Anda di halaman 1dari 1

Contoh Pidato Perpisahan Kelas 9 Bahasa Jawa

Posted by : Mawar Dewi Selasa, 24 Januari 2017


Ini adalah contoh pidato singkat tentang perpisahan kelas 9 bahasa jawa yang penulis buat ketika
penulis kelas 9 semester 2.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah ingkang kulo hormati, Bapak/Ibu Guru saha staf
karyawan/ti ingkang kulo hormati, adhik-adhik kelas lan rencang rencang kelas 9 ingkang kulo
tresnani.

Sumangga kita sedaya ndereaken puji syukur wonten ngarsanipun dalem Gusti Allah ingkang
Maha Agung, ingkang sampun paring kanikmatan dumateng kita sedaya, saengga kita saged
kempal manunggal ing aula ( nama SMP ) kanthi sehat wal afiat.

Saklajengipun kula aturaken panuwun dateng Bapak/Ibu Guru ingkang sampun nglonggaraken
wekdal nrawuhi adicara menika.

Kulo minangka wakil saking kelas 9 ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak/Ibu Guru,
amargi awit saking katresnan panjenengan anggenipun nggulawentah dumateng kulo sakanca
ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan menika, saha saged lulu 100%. Ingkang nomer kalih,
kulo sakanca nyuwun ndonga pangestu, mugi mugi ketampi wonten sekolah ingkang dipun
idam-idamaken. Ingkang pungkasan, kulo sakanca dinten menika nyuwun pamit nilaraken (
nama SMP ) menika.

Kulo dedonga, mugi mugi ( nama SMP ) tetep jaya lan majeng prestasinipun.

Cekap semanten atur kulo, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten
mranani penggalih, kulo nyuwun pangapunten.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb