Anda di halaman 1dari 9

10 Ðû¦è[ª øŒEî¦ô¢Ù 3 ÷«Ja 2018

SENIOR INTER ZOOLOGY MODEL PAPER


INTERMEDIATE PUBLIC EXAMINATIONS - 2018
ZOOLOGY, PAPER - II
TIME: 3 Hours (English Version) Max. Marks: 60

SECTION - A 7. Draw a labeled diagram of a spermatozoan. 15. Write salient features of HGP.
8. Write two reasons for population explosion. 16. Write notes on Neodarwinism.
i) Very short answer type questions.
9. What is Lyonisation? 17. What is meant by genetic drift? Explain it citing the example
ii) Answer All the questions.
10. List out any four features of Cancer Cells. of Foundeis effect?
iii) Each question carries TWO marks.
SECTION - B 18. Describe briefly, the process of indirect ELISA?
(10 × 2 = 20 M)
1. What is the effect of pCO2 on Oxygen transport? i) Short answer type questions. SECTION - C
2. Where is the valve of Thebesius in the heart of man? ii) Answer any SIX questions. i) Long answer type questions.
3. Name the Keystone bone of human cranium. Where it is iii) Each question carries FOUR marks. (6 × 4 = 24 M) ii) Answer any TWO questions.
located? 11. What are the functions of liver? iii) Each question carries EIGHT marks. (2 × 8 = 16 M)
4. What is all or none Priniciple? 12. Give a brief account of counter current mechanisam. 19. Describe the process of formation of urine in man.
5. Differentiate between mature B-cells and functional B-cells. 13. Draw labeled diagram of pelvic girdle of man. 20. Give an account of structure and functions of human brain.
6. What are the functions of sertolicells and Leydig cells in 14. List out the endocrine glands of man and mention the hor- 21. What is Criss Cross inheritance? Explain the inheritance of
human testis? mones they secrete? one sex linked recessive trait.

SENIOR INTER ZOOLOGY MODEL PAPER 5. í£-J-í£ÚÛy B- ÚÛ-é°õª, vÚ¨óŸ«-Qõ B- ÚÛ-é°õ ÷ªëÅ]u òÅ˶ë¯õª êμõ-í£Ùè….- 15. ÷«-ì÷ @ûÁÙ vð§âËμÚÛªd ÷³Ý°uÙ-ø‹õª ›íô•\-ìÙè….-
INTERMEDIATE PUBLIC EXAMINATIONS - 2018 6. ÷«-ì÷ ÷³ÿ§\-ö˺x ÑÙè˶ šúôÁdM ÚÛé°õª, Mè…Þ ÚÛé°õ NëÅ]ª-ö˶N? 16. ì-Oì è¯Jy-EáÙ ÞœªJÙ# î¦uÜu ô¦óŸªÙè….-
7. øŒ‰-vÚÛ-ÚÛéÙ àŸÚÛ\E í£åÙ Uú‡, òÅ°Þ¥õª ÞœªJhÙ-àŸÙè….- 17. á-ìªu- N-þ§h-í£ì ÍÙç˶ ÔNªæ¨? þ§–í£ÚÛ @÷±õ ví£òÅ°÷Ù Ñë¯--ô¢-éÞ¥
ZOOLOGY, PAPER - II
8. á-û¦òÅ° Nþ¼pÄ-æ°-EÚ¨ ·ôÙè[ª Ú¥ô¢-é°õª êμõ-í£Ùè….- DEo N÷-JÙ-àŸÙè….-
TIME: 3 Hours (Telugu Version) Max. Marks: 60 9. õ-óμ«-ûμj-â˶-ù£û ÍÙç˶ ÔNªæ¨? 18. Í-ví£-êŸu¤Û ELISA Þœª-JÙ# àŸJaÙ-àŸÙè….-
10. Ú¥u-ìqô ÚÛé°õ û¦õªÞœª ÷³Üu õ¤Û-é°õª êμõ-í£Ùè….-
SECTION - C
SECTION - A
SECTION - B
i) Dô¢+ ú£÷«-ëůì êŸô¢ï£„ ví£øŒoõª.
i)
i)
ÍA ú£yõp ú£÷«-ëůì ví£øŒoõª. ú£yõp- ú£-÷«-ëůì êŸô¢ï£„ ví£øŒoõª. ii) Ôîμjû¦ ·ôÙè[ª ví£øŒo-õÚÛª ú£÷«-ëů-û¦õª ô¦óŸªÙè….-
ii) ÍEo -ví£-øŒo-õÚÛª ú£÷«-ëů-û¦õª ô¦óŸªÙè….-
ii) Ôîμjû¦ Îô¢ª ví£øŒo-õÚÛª ú£÷«-ëů-û¦õª ô¦óŸªÙè….- iii) ví£A ví£øŒoÚÛª ÓENªC ÷«ô¢ª\õª.
iii) ví£A ví£øŒoÚÛª ·ôÙè[ª ÷«ô¢ª\õª.
iii) ví£A ví£øŒoÚÛª û¦õªÞœª ÷«ô¢ª\õª. (6 × 4 = 24 M)
(10 × 2 = 20 M) (2 × 8 = 16 M)
11. Ú¥-ö˶óŸªÙ NëÅ]ªõª ›íô•\-ìÙè….-
1. Î-Ú¨q-áû ô¢î¦-é°ö˺ pCO2 ví£-òÅ°÷Ù ÔNªæ¨? 12. ví£-A-ví£-î¦ï£°Ë óŸ«ÙvA-ÚÛ-êŸìª N÷-JÙ-àŸÙè….- 19. ÷«-ì-÷±-Eö˺ ÷´vêŸÙ Ôô¢pè˶ Nëů-û¦Eo Ní£±-M-ÚÛ-JÙ-àŸÙè….-
2. ÷«-ì-÷±E ÞœªÙèËμö˺ ëÇμò˶-ú‡-óŸªúà ÚÛî¦åÙ ÓÚÛ\è[ ÑÙåªÙC? 13. ÷«-ì-÷±E vøË Áé¨--Üõ í£åÙ Uú‡, òÅ°Þ¥õª ÞœªJhÙ-àŸÙè….- 20. ÷«-ì-÷±E îμªë]è[ª NëÅ]ªõª N÷-JÙ-àŸÙè….-
3. ÷«-ì÷ ÚÛð§-õÙö˺ Ú©õÚÛ Ó÷³ÚÛ ÔC? ÍC ÓÚÛ\è[ ÑÙåªÙC? 14. ÷«-ì-÷±-Eö˺ ÍÙêŸ-vþ§q-NÚÛ vÞœÙëÇ]ª-õìª, ÍN vú£NÙචôÁt-ûÂ-õìª 21. vÚ¨úà vÚ¥úà Íìª-÷Ù-P-ÚÛêŸ ÍÙç˶ ÔNªæ¨? ÷«ì-÷±-è…ö˺ ÖÚÛ LÙÞœ ú£ï£°-
4. í£²ô¢g öË¶ë¯ øŒŠìu Íìª-vÚ¨óŸª ÍÙç˶ ÔNªæ¨? êμõí£Ùè….- õÞœo ÍÙêŸ-ô¢_êŸ õ¤Û-é°Eo N÷-JÙ-àŸÙè….-

ô¢àŸô³êŸ:
ô¢ªêŸª-í£-÷ì Îô¢ÙòÅ¡Ù ÍÙç˶ ÔNªæ¨? ò˹Nªtè… û¦ô¦óŸªéô¦÷±
þ§ÙíƇªÚÛø‹ú£YÙ 24. Ñ-êŸpAh Ú¥ô¢-Ú¥-õìª êμõí£Ùè…. 5. ÍGÅ-÷”-CÌÄE ͤÛ-ô¦-ú£uêŸ Óö° ví£òÅ°-NêŸÙ à¶ú£ªhÙC?
Nù£óŸª Eí£±éªõª
25. Ö¸Ú Núˆh-ô¢gÙö˺ Ñìo òÅ¡«Nª- ìªÙ# ÑêŸp-AhE šíÙàŸ- 6. ÷«ì-î¦-GÅ-÷”-CÌÄE Ú•õ-÷-è¯-EÚ¨ Ôó¶ª ÍÙø‹-õìª í£J-Þœ- 16. òÅ¡«Þœô¢(Ä áö°-õìª Ní£-K-êŸÙÞ¥ NE-óμ«-T-ú£ªhû¦oÙ.-
-÷³Üu-îμªiì ÖÚÛ ÷«ô¢ª\ ví£øŒoõª- è¯-EÚ¨ Ñìo NNëÅ] í£ë]ÌÄ-꟪õª ÔN? é-ì-ö˺ڨ Bú£ª-ÚÁ-î¦L? ÏC Ïö°¸Þ Ú•ì-þ§-Tê¶ í£ô¢u-÷-ú£-û¦õª Óö°
1. è[«û ÍÙç˶ ÔNªæ¨? Ñë¯--ô¢é Ï÷yÙè….- 26. Oª vð§ÙêŸÙ-ö˺E ÷u÷-þ§-ó¶ª-êŸô¢ Ú¥ô¢u-ÚÛ-ö°-ð§-ö˶N? 7. Íò°(-ô³-õêÁ ð¼L›úh Í÷«t-ô³õ àŸë]ª-÷±ÚÛª êŸLx-ë]Ù- ÑÙæ°ô³?
2. Pî¦-LÚ í£ô¢y-ê¦-õÚÛª NNëÅ] vð§Ùê¦ö˺x Ñìo ›íô¢xìª 27. N-ë¶Q šíåªd-ñ-è[ª-õìª ÎÚÛ-J{Ù-àŸ-è¯-EÚ¨ ví£òÅ¡ª-ê¦yõª vè[ªõª êŸÚÛª\÷ vð§ëů-ìuêŸ Ïþ§hô¢ª.- ÓÙë]ªÚÛª? Ú¥ô¢- 17. -còÅ¡«Þœô¢(Ä áö°õª ÍÙë]-JÚ© àμÙCì ÷ì-ô¢ªõªe-.- Oª
êμõ-í£Ùè….- ÓÙë]ªÚÛª ví£óŸª-Ao-ú£ªh-û¦oô³? é°õª ô¦óŸªÙè….- ÍGÅ-vð§-óŸ«Eo N÷-JÙ-àŸÙè….-
3. ÷«-õ-óŸ«-ö˺xE NNëÅ] vøË™éª-õìª ›íô•\-ìÙè….- 28. N-ë¶Q î¦é¨áuÙ, Në¶Q šíåªd-ñ-è[ª-õÚÛª ÷ªëÅ]u ê¶è¯ 8. ú£«–õ â°B-óμ«-êŸp-Ahö˺ Í÷u-÷-úˆ–-ÚÛ”êŸ ô¢Ùޜ٠ð§vêŸ 18. áû¦òÅ° šíô¢ª-Þœª-ë]õ, áû¦òÅ° ÷«ô¢ªp ÷ªëÅ]u ê¶è¯-
4. êŸõ-ú£J Îë¯-óŸ«-EÚ¨, â°BóŸª Îë¯-óŸ«-EÚ¨ ê¶è¯ ÔNªæ¨? ÔNªæ¨? õìª ›íô•\-ìÙè….-
ÔNªæ¨? 29. ví£-í£Ù-<-ÚÛ-ô¢é ÍE ë¶Eo ÍÙæ°ô¢ª? 9. ÎJ–-ÚÛ -÷u-÷-ú£–-ö˺E ô¢ÙÞ¥-õìª êμõí£Ùè….- 19. ÍCÅÚÛ áû¦òÅ° ÷õx ÚÛL¸Þ Íì-ô¦–-õìª ô¦ú‡, Eî¦-ô¢é
5. ÷ªì -ë¶-øŒÙö˺ ÞœêŸ ë]ø‹ñÌ Ú¥õÙö˺ ÷ªô¢-é°õ ø‹êŸÙ 30. ví£-í£Ù-<-ÚÛ-ô¢é ví£òÅ°÷Ù ÑêŸp-Ah-ë¯-ô¢ªõª, Ú¥Jt-ÚÛª-õšíj 10. Í÷u-÷-úˆ–-ÚÛ”êŸ ô¢ÙÞœÙ- ÚÛÙç˶ ÷u÷-úˆ–-ÚÛ”êŸ ô¢Ùޜ٠îμªô¢ª- àŸô¢u-õìª ú£«#Ù-àŸÙè….-
êŸÞœ_-è¯-EÚ¨ ví£ëůì Ú¥ô¢-é°-ö˶-Nªæ¨? Ö¸Ú NëÅ]ÙÞ¥ ö˶ë]ª.- ÓÙë]ªÚÛª ö˶ëÁ êμõ-í£Ùè….- ·ÞjÙC ÍÙæ°ô¢ª.- ÓÙë]ªÚÛª? 20. N÷«-û¦-vøŒóŸª ìÞœô¢Ù ÍÙç˶ ÔNªæ¨? ë¯E Eô¦té
6. Î-ë¯óŸªÙ ÚÛÙç˶ ÷³Üu-îμªiì ÏêŸô¢ ÍÙø‹-ö˶N? 31. -cÎJ–ÚÛ ú£ô¢-SÚÛ-ô¢-éÚÛªe-, -cú£ô¢-SÚÛ”êŸ ÎJ–ÚÛ Nëů-û¦-EÚ¨e- 11. QêÁ-ù£g-ú‡–A, î¦ê¦-÷-ô¢éÙ ÷ªëÅ]u Ñìo ÷uê¦u-þ§-õìª ú£yô¢«-ð§Eo ô¦óŸªÙè….-
7. PøŒ‰-÷ª-ô¢-é°õ ¸ôåª ÍÙç˶ ÔNªæ¨? Ñìo ê¶è¯ ÔNªæ¨? ô¦óŸªÙè….- 21. í£åd-é©-ÚÛ-ô¢é ÍÙç˶ ÔNªæ¨? ë¯E-÷õx ÚÛL¸Þ ú£÷ª-ú£u-
8. ÷u-÷-þ§-óŸª- ô¢Ù-ÞœÙö˺ Ñð§CÅ ð»Ùë]ª-꟪ìo î¦J 32. ð§ôÈ¢-ø‹-õö˺x ÷ªëůuo òÅ˺áì í£ëÇ]ÚÛÙ Në¯u-ô¢ª–-õÚÛª 12. Ô@-è[ñ«x¬u Nù£-óŸªÙö˺ ÍGÅ-÷”CÌÄ àμÙCì, ÍGÅ-÷”CÌÄ ö˶N?
ø‹êŸÙ êŸÞœ_-è¯-EÚ¨ Ú¥ô¢-é°-ö˶Ùæ¨? Óö° Ñí£-óμ«-Þœ-ÚÛ-ô¢ÙÞ¥ ÑÙC? àμÙë]ª-꟪ìo ë¶ø‹õ ÷ªëÅ]u Ñìo ÍGÅ-vð§óŸª òÅ˶ë¯-ö˶N? 22. ÷õ-ú£õ Eî¦-ô¢-éšíj ÖÚÛ ÚÛô¢-í£vêŸÙ ô¢«ð»Ù-CÙ-àŸÙè….-
9. ví£-àŸaÄìo Eô¢ª-ëÁuޜ٠ÍÙç˶ ÔNªæ¨? 33. ñíÆ£ô Eõyõª ÍE î¶æ¨E ÍÙæ°ô¢ª? 13. Fæ¨ ú£Ùô¢¤Ûéìª îμªô¢ª-Þœª-í£-ô¢-àŸ-è¯-EÚ¨ ô 23. ›úÙvDóŸª ÷u÷-þ§óŸªÙ í£ô¦u-÷-ô¢é í£J-ô¢¤Û-éÚÛª ÔN-
10. QêÁ-ù£g-ú‡–-AE ví£òÅ°-NêŸÙ ඛú ÍÙø‹-ö˶N? 34. ð¼-ù£-Ú¥--ô¢Ùö˺ Ô٠ÑÙè¯L? ñâ°ôÂö˺ ÷u÷-þ§-óŸªÙö˺ Ô í£ë]ÌÄ-꟪-õšíj EóŸªÙ- ëÅ]ÙÞ¥ êÁè[p-è[ª-꟪ÙC?
11. Í-è[-÷±õ ìJ-Ú¨-î¶êŸ òÅ¡«ÞÁüŒÙ î¶èËμ-ÚÛ\-è¯Eo Ô 35. Î-ô¢ òÅ¡vë]-Ꟛíj Ôó¶ª ÍÙø‹-õìª Í÷ª-õª-í£-ô¢-à¦-õE vêŸé NCÅÙ-à¦ô¢ª?- 24. ÷u÷-þ§óŸª òÅ¡«NªE þ§Þœª-ඛú ÷uÚ¨hÚ¨, ÷u÷-þ§óŸª
NëÅ]ÙÞ¥ ví£òÅ°-NêŸÙ à¶ú£ªhÙC? Oªô¢ª Íìª-ÚÛªÙ-åª-û¦oô¢ª? 14. Dyí£-ÚÛõp íˆôÈ¢-òÅ¡«-Nª-ö˺E ÑêŸhô¢ òÅ°ÞœÙö˺ í£±ç˶d ÚÛ«MÚ¨ ÷ªëÅ]u Ñìo ê¶è¯ ÔNªæ¨?
12. òÅ°-ô¢-êŸ-ë¶øŒ ô¢ªêŸª-í£-÷-û¦-õìª ÷K_-ÚÛ-JÙ-àŸÙè….- 36. ví£â° í£Ùí‡é© ÷u÷ú£– í£E-B-ô¢ªìª îμªô¢ª-Þœª-í£-ô¢-àŸ-è¯-EÚ¨ ìë]ª-ö˶N? ÍN Ô ìD ÷u÷-ú£–ÚÛª àμÙC-ìN? 25. òÅ°ô¢-êŸ-ë¶øŒÙ Në¶Q ÚÛÙší-Fõ šíåªd-ñ-è[ª-õìª ÎÚÛ-J{Ù-
13. ô¢ªêŸª-í£-÷ì Îô¢ÙòÅ¡Ù ÍÙç˶ ÔNªæ¨? ·ôÙè[ª ú£«àŸ-ìõª Ï÷yÙè…. 15. ÷«-õóŸª ìë]ªõª, Dyí£-ÚÛõp ìë]ªõ ÷ªëÅ]u ÷uê¦u- àŸ-è¯-EÚ¨ Ô àŸô¢uõª à¶í£-è[ª-꟪ÙC?
14. î¦å-ôÂ-šùè ÍE ë¶Eo ÍÙæ°ô¢ª? 37. øŒ-Kô¢ ñô¢ª÷± ú£«#-ÚÛìª ÔN-ëÅ]ÙÞ¥ öËμÚ¨\-þ§hô¢ª? þ§-õìª ô¦óŸªÙè….- 26. ví£í£ÙàŸ î¦é¨áu ú£Ùú£– ÞœªJÙ# ô¦óŸªÙè….
15. Fæ¨ NE-óμ«Þœ ví£é°-R-ÚÛõ ÚÁú£Ù ví£òÅ¡ªêŸy ìD í£K- 38. ú£ª-ú‡–ô¢ ÍGÅ-÷”CÌÄ ÍÙç˶ ÔNªæ¨?
î¦-ÚÛ vð§CÅ-Ú¥ô¢ ú£Ùú£– ÑÙç˶ Óö° Ñí£-óμ«-Þœ-ÚÛ- 39. ì-ô¢të¯ ñà¦îËÁ, #ð¼\ Ñë]u-÷«õ õ¤ÛuÙ ÔNªæ¨? ÏN Þœªô¢ªhÙàŸªÚÁÙè….. ë¶øŒ í£æ°Eo ë]Þœ_ô¢ šíåªd-ÚÛªE, î¦æ¨Ú¨ ú£ÙñÙ-CÅÙ-#ì
ô¢ÙÞ¥ ÑÙåªÙC? 40. ÓÙèÁ ú£ö°pÄûÂ í£±ô¢ª-Þœª-÷ªÙë]ª î¦è[åÙ ÷õx ÚÛL¸Þ ÍÙø‹õª ÷#a-ì-í£±pè[ª í£æ°Eo àŸ«ú£«h àŸë]-÷Ùè….-
16. ì-ë]ªõª ÷«ì÷ @N-ê¦-EÚ¨ Ô NëÅ]ÙÞ¥ Ñí£-óμ«-Þœ-í£- ë]ªù£pÄ-L-ê¦-ö˶N? H 4 ÷«ô¢ª\õ ví£øŒo-õÚÛª ÚÛFú£Ù 8 ð§ô³Ùåªx, 2 H àŸC-Nì êŸô¦yêŸ àŸ«è[-ÚÛªÙè¯ ô¦ú‡, êŸí£±p-õìª ú£J-C-
è[-ê¦ô³? ÷«ô¢ª\õ ví£øŒo-õÚÛª 4 ð§ô³Ùåªx, 1 ÷«ô¢ª\ ví£øŒo- ë]ªÌ-ÚÁÙè….-
H
·ôÙè[ª ÷«ô¢ª\õ ví£øŒoõª
17. ÞœÙ-Þ¥-ìC Ôó¶ª ô¦ÿZ§ö˺x ví£÷--ú£ªhÙC? õÚÛª ÖÚÛæ¨ öË¶ë¯ ·ôÙè[ª ð§ô³Ùåªx àŸë]-î¦L.- ì«êŸì í£K¤¥ sú‡.-ú‡.-Ï.-z Nëů-ìÙö˺ Ö¸Ú ví£øŒoìª
18. -ô ñâ°-ôÂö˺ NCÅÙ-#ì E›ù-ëůõª ÔN? 1. ò°ñôÂ, çËμô¦-ô³õ ÷ªëÅ]u ê¶è¯-õìª êμõí£Ùè… H 4 ÷«ô¢ª\õ ví£øŒoö˺x Ú•EoÙ-æ¨Ú¨ 4 öË¶ë¯ 5 ÓEo Nëů-õªÞ¥ Íô³û¦ Íè[-Þ•àŸªa.- Ú¥ñæ¨d ÖÚÛ
19. LÙÞœ N÷¤Û-êŸìª ô¢«í£±-÷«-í£-è¯-EÚ¨ ·ôÙè[ª ú£«àŸ-ìõª 2. ÷«-õ-óŸ«õª òÅ°ô¢êŸ QêÁ-ù£g-ú‡–-AE êŸë¯yô¦ òÅ°ô¢-êŸ- ð§ô³Ùç˶x ÑÙè•àŸªa.- ÍN àŸC-Nê¶ à¦õª.- ví£øŒo-ìª àŸC-î¶-å-í£±pè˶, ë¯Eo Ô NëÅ]ÙÞ¥ Íè…-Tû¦
Ï-÷yÙè….- ë¶øŒ ÷u÷-þ§-óŸ«Eo ÔN-ëÅ]ÙÞ¥ ví£òÅ°-NêŸÙ à¶ú£ªh- H ÏÚÛ\è[ Ï#aì ví£øŒoö˺x Ú•EoÙ-æ¨E Ïí£p-æ¨¸Ú àŸCN áî¦ñª ô¦óŸª-Þœ-L-¸Þö° êŸKpÄë]ª ð»Ùë¯L.-
20. E-î¦ú£ vð§ÙêŸÙ ÍÙç˶ ÔNªæ¨? û¦oóμ« N÷-JÙ-àŸÙè….- ÑÙæ°ô¢ª.- î¦æ¨E Nªì--ô³Ù# NªÞœê¦ ví£øŒo-õšíj H ð§ôÈ¢u í£±ú£h-ÚÛÙ-ö˺E í£æ¨d-ÚÛõª, vÞ¥íÆÃõª, ÷«uíÃ-õìª
21. E-î¦ú£ vð§Ùê¦õª ÓÙë]ªÚÛª ÷«ô¢-ê¦ô³? 3. ÞœÙÞ¥n-ú‡Ùë]« ìC îμªië¯-ìÙö˺ áì þ§Ùvë]êŸ ë]”ù‡d šíådÙè….- í£J-Q-LÙ-àŸÙè….- Ú¥F ñæ©d í£åd-ÚÛÙè…, î¦æ¨Ú¨ Óö°
22. í£Ù-àŸ-ë¯ô¢ í£æ©dÞ¥ í‡Lච÷ªï£„-ô¦-ù£Z-ö˺E >ö°x-ö˶N? ÓÚÛª\÷.- ÓÙë]ªÚÛª? H ví£A-ôÁW 1, 2, 4 ÷«ô¢ª\õ ví£øŒo-õìª OªÚÛª þ§ëÅ]u- áî¦-ñªõª ô¦óŸ«ö˺ Í÷-Þ¥-ï£°ì šíÙàŸª-ÚÁÙè….-
23. ô¦Ù-í£±-ô¢Ù-ö˺E ÷u÷-þ§-óŸª-ÚÛ«-M-õÚÛª ÚÛFú£ ÚÛ«L 4. Íõp Ñð§CÅ ÍÙç˶ ÔNªæ¨? Ñð§CÅ šíÙàŸ-è¯-EÚ¨ à¶í£- îμªi-ìEo àŸë]-÷Ùè….- H ÖÚÛ-þ§J àŸC-Nê¶ Ô ví£ø‹o Þœªô¢ªhÙè[ë]ª. ÷à¶a ÷ô¢ÚÛª
ÚÛÙç˶ êŸÚÛª\÷ ÚÛ«L ÓÙë]ªÚÛª õGÅ-ú£ªhÙC? æ°d-Lqì àŸô¢u-õìª ô¦óŸªÙè…. H òÅ¡«ÞÁüŒø‹ú£Y ð§ôȦuÙ-ø‹-õìª àŸC-î¶-å-í£±pè[ª òÅ°ô¢-êŸ- àŸë]-÷Ùè….
øŒEî¦ô¢Ù 3 ÷«Ja 2018 Ðû¦è[ª 11
In Bank exams one can always bank on questions given on
Coding and Decoding. But whereas from 2016 onwards,
particularly in SBI PO mains and in IBPS PO mains, new
REASONING models were being introduced every time. In the previous
article we dealt with the new models given in 2016, in this
2017 SBI & IBPS PO Mains article we are dealing with the new models that were given
Models in Coding & Decoding in 2017.

