Anda di halaman 1dari 9

Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)(2011): 45-53

Komunikasi Budaya Silang, Kompetensi, Pengajaran dan


Pembelajaran: Satu Analisis
(Intercultural Communication, Competence, Teaching and Learning: An Analysis)

Jamilah Hj Ahmad & Niranjala Weerakkody

ABSTRAK
Artikel ini mengkaji isu berkaitan kemampuan komunikasi budaya silang dan perkongsian maklumat
pembelajaran di dalam kelas pelbagai budaya di Australia. Metodologi naratif personal dan auto-
ethnography diguna pakai untuk mengkaji cabaran yang dihadapi oleh tenaga pengajar dan pelajar dari
sudut bahasa seperti penggunaan perbendaharaan kata yang berbeza, slanga, simpulan bahasa dan kata
kunci dengan mengambil kira pengetahuan budaya yang diperlukan oleh pengajar dan pelajar yang
datang dari pelbagai negara dan budaya. Artikel ini membincangkan cabaran dan mencadangkan garis
panduan untuk mengatasi permasalahan komunikasi budaya silang. Aspek yang dilihat ialah konteks
kepentingan budaya pengajaran, kompetensi komunikasi, kurikulum tersembunyi, perancah pengajaran,
memahami keterbukaan terhadap budaya lain, mengiktiraf kekayaan dan pengalaman kepelbagaian
budaya pelajar yang relevan dari sudut akademik pengkhususan komunikasi.
Kata kunci: Kompentasi komunikasi budaya silang, perkongsian realiti, pengajaran pelbagai budaya,
pengajaran responsif

ABSTRACT
This paper examines several issues related to intercultural communication competence and shared
reality or inter-subjectivity when teaching in multicultural classrooms in Australia. Using the research
method of personal narratives and auto-ethnography, it examines the challenges faced by the lecturers
and students in the classroom such as the use of different vocabulary, slang, idiom and keywords and
the prior culture-specific knowledge required of both the lecturers and the students. The paper also
discusses how these challenges can be identified and addressed and how to prepare for future
situations more effectively and in advance. It will be examined within the contexts of culturally
responsive teaching, communication competence, the hidden curriculum, instructional scaffolding,
understanding and being open to other cultures and acknowledgement of the richness and relevance of
the multicultural students’ varied experiences and social realities, from the point of view of the
academic discipline of communication studies.
Keywords: Intercultural communication competence, reality sharing, a multicultural teaching,
responsive teaching

Pengenalan budaya. Kebanyakan pelajar terdiri datang dari


kawasan Selatan, Tenggara dan Asia Timur
Australia terkenal sebagai sebuah negara pelbagai manakala yang selebihnya berasal dari Eropah
budaya yang telah menerima pendatang terutamanya Barat, Afrika, Timur Tengah dan Australia. Secara
pelajar dari seluruh pelosok dunia dengan terbuka. Ini umumnya, pelajar antarabangsa lebih cenderung
dapat dilihat dengan jelas apabila kebanyakan kelas memilih untuk belajar di universiti yang terletak di
pembelajaran di universiti sekitar Australia dipenuhi Amerika Syarikat, Australia dan United Kingdom.
oleh kepelbagaian bangsa, etnik dan Aliran yang sama dapat dilihat dengan

JP36(1) Chap 5new.indd 45 3/2/2012 11:11:38 AM


46 Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)

lebih jelas melalui pergerakan orang ramai atau mereka. Dewasa ini, kebanyakan universiti di
ethnoscapes iaitu migrasi beramai-ramai melintasi Asia contohnya di Singapura dan di Filipina
sempadan negara sebagai pendatang, pelancong, telah turut serta dalam persaingan dalam
pekerja, pelarian dan pelajar di dunia globalisasi mendapatkan pelajar luar negara, sekaligus
(Appadurai 1990). Penyataan ini diperkuatkan lagi menggugat kedudukan Australia di pasaran.
dengan pernyataan statistik yang dikeluarkan oleh Beberapa dekad yang lepas, penghijrahan
Pengajian Tinggi Malaysia iaitu pada tahun 2007, pelajar dari Asia dan kawasan lain untuk belajar
seramai 54,915 orang pelajar Malaysia dihantar semakin meningkat. Masalah ekonomi, politik dan
untuk melanjutkan pengajian ke universiti di luar permasalahan pekerjaan di negara asal
negara dan lebih kurang 13,000 orang daripada menyebabkan kebanyakan pelajar antarabangsa
jumlah keseluruhan dihantar ke Australia. lebih cenderung untuk tinggal dan bekerja di luar
Namun, permasalahan mula timbul apabila negara setelah tamat belajar. Permintaan dari
kebanyakan pelajar antarabangsa lebih cenderung pelajar luar negara untuk menyambung terus
berkongsi kediaman dan bergaul dengan pelajar pembelajaran bagi program siswazah juga semakin
yang berasal dari negara yang sama sahaja. bertambah. Kebanyakan negara seperti Australia,
Disebabkan kecenderungan itu, pelajar tidak New Zealand dan Amerika Syarikat telah
dapat membiasakan diri dengan budaya, media, menyemak semula polisi imigresen bagi negara
masyarakat, politik, slanga, perbendaharaan kata masing- masing untuk memberi peluang kepada
dan perkara lain berkaitan masyarakat setempat. pelajar yang telah tamat belajar untuk memohon
Malah menyebabkan ramai pelajar tidak fasih mendapatkan kerakyatan kekal bagi pekerjaan yang
berbahasa Inggeris terutamanya di peringkat awal sesuai dengan kelayakan akademik mereka (Ryan
pengajian. Oleh itu, adalah penting pihak & Zuber-Skeritt 1999). Kerajaan Australia juga
pentadbiran universiti dan tenaga pengajar membenarkan pelajar antarabangsa untuk bekerja
dilengkapi dengan pengetahuan dalam isu sehingga 20 jam seminggu semasa sedang belajar
berkaitan kemampuan berkomunikasi, dan membenarkan pasangan pelajar siswazah
perkongsian realiti atau inter-subjectiviti dan antarabangsa untuk bekerja. Peluang ini seharusnya
kesedaran terhadap tanggapan berbudaya sebagai digunakan pelajar yang diberi kebenaran bekerja
persediaan menghadapi pelajar tidak kira dari untuk tujuan sosialisasi mengenali budaya dan
luar negara mahupun pelajar tempatan. kepelbagian bahasa di Australia. Namun kerja
Kebanyakan universiti di Australia dibiayai sambilan ini dilihat sebagai satu gangguan dalam
penuh oleh kerajaan, tetapi bermula pada tahun proses pembelajaran. Ia juga merupakan penyebab
1996, pembiayaian ini telah mengurang secara kepada masalah kurang bergaul dalam kalangan
drastik menyebabkan pihak universiti terpaksa pelajar dan menjadikan pelajar tidak
bergantung kepada pembayaran yuran oleh pelajar berkesempatan mendalami budaya tempatan.
antarabangsa. Pembayaran yuran daripada Sebelum ini, didapati hanya segelintir sahaja
kemasukan pelajar antarabangsa dikira sebagai pelajar antarabangsa yang mendapat tajaan penuh
15% daripada pendapatan mereka. Hari ini, industri untuk menampung segala perbelanjaan semasa
pendidikan peringkat antarabangsa di Australia belajar. Ini merupakan faktor utama pelajar
telah mencapai $13.7 bilion setahun menjadikannya mencari pekerjaan sambilan untuk menampung kos
sebagai eksport ketiga terbesar selepas batu arang sara hidup di tempat asing.
dan besi (Das 2008). Persaingan mendapatkan Kebanyakan pelajar antarabangsa selalunya
tempat di universiti Australia adalah tinggi bagi bekerja di tempat yang diselia oleh rakyat Australia
negara yang mempunyai sumber yang sama seperti atau individu yang mempunyai kewarganegaraan
China, India, negara Asia Selatan yang lain, mereka sendiri. Pelajar antarabangsa ini bekerja
Tenggara Asia, serta semakin meningkat di Afrika sebagai pencuci pejabat, pembantu restoran,
Selatan dan Amerika Selatan. Pelajar dari Eropah pekerja di kedai dobi, dan di pasar raya. Keadaan
Barat dan Amerika Utara juga mengambil peluang ini menyekat peluang pendedahan mereka terhadap
dan datang sebagai pelajar pertukaran untuk satu budaya tempat tersebut. Pelajar antarabangsa yang
semester atau sepanjang pengajian sarjana muda mempunyai kemahiran bahasa Inggeris merasakan

JP36(1) Chap 5new.indd 46 3/2/2012 11:11:38 AM


Komunikasi Budaya Silang, Kompetensi, Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Analisis 47

