Anda di halaman 1dari 12

Tugasan ISL

1. Teknologi Pendidikan

a) Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi pendidikan dan teknologi pengajaran.

Maksudnya ialah:

Teknologi Pendidikan Teknologi Pengajaran

Satu pendekatan yang sistematik yang Merupakan satu gabungan harmonis dan
amat sesuai dan boleh diterima bagi sistematik antara perkakasan ,perisian,
proses penyelesaian satu-satu masalah seni penggunaan dan pengendalian untuk
pengajaran dan pembelajaran.(Derek mencapai pengajaran yang berkesan dan
Rowntre, 1974) bermakna.

Satu kemahiran dalam pendidikan yang Alat / bahan media yang lahir akibat dari
melibatkan perkakasan, perisian dan revolusi komunikasi yang digunakan untuk
kaedah penyampaian. tujuan pembelajaran di samping guru,
buku teks dan papan hitam. (Tickton,
S.G., To Improve Leraning, 1970)

Satu proses merancang ,membina,mereka Sebahagian daripada teknologi pendidikan


bentuk, melaksana dan menilai aktiviti- yang mementingkan penggunaan proses
aktiviti pembelajaran secara sistematik saintifik dalam pengalaman pembelajaran.
dengan tujuan meningkatkan serta
memudahkan proses pengajaran dan
pembelajaran.(Yusuf Hashim,1997)

Teknologi pendidikan ialah aplikasi media, Teknologi pengajaran adalah satu bidang
sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke yang berusaha ke arah meningkatkan
arah pencapaian pengajaran dan kualiti atau keberkesanan pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan. pembelajaran”.

Penggunaan prinsip-prinsip saintifik untuk Sebagai penerokaan atau pencarian


merancang dan melaksanakan sistem pengetahuan baru mengenai cara-cara
pengajaran. Penekanan adalah kepada paling baik manusia belajar mereka bentuk
pencapaian objektif pendidikan yang tepat sistem atau bahan pengajaran.
dan boleh diukur ,pemusatan kepada
pelajar bukan berorientasikan
matapelajaran, lebih bergantung kepada
teori pendidikan ,kesahihan,penemuan
hasil kajian pendidikan menerusi analisis
empirikal dan penggunaan alat pandang
dengar yang meluas.(Muhammad hasaan
Abdul Rahman,2000)

Satu bidang yang terlibat dalam Teknologi pengajaran melibatkan ruang


kemudahan menyediakan pembelajaran lingkup yang lebih luas termasuk
untuk manusia menerusi identifikasi, kurikulum, kaedah pengajaran
pengenalpastian,penyusunan,penggunaan dan pembelajaran dan pengelolaan serta
dan pengurusan sumber yang sedia wujud penggunaan alat dan bahan pengajaran.
,pengurusan proses dan manusia yang Teknologi pengajaran lebih tertumpu
terlibat(AECT) kepada penggunaan dan penyusunan
secara sistematik terhadap berbagai alat
dan bahan teknologi yang boleh
membantu aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. (Abdul Rahim 1988).
b) Nyatakan persamaan dan perbezaan domain-domain teknologi dalam pengajaran
dan pembelajaran 1977 dan 1994

PERSAMAAN:

 Proses pengembangan alat bantu pengajaran yaitu dengan berusaha mengembangkan


serta merancang domain pembelajaran menggunakan media pembelajaran.

 kedua konsep tersebut mendefinisikan Teknologi Intruksional yang berorientasi pada


praktis.

Domain teknologi dalam pengajaran PERBEZ Domain teknologi dalam pengajaran


dan pembelajaran 1977 AAN dan pembelajaran 1994

Teknologi pengajaran merupakan Definisi Teknologi pengajaran adalah teori


satu proses yang kompleks dan dan amalan tentang mereka
berpesapadu yang melibatkan bentuk , membangun, mengguna,
manusia, prosedur, idea, peralatan dan menilai proses serta sumber
dan organisasi untuk menganalisis untuk pembelajaran”.
masalah-masalah serta mereka
bentuk, menilai dan menguruskan
penyelesaian kepada masalah-
masalah dalam keadaan di mana
proses pembelajaran itu adalah
bermatlamat dan terkawal”.