2017 SBI PO MAINS


Directions (1-5): Symbols represent time in the
clock as: (The first symbol represents hour
and second symbol represents minutes.)
At what time he may start?
γ represents either the hour or minute hand
of clock on 5.
© represents either the hour or minute hand 'GOOD PERSON' is coded as '4$67@3
of clock on 7. 5##3' Writer:
z represents either the hour or minute hand 1. What will be the code for 'ELABORATE' as G.Shashi Kumar
of clock on 2. per the given coding scheme? Subject Expert
β represents either the hour or minute hand 1) $!$1@6<8$ 2) ∗!∗1@6<8$
of clock on 10. 3) #!$7>5$ 4) $!%#23>
α represents either the hour or minute hand 5) ∗!∗1@5<7$ (2 + 6 + 7 + 6 + 4 + 8 + 2 + 6 + 8) is '49'.
of clock on 4.
Solution: The code for "WORK HARD IN SILENCE"
Example: Time 'αβ' shows that 4 hour 50 min-
The codes for the consonants is as follows: is '7%1$32$ %4 6<63 2@68' and the sum
utes. All the times are in A.M
1. A bus reaches the bus stop at '©z'. A person
5. The time taken to a person to reach home is Consonant B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z
started from his office to pickup his wife. At
1 hr 50 minutes. If he reached at '©γ'. At what
what time would he starts from office, if the Code 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
time he may start?
time taken to reach the bus stop is 'zα' min-
utes? 1) γ© 2) zβ 3) γβ The codes for the vowels is as follows:
4) αγ 5) None of these (7 + 1 + 3 + 2 + 4 + 6 + 6 + 3 + 2 + 6 + 8) is '48'.
1) β© 2) γ© 3) αβ Vowels: A E I O
Hence the difference is 49 − 48 = 1
4) both (1) and (2) 5) None of these Solution: Codes: < $ % @ Ans: Choice (4)
Solution: The time taken by the person to reach the home 3. Which of the following may represent the
is 1 hour 50 minutes. He reached home at '©γ' The given word satisfies conditions 1 and 3. code for "LIFE IS BEAUTIFUL" as per the
The bus reaches the bus stop at '©z' i.e.,
i.e, 7 : 25 AM. Hence he may start at 5 : 35 AM Hence the code for 'ELABORATE' is given coding scheme?
7 : 10 AM. The time taken to reach bus stop is i.e, 'γ©'.
'zα' i.e, 2 : 20 hrs. Hence the person has to start Ans: Choice (1) ∗!∗1@6<8$. 1) 2∗∗>8%5>1 @8 1%5$
before 2 : 20 hrs. Hence he has to start at 4 : 50 Ans: Choice (2) 2) 2%%<7%5<2 #8 1%4$
AM i.e, 'αβ '. 2017 IBPS PO MAINS 2. What will be the difference between the sum 3) 1∗∗>8%4>1 %8 1%4$
Ans: Choice (3) of all the digit codes of the statements 4) 1∗∗>8%4#1 ∗9 1&4$
Directions (6-10): This is again a new model
2. A person observes the clock in the mirror "WORK IS WORSHIP" and "WORK HARD 5) 1%4$ %8 1∗∗<8%4∗1
given for the first time. This is a combination
IN SILENCE"?
showing 'zβ'. What is the original time in the of old pattern and new pattern. Three ques- Solution:
clock? tions were given based on this and the marks 1) 3 2) 5 3) 6 4) 1 5) None
''1∗∗>8%4>1 %8 1%4$'' may represent
1) αβ 2) βz 3) zβ allotted to each question is 2 marks. Solution:
"LIFE IS BEAUTIFUL"
4) βγ 5) None of these Study the following coding scheme to answer The code for "WORK IS WORSHIP" is
Solution: the given question. "2@676%4 %8 2@68" and the sum Ans: Choice (3)
The clock in the mirror is showing 'zβ' i.e, In a certain code language the following
coding scheme is used All the alphabets of
2 : 50 AM. Hence the original time is 9 : 10 AM.
English alphabet series (except vowels) are
IBPS - 2017 PO MAINS used to get the code for Basic.
Ans: Choice (5) Ans: Choice (1)
coded by numbering them in ascending order In this question three statements followed
3. A person forgot a file and get into bus at 2. If in a certain code language, ‘Difficult roads
from 1 to 8 i.e. B is coded as 1, C is coded as 2 by some more statements in A, B, C, D and E
'γγ' and recognized the missed file after beautiful destinations’ is written as ‘yr hr wr
and so on up to K which is coded as 8. with their codes were given. To find out the
© mins of time and informed to his cousin to ir’, ‘Roads were not destinations’ is written
After K − L is again coded as 1, M is coded as answer we should check out each statement in
get back the file. If the time taken for his as ‘mr dr hr ir’ and ‘Reaching destinations
2 and so on. Thus, only numbers from 1 to 8 are A, B, C, D, E with the three statements given
cousin to reach the person is 15 mins. Then are goals’ is written as ‘vr ar hr sr’, then
used for coding. in the question. Only question was given and
what would be the time? which of the following statements is not
For e.g: The word 'PEOPLE' is coded as: that to for only one mark and it is definitely a
1) α© 2) γ© 3) βz time consuming one. This is how the chapter
required to find out the code for ‘Difficult’?
'4$@41$' (Note: All the codes are two letter codes
4) αβ 5) None of these once considered to be easily scoring has
Thus, for some alphabets symbol codes are only)
Solution: used while for others number codes are used as become very difficult as the new models were
(A) ‘reaching destination aimed first’ is writ-
per some logic in the coding scheme. being introduced and at the same time the
The person gets into the bus at 'γγ' i.e. 5 : 25 ten as ‘hr or sr kr’
The following conditions are also to be length and variation in asking the questions.
AM. He recognized that he forgot a file after '©' (B) ‘beautiful goals were great’ is written as
i.e, 35 minutes and informed his cousin. It takes applied for coding: For example:
‘ar yr tm dr’
15 minutes for his cousin to reach the H If a word begins and also end with a vowel, 1. If in a certain code language, 'Basic ques-
(C) ‘difficult which are beautiful’ is written as
person. Hence overall it takes 50 minutes of then the second letter of the word is to be tions are solved' is written as 'sa kc bk de',
‘yr vr cr wr’
time to get the file. Hence he gets back his file coded as '!'. 'Almost questions available solved' is writ-
ten as 'dp fc bk sa', and 'Basic are solved (D) ‘they choose difficult pattern’ is written
at 6 : 15 AM. H If the word begins with a vowel but ends with as ‘ss hh om wr’
reasoning', is written as 'kc de bk ha', then
Ans: Choice (5) a consonant, then the codes of all the conso- 1) Either (B) or (D) 2) Both (A) and (C)
which of the following statements is required
4. A bus is scheduled to depart at 'γα', due to nants are be changed to the next digit of 3) Only (B) 4) Only (D)
in order to find the code for 'Basic'? (Note:
some technical problems it started late, and higher value. 5) Only C
All the codes are two letter codes only)
reached the destination by 'β©', which is 25 H If the word has more than 3 vowels, then the Solution:
A. 'what are basic manners' is written as 'ep
minutes late, then what is the correct time to first two vowels are to be coded as ∗.
de kp kc' From the above given information code for
reach the destination? H If two same vowels or consonants follow one B. 'reasoning data solved first' is written as ‘Difficult’ is ‘yr/wr’, if we compare this with the
1) ©© 2) β© 3) βμ another in a word then both are to be coded 'bz ga bk jp' information in (A) we cannot determine the
4) zβ 5) None of these as '#'. code for ‘Difficult’, in the same way if we com-
C. 'basic work are hard' is written as 'kc yu
Solution: Please Note: de mn' pare with information in (C) then also we can-
1. The coding of the words is done from left to D. 'books are best friends' is written as 'ka not determine the code for ‘Difficult’. But if we
The bus is scheduled to depart at 'γα' i.e,
right. de op la' compare the above information with the infor-
5 : 20 AM but it departed late and reached the
2. When codes are placed in a sentence, they mation in (B) we get the code for ‘beautiful’ as
destination at 'β©' i.e, 10 : 35 AM but it is late by E. 'basic question is good' is written as 'kc
are placed from right to left i.e. the code for ‘yr’ hence we can determine the code for
25 minutes. Hence the correct time to reach the sa na qp'
the last word is placed at the first position; the ‘Difficult’ as ‘wr’. In the same way if we com-
destination is 10 : 10 AM i.e, 'ββ'. 1) Either D or E 2) Both A and E
code for the second last word is placed at the pare the above information with the informa-
Ans: Choice (3) 3) Only D 4) Only C tion in (D) we get the code for ‘Difficult’ as ‘wr’.
second position and so on.
5) Either A or B Both (B) and (D) are required to determine the
3. If two coding conditions are applicable then
Solution: code for ‘Difficult’. Hence both (A) and (C) are
Send your feedback to both the conditions must be applied. As per
From the given information code for Basic not required to find the code for ‘Difficult’.
the above coding scheme:
pratibhadesk@eenadu.net 'GOD IS GREAT' is coded as '56$<8 %8 5@3'
/ are is 'de / sa'. Hence either D or E can be Choice (2)
A¯]l…™èlç³#Æý‡… l Ô¶æ°ÐéÆý‡… l
Ð]l*Ça l 3

