Anda di halaman 1dari 6

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

Bahagian A ( 30 markah )
Jawab semua soalan

1 Maklumat berikut menunjukkan definasi dunia rekabentuk.

A Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang yang


mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik
B Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk
menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada kehidupan
C Pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan bahan
semulajadi untuk dijadikan alat, tenaga atau sistem.

Padankan definasi berikut dengan menulis A, B dan C pada petak yang di sediakan.

Teknologi
Reka Bentuk
Reka Bentuk dan Teknologi
(3 markah)

2 Rajah berikut menunjukkan dua jenis basikal.

Tandakan (√) bagi jenis perubahan yang betul dan (X) bagi yang salah dalam petak yang di
sediakan.

Teknologi
RekaBentuk
RekaBentukdanTeknologi
(3 markah)

1
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

3 Rajah berikut menunjukkan perubahan sejenis bahan mentah.

Tandakan (√) bagi jenis perubahan yang betul dan (X) bagi yang salah dalam petak yang di
sediakan.

Teknologi
Reka Bentuk
Reka Bentuk danTeknologi
(3 markah)

4. Tandakan (√) bagi elemen reka bentuk yang betul dan (X) bagi yang salah pada petak yang
disediakan.

Rupa
Keringkasan
Warna
( 3 markah)

2
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

5 Rajah berikut menunjukkan jenis garisan yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C

Padankan jenis garisan itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Menunjukkan pergerakan
Menunjukkan keseimbangan
Menunjukan perhubungan
( 3 markah)

6 Maklumat berikut adalah tentang rupa dalam elemen rekabentuk

A Rupa Geometri
B Rupa Organik

Padanankan jenis rupa itu dengan menulis A atau B pada ruang yang disediakan.

(3 markah)

3
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

7 Rajah berikut menunjukkan prinsip yang terdapat dalam elemen rekabentuk

A B C
Padankan jenis prinsip itu dengan menulis A, B dan C pada ruang yang disediakan.

Kepelbagaian
Keringkasan
Pengulangan
( 3 markah)

8 Tandakan () pada huraian tentang lakaran 3D yang BETUL , dan tandakan (X) pada
penerangan yang tidak betul.

a. Lakaran 3D memberikan gambaran sebenar objek yang


ingin di bina.
b. Ukuran lakaran 3D bergantung pada sudut pandangan.
c. Lakaran 3D menunjukkan ukuran dimensi panjang,
lebar dan tinggi.

4
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

9. Lukiskan dalam ruang yang disediakan, 1 contoh objek yang dilakarkan dalam bentuk 2D dan
3D.

2D 3D
(6 markah)

5
REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI 2018

BAHAGIAN B (20 markah)


1 soalan

1.
a. Huraikan 2 elemen reka bentuk yang dapat di kenal pasti pada produk akhir di atas.
ELEMEN HURAIAN

( 10 markah )

b. Nyatakan dan huraikan 3 prinsip reka bentuk yang boleh dimasukkan dalam rekaan produk akhir di
atas.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
( 10 markah )

Anda mungkin juga menyukai