Terdapat 3 domain: Domain Terdapat 5 domain TP:

 Pengembangan pengajaran 1. Rekabentuk


 Sumber pembelajaran 2. Pembangunan

 Pengurusan pengajaran 3. Penggunaan

4. Pengurusan

5. Penilaian

PENGEMBANGAN PENGAJARAN Jenis- REKABENTUK


jenis
A. Penyelidikan  RB Sistem Pengajaran

B. Reka bentuk  RB Mesej

C. Penerbitan  Strategi Pengajaran

D. Penilaian  Ciri-ciri Pelajar

E. Logistik PEMBANGUNAN

F. Penggunaan  Teknologi Percetakan

G. Pengedaran  Teknologi Audiovisual

SUMBER PEMBELAJARAN  Teknologi Berasaskan


Komputer
A. Mesej
 Teknologi Bersepadu
B. Manusia
PENGGUNAAN
C. Bahan
 Penggunaan Media
D. Peralatan
 Difusi dan Inovasi
E. Teknik
 Pelaksanaan
F. Tempat atau keadaan
 Polisis dan Peraturan
PENGURUSAN PENGAJARAN
PENGURUSAN
A. Pengurusan organisasi
 Pengurusan Projek
B. Pengurusan kakitangan
 Pengurusan Sumber

 Peng Sistem Penyampaian

 Pengurusan Maklumat
PENILAIAN

 Analisis Masalah

 Pengukuran Rujukan

 Kriteria

 Penilaian Formatif

 Penilaian Sumatif

c)Apakah peranan dan kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Meningkatkan
profesion
perguruan

Sumber
Pengurusan dan
penghasilan bahan
pentadbiran
bantu mengajar

PERANAN DAN
KEPENTINGAN
TEKNOLOGI
PENDIDIKAN
DALAM PNP

Penjana
pembaharuan Penyelesai masalah
dan inovasi paradigma
kurikulum

Penggerak
inovasi reka
bentuk dan
sistem
pengajaran

Kepentingan Teknologi Pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran


Guru Murid
Guru lebih kreatif dan inovatif dalam Keseronokan belajar akan memberi
pengajaran dan pembelajaran dengan motivasi kepada murid di sekolah untuk
menggunakan pelbagai kaedah seperti terus mengikuti proses pengajaran dan
pendekatan pembelajaran, strategi dan pembelajaran.Inovasi dalam teknologi
penggunaan bahan bantu mengajar. pendidikan akan merangsang murid
untuk belajar dengan lebih baik .
Cth:Project Based Learning(PBL)

Aktiviti melibatkan penggunaan


multimedia, video interaktif, bahan
maujud, internet dan bahan media yang
lain.

Keberkesanan hasil dan objektif Murid akan lebih jelas tentang sesuatu
pebgajaran dan pembelajaran dapat konsep yang disampaikan oleh guru
berlaku dengan licin dan terancang. kerana penggunaan media yang lebih
jelas akan memudahkan pemahaman
murid tentang konsep.Sesuatu
penerangan secara menyeluruh dapat
diberikan melalui media seperti
video.televisyen dan internet.
Penjimatan masa dan tenaga guru di Murid dapat mempelajari ,memahami
mana pengajaran guru menjadi dan menguasai sesuatu topik secara
sistematik dan teratur dengan bantuan maksimun dalam masa yang singkat
teknologi pendidikan menggunakan
internet, bahan persembahan multimedia
dan perisian yang sesuai.
Dapat digunakan untuk menyelesaikan Murid dapat memperoleh pelbagai ilmu
masalah dari segi tempat, masa bahan dan pengalaman melalui teknologi
rujukan ,masalah ketiadaan guru di pendidikan.Penerokaan terhadap
sekolah dan masalah murid yang lebih. sesuatu topik melalui internet atau atau
penggunaan video interaktif dapat
memberi pengalaman baru. Contohnya:
musim salji di negara luar dapat dilihat
melalui video kepada murid .

2. Reka bentuk Pengajaran


(A) Apakah yang dimaksudkan dengan reka bentuk pengajaran?

Richey (1986):

“Sains untuk mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk


penegembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh
memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran tidak kira kecil atau besar
dalam sesuatu mata pelajaran

Maksud reka
bentuk
pengajaran

Dick & Reiser (1989): Reigeluth(1983),

“Suatu proses sistematik untuk mereka Lebih fokus kepada pernyataan kaedah-kaedah pengajran
bentuk, membangun, melaksana dan iaitu sebagai satu disiplin yang member kepentingan
menilai pengajaran”. kepada kefahaman ,peningkatan dan aplikasi kaedah-
kaedah pengajaran sementara pembinaan pengajaran
member kepentingan kepada kefahaman ,peningkatan dan
aplikasi kaedah-kaedah untuk membina pengajaran iaitu
memfokuskan kepada cara membina bahan pengajaran.
(B) Nyatakan enam asas reka bentuk pengajaran.
a. Menentukan keperluan pelajar
b. Menentukan matlamat dan objektif
c. Membina prosedur penilaian
d. Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
e. Mencuba sistem pengajaran
f. Menilai keseluruhan sistem

(C) Nyatakan persamaan dan perbezaan antara model ASSURE dan model ADDIE.
PERSAMAAN
 Untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang
memerlukan penggunaan media
 Setiap model ada fungsi ya tersendiri

MODEL ASSURE PERBEZAAN MODEL ADDIE

Model ini telah diperkenalkan Pengasas Rosset pada tahun 1987


oleh Heinich, Molanda, Russell
(1989). 

Untuk menyediakan panduan Definisi Ada satu model desain


merancang dan mengendalikan pembelajaran yang lebih
pengajaran yang memerlukan sifatnya lebih generik yaitu
penggunaan media mode

Mengandungi enam langkah Peringkat Mengandungi 5 langkah

Model ini berskala kecil dan lebih Fokus asas kepada model rekabentuk
tertumpu kepada perancangan berarahan yang lain menjadi
pengajaran bilik darjah dan boleh pedoman dalam membangun
dijadikan panduan untuk perangkat dan infrastruktur
merancang penggunaan media program pelatihan yang efektif,
dalam pengajaran. dinamis dan mendukung kinerja
pelatihan itu sendir

 A- analysis Jenis Peringkat 1. Analisis (Anylisis)


learner( analisis ciri-ciri 2. Bentuk (Design)
3. Perkembangan
pelajar) (Development)
 S – state objectives 4. Perlaksanaan
(Implementation)
(menyatakan objektif
5. Penilaian
P&P) (Evaluation)
 S- select method, media
and meterials (pemilihan
media dan bahan
pengajaran –
pembelajaran )
 U – utilise media and
materials (penggunaan
media dan bahan
pengajaran-
pembelajaran)
 R – require learner
response (penglibatan
pelajar dalam proses
pembelajaran)
 E – evaluate and revise
materials (nilai dan semak
semula keberkesanan
penggunaan media
dan bahan P&P)

(D) Senaraikan peranan dan kepentingan reka bentuk pengajaran.


Meningkatkan
profesion
perguruan

Peranan
Kefahaman Penyelesai
keperluan Reka bentuk masalah
Kepentingan Reka bentuk pengajaran
pengajaran

Reka bentuk dapat membantu proses pembelajaran secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan
besar. Dalam perancangan pertimbangan terhadap teori pembelajaran dan pengajaran diberi
penekanan.Keadaan pembelajaran diambil kira untuk mendapatkan kesan yang bermakna dalam
proses pengajaran.Keadaan pembelajaran baik secara individu atau berkumpulan dapat membantu
Fokus
seorang guru melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran.
pengajaran

Perancangan yang rapi oleh guru sebelum proses pengajaran dan pembelajaran akan menghasilkan
pembelajaran yang lebih berkesan.Reka bentuk ini bantu guru membuat persediaan tentang topic,
kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid

Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topic dan latar belakang murid
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Suasana bilik darjah yang harmonis dan terkawal dapat
dapat diwujudkan oleh guru.Guru dapat membantu dalam penyediaan disiplin yang positif dalam
kalangan murid.

Pembelajaran murid akan lebih bermakna dan menyeronokkan. Dapat memberikan panduan kepada
guru untuk membuat persediaan rapi dalam proses P&P.