membuka ruang sosial dengan berjumpa dan Kompentasi Komunikasi


mengenali penduduk tempatan sambil bekerja. Di
kampus pula, terdapat rungutan pelajar Kompentasi komunikasi menurut Habermas (1970)
antarabangsa mengatakan kepayahan untuk merupakan kemampuan individu untuk
bersosial dengan pelajar tempatan, ini ditambah menguruskan beberapa bentuk cabaran pelbagai
dengan permasalahan bahasa apabila diberikan budaya seperti perbezaan budaya, kedudukan
tugasan berkumpulan. Pelajar antarabangsa akan dalam kumpulan contohnya kuasa atau posisi kuasa
lebih terasing dan kejadian ini membataskan kerana kedudukan, pandangan dan prestij dalam
komunikasi dan perkongsian idea dalam keluarga atau masyarakat diikuti oleh pengalaman
kumpulan. Ini menimbulkan perasaan kurang dan tekanan (Kim 1991). Ia juga dikenali sebagai
senang bagi pelajar tempatan untuk mengambil kognitif iaitu memahami mesej secara verbal atau
pelajar antarabangsa sebagai ahli kumpulan tidak verbal, afektif yang berkaitan emosi seperti
kerana pelajar luar negara dianggap kurang keterbukaan perbezaan pendapat atau jantina dan
menyerlah dan kurang membantu. keupayaan mengadaptasi sistem dalaman individu
Berdasarkan situasi dan pengalaman, seseorang dalam konteks komunikasi budaya silang dan
pengajar perlu menjelaskan semua aspek budaya bukan hanya satu budaya (Kim 1991).
dengan lebih spesifik mengenai realiti sosial kerana Memandangkan tiada dua budaya atau dua individu
terdapat kemungkinan sesetengah pelajar mempunyai seratus peratus persamaan, setiap
antarabangsa tidak mempunyai pengetahuan budaya silang menghadapi masalah yang unik dan
mengenai sistem komunikasi di Australia atau negara satu set tekanan yang membawa kepada kesukaran
lain. Tahap pengetahun pelajar mungkin bervariasi untuk berkomunikasi melalui pengalaman masing-
kerana terdapat pelajar yang masih belum berpisah masing terutama dalam dunia global (Kim 1991).
daripada kesedaran sendiri. Kumpulan pelajar ini Teori dan kajian berkaitan Kompentasi
tidak mengikut pendedahan kepada kejadian dan isu Komunikasi Budaya Silang atau Intercultural
di luar negara dan terikat dengan perbezaan bangsa, Communication Competence (ICC) mendapati
etnik, kewarganegaraan, agama, kawasan geografi, terdapat beberapa pembolehubah kepada
kelas, latar belakang keluarga, budaya, nilai, persembahan budaya silang yang berkesan seperti
kepercayaan dan pengalaman hidup daripada tempat sikap individu berhadapan dengan tekanan
asal. Sebagai contoh terdapat pelajar antarabangsa psikologi; berkomunikasi secara berkesan dengan
yang bermasalah memahami konsep seperti ‘intranet’ orang yang tidak dikenali dengan menguruskan isu
yang merujuk kepada rangkaian internet tempatan percanggahan komunikasi dan kepelbagaian bentuk
yang hanya boleh diakses oleh ahli kumpulan atau komunikasi yang dapat membantu kejayaan
organisasi, atau skeleton budget yang merujuk kepada berinteraksi dan memperkenalkan hubungan
penyataan item jangkaan kewangan apabila menulis interpersonal (Kim 1991). Walau bagaimanapun,
sesuatu kertas kerja projek yang mana melibatkan untuk berkomunikasi secara kompeten seseorang
gaji, peralatan-peralatan spesifik, kos perjalanan, itu perlu memahami secara mendalam konteks
percetakan, penghantaran pos dan lain-lain. interaksi yang wujud kerana perbezaan budaya.
Seorang komunikator yang kompeten
Dalam proses pengajaran, contoh spesifik didefinisikan sebagai individu yang beraksi dan
perlu disediakan untuk menggambarkan satu berinteraksi dalam keadaan tingkah laku yang
konsep dan pengajar tidak boleh menganggap memuaskan hati semua pihak (Kim 1991). Ini
pelajar mempunyai pengetahuan awal yang bermakna pengajar yang mengajar dalam kuliah
mencukupi di dalam perbincangan kumpulan yang terdiri daripada pelajar pelbagai budaya mesti
terutamanya di dalam kelas pembelajaran bersikap terbuka dan menerima sebarang bentuk
multicultural. Dalam erti kata lain, tenaga interaksi dengan pelajar tanpa mengira asal usul
pengajar perlu berwaspada dengan kewujudan dan latar belakang budaya pelajar berkenaan. Ini
‘jurang budaya’ dalam komunikasi budaya silang termasuk penerimaan bahawa seseorang pelajar
di antara pengajar dan pelajar mahupun sesama antarabangsa berkemungkinan mempunyai gaya
pelajar di dalam kelas yang sama. bahasa, lenggok bahasa dan kemahiran berbahasa

JP36(1) Chap 5new.indd 47 3/2/2012 11:11:38 AM


48 Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)

Inggeris yang berbeza dibandingkan dengan perbandingan dengan orang lain dalam konteks
pelajar tempatan. Kelemahan penguasaan bahasa sosial. Pada masa yang sama auto-ethnography
dari sudut penggunaan, istilah dan laras bahasa atau pengalaman individu bermakna untuk
ini bakal menyebabkan pelajar antarabangsa mengintepretasi masa silam, terjemahan dan
tidak dapat berinteraksi secara cemerlang transformasi konteks dan pandangan masa depan
memandangkan mereka mempunyai kelemahan orang ramai (Holman Jones 2005).
menyuarakan pendapat secara lisan dan bertulis.
Dapatan dan Perbincangan
Metodologi
Cabaran Komunikasi Budaya Silang
Kajian ini menyelidik isu berkaitan pembelajaran dan
pengajaran di persekitaran pelbagai budaya
Menurut Gudykunst (1988), perbezaan budaya di
menggunakan bahan literasi penyelidikan oleh
antara individu tempatan dan antarabangsa
beberapa orang tenaga pengajar kanan daripada
mewujudkan situasi berlakunya kegagalan
universiti di Australia yang berpengalaman mengajar
memahami dan menginterpretasi mesej yang
dan pernah menjadi pelajar antarabangsa. Kaedah
akhirnya menyebabkan salah tafsir dan
kegagalan dalam penghantaran mesej. Ini secara
naratif personal seperti yang dicadangkan
langsung menyebabkan kegagalan inter-
Subreenduth (2008) juga merupakan auto-
subjectivity iaitu proses perkongsian cerita,
ethnography atau sociologi autobiographic yang
kefahaman atau makna (Ruben & Stewart 2006).
menggunakan penceritaan peribadi sebagai self-
Perkongsian cerita melalui pengalaman individu
reflexivity (melihat sesuatu isu melalui pengalaman
boleh berlaku secara verbal dan tidak verbal
peribadi) yang menyediakan interpretasi kepada
dalam budaya yang terhad; perbezaan pandangan
fenomena dan pengalaman yang berlaku. Kebanyakan
budaya; etika; bangsa; metafora; makna; bahasa;
pengamal akademik melihat auto-ethnography
perkataan; slanga; perumpamaan; tatabahasa;
sebagai rungutan dengan chip on their shoulder atau
pandangan; dan prejudis dalam bahasa Inggeris
vain exercises kepada promosi diri (Weerakkody
di antara pelajar dan pengajar. Perbezaan ini
2009). Holman Jones (2005) melihat auto
berlaku apabila pelajar antarabangsa tidak
-ethnography sebagai ‘suara’ dan peluang bagi
berupaya memenuhi kehendak tenaga pengajar
mereka yang terpinggir untuk menceritakan
dan pelajar tempatan yang lebih mahir dari segi
pengalaman yang pernah dilalui. Terdapat pengamal
bahasa dalam berkomunikasi (Kim 1991).
akademik yang mempersoalkan isu-isu etika
Sebagai contoh, seorang pelajar antarabangsa
menggunakan kaedah kajian auto -ethnography
yang tidak dapat memahami isu negara yang
kerana dikatakan menggunakan pengalaman sendiri
dibincangkan akan merasa tertekan. Keadaan yang
untuk mengandaikan pengalaman yang dilalui orang
sama juga dialami oleh pengajar tempatan apabila
lain. Ini akan menyebabkan data diinterpretasi secara
berdepan dengan pelajar antarabangsa yang tidak
salah kerana pengkaji tidak boleh mengandaikan
mempunyai pengetahuan berkaitan isu semasa dan
pengalaman yang mereka lalui adalah sama dengan
politik negara itu. Keadaan ini akan melemahkan
pengalaman yang dilalui oleh orang lain walaupun ia
keseimbangan dalam sistem individu. Oleh itu,
merupakan peristiwa yang sama. Ini sama seperti apa
langkah yang wajar perlu diambil untuk menangani
yang dikatakan sebagai life logging di mana pengkaji
tekanan yang merupakan sebahagian daripada
mengandaikan apa yang dilalui berpihak kepada kompetensi dalam budaya silang (Kim 1991). Hal
pengalaman orang lain yang mungkin tidak memberi ini membawa kepada penumpuan kepentingan daya
kebenaran untuk dikaji atau menjadi responden bagi penyesuaian.
kajian yang dilakukan oleh pengkaji untuk menyelidk,
Daya penyesuaian merujuk kepada keupayaan
digunakan, direkod, dianalisa dan diinterpretasi oleh
individu menangani cabaran dalam perbezaan
pengkaji (Weerakkody 2009). Spry (2001)
budaya silang. Tekanan dalam berinteraksi
mendefinisikan auto-ethnography sebagai naratif diri
menyebabkan kegagalan sistem individu untuk
yang mengkritik keadaaan diri sendiri secara
kembali kepada keseimbangan (Kim 1991). Salah

