Anda di halaman 1dari 5

1.

Nama kursus:
Asas Muzik Tradisional Melayu
2. Kod kursus:
CCB2005
3. Nama staf akademik:
Dr. Azlina Musa
4. Rasional pemilihan kursus:
Kursus ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk menambah pengetahuan dan kemahiran
bermain alat muzik tradisional Melayu. Ia dapat mengasah bakat seni dalam diri pelajar di
samping mengekalkan tradisi budaya Melayu yang semakin ditelan zaman.
5. Semester dan tahun ditawarkan:
Terbuka
6. Jumlah waktu
Tidak bersemuka/ Jumlah pembelajaran
pembelajaran Bersemuka
sendiri berpandu dan sendiri
pelajar
K= Kuliah K T A L K T A L
T= Tutorial
A= Amali 3 18 21 3 36 39 120
L= Lain-lain

7. Nilai kredit: 3
8. Prasyarat (jika berkenaan):
Tiada
9. Objektif:
1. Membimbing pelajar untuk menguasai kemahiran asas bermain alat muzik tradisional
Melayu
2. Menggalakkan pelajar untuk mengelola satu persembahan muzik tradisional Melayu dan
mempamerkan kemahiran-kemahiran yang dipelajari
10. Hasil Pembelajaran:
Pada akhir kursus ini, pelajar akan dapat:
CLO1:Menghasilkan satu dokumentasi alat muzik tradisional berdasarkan carian maklumat dari
pelbagai sumber[L07, A3]
CLO2:Mempamerkan etika kerja dan sikap profesionalisme dalam persembahan muzik
tradisional Melayu[L06, A2]
CLO3:Memainkan satu jenis alat muzik tradisional melalui pembelajaran kendiri[L07, A2]
11. Kemahiran boleh pindah:
Kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran saintifik
Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat
12. Strategi pengajaran-pembelajaran dan penilaian
Aktiviti Pengajaran dan
LO Jenis Penilaian
Pembelajaran
Kemahiran menyelesaikan
Kuliah, kerja lapangan dan
masalah dan kemahiran Projek
perbincangan
saintifik
Kemahiran pengurusan
Kuliah, kerja lapangan dan
maklumat dan pembelajaran Tugasan dan projek
pembentangan
sepanjang hayat
13. Sinopsis:
Kursus ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk menambah ilmu dan kemahiran asas
muzik tradisional Melayu. Kursus ini akan memberi penekanan kepada gerak fizikal, gaya, notasi
lagu dan persiapan membuat persembahan muzik tradisional Melayu. Di akhir kursus pelajar
akan menganjur dan melibatkan diri dalam satu persembahan muzik tradisional Melayu.
14. Kaedah penyampaian:
Kuliah, perbincangan dalam kumpulan dan kerja lapangan
15. Kaedah dan jenis penilaian:

Jenis Penilaian Kaedah Penilaian Peratus (%)


Projek Pemerhatian langsung 40
Tugasan dan projek Pembentangan dan pemerhatian 60
langsung

16. Pemetaan kursus/modul pada Tujuan Program:

PEO
PEO1 PEO2 PEO3 PEO4
LO

LO1

LO2

LO3

LO4
17. Pemetaan kursus/modul pada Hasil Pembelajaran:

LO
LO1 LO2 LO3 LO4 LO5 LO6 LO7 LO8 LO9
CLO
CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4

18. Rangka kandungan kursus/modul dan jumlah waktu pembelajaran pelajar bagi setiap tajuk:
Tidak bersemuka/
Bersemuka JPP
sendiri
K T A L K T A L
Minggu 1-3
Pengenalan kepada Asas Muzik
Tradisional Melayu
3 6 3 12 24
-konsep
-tujuan
-falsafah
Minggu 4-10
Latihan Asas Kemahiran Alat
Muzik Tradisional
-latihan pernafasan
-latihan tangan 18 36 54
-latihan tubuh badan
-latihan suara
-latihan pukulan
-latihan gaya
Minggu 10-13
Persembahan Lagu dan Muzik
Tradisional
-latihan lagu tradisional tanpa 12 24 36
notasi
-latihan lagu tradisional dengan
notasi
Minggu 14
3 3 6
Refleksi
Jumlah pembelajaran berpandu dan Bersemuka Pembelajaran
kendiri sendiri
Kuliah 3 3
Pratikal/amali 18 36
Tugasan 21 39
Jumlah 42 78
JPP 120
Kredit 3

19. Rujukan
Nik Mustapha Nik Mohd Salleh. 2009. Alat Muzik Tradisional di dalam masyarakat Melayu di
Malaysia. Kuala Lumpur: Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Perlancongan Malaysia.
Nureeyan Saleh. 1999. Lagu dodoi Melayu Patani. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Martusky, Patricia & Tan SooiBeng. 1997. Muzik Malaysia: tradisi klasik, rakyat dan sinkretik.
Kuala Lumpur: Akademi Seni Kebangsaan, Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan
Perlancongan Malaysia.
Malm, W. P. 1995. Music Cultures of the Pacific, the Near East and Asia (3 rd Edition). New
Jersey: Pearson.
Mohd Ghouse Nasaruddin. 1992. The Malay Traditional Music. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.