Anda di halaman 1dari 86

BUKU PANDUAN

PEMBINAAN ITEM

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK


JABATAN PELAJARAN PERAK

1
KATA ALU-ALUAN PENGARAH PELAJARAN PERAK

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Salam Sejahtera,

Syabas dan tahniah saya ucapkan khususnya kepada Sektor Pengurusan Akademik,
Jabatan Pelajaran Perak kerana berjaya menerbitkan Buku Panduan Pembinaan Item
bagi tahun 2013. Tahniah kepada para pegawai yang telah merealisasikan impian ini.
Pentaksiran merupakan suatu alat yang bersistem yang bertujuan untuk melihat tahap
pencapaian pembelajaran murid serta tahap keefektifan pengajaran guru.Maka, ianya
harus dibina mengikut peraturan-peraturan tertentu, manakala prosedur di dalam
mentadbirkannya harus ditentukan.Buku Panduan Pembinaan Item yang dihasilkan
dapat memberi panduan kepada guru-guru terhadap langkah-langkah yang perlu
diambil perhatian dalam penyediaan item ujian objektif dan ujian esei.

Secara keseluruhannya, prosedur yang di pertunjukkan oleh manual ini amat baik dan
dicadangkan agar ianya menjadi satu peraturan yang khusus dalam pembinaan ujian.Ini
menunjukkan bahawa produk yang dibangunkan adalah bersesuaian untuk digunakan
sebagai panduan para pendidik atau pembina ujian (test constructor). Dengan
penghasilan panduan dalam merekabentuk struktur ujian atau penilaian ini, adalah
dijangkakan ianya akan dapat membantu para pendidik di dalam menyediakan
instrumen ujian dengan masa yang lebih singkat serta mempunyai tahap kualiti yang
baik serta ujian yang dilakukan mencapai matlamat atau objektif seperti yang telah
ditetapkan serta mempunyai kesahan serta kebolehpercayaan yang tinggi.
Akhir kata, saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada seluruh warga kerja Sektor
Pengurusan Akademik, Jabatan Pelajaran Perak yang berganding bahu menerbitkan
Buku Panduan Pembinaan Item bagi tahun 2013 ini.

Sekian.

(HAJI MUHAMAT ROLI BIN HAJI HASSAN, PMP.,AMN.,AMP.)

2
Pengarah Pelajaran Perak
KATA ALU-ALUAN KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK

Setinggi –tinggi syukur ke hadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izin-Nya,
Buku Panduan Pembinaan Item Tahun 2013 , Jabatan Pelajaran Perak telah berjaya
diterbitkan.

Syabas dan tahniah kepada semua warga Sektor Pengurusan Akademik atas
kesungguhan dan kegigihan mereka menghasilkan Buku Panduan Pembinaan Item ini.
Tidak lupa juga kepada semua pihak yang telah memberi sokongan dan motivasi serta
kerjasama sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan
penerbitan bahan ini.

Buku Panduan Pembinaan Item ini diterbitkan sebagai satu usaha meningkatkan
pengetahuan dan kemahiran guru-guru membina item yang merupakan harta intelek
yang tidak ternilai untuk panduan dan rujukan kepada semua guru. Bahan terbitan ini
juga, sebagai suatu inisiatif Sektor Pengurusan Akademik untuk membantu guru-guru
di seluruh negeri Perak agar dapat membina item yang berkualiti selaras dengan
keperluan sistem pendidikan di negara ini. Diharapkan, item yang berkualiti yang
mampu dihasilkan oleh guru-guru dapat membantu perkembangan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Semoga Buku Panduan Pembinaan Item ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya oleh generasi guru kini dan akan datang

Sekian, terima kasih

(ABDUL GHANI BIN MOHAMAD NIZA, PMP.,AMP.)


Ketua Sektor
Sektor Pengurusan Akademik

3
Jabatan Pelajaran Perak.

4
PENGENALAN

Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat


penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Pentaksiran merangkumi
aktiviti menghurai, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang
hasil pembelajaran seseorang pelajar

Pentaksiran juga merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi
aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor, dan mengintepretasikan
maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi sesuatu tujuan.

Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang


prestasi pembelajaran seseorang dalam sesuatu subjek atau aktiviti pembelajaran.
Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan.

Dalam konteks sekarang istilah pentaksiran mula digunakan dalam membuat


penilaian.Popham (2000) berpendapat istilah pengukuran, pengujian dan penaksiran
digunakan silih berganti dan dianggap sebagai sinonim. Pentaksiran melibatkan proses
membuat keputusan berdasarkan kepada suatu peraturan atau piawaian. Pentaksiran
merupakan sebahagian daripada proses pembelajaran.

Dalam konteks pendidikan juga pentaksiran dianggap sebagai suatu proses


pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi
skor dan menterjemahkan maklumat tentang pembelajaran seseorang murid bagi
sesuatu tujuan tertentu (Lembaga Peperiksaan Malaysia, 2000). Hasil pentaksiran
dinyatakan dalam bentuk skor.Skor mestilah sah dan boleh dipercayai untuk
memastikan keadilan kepada murid serta mengekalkan kewibawaan institusi
pentaksiran.

5
Proses pentaksiran sememangnya perlu dititik beratkan oleh para pendidik. Pentaksiran
mempunyai banyak tujuan dan kepentingannya. Pertama, pentaksiran adalah proses
bagi mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang murid di dalam
pembelajarannya. Kedua, pentaksiran adalah untuk menilai segala macam aktiviti yang
dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Pentaksiran juga
penting bagi mendapatkan maklumat secara berterusan berkaitan sesi pengajaran dan
pembelajaran yang dilaksanakan.Pentaksiran ini penting bagi guru untuk memperbaiki
segala kelemahan yang ada dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Selain itu,
pentaksiran penting bagi seseorang guru dalam merancang segala aktiviti bagi tujuan
proses pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian
dengan tahap keupayaan seseorang murid itu. Pentaksiran juga adalah penting bagi
guru melibatkan semua atau sebahagian besar murid di dalam kelas secara efektif.
Guru juga boleh merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul dengan berkesan
dengan proses pentaksiran ini.

6
PEMBINAAN ITEM

Penulisan item yang bermutu memerlukan penguasaan isi kandungan mata pelajaran
dan kefahaman yang tinggi terhadap konsep pengujian agar item yang dihasilkan
sesuai dengan pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur. Justeru Bab ini akan
menerangkan tentang proses penulisan item.

Definisi Item

Item bermaksud perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan eviden yang
boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk serta cara pemberian
skornya.

Definisi Konstruk

Konstruk adalah perkara yang hendak ditafsir yang melibatkan dimensi manusia dalam
bentuk konkrit seperti tinggi dan berat atau yang berbentuk abstrak seperti
pengetahuan, kemahiran dan sikap. Ia dibangunkan melalui hasil pembelajaran sesuatu
mata pelajaran dan mesti berpandukan kurikulum. Konstruk diklasifikasi kepada 3 iaitu:

Pengetahuan – fakta, teori, terminologi, peraturan, kaedah.


Kemahiran- kemahiran intelektual, menyelesaikan masalah, menyiasat, amali.
Nilai dan sikap – bertanggungjawab, menghargai.

Komponen Item

Komponen item terdiri daripada empat iaitu rangsangan, tugasan, arahan dan skema
penskoran.Berikut adalah huraian komponen tersebut.

Rangsangan – merupakan maklumat khusus di mana sesuatu soalan itu


didasarkan. Rangsangan mungkin berupa petikan, pernyataan, gambar, rajah,
carta aliran, perbualan atau lain-lain.

7
Tugasan – Pernyataan tentang apa yang perlu dipersembahkan atau diberikan
oleh calon sebagai respons kepada item.
Arahan – Pernyataan yang menunjukkan bagaimana harus respons itu
disampaikan.
Skema Penskoran – Panduan tentang bagaimana harus skor diberikan kepada
pelbagai respons yang diberikan.

Ciri-Ciri Item Yang Baik

Item yang baik harus mempunyai ciri-ciri yang berikut :

i. Keakuran
Akur Kurikulum - perkara yang ditaksir (konstruk) mestilah merupakan
sebahagian daripada kurikulum.Aspek ini sangat penting agar kesahan
kurikulum item itu tidak dipertikaikan.
Akur Peluang-peluang boleh dirujukkan kepada kelengkapan (fasiliti) ,
kehadiran pengajar dan kepakaran pengajar dalam menyampaikan ilmu yang
ditaksir kepada calon / pelajar. Item perlu mencakupi kandungan kurikulum
yang telah dipelajari.
Akur Spesifikasi–item yang dihasilkan mesti mematuhi spesifikasi yang
disediakan untuk mengawal ujian dari segi idea dan kandungan.

ii. Ketepatan dan Kejelasan


Ketepatan dan kejelasan item penting agar respon atau eviden yang diberi oleh
calon menepati apa yang hendak ditaksir.
Tepat dengan konstruk-item yang dibina perlu mengikut konstruk yang
ditetapkan.
Tepat dengan tajuk / konteks-item yang dibina mesti mengambil kira
pengetahuan, pengalaman dan persekitaran yang biasa bagi calon. Jika

8
tidak mereka mungkin tidak dapat memberikan respon yang memuaskan
bukan kerana konstruk tetapi kerana konteks yang asing bagi mereka .

Jelas- penyusunan perkataan dan ayat atau gambar / rajah memberi isyarat
yang jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh calon serta bagaimana
harus perlakuan itu dipersembahkan. Item yang ditulis itu mempunyai darjah
kebolehan berkomunikasiyang tinggi dari segi :
a) Keboleh bacaannya -kandungan item mestilah mempunyai idea asal
atau asli bukan dipalagiat dan mudah untuk difahami oleh semua .
b) Kejelasan ekspresi-sesuatu item itu mestilah jelas dari segi
persembahan dan mudah difahami oleh semua .
c) Ketekalan bentuk – sesuatu item itu hendaklah mempunyai bentuk
persembahan yang sama diantara satu item dengan item yang lain .

iii. Kesesuaian
Sesuai kesukaran – berdasarkan kepada tahap pencapaian pelajar.
Sesuai penting – pastikan bahawa idea, isi, kandungan atau hal –hal yang
diketengahkan dalam item merupakan perkarapenting dalam pembelajaran
calon / pelajar.
Sesuai adil – Sesuatu item yang ditulis itu memberi faedah secara
sistematik kepada golongan/ kelompok / kaum tertentu dalam masyarakat
mengikut ras, jantina, tempat tinggal .

Panduan penulisan item

Kenalpasti konstruk yang perlu ditaksir.


Kenalpasti tajuk / konteks dimana pengukuran konstruk itu akan dilakukan.
Tentukan perkara berkenaan terdapat dalam kurikulum.
Pastikan pelajar berpeluang /sudah mempelajari.
Pastikan akur dengan spesifikasi.
Kenal pasti aras kesukaran item yang dihasratkan.

9
Tugasan itu mestilah boleh menghadirkan respons yang berkemampuan
membezakan pelbagai tahap pencapaian pelajar.
Perkara yang disoal mestilah yang penting dalam pembelajaran pelajar bukan
sesuatu yang remeh temeh.
Prihatin dengan keadilan –tiada golongan tertentu dalam masyarakat mendapat
faedah secara sistematik .
Elakkan penggunaan rangkai kata atau ayat dari buku teks secara langsung .
Pastikan perkara yang diuji adalah terkini .
Setiap item perlu pendek dan padat di samping mengutamakan kejelasan item.
Elakkan penggunaan istilah yang kabur.

Penulisan stimulus/rangsangan

Stimulus hendaklah mengandungi semua maklumat yang perlu untuk menjawab


soalan.
Stimulus harus mengandungi maklumat yang berkaitan dengan tugasan item
dan seberapa ringkas yang mungkin. Elakkan penggunaan bunga-bunga bahasa
yang tidak berkaitan.

Penulisan stem/tugasan

Elakkan soalan negatif.