Sakshi Vidya Online Edition www.sakshieducation.com/Vidya.aspx


Portal Updates:
w w w. s a k s h i e d u c a t i o n . c o m

� l 2PG
TS ECET-2018 Notification Released
TS TRANSCO 2018 Assistant Engineer Electrical Online Tests
0 of Planning and Architecture
& PhD Programs at School 1 8
ѧýlÅ
{Ô¶æ§é®Ð鯌æ Ë¿¶æ™ól gêq¯]l…
Send your Feedback to v
13
sñ毌æ¢M>Ï‹Ü ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü õ³ç³ÆŠæ-II Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³ÆŠæ
MýS*¯ésìæ VýS$Æý‡$-§ólÐé çÜ$Æó‡‹Ù Ñ$ÍĶæ$¯Œæ ´û…yýlÏÌZ
iv) G¯Œl ¯]l…¨ AhMìSÐól d) O¯ðliÇĶæ* Ķæ¬Ð]l Aº$ªÌŒæ ¯éfÆŠæ B™éÃçßæ$† §ýlâêÌS¯]l$ HÆ>µr$
E§ýlÅÐ]l$… ^ólÔ>yýl$
´ëuý‡Åç³#çÜ¢MýS Æý‡^èlƇ¬™èl, çÜ*PÌŒæ AíÜòÜt…sŒæ, A) i-a, ii-b, iii-c, iv-d iii) ¯éfÆŠæ.. {¼r¯Œl, {¸ë¯ŒæÞÌSOò³ §ýl*MýS$yýl$
hÌêÏ ç³Ç-çÙ™Œl E¯]l²-™èl -´ë-uý‡-Ô>Ë, B) i-d, ii-c, iii-b, iv-a Ñ«§é¯éÌS¯]l$ A¯]l$çÜÇ…^éyýl$
FÆý‡…§ýl*Æý‡$, _™èl*¢Æý‡$ hÌêÏ. C) i-a, ii-b, iii-c, iv-d iv) AÝëÓ¯Œl yéÅÐŒl$ °Æ>Ã×ê°MìS Dhç³#t¯]lMýS$ ^ólçÜ$¢¯]l²
çÜÐ]l$Ķæ$…: 2 VýS…. 45 °. VýSÇçÙt Ð]l*Æý‡$PË$: 40 D) i-b, ii-a, iii-d, iv-c çÜàĶæ*°² AÐðl$ÇM> Eç³çÜ…çßæÇ…^èl$MýS$…¨
17. Ððl¬MýSP˯]l$ ^èl…õ³ ÑçÙ Æý‡ÝëĶæ$¯]l… H¨? A) i, ii B) ii, ii
´ëÆŠæt&G 1880-&1914 Ð]l$«§ýlÅ {糫§é¯]l Ô¶æMýS$¢OÌñæ¯]l fÆý‡Ã±, B{íÜtĶæ*&çßæ…VóSÈ, A) Hgñæ…sŒæ BÆð‡…gŒæ B) Hgñæ…sŒæ Æð‡yŠæ C) iii, iv D) Oò³Ð]l±²
òÜMýSÛ¯Œl & I {¼r¯Œæ, Æý‡ÚëÅ, CrÎ, {¸ë¯ŒæÞË OòÜ°MýS QÆý‡$a C) Hgñæ…sŒæ GÌZÏ D) Hgñæ…sŒæ º*Ï 27. ¯éÅĶæ$õÜÐ]lÌS {´ë«¨M>Æý‡ çÜ…çܦ §éÓÆ> {ç³Äñæ*f¯]l…
MìS…¨ ¯éË$VýS$ {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ JMýSsìæ Ìôæ§é Æð‡…yýl$ ÐéM>ÅÌZÏ 18. MìS…¨ çÜ…çœ$r¯]lÌS¯]l$ M>ÌS{MýSÐ]l*¯]l$ÝëÆý‡…ÌZ AÐ]l$Æý‡a…yìl. ´÷…§ýlÌôæ° ÐéÆð‡Ð]lÆý‡$?
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. 4 × 1 = 4 Ð]l*Æý‡$PË$ i) 1914ÌZ BĶ欫§ýl ´ùsîæ G…§ýl$MýS$ GMýS$PÐ]lV> E…¨? i) ¿êÆý‡™èl gê¡Ä¶æ$ M>…{VðS‹Ü Ð]lÆý‡$çÜ çÜ™éÅ{VýSàÌS¯]l$ A) §øí³yîlMìS VýS$OÆð‡¯]lÐéÆý‡$ Ìôæ§é À„>r¯]l ^ólõÜÐéÆý‡$
1. ÌZMŠS A§éÌS™Œæ Ð]lÌSÏ {ç³Äñæ*f¯éË$ HÑ$sìæ? ii) {O™ðl´ë„ìSMýS çÜ…«¨ÌZ° Æ>gêÅË$ HÑ? °Æý‡Óíßæ…_…¨ B) Ð]l$íßæâýæË$, í³ÌSÏË$
2. "Ķ欧é®ÌS °ÐéÆý‡×æ'Oò³ Æð‡…yýl$ °¯é§éË$ Æ>Ķæ$…yìl. iii) 1914ÌZ {ç³ç³…^èl…ÌZ fÇW¯]l {糫§é¯]l ii) ¿êÆý‡™èl {糿¶æ$™èlÓ… Æ>f¿ýæÆý‡×êÌS¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólíÜ…¨ C) ´ëÇ{Ô>Ñ$MýS M>ÇÃMýS$Ë$
3. 73Ð]l, 74Ð]l Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æË$ H… Üç …çœ$r¯]l H¨? iii) Ð]l$à™éÃV>…«© MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l*°² D) Æý‡*.ÌS„ýSMýS$ Oò³V> B§éĶæ$… MýSÍW E¯]l²ÐéÆý‡$
™ðlÍĶæ$gôæçÜ$¢¯é²Æ‡$$? iv) 1880-1914 ÌS Ð]l$«§ýlŠĶæÊÆý‡‹³ §ólÔ>ÌS OòÜ°MýS {´ëÆý‡…À…^éÆý‡$ 28. MìS…¨ ÐésìæÌZ {X¯Œlï³‹Ü E§ýlÅÐ]l*°MìS çÜ…º…«¨…^èl°¨
4. MìS…§ýl C_a¯]l ÐéM>Å°² çÜÇ^ólíÜ Æ>Ķæ$…yìl. QÆý‡$a G…™èl Ô>™èl… ò³ÇW…¨? A) i, ii, iii B) ii, iii, i H¨?
"Æ>gêÅ…VýS… 1949 f¯]lÐ]lÇ 26¯]l AÐ]l$ÌZÏMìS Ð]l_a…¨. (Ìôæ§é) C) i, iii, ii D) ii, i, iii A) 1971ÌZ AÌêÝëP çÜÒ$ç³…ÌZ çÜÐ]l¬{§ýl VýSÆý‡Â…ÌZ
¯]lÐ]l…ºÆý‡$ 26, 1950¯]l Æ>gêÅ…VýS ç³ÇçÙ™èl$¢ §éÓÆ> MìS…§ýl C_a¯]l {V>‹œ¯]l$ ç³ÇÖÍ…_, {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ 19. MìS…¨ ÐésìæÌZ çÜOÆð‡¯]l ÐéM>Å°² VýS$Ç¢…^èl…yìl. AÐðl$ÇM> °Æý‡Óíßæ…^èl™èlËò³sìæt¯]l A×êÓĶ欫§ýl ç³È-
BÐðl*§ýl… ´÷…¨…¨.' fÐéº$Ë$ Æ>Ķæ$…yìl. i) ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ…ÌZ HMýS ´ûÆý‡çÜ™èlÓ… Ð]l*{™èlÐól$ E…¨ „ýSÌS¯]l$ Ð]lņÆó‡MìSçÜ*¢ {X¯Œlï³‹Ü E§ýlÅÐ]l$… Ððl¬§ýlOÌñæ…¨
òÜMýSÛ¯Œl & II ii) AÐðl$ÇM>ÌZ çÜÓ™èl…{™èl {糆糆¢ E¯]l² MóS…{§ýl B) {ç³çÜ$¢™èl… {X¯Œlï³‹Ü E§ýlÅÐ]l$ çÜ…çܦ 40 §ólÔ>ÌZÏ
MìS…¨ I§ýl$ {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. ¯éÅĶæ$Ð]lÅÐ]lçܦ, Æ>çÙ‰ ¯éÅĶæ$ Ð]lÅÐ]lçܦË$ ÐólÆó‡ÓÆý‡$V> ÑçÜÇ¢ …_ E…¨
5 × 2 = 10 Ð]l*Æý‡$PË$ E¯é²Æ‡¬ C) {X¯Œlï³‹Ü E§ýlÅÐ]l$ çÜ…çܦ Ð]l¬QÅ M>Æ>ÅÌSĶæ$…
5. "BǦMýS Ð]l$à Ð]l*…§ýlÅ…' A…sôæ HÑ$sìæ? ÑÐ]lÇ…^èl…yìl. A) i Ð]l*{™èlÐól$ çÜOÆð‡…¨ B) ii Ð]l*{™èlÐól$ çÜOÆð‡…¨ AÐŒl$çÜtÆŠææ yé… (àÌS…yŠæ)ÌZ E…¨.
6. HMýS MóS…{§ýl, çÜÐ]l*QÅ {糿¶æ$™éÓÌS ÌS„ýS×êÌS¯]l$ C) Æð‡…yýl* Ü ç ÇM>Ð]l# D) Æð‡…yýl* çÜOÆð‡¯]lÐól D) D E§ýlÅÐ]l$… A¯ólMýS §ólÔ>ÌZÏ »êÌSÅ ÑÐéàÌS
Æ>Ķæ$…yìl. 20. ÝëÓ™èl…{™èlÅ… ™èlÆ>Ó™èl, H çÜÓ§ólÖ çÜ…Ý릯éË ´ëËMýS$Ë$ °õÙ«§ýl…Oò³ {ç³^éÆý‡… ^ólÝù¢…¨
7. 1947 BVýSçÜ$t, ¿êÆý‡™èl§ólÔèæ Ñ¿ýæf¯]l M>ÌS… ¯ésìæ ¿êÆý‡™ŒæÌZ Ñίé°MìS Ððl¬§ýlr °Æ>MýSÇ…^éÆý‡$. 29. MìS…¨ ÐésìæÌZ ´ûÆý‡ çßæMýS$PÌS E§ýlÅÐ]l*ÌS {糫§é¯]l E§ólªÔèæ…
ç³Çíܦ™èl$ÌS¯]l$ ÑÐ]lÇ…^èl…yìl. 1950 f¯]lÐ]lÇ 26¯]l Æ>gêÅ…VýS… AÐ]l$ÌZÏMìS Ð]l_a¯]l ¯ésìæ ¯]l$…_ 2012 i) Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šæ ii) k¯éVýSÉŠæ M>°¨ H¨?
8. gê¡Ä¶æ$ çÜOÐðl$MýSÅ™èl, çÜÐ]l${VýS™èlÌS¯]l$ {´ù™èlÞíßæ…^èlyýl…ÌZ Ð]lÆý‡MýS$ §é§éç³# 99 çÜÐ]lÆý‡×æË$ ^ólÔ>Æý‡$ iii) MýSÖÃÆŠæ iv) »ê…»ôæ A) MýS$ÌS, Ð]l$™éÌS ÑÐ]l„ýS™èlMýS$ Ð]lņÆó‡MýS…
gê¡Ä¶æ$ ¿êÚë Ñ«§é¯]l… GÌê çÜàĶæ$ç³yýl$™èl$…¨? A) i, ii B) i, iii B) çÜÐ]l*¯]l çßæMýS$PË$
9. ç³sìætMýSÌZ° çÜÐ]l*^éÆ>°² ^èl¨Ñ MìS…¨ {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ i) H M>ÌS…ÌZ GMýS$PÐ]l çÜÐ]lÆý‡×æË$ fÇV>Ƈ$$? C) i, ii, iii D) Oò³Ð]l±² C) ¿êÐ]lÐ]lÅMîS¢MýSÆý‡×æ õÜÓ^èle D) çÜ$íܦÆ>ÀÐ]l–¨®
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. ii) Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ A…sôæ HÑ$sìæ? 21. ¿êÆý‡™èl Æ>gêÅ…VýS…Oò³ çÜ${ï³…MøÆý‡$t C_a¯]l {糫§é¯]l 30. A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ¯éÅĶæ$Ý릯]l… H ¯]lVýSÆý‡…ÌZ E…¨?
i) Ð]lÊyýl$ çÜ…MîSÆý‡~ {糿¶æ$™éÓÌZϯ]l* ¿êVýSÝëÓÑ$V> iii) 2000 çÜ…Ð]l™èlÞÆý‡… Ð]lÆý‡MýS$ G°² çÜÐ]lÆý‡×æË$ {糫§é¯]lOÐðl$…¨V> VýS$Ç¢…ç³# ´÷…¨¯]l MóSçÜ$ H¨? A) §ýl õßæVŠæ B) ¯]l*ÅĶæ*ÆŠ‡P
Mö¯]lÝëW¯]l ´ëÈt H¨? fÇV>Ƈ$$? A) ^èl…{§ýlÔóæQÆŠæ MóSçÜ$ C) gñæ±Ðé D) ´ëÇ‹Ü
ii) ™èl–×æÐ]lÊÌŒæ M>…{VðS‹Ü ´ëÈt H Æ>Ú‰ë°MìS ^ðl…¨…¨? iv) Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ AÐ]lçÜÆý‡… HÑ$sìæ? B) çÜ$¿ê‹Ù ^èl…{§ýl»Z‹Ü MóSçÜ$ 31. çÜ*Ķæ$gŒæ M>Ë$Ð]l¯]l$ gê†MìS A…MìS™èl… ^ólíÜ…§ðlÐ]lÆý‡$?
13. C_a¯]l {ç³ç³…^èl ç³r…ÌZ MìS…¨ Ðésìæ° VýS$Ç¢…^èl…yìl. C) MóSÔèæÐé¯]l…§ýl ¿êÆý‡¡ MóSçÜ$ D) H©M>§ýl$ A) sìæsZ B) Ķæ*çÜÆŠæ
4×1=4 Ð]l*Æý‡$PË$ 22. Æ>çى糆 ´ëÌS¯]l VýS$Ç…_ ÑÐ]lÇ…^ól BÇtMýSÌŒæ H¨? C) çܧ骅 çßæ$õÜÞ¯Œl D) ¯éfÆŠæ
Group - A A) 356 B) 366 32. {ç³^èle¯]l² Ķ欧ýl®… HÄôæ$ §ólÔ>ÌS Ð]l$«§ýlÅ {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$…¨?
i) A×æ$»ê…º$^ól {糿êÑ™èlOÐðl$¯]l §ólÔèæ… C) 376 D) 386 A) AÐðl$ÇM> & Æý‡ÚëÅ B) ¿êÆý‡™Œæ & ´ëMìSÝ뢯Œl
ii) C…VýSÏ…yŠæ Æ>f«§é° 23. HDI A…sôæ: C) CÆ>¯Œl & CÆ>MŠS D) ^O lð ¯é & f´ë¯Œl
iii) "¯ésZ'¯]l$ HÆ>µr$ ^ólíܯ]l §ólÔèæ… A) Human Development Index 33. "Ý뫨…^èl$ Ìôæ§é Ð]l$Æý‡×ìæ…^èl$' A¯ól °¯é§ýl…™ø
iv) çßZ_Ñ$¯ŒlMýS$ çÜ…º…«¨…_¯]l §ólÔèæ… B) Health Development of India çÜ…º…«§ýl… E¯]l² E§ýlÅÐ]l$… H¨?
(Ìôæ§é) C) Human Development Institute A) 1905 & Ð]l…§ólÐ]l*™èlÆý‡ E§ýlÅÐ]l$…
Group - B D) None B) 1942 & MìSÓsŒæ C…yìlĶæ* E§ýlÅÐ]l$…
i) ¯O lð iÇĶæ* ii) ^O lð ¯é iii) §ýl„ìS×ê{íœM> 24. ™èlÑ$âýæ¯éyýl$ Æ>çÙ‰…ÌZ íßæ…© Ð]lņÆó‡MýS B…§øâýæ¯]l¯]l$ C) 1920 & çÜàĶæ$ °Æ>MýSÆý‡×Z§ýlÅÐ]l$…
iv) Ð]l$«§ýlŧýlÆ> çÜÐ]l¬{§ýl… {´ëÆý‡…À…_¯]l ´ëÈt H¨? D) 1930 & Eç³#µ çÜ™éÅ{VýSçßæ…
A) ÝùçÙÍçÜ$t ´ëÈt
òÜMýSÛ¯Œl & III ´ëÆŠæt&¼ B) f¯]lçÜ…‹œ$ KEY
MìS…¨ ¯éË$VýS$ {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ fÐéº$Ë$ Æ>Ķæ$…yìl. òÜMýSÛ¯Œl & IV C) {§ýlÑyýl Ð]l¬¯ól²{r MýSfVýS… 14) D 15) B 16) A 17) A 18) C
4 × 4 = 16 Ð]l*Æý‡$PË$ 20× ½ = 10 Ð]l*Æý‡$PË$ D) BÌŒæ C…yìlĶæ* {§ýlÑyýl Ð]l¬¯ól²{r MýSfVýS… 19) D 20) C 21) C 22) A 23) A
10. ^èlÇ{™èlM>Æý‡$yýl$ GÇMŠS ໌æÞ »êÐŒl$ 20Ð]l Ôèæ™é»êª°² 14. IMýSÅÆ>fÅ çÜÑ$† çÜ…çܦ BÔèæĶæ*Ë$ HÑ? 25. 42Ð]l Æ>gêÅ…VýS çÜÐ]lÆý‡×æ {糫§é¯]l ÌS„ýSÅ… HÑ$sìæ? 24) C 25) D 26) D 27) D 28) D
"¡{Ð]l çÜ…^èlÌS¯éÌS Ķæ¬VýS…'V> õ³ÆöP¯é²Æý‡$. D i) Ô>…†° M>´ëyýlr… i) G°²MýSÌS ÑÐé§éÌS ¯]l$…_ MøÆý‡$tÌS¯]l$ 29) D 30) A 31) D 32) A 33) B
{ç³MýSr¯]lOò³ Ò$ ÐéÅRêů鰲 ™ðlÍĶæ$gôæĶæ$…yìl. ii) Ð]l*¯]lÐ]l çßæMýS$PÌS¯]l$ ç³ÇÆý‡„ìS…^èlyýl… Ñ$¯]làƇ$$…^èlyýl…
(Ìôæ§é) iii) A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$ ^èlsêtÌS¯]l$ VúÆý‡Ñ…^èlyýl… ii) MóS…{§ýl {糿¶æ$™éÓ°² ºÌZõ³™èl…
"A™èlÅÐ]lçÜÆý‡ ç³Çíܦ† ¿êÆý‡™èl {ç³gêÝëÓÐ]l*Å°² Ððl¯]lMìSP iv) ÝëÐ]l*hMýS ç³#ÆøVýS†° {´ù™èlÞíßæ…^èlyýl… ^ólĶæ$yýl…
¡çÜ$MðSãÏ…¨.' GÌê? Ò$ Ý÷…™èl Ð]l*rÌZÏ A) i, ii, iii B) ii, iii, iv iii) ´ëÆý‡ÏÐðl$…r$MýS$ ÌZºyìl ¯éÅĶæ$-
ÐéÅRêÅ°…^èl…yìl. C) ii, iii D) Oò³Ð]l±² Ð]lÅÐ]lçܦ ç³°^ólĶæ$yýl…
11. çÜÐ]l*¯]l™èlÓ…, ¯éÅĶæ$… A¯ól ¿êÐ]l¯]lÌZÏ ¿êÆý‡™èl 15. MìS…¨ ÐéÇÌZ fÆý‡Ã±ÌZ ¯éh ´ëÈt ¯ól™èl GÐ]lÆý‡$? A. i, ii B) ii, iii
Æ>gêÅ…VýS… §ól°MìS GMýS$PÐ]l {´ë«§é¯éÅ°² C_a…¨? A) ÝëtͯŒl B) íßærÏÆŠæ C) i, iii D) i, ii, iii
E§éçßæÆý‡×æ™ø ÑÐ]lÇ…^èl…yìl. C) ç³#†¯Œl D) M>ÆŠ‡Ï Ð]l*ÆŠæPÞ 26. MìS…¨ ÐésìæÌZ ´ëÌSïÜ¢¯é çÜÐ]l$çÜÅMýS$
(Ìôæ§é) 16. f™èlç³Æý‡^èl…yìl. çÜ…º…«¨…_ çÜOÆð‡¯]lÑ HÑ?
¿Z´ëÌŒæ V>Å‹Ü Ñç³™èl$¢ VýS$Ç…_, §é° ™èlÆ>Ó™èl fÇW¯]l i) _Ķæ*…VŠæ a) ¯éË$VýS$ {Ð]l™éË$ i) AÆý‡º$¾ÌS¯]l$ HMýS… ^ólĶæ$yé°MìS
ç³Ç×êÐ]l*Ë$ Æ>Ķæ$…yìl. ii) Ìñæ°¯Œl b) MöÑ$Ã…rÆŠ‡² Dhç³#t A«§ýlÅ„ýS$yýl$ ¯éfÆŠæ
12. {V>‹œ¯]l$ ç³ÇÖÍ…_, MìS…§ýl C_a¯]l {ç³Ôèæ²ÌSMýS$ iii) Ð]l*Ðø gñæyé…VŠæ c) OÆð‡™èl$ çÜ…çœ*Ë$ {ç³Ä¶æ$†²…^éyýl$
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. (ÝùÑĶæ$sŒæ) ii) C{gêÄñæ$ÌŒ Oò³ §éyìl ^ólĶæ$yé°MìS
14 ѧýlÅ A¯]l…™èlç³#Æý‡… l Ô¶æ°ÐéÆý‡… l
Ð]l*Ça l 3 l 2018

Junior Inter Commerce Model Papers


Debit Balances Amount Credit Balances Amount SECTION – F
COMMERCE, Paper-I yðl¼sŒæ °ËÓË$ Ððl¬™èl¢…(’) {MðSyìlsŒæ °ËÓË$ Ððl¬™èl¢…(’) VI. Answer Any Two of the following questions. 2 × 5 = 10 M
(English Version) Purchases Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï 76,000 Sales AÐ]l$ÃM>Ë$ 1,45000 MìS…¨ ÐésìæÌZ HOÐðl¯é Æð‡…yýl$ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl.
Time: 3 Hours Max. Marks: 100 21. Explain different types of accounts along with their debit
Sales Returns 3,200 Purchases Returns 2,500
PART-I (Marks-50) and credit principles.
AÐ]l$ÃM>Ë Ðéç³çÜ$Ë$ Mö¯]l$VøË$ Ðéç³çÜ$Ë$ ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë Rê™é˯]l$ Ðésìæ yðl¼sŒæ, {MðSyìlsŒæ çÜ*{™éË™ø ÑÐ]lÇ…^èl…yìl.
Wages Ðól™èl¯éË$ 5,300 Creditors Æý‡$×æ§é™èlË$ 62,000
22. Prepare Venkat's account from the following.
SECTION - A Salaries i™éË$ 24,500 Bank overdraft 13,000
MìS…¨ ÑÐ]lÆ>Ë™ø Ððl…MýSsŒæ Rê™é¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$…yìl.
I. Answer Any Two of the following questions in not exceeding »êÅ…MýS$ Aç³#µ 2016 Mar.1 Goods purchased from Venkat ’ 19,000
40 lines each. 2 × 10 = 20 M Insurance ½Ð]l* 4,500 Bills payable 40,000 Ððl…MýSsŒæ ¯]l$…_ Mö¯]l$VøË$ ^ólíܯ]l çÜÆý‡$MýS$
MìS…¨ ÐésìæÌZ HOÐðl¯é Æð‡…yýl$ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ 40 ç³…MýS$¢ËMýS$ Ñ$…^èlMýS$…yé ^ðlÍÏ…ç³# ¼Ë$ÏË$ 6 Cash paid to Venkat Ððl…MýSsŒæMýS$ ^ðlÍÏ…_¯]l ¯]lVýS§ýl$ ’ 2,500
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. Plant Machenary Ķæ$…{™éË$ 80,000 Capital Ð]lÊË«§ýl¯]l… 1,20,000 10 Goods returned to Venkat ’ 750
1. Define sole proprietorship and explain its merits and Furniture çœÈ²^èlÆŠæ 45,000 Ððl…MýSsŒæMýS$ Ðéç³çÜ$ ^ólíܯ]l çÜÆý‡$MýS$
demerits. Cash at Bank »êÅ…MýS$ÌZ ¯]lVýS§ýl$ 31,300 14 Sold Goods to Venkat Ððl…MýSsŒæMýS$ AÑ$ï]l çÜÆý‡$MýS$ ’ 13,000
Ý÷…™èl ÐéÅ´ëÆý‡ çÜ…çܦ¯]l$ °Æý‡Ó_…_, §é° Ì꿶æ¯]lÚët˯]l$ ^èlÇa…^èl…yìl. Opening Stock {´ëÆý‡…¿¶æ çÜÆý‡MýS$ 22,000 20 Received Cheque form Venkat ’ 9,000
2. Distinguish between a private company and public company. Bills Receivable 29,000 Ððl…MýSsŒæ ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l ^ðlMýS$P
{Oò³Ðólr$ MýS…ò³±, ç³¼ÏMŠæ MýS…ò³±Ë Ð]l$«§ýlÅ ™ólyé˯]l$ ™ðlËç³…yìl. Ð]lçÜ*Ë$ ¼Ë$ÏË$ 28 Purchased goods form Vijay ’ 5,000
3. What is Business finance? Explain its need and significance Debtors Æý‡$×æ{VýSçÜ$¢Ë$ 50,000 ÑfÄŒæ$ ¯]l$…_ Mö¯]l² çÜÆý‡$MýS$
in the Business organisation. Audit Fee ByìlsŒæ ïœk 1,500 23. Record the following in Proper Subsidiary books.
ÐéÅ´ëÆý‡ Ñ™èl¢… A…sôæ HÑ$sìæ? JMýS ÐéÅ´ëÆý‡ çÜ…çܦÌZ §é° BÐ]lÔ¶æÅMýS™èl, Carriage inwards 1,800 MìS…¨ Ðésìæ° çÜOÆð‡¯]l çÜàĶæ$ _sêtÌZÏ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólĶæ$…yìl.
{´ëÐ]l¬RêÅ°² ÑÐ]lÇ…^èl…yìl. Mö¯]l$VøË$ Æý‡Ðé×ê 2016 Jan 1 Sold goods to Sonia Ýù°Ä¶æ*MýS$ AÑ$ï]l çÜÆý‡$MýS$ ’ 5,500
Carriage outwards 2,800 5 Goods sold on credit to Madhuri ’ 5,000
SECTION - B Ð]l*«§ýl$ÇMìS AÆý‡$Ð]l#Oò³ AÑ$ï]l çÜÆý‡MýS$
AÐ]l$ÃM>Ë Æý‡Ðé×ê
II. Answer Any Four of the following questions in not Office expenses 5,600 8 Goods returned by Sonia Ýù°Ä¶æ* Ðéç³çÜ$ ^ólíܯ]l çÜÆý‡MýS$ ’ 200
exceeding 20 lines each. BïœçÜ$ QÆý‡$aË$ 10 Goods sold to Mamatha Ð]l$Ð]l$™èlMýS$ AÑ$ï]l çÜÆý‡MýS$ ’ 2,500
4 × 5 = 20 M 3,82,500 3,82,500 15 Returned goods by Madhuri ’ 150
MìS…¨ ÐésìæÌZ HOÐðl¯é ¯éË$VýS$ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ 20 ç³…MýS$¢ËMýS$ Ñ$…^èlMýS$…yé Adjustments çÜÆý‡$ª»êr$Ï Ð]l*«§ýl$Ç ^ólíܯ]l çÜÆý‡MýS$ Ðéç³çÜ$Ë$
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. 1. Closing stock Ð]l¬W…ç³# çÜÆý‡$MýS$ ’ 34,500 15 Cash sales to Jyothi gZņMìS ¯]lVýS§ýl$ AÐ]l$ÃM>Ë$ ’ 2400
4. Explain any five Characteristics of business. 2. Outstanding salaries ^ðlÍÏ…^éÍÞ¯]l i™éË$ ’ 5,500 24. Explain various types of errors. ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë ™èlç³#µË¯]l$ ÑÐ]lÇ…^èl…yìl.
HOÐðl¯é AƇ¬§ýl$ ÐéÅ´ëÆý‡ Ë„ýS×ê˯]l$ ÑÐ]lÇ…^èl…yìl. 3. Depreciation on Plant & Machinery
SECTION – G
5. Discuss different types of partners. ´ëÏ…r$, Ķæ$…{™éËOò³ ™èlÆý‡$VýS$§ýlË 5%
ÑÑ«§ýl Æý‡M>Ë ¿êVýSçÜ$¢Ë VýS$Ç…_ ^èlÇa…^èl…yìl. 4. Prepaid insurance Ð]l¬…§ýl$V> ^ðlÍÏ…_¯]l ½Ð]l* ’ 1,500 VII. Answer Any Five of the following questions. 5 × 2 =10 M
6. What are the sources of short term finance? 5. Reserve for Bad debts Æ>° »êMîSË °«¨ 5% MìS…¨ ÐésìæÌZ HOÐðl¯é AƇ¬§ýl$ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl.
çÜÓ˵M>ÍMýS Ñ™èl¢ Ð]l¯]lÆý‡$Ë$ HÑ? 25. What is book keeping? º$MŠæ MîSí³…VŠæ A…sôæ HÑ$sìæ?
7. Differentiate between a Share and a Debenture. SECTION – E 26. Business entity concept. ÐéÅ´ëÆý‡ Aíܦ™èlÓ ¿êÐ]l¯]l
ÐésêËMýS$, yìl»ñæ…^èlÆý‡ÏMýS$ Ð]l$«§ýlÅ ™ólyé˯]l$ ™ðlËç³…yìl. V. Answer Any One of the following questions. 1 × 10 = 10 M 27. Contra Entry G§ýl$Æý‡$ 糧ýl$ª
8. Define manufacturing enterprises as per MSMEs Act 2006? MìS…¨ ÐésìæÌZ HO§ðl¯é JMýS {ç³Ô¶æ²MýS$ çÜÐ]l*«§é¯]l… Æ>Ķæ$…yìl. 28. Suspense account. A¯éÐ]l$™èl$ Rê™é
MSMEË ^èlrt… 2006 {ç³M>Æý‡… E™èlµ†¢ çÜ…çܦ˯]l$ °Æý‡Ó_…^èl…yìl. 19. Prepare three column cash book from the following. 29. What is Capital? Ð]lÊË«§ýl¯]l… A…sôæ HÑ$sìæ?
9. Mention the features of MNCs. MìS…§ýl C_a¯]l ÑÐ]lÆ>Ë ¯]l$…_ Ð]lÊyýl$ Ð]lÆý‡çÜË ¯]lVýS§ýl$ _sêt¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$…yìl. 30. Journalise the following transactions.
ºçßæ$â¶ægê† çÜ…çÜ¦Ë Ë„ýS×ê˯]l$ õ³ÆöP¯]l…yìl. 2015 Dec 1 Cash in hand ^ól†ÌZ ¯]lVýS§ýl$ ’ 12,000 MìS…¨ Ð]lÅÐ]làÆ>ËMýS$ _sêt糧ýl$ªË$ Æ>Ķæ$…yìl.
Cash at bank »êÅ…MýS$ÌZ ¯]lVýS§ýl$ ’ 18,000 2017 Jan 1 Started business with cash ’ 50,000
SECTION - C
3 Cash sales ¯]lVýS§ýl$ AÐ]l$ÃM>Ë$ ’ 6,000 ¯]lVýS§ýl$™ø ÐéÅ´ëÆý‡… {´ëÆý‡…¿¶æ…
III. Answer Any Five of the following questions in not 8 Received cash from Vinoda ’ 5,800 2 Sold goods for cash ¯]lVýS§ýl$MýS$ AÑ$ï]l çÜÆý‡$MýS$ ’ 9,000
exceeding 5 lines each. 5 × 2 =10 M ѯø§ýl ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l ¯]lVýS§ýl$ 3 Paid wages ^ðlÍÏ…_¯]l Ðól™èl¯éË$ ’ 3,500
MìS…¨ ÐésìæÌZ HOÐðl¯é AƇ¬§ýl$ {ç³Ô¶æ²ËMýS$ AƇ¬§ýl$ ç³…MýS$¢ËMýS$ Ñ$…^èlMýS$…yé Discount allowed C_a¯]l yìlÝûP…sŒæ ’ 200 15 Received commission Ð]l_a¯]l MýSÒ$çÙ¯Œæ ’2,000
çÜÐ]l*«§é¯éË$ Æ>Ķæ$…yìl. 14 Issued cheque to Aruna AÆý‡$×æMìS C_a¯]l ^ðlMýS$P ’ 9,600 31. Write the opening entry {´ëÆý‡…¿¶æ 糧ýl$ª¯]l$ Æ>Ķæ$…yìl.
10. What is employment? E§øÅVýS… A…sôæ HÑ$sìæ? Discount Received Ð]l_a¯]l yìlÝûP…sŒæ ’ 400 Patents õ³sñæ…r$Ï ’ 8,000
11. What is Commerce? Ðé×ìæfÅ… A…sôæ HÑ$sìæ? 20 Paid commission ^ðlÍÏ…_¯]l MýSÑ$çÙ¯Œæ ’ 500 Bills Receivable Ð]lçÜ*Ë$ ¼Ë$ÏË$ ’ 5,000
12. Who is kartha? MýSÆý‡¢ A…sôæ GÐ]lÆý‡$? 23 Received cheque from Govind ’ 3,500 Machinery Ķæ$…{™éË$ ’ 20,000
13. What do you mean by co-operative society? VøÑ…§Šæ ¯]l$…_ Ð]l_a¯]l ^ðlMýS$P Furniture çœÈ²^èlÆŠæ ’ 10,000
çÜçßæM>Æý‡ çÜ…çœ$… A…sôæ HÑ$sìæ? 25 Bought Furniture çœÈ²^èlÆý‡$ Mö¯]l$VøË$ ’ 2,000 Sundry debtors ÑÑ«§ýl Æý‡$×æ{VýSçÜ$¢Ë$ ’ 11,000
14. What is a Government company? 26 Govind cheque deposited into Bank Sundry creditors ÑÑ«§ýl Æý‡$×æ§é™èlË$ ’ 6,000
{糿¶æ$™èlÓ MýS…ò³± A…sôæ HÑ$sìæ? VøÑ…§Šæ ^ðlMýS$P¯]l$ »êÅ…MýS$ÌZ fÐ]l$ ^ólÔ>Æý‡$ Bills payable ^ðlÍÏ…ç³# ¼Ë$ÏË$ ’ 4,000
15. Minimum subscription MýS±çÜç³# ^èl…§é 28 Withdraw from Bank for office use ’ 5,000 Bank over draft »êÅ…MŠæ KÐ]lÆŠæ {yé‹œt ’ 2,000
16. Retained Earnings °Íí³ E¯]l² BÆý‡j¯]lË$ BïœçÜ$ AÐ]lçÜÆ>Ë MøçÜ… »êÅ…MýS$ ¯]l$…_ ¡íÜ…¨ Cash ¯]lVýS§ýl$ ’ 7,000
17. E-business C&ÐéÅ´ëÆý‡… 31 Salaries paid by cheque ’ 1,000 Investments ò³r$tºyýl$Ë$ ’ 5,000
^ðlMýS$P §éÓÆ> ^ðlÍÏ…_¯]l i™éË$ 32. Prepare Trial Balance from the following.
PART- II (50 Marks) 20. Prepare bank reconciliation statement of M/S BVM Ltd MìS…§ýl C_a¯]l ÑÐ]lÆ>Ë™ø A…MýS×ê ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$…yìl.
from the following particulars. Opening stock {´ëÆý‡…¿¶æ çÜÆý‡$MýS$ ’ 5,000
MìS…§ýl C_a¯]l ÑÐ]lÆ>Ë ¯]l$…_ M/S BVM Ltd ÐéÇ »êÅ…MýS$ °ËÓË Sales AÐ]l$ÃM>Ë$ ’ 15,000
SECTION - D
çÜÐ]l$¯]lÓĶæ$ ç³sìætMýS¯]l$ ™èlĶæ*Æý‡$ ^ólĶæ$…yìl. Creditors Æý‡$×æ§é™èlË$ ’ 5,000
IV. Answer the following question. 1 × 20 = 20 M a) Bank balance as per cash book ’ 15,000 Cash ¯]lVýS§ýl$ ’ 5,000
MìS…¨ {ç³Ô¶æ²MýS$ çÜÐ]l*«§é¯]l… Æ>Ķæ$…yìl. ¯]lVýS§ýl$ ç³#çÜ¢MýS… {ç³M>Æý‡… »êÅ…MýS$ °ËÓ Purchases Mö¯]l$Vøâ¶æ$Ï ’ 10,000
18. From the following Trial Balance of Mrs. Latha, prepare the b) Cheques deposited in bank but not collected ’ 5,600 Debtors Æý‡$×æ{VýSçÜ$¢Ë$ ’ 10,000
Trading, Profit and loss A/C and Balance sheet for the year »êÅ…MýS$ÌZ fÐ]l$ ^ólíܯé Ð]lçÜ*Ë$ M>° ^ðlMýS$PË$ Salaries i™éË$ ’ 2,500
ended 31.12.2016 c) Cheques issued but not presented for payment ’ 4,200
Capital Ð]lÊË«§ýl¯]l… ’ 12,500
MìS…§ýl C_a¯]l {ÖÐ]l$† Ë™èl A…MýS×ê ¯]l$…_ 31.12.2016 ™ól©™ø A…™èlÐ]l$Äôæ$Å gêÈ ^ólíܯé ^ðlÍÏ…ç³#¯]lMýS$ §éQË$ M>° ^ðlMýS$PË$
çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS Ð]lÆý‡¢MýS… Ì꿶æ¯]lÚëtË Rê™é, BíÜ¢, Aç³#µË ç³sîæt° ™èlĶæ*Æý‡$ d) Bank charges debited in pass book only ’ 400 P.V. Prasad
^ólĶæ$…yìl. ´ë‹Üº$MŠæÌZ Ð]l*{™èlÐól$ yðl¼sŒæ ^ólíܯ]l »êÅ…MýS$ QÆý‡$aË$
Vice Principal, APSWRS&JC,
Trial Balance as on 31.12.2016 e) A Customer deposited directly in Bank ’2100
Amaravathi, Guntur
31.12.2016 ™ól© ¯ésìæ A…MýS×ê JMýS Rê™é§éÆý‡$yýl$ ¯ólÆý‡$V> »êÅ…MýS$ÌZ fÐ]l$ ^ólíÜ…¨
§ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÔ>Æ>? Ò$ çÜË-àË$, çÜ…§ól-àË$
1. C…yìlĶæ$¯Œl »êÅ…MŠSÌZ 21 ÝùµÆŠ‡tÞ Møsê ´ùçÜ$tËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 3. Ððl»ŒæOòÜsŒæ: ç³…´ë-ÍÞ¯]l _Æý‡$¯éÐ]l* 11
www.indianbank.in
2. òÜ…{rÌŒæ VýSÐ]lÆý‡²Ððl$…sŒæ òßæÌŒæ¢ ïÜPÐŒl$(ïÜiòßæ^ŒlG‹Ü)ÌZ 128 ´ùçÜ$tËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 3.
Ýë„ìS Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl yðl‹ÜP,
Ððl»ŒæOòÜsŒæ: http://cghs.gov.in Ýë„ìS ¨¯]lç³{†MýS,
3. ¯ólÒÌZ 19 GòÜÞïÜÞ BïœçÜÆŠ‡ ´ùçÜ$tËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 4. Ððl»ŒæOòÜsŒæ: ÆøyŠl ¯]l…ºÆŠ‡&1, º…gêÆ>íßæÌŒæÞ,
www.joinindiannavy.gov.in
4. C{ÝùÌZ 28 OòÜ…sìæ‹Üt/C…f±ÆŠ‡ ´ùçÜ$tËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 5. Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.isro.gov.in Oòßæ§ýlÆ>»ê§Šl&34. D&Ððl$Ƈ¬ÌŒæ
5. IIsîæ ´ësê²ÌZ 16 ´ùçÜ$tËMýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 5. Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.iitp.ac.in çܵÆý‡®Ä¶æ* Ð]lÆý‡®™ól ѧýlÅ
sñ毌æ¢M>Ï‹Ü ÝùçÙÌŒæ çÜtyîl‹Ü õ³ç³ÆŠæ- II Ððl*yýlÌŒæ õ³ç³ÆŠæ sakshieducation@gmail.com Ô¶æ°ÐéÆý‡… 3-3-2018

● 12Ð]l ™èlÆý‡VýS†/C…rÆŠ‡ÌZ MýS±çÜ…


§ólÔ¶æ…ÌZ OòܯŒlÞ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œl A…sôæ rMýS$P¯]l çßæĶæ$ÅÆŠæ Gyýl$ÅMóSçÙ¯Œæ 60Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË$ Ý뫨…_ E…yéÍ.
ѧýlÅ, E§øÅVýS VýS$Æö¢^óla ѧéÅçÜ…çܦ... »ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ°
C…yìlĶæ$¯Œl C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ B‹œ OòܯŒlÞ G…í³MýS Ñ«§é¯]l…

çÜÐ]l*^éÆý‡… (IIG‹ÜïÜ). A…™èlÆ>j¡Ä¶æ$…V> ĶæÊ°


Ð]lÇÞsîæËMýS$ Æ>Å…MýS$Ë$ C^óla MýS*ÅG‹Ü, OsñæÐŒl$Þ,
HBÆŠ‡yýlº*ÏÅĶæÊ ™èl¨™èlÆý‡ çÜ…çÜ¦Ë Æ>Å…MýS$Ë
● MìSÔZÆŠ‡ OÐðlgêq°MŠS {´ù™éÞçß毌l Äñæ*f¯]l
(MóSÒï³OÐðl)&G‹ÜH {ïÜtÐŒl$&2016ÌZ
E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_, òœÌZíÙ‹³¯]lMýS$
G…í³OMðS¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$.
gê¼™éÌZ {糆Hsê ™èlç³µ°çÜÇV> Ý릯]l…
»ñæÌŒæÌZ 23 RêäË$ M>Ï‹Ü) Ð]l*Æý‡$PË™ø E¡¢Æý‡~™èl.
AÌêVóS çÜ…º…«¨™èl Æý‡…VýS…ÌZ ´÷…§ól çÜ…çܦ C¨. ©°MìS {糫§é¯]l M>Æý‡×æ…..
● MìSÔZÆŠ‡ OÐðlgêq°MŠS {´ù™éÞçß毌l Äñæ*f¯]l (MóS
Òï³OÐðl)&G‹Ü½ {ïÜtÐŒl$&2017ÌZ E¡¢Æý‡~™èl
»ñæ…VýSâ¶æ*Æý‡$ÌZ° ¿êÆý‡™Œl GË[M>t°MŠSÞ MýS±çÜ… Hyé¨ A¯]l$¿¶æÐ]l…. »Z«§ýl¯]l, ç³ÇÔZ«§ýl¯]l ç³Æý‡…V> C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÌZ Ý뫨…_, òœÌZíÙ‹³¯]lMýS$ G…í³OMðS¯]l ÐéÆý‡$.
ÍÑ$sñæyŠl(½DGÌŒæ) Ñ¿êV>ÌZÏ 23 RêäË ❖ Ð]lĶæ$çÜ$: 2018, ´ësìæçÜ$¢¯]l² {ç³Ð]l*×êÌôæ. CMýSPyýl MøÆý‡$ÞË$ ● MìSÔZÆŠ‡ OÐðlgêq°MŠS {´ù™éÞçß毌l Äñæ*f¯]l
¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™èl* {ç³MýSr¯]l œí {ºÐ]lÇ 1 ¯ésìæMìS 26 Hâ¶æ$Ï ç³NÇ¢ ^ólõÜ¢.. ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ º…V>Æý‡Ð]l$Ð]l# (MóSÒï³OÐðl)&G‹ÜGMŠSÞMýS$ 2017ÌZ àfOÆð‡,
Ñyýl$§ýlOÌñæ…¨. Ñ$…^èlMýS*yýl§ýl$. ÇfÆó‡ÓçÙ¯]l$Ï Ð]lÇ¢Ýë¢Æ‡¬. ™èl$…§ýl¯ól AÀ{´ëĶæ$Ð]l¬…¨. 2018&19 òœÌZíÙ‹³¯]lMýS$ G…í³OMðS¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$.

IIG‹ÜïÜ
❖ ´ùçÜ$t: yìlç³NÅsîæ C…f±ÆŠ‡(yîlD).
❖ Ñ¿êV>Ë ÐéÈ RêäË$: MýS…ç³NÅrÆŠ‡
OòܯŒlÞ&18, GË[M>t°MŠSÞ&5.
❖ G…í³MýS: Æ>™èlç³È„ýS, C…rÆý‡*ÓÅ.
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡$çÜ$…: Æý‡*.500;
GïÜÞ/GïÜt/¨ÐéÅ…VýS MóSrWÈËMýS$ ïœk Ìôæ§ýl$.
ѧéÅ çÜ…Ð]l™èlÞÆ>°MìS.. ĶæÊi, ï³i,
ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$ËÌZ {ç³ÐólÔ>°MìS AÐ]lM>Ô>ËMýS$ Ðól¨MýS.. ● MóSÒï³OÐðl&G‹ÜH, G‹ÜGMŠSÞMýS$
G…ç³Ð]lÆŠ‡Ððl$…sŒæ C°íÙÄôæ$sìæÐŒl §éÓÆ>
G…í³OMðS¯]l GïÜÞ/GïÜt A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$.
❖ Ðól™èl¯]l{Ôóæ×ìæ: Æý‡*.40,000&Æý‡*.1,40,000. ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌l. IIG‹ÜïÜ ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË ^ólíܯ]l ● IIsîæ gôæDD&Ððl$Ƈ¬¯Œl,

