wane. Yon
man ringi yo, ne.
[Tidak ada. Guna sehingga rosak. Paling murah empat puluh ribu
ringgit, Malangnya bukan en. Sekiranya empat puluh ribu en, semua
orang akan membelinya. Empat puluh ribu ringgit.]
2 G1: Mareeshia no tora desu, marayan tora.
[Harimau Malaysia, Harimau Malaya.]
T1 : Marayan tora.
[Harimau Malaya.]
G1: Ne. Hette kitann desu yo.
[Dah susut.]
T1: E..
[Ya]
G1: Ima wa 350 kara 400 gura, ne, hette kita. Demo konoo mori kara
dete imasen.Daijoobu.
[Sekarang tinggal lebih kurang 350 hingga 400, Tapi tidak akan keluar
dari hutan ini. Jangan risau.]
T1: Hai.
[Ok.]
G1: Anshin shite kudasai.
[Sila yakin.]
T1: Hai.
[Ok.]

Rajah 3: Contoh interaksi menghiburkan pelancong dengan berjenaka atau cerita yang melucukan.

c. Meningkatkan motivasi dengan memberi galakan dan mempengaruhi seseorang

pelancong untuk melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti semasa sesi lawatan. Cara ianya

merupakan dorongan dan panduan bagi seseorang pelancong mengalami sendiri sesuatu

yang baru. Dalam contoh, G4 menggalakkan para pelancong mencuba untuk mendaki

tangga Gua Batu dan mengesyorkan mereka membuat kesimpulan sendiri hasil daripada

pengalaman mendaki tangga menuju ke gua tersebut. Pola komunikasi ini adalah

bertujuan mempengaruhi seseorang pelancong untuk melibatkan diri dalam sesuatu

aktiviti semasa sesi lawatan dan secara tidak langsung memberi panduan dan makluman

terdapatnya aktiviti seperti itu yang boleh dilakukan.

77
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

No Data Rakaman
1 G4: De, asoko no suzu koojoo no kengaku owatte kara, e… batsu dookutsu no tokoro
ikimasu. Batsu dookutsu wadesu ne, jissai wa hinzu jiindesu, mareeshia de ichiban
ookii na hinzu jiindesu. Asoko mo omoshiroidesu ne, e… yaku 272 dan no kaidan
ga atte desu ne, e… de, ano kaidan o agatte, dookutsu ga arimasu. Maa, sokode
ganbatte kudasai ne. Maa sono, ano kaidan o mite, ano kaidan o mite desu ne,
jibun de handan shite kudasai.
[Oleh itu, selepas melawat kilang bijih timah, kita akan ke gua Batu. Gua Batu
sebenarnya ialah kuil agama Hindu, kuil Hindu yang terbesar di Malaysia. Ianya
juga menarik, mm ... terdapat kira-kira 272 anak tangga. Mm… mendaki
tangga tersebut, akan ada sebuah gua. Sila berusaha mendakinya. Lihat tangga
tersebut dan sila buat kesimpulan sendiri.]
T7: Jibun de handan nan da?
[Buat kesimpulan sendiri?]
Rajah 4: Contoh interaksi meningkatkan motivasi para pelancong.

d. Menukarkan kod kepada bahasa Inggeris, iaitu menggunakan istilah bahasa

Inggeris tanpa menterjemahkannya ke dalam bahasa Jepun. Penggunaan strategi ini

dilakukan agar penyaluran maklumat tepat dan mengelak daripada kekeliruan dan salah

faham. Contoh yang seterusnya menunjukkan G1 menggunakan bahasa Inggeris bagi

merujuk pentadbiran Inggeris dan makanan ruji bagi rakyat Malaysia. Analisis data

menunjukkan G1 merupakan individu yang paling banyak menggunakan pola komunikasi

ini sekiranya dibandingkan dengan G2, G3 dan G4 walaupun untuk istilah yang mudah

contohnya meeting, nine states, influence, Vietnam, jogging dan sebagainya. Strategi ini

sekiranya dikategorikan dalam strategi komunikasi oleh Tarone (1977), adalah strategi

penukaran kod (code switching) yang digunakan apabila seseorang itu sedang

menghadapi masalah dalam komunikasi.