Stem boleh dalam bentuk soalan, pernyataan yang tidak lengkap, tugasan atau
arahan.

Jenis-Jenis Item

Item terdiri daripada dua jenis iaitu:

Item objektif
Item subjektif

10
Item Objektif

Item objektif ialah item yang mempunyai keobjektifan yang tinggiterhadap respon yang
diharapkan dan hanya satu jawapan yang boleh diterima untuk sesuatu item.

Item objektif terbahagi kepada dua iaitu :

i. Jenis Bekal (SupplyType) – item yang terdiri daripada ayat atau penyataan yang
perlu dilengkapkan dengan satu atau beberapa perkataan ditempat yang
dikosongkan. Item ini memerlukan calon mengemukakan respon sendiri.
ii. Item jenis pilih– memerlukan calon memilih berdasarkan jawapan yang disediakan

Jenis Item Bekal ialah :


a. Isi tempat kosong
b. Melengkapkan ayat
c. Melengkapkan rajah

a. Contoh item isi tempat kosong

Arahan : Isikan tempat kosong dengan memilih jawapan yang betul yang
telah disenaraikan di bawah.

Pernyataan berikut adalah definisi tentang Zaman Jahiliyah sebelum kedatangan


agama Islam.

Tanah Arab ilmu pengetahuan jahil ajaran kegelapan

menyembah Animisme kebenaran berhala

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat di ............................ melalui satu zaman yang


dikenali sebagai zaman Jahiliah. Maksud perkataan Jahiliah dalam bahasa Arab ialah
............................... dan tidak mempunyai .................................. Mereka digelar sebagai

11
Arab Jahiliah kerana tidak mengikut .................................. nabi sebelumnya. Zaman
Jahiliah juga dianggap sebagai zaman ............................. kerana tidak
............................. Allah Yang Maha Esa dan menyembah ............................ serta
mempercayai amalan ..................................

b. Contoh item melengkapkan ayat

Lengkapkan pernyataan berikut.

Faktor-faktor yang diperlukan oleh tumbuhan hijau semasa menjalankan fotosintesis


ialah karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan …………………………………..

c. Contoh item melengkapkan rajah

Lengkapkan tempat kosong dengan perkataan yang diberi.

Beban Roda dan gandar Takal

3.9.2

Item Jenis Pilih :

12
a. Item BENAR atauPALSU

Panduan membina item BENAR atau PALSU

Pastikan pernyataan atau butiran sebenarnya benar atau palsu.


Elakkan pernyataan yang terlalu umum sehingga calon yang pandai pun merasai
kabur.
Terdapat beberapa cara untuk mengelakkan kekaburan:
 Gunakan ayat-ayat pendek apabila perlu. Ayat-ayat yang panjang
dankompleks menyebabkan sukar untuk mengenalpasti unsur-unsur
pentingdalam item itu.
 Gunakan bahasa yang tepat semasa menulis pernyataan.
Gunakan hanya satu idea untuk satu item. Penggunaan lebih daripada satu
ideamungkin menyebabkan pernyataan tersebut separuh benar atau palsu.
Jika menyediakan butiran dalam bentuk pendapat adalah baik jika
dinyatakansumbernya seperti “berdasarkan kepada teks.....”, “pada pendapat
penulis........”,kerana adalah tidak adil mengarahkan calon menentukan sesuatu
pendapat itubetul atau salah.
Gunakan pernyataan positif dan elakkan pernyataan negatif kerana ini
akanmengelirukan calon.
Hindarkan daripada menggunakan penentu spesifik atau petunjuk yang
dapatmemberi jawapan secara langsung. Contohnya seperti selalu, tiap-tiap,
sahaja,kerap kali dan sebagainya.
Nilai perkara yang mustahak dan penting bukannya yang remeh.
Elakkan daripada menyalin idea secara terus dari buku.
Pernyataan BENAR atau PALSU mestilah ditulis sama panjang untuk
menghindarkanpanjang pernyataan menjadi petunjuk kepada calon yang arif-ujian
(test- wise).

13
Contoh item BENAR atau PALSU

State whether the following statements are T for „True‟ or F for „False‟.

1. Buffaloes are herbivours.


2. Centipedes have more than four legs. A kangaroo has two legs.
3. A parrot can be grouped together with a bee.

b. Item PADANAN

Panduan membina item PADANAN

Pastikan kandungan stimulus dan kandungan respons adalah samajenis.


Tidak menggunakan bilangan stimulus yang sama dengan respons dan beri
arahan sama ada respons boleh digunakan sekali atau lebih atau tidak digunakan
langsung.
Tulislah ayat stimulus dan respons dengan ringkas tetapi jelas dan tepat.
Arahan tentang apa yang perlu dilakukan oleh calon perlulah jelas.
Asas perhubungan antara stimulus dan respons perlu diberitahu dengan jelas.
Pastikan semua komponen bagi stimulus dan respons ditulis dalam muka surat
yang sama.

14
c. Contoh item PADANAN

Match the animals to their food.

c. Item ANEKA PILIHAN

Panduan membina item ANEKA PILIHAN


Item yang dibina mudah difahami dan bersifat tidak memerangkap (non-tricky)
calon.
Stimulus (rangsangan) perlu
 Relevan dan jelas.
 Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan.
 Maklumat yang autentik/ asli.

15
Tugasan
 Tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada
pembaziranperkataan sebagai hiasan (window dressing).
 Tidak mengambil terus frasa daripada buku.
 Tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian
perkataan (words association).
 Elakkan menyatakan tugasan dalam bentuk negatif, sekiranya
perlu,penggunaannya perlu ditegaskan (bold).
 Idea utama item perlulah dinyatakan pada tugasan bukan pada stimulus atau
pilihan jawapan.
 Elakkan item berasaskan pendapat.

Pilihan Jawapan
 Semua pilihan jawapan harus bebas antara satu sama lain. Elakkan pilihan
jawapan yang saling bercanggah atau mempunyai makna yangsama.
 Semua pilihan jawapan mestilah homogen dan selari dengan pilihan jawapan
yang lain.
 Elakkan pengulangan perkatan yang serupa dalam semua pilihan jawapan.
 Elakkan pilihan jawapan negatif.
 Susun pilihan jawapan dalam susunan yang logik berdasarkan:
 Urutan nombor.
 Kronologi peristiwa;
 Pilihan jawapan yang serupa dalam pasangan dansusunan huruf ikut putaran
jam, atas ke bawah atau kiri ke kanan.
 Semua pilihan jawapan dinyatakan dengan tatabahasa yang selaras dengan
tugasan terutamanya jenis pelengkap.
 Gunakan bilangan pilihan jawapan yang sesuai bagi mengurangkan calon
mendapatkan “skor nasib” dengan meneka secara rambang.
 Elakkan menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih
kurang, hanya dan lain-lain.

16
Jawapan
 Tepat atau paling sesuai dan tidak boleh dipertikaikan.
 Homogen dengan pilihan jawapan yang lain dan tidak menonjol
sebagaijawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan.

Distraktor/pengganggu
 Gunakan hanya distraktor yang berfungsi berdasarkan ciri:
 Munasabah.
 Tidak terpencil.
 Salah konsep yang biasa.
 Maklumat yang biasa (familiar) tetapi bukan jawapan.
 Elakkan distraktor yang tidak logik.
 Gunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan (salah
konsep).
 Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan.
 Elakkan menggunakan perkataan pelbagai maksud.

c. Contoh item aneka pilihan

1. Diagram 3 shows the time in the 24-hour system. PERNYATAAN/


PREAMBLE
Rajah 3 menunjukkan waktu dalam sistem 24 jam.

RANGSANGAN/
STIMULUS

Diagram 3
Rajah 3

Convert the time to the 12-hour system.


TUGASAN/
Tukarkan waktu itu dalam sistem 12 jam. STEM

17
JAWAPAN /KEY

A 2.05 a.m
B 2.05 p.m PILIHAN JAWAPAN
PENGGANGGU/
C 10.05 a.m /OPTION
DISTRACTOR
D 10.05 p.m

2. Antara berikut yang manakah direka oleh Alexander Graham Bell?


A Kapal
B Kereta
C Telefon
D Jambatan

3. Apakah tujuan utama Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan padatahun


1896?
A Menghapuskan kuasa residen
B Mengembalikan kuasa-kuasa sultan
C Memperkenalkan sistem kerajaan demokrasi
D Menyelaraskan pentadbiran dan ekonomi negeri- negeri itu

Soalan objektif berbentuk negatif

4.Antara berikut yang manakah tidak benar tentang Tun Perak?


A Ia seorang raja yang teragung di Melaka.
B Ia mengalahkan Siam di Muar dan Batu Pahat.
C Ia mengadakan hubungan diplomatik dengan Siam
D Ia berasal daripada keluarga Bendahara yang terkenal.

18
Soalan Objektif berbentuk Melengkapkan

5. Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana


baginda memerlukan
A nasihat untuk mentadbir Kedah
B perlindungan daripada seranga Belanda
C bantuan kewangan untuk memajukan negeri
D bantuan ketenteraan bagi menghadapi serangan Siam

Item ANEKA GABUNGAN

Item ini memerlukan calon memilih jawapan yang betul.Jawapan itu terdiri daripada
gabungan pernyataan.

Bagi item aneka gabungan elakkan penggunaan:


 hanya satu cadangan jawapan dan pastikan suatu cadangan jawapan tidak
terdapat pada setiap pilihan jawapan.
 pilihan jawapan “semua di atas betul”, “Tiada satu pun betul” atau “Saya tidak
pasti”.

19
d. Contoh item ANEKA GABUNGAN

1. Rajah 3 menunjukkan bentuk muka bumi pinggir laut.

Rajah 3

Apakah bentuk muka bumi hasil pemendapan ombak ?

A I dan II C II dan III

B I dan IV D III dan IV

2. Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.

I Badan datuk mulai susutsetelah mengidap sejenis penyakit.

II Orang islam dilarang memakai susut.

III Razi terpaksa menjual kereta mewahnya kerana susut nilai.

IV Air dalam tasik itu mulai susut sejak musim kemarau.

A I , II dan III

B I , II dan IV PILIHAN JAWAPAN


/OPSYEN
C I , III dan IV

D II , III dan IV

20
ITEM SUBJEKTIF

Definisi
Item subjektif bermaksud item yang mempunyai respon terbuka, iaitu yang tidak spesifik
seperti jawapan kepada item objektif. Item subjektif ini membenarkan subjektifdalam
jawapan yang diberikan. Item ini digunakan untuk calon mempamerkan kedalaman
pengetahuan yang dimiliki.Justeru, item ini sesuai untuk mengukur tahap kognitif yang
lebih tinggi, seperti mengukur penguasaan menganalisis, mensintesis, membuat
pertimbangan,menilai dan membuat keputusan, yang memerlukan kemahiran berfikir.
Item subjektif juga memberi kebebasan kepada pelajar dari segi gaya persembahan
jawapan dan juga panjang atau pendekjawapan tersebut.Item subjektif membolehkan
calon mempamerkan keupayaan mengemukakan pandangan, hujah dan lain-lain
kemahiran berfikir.

Jenis-jenis Item Subjektif

Item RESPONS TERBUKA


 Tidak ada jawapan yang khusus.
 Memberi kebebasan kepada calon untuk menjawab soalan iaitu calon bebas
memilih, merancang dan menyusun isi jawapan mengikut pendapat dan idea
sendiri.
 Menguji kefahaman dan kemahiran menyusun idea dan pendapat calon
mengenai sesuatu topik dalam mata pelajaran yang dipelajari.
 Sesuai untuk menguji pemikiran tahap tinggi seperti analisis, sintesis dan
penilaian.

Contoh-contoh item:

1. Baru-baru ini, anda bersama-sama ahli Persatuan Bahasa Melayu telah mendaki
Gunung Kinabalu.
Tulis pengalaman anda semasa mendaki gunung tersebut.

21
2. Remaja lelaki dan perempuan masa ini sering terjebak dengan pergaulan bebas.
Huraikan dua kesan pergaulan bebas terhadap kehidupan masyarakat.

3. Komputer mendatangkan banyak kebaikan kepada kita.


Bincangkanpernyataan tersebut.

Item RESPONS TERHAD


 Menghadkan respons pelajar terhadap item yang disoal.
 Jawapan dalam bentuk satu frasa atau satu perenggan pendek bergantung
kepada ruang jawapan yang disediakan.

Contoh-contoh item:

1. Senaraikan lima prinsip Rukunegara.


i) ________________________________
ii) ________________________________
iii) ________________________________
iv) ________________________________
v) ________________________________

2. Nyatakan tiga perkara yang membatalkan puasa.


i) _______________________________
ii) ________________________________
iii) ________________________________

Item BERSTRUKTUR
 Soalan yang dikemukakan secara berperingkat dan terdapat perkaitan antara
satu sama lain.
 Jenis item ini mengandungi stimulus (bahan rangsangan), stem soalan
(pokok soalan) dan set soalan.

22
Contoh- contoh soalan berstruktur:

Kamu tinggal di rumah bersama-sama seorang adik yang berumur


empattahun. Sedang kamu menonton televisyen, tiba-tiba adik kamu
menangis.Tangannya luka dan berdarah kerana dia bermain dengan pisau.

a. Apakah yang patut kamu lakukan sebaik sahaja kamu melihat kejadian
tersebut?
________________________________________________________

b. Di manakah pisau patut disimpan?


________________________________________________________

c. Tuliskan empatperalatan berbahaya yang terdapat di dapur?


i) ________________________________________
ii) ________________________________________
iii) ________________________________________
iv) ________________________________________

Prosedur Pembinaan Item Subjektif

Penulis perlu menyemak Sukatan Pelajaran dan objektif pengajaran supaya


soalan yang dihasilkan menepati Sukatan Pelajaran dan objektif pengajaran
tersebut.
Arahan hendaklah jelas tentang panjang jawapan dan sama ada pelajar perlu
menjawab dalam kertas soalan atau dalam kertas jawapan.
Soalan hendaklah ditulis secara padat , jelas dan tidak „berbunga-bunga‟ supaya
pelajar tidak membuang masa untuk memahaminya.
Aras kesukaran setiap soalan perlu setara supaya setiap soalan yang diberi
markah yang sama, mempunyai aras kesukaran yang sama juga.

23
Soalan perlu ditulis supaya pelajar dapat membayangkan satu kerangka struktur
yang akan memandu pelajar untuk menjawab soalan tersebut.
Tentukan terlebih dahulu perkara yang ingin diberi markah dan markahnya untuk
memudahkan penyediaan skema jawapan.
Gunakan lebih banyak soalan berjawapan pendek daripada soalan berjawapan
panjang supaya lebih banyak soalan boleh diberikan.

Panduan Pembinaan Item Subjektif

Guru membina Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) untuk mengetahui aras dan
konstruk yang diuji.
Guru membina item berbentuk esei dengan arahan yang jelas dan jawapan item
sama ada pendek atau panjang.
Kata tugas soalan hendaklah jelas dan lengkap.
Pemilihan perkataan hendaklah sesuai dengan tahap calon.
Item yang dibina mestilah berlandaskan sukatan pelajaran.
Item mestilah mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan.
Setiap item mestilah mempunyai markah yang khusus.
Sediakan skema jawapan dan pemarkahan.

Kata Tugas Item Subjektif

Kata tugas ini berfungsi untuk membantu calon memberikan jawapan yang
dikehendaki oleh item. Pemilihan kata tugas yang sesuai untuk sesuatu item
adalah sangat penting. Kata tugas yang tidak tepat akan menyebabkan calon
gagal memberikan jawapan yang dikehendaki.

24
Berikut adalah beberapa contoh kata tugas

a. Apakah memberi jawapan /maklumat yang khusus atau


spesifik.
b. Berapakah memberi jawapan dalam bentuk kuantiti/nilai/bilangan
c. Bagaimanakah memberi penerangan tentang keadaan,langkah atau
kejadian.
d. Bandingkan menyatakan persamaan atau perbezaan antara dua
atau lebih perkara.
e. Bezakan menyatakan kelainan atau ketidaksamaan antara dua
atau lebih perkara.
f. Bilakah menyatakan masa atau waktu.
g. Binakan membuat sesuatu dengan menggunakan kaedah atau
alat tertentu.
h. Bincangkan memberi penerangan daripada pelbagai aspek.
i. Analisiskan membuat pernyataan terperinci tentang sesuatu
aspek atau perkara.
j. Anggarkan memberikan nilai kuantitatif yang dianggap sesuai
dengan kehendak item.

Aras Kemahiran Pembinaan Item Subjektif

Item subjektif boleh dibina dalam semua aras kemahiran di bawah bidang kognitif
mengikut Taksonomi Bloom :
a. Pengetahuan
b. Kefahaman
c. Aplikasi
d. Analisis
e. Sintesis
f. Penilaian

25
Bina Item Subjektif

Bentuk
Tahap Ciri Contoh Soalan
( Kata Tugas )

1.Soalan memerlukan pelajar menggunakan proses Siapa 1. Apakah nama ibu negeri Perak ?
Pengetahuan
mental untuk mengingat pengetahuan yang Apa __________________________
Aras Rendah diminta. Di mana
2. Pengetahuan yang diminta hendaklah sama Bila 2. Senaraikan tiga faktor kejatuhan Kerajaan Melaka
dengan pengajaran guru. Terangkan ke tangan Portugis ?
3. Soalan tidak memerlukan pelajar mengubah Beri definisi i. __________________________
pengetahuan dalam bentuk baru. Senaraikan ii. __________________________
4. Jawapan dapat ditentukan dengan mudah sama iii. __________________________
ada betul atau salah.
3. Siapakah nama Perdana Menteru Malaysia yang
pertama ?
_____________________________

4. Bilakah terbentuknya Malaysia ?


_____________________________

1.Soalan memerlukan penggunaan proses mental Huraikan 1. Huraikan kepentingan membaca dalam
Kefahaman
berkait dengan kefahaman misalnya terjemahan, Bandingkan kalangan pelajar
Aras tafsiran dan estrapolasi ( andaian) Bezakan
Sederhana 2. Pengetahuan atau malumat asas telah Nyatakan 2. Mengapakah kita perlu menghormati orang
diajar/diberi kepada pelajar. Mengapakah yang lebih tua daripada kita ?
3. Memerlukan bahan untuk diterjemah, ditaksir Terangkan
atau diektrapolasikan. 3. Terangkan cara-cara bertayamum ?
4. Pelajar menyatakan kefahaman mereka dalam
ayat atau perkataan mereka sendiri.

1. Soalan menggunakan proses mental aplikasi Gunakan 1. Anda ialah setiausaha Persatuan Bahasa
Aplikasi
2. Soalan melibatkan penggunaan prinsip, Selesaikan Melayu di sekolah anda. Anda dikehendaki
Aras menyelesaikan masalah yang baru. Kelaskan

26
Sederhana 3. Soalan hendaklah berkaitan dengan masalah Pilih menulis sepucuk surat kepada guru besar
dalam situasi baru yang tidak sama dengan Buat sekolah kamu untuk memohon kebenaran
masalah yang dibincang dalam bilik darjah. Kira melawat ke tempat-tempat menarik. Tulis
Tulis
surat itu selengkapnya.
2. Bina ayat dengan menggunakan simpulan
bahasa khabar angin
3. Selesaikan 40kg + 200g
4. Kirakan luas segi tiga bersudut tegak yang
mempunyaipanjang sisi 4cm , 5 cm dan 6 cm
.

1.Soalan menggunakan proses mental analisis Kenapa 1. Bezakan maksud taksir dengan tafsir
Analisis
sama ada analisis unsur, hubungan atau prinsip Kenalpasti sebab 2. Bandingkan kelebihan tinggal di kampung
Aras Tinggi organisasi. Rumuskan dengan tinggal di Bandar
2. Situasi masalah mestilah baru, tidak biasa atau Tentukan 3. Apakah perbezaan antara haiwan karnivor
berbeza dengan situasi semasa pengajaran. Buktikan dengan herbivor ?
3. Situasi, dokumen atau bahan yang hendak Apakah faktor
dianalisis perlu ada pada pelajar. Kenapa
4.Soalan memerlukan fikiran kritis, bukan Mengapa
mengulang pengetahuan yang dipelajari Bezakan
Bandingkan

1. Soalan sesuai dengan proses mental sintesis. Selesaikan 1. Bincangkan warna-warna yang digunakan
Sintesis
2. Masalah, tugas atau situasi hendaklah baru (Jawapan betul untuk menghasilkan warna hijau?
Aras Tinggi kepada pelajar atau berbeza semasa pengajaran. lebih dari
2. Ramalkan impak pertambahan penduduk
3.Memberikan kebebasan kepada calon menjawab pada satu )
sama ada dari segi isi atau masa Ramalkan dunia terhadap keluasan kawasan hutan.
Hasilkan 3. Ramalkan apakah yang akan terjadi
Tuliskan sekiranya haiwan pemangsa pupus dalam
Cadangkan apa sesebuah populasi.
akan berlaku

27
1. Soalan menguji proses mental peringkat Nilaikan “Kedatangan Islam ke Melaka telah disambut
Penilaian
penilaian. Pilih dengan baik oleh pemimpin dan rakyat
Aras Tinggi 2. Situasi perkara yang hendak dinilai mestilah baru Membicarakan Melaka”.
dan tidak pernah disentuh semasa pengajaran. Menaksirkan
3.Soalan penilaian dibentuk berdasarkan apa yang Pertahankan 1. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah
hendak dinilai, arahan tindak balas dan kriteria Tentukan kesannya kepada kerajaan Melaka pada
yang digunakan. kurun ke-15 ?

28
Kelebihan Item Subjektif
Soalan mudah dibina dan ditadbir secara tepat.
Boleh digunakan dalam kebanyakan mata pelajaran ataupun semua mata pelajaran.
Soalan diuji merupakan cara mudah untuk mengetahui sejauh mana seseorang calon
dapat menerangkan ideanya,
Calon dapat diuji kebolehan menyusun, menganalisis dan membuat sinteksis idea-idea
atau dalam erti kata yang lain ialah mengintegrasi data.
Peluang untuk meneka jawapan adalah kurang.
Soalan subjektif menggalak calon menyediakan diri menghadapi sesi menjawab.
Peluang untuk menipu dan meniru jawapan dikurangkan calon, calon juga sukar untuk
meneka jawapan.
Soalan bentuk ini juga dapat mengukur hasil pembelajaran yang kompleks.
Berguna untuk mengesan punca kelemahan salah tafsiran, konsep-konsep yang
samar-samar.

Kelemahan Item Subjektif


Unsur subjektiviti semasa pemarkahan akan mempengaruh kesahan dan
kebolehpercayaan ujian.
Soalan hanya dapat meliputi bidang yang terhad kerana bilangan soalan esei terbatas.
Pemarkahan mengambil tenaga dan masa yang panjang.
Pemarkahan ujian esei mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kurang relevan
seperti tulisan, kekemasan, penyusunan dan jawapan yang panjang atau pendek.
Pemarkahan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor emosi pemeriksa, keadaan
fizikalnya dan masa yang telah digunakan untuk memeriksa kertas jawapan.
Calon dapat membuat ramalan terhadap soalan-soalan yang akan keluar dalam
peperiksaan dan ini menyebabkan sesetengah topik pelajaran dibiarkan.
Tahap penguasaan bahasa akan mempengaruhi pencapaian calon walaupun yang diuji
itu bukan dalam bidang bahasa.
Tidak boleh diskor dengan mesin kerana penyemakan jawapan memerlukan orang-
orang yang terlatih. Tidak dapat menyumbang kepada sample isi yang luas.

27
PENILAIAN ITEM

Penilaian Item ialah satu proses membuat pengadilan terhadap item-item berdasarkan
sistem 9 poin seperti berikut :

i) Konstruk vi) Keadilan

ii) Tajuk / konteks vii) Kurikulum

iii) Komponen item viii) Spesifikasi

iv) Kesukaran ix) Peluang

v) Kepentingan

Sebelum diterima sebagai ujian, aliran proses penilaian item adalah seperti rajah di bawah.

ITEM

(MENTAH)

dibaiki

KIV TOLAK
NILAI

TERIMA

Rajah 1: Proses penilaian item sebelum diterima sebagai soalan ujian

28
Sesuai Aras Kesukaran

Item yang ditulis harus membawa bersama aras kesukaran yang dihasratkan.Ia digunakan
untuk menunjukkan sama ada soalan yang dibina terlalu sukar, sederhana atau terlalu
mudah. Item yang baik adalah mempunyai aras kesukaran yang sederhana. Indeks
Diskriminasi menunjukkan sama ada tiap-tiap satu soalan atau butiran itu membezakan
pencapaian antara murid-murid yang baik dengan yang lemah.

R Aras rendah

S Aras sederhana

T Aras tinggi

Contoh :-

Guru telah melakukan satu ujian ke atas 20 orang murid. Setelah menyemak kertas
tersebut, guru telah membahagikan murid kepada dua kategori iaitu 10 orang pada tahap
tinggi dan 10 orang lagi adalah tahap rendah.Berikut adalah item ujian 1 yang disemak. Item
Ujian 1 pilihan A,B,Cdan D. Jawapan yang betul ialah B. Berikut ialah jadual yang
menunjukkan jawapan yang diberi oleh murid mengikut tahap.

TAHAP TINGGI TAHAP RENDAH

PILIHAN BILANGAN PILIHAN BILANGAN


JAWAPAN JAWAPAN
A 0 A 3
B 5 B 2
C 4 C 2
D 1 D 3

Di sini kita dapat melihat perbezaan jawapan yang diberi oleh dua kumpulan murid yang
telah dikategorikan.

29
Menilai Item

Menilai item ialah proses membuat pengadilan terhadap mutu item dengan mengambil kira
setiap ciri item yang baik. Proses ini harus berakhir dengan ketetapan sama ada item itu :-

i) Diterima

ii) Ditolak

iii) Dalam perhatian (KIV)

Akur Tepat Tepat Tajuk


Akur Akur
Spesifikasi Konstruk
Kurikulum Peluang

Sesuai Sesuai Sesuai Adil


Jelas
Kesukaran Penting

Item Dalam Perhatian (KIV)

Item dalam perhatian (KIV) bila satu atau lebih tajuk wajib tidak dipenuhi

 Jelas
 Sesuai aras kesukaran
 Sesuai penting
 Sesuai adil

Item Yang Ditolak

Item yang ditolak – jika terdapat satu atau lebih tajuk rukun tidak dipenuhi

 Akur Kurikulum
 Akur Spesifikasi
 Akur Peluang

30
 Tepat Konstruk
 Tepat Tajuk

Contoh Jadual Penilaian Item

Spesifikasi Item

Tajuk/ Kunci/ Kod


Konstruk Aras Klasifikasi Item Jenis Item
Konteks Jawapan Pembina
Recall (R)/
R/S/T
Thinking (T)

Senarai Semak Semula Item

Ketepatan & Kejelasan Kesesuaian Keakuran

Tajuk/ Komponen
Konstruk Kesukaran Penting Adil Kurikulum Spesifikasi Peluang
Konteks item

⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄

31
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU)

Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) juga dikenali sebagai Jadual Penentuan Ujian (JPU) /
Jadual Spesifikasi Item (JSI).
Jadual Spesikasi Ujian merupakan satu senarai/blueprint/kerangkayangmenghuraikan
aspek pencapaian yang hendak diukur.
JSU digubal sebagai panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan.
Menurut Kubiszyn dan Borich (2003), JPU (Test Specification Table) adalah carta dua
hala yang mengaitkan kandungan pengajarandengan objektif pengajaran. Lajur carta
ini menyenaraikan objektif-objektif pengajaran yang perlu dicapai oleh murid,
sementara baris carta ini pula menyenaraikan konsep-konsep utama yang diajar dan
ingin diukur.
Ujian yang hendak ditadbir sebaiknya mewakili keseluruhan Sukatan Pelajaran yang
mungkin merangkumi komponen pengetahuan, kemahiran dan sikap yang telah
ditetapkan.

Kepentingan pembinaan JSU adalah untuk;

i. menjadi panduan kepada guru tentang Sukatan Pelajaran yang perlu diajar dan objektif
pelajaran yang perlu dicapai murid.

ii. memastikan ujian yang dibina adalah setara dari segi aras kesukaran dari setahun ke
setahun walaupun item dibina oleh pembina lain.

iii. mengenalpasti dan menetapkan jenis dan ciri item yang perlu dibina

iv. kertas ujian dapat digubal secara sistematik

v. kesahan dari segi persampelan Sukatan Pelajaran adalah terjamin

vii. memastikan taburan soalan mengikut tajuk dan seimbang

viii. mengkaji semula kertas soalan

32
Langkah Pembinaan JSU

Anda perlu mengambil lima langkah apabila hendak membina JSU, iaitu

mengkaji sukatan pelajaran


menganalisis objektif pengajaran,
menentukan jenis soalan
menentukan bilangan soalan
menentukan wajaran aras kesukaran soalan

a. Mengkaji Sukatan Pelajaran

Guru perlu meneliti dan memahami kandungan setiap tajuk dalam Sukatan Pelajaran
untuk menentukan kepentingannya dari beberapa aspek seperti;

skop dan kedalaman pengajaran bagi sesuatu tajuk


pendekatan yang telah diambil dalam pengajaran sesuatu tajuk
kepentingan bandingan di antara tajuk-tajuk
kompleksiti sesuatu tajuk
masa pengajaran yang diperuntukan bagi sesuatu subjek

Kelas yang terlibat dengan peperiksaan awam pula menuntut guru agar mengkaji
soalan-soalan beberapa tahun kebelakangan untuk mengenalpasti taburan soalan
mengikut tajuk.

b. Menganalisis Objektif Pengajaran

Objektif pengajaran dianalisis untuk menentukan pengetahuan dan kemahiran serta


tahap kesukaran yang perlu diuji.

Bagi sesuatu tajuk dan peringkat taksonomi, objektif pengajaran/hasil pembelajaran


murid yang dicatat di dalam sel-sel yang disediakan dalam JSU bergantung kepada :

33
Mata pelajaran
Tajuk-tajuk yang dinilai
Peringkat kebolehan murid yang dinilai
Wajaran aras kesukaran
-sukar, sederhana, mudah

Aras pengetahuan dan kemahiran diasaskan kepada pembahagian yang dibuat oleh
Bloom dan rakan-rakannya. Lazimnya JSU mengandungi dua paksi utama seperti
berikut :

(i) Paksi Kandungan (ii) Paksi Objektif Pengajaran


( Baris mendatar) ( Lajur menegak)
Kandungan Pengetahuan
 Tajuk Objektif Kognitif
 Tajuk kecil ( konstruk )

Kognitif dan Peningkatannya


Komponen kognitif yang melibatkan proses mental yang amat berkait rapat dengan
kepintaran akal, menaakul, kemahiran verbal, kebolehan numerik am, dan
kemahiran menyelesaikan masalah.
Proses mental ini terbahagi kepada dua yang asas iaitu pengetahuan dan
kemahiran.
Bloom dan rakan-rakannya membahagikan kebolehan kognitif kepada enam
peringkat seperti yang ditunjukkan dalam rajah ……iaitu pengetahuan,
kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.

34
Penilaian

Sintesis

Analisis

Aplikasi

Kefahaman

Pengetahuan

Rajah …Domain Kognitif Taksonomi Bloom

Pengetahuan
Pengetahuan merupakan hasil pembelajaran yang rendah dalam aras kognitif
kerana hanya mengingati semula perkara yang telah dipelajari dan mengingati fakta-
fakta spesifik hingga teori-teori yang sukar.

Komponen Pengetahuan
Pengetahuan boleh dibahagikan kepada beberapa komponen kecil iaitu:
Pengetahuan tentang fakta
Pengetahuan tentang terminologi
Pengetahuan tentang kelaziman/konvensyen
Pengetahuan tentang urutan
Pengetahuan tentang pengkelasan
Pengetahun tentang kriteria
Pengetahuan yenteng metodologi /kaedah
Pengetahuan tentang teori dan struktur
Pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi

35
Kefahaman
Kefahaman bermaksud kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan
pengetahuan tanpa situasi baru. Tiga kemahiran kognitif yang boleh dikaitkan
dengan kefahaman ialah penterjemahan, interpretasi dan ekstrapolasi.
(i) Penterjemahan
Penterjemahan ialah kebolehan menyatakan sesuatu konsep yang diketahui
dengan menggunakan simbol atau perkataan yang lain. Antara aktiviti
penterjemahan yang melibatkan kefahaman adalah :
Menterjemah secara literasi dari satu bahasa ke bahasa lain.
Menukar dari bentuk simbol kepada bentuk verbal atau sebaliknya
Membaca skor muzik
Membaca Al-Quran

(ii) Interpretasi
Interpretasi boleh dilaksanakan dengan membuat hubungkait dan
menyatakannya dalam bentuk lain seperti verbal atau grafik. Antara aktiviti
yang terlibat adalah;
a. Menyatakan suatu penyataan,peristiwa lalu atau konsep dengan
menggunakan ayat atau olahan bahasa yang tersendiri, mengubah susun
atur konteks sebenar atau meringkaskannya tanpa mengubah maksud
asalnya.
b. Menginterpretasi graf, carta, peta, jadual, kartun ke bentuk verbal atau
sebaliknya.
c. Menjelaskan maksud perkataan dengan konteks penggunaannya dalam
suatu puisi.

(iii) Ekstrapolasi
Ekstrapolasi ialah kemahiran meramal, membuat inferens atau membuat
anggaran berdasarkan pemerhatian, pengalaman, pola, corak atau suatu
urutan berkala.

36
APLIKASI

Aplikasi ialah kebolehan menggunakan prinsip dan generalisasi pada satu masalah dan
situasi baru.Idea, konsep, prinsip, teori, hukum, prosedur dan sebagainya yang telah
dipelajariperlu digunakan dalam masalah dan situasi baru itu.

a. Tingkah laku pelajar semasa menjawab soalan berbentuk aplikasi biasanya melakukan
perkara berikut :
Mengenal pasti tugasan soalan dengan;

Menentukan apakah yang diberi dan apakah yang diperlukan.


Mengenepikan perkara yang tidak berkaitan.
Menyusun semula dalam bentuk atau corak yang mudah diselesaikan.

b. Mengingat semula prinsip atau generalisasi yang berkaitan untuk digunakan.

c. Melakukan penyelesaian masalah. Antara aktiviti yang melibatkan aplikasi prinsip dan
generalisasi dalam penyelesaian masalah ialah :

Kebolehan mengenalpasti prinsip atau generalisasi yang berkaitan untuk


menyelesaikan masalah dalam situasi baru.
Menentukan had lingkungan suatu prinsip atau generalisasi itu sesuai digunakan.
Mengenalpasti pengecualian tentang suatu generalisasi untuk menyelesaikan
masalah.
Menerangkan suatu fenomena yang baru menggunakan suatu prinsip atau
generalisasi.
Meramal apa yang berlaku dengan menggunakan prinsip atau generalisasi yang
berkenaan.
Memberi justifikasi terhadap suatu tindakan atau keputusan dalam masalah yang
baru dengan menggunakan prinsip atau generalisasi yang berkenaan.

37
ANALISIS

Analisis ialah kebolehan memisahkan suatu set komunikasi kepada elemen atau bahagian-
bahagiannya sehingga suatu bentuk pertalian antara elemen-elemen atau bahagian-
bahagian yang membina set komunikasi itu dapat dilihat dengan jelas. Bloom bersama
rakan-rakannya membahagikan kemahiran menganalisis kepada tiga peringkat, iaitu analisis
elemen, analisis perkaitan dan analisis organisasi .

a. Analisis Elemen
Analisis elemen ialah kemahiran mengenalpasti perkara pokok yang terdapat dalam
suatu set komunikasi, seperti anggapan, pandangan sifat, fungsi, nilai dan sebagainya.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis elemen ialah :

Mengecam dan mengenalpasti fakta daripada pernyaaan set komunikasi itu.


Mengecam kesimpulan daripada pernyataan yang menyokongnya.
Mengenalpasti anggapan yang tidak dinyatakan eksplisit dalam set komunikasi
itu.
Mengenalpasti motif dalam sesuatu lukisan.

b. Analisis Perkaitan
Analisis perkaitan ialah kemahiran memperlihatkan saling kaitan antara elemen atau
bahagian-bahagian dalam suatu set komunikasi seperti perkaitan hipotesis dengan
pemerhatian, anggapan dengan hujah, sebab dengan akibat dan sebagainya.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis perkaitan ialah :

Mengenalpasti perkaitan hujah dengan kesimpulan.


Menentukan keserasian hipotesis dengan maklumat yang diberi dan anggapan
yang dibuat.
Mengenalpasti suatu perkara yang releven dengan suatu penilaian.
Menganalisis perkaitan sebab dan akibat dalam suatu peristiwa bersejarah.
Mengenalpasti perkaitan sebab dan kesan fenomena ekonomi.

38
c. Analisis Organisasi
Analisa organisasi ialah kemahiran mengenalpasti susunan yang sistematik, perkaitan
mengikut urutan, struktur dan sebagainya yang mengorganisasikan suatu set
komunikasi.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menganalisis organisasi ialah :

Mengenalpasti tujuan,pendapat, prinsip, perasaan dan sebagainya dalam suatu


set komunikasi.
Mengnalpasti ton, mood atau motif dalam lukisan.
Mengenalpasti bentuk dan corak.
Mengenalpasti sikap bias dalam suatu penulisan pertimbangan.
Mengenalpasti pendekatan yang dilakukan dalam suatu penyiasatan sains.

SINTESIS

Sintesisialah kemahiran yang menggabungkan elemen-elemen dan bahagian-bahagian


untuk membentuk suatu set komunikasi. Ianya melibatkan proses menyusun dan
menggabungkan sesuatu untuk membentuk suatu struktur persembahan atau corak yang
tidak jelas sebelumnya.

Bloom bersama rakan-rakannya membahagikan kemahiran mensintesis kepada tiga


peringkat iaitu;

a. penghasilan set komunikasi yang unik


b. penghasilan cadangan suatu set operasi
c. penghasilan suatu set pertalian perkara-perkara abstrak.

a. Penghasilan Set Komunikasi Yang Unik


Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran untuk menghasilkan suatu produk bebas
seperti lukisan, tulisan, idea, eksperimen atau sebagainya.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran penghasilan set komunikasi yang unik ialah:

39
Mengemukakan idea melalui penulisan atau ucapan dengan organisasi yang baik.
Menulis cerita, karangan, cerpen atau puisi.
Melukis dan membina bahan grafik.
Mencipta lagu.

b. Penghasilan Cadangan Suatu Set Operasi

Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran yang melibatkan penghasilan suatu pelan
kerja atau cadangan untuk melakukan suatu aktiviti terancang. Antara aktiviti yang
melibatkan kemahiran penghasilan cadangan suatu set operasi ialah :

Membuat cadangan tentang prosedur untuk menguji hipotesis.


Merekabentuk bangunan berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan.

c. Penghasilan Suatu Set Pertalian Perkara-perkara Abstrak

Peringkat ini berkaitan dengan kemahiran yang melibatkan pembinaan suatu rumusan
bagi suatu set perkara yang abstrak untuk menerangkan suatu set data atau fenomena.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran penghasilan suatu set pertalian perkara-
perkara abstrak ialah :

Membina hipotesis berdasarkan data atau pemerhatian yang ada.


Menghasilkan penemuan matematik daripada pengolahan dan perumusan
maklumat matematik.
Membina suatu kaedah penyelesaian dengan mengorganisasikan pengalaman.

40
PENILAIAN

Penilaian merupakan kemahiran intelek yang paling tinggi dalam takosonomi bloom.

Penilaian ialah kebolehan membuat pertimbangan dengan menggunakan kaedah yang


piawai untuk menentukan kesesuaian, ketetapan, kecekapan, keberkesanan tentang
sesuatu nilai, makna, pendapat, penyelesaian, prosedur, produk dan sebagainya.

Bloom dan rakan-rakannya membahagikan kebolehan untuk membuat penilaian kepada dua
peringkat iaitu penilaian berdasarkan eviden dalaman dan penilaian berdasarkan eviden
luaran.

a. Penilaian Berdasarkan Eviden Dalaman


Peringkat ini ialah kemahiran membuat pertimbangan dengan menggunakan maklumat
di dalam suatu set komunikasi.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menilai berdasarkan eviden dalaman ialah :

Mengenalpasti ketetapan, kecukup cakupan, dan kerelevanan data.


Mengenalpasti sama ada data, metodologi dan perbincangan menyokong suatu
dapatan atau kesimpulan yang dibuat.
Mengenalpasti sifat bias dan kebolehpercayaan pelaporan suatu pemerhatian
tentang fenomena alam.

b. Penilaian Berdasarkan Eviden Luaran


Peringkat ini ialah kemahiran membuat pertimbangan ke atas suatu hasil kerja kriteria
yang piawai yang dirumus oleh individu yang mahir dalam bidang berkenaan.

Antara aktiviti yang melibatkan kemahiran menilai berdasarkan eviden luaran ialah :

Menilai kualiti hasil persembahan seni berdasarkan suatu bench mark.


Menilai suatu hasil kerja ketukangan berdasarkan satu bench mark.

41
3. Menentukan Jenis Soalan ( Domain Kognitif)

Penentuan jenis soalan dibuat berdasarkan kepada mata pelajaran, tajuk, aras
Taksonomi Objektif Domain Kognitif Bloom yang akan digubal sama ada dalam bentuk
item objektif , subjektif atau esei.

Misalnya jika mengukur domain kognitif untuk mata pelajaran Bahasa Melayu bagi tajuk
“Struktur Ayat” pada peringkat “Aplikasi”, maka jenis soalan yang sesuai ialah;

soalan jenis “Objektif” yang berbentuk “melengkapkan ayat” atau “memilih struktur
ayat yang betul”.
Soalan jenis “Subjektif”pula berbentuk “menggubal ayat-ayat”.

Jenis-jenis soalan/item dan cara membinanya adalah seperti yang telah dijelaskan
sebelum ini.

4. Menentukan Bilangan Soalan

Bilangan soalan bergantung kepada;

kandungan pengajaran
aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar
kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar

Contoh pengiraan dalam penentuan bilangan soalan.

Rumus yang digunakan :

Jumlah masa
x Jumlah soalan
Jumlah masa keseluruhan

42
Pengiraan jumlah soalan mengikut topik :
Bil. Bidang/ Topik/ Topik kecil Anggaran Jumlah
Masa Belajar
Jumlah Item Item
1. Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu
(BM) 5 x
5 4
Asal usul BM, BM sebelum merdeka dan 40
3232
selepas ,merdeka
2. Linguistik BM
15 x 32
Pengenalan Linguistik 15 12
40
Definisi, Sejarah, Linguistik Diskriptif
3. Fonologi
Definisi alat artikulasi, cara penghasilan 20 x 32
20 16
Fonem Segmental 40
Fonem suprasegmental
Jumlah 40 32

5. Menentukan Wajaran Aras Kesukaran Soalan

Aras kesukaran soalan dibahagikan kepada 3 iaitu mudah, sederhana dan sukar
dengan pemberatan 20% hingga 80% mengikut keperluan dan matlamat sesuatu ujian
atau peperiksaan yang hendak dilaksanakan.

43
Contoh Borang Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Contoh 1 :
TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN SUBJEK
TAHUN
UJIAN
KELAS

KONSTRUK
Bil TOPIK PENGETAHUAN KEFAHAMAN APLIKASI ANALISIS SINTESIS PENILAIAN JUMLAH
R S T R S T R S T R S T R S T R S T

JUMLAH

Contoh 2 :
Mata pelajaran Sains dan lain-lain mata pelajaran yang sesuai
TOTAL NUMBER OF QUESTIONS ACCORDING TO THE CONSTRUCTS AND LEVEL OF DIFFICULTIES
YEAR/THEME/
KNOWLEDGE UNDERSTANDING APPLICATION
LEARNING TOTAL
AREA/ LOB/LO FACTS TERMINOLOGY CLASSIFYING SEQUENCE METHOD PRINCIPLES TRANSLATING INTERPRETING EXTRAPOLATION APPLICATION
E M D E M D E M D E M D E M D E M D E M D E M D E M D E M D E M D

TOTAL

44
BANK SOALAN
Definisi
Himpunan item-item soalan yang diklasifikasikan mengikut kategori yang telah
ditetapkan. Contohnya mengikut : -

Tahun/ Tingkatan
Mata pelajaran
Tajuk/ Konteks
Konstruk
Aras kesukaran

Ciri-ciri bank soalan

Antara ciri-ciri bank soalan adalah:


Item yang dihimpunbukan dalam bentuk set kertas soalan yang lengkap iaitu
itemnya belum dipasang menjadi kertas ujian.
Ianya BUKAN koleksi soalan yang merupakan set kertas ujian yang
dikumpulkan di dalam fail.
Item yang dibina mesti diuji melalui ujian bulanan / topikal / diagnostik /
peperiksaan.
Setelah diuji, item tersebut perlu dianalisis mengikut sistem penilaian 9 poin.
Item yang sesuai dan memenuhi kriteria akan disimpan dalam Bank Soalan.

Sistem Penyimpanan Bank Soalan

Penyimpanan bank soalan sekolah akan diurus, diselia dan dikemaskini oleh
panitia sekolah.
Bank soalan boleh disimpan dalam bentuk sistem perisian atau sistem fail
berbentuk softcopy.
Bahan disusun dalam folder mengikut kategori
i. Tahun
ii. Subjek
iii. Tajuk
iv. Konstruk
v. Aras

Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Tingkatan 3

Subjek Subjek Subjek Subjek

Tajuk Tajuk Tajuk Tajuk

Konstruk Konstruk Konstruk Konstruk


Aras Aras Aras Aras

Contoh penyimpanan bank soalan dalam bentuk folder


45
Contoh:
Tahun :4
Subjek : Sains
Tajuk : Menyiasat Alam Kehidupan
Konstruk : Pengetahuan
Aras : Tinggi
Soalan:

Mengapakah makanan diperlukan oleh benda hidup?

I. Untuk mendapat tenaga


II. Untuk membesar
III. Untuk menjaga kesihatan
IV. Untuk mengawal suhu badan

A I, II dan III sahaja


B I, II dan IV sahaja
C II, III dan IV sahaja
D I, II, III dan IV
.

Mudah diakses, jika melalui portal sekolah ianya perlulah mudah di muat turun
& muat naik.

Sumber Bank Soalan

Item soalan boleh dikumpulkan melalui perkongsian dalam kalangan guru /


panitia / sekolah / daerah / negeri.

46
POST-MORTEM
Definisi:
Post-mortem secara umumnya bermaksud pemeriksaan sesuatu rancangan yang
gagal untuk mengetahui sebab kegagalannya. Ianya juga bermaksud perbincangan
terhadap punca kegagalan sesuatu perkara. Dalam konteks pendidikan, post-
mortem digunakan untuk menganalisis keputusan peperiksaan. Aspek kelemahan
dan kekuatan dikenalpasti bagi menentukan strategi penambahbaikan.