JP36(1) Chap 5new.indd 48 3/2/2012 11:11:38 AM


Komunikasi Budaya Silang, Kompetensi, Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Analisis 49

satu cara untuk melakukan daya penyesuaian dalam perbincangan mengenai sukan, kerana pelajar
adalah melalui proses pengurangan perasaan antarabangsa tidak mengetahui selok-belok sukan
ethnocentrism iaitu perasaan yang mengatakan dalam negara seperti “Australian Footy”. Pendapat ini
keputusan yang diambil oleh diri sendiri adalah dipertikaikan kerana terdapat contoh yang lebih
yang paling betul, diskriminasi menentang meluas dan diketahui oleh seluruh dunia seperti
sesiapa yang dirasakan tidak bersesuaian dengan Sukan Olimpik, hal elwal semasa atau politik dunia
keadaan dan tidak dapat menerima perbezaan yang mudah didapati dengan bantuan media massa.
dalam budaya lain. Sebagai contoh, penilaian Terdapat juga mahasiswa yang belajar di Australia
pengajar terhadap keupayaan pelajar berdasarkan iaitu golongan pelajar yang dibesarkan di negara ini
kemahiran menulis dalam bahasa Inggeris kerana faktor pekerjaan ibu bapa. Golongan ini
‘dengan betul’ dari segi tatabahasa, ejaan dan menghadiri sekolah antarabangsa dan belajar dalam
gaya penulisan. Nilai lain seperti kebijaksanaan, bahasa Inggeris sepenuhnya seperti di Timur Tengah
motivasi, pencapaian sebelum, pengetahuan atau Afrika serta tahu serba sedikit tentang negara dan
khusus terhadap subjek, pengalaman pekerjaan budaya asing tetapi pada masa yang sama fasih
yang relevan, ideologi dan kemahiran berfikir menggunakan bahasa ibunda mereka.
secara kritis, yang diabaikan boleh menyumbang Kebanyakan pengajar mengelaskan pelajar
kepada perasaan kurang puas hati terhadap mengikut warna kulit dan menganggap pelajar
kedua-dua pihak iaitu pengajar dan pelajar. sebagai satu ‘masalah’ walaupun pelajar itu
Keadaan ini juga mungkin berlaku sebaliknya warganegara dan dapat mengemudi sistem
apabila keupayaan pengajar yang berbeza budaya pembelajaran sedia ada dengan baik. Hujah
diambil sebagai salah satu kriterion penilaian sedemikian berdasarkan pada sistem prejudis
negatif sebagai seorang pendidik oleh pelajar. yang meluas dalam kalangan pengajar yang
Satu pandangan ethnocentric yang dapat dilihat menghadapi permasalahan kemahiran penulisan
adalah kewujudan model deficit iaitu fahaman bahasa Inggeris oleh kumpulan Anglo Australia,
bahawa model pengajaran dan pembelajaran bukan atau pelajar domestik berkulit putih. Terdapat
Barat kurang bagus dan perlu diperbaiki kepada dakwaan mengatakan ‘pada masa lalu,
cara pemikiran dan penyelidikan Barat (Volet & kebanyakan pelajar universiti datang daripada
Renshaw 1996; Volet & Ang 1998). Namun Cryer keluarga kelas pertengahan’ dan dipercayai
(1996) membuktikan bahawa kunci utama kejayaan mempunyai kemahiran menulis dengan baik.
sesuatu proses pelajaran dan pembelajaran Dakwaan ini membuktikan kewujudan prasangka
merupakan kebolehan untuk saling memahami. berasaskan kelas (Nagata 1999).
Tenaga pengajar yang mengikuti model deficit Sikap prejudis juga dipraktiskan oleh
melihat pelajar antarabangsa kurang berkemahiran sesetengah pelajar antarabangsa apabila berurusan
dalam berbahasa Inggeris sebagai satu ‘masalah’. dengan pengajar yang berlainan warna kulit tanpa
Walau bagaimanapun, pandangan ini adalah mengira kelayakan dan kemampuan pengajar itu
steroetypical dalam masalah penulisan akademik ataupun ketinggian tahap penguasaan bahasa
kerana tidak semua warga bumiputra mempunyai Inggeris. Pada masa yang sama, terdapat laporan
penguasaan yang bagus dalam kemahiran menulis daripada pengajar mengenai pelajar tempatan yang
(Nagata 1999). Terdapat ramai pelajar antarabangsa berasa kecil hati apabila diajar oleh pengajar yang
terutamanya yang berasal dari koloni British sama bangsa kerana menganggap pengajar tersebut
mempunyai tahap penguasaan Bahasa Inggeris sebagai kekurangan kredibiliti. Oleh itu, cara yang
yang sama dengan masyarakat tempatan. Pengajar terbaik bagi menguruskan kepelbagaian di dalam
lebih cenderung menyalahkan pelajar ini dengan kelas pembelajaran adalah melalui budaya
alasan permasalahan realiti sosial dan kekurangan pengajaran responsif.
tanpa percubaan untuk memudahkan keadaan
(Brandon 2003). Kepentingan Budaya Pengajaran Responsif
Terdapat aduan daripada pengajar yang tidak
Budaya pengajaran responsif menjajarkan
dapat menggunakan contoh tempatan di dalam kelas
pengalaman di dalam kelas untuk meningkatkan
pembelajaran yang pelbagai budaya. Contohnya di
pengayaan sosial, akademik dan kebudayaan