No Data Rakaman
1 G1: Demo juusan shuu no naka ni kyuu dake ga sono shita wa peraa shuu de ko,
kono shuu ne, peraa toka negeri senbiran toka toka pahan shuu do, kore
suzu no tokoro dakara.
[Tapi dalam 13 buah negeri hanya sembilan di bawahnya negeri Perak,
Negeri Sembilan ke, Pahang ke adalah lokasi bijih timah.]

78
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

T1: A~.
[Ya~.]
G1: Igirisu, igirisu ryoo wa anoo nan toiu desu ne. Administration wa
igirisu, kono yottsu no shuu.
[British, jajahan British, dipanggil apa. Pentadbiran ialah British,
keempat-empat negeri ini.]
2 T1: Ine no imi wa arimasu ka?
[Padi ada maksud ke?]
G1: Sono imi wa oosama wa kokumin mamotteru. Soreto gohan, gohan ne,
nihon mo gohan deshoo. Staple Food toka?
[Maksudnya ialah raja melindungi rakyat. Dan nasi, nasi itu, Jepun juga
nasi kan atau makanan ruji?
T1: mmm..
[mmm..]
Rajah 5: Contoh interaksi menukar kod kepada bahasa Inggeris.

e. Mengajukan soalan kepada para pelancong dengan tujuan menduga, mengesah

dan mendapatkan maklumbalas daripada sesuatu penerangan yang diberi. Pada

pengamatan penyelidik, kebanyakan soalan yang dilontarkan bukanlah bertujuan

mendapatkan maklumat daripada soalan yang dikemukakan tetapi hanya sekadar

mempelbagaikan lagi kaedah penyampaian semasa sesi lawatan.

Membina Persamaan

Kaedah pola komunikasi ini berfungsi dengan mewujudkan persamaan yang terdapat di

dalam kedua-dua budaya dalam usaha menutupi jurang perbezaan agar pemahaman

antara kedua belah pihak mencapai tahap maksimum. Ianya merupakan satu kaedah yang

mudah dan cepat untuk saling memahami. Analisis data telah mengenal pasti dua pola

komunikasi yang terdapat dalam corak komunikasi, iaitu persamaan yang terdapat pada

budaya/sejarah/masyarakat Jepun dan persamaan yang terdapat pada pengetahuan am

orang Jepun.

79
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

a. Persamaan yang terdapat pada budaya/sejarah/masyarakat Jepun.

No Data Rakaman
1 T3 : Aa, mijikai desu ne.
[Aa, pendekkan.]
G1:Soo, mijikai. Ichiban mareeshia rekishi, Merakka, Merakka ga maa, furui no. Koko
ni wasa, Merakka ieba nihon no Kamakura ka. Kuala Lumpur wa mada, mada,
mukashi na sooiu rekishi janai. Kore, minna atono kawa nanka suzu ni
isshookenmee marukuugoite, ano nanka usukushii?
[Ya, pendek. Sejarah Malaysia yang pertama, Melaka. Melaka ialah sejarah yang
lama. Di sini (merujuk gambar). Jika disebut Melaka ianya adalah zaman
Kamakura bagi negara Jepun. Kuala Lumpur masih jauh lagi bukannya sejarah
yang lama sebegitu. Di sini (merujuk gambar), semua orang bersungguh sungguh
mendulang bijih timah. Tidak kah ia kelihatan cantik?]

T3 : Aa, hai hai hai.


[Aa, ya, ya, ya.]
Rajah 6: Contoh interaksi membina persamaan yang terdapat pada budaya/sejarah/masyarakat
Jepun.

b. Persamaan yang terdapat pada pengetahuan am masyarakat Jepun.

