Anda di halaman 1dari 7

Reka Bentuk

Dan

Teknologi

( 60 minit )

Tahun 4

Reka Bentuk Dan Teknologi (SK)

Satu jam

NAMA : __________________________________

TAHUN : ________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan.

’ ’
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4

Bahagian A

Pilih jawapan yang betul.

Carta Organisasi Bengkel

GURU
Mohd. Khalil Samsudin

Bismi Ab. Rahim

Fatimah Mokhtar

1. Perhatikan murid-murid yang berada di dalam Kumpulan 1 Kumpulan 2 Kumpulan 3


bengkel RBT di atas. Mereka sedang 1. Haikal (K) 1. Haziq (K) 1. Putra (K)
menjalankan tugas harian mengikut jadual. 2. Alia (PK) 2. Siti (PK) 2. Aina (PK)
Bolehkan kamu nyatakan tugas yang mereka 3. Pei Ling 3. Kavita 3. Ashela
lakukan? 4. Ain 4. Aisyah 4. Rohani

A) Menyusun alatan di papan alatan 5. Berdasarkan carta di atas,siapakah yang


B) Memadam papan hitam memegang jawatan sebagai penolong fomen?
C) Membuang sampah
D) Menyelenggara alatan tangan A) Bismi B) Fatimah
C) Alia D) Siti

2. Murid yang dilantik sebagai ketua bengkel RBT


dipanggil _________.

A) Ketua Kelas B) Penolong Formen


C) Fomen D) Pengawas
R

3. Berikut adalah tugasan-tugasan di dalam


bengkel RBT kecuali_________.

6. Apakah bahagian berlabel R dalam rajah di atas?


A) Menyusun alatan di papan alatan
B) Memadam papan hitam
A) Bib B) Kain penutup
C) Menyusun bangku dan meja
D) Membaik pulih suis lampu C) Gaun D) Apron

4. Peraturan AM di dalam bengkel RBT 7. Apakah peralatan yang perlu ada di dalam
ialah_________. bengkel untuk tujuan rawatan kecemasan.

A) dilarang membawa beg ke dalam bengkel A) Kotak Alatan


B) pastikan rambut diikat dengan kemas B) Apron
C) masukkan tudung ke dalam apron C) Alat Pemadam Api
D) beritahu guru jika berlaku kemalangan D) Peti Pertologan Cemas

2
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4

8. Susun semula langkah untuk mengendalikan 12. Mengapakah pemutar skru mata rata digunakan
alat pemadam api. ketika memasang komponen kit model?

i) Halakan muncung hos ke punca api A) Memotong kepingan zink kecil


ii) Tekan tuas B) Mengetatkan dan melonggarkan skru alur
iii) Tanggalkan pin picu C) Mengetuk bahan atau komponen kecil
D) Mencengkam bahan atau komponen kecil
A) i, ii, iii B) iii, ii, i
C) i, iii, ii D) iii, i, ii

Dokumen bertulis yang mengandungi


maklumat berkaitan dengan tugas
dan cara melaksanakan tugas
tersebut dengan teratur
9. Penyataan di atas menerangkan tentang____ .
13. Apakah fungsi komponen kit model bas di atas?

A) buku rujukan B) kad kerja


A) Memudahkan pergerakan kit model
C) manual D) buku idea B) Mengerakkan gear pada kit model
C) Menggerakkan set roda penggerak
D) Menghubungkan dua roda

10. Berikut adalah alatan tangan yang digunakan


semasa memasang dan membuka kit model di
atas kecuali_________.

A) B)

14. Apakah aktiviti yang dilakukan di atas?

A) Pemasangan suis dan sambungan litar


B) Pemasangan set roda penggerak
C) D) C) Pemasangan motor dan gear
D) Pemasangan gandar pada kerangka

11. Skru diketatkan mengikut arah _________ 15. _________ bermaksud corak atau bentuk sesuatu
dan dilonggarkan mengikut arah _________. yang direka.

A) pusingan jam, pusingan lawan jam A) Lakaran B) Lukisan seni


B) pusingan lawan jam, pusingan jam
C) Komponen D) Reka bentuk
C) pusingan kiri, pusingan kanan
D) pusingan depan, pusingan belakang

3
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4

16. Projek yang bersifat percubaan terhadap reka 20. Terdapat pelbagai kaedah untuk memperoleh
bentuk projek sebenar dipanggil _________. maklumat. Antaranya

A) projek reka B) projek sebenar I. Soal selidik


II. Pemerhatian
C) projek mega D) projek eksperimental
III. Perbincangan kumpulan
IV. Melayari internet

A) I & II B) II & III


C) I, II & III D) I, II, III & IV

21. Pilih rajah yang menunjukkan lukisan 3 dimensi.

A) B)

17. Apakah jalan penyelesaian yang paling terbaik


dan efisen bagi penduduk Kampung Pinang dan
Kampung Sireh agar mereka dapat menyeberangi
sungai besar di atas? C) D)

A) Membeli bot lebih besar


B) Membina kereta kabel
C) Membina jambatan gantung 22. ______ ialah bahan atau bekas terpakai yang
D) Membina jambatan kekal boleh digunakan semula sama ada untuk tujuan
yang sama atau tujuan yang lain.

18. Lukisan 2 dimensi ialah bentuk yang dilihat dari A) Bahan projek B) Bahan guna semula
_________ arah pandangan sahaja.
C) Bahan semula D) Bahan ganti

A) satu B) tiga
C) dua D) empat 23. Alatan yang manakah digunakan untuk menanda?

A) B)

C) D)

19. Rajah di atas menunjukkan proses memperoleh


maklumat melalui cara ______. 24. Berikut adalah bahan bukan logamkecuali_________.

A) Pemerhatian B) Melayari internet A) plastik B) zink

C) Soal Selidik D) Perbincangan C) papan lapis D) plastik


Kumpulan

4
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4
25. Pilih rajah yang menunjukkan lukisan ceraian.
Bahan / Kuantiti Kos Jumlah
komponen seunit
Kayu beroti 1 RM1.20 RM1.20
Bod lekap 1 RM1.00 RM1.00
A) B) MDF 1 RM0.60 RM0.60
Mentol 1 RM0.60 RM0.60
Bateri 2 RM1.50 RM3.00
Wayar 1 RM0.50 RM0.50
Suis 1 RM1.50 RM1.50
Kemasan - - RM4.00
Jumlah ?

C) D)
28. Jadual di atas menunjukkan beberapa kos bahan
untuk menghasilkan 1 unit projek Rumah Api.
Berapakah jumlah kos keseluruhan projek ini?

A) RM12.40 B) RM10.00
M C) RM12.00 D) RM10.40

26. Rajah di atas menunjukkan alatan tangan yang


digunakan untuk Projek Rumah Api. Apakah nama 29. Rajah di atas menunjukkan _________.
alatan yang berlabel M & N?
A) Lukisan B) Lukisan
M N bergambar komponen
A) Gergaji rencong Apit G C) Litar sepang D) Lukisan skematik
B) Gergaji rencong Ragum Meja

C) Gergaji Besi Ragum Meja

D) Gergaji Besi Apit G

S
27. Susun langkah penyelenggaraan pemotong sisi.

I. Buang kotoran dan habuk dengan berus


dawai
II. Sapu pemotong sisi dengan sedikit minyak 30. Apakah fungsi komponen yang berlabel S di atas?
pelincir.
III. Bersihkan pemotong sisi A) Mengeluarkan cahaya
IV. Simpan pemotong sisi di panel alatan. B) Membekalkan tenaga elektrik
C) Memutuskan atau menyambungkan litar
A) I, II, III &IV B) III, I,II & IV D) Mengalirkan arus elektrik
C) I, III, II & IV D) III,II, I& IV
30 Markah
5
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4

Bahagian B

1. Padankan komponen-komponen kit model bas di bahagian A dengan kegunaannya di bahagian B.

A B

Mengerakkan gear pada kit model.


a)

b) Memudahkan pergerakan kit model.

c)
Memutuskan atau mematikan litar.

Menggerakkan set roda pengerak.


d)

e) Menghubungkan dua roda

5 Markah

2. Susun semula langkah mereka bentuk projek eksperimental mengikut turutan abjad dari a hingga h di dalam
kotak yang disediakan.

Membina, menguji dan menambah baik projek eksperimental

Menyatakan masalah berpandukan situasi

Mengumpul maklumat

Memilih lakaran terbaik

Menjanakan idea kreatif dalam bentuk lakaran

Membuat persembahan projek eksperimental

h Mendokuentasi projek eksperimental

Mengenal pasti jenis alatan dan bahan


7 Markah

6
Reka Bentuk Dan TeknologiTahun 4

3. Labelkanbahagian-bahagian Rumah Api di bawah dengan jawapan yang betul.

Mentol

Pelekat

Suis
Pemegang tapak menara

4 Markah

4. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai berpandukan penyataan yang diberikan.

a) Dijadikan tempat untuk menyimpan alatan tangan. ………………………………………

b) Bahan ini boleh diketatkan atau dilonggarkan dengan


menggunakan pemutar skru ………………………………………

c) Proses merekod semua perkara atau maklumat berkaitan dengan


projek eksperimental yang telah dijalankan. ………………………………………

d) Sejenis kadbod yang dihasilkan daripada kertas tebal. ………………………………………

4 Markah