Anda di halaman 1dari 2

LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU

SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM


NSS: 304051807052 NDS : E. 1307402 NPSN : 20517936
TERAKREDITASI “ B “
E-mail : smaislamkarangploso@yahoo.com
JL.P.B.Sudirman 77 Karangploso 65162 Tlp.(0341) 531779 Kab Malang

SURAT PERJANJIAN KERJA


Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Dra. HERLIN PRIHARTATI, M.Pd


Nip : 19640206 199003 2 005
Jabatan : Kepala SMA Islam Karangploso
Alamat : Jl. Raya Kepuharjo 54 Rt 12/05 Kepuharjo Karangploso

Selanjutnya di sebut pihak PERTAMA

2. Nama : ………………………………………………..
Nip : ……………………………………………….
Jabatan : Guru SMA Islam Karangploso
Alamat : ………………………………………………..

Selanjutnya disebut Pihak KEDUA

Pada Tahun Pelajaran 2015/2016 antara kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan
untuk membuat perjanjian kerja dengan sebagai berikut :

1. Bahwa perjan jian kerja ini hanya berlaku 1 tahun ajaran terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015
sampai dengan tanggal 30 Juni 2016.
2. Bahwa pihak KEDUA diberikan honorium tiap jam mengajar sesuai dengan kemampuan
pihak Sekolah.
3. Bahwa pihak KEDUA sanggup mentaati tata tertib yang berlaku di SMA Islam Karangploso.
4. Bahwa KEDUA sanggup melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya, menunjukkan sikap
Budi Pekerti yang baik, Loyalitas yang tinggi dengan penuh kesadaran, pengabdian serta
tanggung jawab.
5. Sebelum berakhirnya perjanjian kerja, apabila pihak KEDUA melakukan pelanggaran yang
merugikan nama baik sekolah, maka perjanjian ini dapat segera langsung diputus.
6. Bahwa pada saat berakhirnya perjanjian kerja ini, pihak KEDUA tidak menuntut adanya
uang pesangon dan uang penghargaan lainnya.

Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat dan ditandatangani atas dasar kesadaran tanpa
tekanan atau paksaan dari pihak lain dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
pembetulan sebagaimana semestinya.

Karangploso, 01 Juli 2015


Pihak Kedua, Pihak Pertama,

( ……………………………… ) Dra. HERLIN PRIHARTATI, M.Pd.


Nip. 19640206 199003 2 005
Mengetahui,
Ketua Yayasan

Drs. H. THONEM HADI


LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NU
SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM
NSS: 304051807052 NDS : E. 1307402 NPSN : 20517936
TERAKREDITASI “ B “
E-mail : smaislamkarangploso@yahoo.com
JL.P.B.Sudirman 77 Karangploso 65162 Tlp.(0341) 531779 Kab Malang

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :


Nama : ……………………………………………………
Tempat, Tanggal Lahir : ……………………………………………………
Pendidikan : SMA / D2 / D3 / S-1 / S- 2 )*
Universitas : ……………………………………………………
Fakultas : ……………………………………………………
Jurusan : ……………………………………………………
Alamat : ……………………………………………………
Bersama ini kami selaku Guru / Staf dan karyawan SMA Islam Karangploso
( Sanggup / Tidak Sanggup * ) mengajar / bertugas di SMA Islam Karangploso untuk Tahun Pelajaran
2015/2016.( Bila kami sanggup ), maka Hari yang saya pilih adalah sbb:

No HARI MATA MENGAJAR JAM KE


PELAJARAN DI KELAS
1
2
3
4
5
6

Dan kami akan sanggup mematuhi segala Peraturan yang di buat oleh Yayasan dan Sekolah .
Demikian surat kesanggupan ini saya buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Karangploso, ……Juli 2015


Yang Membuat Pernyataan,

________________________

* ) Mohon di coret yang tidak sesuai

Melampirkan Ijasah dan Akta Mengajar Terakhir 1 Lembar