Anda di halaman 1dari 8
KERTAS 1 DIASIA TENGGARA ns fee Thee td 2010, 1.1 Imperalisme Barat iAsia Tenggara | — a ‘SPM 2015 (Solan 22) 1 Peta | menunjukkan wilayah yang dikuasai oleh imperialis Barat di Asia Tenggara pada tahun 1914. Peta ‘Apakah keistimewaan wilayah tersebut? ‘A Politik stabil B_ Pentadbiran mantap © Banyak bakan mentah D_ Mata wang sistematik Perubahan Sistem Po! 2M 2010 (Soalan 22) 2 Apakah kesan akta berikut terhadap masyarakat Burma? “Alta Kampung Ulu Burma (1887) Akta Perkampungan Burma (1889) Peningkatantarafhidup Penindasan golongan petani Pengukuhan golongan agama Penghapusan pentadbiran tadisional com> 12 Perubahan Sistem Pllc [2 Sea ies | aza|nna2 2 a 413 Nesionaleme diAsia Tenggara Sou[pane nas 23 = zs | m2 Imperialisme Barat di Asia Tenggara | SPM 2012(Soatan 21) 3 British telah memperkenalkan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu. Mengapakah sistem tersebut ditentang oleh penduduk temapatan? A. Tanah peribumi dirampas B_ Pomimpin kebilangan kuasa C__Pengaruh golongan agama merosot D> Keyiatan ekonomi tradisional terjejas SPM 2012 (Soalan 23) 4 Mengapakah negara-negara Barat _memberi ‘tumpuan kepada negara China pada abad ke-19°” ‘A. Baban mentah banyak B_ Tenaga mahir banyak © Tanah subur D- Pasaran luas ‘SPM 2013 (Soalan 21) S Penjajah Barat telah melaksanakan bitokrasi Barat di tanah jajahan mereka di Asia ‘Tenggara Apakah citi sistem birokrasi tersebut? A Pengekalan pemerintahan beraja, B _Pelantikan pembesar daerah C_Pengenalan sistem uft D_ Pentadbiran melalui biro ‘SPH 2013 (Soalan 22) 6 British telah: memperkenalkan jawatan berikut di TanahMelayupadaabadke-19 danawalahadke-20, + Residen + Pena Apaklh persamaan tugas pegawai yang menjawat jawatan tersebut? A’ Menjaga kepentingan penduduk tempatan B Menasibati sultan dalam pentadbiran © Momperkukuh pentadbiran tradisionel D_ Melatih pembesar tempatan mentadbir ‘SPM 2014 (Soalan 22) 7 Penjajsh Sepanyol _memperkenalkan ‘Encomienda di Filipina. ‘Mengapakah penduduk Fitipins tidak berpuas hati terhadap sistem tersebut? A Ekonomi sara dir terjejas B Cuksi yang membebankan C _Peruschaan tradisional terancam D Perdagangan tukar barang terpanggu Sistem Menewaskan China Menewaskan Rusia Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Ai ‘Tenggara? A Pengukuhan sistem penahanan B Perluasan semangat nasionalisme © _Kemunculan semanget nasionalisme D__ Kemantapan kuasa pemerintahan tempatan SPM 2011 (Soalan 22) MX dalam rajah berikut adalah pertubuh: ‘asionalisme hap awal di Burma. ‘SPM 2015 (Soalan 21) 8 Gambar 2 memunjukkan seorang pembesar Ditubuibkan pada tahun 1906 Mandarin di Vietnam, BS ‘ ‘Menggunakon isu kasut ‘Apakah X2 A’ Liga Antipemisahan B Persatuan Belia Buddha € Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis D_ Parti Dobuma Asiayone ‘SPM 2012 (Soalan 22) . 