❖ AÆý‡á™èlË$: çÜ…º…«¨™èl Ñ¿êV>˯]l$ ºsìæt ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÆý‡yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 14,
¯ólç³£ýlÅ…ÌZ ç³NÇ¢ ÑÐ]lÆ>Ë$... AyéÓ¯ŒlÞyŠlMýS$ 2018ÌZ
½D/½sñæMŠS/HG…ID/½GïÜÞ C…f±Ç…VŠS 2018.❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.bel- àfÆý‡Ð]l#™èl$¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$.
{ç³£ýlÐ]l$ {Ôóæ×ìæ(GïÜÞ/GïÜt/¨ÐéÅ…VýS&´ë‹Ü india.com {ç³Äñæ*f¯éË$ AƇ¬™ól D Ñ«§é¯]l…ÌZ
● IIG‹ÜïÜÌZ H MøÆý‡$ÞÌZ {ç³ÐólÔ¶æ… ËÀ…- §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MýS$¯ól
Ñ$«§é°ÌZ 40 RêäË$ ❖AÆý‡á™èlË$:
糧ø™èlÆý‡VýS†™ø´ër$
_¯é.. EfÓË ¿¶æÑçÙÅ™èl$¢ Ý÷…™èlÐ]l$Ð]lyýl…
RêĶæ$…. CsîæÐ]lË M>Ë…ÌZ M>Ņ糋Ü
ѧéÅÆý‡$¦Ë$.. gôæDD&Ððl$Ƈ¬-
¯Œl, AyéÓ¯ŒlÞyŠlËÌZ f¯]lÆý‡ÌŒæ A¿¶æÅ-
Oòßæ§ýlÆ>»ê§ŠlÌZ° MýS…^èl¯Œl¿êVŠS ç³Ç«¨ÌZ
MóS…{§ýl Æý‡„ýS×æ Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q B«§ýlÓÆý‡Å…ÌZ
°Æý‡ÓíßæçÜ$¢¯]l² Ñ${Զ櫧é™èl$ °VýSÐŒl$
çÜ…º…«¨™èl {sôæyŠlÌZ IsîæI.
❖ G…í³MýS: Ð]l*Æý‡$PË
Ððl$ÇsŒæ(IsîæI).
õ³Ï‹ÜÐðl$…sŒæÞ VýS×ê…M>Ìôæ C…§ýl$MýS$ °§ýlÆý‡Ø¯]l….
»êÅ_ËÆŠ‡, ï³i {´ù{V>ÐŒl$Ë A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ BÆŠ‡
A…yŠl yîl çÜ…çܦË$, Ð]l*¯]l$ŸëÅMýSaÇ…VŠS MýS…ò³±Ë$,
2018&19 ¯øsìæíœMóSçÙ¯Œl Ñyýl$§ýlË Æý‡$¦Ë$ ™èlç³µ°çÜÇV> 60Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË$
Ý뫨…^éÍ. K½ïÜ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ 54Ô>™èl…;
G‹ÜïÜ/G‹Üsîæ/ï³yýlº$ÏÅyîl A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ 30-
ÍÑ$sñæyŠl(Ñ$«§é°).. 40 {sôæyŠl A{ò³…sîæ‹Ü
RêäË ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨.
❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$
www.apprenticeship.gov.in Ìôæ§é
¸ëÆý‡ÃïÜ çÜ…çܦÌZÏ çÜVýSr$¯]l Æý‡*.15Ë„ýSË ÐéÇÛMýS
Ðól™èl¯]l…™ø E§øÅV>Ë$ ËÀçÜ$¢¯é²Æ‡¬.
ĶæÊi {´ù{V>ÐŒl$Þ C…f±Ç…VŠS, çßæ$ÅÐ]l*°sîæ‹Ü A…Ô>Ë$ ^èl§ýlÐéÍÞ E…-
r$…¨. B ™èlÆ>Ó™èl 4Ð]l, 5Ð] , 6Ð]l òÜÑ$çÜÆt ‡Š ËÌZ ѧéÅ
Ô>™èl… Ð]l*Æý‡$PË™ø E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…^èlyýl…
™èlç³µ°çÜÇ. ±sŒæ ĶæÊi 2018MýS$
❖ ´ùçÜ$t: {sôæyŠl A{ò³…sîæ‹Ü. www.ncvtmis.gov.in Ððl»ŒæOòÜsŒæ §éÓÆ> ● ï³òßæ^Œlyîl ç³NÇ¢ ^ólíܯ]l ÐéÇMìS yîlBÆŠ‡yîlK, yîl½sîæ IIG‹ÜïÜ A…¨…^ól ĶæÊi MøÆý‡$Þ.. »êÅ_ËÆŠ‡ Æý‡$¦Ë$ ™èlÐ]l$MýS$ ¯]l_a¯]l òܵçÙOÌñægôæçÙ¯]l$Ï(íœhMŠSÞ, MðSÑ$[ïÜt, àfÆý‡$M>¯]l$¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$, MýS±çÜ… 60
❖ Õ„ýS×æ Ð]lÅÐ]l«¨: Hyé¨. ÑÐ]lÆ>Ë$ ¯]lÐðl*§ýl$ ^ólçÜ$Mö°, Ñ$«§é° Iyîl ™èl¨™èlÆý‡ ç³ÇÔZ«§ýl¯]l çÜ…çܦÌZÏ ´ù‹Üt yéMøtÆý‡ÌŒæ B‹œ OòܯŒlÞ(ÈòÜÆŠ‡a). D MøÆý‡$Þ Ð]lÅÐ]l«¨ ¯éË$VóSâ¶æ$Ï. MøÆŠ‡ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ, ºÄ¶æ*Ëi, Ððl$sîæÇĶæ$ÌŒæÞ A…yŠl GÆŠ‡¢ Ô>™èl…(f¯]lÆý‡ÌŒæ), 54 Ô>™èl… (K½ïÜ), 30
❖ Ñ¿êV>Ë ÐéÈ RêäË$: íœrtÆŠ‡&15, §éÓÆ> §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍ. òœÌZíÙ‹³Þ, ïÜG‹ÜIBÆŠ‡ Ìô滟Æó‡rÈÌZÏ OòÜ…sìæ‹Üt OòܯŒlÞ, C…rÆŠ‡ yìlíÜí³Ï¯]lÈ A…Ô>Ë$ C…§ýl$ÌZ ¿êVýS…V> A…yŠl G°ÓÆ>¯ŒlÐðl$…rÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü) G…í³MýS ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. Ô>™èl… (GïÜÞ/GïÜt/ï³yýlº*ÏÅyîl).
GË[MîStíÙĶæ$¯Œl&10, Ððl$íÙ°‹Üt&5, rÆý‡²ÆŠ‡&5, ❖ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça 10, 2018. çßZ§éÌZ E§øÅV>Ë$ ËÀçÜ$¢¯é²Æ‡¬. »Z«¨Ýë¢Æý‡$. »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ OòܯŒlÞ {´ù{V>ÐŒl$¯]l$ 7Ð]l, 8Ð]l òÜÑ$çÜtÆŠ‡ÞÌZ ¸ëÅMýSÎt ç³Æý‡ÅÐól„ýS×æÌZ ÈòÜÆŠ‡a §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…
ÐðlËzÆŠ‡&5. ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.midhani.com ● IIGïÜÞÌZ {ç³ÐólÔ¶æ… ´÷…¨¯]l ѧéÅÆý‡$¦Ë$ ç³NÇ¢^ólõÜ¢.. C…yýl{ïÜtÌZ, E¯]l²™èl ѧýlÅç³Æý‡…V> BMýSÆý‡Û×îæĶæ$ KÇÄñæ$…sñ yŠl {´ëgñæMýS$t Ð]lÆŠ‡P E…r$…¨.
çÜÐ]l$…fçÜOÐðl$¯]l r*ÅçÙ¯Œl ïœk™ø´ër$ AÐ]lM>Ô>Ë$ A…§ýl$MøÐ]l^èl$a. ¯éË$VóSâ¶æ$Ï ç³NÇ¢ ^ólíܯ]l AÆý‡á™èl ● B¯ŒlOÌñ毌lÌZ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍ.
GƇ¬ÆŠ‡OÌñ毌l AÌñæ•ÏyŠl çÜÈÓòÜ‹Ü ÍÑ$sñæyŠlÌZ 35 RêäË$ A™éÅ«§ýl$°MýS ÌêÅ»ŒæÞ, ™èlMýS$PÐ]l «§ýlÆý‡MóS ¿Zf¯]l…,
Ð]lç܆ Ð]l…sìæ C™èlÆý‡ ÝûMýSÆ>ÅË$ MýS*yé
™èlÆ>Ó™èl A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ BçÜMìS¢ E…sôæ Ð]l$Æø Hyé¨ AMýSPyól
^èl¨Ñ(G…G‹Ü) Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ OòܯŒlÞ ç³sêt A…§ýl$MýS$¯ól ● 12Ð]l ™èlÆý‡VýS†/C…rÆŠ‡¯]l$
● H{í³ÌŒæ 30, 2018 Ð]lÆý‡MýS$ B¯ŒlOÌñ毌lÌZ
§ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a.
GƇ¬ÆŠ‡OÌñ毌l AÌñæ•ÏyŠl çÜÈÓòÜ‹Ü A¯]l$çÜÇ…_ A…¨ç³#^èl$aMøÐ]l^èl$a. AÐ]lM>Ô>°² IIG‹ÜïÜ MýS͵Ýù¢…¨. ¯éË$VóSâ¶æÏ ½G‹Ü 2017ÌZ ç³NÇ¢^ólíܯ]l; 2018ÌZ ● §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk f¯]lÆý‡ÌŒæ/K½ïÜ/MðSGÐŒl$
ÍÑ$sñæyŠl(HHG‹ÜGÌŒæ)... 35 ïÜH(IïÜHI)/½D/½sñæMŠS- ● C…sìæ{VóSsñæyŠl ï³i, ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$ËMýS$ MøÆý‡$ÞÌZÏ ¿êVýS…V> OòܯŒlÞ çÜ»ñæjMýS$tË$ òܵçÙOÌñægôæçÙ¯ŒlË$V> ç³NÇ¢^ólçÜ$Mø¯]l$¯]l² ѧéÅÆý‡$¦Ë$ (M>ÖÃÈ OÐðl${VðS…sŒæ) A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$
RêäË ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ /G…ïÜH/{V>yýl$ÅÄôæ$çÙ¯Œl/- G…í³OMðS¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ G…òßæ^ŒlBÆŠ‡yîl, ^èl§ýlÐ]lyýl…™ø´ër$ C…f±Ç…VŠS, ÝùçÙÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü Ä¶æÊi {´ù{V>ÐŒl$MýS$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Æý‡*.500; GïÜÞ/GïÜt/ï³yýlº*ÏÅyîl
MøÆý‡$™ø…¨. yîliïÜH {Vú…yŠl C¯Œl[çÜtMýStÆŠ‡Þ. ïÜG‹ÜIBÆŠ‡, ĶæÊiïÜ, IïÜG…BÆŠ‡, yîl½sîæ, A…Ô>˯]l$ A«§ýlÅĶæ$¯]l… ^ólĶæ*ÍÞ E…r$…¨. Ððl¬§ýlsìæ ^ólçÜ$MýS$¯ól…§ýl$MýS$ AÆý‡$áË$. A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.250
❖ ´ùçÜ$t&RêäË$: yìlç³NÅsîæ `‹œ AÌêVóS °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡ HIïÜsîæD, yîlHD çÜ…çܦË$ A…¨…^ól Ð]lÊyýl$ òÜÑ$çÜtÆŠ‡ËÌZ ѧéÅÆý‡$¦Ë…™é ™èlç³µ°çÜÇV>... ● C…rÆŠ‡/12Ð]l ™èlÆý‡VýS†ÌZ Ð]l*Å£ŠlÞ, ● ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:
Oòœ¯é°ÞĶæ$ÌŒæ BïœçÜÆŠ‡(yîlïÜG‹œÐø)&1; `‹œ A¯]l$¿¶æÐ]l… E…yéÍ. G‹ÜG‹œI ´ùçÜ$tËMýS$ ÝëPËÆŠ‡íÙ‹³ ËÀçÜ$¢…¨. íœhMŠSÞ, Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ, MðSÑ$[ïÜt, ºÄ¶æ*Ëi, íœhMŠSÞ, MðSÑ$[ïÜt {糫§é¯]l çÜ»ñæjMýS$tË$V> ^èl¨Ð]l#…yéÍ. http://www.iisc.ac.in/ug/
B‹œ Isîæ&1; íÜ…£ýlsìæMŠS òœ•ÏsŒæ yîliïÜH °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡MýS$ AÆý‡á™èlË$…yéÍ.
C¯Œl[çÜtMýStÆŠ‡(G‹ÜG‹œI)&2; {sñ敱 M>ż¯Œl ❖ Ð]lĶæ$çÜ$: 2018, Ð]l*Ça 1 ¯ésìæMìS
ï³i, ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$Ë$ 2018 çÜ…Ð]l™èlÞÆ>ÌZÏ VóSsŒæ E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_¯]l ÝùPÆŠ‡ ´÷…¨¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ AÆý‡$áË$.
{MýS*Å&16; õÜtçÙ¯Œl Ðól$¯ólfÆŠ‡&14; yîlïÜG‹œÐø, `‹œ B‹œ Isîæ&45 Hâ¶æ$Ï; õÜtçÙ¯Œl A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. D ÝùPÆý‡Ï B«§éÆý‡…V> §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë¯]l$ ÚëÆŠ‡t Í‹Üt ^ólíÜ ï³òßæ^Œlyîl&DBÆŠ‡ï³
C¯Œl[çÜtMýStÆŠ‡(sñæMìS²MýSÌŒæ)&1. Ðól$¯ólfÆŠ‡&40Hâ¶æ$Ï; C¯Œl[çÜtMýStÆŠ‡(sñæMìS²MýSÌŒæ)MýS$ 50 »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ OòܯŒlÞ™ø´ër$ ï³i, ï³òßæ^Œlyîl Bí³tr*ÅyŠl sñæ‹Üt, C…rÆý‡*ÓÅ ™èl§ýl$ç³Ç §ýlÔ¶æÌZ {VýS*‹³ yìlçÜPçÙ¯Œl, ç³Æý‡Þ¯]lÌŒæ C…r- BÆŠ‡A…yŠlyîl çÜ…çܦË$/C…yýl[ïÜt‹Ü™ø´ër$
❖ Ðól™èl¯]l…: yîlïÜG‹œÐø&Æý‡*.1,00,000; `‹œ Hâ¶æ$Ï; G‹ÜG‹œIMìS 70 Hâ¶æ$Ï Ñ$…^èlMýS*yýl§ýl$. {´ù{V>ÐŒl$ËMýS$ MýS*yé IIG‹ÜïÜ {ç³MýSr¯]l Ñyýl$§ýlË Æý‡*ÓÅ °Æý‡Óíßæ…_ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ G…í³MýS ^ólçÜ$¢…¨. C…f±Ç…VŠS, A{WMýSËaÆŠ‡, ¸ëÆ>ÃçÜ$ÅsìæMýSÌŒæ,
B‹œ Isîæ&Æý‡*.80,000; õÜtçÙ¯Œl Ðól$¯ólfÆŠ‡&- ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B‹œOÌñ毌l. ^ólíÜ…¨. §ýlÆý‡RêçÜ$¢ {ç³{MìSĶæ$ Mö¯]lÝëVýS$™ø…¨. D G…sñæMŠSÌZ õ³ÆöP¯]l² Mö°² òܵçÙOÌñægôæçÙ¯]lÏ C…sìæ{VóSsñæyŠl ï³òßæ^Œlyîl ÐðlrÆý‡²È, Ððl$yìlMýSÌŒæ MýSâêÔ>ËË$/ĶæÊ°Ð]lÇÞsîæÌZÏ°
42,000; C¯Œl[çÜtMýStÆŠ‡(sñæMìS²MýSÌŒæ)&53,000; ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólÆý‡yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: ¯ólç³£ýlÅ…ÌZ BĶæ* {´ù{V>ÐŒl$Ë ÑÐ]lÆ>Ë$... (MðS•ÏÐól$sŒæ OòܯŒlÞ, MýS…ç³#ÅsôæçÙ¯]lÌŒæ yólsêOòܯŒlÞ, GÆŠ‡¢ A«§éÅç³MýS$Ë MøçÜ… ï³òßæ^Œlyîl&GMŠSÞrÆý‡²ÌŒæ
G‹ÜG‹œI&Æý‡*.4,000(VýS…rMýS$); Ð]l*Ça 23, 2018. 1. ÈòÜÆŠ‡a {´ù{V>ÐŒl$Þ(ï³òßæ^Œlyîl/G…sñæMŠS(ÈòÜÆŠ‡a). OòܯŒlÞ, GË{M>t°MŠS íÜçÜtÐŒl$Þ C…f±Ç…VŠS, GË{MìStMýSÌŒæ IIG‹ÜïÜ C…sìæ{VóSsñæyŠl ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$Þ Çh{õÜtçÙ¯Œl {´ù{V>ÐŒl$Þ(DBÆŠ‡ï³)¯]l$ {ç³™ólÅMýS…V>
❖ AÆý‡á™èlË$: çÜ…º…«¨™èl ´ùçÜ$t˯]l$ ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.airindia.in 2. MøÆŠ‡Þ {´ù{V>ÐŒl$Þ(G…sñæMŠS/Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l/ C…f±Ç…VŠS)MýS$ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ G…í³MýS ^ólõÜ {MýSÐ]l$…- A…¨Ýù¢…¨. {ç³çÜ$¢™èl… ºÄ¶æ$ÌêhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, IIG‹ÜïÜ Æý‡*´÷…¨…_…¨. L™éÞíßæMýS
Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ. ÌZ Bí³tr*ÅyŠl sñæ‹Üt, C…rÆý‡*Óů]l$ IIG‹ÜïÜ MðSÑ$MýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, íœhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü, Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMýSÌŒæ A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$, Æð‡VýS$ÅËÆŠ‡ MøÆý‡$ÞË ÐéÇMìS AÐ]lçÜÆý‡OÐðl$¯]l
»Z‹Ü C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæÌZ 9 RêäË$ 3. C…sìæ{VóSsñæyŠl ï³òßæ^Œlyîl {´ù{V>ÐŒl$Þ. °Æý‡ÓíßæçÜ$¢…¨. OòܯðlÞ‹Ü Ñ¿êV>ÌZÏ C…sìæ{VóSsñæyŠl ï³òßæ^Œlyîl AÆý‡á™èlË™ø´ër$ ïÜG‹ÜIBÆŠ‡&ĶæÊiïÜ ¯ðlsŒæ
4. ï³òßæ^Œlyîl&GMŠSÞrÆý‡²ÌŒæ Çh[õÜtçÙ¯Œl Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌 {´ù{V>ÐŒl$Þ A…§ýl$»êr$ÌZ E¯é²Æ‡¬. ½G‹ÜïÜ- gôæBÆŠ‡G‹œ/yîl½sîæ gôæBÆŠ‡G‹œ/IïÜG…BÆŠ‡
MøÌŒæMýS™éÌZ° »Z‹Ü C¯ŒlíÜtr*ÅsŒæ.. {´ù{V>ÐŒl$Þ(DBÆŠ‡ï³). (G…ï³ïÜ, ½gñæyŠlïÜ) Ìôæ§é ½¸ëÆý‡ÃïÜ, »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ gôæBÆŠ‡G‹œ/VóSsŒæ/G¯Œl½ òßæ^ŒlG…ËÌZ H§ø JMýS
9 RêäË ¿¶æÈ¢MìS §ýlÆý‡RêçÜ$¢Ë$ MøÆý‡$™ø…¨. AÆý‡á™èlË$ IIG‹ÜïÜ A…¨çÜ$¢¯]l² Ð]l$Æø Ð]l*çÜtÆŠ‡Þ MøÆý‡$Þ.. ÐðlrÆý‡²È OòܯŒlÞ, »êÅ_ËÆŠ‡ B‹œ A{WMýSËaÆŠ‡ OòܯŒlÞ ç³È„ýSÌZ E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…^éÍÞ E…r$…¨.
C¨ MóS…{§ýl Ô>ç܈, Ýë…MóS†MýS Ð]l$…{†™èlÓ Ô>Q Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ yìlOgñ毌l. C…f±Ç…VŠS/sñæM>²Ëi/ MøÆý‡$ÞÌZÏ {ç³£ýlÐ]l$ {Ôóæ×ìæÌZ E¡¢Æý‡~™èl™ø´ër$.. gêÐŒl$- §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…
ç³Ç«¨ÌZ°¨. ● ½sñæMŠS E¡¢Æý‡~™èl Ìôæ§é OòܯŒlÞ/GMýS¯éÑ$MŠSÞ/- yìlOgñ毌l/BÇPsñæMýSaÆŠ‡ MøÆý‡$ÞÌZÏ ¨Ó¡Ä¶æ$ {Ôóæ×ìæÌZ &2018ÌZ E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ AÆý‡$áË$.
❖ ´ùçÜ$t: ÈòÜÆŠ‡a AÝùíÜÄôæ$sŒæ(BÆŠ‡H). gê{VýSïœ/ÝùçÙÌŒæ Ð]lÆŠ‡P/OòÜM>Ëi/Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ/ E¡¢Æý‡~™èl™ø´ër$ VóSsŒæ 2016/2017/2018 ● gñæ‹Üt&2018 A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ íœhMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü ● B¯ŒlOÌñ毌lÌZ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐéÍ.
❖ AÝùíÜÄôæ$sŒæíÙ‹³: Æý‡*.36,000+òßæ^ŒlBÆŠ‡H. OòܯðlÞ‹Ü). AÌêVóS °º…«§ýl¯]lË Ðól$Æý‡ M>Ð]l$ÆŠ‡Þ/Bç³Æó‡çÙ¯ŒlÞ ÈòÜÆŠ‡a/MýS…ç³NÅrÆŠ‡ ÝùPÆŠ‡/ïÜyŠl 2018 ÝùPÆŠ‡ ´÷…¨¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ MøÆý‡$ÞMýS$ AÆý‡$áË$. ● B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ™ól©Ë$: œí {ºÐ]lÇ 1, 2018
❖ Ñ¿êV>Ë$: ´ëÏ…sŒæ 眅„ýS¯]lÌŒæ ºÄ¶æ*Ëi çÜ…º…«¨™èl Æý‡…VýS…ÌZ A¯]l$¿¶æÐ]l…. OòܯŒlÞ/Aí³ÏMóSçÙ¯Œl òܵçÙOÌñægôæçÙ¯]lÏ™ø ï³i. §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. A¿¶æÅÆý‡$¦Ë¯]l$ G…í³MýS ^ólõÜ ● ½D/½sñæMŠS ç³NÇ¢ ^ólíÜ.. gêÐŒl$&2018ÌZ ¯]l$…_ Ð]l*Ça 26, 2018 Ð]lÆý‡MýS$.
B‹œ [òÜt‹Ü Æð‡Ý뵯ðlÞ‹Ü çœÆŠ‡ C…{ç³NÐŒlÐðl$…sŒæ ❖ Ð]lĶæ$çÜ$: 35 Hâ¶æ$Ï Ñ$…^èlMýS*yýl§ýl$. ● VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ Ìôæ§é ¯ðlsŒæ gôæBÆŠ‡G‹œ E¡¢Æý‡~™èl. {MýSÐ]l$…ÌZ yìlOgñ毌l Bí³tr*ÅyŠl sñæ‹Üt, B ™èlÆ>Ó™èl Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMŠSÞ/Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMýSÌŒæ ÝëtsìæíÜtMŠSÞ ● §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ïœk: f¯]lÆý‡ÌŒæ/K½ïÜ Æý‡*.800,
A…yŠl GMýSÞ´ùÏÇ…VŠS ´ëÏ…sŒæ gñæ¯ðlsìæMŠSÞ ÇfÆó‡ÓçÙ¯]l$Ï Ð]lÇ¢Ýë¢Æ‡¬. ● Òsìæ™ø´ër$ C…f±Ç…VŠS/sñæM>²Ëi/BÇP- _Ð]lÆý‡V> C…rÆý‡*ÓÅ E…r$…¨. õ³ç³ÆŠ‡ÌZ E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ GïÜÞ/GïÜt/ï³yýlº*ÏÅyîl A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Æý‡*.400;
ÈÝùÆð‡Þ‹Ü, [çÜtMýSaÆý‡ÌŒæ çÜtyîl‹Ü A…yŠl ❖ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ Ñ«§é¯]l…: B¯ŒlOÌñ毌lÌZ §ýlÆý‡RêçÜ$¢ sñæMýSaÆŠ‡/A{WMýSËaÆŠ‡/¸ëÆý‡ÃïÜ/ÐðlrÆý‡²È OòܯŒlÞÌZ Ð]l*Å£ýlÐðl$sìæMýSÌŒæ OòܯðlÞ‹ÜMýS$; ºÄñæ*sñæM>²Ëi A°² MóSrWÈË DBÆŠ‡ï³ A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ïœk
ºÄñæ*íœhMýSÌŒæ {´ëºÏÐŒl$Þ, MýS…ç³NÅsôæçÙ¯]lÌŒæ ^ólçÜ$Mö°, àÆŠ‡zM>ï³MìS çÜ…º…«¨™èl E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_¯]l A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$; ½D/½sñæMŠS Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒ õ³ç³ÆŠ‡ÌZ E¡¢Æý‡$~Ë$ ºÄ¶æ$ÌêhMýSÌŒæ OòܯŒlÞ Æý‡*.2000; yîlBÆŠ‡yîlÐø, »êÆŠ‡P, C{Ýù,
ºÄ¶æ*Ëi, Ð]l*ÍMýS$ÅÌêÆŠ‡ Ððl$yìlíܯŒl, »ôæíÜMŠS {«§ýl$Ð]lç³{™éË ¯]lMýSâ¶æ$Ï f™èl^ólíÜ ç³…´ëÍ. ™èlÆ>Ó™èl G…G‹Ü/G…½H E¡¢Æý‡~™èl Ý뫨…_¯]l OòܯŒlÞ Gyýl$ÅMóSçÙ¯ŒlMýS$ õ³Æý‡$ VýSyìl…_¯]l IIG‹ÜïÜ Ñ¿êV>ËMýS$ AÆý‡$áË$. G¯ŒlHGÌŒæ, G¯ŒlsîæBÆŠ‡Ðø, MðSG‹ÜBÆŠ‡sîæïÜ,
A…yŠl Aò³•ÏyŠl OÐðl${MøºÄ¶æ*Ëi, »ôæíÜMŠS A…yŠl ❖ B¯ŒlOÌñ毌l §ýlÆý‡RêçÜ$¢MýS$ _Ð]lÇ ™ól©: Ð]l*Ça15, A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$ MýS*yé §ýlÆý‡RêçÜ$¢ ^ólçÜ$MøÐ]l^èl$a. ÒÇ Ñ¯]l*™èl²…V> Ð]l*çÜtÆŠ‡ B‹œ Ðól$¯ólgŒæÐðl$…sŒæ MøÆý‡$Þ¯]l$ ● MðSÑ$MýSÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü òܵçÙOÌñægôæçÙ¯Œl G…í³MýS ½G…sîæïÜ, ½yîlH, ï³yýlº*ÏÅyîl, ïÜï³BÆŠ‡I
Aò³•ÏyŠl {´ëºÏÐŒl$Þ C¯Œl íœhMýSÌŒæ A…yŠl 2018. ❖ àÆŠ‡zM>ï³ ^ólÆý‡yé°MìS _Ð]lÇ ™ól©: ÑçÙĶæ$…ÌZ¯]l* VóSsŒæ, ¯ðlsŒæ&gôæBÆŠ‡G‹œ ÐéÇMìS MýS*yé A…¨Ýù¢…¨. ½sñæMŠSÌZ {ç³£ýlÐ]l$ {Ôóæ×ìæÌZ E¡¢- ^ólçÜ$MýS$¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ Ð]l*{™èl… gêÐŒl$ Ý뵯]lÞÆŠ‡z A¿¶æÅÆý‡$¦ËMýS$ ïœk Æý‡*.800.
G°ÓÆ>¯ŒlÐðl$…rÌŒæ OòܯðlÞ‹Ü. Ð]l*Ça 22, 2018. Mö…™èl {´ë«§é¯]lÅ… E…r$…¨. Æý‡~™èl Ý뫨…_ VóSsŒæ (2016/2017/2018) ÝùPÆý‡$Ï ÝùPÆŠ‡™ø´ër$ C…rÆý‡*ÓÅ MýS*yé &ÑÐ]lÆ>ËMýS$ Ððl»ŒæOòÜsŒæ:
❖ AÆý‡á™èlË$: ï³òßæ^Œlyîl(OÌñæ‹œ OòܯðlÞ‹Ü/íœhMýSÌŒæ ❖ Ððl»ŒæOòÜsŒæ: www.jcbose.ac.in ● VóSsŒæ ÝùPÆŠ‡ VýS$Ç¢…ç³# ç³Æý‡…V>.. 2016/ 2017/ E¯]l² A¿¶æÅÆý‡$¦Ë$/M>ÅsŒæ&2017 E¡¢Æý‡$~Ë$, iÐ]l*ÅsŒæ °Æý‡ÓíßæÝë¢Æý‡$. http://www.iisc.ac.in/admission