JP36(1) Chap 5new.indd 49 3/2/2012 11:11:39 AM


50 Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)

pelajar dan merupakan satu bahagian penting dalam perbincangan yang didapati menarik akan
pengurusan kumpulan pelajar pelbagai budaya. memberi kesedaran kerana setiap pelajar
Apabila sesebuah universiti menerima pelajar luar menunjukkan aspek utama dalam masakan
negara terutama yang membiayai sendiri yuran dalam kebudayaan negara tersendiri dan
pengajian, ia merupakan tanggungjawab universiti kepelbagaian masyarakat telah digambarkan
untuk menyediakan pendidikan yang bermutu. mengikut pengetahuan dan pengalaman pelajar.
Pengajar harus bersedia untuk memberi respons Budaya kelas pembelajaran responsif boleh
secara positif dalam menghadapi kerenah pelajar menggunakan strategi perancah pengajaran iaitu
asing supaya dapat mewujudkan keserasian budaya instructional scaffolding. Perancah (scaffolding)
sambil merangsang sikap hormat kepada merujuk kepada penyediaan sokongan yang
kepelbagaian budaya di dalam kelas dan sekaligus mencukupi untuk pelajar bagi menyiapkan tugas
mewujudkan satu persekitaran yang menyeluruh yang tidak mampu diselesaikan sendiri dan
untuk semua pelajar (Phuntsog 2001). menyediakan kerja yang boleh dilakukan tanpa
Phuntsog (2001) mencadangkan pengajar perlu bantuan. Semakin berkeupayaan pelajar untuk
mempunyai kesedaran tentang nilai, adat dan mengendalikan tugas sendiri, semakin sukar
amalan utama sesuatu budaya atau kumpulan yang tugasan boleh diberikan oleh pengajar
terdapat di sesebuah universiti. Pengajar juga perlu (Montgomery 2001). Galakan terhadap pelajar
bersedia dengan kewujudan sikap berat sebelah, supaya berkongsi pendapat mengenai budaya
kesedaran anti-diskriminasi dan terbuka untuk masing -masing untuk menggambarkan sesuatu
menghadiri latihan serta bengkel yang diselenggara konsep yang dibincangkan di dalam kelas boleh
oleh pihak berpengalaman tentang langkah membantu proses tersebut. Hal ini juga membantu
penggabungan budaya pengajaran kepada peningkatan keyakinan diri, penghargaan terhadap
kurikulum dan amalan pengajaran responsif. Salah diri sendiri dan keyakinan terhadap budaya dan
satu strategi berkesan ialah dengan meluangkan pengalaman mereka (Montogomery 2001). Contoh
masa di institusi di negara asal pelajar bagi situasi yang bertentangan ini boleh dilihat
antarabangsa. Program Pelajar Luar untuk dalam kelas penerbitan filem apabila pelajar
kakitangan akademik meluangkan masa di institusi antarabangsa diberi peluang menayangkan video
lain di dalam atau di luar negara adalah salah satu dokumentari yang dibuat di negara asalnya dengan
contoh peluang untuk mendapatkan pelbagai suara latar menggunakan bahasa asalnya. Apabila
pengalaman dan perspektif yang berbeza. tayangan dilangsungkan, sesetengah pelajar
Sikap menghormati kepelbagaian budaya di tempatan menunjukkan sikap tidak menghormati
dalam kelas pembelajaran adalah penting kerana tayangan video tersebut dan ini dibiarkan sahaja
pelajar bertindak dengan lebih baik apabila dilayan oleh pengajar sepanjang tayangan tersebut.
dengan penuh bermaruah dan hormat (Ganter Hasilnya, pelajar antarabangsa merasa terhina dan
1997). Apabila pengajar menyuruh pelajar memilih untuk tidak berkongsi hasil kerja semasa
menghubungkan maklumat baru yang dibincangkan pembentangan di kelas. Keadaan ini membataskan
di dalam kelas berdasarkan pengalaman, perasaan pelajar asing daripada mendapat maklum balas
dihargai akan timbul dan pelajar menganggap daripada pengajar dan rakan-rakan lain. Pada masa
adalah penting untuk menyuarakan pendapat di yang sama, pelajar tempatan turut terlepas peluang
dalam sesuatu perbincangan (Zarazoga 1997). untuk melihat dokumentari yang dihasilkan oleh
Sebagai contoh, perbincangan dalam kelas pelajar daripada negara meskipun ia dianggap
mengenai globalisasi dan localisme yang berlaku sebagai peluang yang baik untuk mengenali
serentak contohnya di restoran makanan segera kebudayaan asing. Pengajar juga dianggap gagal
McDonald’s telah diambil sebagai satu contoh. dalam tugasnya terutamanya dalam penekanan
Pelajar di dalam kelas yang kebanyakannya berasal aspek kebudayaan dan sensitiviti budaya.
dari luar negara diminta untuk menyediakan contoh Pengasingan budaya dalam sebuah kelas yang
kajian daripada negara sendiri mereka tentang berbilang bangsa tidak terhad kepada perbezaan
pengubahsuaian menu oleh McDonald’s selaras secara tampak antara guru dan pelajar seperti
dengan budaya tempatan di tempat mereka. Hasil bangsa, keturunan dan kebolehan berbahasa. Ia