No Data Rakaman
1 G4:Ne. Naze sooiu too ga aru ka to iu to, mukashi wadesu ne, sono…
Isuramukyoo wa jissai Arabia kara nandesu. Oinori, ichinichi gokai oinori
suru, oinori no jikan ni naru to koe de sakebu n desu. Kirisutokyoo
dattara beru o tsukaudesu ne.
[Sebab mengapa adanya menara, pada zaman dahulu ... agama Islam adalah
daripada negara Arab. Sehari lima kali bersolat. Apabila tiba waktu solat
akan dilaungkan waktunya. Jika agama Kristian akan dibunyikan
loceng.]
T8: Fun..
[Mm..]
Rajah 7: Contoh interaksi membina persamaan yang terdapat pada pengetahuan am masyarakat
Jepun.

Pada contoh a, G3 memberikan contoh zaman pemerintahan Kamakura bagi tujuan

pemahaman untuk membezakan jarak antara zaman pemerintahan Melaka dan sejarah

moden yang terbentuknya Kuala Lumpur. Contoh b pula, dalam penerangan fungsi

melaungkan azan, G4 telah memberikan contoh membunyikan loceng oleh orang Kristian

yang dalam telahan G4 terdapat dalam pengetahuan am T7, T8, T9 dan T10, iaitu fungsi

membunyikan loceng tersebut adalah bagi memaklumkan waktu untuk beribadat.

80
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Mengekalkan Hubungan

Menurut dapatan Huang (2011b) daripada temubual dengan pemandu pelancong

berbahasa Inggeris negara China, salah satu strategi yang diguna pakai oleh mereka bagi

mengekalkan hubungan adalah dengan mengenal pasti ketua kumpulan sesebuah

rombongan pelancong. Sekiranya hubungan yang baik antara pemandu pelancong dan

ketua dalam sesebuah kumpulan itu dapat dijalin, secara tidak langsung pemandu

pelancong lebih mudah berurusan dengan keseluruhan ahli kumpulan. Tetapi strategi ini

tidak berkesan kepada kesemua kumpulan pelancong kerana ada sesetengah masyarakat

sesebuah negara yang mana hubungan sosial mereka atau dalam sesuatu keadaan tidak

bersifat hierarki. Begitu juga keadaannya dengan kumpulan pelancong Jepun yang mana

hubungan sosial yang bersifat hierarki dalam konteks pelancongan tidak ketara. Mereka

lebih terarah kepada mengamalkan konsep hubungan kesamarataan antara satu sama lain,

lebih-lebih lagi apabila pelancongan tersebut merupakan pelancongan sesama rakan.

Antara pola komunikasi yang dikenal pasti dalam data ini bagi mengekalkan hubungan

adalah seperti yang berikut:

a. Berkongsi topik yang sama – akibat daripada umur, minat dan

pengetahuan yang sama

b. Memuji

c. Merendah diri

d. Mereka cerita yang menarik

81
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Penyelesaian Konflik

Menurut dapatan Huang (2011b), tidak terdapat banyak konflik antara kedua belah pihak,

iaitu pihak pemandu pelancong dan pelancong. Hal ini adalah kerana mengelak timbulnya

merupakan mandatori yang telah termaktub dalam akta pelesenan bagi setiap pemandu

pelancong bahawa mereka haruslah mengurangkan dan mengelak daripada timbulnya

konflik. Mereka haruslah mengamalkan strategi mencari topik yang selamat atau

mengelak daripada menyentuh topik-topik yang sensitif. Sekiranya tidak dapat dielakkan

berlakunya konflik maka strategi yang berbeza untuk menanganinya harus diaplikasikan

iaitu menghadapinya atau menghindarinya terus daripada berlarutan. Contoh

menunjukkan konflik timbul apabila T9 membuat aduan terjumpa ulat dalam lauk sayur

goreng semasa menikmati makan tengah hari di restoran. Tetapi G4 mengambil langkah

tidak mengendahkan aduan tersebut secara serius dengan menukarkan topik melalui

jenaka bahawa bermungkinan restoran tersebut secara sengaja ingin menambahkan

protein dalam masakan tersebut. Pada pengamatan penyelidik, selepas itu G4 cuba

mengalihkan tumpuan para pelancong kepada destinasi seterusnya.