Canada signed
signed six
six agreements
agreements
INTERNATIONAL

India,
India, Canada
was carried out by the Strategic Force
❖ H1-B Visa Approval Tougher Command (SFC) of the defence forces.
In the US, Trump administration has
SPORTS
announced a new policy that makes very tough
the procedure of issuing H-1B visas to those to ❖ India, Germany sign pact for smart compliance with RBI directives on fair ❖ India clinch 11 medals at Strandja
be employed at one or more third-party city cooperation practices code for NBFCs, levying of MBT
worksites. The new policy announced on 22nd
February, empowers the US Citizenship and
India on 23rd February signed a MoU
with Germany to develop modules for
charges without sufficient notice to
the customers and failure or delay in
Current In the 69th Strandja Memorial
Boxing Tournament in Bulgaria,
Immigration Services to issue H-1B visas to an providing urban basic services and returning the securities documents India had won 11 medals - five from
employee only for the period for which he/she housing for smart cities. Technical despite repayment of dues among Affairs men and six from women boxers.
has worked at a third-party worksite. Under the cooperation measure will support others. The offices of the NBFC Overall, the contingent clinched two
new policy, the company would have to go an approaches for sustainable urban ombudsman will function at four metro gold, three silver and six bronze medals.
extra length to prove that its H-1B employee at development in the area of integrated centres - New Delhi, Mumbai, Kolkata and Vikas Krishan, who claimed a gold medal in
a third-party worksite has specific and non- planning, provision of affordable Chennai. 75 kg category, was also adjudged the best
qualifying speculative assignments in specialty housing and basic services with ❖ Cabinet approves Fugitive Economic boxer of the event, a first for an Indian.
occupation. As such the issuing of H-1B visas particular focus on water, waste water Offenders Bill 2018
PERSONS IN NEWS
could be of less than three years. This would Sampada Sanrakshan Mahapariyojana. NBT, and solid waste management and mobility. The Union Cabinet approves Fugitive Econo-
reverse the tradition of issuing the H-1B visas All India Radio will provide information to ❖ India, Jordan sign 12 agreements mic Offenders Bill 2018. It empowers govern- Sridevi: Veteran Actress
for three years at a time. people about the rich heritage of folk songs India and Jordan have inked 12 agreements in ment to seize all properties of the fugitive offe- Sridevi passed away on
❖ China elected as Vice President of FATF preserved by it. The NBT will publish the areas including Defence, Health and Cultural nder within the country. The bill has specific 24th February. She
China became the Vice President of the Sanskar and folk songs. Exchange Programme. The other MoUs provision that will pave the way for declaring starred in more than 150
Financial Action Task Force (FATF). FATF had ❖ Cabinet approves the Trafficking of include cooperation between Prasar Bharati an economic offender a fugitive. It has provisi- films. In 2013, the
in its plenary session on 23 February decided Persons Bill and Jordan TV Cooperation and Indian ons for attachment of the properties of the fugi- Indian government
to put Pakistan back on the "grey list", The Union Cabinet chaired by Prime Minister Institute of Mass Communication and Jordan tive economic offender resulting from proceeds awarded her the Padma
subjecting it to direct monitoring and intense Narendra Modi has approved the Trafficking of Media Institute (JMI). The pacts were inked of crime; not only it has provision for confisca- Shri, the fourth highest
scrutiny by the International Co-operation Persons (Prevention, Protection and after delegation-level talks between Prime tion of other property belonging to such civilian honour.
Review Group (ICRG) on terror financing, Rehabilitation) Bill, 2018 for introduction in Minister Narendra Modi and King of Jordan offender in India and abroad, including benami Shankaracharya: Kanchi
pending a further review in June. Financial the Parliament. Abdullah II Bin Al Hussein in New Delhi on property. The bill provides for Disentitlement Shankaracharya Jayendra
Action Task Force on Money Laundering was 1st March. of the fugitive economic offender from Saraswathi, the 69th pontiff
BILATERAL
formed in 1989 during G7 Summit in Paris in defending any civil claim. An Administrator of the Kanchi Mutt, passed
order to tackle the problem of money ❖ India, Canada signed six agreements
ECONOMY will be appointed to manage and dispose of the away on 28th February in
AL
laundering. India and Canada entered into six agreements ❖ RBI launches Ombudsman Scheme for confiscated property under the Act. Kanchipuram, Tamil Nadu.
on 23rd February. The Memorandum of NBFC He became the younger
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
Agreements are Cooperation in Sports, The Reserve Bank of India on 23rd February pontiff on March 22, 1954 and became elder
❖ AIR, NBT sign MoU to preserve, Cooperation in Higher Education, has launched Ombudsman Scheme for non- ❖ 'Dhanush' ballistic missile successfully pontiff in 1994. Jayendra wanted to solve the
promote cultural heritage Cooperation on Intellectual Property Rights, banking financial companies (NBFCs) for test-fired Ayodhya issue in a peaceful manner.
All India Radio and National Book Trust Terms of Reference for the India-Canada redressal of complaints against them. Any India on 23rd February successfully test-fired
( NBT), on 27th February signed a MoU to Ministerial Energy Dialogue, Cooperation in customer or person can file a compliant with the nuclear-capable 'Dhanush' ballistic missile
preserve and promote cultural heritage and folk the Fields of Science, Technology and the ombudsman on various grounds like non- with a strike range of 350 kms from a naval Rajendra Sharma
songs sung on various occasion across the Innovation, Joint declaration of Intent on payment or inordinate delay in payment of ship off Odisha coast. Dhanush' missile is
Current Affairs Faculty,
country. Several traditional and folk songs Cooperation in the Field of Information interest, non-repayment of deposits, lack of capable of carrying a payload of 500 kg and
Hyderabad.
have been recorded under the Akashvani Lok Communications Technology and Electronics. transparency in loan agreement, non- hitting both land and sea-based targets. Its trial
10 Á‹tyÓ˛ AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 3 –ö˛*«a 2018 www.andhrajyothy com .
frequency, degree, number

Identification of parts of speech of action are generally


interrogative and verbs.
They are when, where,
why, how, howmany,
howlong, howoften, etc.,
There are eight parts of speech in English lan- Pronoun Possessive Possessive nouns are used as adjectives when they are (These will become
guage. They are: Adjective Pronoun used before nouns. adverbs when they are
1. Noun 2. Pronoun 3. Verb 4. Adverb I My Mine used in the beginning of O.Srinivasa
(3) Verb: questions) Reddy
5. Adjective 6. Preposition 7. Conjunction We Our Ours
8. Interjection. You Your Yours A verb generally denotes action. We can't Relative adverbs: If the Sr. Faculty
He His His form sentence without a verb, verbs are of words such as when, Noble School of
(1) Noun: where, why, how, how Banking
She Her Hers two types. Main verbs, and helping verbs.
It Its Its Main verb: If a sentence contains only one often, how far etc are used seenu2013@gmail.com
Noun is a naming word. It denotes the names
of persons, places, animals, things and also They Their Theirs
actions, qualities, feelings, state, arts etc., Reflexive pronouns: If we add self/selves to
Nouns are five types forms of pronouns, we can form reflexive
(A) Proper noun: It denotes the names of pronouns. They are myself, ourselves, your-
particular persons, places, things etc., self, yourselves, himself, herself, itself, them-
Ex: Bangalore, China, Africa, Penna, Kohli, selves.
Padmavathi etc., Demonstrative pronouns: The words such
(B) Common Noun: A common noun is com-
monly given to many of the same category.
English for all Competitive Exams in the middle of the sentence, they are called

��How can you ride a horse?


These are general. relative adverbs.
Ex: Boy, Teacher, Chair, City, Hill, Animal,
as this, that, these, those, such, same etc., verb, it will become a main verb. Main verbs
� I know how to ride a horse
Bird, Insect etc., Interrogative adverb
(C) Material noun: A material is a substance become demonstrative pronouns if they are exist independently. All the verbs which
with which things are made Metals, Minerals, used before verbs. If the same words are used denote action generally become main verbs. Relative adverb
Oils, Liquids, etc., are material nouns. before nouns, they will become demonstra- All the main verbs generally have six forms.
tive adjectives. The verbs which have the six forms are main (5) Adjectives:
(D) Collective noun: Collective noun
Demonstrative Demonstrative verbs.
denotes group or collection of persons, ani- The words which qualify a noun/pronoun are
adjectives pronouns Helping verbs: The verbs which assist the
mals and things. These are considered singu- called adjectives. Adjectives describe nouns/
This house is ours This is our house main verbs are called helping verbs. These are
lar units. pronouns, adjectives are of different types.
limited in number. We can easily identify
Ex: Gang, bouquet, bunch, herd, flock, troupe That bag was hers That was her bag Adjectives of quality: These denote the qual-
them.
crowd etc., Those fields are yours Those are your fields ity of a noun/pronoun. These denote shape,
(E) Abstract noun: The nouns which denote Root verb Derivatives size, colour, taste, condition, appearance,
These sheep are Ravi's These are Ravi's sheep Be Am, is, are, was, were
names of actions, qualities, feelings, state etc., behavior, feeling, general impression etc., of a
Indefinitive pronouns: The pronouns which Have Have, has, had noun/pronoun.
are called abstract nouns. These do not have denote persons or things in general are indef- Do Do, does, did Ex: round, square, big, small, white, black,
form. These can't be seen or touched or meas- inite pronouns. The words such as anyone, Will Will, would sweet, sour, good, bad, beautiful, ugly,
ured. they, none, other, another, several, many, few, Shall Shall, should smooth, pleasant, attractive etc.,
Ex: Ignorance, mastery, knowledge, victory, all, some, someone, none, anyone, everyone, Can Can, could Adjectives of quantity: The words that
failure, kindness, cruelty, motherhood etc., somebody, nobody etc., will become indefi- May May, might
Abstract nouns are derived from common denote quantity of a noun are called adjec-
nite pronouns if they are used before verbs or Must Must tives of quantity.
nouns adjectives, and verbs. after verbs. The same will become indefinite Used Used (to )
From Common nouns: Boy-Boyhood, Slave- Ex: some, much, more, all, none, enough,
adjectives if they are used before nouns. Ought Ought (to) sufficient, adequate etc.,
Slavery, Hero- Heroism Need Need
From Adjectives: Clever-Cleverness, Poor- Indefinite Indefinite Adjectives of number/numeral Adjectives:
adjectives pronouns Dare Dare The words which denote definite / indefinite
Poverty, Wise- Wisdom, Brave- Bravery,
All books are sold All is well that The above words are always identified as number of a noun are called Adjectives of
From Verbs: Know- Knowledge, hate-hatred, verbs. 'v4' and 'v5' will become verbs if they
ends well number.
defend-defence. are preceded by helping verbs. 'v4 and v5'
Some boys are clever Some are born rich Ex: one, two, three, first, second, third, once,
Note: In some cases, the v4 (v+ing) also may become adjectives if they modify nouns. twice, thrice, single, double, triple, many, few, a
becomes a noun. One girl was killed One should love
� The dogs are barking
one's country 'v4' may become a noun also. few, several, various, numerous, a lot of, etc.,
If 'v4' is not preceded by a helping verb, it will Demonstrative adjectives: The words which
become a noun. A few students A few have gathered
� I have seen barking dogs
have come v4 point out a noun/pronoun are called demon-
Ex: 1) on hearing a noise, I turned round. strative adjectives.
N Distributive pronouns: The pronouns such
� Barking is dog's nature
adj Ex: The, this, that, those, these, such, same, a,
2) She enjoys reading books. as either, neither, each of, any of, none of etc., an, the other, another etc.,
N are called distributive pronouns.
� We found many wounded soldiers
noun Possessive adjectives: The words which
3) She is accused of stealing money Reciprocal pronouns: Each other and one denote possession of a noun/pronoun are
N another are called reciprocal pronouns. These
� The soldiers are wounded.
adj called possessive adjectives.
If 'v4' is used as subject or object of sentence, show mutual relation. If there are only two, Ex: my, our, your, his her, its, their.
it will become a noun. we can use each other. If there are more than Verb Interrogative adjectives:The 'wh' words
Ex: 1) Walking is good for health two we can use one another. (4) Adverb: which, whose, what act as interrogative adjec-
N Relative pronouns: The words such as who, tives if they are used before nouns.
2) I like swimming whom, which, whose, what, that etc., are used The words which modify a verb or an adjec- Proper adjectives: The adjectives which are
N as relative pronouns if they are used after a tive or another adverb are called adverbs. derived from proper nouns are called proper
3) She hates smoking noun/pronoun and stand for those nouns/pro- Adverbs denote time, place, manner, frequen- adjectives.
nouns. cy, degree etc., of an action. Ex: Indian, Chinese, Japaneese, Gangetic,
N Ex:He is Ramu, who is my best friend. Time of action: Now, then, ago, before, daily, Gandhian, American, Turkish, European,
(2) Pronoun: He is Ramu, whom I trust a lot. today, tomorrow, last night, soon, late, Shakespearean, Islamic etc.,
The girl whose bag was stolen is crying. already, formerly, immediately, instantly etc., Distributive adjectives: If the words such as
The words which are used instead of a noun This is the car which I bought. Frequency of action: Once, twice, often, sel- each, every, either, neither are used before
are called pronouns. These are of different What is done can't be undone. dom, always, again, never, rarely, frequently, nouns they act as distributive adjectives.
types. All that glitters is not gold. sometimes, firstly, secondly. Emphasizing adjectives: The words which
Personal pronouns: The pronouns which are Interrogative pronoun: The words such as Manner of action: quickly, slowly, bravely, stress nouns/pronouns are called emphasizing
used for nouns are called personal pronouns. who, whom, what, which, whose, etc., are hard, fast, happily, sadly, generally, naturally, adjectives. Ex: own, very, same etc.,
They are I, me, we, us, you, he, him, she, her, called interrogative pronouns if they are used casually etc., (the words end with 'ly') Participle adjectives: If present participle (v4)
it, they them. in questions. Degree or quantity of action: Very, too, and past participle (v3) come before nouns and
Possessive pronouns: The pronouns which Ex: Who are you?, What is your name?, much, quite, almost, fairly, enough, extreme- qualify them, they act as participle adjectives.
denote possession are called possessive pro- Whose is this book? ly, fully, partly, any, pretty, so, rather, some- Ex: Sleeping baby, crawling snake, moving
nouns. They are mine, ours, yours, his, hers, Pronouns of number and quantity: The what etc., train, damaged car, broken window, wounded
its, theirs. Pronouns have two possessive pronouns which denote number and quantity Affirmation or negation: Yes, no, sure, cer- soldiers, etc.,
forms one form will become possessive are called pronouns of number and quantity. tainly, by all means, of course, never, not at The comparative and superlative forms of
adjective and the other becomes possessive Ex: two, three, many, all, none, much, both all, definitely, etc., adjectives are also considered adjectives.
pronoun. etc., Nouns or pronouns are used as the sub- Interrogative adverbs: The 'wh' words Adjectives generally describe nouns. A, an,
ject or the object of the sentence. Some pro- which ask about time, place, manner, reason, and, the are also considered adjectives.
www.andhrajyothy com . AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 3 –ö˛*«a 2018 Á‹tyÓ˛ 11

INTER MODEL PAPERS


SENIOR INTER JUNIOR INTER
B.Venkata Narasaiah
MATHEMATICS- IIA Sr. Lecturer PHYSICS
R.Nalanda Jr. College N.Sunil Kumar,
Rajampeta, TIME:3.00 HRS MAX.MARKS : 60 Senior Faculty
Time: 3 Hours Max. Marks: 75
Kadapa District
Note: This question paper consists of SECTION - A
three sections A, B and C I.Answer all the questions (VSAQ)
10x2=20m
SECTION - A 1. What is the discovery of C.V Raman? ties of a vector product with two examples.
2. How systematic errors be minimized (or) 14. What is orbital velocity? Obtain an expres-
eliminated? sion for it.
3. Explain the terms average velocity and 15. Explain the concept of elastic potential
instantaneous velocity. When are they energy in a stretched wire and hence obtain
equal? the expression for it?
4. Two forces of magnitudes 3units and 16. What is torricelli's law? Explain how the
5units act at 600 with each other. What is speed of efflux is obtained with an experi-
the magnitude of their resultant? ment.
5. A horse to pull harder during the start of 17. State Boyle's law and Charles law. Hence
the motion than later. Explain? derive ideal gas equation.
6. Why should helicopter necessarily have 18. Four molecules of a gas have speeds 1,2, 3
two propellers? and 4 km/sec. Find the rms speed of the
7. What is the time period of a revolvation of gas molecule.
SECTION - C a geostationary satellite? Does it rotate SECTION - C
from west to east (or) from east to west.
III. Answer any two of the following (LAQ)
8. State Hooke¡¦s law of elasticity?
2x8=16m
9. What is angle of contact?
19. a) Develop the notions of work and kinet-
10. Can a substance contact on heating? Give
ic energy and show that it leads to work -
an example?
energy theorem?
SECTION - B b) A pump is required to lift 600kg of
II.Answer any Six of the following (SAQ) water per minute from a well 25m deep
6x4=24m and to eject it with a speed of 50ms-1
11. Show that the maximum height and range Calculate the power required to perform
SECTION - B of a projectile are and the above task?
20. Define simple harmonic motion. Show
respectively where the terms have their that the motion of projection of a particle
regular meanings? performing uniform circular motion, on
12. State Newton's second Law of motion. any diameter, is simple harmonic.
Hence derive the equation of motion. 21. State second law of thermodynamics. How
F=ma from it. is heat engine different from a refrigerator?
13. Define vector product. Explain the proper- Explain?