JP36(1) Chap 5new.indd 50 3/2/2012 11:11:39 AM


Komunikasi Budaya Silang, Kompetensi, Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Analisis 51

turut melibatkan konsep discourse. Discourse perhubungan awam atau tidak memahami langsung
merujuk kepada cara sesuatu topik, subjek atau tentang konsep perhubungan awam, disebabkan
isu dibincangkan secara lisan atau bertulis dalam oleh perbezaan antara dua budaya. Dalam kes ini,
sesebuah masyarakat yang berkait dengan adalah menjadi tanggungjawab seseorang pengajar
hubungan kuasa di mana pemegang kuasa akan untuk mengetahui perbezaan ideologi budaya
memutuskan bagaimana sesuatu perkara itu perlu pelajar melalui kempen perhubungan awam dan
dibincangkan atau ditulis (Dicken-Garcia 1998). melalui terbitan rujukan dan lain-lain. Walau
Ini termasuk bagaimana kod bahasa, penulisan bagaimanapun, secara praktikalnya seseorang
akademik, tatabahasa, ejaan, tanda baca, dan pengajar perlu meluangkan masa yang lama untuk
rujukan dan sebagainya, telah ditentukan dan mendalami sesuatu budaya dan merujuk kepada
dijangka perlu dipatuhi semua. Kegagalan buku atau sumber khusus dalam perkara ini. Malah,
mematuhi peraturan yang subjektif ini akan keadaan akan menjadi lebih rumit apabila pelajar di
berhadapan dengan pelbagai jenis denda. dalam sebuah kelas itu datang daripada pelbagai
Contohnya, kegagalan untuk menulis dalam negara dan budaya yang pelbagai.
Bahasa Inggeris dengan betul akan menyebabkan Seorang pengajar yang tidak mempunyai
pelajar terbabit hilang markah atau gagal dalam kepercayaan dan mempunyai jangkaan rendah
tugasan. terhadap pelajar mungkin akan mencuba untuk
Mays (2008) menunjukkan bahawa academic memudahkan kurikulum (atau Dumb-down) kepada
discourse dan budaya pendidikan Australia amat satu kekurangan intelektual. Hal ini akan
sinonim dengan masyarakat setempat. Secara membantutkan perkembangan kemahiran pemikiran
umumnya konsep ini dibahagikan kepada putih kritis pelajar (Rosaen 2003). Kesan dalam jangka
(white), bandar (city) dan golongan pertengahan masa yang panjang adalah pengurangan kualiti
(middle class group), oleh itu lebih mudah untuk graduan universiti dan sekaligus menjejaskan reputasi
menguasai dan mengawal keadaan. Bagaimanapun, kemasukan pada masa hadapan. Oleh itu, pengajar
pelajar daripada kawasan terpencil, keluarga yang patut didedahkan dengan cara yang sesuai untuk
tidak fasih bertutur dalam Bahasa Inggeris dan menyediakan ruangan dan pengadaptasian untuk
pelajar antarabangsa jarang mengetahui tentang kepelbagaian pelajar yang semakin meningkat,
konsep discourse ini, menyebabkan wujud daripada bertindak mengurangkan kualiti pendidikan
ketidaksamaan dalam sesebuah kelas yang pelajar (Rosaen 2003). Dengan kata lain, penawaran
berbilang bangsa. Dalam situasi sebenar, pelajar di kurikulum yang berkualiti tinggi, tetapi boleh
arus perdana mendapat penilaian yang lebih tinggi dipelajari dengan mudah seperti penggunaan bahasa
di universiti berbanding pelajar antarabangsa yang yang ringkas, bacaan yang mudah difahami dan
seakan mendapat penalti kerana pengetahuan yang pemilihan topik tugasan oleh pelajar berdasarkan
terhad dan akhirnya membawa kepada kehilangan variasi budaya adalah lebih munasabah.
hak dan perbezaan yang ketara (Gee 2004).
Seorang pelajar mungkin menjawab satu soalan Kurikulum yang ditawarkan kepada pelajar
secara berbeza disebabkan oleh budaya dan dianggap tidak telus kerana terdapat unsur yang
ideologi mereka. Watts-Taffe & Trescott (2000) tersembunyi. Unsur ini dikenali sebagai
mencadangkan dalam situasi sedemikian, pengajar kurikulum tersembunyi dan merujuk kepada
harus meminta pelajar tersebut menerangkan punca penyampaian nilai di bawah kesedaran, amalan
dan sebab mereka memilih jawapan itu sebelum dan persepsi budaya dominan yang menentukan
menganggap sesuatu jawapan itu ‘salah’. Ia akan cara yang boleh diterima untuk komunikasi,
membantu pengajar untuk memahami sudut interaksi sosial, pembahagian kuasa, status dan
pemahaman dan pemikiran pelajar itu dengan lebih sumber (Hollins 1996). Sebagai contoh, di dalam
jelas. Dalam satu kes, seorang pelajar antarabangsa kelas pembelajaran masyarakat Australia dan
telah membawa sekeping poster iklan cetak ke universiti di Amerika Syarikat, pelajar yang
kelas sebagai contoh kempen perhubungan awam. mengambil bahagian dalam perbincangan kelas
Pelajar tersebut mungkin tidak mengetahui terdapat sering di anggap peramah atau ‘pintar’ walaupun
perbezaan di antara pengiklanan dan poster dalam keadaan sebenar adalah sebaliknya.