Post-mortem digunakan untuk:


Menilai keupayaan guru dalam PdP, sama ada mencapai objektif atau tidak.
Menilai keupayaan murid belajar, sama ada murid menguasai atau tidak
kemahiran yang telah diajar.
Memastikan kualiti soalan menepati Jadual Spesifikasi Ujian.
Mengukur keberkesanan program pemulihan, pengukuhan dan
pengayaan yang telah dilakskanakan oleh panitia.
Merancang program susulan untuk penambahbaikan.

Post-Mortem ( Analisis Item )


Guru-guru memperoleh maklumat tentang kualiti soalan yang telah digunakan dalam
ujian. Maklumat ini menyumbangkan kepada usaha membentuk ujian yang boleh
dipercayai menerusi langkah menyediakan bank item.

Tujuan analisis item adalah untuk:

Membantu menunjukkan peratusan pelajar yang menjawab soalan tersebut


dengan betul.
membolehkan guru-guru menilai kesesuaian item tersebut dari segi
kesukarannya iaitu sama ada item tersebut terlalu mudah atau terlalu sukar
bagi sesuatu kumpulan pelajar.
menunjukkan keupayaan sesuatu item itu mengasingkan pelajar pandai
daripada pelajar lemah.

47
Item boleh dianalisis secara empirikal berdasarkan jawapan yang diberi untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan item. Hasil analisis item boleh digunakan
untuk memperbaiki kualiti item berkenaan. Sesuatu item objektif aneka pilihan dan
ujian subjektif boleh dianalisis untuk mendapatkan maklumat Indeks Kesukaran.

Indeks Kesukaran

Indeks kesukaran berfungsi untuk:

mengenal pasti konsep yang perlu diajar semula iaitu apabila guru mendapati
soalan-soalan berkenaan tidak dapat dijawab oleh sebahagian besar pelajar
(soalan sukar).
mengenal pasti dan melaporkan kekuatan dan kelemahan bahagian-bahagian
kurikulum iaitu yang boleh dikuasai pelajar dan yang tidak boleh dikuasai
pelajar.
memberi maklum balas kepada pelajar tentang kekuatan dan kelemahan
mereka bagi setiap tajuk pengajaran yang diuji.
mengenal pasti soalan yang bias kepada sesuatu kandungan seperti
kandungan yang ditekankan semasa pengajaran.

Indeks Kesukaran Item.


Indeks Kesukaran terbahagi kepada dua ujian, iaitu Ujian Objektif dan Ujian
Subjektif.

Indeks KesukaranItem Objektif


Indeks kesukaran item bagi ujian objektif, dapat menunjukkan aras kesukaran
sesuatu item, iaitu sama ada item itu mudah atau susah dijawab. Bagi ujian
berbentuk objektif, indeks ini dikira dengan menggunakan nisbah bilangan
calon yang memberi jawapan betul bagi item tertentu kepada jumlah calon
yang menjawab item tersebut.

48
Contoh pengiraan:

p = Bilangan calon yang memberi jawapan betul


Jumlah calon yang menjawab

Satu soalan dapat dijawab dengan betul oleh 30 orang pelajar


daripada sejumlah 40 orang pelajar yang menjawab soalan
tersebut.

p = 30= 0.75
40

Nilai p ialah antara 0.00 hingga 1.00. Sekiranya tiada seorang


pelajar pun dapat menjawab dengan betul maka nilai p menjadi
0 (soalan amat sukar) tetapi jika semua pelajar dapat menjawab
dengan betul, nilai p menjadi 1(soalan terlalu mudah)

Jadual : Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item

Nilai (p) Pengkelasan Item


0.00 – 0.20 Terlalu sukar
0.21 – 0.40 Sukar
0.41 – 0.60 Sederhana sukar
0.61 – 0.80 Mudah
0.81 – 1.00 Terlalu mudah

Indeks Kesukaran Item – Ujian Subjektif

Bagi item subjektif ( esei ) yang markah mengambil nilai 0 , 1, 2, 3...., indeks
kesukarannya boleh dikira sebagai nisbah markah purata ( markah min )
kepada julat markah penuh seperti berikut :

49
Indeks Kesukaran Item (p) = Markah Purata
Julat Markah Penuh

Sebagai contoh: Suatu item ujian esei berjawapan pendek diberi markah
minimum 0 dan maksimum 10. Sepuluh orang pelajar (p) telah menjawab
soalan ini dan mendapat markah seperti dalam jadual di bawah. Jumlah
markah bagi sepuluh orang pelajar ialah 63.0. Pengiraan indeks kesukaran
item seperti di bawah.

Pelajar P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Jumlah


Markah 6.5 3.5 7.0 2.5 4.5 8.5 9.0 6.5 9.5 5.5 63.0

Markah Purata = Jumlah Markah 63.0= 6.3


Jumlah Pelajar 10

Julat Markah Penuh = Markah Maksimum – Markah Minimum = 10 – 0

Indeks Kesukaran = Markah Purata 6.3 = 0.63 = 63%


Julat Markah Penuh 10

Jadual : Aras Kesukaran dan Pengkelasan Item

Nilai (p) Pengkelasan Item


00 – 20 Terlalu sukar
21 – 40 Sukar
41 – 60 Sederhana sukar
61 – 80 Mudah
81 – 100 Terlalu mudah

50
Post Mortem – Pencapaian Murid

Hubungan Post-Mortem Dengan Proses Headcount

TOV OTI 1 OTI 2 ETR

Post mortem

TOV Take off value (markah peperiksaan akhir tahun sebelumnya)


OTI 1 Operational Targeted Increment 1 – jangkaan markah Ujian 1
OTI 2 Operational Targeted Increment 2 – jangkaan markah PPT
ETR Expected Targeted Result (Jangkaan markah yang akan
diperoleh)

Langkah-Langkah Melaksanakan Post-Mortem.

Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan Post-


Mortem:

Post-mortem dijalankan selepas keputusan peperiksaan diperoleh.


Post-mortem dilaksanakan dalam tiga peringkat melibatkan guru mata
pelajaran, panitia mata pelajaran dan Jawatankuasa Kurikulum sekolah
Menyediakan data-data Headcount.
Menyediakan analisis item menggunakansebarang program yang ada
,contohnya seperti PEDIA dan SP-Chart.
Guru mata pelajaran membuat refleksi terhadap pencapaian murid dan
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid terhadap topik atau tajuk yang
telah dipelajari.
Dalam mesyuarat panitia, guru mata pelajaran melaporkan prestasi pencapaian
murid. Tindakan susulan panitia ialah mencadangkanprogram pemulihan,
pengukuhan dan pengayaan. Post mortem fokus kepada kelemahan setiap
mata pelajaran.
Pengetua atau guru besar mempengerusikan mesyuarat post mortem dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum.

51
Senarai semak dan tindakan:

Bil Analisis Tindakan


1. Menyediakan data Headcount Guru mata pelajaran,
SU Headcount,
SU Peperiksaan
2. Analisis pencapaian keseluruhan mengikut PK Pentadbiran,
Setiausaha Peperiksaan
darjah/tingkatan (SAPHC)
3. Analisis pencapaian keseluruhan mata PK Pentadbiran,
Setiausaha Peperiksaan
pelajaran (SAPHC)
Analisis mata pelajaran (SAPHC)
4. a. Keseluruhan darjah (tahun) / KP mata pelajaran
tingkatan
b. Kelas Guru mata pelajaran
5. Analisis „near miss‟ cemerlang KP mata pelajaran,
Guru Bimbingan
Kaunseling, guru mata
pelajaran
6. Analisis „near miss‟menguasai KP mata pelajaran,
Guru Bimbingan
Kaunseling, guru mata
pelajaran

52
CARTA ALIRAN PELAKSANAAN
HEADCOUNT POST-MORTEM
MULA Kenal pasti pencapaian
murid

TOV Proses TOV

TARGET Melengkapkan ETR


dan OT

P&P Melaksanakan p & p

Ujian/Peperiksaan
PENILAIAN

Program pengukuhan
dan pemulihan Pelajar membina
GPD graf prestasi diri

Guru mata pelajaran


Tidak capai sasaran menyediakan analisis prestasi
ANALISIS
dan post mortem keputusan

Panitia menganalisis pencapaian


mata pelajaran
Capai
Sasaran POST –MORTEM 1

Mesyuarat Kurikulum Sekolah untuk


menganalisis perbandingan dan
strategi seterusnya

POST-MORTEM 2 Tidak capai target


Keputusan peperiksaan
sebenar/pertengahan
TAMAT tahun/percubaan/akhir
tahun/UPSR/PMR/SPM

53
LAMPIRAN

MAKLUMAT TAMBAHAN

ELEMEN HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILLS)DALAM


ITEMPENTAKSIRAN

PENGENALAN

Kemahiran berfikir boleh dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kemahiran berfikir
aras rendah (Lower order thinking skills – LOTs) dan kemahiran berfikir aras tinggi
(HOTS) berdasarkan taksonomi Bloom. Aras pemikiran Bloom yang rendah terdiri
daripada pengetahuan dan kefahaman, manakala aras pemikiran tinggi ialah
aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian..

Taksonomi Bloom telah ditambah baik oleh Anderson dengan menggunakan kata
kerja dan meletakkan „menilai‟ dan „mencipta‟ sebagai pemikiran aras tinggi.

MENILAI MENCIPTA
SINTESIS MENILAI
MENGANALISIS MENGANALISIS
MENGAPLIKASI MENGAPLIKASI
MEMAHAMI MEMAHAMI
PENGETAHUAN MENGINGAT

BLOOM ANDERSON

HOTS (Kemahiran berfikir arastinggi) merupakan salah satu komponen utama dalam
kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Ianya merupakan aras yang paling tinggi
dalam hieraki proses kognitif dan berlaku apabila seseorang mendapat maklumat
baru, menyimpan dan memeri, menyusun, serta mengaitkannya dengan

54
pengetahuan sedia ada, seterusnya memanjangkan maklumat tersebut untuk
mencapai sesuatu tujuan atau penyelesaian situasi rumit. Bereiter & Scardamalia
(1987) menyatakan bahawa dalam Kemahiran Berfikir Aras Tinggi, pelajar perlu
dilatih mengambil bahagian dalam menentukan objektif, mewujudkan wacana,
menentukan tindakan motivasi, analitik dan inferens yang dinamakan „literasi tinggi‟
(highliteracy).

Bertepatan dengan pendapat Postman (1979:140) “Segala pengetahuan yang


diperoleh adalah melalui penyoalan, dalam erti kata lain teknik penyoalan adalah
alat intelektual yang sangat penting”. Corak penyoalan menggunakan soalan aras
rendah (LOTS) adalah kurang sesuai kepada penjanaan pemikiran aras tinggi
kerana LOTS hanya boleh digembelingkan melalui soalan aras tinggi (Bloom, 1956,
1994., Kissock dan Iyortsuun, 1982). Taksonomi Bloom telah mengkategorikan
kemahiran berfikir mengikut aras tertentu yang dikenali sebagai „level of thought
processes‟. Oleh itu, pembinaan item soalan juga perlu berdasarkan kepada aras
tinggi dalam taksonomi Bloom.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah


melaksanakan taklimat ProgramHOTSke seluruh negara pada bulan November
2012 untuk memastikan guru-guru berupaya membudayakan HOTS dalam
pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran (PdP) dan menerapkan unsur HOTS ini
dalam membina item pentaksiran. Bagaimanapun sebagai langkah permulaan,
program HOTS ini hanya melibatkan mata pelajaran Sains dan Matematik bagi
Tingkatan 1 bermula dari tahun 2013 dan ianya dinamakan sebagai Program
HOTsSM (Higher Order Thinking SkillsIn Science & Mathematics). Program ini juga
akan diperluaskan kepada semua mata pelajaran lain pada masa akan datang.