No Data Rakaman
1 T9 : Sumimasen. Anoo, chotto mushi wo mitsukete shimaimashita.
[Maaf, ada terjumpa serangga tadi.]
G4 : A, soo desu ka. Atode monku iimasu.
[Oo ya ke. Saya akan membuat aduan.]
T9 : Yasai itame no naka ni mo issho ni…
[Bersama-sama dalam sayur goreng..]
G4 : Sono kiiro no?
[Yang warna kuning itu?]
T9 : Kiiro, hai. Iro shika kubetsu dekimasen. Mita me nan ka.
[Ya, warna kuning. Hanya dapat dibezakan dengan warnanya. Apabila
dilihat.]
T10: A, iyaiya.
[E…gelinya.]
G4 : A, are wa sono tanpaku shitsu ireru tame nan desu. Ahaha... Migi te desu

82
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

ne, koko wa jitsu wa …


[Itu adalah untuk tambahkan protein. Ahaha…(ketawa). Sebelah kanan,
sebenarnya di sini .. ]
Rajah 8: Contoh interaksi penyelesaian konflik

Kesimpulan

Kajian ini telah mengenal pasti lima kumpulan terbesar pola komunikasi yang wujud

pada komunikasi silang budaya antara pemandu pelancong dan pelancong Jepun semasa

sesi lawatan pemanduan pelancongan. Pola komunikasi itu antaranya ialah adaptasi

terhadap perbezaan budaya, membina himpunan pelbagai kemahiran komunikasi,

membina persamaan, mengekalkan hubungan dan penyelesaian konflik.

Hasil daripada penyenaraian pola-pola komunikasi yang wujud dalam komunikasi silang

budaya ini, elemen penguasaan bahasa memainkan peranan yang sangat penting dalam

sesi pemanduan yang memerlukan berbagai penerangan dan terjemahan. Hal ini berbeza

dengan dapatan Beeftin (2011) terhadap pemanduan lawatan eko pelancongan bila mana

beliau menegaskan bahawa bahasa tidak memainkan peranan yang penting. Dalam

lawatan eko pelancongan yang bersifat mengalami sendiri keindahan alam semulajadi,

pemanduan pelancongan tidak memerlukan bahasa verbal yang efektif kerana

pelancongan masih mampu dinikmati dengan pancaindera yang tidak memerlukan

komunikasi yang efektif. Tanpa penerangan yang panjang lebar, pemandu pelancong

hanya perlu melakukan demonstrasi dan memotivasikan pelancong menikmati dan

menghayati sendiri pengalaman alam semula jadi dan kebudayaan. Sebaliknya sesi

pemanduan pelancongan yang melibatkan pelancongan di sekitar destinasi yang menarik

memerlukan komunikasi berkesan kerana penerangan melibatkan fakta seperti sejarah,

83
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

geografi, budaya dan lain-lain. Sekiranya tahap penguasaan bahasa seseorang pemandu

pelancong lemah, kemungkinan penyaluran maklumat juga akan menghadapi masalah.

Aspek pengetahuan budaya hos dan pelancong juga tidak kurang pentingnya yang mana

sekiranya seseorang pelancong tidak berkemahiran dalam budaya pelancong, ianya bakal

mengundang salah faham yang akan menimbulkan konflik. Pengetahuan seseorang

pemandu pelancong terhadap perbezaan budaya antara hos dan pelancong merupakan

satu nilai tambah kepada peranan profesional dan gerak hati seseorang pemandu

pelancong dalam mengendalikan sesebuah sesi lawatan pelancongan.