JP36(1) Chap 5new.indd 51 3/2/2012 11:11:39 AM


52 Jurnal Pendidikan Malaysia 36(1)

Dalam sesetengah budaya pula, seorang pelajar kompetensi dalam komunikasi, mengadaptasi
yang banyak bercakap semasa perbincangan tidak sensitiviti dan memberi respon positif terhadap
digemari malah dianggap sebagai mencari strategi pengajaran responsif dari segi kepelbagaian
perhatian. Sebagai contoh, pelajar sains tulen yang budaya. Tenaga pengajar dan pelajar tempatan juga
mengambil hanya satu unit subjek sains sosial harus mengiktiraf kebolehan pelajar antarabangsa
sebagai pilihan elektif mungkin tidak menyedari dan berkongsi pengetahuan serta perspektif di
bahawa di dalam skop pembelajaran sains sosial, dalam perbincangan. Dalam hal ini, semua pihak
tiada jawapan yang benar. Setiap pelajar perlu akan diperkayakan dengan maklumat yang berguna
memberi pendapat berdasarkan pandangan sendiri untuk suatu perniagaan global dan persekitaran
serta mengeluarkan hujah bantahan jika terdapat ekonomi, terutama apabila pelajar memasuki alam
pendapat yang dirasakan tidak bersesuaian dengan pekerjaan.
tugasan yang diberikan oleh pengajar. Walau Universiti bertaraf antarabangsa perlu
bagaimanapun, dalam kebudayaan masyarakat membuat kajian tentang mekanisme pengambilan
Asia, ia boleh dianggap biadab jika seseorang pelajar antarabangsa ke dalam sistem pembelajaran
pelajar mencabar seorang pengajar dan budaya ini dan kemasukan pengajar berkaliber. Hal ini supaya
mungkin tidak akan diterima secara terbuka permasalahan yang timbul akibat kompentasi
(Jamilah 2005). Dalam sebuah kelas yang terdiri komunikasi budaya silang dapat dicegah. Kajian
daripada pelbagai budaya, seorang pengajar perlu menyeluruh perlu melibatkan proses temu duga
mengakui kewujudan kurikulum tersembunyi dengan pelajar antarabangsa berdasarkan
(Apple 1990). Pengajar mesti mengetahui dan perbezaan tahap penguasaan bahasa Inggeris,
memahami secara mendalam fungsi dan impak pendaftaran tenaga pengajar, penggunaan pakar
kurikulum tersembunyi serta mengelakkan sikap kemahiran akademik, pengambilan guru bahasa
menghakimi pelajar antarabangsa berdasarkan Inggeris, penasihat pelajar dan penubuhan
pendapat piawaian dan jangkaan sendiri (Apple kumpulan sasaran yang disertai oleh kumpulan
1990; Santoro 2007). pelajar yang fasih menggunakan Bahasa Inggeris.
Kajian ini boleh diguna pakai untuk mengenal pasti
pelbagai isu berkaitan ‘jurang budaya’ yang
Kesimpulan
dihadapi oleh pelajar dan tenaga pengajar yang
Artikel ini membincangkan keadaan pelajar terlibat. Kedua-dua pihak iaitu pelajar antarabangsa
antarabangsa yang dipinggirkan di dalam kelas dan tenaga pengajar perlu berganding bahu
pembelajaran disebabkan oleh kesan daripada mengharungi cabaran yang dihadapi dalam sistem
layanan pengajar dan pelajar tempatan secara pengajaran dan pembelajaran di dalam sesebuah
langsung atau tidak langsung. Hal ini boleh kelas pelbagai budaya dan sentiasa memperbaiki
menjejaskan kualiti pelajar antarabangsa dari segi kelemahan sistem tersebut supaya lebih maju.
motivasi diri secara kognitif sekaligus
Rujukan
menyebabkan pelajar tersebut menghadapi tekanan
emosi dan memberi kesan buruk terhadap Appadurai, A. 1990. Disjuncture and Difference in the
pencapaian akademik mereka. Gabungan tekanan Global Cultural Economy. Theory, Culture, Society
yang melibatkan sokongan hidup dan jarak yang 7: 295-310.
Apple, M. W. 1990. Ideology and curriculum. 2nd
jauh dari keluarga menambahkan kesukaran bagi
edition, New York: Routledge.
pelajar antarabangsa. Walaupun begitu, pelajar
Brandon, W. W. 2003. Toward a white teachers’ guide to
antarabangsa jelasnya memberi sejumlah playing fair: Exploring the cultural politics of
pendapatan yang besar untuk perkembangan multicultural teaching. Qualitative Studies in
universiti di Australia dan patut dilihat sebagai Education 16(1): 31-50.
rakan kongsi sama rata dalam satu hubungan Cryer, P. 1996. The research student’s guide to success.
simbiotik. Pihak universiti harus menyediakan Buckingham: Open University Press.
latihan dan sumber yang mencukupi untuk Das, S. 2008. Quest for Knowledge Results in Life’s
membolehkan tenaga pengajar mencapai Harshest Lessons. The Age 15 November: 3.

