Anda di halaman 1dari 13

UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Siri&Modul
Huraian
Aktiviti Pembelajaran Aktif

DI MALAYSIA: FALSAFAH DAN DASAR

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan &


PERKEMBANGAN PENDIDIKAN
KPF 3012

Huraian

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Fakulti Pembangunan Manusia
NAMA PELAJAR

NAMA NO. MATRIK

GROUP KULIAH :

PENSYARAH :

TARIKH SERAHAN :

SEMESTER 2
SESI 2017/2018

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS


Fakulti Pembangunan Manusia

0
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

Sinopsis

Unit ini membincangkan tentang dokumen Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang telah
diwartakan dalam Akta Pendidikan 1996. Perbincangan berfokus terhadap kandungan FPK
yang meliputi tiga perkara iaitu bentuk pendidikan, proses pendidikan dan matlamat pendidikan.
Bentuk, proses dan matlamat pendidikan negara itu perlu difahami, dihayati dan dilaksanakan
oleh semua warga pendidik kerana mereka memainkan peranan yang besar dalam membina
modal insan negara pada masa depan.

Hasil Pembelajaran

Setelah melengkapkan aktiviti ini, anda dapat:

i. Menyatakan kandungan FPK dengan tepat.


ii. Menghuraikan 4 elemen kandungan FPK dengan betul.
iii. Membincangkan FPK dari aspek bentuk, proses dan matlamat pendidikan di
Malaysia.
iv. Mengkategorikan 5 peranan guru ke arah mencapai matlamat FPK.

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Kandungan Halaman
4.0 Pemetaan ringkasan kandungan. 2

4.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan: Pernyataan & cabang falsafah. 3

4.2 Unsur-unsur pendidikan dalam FPK 5

4.3 Bentuk pendidikan di Malaysia: Pendidikan berterusan 6

4.4 Pelaksanaan pendidikan menurut FPK 7

4.5 Keberhasilan Pendidikan yang Dihasratkan FPK 8


Peranan guru ke arah mencapai matlamat Falsafah Pendidikan
4.6 10
Kebangsaan

1
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.0 Pemetaan Ringkasan Kandungan

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)

2
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

4.1.1 Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Bentuk
Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha _________ pendidikan
ke arah lebih _________________ lagi
___________ individu secara ______________ dan
Proses
_________________ untuk melahirkan insan yang
pendidikan
______________ dan _____________ dari segi
____________, ____________, ___________ dan
_____________ berdasarkan ____________ dan
__________ kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan ____________ Malaysia
yang berilmu ______________, _______________,
Matlamat
berakhlak mulia, ____________________ dan
pendidikan
berkeupayaan mencapai ______________ diri serta
memberi sumbangan terhadap ____________ dan
____________ keluarga, ___________ dan negara.
(Akta Pendidikan 1996)

4.1.2 Cabang Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).


a) Metafizik d) Logik
 _____________________

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


 _____________________
 _____________________ MENYELURUH
SEIMBANG

Intelek
Rohani

HARMONI

b) Epistemologi
Emosi

 _____________________
 _____________________
 _____________________ Jasmani

BERSEPADU
c) Aksiologi
 ___________________  Logik Induktif
__  Logik Deduktif
 ___________________
__

Rumusan:

3
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.1.3 Model Konseptual Falsafah Pendidikan Kebangsaan

a) b)

e)

f) g)

d) c)

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Perkara Keterangan

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

4
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.2 Unsur-unsur Pendidikan dalam FPK

Unsur
Penjelasan Contoh
Pendidikan

i.
Intelek

ii.
Rohani

iii.
Emosi

iv.
Jasmani

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


v.
Menyeluruh

vi.
Bersepadu

vii.
Seimbang

viii.
Harmoni

5
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.3 Bentuk Pendidikan di Malaysia Sebagai Pendidikan Berterusan

4.3.1 Konsep & Pengertian Pendidikan Berterusan

4.3.2 Kriteria & Bentuk Pendidikan Berterusan

Bentuk Pendidikan
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Kriteria
Informal Formal Nonformal

Reka bentuk

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Pengajaran

Pembelajaran

Institusi

Kurikulum

Penilaian

Pengiktirafan

Organisasi

6
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.4 Pelaksanaan Pendidikan Menurut FPK

Proses Keterangan & Contoh


i.
Pendidikan
adalah satu
usaha
berterusan.

ii.
Pendidikan ke
arah kembangkan
lagi potensi
murid.

iii.
Fokus pendidikan
terhadap individu
murid.

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


iv.
Mendidik secara
bersepadu &
menyeluruh.

v.
Proses mendidik
melibatkan
komponen
intelek, rohani,
emosi, jasmani
murid.
vi.
Pendidikan
mestilah
membangunkan
pelajar secara
seimbang dan
harmonis.
vii.
Pendidikan
mestilah
berpaksikan
kepercayaan dan
kepatuhan

7
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

kepada Tuhan.

4.5 Matlamat Pendidikan yang Dihasratkan FPK

4.5.1 Matlamat Intrinsik


(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi
pendidikan?)

Kriteria Keterangan & Contoh


i
Berilmu

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


pengetahuan

ii
Keterampilan

iii
Berakhlak
mulia

iv
Pegangan
agama

v
Bertanggung
-jawab

vi
Sejahtera diri

8
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.5.2 Matlamat Ekstrinsik


(Sumbangan yang boleh diberikan oleh setiap warganegara)

Pihak Bentuk Sumbangan & Contoh


i
Sumbangan
kepada
Kesejahteraan

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


&
keharmonian
Keluarga

ii
Sumbangan
kepada
Kesejahteraan
&
keharmonian
Mayarakat

iii
Sumbangan
kepada
Kesejahteraan
&
keharmonian
Negara
Rumusan

9
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

4.6 Peranan Guru ke Arah Mencapai Matlamat


Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Ketuhanan

Profesional Pengajaran

PENDIDIKAN
Perundingan Penyelidikan

Peranan Guru Keterangan & Contoh

i.
Ketuhanan

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


ii.
Pengajaran

iii.
Penyelidikan

iv.
Perundingan

vi.
Profesional

10
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

Tajuk Perbincangan

UNIT Soalan

4.1 Berdasarkan pernyataan yang terkandung


dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan,
analisiskan cabang falsafah dan elemen-
elemen pendidikan yang terkandung di
dalamnya.

4.2 Berdasarkan kandungan Falsafah


4 Pendidikan Kebangsaan, bincangkan bentuk
dan proses pendidikan yang sewajarnya
Falsafah
dilaksanakan dalam proses pengajaran dan
Pendidikan
pembelajaran.
Kebangsaan
(FPK) & Huraian
4.3 Keberhasilan pendidikan yang bersifat
intrinsik patut diberi fokus utama berbanding
ekstrinsik. Hujahkan.

4.4 Bahaskan peranan guru ke arah memastikan


matlamat pendidikan Malaysia tercapai.

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)


Carian Maklumat

Penghayatan guru terhadap FPK


http://eprints.utm.my/17073/1/JOE-1-2011-033.pdf

Kepentingan falsafah kepada guru-guru


http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_196604_walcott.pdf

Kriteria Guru Abad ke21


http://www.padu.edu.my/files/Buletin_Anjakan_Bil_5-2015_%28Final%29.pdf

11
UNIT 4 Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Huraian

UPSI: Sem1 – Sesi 2017/18ZA (KPF3012)

12