MEMBINA ITEM BERUNSURKAN HOTS

Dalam membina item, guru perlu mengenalpasti tujuan soalan yang ingin
dikemukakan berdasarkan aras kemahiran Taksonomi Bloom dan Anderson.

55
Bagaimanapun guru hendaklah memberi penekanan kepada soalan berunsur HOTS
selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran Malaysia yang mensasarkan pada
tahun 2016, soalan Pentaksiran Awam mengandungi 80% soalan HOTS. Ini penting
kerana soalan aras tinggi ini menggalakkan pembelajaran di mana ianya
memerlukan murid untuk membuat aplikasi, menganalisa, membuat sintesis dan
menilai maklumat dan bukan hanya mengingat kembali maklumat yang dihafal.
Selain daripada itu, ianya bertujuan untuk melahirkan modal insan yang cerdas,
kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu
bersaing di persada dunia selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013 – 2025.

Di antara tujuan penyoalan bagi menerapkan elemen HOTS dalam soalan ialah
untuk:

menilai pengetahuan sedia ada


menimbulkan minat
membina pemahaman
membina sikap dan penghayatan
mengukuhkan pembelajaran
merangsang pemikiran kritikal
menilai pembelajaran dan kemajuan murid
menjelaskan pemikiran
mencari sebab atau penjelasan
meneroka pandangan alternatif
menguji implikasi dan akibat

Ciri-ciri soalan HOTS yang berkesan adalah seperti berikut:

• Bermatlamat
Diminta untuk mencapai tujuan tertentu.

• Dinyatakan dengan jelas


Murid memahami apa yang dimaksudkan.

56
• Ringkas
Dinyatakan dengan beberapa perkataan yang mungkin.

• Memprovokasipemikiran
Merangsang pemikiran dan tindak balas.

• Menyoal siasat
Melibatkan urutan atau soalan yang membimbing dan terperinci.

• Skop terhad
Soalan yang bercapah akan mengelirukan.

• Disesuaikan dengan tahap kelas


Wajar dan berbeza.

KATA KERJA DALAM MEMBINA ITEM BERDASARKAN ARAS KEMAHIRAN


ANDERSON

Dalam membina item, pemilihan kata kerja adalah sangat penting bagi menerapkan
elemen HOTS dalam soalan tersebut. Berikut adalah contoh kata kerja dan kata soal
yang sesuai untuk digunakan:

57
1. MENGINGAT

KATA KERJA YANG BOLEH


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
DIGUNAKAN

memberitahu Apakah yang berlaku selepas...? Buat satu senarai tentang peristiwa-
menyenarai Berapa banyak...? peristiwa utama ...
menggambar Siapakah itu yang...? Buat satu garis masa peristiwa.
menghubung kait Namakan...? Buat satu carta fakta.
mengesan Terangkan apa yang berlaku di...? Senaraikan fakta yang anda boleh ingat.
menulis Siapa yang memberitahu...? Senaraikan kesemua.... dalam cerita ini.
mencari Beritahu kenapa...? Buat satu carta untuk menunjukkan...
menyata Cari maksud bagi...? Buat satu akrostik …
menama Apakah yang...? Deklamasikan satu puisi.
Yang manakah benar dan salah...?

58
2. MEMAHAMI

KATA KERJA YANG BOLEH


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
DIGUNAKAN

menerang Nyatakan dalam perkataan sendiri ... Cari atau lukis gambar yang menerangkan
mengintepretasi Beri gambaran ringkas .... peristiwa ...
menggariskan Apakah yang akan berlaku selepas ini Terangkan pendapat anda tentang idea utama.
membincang ...? Sediakan satu jalur kartun yang menerangkan
mengesan Pada pendapat anda siapa..? urutan peristiwa …
meramal Apakah perkara utama ...? Tulis dan lakonkan pementasan berdasarkan
menyatakan semula Siapakah watak utama...? jalan cerita…
menterjemah Apakah perbezaan antara…?
Ceritakan semula dalam perkataan sendiri …
membanding Beri contoh untuk menyokong jawapan
Lukiskan satu aspek yang anda suka …
anda.
menggambarkan
Apakah definisi...? Tuliskan ringkasan …

Sediakan satu carta alir untuk menggambarkan

59
urutan peristiwa …

Sediakan satu buku mewarna …

60
3. MENGAPLIKASI

KATA KERJA YANG BOLEH


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
DIGUNAKAN

menyelesaikan Tahukah anda peristiwa lain di mana ...? Bina sebuah model yang akan menunjukkan
menunjukkan Bolehkah perkara ini berlaku ...? bagaimana ia berfungsi.
menggunakan Himpunkan mengikut perwatakan … Bina sebuah diorama untuk menceritakan
membuat ilustrasi sesuatu peristiwa.
Apakah faktor yang anda ubah jika ...?
membina Ambil beberapa keping gambar untuk
meramal Dapatkah anda mengaplikasikan kaedah menunjukkan sesuatu perkara.
melengkapkan ini dengan pengalaman sendiri? Bina sebuah model tanah liat.
menilai Apakah soalan yang akan ditanya...?
Rangka satu strategi pemasaran produk anda
mengklasifikasi
Daripada maklumat yang diterima, bina menggunakan strategi yang diketahui sebagai
menggambarkan satu set arahan untuk ... panduan.
Adakah maklumat ini berguna jika anda
Pakaikan anak patung dengan pakaian
ada...?
kebangsaan / tradisional.

61
Lukis mural berdasarkan perkara yang sama.

Tulis buku teks tentang …

62
4. MENGANALISIS

KATA KERJA YANG


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
BOLEH DIGUNAKAN

menganalisis Peristiwa manakah akan berlaku ...? Bina sebuah soal selidik untuk mengumpul
membezakan Sekiranya ... berlaku, apakah peleraian yang maklumat.
menilai akan berlaku?
Reka sebuah iklan untuk menjual satu produk.
membanding Apakah persamaan ..dengan ...?
Bina sebuah carta alir yang mempunyai
menyiasat Apakah hasil lain yang mungkin...? peringkat kritikal.
Himpunkan mengikut perwatakan …
mengkategori Bina sebuah jigsaw.
Apakah faktor yang anda ubah jika ...?
mengenalpasti Bina sebuah salasilah keluarga untuk
Kenapa perubahan ini berlaku? menunjukkan perhubungan.
menerangkan
Banding perubahan yang anda kemukakan Tuliskan sebuah biografi seseorang ...
memisahkan
dengan yang disampaikan.
Sediakan laporan ...
mempromosi
Terangkan apa yang sepatutnya berlaku
Anjurkan sebuah majlis lengkap dengan

63
apabila ...? susun atur, langkah, rekod yang diperlukan ...

Apakah persamaan ...? Nilaikan hasil seni – persamaan dan


permasalahan.
Apakah masalah yang mungkin timbul?

Apakah motif ...?

Apakah titik perubahan ...?

64
5. MENILAI

KATA KERJA YANG BOLEH


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
DIGUNAKAN

mengadili Adakah terdapat satu penyelesaian yang Sediakan satu senarai kriteria untuk
lebih baik untuk ... menilai ... menunjukkan.
memilih
Nilaikan ... Jalankan perbahasan tentang isu
memutuskan kepentingan khas.
Bolehkah anda mempertahankan kedudukan
membenarkan anda tentang ...? Buat buku catatan 5 peraturan anda
Adakah anda berfikir ... adalah baik atau anggap penting.
membahas
sesuatu yang buruk?
Meyakinkan orang lain.
mengesahkan Bagaimana anda akan mengendalikan ...?
Membentuk panel untuk membincangkan
Apakah yang mengubah ...
berhujah pandangan, misalnya "Pembelajaran di
mengesyorkan Adakah anda akan mengesyorkan? Sekolah."
Adakah anda percaya? Tulis sepucuk surat kepada ...
menilai
Adakah anda seorang ... orang? memberi nasihat mengenai perubahan
membincang Apakah perasaan anda jika ...? yang diperlukandi ...

65
mengutamakan Adakah berkesan ...? Sediakan kes untuk membentangkan
Apakah pendapat anda tentang ...? pandangan anda tentang ...
memberi kadar

menentukan

66
6. MENCIPTA

KATA KERJA YANG BOLEH


CONTOH KATA SOAL CONTOH AKTIVITI DAN HASIL
DIGUNAKAN

Mencipta Adakah anda boleh mencipta…? Cipta sebuah mesin untuk tugasan tertentu.

Mereka Mengapa tidak mengarang sebuah lagu…? Reka bentuk sebuah bangunan untuk
menempatkan kajian anda.
Mengarang Dapatkah anda melihat penyelesaian jika…?
Cipta sebuah produk baru. Berikan nama
Meramal Jika anda mempunyai akses kepada semua
dan merancang kempen pemasaran.
sumber, bagaimana anda akan berurusan
Merancang
dengan ...? Menulis tentang perasaan anda berhubung
Membina dengan ....
Mengapa tidak anda merangka …?
Mereka bentuk Tulis rancangan TV, rancangan permainan,
Adakah anda mempunyai cara tersendiri… ?
pertunjukan boneka, main peranan, lagu
Mengembangkanimaginasi
Apakah yang berlaku jika ...? atau pantomim tentang ...
Mengusul
Berapa banyak carakah anda boleh cipta Rekabentuk rekod, buku, atau penutup
majalah untuk ...

67
Menjana ..yang baru dan luarbiasa untuk ...? Jual idea. Merangka satu cara

Mencipta formula Bolehkan anda tulis resepi baru untuk untuk ...
hidangan yang sedap?
Reka satu rentak atau meletakkan
Bolehkan anda bina kertas kerja untuk…? perkataan baru kepada melodi yang
dikenali....

68
Menukar Soalan Rutin (LOTS) kepada Bukan Rutin(HOTS)

Soalan Rutin (LOTS)

•Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras

tinggi.

•Operasi yang perlu digunakan adalah jelas.

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

•Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi.

•Meningkatkan kemahiran menaakul.

•Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas.

•Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.

•Terdapat lebih daripada satu jawapan.

•Lebih mencabar.

•Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif

•Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih

operasi matematik.

•Memerlukan masa yang sesuai untuk diselesaikan.

•Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan dalan mendapatkan penyelesaian.

69
Contoh 1:

Soalan Rutin (LOTS)

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut
dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria?

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut
dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual.Berapakah
bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya
beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen?Terangkan jawapan anda?

Contoh 2:

Soalan Rutin (LOTS)

1. Cari perimeter segi empat tepat yang mempunyai panjang 8 meter dan lebar

17 meter.

2. Cari panjang sebuah segi empat tepat yang mempunyai luas 48 meter

persegi dan lebar 6 meter.

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

70
Mamat ingin membina pagar bagi reban ayam yang berbentuk segi empat. Dia
mempunyai 20 meter wayar pagar.

1.Apakah saiz segiempat yang boleh beliau hasilkan?

2.Bentuk manakah yang terbaik?

Contoh 3:

Soalan Rutin (LOTS)

Bundarkan 726 kepada ratus yang terdekat.

Soalan Bukan Rutin (HOTS)

Apakah nombor yang boleh dibundarkan kepada 700?

Contoh 4:

Soalan Rutin

Satu sisiempat mempunyai sudut-sudut 100 , 60 , and 130 .Apakah nilai sudut
yang keempat?

