Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN BOJONGGEDE

DESA BOJONGGEDE
Alamat : Jl. Raya Bojonggede No. 250 Bojonggede-Kabupaten Bogor 16922 Telp. (021) 8782626

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGGEDE


KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 141.1/005/Kpts/I/2018
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA


DESABOJONGGEDE KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DESA BOJONGGEDE

Menimbang : a. Bahwa menunjang guna kelancaran pelaksanaan


tugas Kepala Desa, perlu dibantu dengan perangkat
Desa;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan program kerja
Pemerintah Desa secara terpadu dan
berkesinambungan, serta untuk meningkatkan
kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Pemerintah
Desa, khususnya dibidang Administrasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa Bojonggede tentang Pengangkatan Perangkat
Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang


Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun
2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2004 Nomor 159);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat
Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor 2006 Nomor 254);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan
Pelantikan Kepala Desa (Berita daerah Kabupaten
Bogor Tahun 2006 Nomor 30);
10. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
Bojonggede tanggal 7 Januari 2016;
11. Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Bojonggede No. 04
Tahun 2016

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGGEDE

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat TOTO SAMSURI


selaku KEPALA DUSUN IV dengan ucapan terima
kasih atas jasa dan pengabdiannya serta penghargaan
yang setinggi-tingginya selama melaksanakan tugas
dan tanggung jawab selaku

Kedua : Mengangkat Sdr. H. NURJALI selaku KEPALA DUSUN


IV Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede.

Ketiga : Kepada yang diangkat sebagaimana dimaksud pada


Diktum Kedua agar melaksanakan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan jabatan sebagaimana
tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan
menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keempat : Dalam menjalankan tugas diwajibkan berpedoman


kepada azas sopan santun, keramahtamahan,
dedikasi, kerjasama dan proaktif, dalam mewujudkan
profesionalisme kerja.

Keenam : Setelah diterbitkannya surat keputusan ini, maka


surat-surat keputusan Kepala Desa Bojonggede
sebelum diterbitkannya dan bertentangan dengan
surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan
kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOJONGGEDE
Pada Tanggal : 1 Januari 2018

KEPALA DESA BOJONGGEDE

DEDE MALVINA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

DESA BOJONGGEDE
Alamat : Jl. Raya Bojonggede No. 250 Bojonggede-Kabupaten Bogor 16922 Telp. (021) 8782626

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOJONGGEDE


KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 141.1/006/Kpts/II/2018
Lampiran : 1 (satu) Lembar

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA


DESABOJONGGEDE KECAMATAN BOJONGGEDE

KEPALA DESA BOJONGGEDE

Menimbang : a. Bahwa menunjang guna kelancaran pelaksanaan tugas


Kepala Desa, perlu dibantu dengan perangkat Desa;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan program kerja
Pemerintah Desa secara terpadu dan berkesinambungan,
serta untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari Pemerintah Desa, khususnya dibidang
Administrasi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf
a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
Bojonggede tentang Pengangkatan Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang


Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa


(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor
159);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan
pemberhentian perangkat desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Desa
dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 2006
Nomor 254);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan
Kepala Desa (Berita daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006
Nomor 30);
10. Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa
Bojonggede tanggal 7 Januari 2016;
11. Peraturan Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa Bojonggede No. 04 Tahun 2016

DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGGEDE

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat MAD NOOR selaku


KEPALA DUSUN III dengan ucapan terima kasih atas jasa
dan pengabdiannya serta penghargaan yang setinggi-
tingginya selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab
selaku

Kedua : Mengangkat Sdr. NURHADI selaku KEPALA DUSUN III


Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede.

Ketiga : Kepada yang diangkat sebagaimana dimaksud pada


Diktum Kedua agar melaksanakan tugas dan tanggung
jawab sesuai dengan jabatan sebagaimana tercantum
dalam lampiran I keputusan ini dan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Dalam menjalankan tugas diwajibkan berpedoman kepada


azas sopan santun, keramahtamahan, dedikasi, kerjasama
dan proaktif, dalam mewujudkan profesionalisme kerja.

Keenam : Setelah diterbitkannya surat keputusan ini, maka surat-


surat keputusan Kepala Desa Bojonggede sebelum
diterbitkannya dan bertentangan dengan surat keputusan
ini dinyatakan tidak berlaku.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan


apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan
didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : BOJONGGEDE
Pada Tanggal : 5 Februari 2018

KEPALA DESA BOJONGGEDE

DEDE MALVINA