Sebagai kesimpulan, kepentingan penguasaan budaya dan bahasa adalah untuk

menghasilkan komunikasi yang berkesan dalam konteks silang budaya. Hasil kajian juga

menunjukkan pengetahuan budaya dan bahasa sahaja tidak mencukupi bagi keperluan

seseorang pemandu pelancong sebagai perantaraan. Elemen tingkah laku dan kemahiran

komunikasi interpersonal juga harus dititikberatkan. Salah faham kebudayaan boleh

dielakkan atau diselesaikan dengan lebih mudah sekiranya seseorang pemandu pelancong

memiliki pengetahuan antara budaya dan keupayaan untuk berkomunikasi dengan

berkesan. Pemandu pelancong perlu mahir berkomunikasi untuk berkongsi maksud

dengan individu yang berbeza budaya dan memaparkan tingkah laku yang sesuai demi

mencapai matlamat keinginan antara kedua-dua belah pihak.

Akhir sekali, hasil penyelidikan ini diharapkan akan menjadi rujukan kepada pendidik

dan perangka silibus pendidikan bahasa Jepun, khususnya pendidikan bahasa Jepun untuk

84
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

pelancongan sebagai panduan untuk mempertingkatkan penguasaan komunikasi silang

budaya dalam kalangan bakal-bakal pemandu pelancong Malaysia berbahasa Jepun.

Rujukan

Beeftin, K. (2011). Tourists and indigenous tour guides: An exploration of roles ,


relationships , and intercultural interactions. Pennsylvania: The Pennsylvania
State University.

Blunkett, D. (1998). Foreword. Modern foreign language. A response by the Department


of Education and Employment to the final report and recommendations of the
Nuffield Languages Inquiry. Department of Education and Employment, London.

Cai, L. P., & Woods, R. H. (1993). China’s tourism service failure. In The Cornell hotel
and restaurant administration quarterly. Vol. 34, pp. 30–39

Habermas, J. (1970). Towards a Theory of Communicative Competence. Inquiry, 13(1-4),


360–375

Howard, J., Thwaites, R., & Smith, B. (2001). Investigating the roles of the indigenous
tour guide. Journal of Tourism Studies, 12(2), 32–39

Hsu, C. H. C., & Chan, A. (2009). Tour Guide Performance and Tourist Satisfaction: a
Study of the Package Tours in Shanghai. Journal of Hospitality & Tourism
Research, 34(1), pp.3–33. doi:10.1177/1096348009349815

Huang, Y. (2011a). Chinese tour guides’ strategies in intercultural communication -


Implications for language teaching and tourism education, 2(1), 146–150.
doi:10.4304/jltr.2.1.146-150

Huang, Y. (2011b). Identity negotiation in relation to context of communication. Theory


and practice in language studies, 1(3), pp.219–225. doi:10.4304/tpls.1.3.219-225

Izumi, S. (2010). Intercultural communication of identity: A study of Japanese


international students in the United States. Oklahoma: University Of Oklahoma.

Jamilah Ahmad & Niranjala Weerakkody. (2012). Komunikasi Budaya Silang,


Kompetensi , Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Analisis. Jurnal Pendidikan
Malaysia, 36(1), pp.45–53

85
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Kementerian Pelancongan Malaysia. (2013). Bilangan dan status pemandu pelancong


mengikut bahasa dan negeri sehingga 30 april 2013 from
http://www.motac.gov.my/en/download/viewcategory/27-statistik-pelesenan.html

Kim, Y. Y. (1991). Intercultural communication competence: A systems theoretic view.


In Cross-cultural interpersonal communication. Newbury Park, CA: Sage.

Leslie, D., Russell, H. & Forbes, A. (2002). Foreign language skills and tourism
management courses in the UK. Industry and Higher Education, 16(6), pp.403–
414 (12)

Leslie, D., Russell, H. & Govan, P. (2004). Foreign language skills and the needs of the
UK tourism sector. Industry and Higher Education, 18(4), pp.255–267

Meade, A. (2010). Intercultural Competence: An Appreciative Inquiry. California:


Fielding Graduate University.

Mohammad Azlan Mis & Mohammad Fadzeli Jaafar. (2008). Bahasa sopan vs bahasa tak
sopan dalam konteks silang budaya. Kuala Lumpur: Jurnal Bahasa, Mei-Ogos
2(14).

Monod, D. (1992). cited in Embleton, D. & Hagen, S. (1992). Languages in International


Business: A practical guide. London: Hodder & Stroughton.

Neuliep, J. W. (2006). 3rd Edition Intercultural Communication: A Contextual Approach.


London: Sage Publications.

Renalds, T. G. (2011). Communication in Intercultural Marriages. Virginia: Liberty


University, Lynchburg.

Roslina Mamat. Hazlina Abdul Halim & Normaliza Abd Rahim. (2012). Celahan dalam
perbualan pemandu pelancong malaysia dan pelancong jepun insertion in
TM
Conversation among Malaysian and Japanese tourist guides. GEMA Online
Journal of Language Studies, 12(3)(September), 849–863

Roslina Mamat, Yamato Eriko & Normaliza Abdul Rahim. (2010). Ciri perbualan dan
strategi komunikasi pemandu pelancong berbahasa Jepun. Dalam Mohd Azidan
Abdul Jabar, Lim Sep Neo, Eriko Yamato, Chong Fah Hing, Roslina Mamat,
Pabiyah Hajimaming, Regis Machart & Lim Choon Bee (eds.). My Language
Your Language., Serdang: UPM Press. pp. 197–210

Steiner, C. J., & Reisinger, Y. (2004). Enriching the Tourist and Host Intercultural
Experience by Reconceptualising Communication Enriching the Tourist and Host
Intercultural Experience by Reconceptualising Communication. Journal of
Tourism and Cultural, 2(2), 118–137

86
Global Media Journal – Malaysian Edition Volume 3, Issue 1, 2013
ISSN : 2231-9948

Takajima, M. (2011). Hinihongo bogowasha kankou gaidoni mitomerareru nihongo


nouryokuto hyouka no sokumen -tsuaa opereetaa shainheno chousakara. J. F.
Oberlin University NII-Electronic Library Service, pp.33–45

Tarone, E. (1977). Conscious Communication Strategies in Interlanguage in H.D. Brown


et al. In On TESOL ’77. Washington D.C.: TESOL.

Ting-Toomey, S. (1999). Communicating across cultures. New York: The Guilford Press.

Toomey, A. (2012). Bicultural identity negotiation, conflicts and intergroup


communication strategies. Fullerton: California State University.

Tourism Malaysia. (2013). Tourist Arrival & Receipts To Malaysia. Retrieved December
28, 2012, from http://corporate.tourism.gov.my/research.asp?page=facts_figures

Weill, C. S. (2011). A Case Study Of Intercultural Communication: Oaxacan Ceramists


And An American Author. Degree of Doctor of Education in Teachers College,
Columbia University.

Yu, X. (2002). Intercultural communication and mediation: A framework for analysing


the intercultural competence of Chinese tour guides. Journal Of Vacation
Marketing, 8(1), pp.75–87. doi:10.1177/135676670200800108

BIODATA PENULIS

Roslina Mamat merupakan pensyarah kanan di Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa
Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia. Bidang kajian beliau adalah analisis
perbualan dan budaya popular Jepun. Beliau telah mengajar bahasa Jepun melebihi 18
tahun dan pernah bekerja sebagai pengajar di Universiti Malaya dan Universiti Chuo,
Tokyo. Beliau telah menerbitkan lebih daripada 30 hasil kajian terdiri daripada buku,
artikel jurnal, bab dalam buku dan modul bahasa Jepun.

87

Anda mungkin juga menyukai