Untuk menjadikannya bukan rutin, ianya boleh dikembangkan kepada:

Bolehkah sisiempat mengandungi empat sudut cakah? Bagaimana anda


tahu?
Bolehkah segitiga mengandungi lebih daripada satu sudut cakah? Terangkan.
Bolehkah sisiempat mengandungi dua sudut cakah? Sekiranya boleh,
71
lukiskan rajah. Sekiranya tidak, terangkan.
Bolehkah sisiempat mengandungi tiga sudut cakah? Sekiranya boleh,
lukiskan rajah. Sekiranya tidak,terangkan.
Contoh 5:

Rajah di bawah menunjukkan 2 blok di dalam 1000 mlair dan jadual di bawah
menunjukkan ketumpatan bahan X dan Y

Bahan Isipadu (ml) Jisim (g) Ketumpatan


(g/ml)

Bongkah X 8 2 0.25

Bongkah Y 8 16 2

Air 1000 1000 1

72
1.Apakah ketumpatan bongkah X? (LOTS)

2.Apakah ketumpatan bongkah Y? (LOTS)

3.Perihalkan keadaan bongkah X dan Y di dalam air. (LOTS)

4.Berikan satu inferens mengenai kedudukan bongkah X di dalam air. (HOTS)

5.Ramalkan keadaan bongkah Z di dalam air jika ketumpatan Z ialah 0.8g/ml.

(HOTS)

CONTOH SOALAN BERUNSUR HOTS

1. Soalan Objektif Matematik

a) Seorang penjual kereta meletakkan iklan berikut dalam surat khabar: “Kereta
baru dan terpakai untuk dijual, harga berbeza, purata harga RM 50,000.”
Berdasarkan iklan, yang manakah di antara berikut paling tepat?
A car salesman placed this advertisement in the newspaper: “Old and new
cars for sale, different prices, average price RM 50,000.” From the
advertisement, which of the following must be true?

A. Sebilangan besar kereta berharga di antara RM 40,000 dan RM


60,000.

Most of the cars would cost between RM40,000 and RM60,000.

B. Separuh daripada jumlah kereta berharga kurang daripada RM 50,000


dan separuh lagi lebih daripada RM 50,000.

73
Half of the cars would cost less than RM50,000, and half would cost
more than RM50,000.

C. Sekurang-kurangnya sebuah kereta berharga RM 50,000.

At least one of the cars would cost RM50,000.

D. Beberapa buah kereta berharga kurang daripada RM 50,000.

Some of the cars would cost less than RM 50,000.

b) John dan Cathy diminta untuk membahagikan suatu nombor dengan 100.
John membuat kesilapan dengan mendarabkan nombor tersebut dengan 100
dan memperolehi jawapan 450.Cathy membahagi dengan betul nombor
tersebut dengan 100.Apakah jawapan Cathy?

John and Cathy were told to divide a number by 100. By mistake John
multiplied the number by 100 and obtained an answer of 450. Cathy correctly
divided the number by 100. What was her answer?

A. 0.0045

B. 0.045

C. 0.45

D. 4.5

2. Soalan Subjektif Matematik

a) Antara nombor-nombor berikut, nombor yang mana berbeza?Mengapa?

23, 20, 15, 25

Which of the following numbers is different? Why?

23, 20, 15, 25

74
b) Berapakah perimeter suatu segiempat tepat yang mempunyai keluasan 100
meter persegi?

What is the perimeter of a rectangle whose area is 100 square meters?

3. Soalan Objektif Sains

a) Dalam benda hidup, molekul yang besar dan kompleks diuraikan kepada
molekul yang lebih kecil dan ringkas. Apakah nama proses tersebut?
In living things, large and complex molecules are broken down into small and
simple molecules. What is this process called?

A. Perkumuhan
Excretion
B. Serapan
Absorption
C. Pencernaan
Digestion
D. Kitaran

Circulation

b) Warna sesuatu objek, contohnya sebiji epal adalah sama dengan warna
gelombang cahaya
The colour of an object such as an apple is thesame as the colour of the light
waves

A. yang bergerak melalui objek itu


that travel through the object
B. yang diserap oleh objek itu
that are absorbed by the object
C. yang dipantulkan oleh objek itu

75
that are reflected by the object
D. yang bergerak mengelilingi objek itu
that travel around the object

4. Soalan Subjektif Sains

Keith menghidap influenza.Dia bermain dengan dua orang kawannya.Salah


seorang daripada kawannya dijangkiti influenza tetapi seorang lagi tidak.Apakah
sebab yang mungkin rakannya itu TIDAK dijangkiti influenza?

Keith had influenza. He played a game with two friends. One of his friends
caught influenza but the other did not. What could have been the reason why
one of his friends did NOT catch influenza?

76
SOP PENGURUSAN PENILAIAN PEPERIKSAAN/UJIAN

A. Penggubalan dan penyediaan kertas soalan

Semua penggubal kertas soalan adalah ditetapkan oleh panitia mata


pelajaran melalui mesyuarat panitia kali pertama
Sebarang perubahan yang mungkin disebabkan oleh pertukaran guru
perlu dimaklumkan kepada Unit Peperiksaan oleh Ketua Panitia
Bilangan kertas dan format kertas peperiksaan adalah diselaras oleh
Ketua Bidang/Penolong Kanan Pentadbiran
Tarikh ujian/peperiksaan seperti yang tercatat di dalam takwim
peperiksaan sekolah ( tertakluk kepada pindaan )
Soalan ujian/peperiksaan mestilah berdasarkan sukatan yang diajar
Kertas soalan hendaklah disiapkan dengan pengesahan Ketua
PanitiaGuru Kanan mata pelajaran/setiausaha peperiksaan 2
minggu sebelum peperiksaan
Penggubal kertas soalan akan mengambil kertas soalan yang dicetak
untuk diklip dan disusun mengikut kelas ( pelajar dilarang terlibat semasa
proses ini )
Bilangan soalan yang disediakan hendaklah lebih 1 set daripada bilangan
pelajar sebenar dengan set utama mengandungi ERATA ( jika ada )
dengan menggunakan pen dakwat merah

B. Keselamatan

Setiausaha peperiksaan dalaman bertanggungjawab memastikan soalan-


soalan yang disediakan, dicetak dan disimpan di dalam bilik khas/almari
yang keselamatannya terjamin
Semua urusan berkaitan dengan kertas soalan peperiksaan hendaklah
diuruskan di bilik cetak, bilik peperiksaan/tempat lain yang terjamin
keselamatannya

77
C. Kelengkapan peperiksaan

Kertas OMR, graf, lajer, buku tunai, kertas lukisan, kertas kajang akan
disediakan oleh Unit Penilaian dan Peperiksaan.

D. Persediaan Tempat Ujian


Unit Penilaian dan Peperiksaan akan menentukan tempat ujian
/peperiksaan yang sesuai dengan persetujuan pentadbir sekolah
Setiausaha peperiksaaan dan guru kelas bertanggungjawab untuk
memastikan keadaan bilik darjah/dewan sesuai untuk pelajar menduduki
ujian/peperiksaan dari segi peralatan, kebersihan, kekemasan dan susun
atur calon mengikut kesesuaian sekolah berpandukan peraturan
Lembaga Peperiksaan
Semua carta dan maklumat yang boleh membantu murid menjawab
soalan diturunkan/ditutup
Maklumat peperiksaan seperti jadual waktu dan jadual pengawasan perlu
ditampalkan dalam bilik /dewan peperiksaan

E. Pengawasan

Pengawas peperiksaan perlu berada di dalam bilik/dewan sebelum


peperiksaan bermula
Memastikan buku teks, nota, kotak pensil dan beg murid ditinggalkan di
luar kelas
Mencatatkan maklumat seperti mata pelajaran dan kod, tarikh , masa dan
tempoh di papan putih semasa peperiksaan berlangsung
Setelah tamat peperiksaan, Pengawas peperiksaan perlu mengumpul dan
mengira skrip jawapan supaya akur dengan bilangan muird
Pengawas peperiksaan bertanggungjawab terhadap kelas yang diawasi
sepanjang pengawasan
Kes-kes penyelewengan seperti meniru, menyeludup nota dan
sebagainya perlu dimaklumkan kepada Unit peperiksaan/ Pentadbir
Sekolah sebaik sahaja peperiksaan tamat

78
F. Ketidakhadiran Muird Semasa Ujian/Peperiksaan

Ujian setara boleh diberi hanya kepada muird yang tidak hadir dengan sebab-
sebab seperti berikut:

a. Sakit dengan bukti surat doktor

b. Mengikuti aktiviti rasmi di luar sekolah

c. Mewakili sekolah dalam sebarang acara

G. Pemarkahan

JK Penilaian dan peperiksaan perlu memastikan pemeriksaan kertas


jawapan hendaklah diselesaikan dalam tempoh seminggu selepas tamat
peperiksaan ( murid dilarang terlibat semasa proses ini )
Markah perlu disimpan dalam sistem SAPS seperti tarikh yang ditetapkan
oleh Unit Peperiksaan

H. Penyerahan skrip jawapan

Skrip jawapan yang telah disemak perlu diserahkan kepada murid dan
dibincangkan bagi mengenalpasti kesilapan yang telah dibuat.

79
Rumusan SOP Pengurusan Penilaian Peperiksaan

Bil Perkara Tindakan

1 Penggubalan dan penyediaan kertas soalan Guru mata pelajaran &


Ketua Panitia/Guru Kanan
Mata pelajaran/Setiausaha
peperiksaan

2 Keselamatan Setiausaha Peperiksaan

3 Kelengkapan peperiksaan Setiausaha Peperiksaan

4 Persediaan tempat ujian/peperiksaan Setiausaha Peperiksaan &


Guru Kelas

5 Pengawasan Guru Pengawas


Peperiksaan

6 Ketidakhadiran pelajar semasa ujian/peperiksaan Guru mata pelajaran

7 Pemarkahan Guru mata pelajaran

8 Penyerahan skrip jawapan Guru mata pelajaran

80
LAMPIRAN B

PENYEDIAAN ITEM UJIAN

Mula

Menentukan tujuan ujian

Menentukan isi kandungan ujian

Membentuk JSU

Menulis Item/soalan berdasarkan item ujian

Menyemak Item/soalan

setuju
Tidak
Ya

Menilai Item/soalan ujian

Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan item

Tamat
81
SEMASA PELAKSANAAN UJIAN
LAMPIRAN C
Mula

Memastikan tempat pelaksanaan ujian berada


dalam keadaan yang baik

Memastikan pengawas mengambil tempat / posisi


yang betul bagi mengawas perjalanan peperiksaan

Mengedarkan soalan peperiksaan dengan angka


giliran yang betul

Membuat taklimat ringkas tentang kertas soalan yang


akan dijawab oleh murid

Mengawas tingkahlaku murid semasa ujian dilaksanakan

Peka dengan keperluan murid

Mengumumkan perjalanan masa menjawab soalan

Mengumumkan masa tamat menjawab


peperiksaan dan memastikan murid mematuhi
arahan tersebut

Mengutip kertas soalan mengikut tertib kelas/angka giliran

Membuat kompilasi berdasarkan pembahagian kelas dan


menyimpan kertas-kertas tersebut untuk disemak

Mengumumkan masa bersurai dari kelas/dewan

Tamat

82
LAMPIRAN D

SELEPAS PELAKSANAAN UJIAN/PEPERIKSAAN

Mula

Mengumpul kertas soalan dan memeriksa jawapan


berdasarkan skema jawapan

Memberikan markah yang sewajarnya kepada murid

Membincangkan hasil keputusan dan membuat


penilaian keseluruhan terhadap prestasi

Tamat

83
RUJUKAN

1. Penilaian Kendalian Sekolah, (2001).Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM,.

2. Memperkasa Kepimpinan Instruksional, (2011). Bahagian Pengurusan


Sekolah Harian, KPM,.

3. Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan, (2007). Open Universiti


Malaysia,.

4. Menilai dan Mentaksir, (2010). BPG, KPM,.

5. Panduan Pembinaan Item Latiahan Kemahiran, (2011). Jabatan


Pembangunan Kemahiran, Kementerian Sumber Manusia.

6. N.S. Rajendran, (2008). Teaching & Acquiring Higher Order Thinking Skills
Teory & Practise. Tanjong Malim. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

7. Bahan Program HOTsSM, (2012). Bahagian Pembangunan Kurikulum,


Kementerian Pelajaran Malaysia.

84