412 Apokah kesan Sistem Tanaman Paksa terh Gambar 2 Bogaimanakah pembesar tersebut dilantik? A Keputusan pembesar tradisional B_ Pemilihan oleh rakyat © Pelantikan oleh peniajat D__Melalui sistem peperiksaan ‘SPM 2016 (Sosfen 24) 9 Ponjajah Sepanyol memaksa penduduk Filiping ‘menctima Sistem Encomienda, Mengapaksh sistem tersebut menimbutkan kkebencian penduduk tempatan terhadap penjajah? A Syarat kerakyatan ketat B__Harga komoditi rendah © inigran bertambah D- Culkai tinggi GBB Nasionalisme di Asia Tenggara ‘SPM 2011 (Soalan 21) 10 Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenterasn, penduduk Indonesia? A” Meningkat ekonomi B_ Mewujudkan jurang sosial © Menghapuskan cukai pertanian D_ Menyediakan peluang pekerjaan ‘SPM 2013 (Soalan 23) 13 Rajah 3 menunjulkkan porubaban coral gerak nasionalisme di Asia Tenggara, Tahap Pertama Bercorak sederhana ‘Tahap Kedua Bercorak radiksl Mengapaksh gerakau tersebut bercorak radi pada tabap kedua? ‘A Sokongan pemerintah tempatan 1B Kekurangan sumber kewangan © Sekatan pengarah dari luar D_ Perjuangan tidak berkesan "M2015 (Soalan 23) Antara yang berikut, yang manakah meneetuskan setmangal masionalisme di Asia Tenggara? A. Perang Rusia-Fepun 1B _Perang Dingin di Eropah © Perjuangan golongan Luddite D__Pesjuangan Parti Komunis Malaya 2016 (Soatan 22) Setiap nasionalis pasti akan_memperjuangkan Keebebasan negaranyadaripadacengkaman penjajah asing. Apa faktorksjayaan perjuangan para nasionalis tersebut? ‘Bantuan golongen bangsasan Perpadusn peribam Kerjasama dengan knasa asing ‘Kepelbagaianhasil dalam negara enw ‘SPM 2016 (Soalan 23) 16 Sistem pendidikan pada zaman penjajah telah ‘membangkitkan semangat nasional Tenggara. Mengapakah keadaan tersebut berlaku ‘Kywmasukan kaum imigran tidak torkawal ‘Kemunculan rama golongan intelek Kewujudan golongan bangsawan Kepelbugaian sukatan mata pelajaran soar JJawapan sahaja, Imperilisme Barat di Asia Tenggara ‘Apsikah maksud imperialisme? A Pengenalan ekonomi ‘moden B_ Penjajahan wilayah lain C_Penyebaran budaya luat i Asia Tenggara bermula 2) dengan penakiukan Melaka | oleh Portugis pada tahun 1511 ‘Apakah yang mendorong | egiatantersebut? A Hasratimperialis Barat untuk menguasai petdagangan rempah B_ Sikapingin thu orang | Barat erhadap apa yang brian € Tanggungjawab untuk ‘memerintah negara di Timur D_ Pengetahvan tentang pelayaran ke Timur rayebabkan imperialis Barat Asia Tenggara. dan ¥ tersebut mangkin skal 1 penggunaan kapal wap HL pembukaan teusan Suez | IL mencari kawasan pasaran ‘aru IV. kepectuan terhadap bahan mentah A: Idan B Idan IV C idan D = MdanIv Etopah? 1 Teh D_ Pembebasan kuasa politik | 4 spakah sumber di Asia camps (freer lukan Revolusi Perindustrian yang tereetus di Hi Rempah ML Bijihtimah IV Kayujati A. Tdan Tt B Idantv C dani D Idan lv '$_ Senaraiberkut merupakan it-cir persamaan imperais Barat, + Kedudakan lokasi negara impeialis + Masala dalaman yang dihadapi + Matlamat imperalisme Citi persaaan menyebabkan A tiadanya pemmusuhan dalam kelangan imperial. | Barat di Asia Tenggara | B mereka sling bertukar fikran mengensi pentadhiran di tanh Jajahan han: Tiap-iap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi riap-tiap soalan, plih satu o ‘mempunyai cite rasa yang sama tethadap wilayah yang sama persamaan faktor imperialisme di Asi Tenggara 6_ Apakah faktor yang menarik rina impeilis Bart ke Asia Tenggara? @, tI v A B ‘Lokasinya yang stategik ‘Kekayaan bahan mentah ‘Tanah yang luas Hubungan bak pemimpinnya Adan Ih dan tt Idan IVD tldan 1V 7. Jadual berikut menerangkan tujuan kedatangan Barat ke Asia Tenggara, ‘Tempoh Seal Penguasaan Matlamat Ekonomi ‘Abad ke-16 | Rempeh, emas, hingga ke-l8 | sutera Abad ke-19 |” Bij timab, hingga ke-20 | getah, petroleum. Apakah yang menyebabkan perubahan matlamat kedatangan mereka? A B c Perkemibangan pertanian Perkembangan pengangkutan Perkerbangan sistem perhubungan Perkembangan revolusi perindustrian IL Melantik ramai penasihat X tersebut mungkin seksli 39_ Maklumat berikut berkaitan Barat ‘A. kemasukan barangan (encom Islah. IIL Memperkenatkan raja im ee oa IV Melibatkan periburi digalakkan Apakah seruannye? | dalam ekonomi Cmenyisihkan peribumi 1 Menyatukan dunia Islam A Idan Méanitt dalam ekonomi moden TL Menentang penjajah Barat B IdanIV D MldanIV | amalan keagamaan IL Mencapai kemerdekaan penduduk tempatan | rutlak ‘Mengapakah imperialis Barat disekat | IV. Mengabaikan pendidikan smengubeh sistem politik di | rmoden nina mer 36 Apakah peranan agama- | A Idan Memodenkan sistem agama berikut dalam gerakan B IdanIV polis th ees nian nasionalisme di Asia Tenggara? | Ctl dan Ill eee, | > Mémiv pentadbirantradisional + Agama Islam Memudahlkan eksploitasi + Agama Buddha ekonomi ditanahjajahan | 40 Jadual berikut menunjukkan ‘A Agama peneetus idea perstwa yang berlaku di Asia eae B Agama alat perpaduan ‘Tenggara. Se Ree C Agama kuasa penggerak a eS D Agama pembela tanah air eae) ee a Indonesia | Kemuneulan Nasionalisme diAsia | | 37 Apatcih persamaan kedua-dua | | Geran Ist Tenggara & eee | [Burma | Penubuhan Rajah berikut menunjukkan Golongan agama | eae Belia eadaan yang bela di Golongan intelektual | | negara-negara Asia Tenggara. ‘A Golongan bangsawan | Apakalh persamaan peristiva | iradisional tersebut? |B Pencetus gerakan ‘A Mencetuskan nasionalisme | nasionalisme B Memajukan kegiatan irokrasi Barat C Tahap pendidikan asas ekonomi ¥ D_ Antipendidikan Barat © Meningkatkan fahaman x age ; 38 Antara yang berikut, ya D_ Mengukubkan kedudukan Xenturanainsiat | fom A. penijajahan tanah sir ate pata | B__lenyapnya sistem beraja tees ea | C gerakan nasionalisme an aeaie ce UL Matlamatnyailah ‘Senarai berikut merupakan kemerdekan ‘kesan dasar penjajahan Barat TI Menentang penjajah secara 41 Apakah tujuan Belanda i Asia Tenggara. sade rmengamalken dasa berkut di IV Pemimpinnya ‘Lect indonesia? > Tidak member peluang berpengetshuan tuas ‘penduduk tempatan dalam ‘A. Idan It | Tempat Golongan pentadbiran B Idanlv | [Bandar [Anak golongan pray + Mewujudkan jurang sosial |/ CI dan I | [Kampung | Anak golongan antara penjajah dengan D WdnIv | ebanyakan | peribumi | | +x | ey B ¢ ‘Memajukan ekonomi Mengelakkan penghijaban ‘Mempelbagaikan kemahiran ‘Memecahbelahkan perpaduan rakyat D 42_ Maklumatberikut menunjukkan nasil Karyn kesusasteraan di beberapa bush negara Asia @ he “ajuk Karya_| Negara Nol Me Tangere_| Flips Kerik-kerikil Indonesia Taian arena Gunng| Tanah Tekan Melayu Apakah yang dapat onda simpolkandaripada maka tersbut? A. Penjjah Barat tidak ‘menyekat kebebasan ‘erkarya Karya ssteraketk itn lebih ertemakan slam sekitar arya trsebut telah member inspires grakan nasionalisme ‘Wujud golongan sasterawan kesan sister pendidikan penjajah 43_ Rajah berikut menunjukkan jens pendikan yan diperkenalkan oleh pihak petisoh Pendidikan sekular Burma Pendidikan mobaligh ‘Apakah kesan pengenalan pendidikan tersebut? A. Mengancam sekolah Buddha Mewujudkan perpaduan — | © Meningatian rat hid | 46, Mengspah ik | alyat rmengunggep pene ie eae: Mae Se | pentabian (saepmerca? ‘A Memperjvanken 44 Sentai brit merpan sama [foie nine B_ Menyebarkan idea ee resists Tose Rial cweiecieied + Mataima Gandhi sh D_ Mendedsas kep | pga persamaan peru Aoaspeamanponen |? A Da ‘Ay Menetang Sears Sea 47 Senatai berikut mera 5 Meagan dea nel fi emunessnglonean | ake nee Tanah | © Menggunaken ste ~ intelli bepen rmogok lar D_ Mengamalandasr isk tekerasama 45_ Pernyataan berikut memberi | impak yang besar dalam perkembangan politi di Asia e= Kejayaan Jepun menewaskan China pada tahun 1895 ddan Rusia pada tahun 1905 telah membuka mata para nasionalis di Asia Tenggara ‘Mengapakah kejayaan tersebut | ciangeap penting? 1. Sebuah negara keci boleh rmengalahkan kuasabesat Jepun boleh membanta | para nasionalis untuk | ‘mengusirpenjjah Barat | tM Penjajah Barat berasa terancam dengan kejayaan Jepun ke atas China dan Rusia \ Kuasa Barat sebenarya tidak sehebat mana sehingg tidak dapat itewaskan oleh orang Timur 1 dan It Idan IV c D U dan Mt B Mdan tv | Bagaimanakah golongan intelektual mendapat ‘untuk mencetuskan ge! nasionalisme? ‘A Terpengeruh dengan gerakan nasionalis dinegara kettka ‘melanjutkan pelajaran erase setaraf dengam pegawai-pegawai pes ‘yang mentadbir tana jajahan Penjajah tidak ment negara-negarajajahaat seperti negara mereka sendiri Mempunyai rangkaia ¢gerakan nasionalisme: serata dunia 448_ Bagsimanakah akhbar bes mencetuskan semanget nasionalisme? Negara | Akhbar Vietnam | Tribune Indigene “Tanah Melaya | arta Malaya Barat -Menanam perasaan antipenjajah Menyebarkan idea-idea nasionalis Tdan tt Wan 0 Idan IVD Il dan IV kan nasionalisme seperti Penentangan terbuka telapi bersifat setempat su kebudayaan, agama dan hak peribumi Gerakan tidak berorganisasi th matlamat perjuangan ” Merayn agar mereka diberi tempat dalam pentadbiran ‘Memperjuangkan Kemerdekaan dengan radikal “Mengusir bangsa penjajah yang menindas ‘Menuntut agar tara hidup rakyatdibaiki a sedemikian rupa? Gerakan tahap pertama ‘menemui kegagalan Gerakan tahap ini telah Pemimpin gerakan terditt daripada golongan muda ‘Pemimpin nasionalis yakin dengan penggunaan senjaa diresapifahaman komunis 1 Menyeru perpaduan kaum S1 Dialog berikut mungkin | 1 Membantah pembaharuan ff beriaku di Filipina pada akhir Tuntutan kita kurang mendapat tindak balas daripada kerajaan Sepanyol. olay begiu, kita ‘esti mengubah strateg kta Jose Rizal Apakah tindakan Jose Rizal? ‘Melancarkan revolusi Membentuk Katipunan | Menubuhkan Liga Filipina. | ‘Memintabantuan kuasa Jar A B G D | 52. Rajah berikut menunjukkan nasionalisme Filipina tahap pertama, (Golongan pertengahan ‘Apakah tuntutan mereka? 