JP36(1) Chap 5new.indd 52 3/2/2012 11:11:40 AM


Komunikasi Budaya Silang, Kompetensi, Pengajaran dan Pembelajaran: Satu Analisis 53

Dicken-Garcia, H. 1998. The internet and continuing Ryan, Y. & Zuber-Skeritt, O. (1999): Supervising
historical discourse. Journalism and Mass postgraduate students from non-English speaking
Communication Quarterly 75 (Spring): 19-27. backgrounds. Buckingham, UK: Open University
Ganter, M. 1997. Lessons learnt from my students in the Press.
Barrio. Educational Leadership 54(7): 44-45. Santoro, N. 2007. ‘Outsiders’ and ‘others’: ‘Different’
Gee, J. P. 2004. Discourse analysis: What makes it critical? teachers teaching in a culturally diverse classroom.
An introduction to critical discourse analysis in Teachers and teaching: Theory and practice 13(1):
education, Roger (ed.), 19-50. Routledge, London. 81-97.
Habermas, J. 1970. Towards a Theory of Communicative Spry, T. 2001. Performing autoethnography: An
Competence. Inquiry 13(1-4): 360-375. embodied methodological praxis. Qualitative
Hollins, E. R. 1996. Culture in school learning: Inquiry 7: 706-732.
Revealing the deep meaning. Mahwah, NJ: Subreenduth, S. 2008. Deconstructing the politics of a
Lawrence Erlbaum Associates. differently coloured transnational identity. Race
Holman Jones, S. 2005. Autoethnography: Making the Ethnicity and Education 11(1): 41-55.
personal political. In The Sage handbook of qualitative Volet, S. & Ang, G. 1998. Culturally mixed groups on
research, edited by N. K. Denzin & Y. S. Lincoln international campuses: An opportunity for inter-
(eds.), 3rd ed., 763-791, Thousand Oaks, CA: Sage. cultural learning. Higher Education Research and
http://www.mohe.gov.my/web_statistik/index. Development 17(1): 5-23.
htm#luar_negara diakses pada 30 Januari 2010. Volet, S. & Renshaw, P. 1996. Chinese students at an
Kim, Y. Y. 1991. Intercultural communication competence: Australian university; adaptability and continuity. In
A systems theoretic view. In Cross-cultural The Chinese Learner; Cultural, Psychological and
interpersonal communication, S Ting-Toomey & F Contextual issues, edited by D. Watkins & J Biggs
Korzenny (eds.), Newbury Park, CA: Sage. (eds.). Comparative Education Research Centre,
Montgomery, W. 2001. Creating culturally responsive, University of Hong Kong and Australian Council of
inclusive classrooms. Teaching Exceptional Educational Research, Melbourne.
Children 33(4): 4-9. Watts-Taffe, S. & Truscott, D. 2000. Using what we
Nagata, Y. 1999. ‘Once I couldn’t even spell ‘PhD know about language and literacy development for
student’, but now I are one’: Personal experiences of ESL students in the mainstream classroom.
a NESB (Non-English speaking background) Language Arts 77: 258-265.
student. In Supervising postgraduate students from Weerakkody, N. 2009. Research methods for media and
non-English speaking backgrounds, edited by Y communication. Melbourne: Oxford University
Ryan & O Zuber-Skeritt (eds.), 3-11. Buckingham, Press.
UK: Open University Press. Zarazoga, N. 1997. Rethinking language arts: Passion and
Phuntsog, N. 2001. Culturally responsive teaching: What Practice. New York: Gerland Publishers Inc.
do selected US elementary school teachers think?
Intercultural Education 12(1): 51-64.
Rosaen, C. l. 2003. Preparing teachers for diverse Jamilah Hj Ahmad
classrooms: creating public and private spaces to Pusat Pengajian Komunikasi
explore culture through poetry writing. Teachers Universiti Sains Malaysia
College Record 105(8): 1437-1485. 11800 USM, Pulau Pinang
Ruben B. D. & Stewart, L. P. 2006. Communication and Email: jahmad@usm.my
human behaviour. 5th ed. Boston: Allyn & Bacon.

JP36(1) Chap 5new.indd 53 3/2/2012 11:11:40 AM