1 Persamaan hak Kebebasan bersuara Perlindungan politik Kemerdekean penuh dan I Idan 1V Medan IL Mi dan IV iG D '53_ Rajah berikut menunjukkan tahap gerakannasionalisme di | Asia Tenggara, | Gerakan Nasionalisme -Apakal perjuangan golongan nasionalis di Asia Tenggara pada tahap kedua? 1. Menuntut kemerdekaan Menimbuikan kesedaran politi “Memperjuangkan pembaharvan agama Membentuk kerajoan sendiri yang berdaulat dan It Idan 1V dan MI dan IV comp 54. Senarai berikut adalah tindakan | yang dilakukan oleh nasionalis di Asia Tenggara pada tabap gem + Peperangan + Gerskan revolusi ‘Mengapakal mereka ‘menggunakan pendekatan tersebut? Hasutan golongan nasionals sederbana Gerakan nasionalis hap awal gagal Tiada kerjasama pembesar tempatan Kebangkitan golongan berpendidikan '55_ Apakah perjuangan Katipunan i Filipina pada abad ke-192 JA Menubuhkan parti politik oo aut © Meningkatkan ekonomi penduduk ‘Mencapai kemerdekaan ‘melalui revolusi D 56_ Pertubuhan berikut berjuang semasa penjajahan Barat di Asia Tenggara sebelum Perang. (GHDunia Kedua. + Katipunan + Vietnam Quoc Dang Dang -Apakah persamaan kedus-dua pertububan tersebut? A Pemimpinnya dibunuh | $8 Merajukrmaklumatberikut, | ‘TT Berpegang kepada dengan kejam sigpakah tokoh Y? fahaman sosiais B Bekerjasama dengan = : IL Berjaya mendapatkan pseu Wein tenedetan epee © Sokongen penduduk penericiaay IV Akt dalam gerakan tempatan Tokoh| |, eee ES | nasionalisme tahap kedua ig, etal ears Y ered eee Teas kekerasan nat B Idan iV + Pemimpin Pati ae Xda tok est best | a ary ee erpengaruh dimegara masing- | 4 Nguyen Thai Hoe masing. B Ho Chi Minh ! 60 Gerakan nasionalsme tahap Tera © Phan Boi Chau eda di Thailand berbeza Uiallda | D> Maharaja Bao Dai ae ‘hap yang sama di Soekamo negar-negara nin di Asia ; $9 Senara berikut merupakan Tenggara. pac part politik yang menonjol di Apakah isu perjuangan Apakah persamaan antara jnegera masing-masing di Asia ‘nasionalis di Thailand pada ‘hap tersebut? A. Negeri-Negeri Melayu Utara yang diambil alin Tenggara, + Majlis Persatuan Am kedua-dua pemimpin tersebut? 1 Pemimpin parti komunis L Berasaldaripada golongan bangsawan an oleh Britain I Mate eit Burma B Cengkaman ekonomi oleh ‘eiieal + VietNam Quoc Dang ‘kapitalis Barat dan imigran yang radikal jie ies aN icicle ea | | Pani Nasional indonesia — © Konsesi wilayah kepada A Idan IT ae | kuasa Barat yang semakin B IdanIV Apakah persamaan parti-parti | berleluasa © dan tersebut? D> Roja berkcuasa mutlak dan D Iidantv TT Merupakan part-part penguasaan politk oleh { radial \ \erabat diraja