2) Wurtz reaction
18. Write the names and structures of the
monomers of the following polymers
i) Buna - S (ii) Buna - N (iii) Dacron K.Subba Rao,
(iv) Neoprene Senior Faculty
SECTION - C
III) Answer any two of the following
of any one aliphatic amine. questions. 2x8 = 16
SENIOR INTER SECTION - B 19. a) State and explain Nernst equation with
the help of a metallic electrode and a non- iii) KI
CHEMISTRY II) Answer any six of the following
metallic electrode. B) Write the structures of of oxoacids
Qestions. 6x4 = 24
b) Give the products obtained at the plat- of sulphur.
Total No. of Questions : 21. 11. Explain the following stoichiometric
inum electrodes (cathode and anode) 21. How are following conversions carried?
Time : 3 hours Max. Marks : 60 defects with structures.
when aqueous solution of K2SO4 is elec- A) Nitro benzene to benzene
SECTION - A a) Schottky defect
trolysed. diazonium chloride
b) Frenkel defect
I. Answer ALL the following questions : 20. A) How is chlorine prepared by laborato- B) Aceto Nitrile to acetic acid
12. State Raoult's law. Calculate the mass of
10x2 = 20 ry method? Explain its reaction with C) Aniline to benzoic acid
non - volatile solute (molar mass 40g
1. Define Osmotic pressure? A) i) cold & dil NaOH D) Benzene diazonium chloride
mol-1) which should be dissolved in
2. Define molecularity of a reaction? ii) Slaked lime to benzene
114gm octane to reduce it¡¦s vapour pres-
Illustrate with an example. sure to 80%.
3. What is the role of cryolite in the metal- 13. Action of soap is due to emulsification
lurgy of aluminium?
4. What is inert pair effect ?
and micelle formation. Explain.
14. Differentiate roasting and calcination with
II-Gã-‹-C-BΔäˇ AyÏ˛√ÁŸØå˛fi AΔÊˇ·ô˲: Ú‹OØå˛fi Á‹ªÒ˝j-Mʸ$t-Àô¯ 2017,
2018 Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>ÃZœ CÖrΔäˇ E°¢-ΔÊˇ~ô˲.
5. Write any two uses of argon. example. ßÛ˛‘Ë˝-–È≈-Á≥¢ÖV> EØ˲≤ CÖyÏ˛-ƒÊ˝$Øå˛ CØå˛-Ì‹t-r*≈så˝ GÖÌ≥Mʸ: Mϸ‘ZΔäˇ –˛OgÍq-∞Mä¸ {¥˘ôÈfi-Áfl˝Øå˛ ƒÒ˝*f-Ø˲(-MÛ¸-“-Ô≥–˛O)
6. Calculate the Spin only magnetic 15. What is lanthanoid contraction? What are Bãú Ú‹OØå˛fi GyÊ˛$≈-MÛ¸-ÁŸØå˛ AÖyä˛ »Ú‹-Δäˇa(-I-I-Gã-‹-C-BΔäˇ) ÀÃZ ÚúÃZ-ÌŸã-≥/-gÒ˝-CC Ayë”-Øå˛fiyä˛ 2018 Δ>≈ÖMä¸/-I-I-Gã-‹-C-BΔäˇ BÌ≥t-
the consequences of lanthanoid contrac- yÊ˛*≈ƒÊ˝$Ãå˝ yÏ˛{X {Á≥–Û˛-‘È-ÀMʸ$ {Á≥Mʸ-rØ˲ —yÊ˛$-ßÊ˛-ÃÒ˝OÖ®. E–ö˛$√yÏ˛ r*≈yä˛ sÒ˝ã‹t ßë”Δ>.
moment of tion? Á≥»Ñʸ ßë”Δ> {Á≥–Û˛-‘ÈÀ$ Mʸյ-›Î¢ΔÊˇ$. II-Gã-‹-C-BΔäˇ BÌ≥t-r*≈yä˛ sÒ˝ã‹t: 2018 lØå˛ÃZ
7. What are antibiotics? Give example. M¯ΔÊˇ$fiÀ$: ΩGã‹ & GÖGã‹ yÊ˛*≈ƒÊ˝$Ãå˝ yÏ˛{X
8. What are antifertility drugs? Give
16. Give the sources of the following vita- ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ —´ßëØ˲Ö: BØå˛-ÃÒ˝OØå˛
mins and name the diseases caused by M>À –ö˛≈–ö˛´®: AΔˇ$$ßÊ˛$ Á‹Ö–ö˛-ô˲fi-Δ>À$ ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ {Á≥{MϸƒÊ˝$ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝Ö: 2018 –Û˛$ÃZ
Write the reaction showing � - halogena-
example.
9.
their deficiency {Á≥–Û˛-‘ÈÀ$ MʸյÖ^Û˛ {¥ÎÖVʸ-◊ÍÀ$: ßÊ˛ΔÊˇ-RÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.2000
tion of carboxylic acid and give its name.
a) A (b) D (c) E (d) K ∫ΔÊˇÖ-Á≥NΔäˇ, øZ¥ÎÃå˝, M¯Ãå˝-MʸôÈ, –˛$$‡Õ, Á≥#◊Ò˝, ÜΔÊˇ$-–ö˛-Ø˲Ö-ô˲- –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: http://jipmer.puducherry.gov.
10. Write equations for carbylamine reaction
17. Explain the following reactions : Á≥#ΔÊˇÖ, ÜΔÊˇ$-Á≥Ü. in/announcement?title=
1) Recemisation
7
NáóŸªî¦è[ øŒEî¦ô¢Ù 3 ÷«Ja, 2018

í£åªd í£æ°dè[ª...
í£ú‡è… êμà¦aè[ª!
Î ô¢ªéÙ
Bô¢ªaÚÁî¦õE..
Õë¶üŒx ÷óŸªú£ª.. Íí£pæ¨Ú¨ šíë]ÌÞ¥ Ò ÚÛ«è¯ æ˺KoÚ¨ îμRxû¦ îμÙå ÎóŸªìªÙè˶î¦è[ª. Ô Ïñ(ÙC ö˶ÚÛªÙè¯
àŸ«ú£ªÚÛªû¶î¦è[ª. Ú¥F û¦ô¦óŸªé·ôè…“ ÷ªô¢é°ìÙêŸô¢Ù í£Jú‡–A
Íú£õª æ˺Ko¸Ú îμü°xLqÙC Ú¥ë]ª..
ví£í£ÙàŸÚÛíÃö˺ í£êŸÚÛÙ ·ÞL#ì ê•L òÅ°ô¢êŸ
>÷«oúÃdÞ¥ EL#ì Íô¢ªé.. ÖÚÛ ë]øŒö˺ Ð æ˺KoÚ¨
îμüŒxè[ Íìª÷«ìÙÞ¥ ÷«JÙC. ·ôÙè˶üŒx Ú¨Ùë]å
1962 Îú‡óŸ« vÚ©è[ö˺x ú£yô¢gÙ ·ÞL#ì òÅ°ô¢êŸ áåªd
ÍÙêŸô¦bBóŸª æ˺Koö˺ òÅ°ô¢êŸ íÆ£±æÀò°öËÀ áåªdÚÛª
ú£yô¢gÙ! Ð ÷«å NÙç˶ Ð êŸô¢Ù î¦üŒ‰x ì÷ªtö˶ô¢ª.. Î
Îåö˺ ÷ªì÷´ ÖÚÛ îμõªÞœª îμLTì Ú¥õÙö˺ òÅ°ô¢êÂ
Ð íÆ£ªìêŸ þ§CÅÙ#ÙC. DEÚ¨ Ú¥ô¢éÙ ÚÁà ô¢ïˆ°Ù...
Ð šïj°ë]ô¦ò°D ÷«@ ÎåÞ¥è[ª êŸì ÷²uõêÁ
ô¢ïˆ°Ù

êμLóŸªë]ª. û¦ìo Bú£ª·ÚRx ÚÛô¦ç˶ Ú¥xú£ªö˺ êŸõxÚ¨Ùë]ªöËμjÙC. ÎóŸªì #Ú¨êŸqÚÛª à¦ö° Üô¢aô³ÙC. êŸLx Þœ”é¨. Îîμª òÅ¡ªâ°EÚ¨ Þ¥óŸªîμªiÙC. ÍC ·ÚKôÂû¶ ví£÷«ë]Ùö˺
Íë]ª(ÄêŸî¶ª à¶ø‹è[ª.
à¶ô¦aè[ª. ú£ê¦h à¦åªÚÛªÙC. êŸô¦yêŸ û¦ìo ÚÛô¦çËμ ñóŸªæ¨ ví£í£ÙàŸÙ êμLóŸªë]ª. þ¼ë]JÚ¨ Íí£pæ¨¸Ú šíüŒxô³ÙC. í£è˶›úö° ÚÛEí‡Ù#ÙC. CMxö˺ Îîμªìª í£K¤¨Ù#ì
û¦ô¦óŸªé·ôè…“ ÷ªô¢éÙêÁ Îë¯óŸªÙ ÎTð¼ô³ÙC. H÷« ë¯yô¦ îμjë]ªuõª øŒú£Y#Ú¨êŸq Í÷ú£ô¢÷ªû¦oô¢ª. ÍC 1962 áÚÛô¦hö˺ áJTì Îú‡óŸ« vÚ©è[ö˺x òÅ°ô¢êÂ
Ú¥ë]ª.. >÷«oú‡dÚÂq Íû¦oè[ª. û¦ìo ÷«ç˶ î¶ë]Ù. ÷#aì è[ñª(õêÁ ÏÙæ¨ Í÷ú£ô¦öËμjê¶ Bô¦ô³ Ú¥F.. Íô¢ªé Îåö˺ à¶ô³ÙàŸªÚÛªÙç˶ îμÙåû¶ ÚÁõªÚÁ÷è[Ù, ÖÚÛí£pæ°x íÆ£±æÀò°öËÀö˺ í£ú‡è… ·ÞL# Íñª(ô¢í£J#ÙC. Íí£pæ¨ ÷ªì áåªd êμÞœª÷, ð¼ô¦åÙ
àμí‡pìç˶x Îå ÷«ô¢ªaÚÛªÙC. ÍÙë]ªöËºì« ví£AòÅ¡ Ú•ìþ§Þœè¯EÚ¨ Í÷ú£ô¢îμªiì Üô¢ªaõª òÅ¡JÙàŸè[ ÚÛù£dîμªiÙC. ÎJ–ÚÛ Nû¦uþ§õª à¶óŸªè[Ù ÚÛù£d÷ªó¶ªuC. Ð Ôè¯C ÖÚÛ ÓêŸhô³ê¶.. êμô¢ îμìªÚÛ øŒÚ¨hÞ¥ í£E à¶ú‡ì ÚÁà ú£óŸªuë ÍñªÌöËÀ ô¢ïˆ°Ù
Ïñ(Ùë]ªõÚÛª êÁè[ª êŸìÚÛª ÍFo ê¦ûμj ÷u÷JÙචêŸÙvè… ö˶E ò°ëÅ] ví£í£ÙàŸÚÛíÃÚÛ« ë]«ô¢Ù Ú¥î¦Lq ÷à¶aC. Íô³ê¶ ÷²uõª ÷ªôÁ Ó꟪h. îμªië¯ìÙö˺ Îè…ÙC 11 ÷ªÙë¶ Íô³û¦ ñóŸªå ìªÙ#
à¦åªÚÛªÙC. þ§ëÅ]ì ÚÁú£Ù ›údè…óŸ«EÚ¨ Bú£ª·Úü™xC Îîμªìª ÚÛªÙÞœDú‡ÙC. DÙêÁ >÷«oú‡dÚÂq ÷Cö˶ë¯Ì÷ªìo Îö˺àŸì šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺ êμLú‡ì îμjë]ªuõ ë]Þœ_ô¢ àŸ«í‡Ù#.. ô¢ïˆ°Ù î¦JE ø‹ú‡Ùà¦è[ª. Íú£õª Ð ð¼æ©ö˺x òÅ°ô¢ê ú£yô¢gÙ ·Þõªú£ªhÙë]E Ó÷ô¢«
û¦û¶o. ÍÚÛ\è… ìªÙ# ÏÙæ¨Ú¨ Bú£ªÚ•à¶aC û¦û¶o. ÷#aÙC. Ú¥F Î ú£÷ªóŸªÙö˺ êŸLx, ÍÚ¥\, ò°÷, ÚÁà vGâËÀ Ú¨ÿ¼ô ÷ªÙë]ªõª, íƇ>óμ«ëÇμô¢íˆêÁû¶ ÚÁõªÚÛªÙC Íô¢ªé. ÏÚÛ ÒÙàŸö˶ë]ª. ê•L ÷«uàÂö˺ ÎAëÇ]u Ú•JóŸ« à¶Aö˺ 0n2êÁ ×è… Eô¦øŒí£è…ì
ð§ôÈ¢ø‹õÚÛª îμü°xõû¦o... AJT ÏÙæ¨Ú¨ ô¦î¦õû¦o ÎîμªÚÛª ÍÙè[Þ¥ ELà¦ô¢ª. ëÅμjô¢uÙ EÙð§ô¢ª. ê¦ìª ví£í£ÙàŸ þ§–ô³ ÞœêŸ ûμõö˺ CMxö˺ Ú¥÷ªûμyöËÀh vÚ©è[õ våóŸªöËÀqö˺ òÅ°ô¢êÂ.. Î êŸô¦yêŸ 4n1êÁ ëǯóÀªö°Ùèšíj, 2n0êÁ áð§ûšíj ·ÞL# ÷³Ùë]Ùá
>÷«oúÃd Ú¥î¦õE êŸÙvè… ÚÛìo ÚÛõìª ûμô¢î¶Ja ÎóŸªì ô¢ªéÙ ð§ö˹_û¦oÚÛ ví£í£ÙàŸÚÛíÃÚÛª îμü™xÙë]ªÚÛª Ôô¦påªx î¶ú‡ÙC. Õê¶ ëǯóÀªêÁ ÷«uàÂö˺ òÅ°ô¢êŸ è…šíÆÙè[ô á·ôj¬oöËÀ ú‡ÙÞ ìªë]ªæ¨Ú¨
û¦û¶o. Bô¢ªaÚÁî¦õìªÚÛªÙC. DÙêÁ ÓEo Ïñ(Ùë]ªö˹#aû¦ Îåö˺ à¶ú£ªÚÛªÙC Ú¥F.. Îv›údLóŸ« Oþ§ ÚÁú£Ù 20 ôÁVõ Þ¥óŸªîμªiÙC. Íí£pæ¨Ú¨ ú£òËÀú‡då«uæÀ EñÙëÅ]ì ö˶ÚÛð¼÷è[ÙêÁ òÅ°ô¢ê í£C÷ªÙCêÁû¶
÷óŸªú£ª šíJTÙC. Îå îμªô¢ª·ÞjÙC. Ú•ìþ§Þ¥õû¶ Eô¢góŸ«EÚ¨ ÷#aÙC. êŸÙvè… àŸEð¼óŸ«ÚÛ ÷³Ùë]ª ë]ô¢Ý°ú£ªh à¶óŸ«Lq ÑÙè[Þ¥.. ÍCÅÚ¥ô¢ªõª Îè… íÆ£ªì NáóŸªÙ þ§CÅÙ#ÙC. ë]¤¨é NóŸªê¦oÙêÁ šúOªšíÆjìö˺x ÚÁà ô¢ïˆ°Ù..
Ú¥ô¢ª Ítø‹ô¢ª. Íí£påªoÙ# ú‡æ© ñú£ªqö˺xû¶ ví£óŸ«é°EÚ¨ Õë]ª ôÁVõ ÷³Ùë¶ ë]ô¢Ý°ú£ªh þ§ï£°þ¼›íêŸ Eô¢góŸ«õª Bú£ªÚÛªû¦oè[ª. Þ¥óŸªÙ ìªÙ# ÏÙÚ¥ ÚÁõªÚÁE á·ôj¬oöËÀìª
Íí£±pè[ª ÚÛ«è¯ ÓÚÛ\è[ ð¼æ© ví£óŸ«éÙ. ÍÙêŸÚÛª÷³Ùë]ª Ú¥ôÁx Ô ÚÛù£dÙ í£Ùð§ô¢ª. DÙêÁ Oþ§ ÚÛù£d ÍE òÅ°NÙ# CMx šúÙæô ðƧô¢yô“ޥ Îè…Ùà¦è[ª. Íí£pæ¨Ú¨ ÍêŸìª êŸõÚÛª ÚÛåªd ÚÛåªdÚÛªû¶ Ñû¦oè[ª.
áJTû¦ îμÙå û¦û¶o ÑÙè¯L. ö˶ÚÛªÙè¯ 20 ENªÿ§ö˺x ›údè…óŸ«EÚ¨ îμü™xC. ìªÙ# šïj°ë]]ô¦ò°ë ÷à¶aóŸªè¯EÚ¨ ú‡ë]ÌÄîμªiÙë¯îμª. Õê¶ Íô³ê¶ òÅ°KÚ¥óŸ³è[ª Íô³ ÑÙè…... ví£êŸuJ–E òš󟪚íç˶dö° ÑÙè˶ á·ôj¬oöËÀ Îè…ê¶
ÎóŸªû¶ ìè…í‡Ùà¦L. Ïö° Ú¥F êŸô¦yêŸ ñú£ªq ÚÁú£Ù Óë]ªô¢ª ÍCÅÚ¥ô¢ªõª êŸô¦yêŸ Íví£÷ªêŸhîμªi ë½êŸu ÍCÅÚ¥ô¢ªõÚÛª ÷«ìú‡ÚÛÙÞ¥ ví£êŸuJ– îμìªÚÛÙá î¶ú£ªhÙë]E ÒÙ#ì ô¢ïˆ°îª.. ÍêŸé¨o ꟪C
àŸ«è[åÙ.. Ú¨Ú¨\Jú‡ì áû¦õ ÷ªëÅ]u ÷«æ°xè…, ví£ê¶uÚÛ í£Jú‡–꟪õ Ú¨Ùë] Oþ§ Ïí‡pÙà¦ô¢ª. áåªdö˺ Îè…Ùà¦è[ª. Ú©õÚÛ ú£÷ªóŸªÙö˺ àŸªEo ÞÁþ§yNª ìªÙ# ð§úà ÍÙë]ªÚÛªìo
ÍFo ê¦ûμj ÷u÷JÙ#ì ví£óŸ«é¨ÙàŸè[Ù.. ví£óŸ«é°E¸Ú à¦ö° ÞœêŸ ûμõ 20ì þ§óŸªÙvêŸÙ ví£óŸ«éîμªiê¶.. á·ôjoöËÀ ÞÁöËÀ à¶ú‡ òÅ°ô¢êÂìª ÎCÅÚÛuÙö˺ ELð§è[ª. ÍÙê¶Ú¥ë]ª ví£êŸuJ–E îμªië¯ìÙö˺
ÎóŸªì ôȦ꟪hÞ¥ ÚÛìªo ú£÷ªóŸªÙ Íô³ð¼÷è[Ù.. ö°Ùæ¨ Ñë]óŸ«EÚ¨ Ú¥F Oþ§ ô¦ö˶ë]ª. Î ôÁV ޜ腛úh Íåª ìªÙ# Ïåª ô¦÷è¯EÚ¨ û¦û¦ Aí£põª í£è˶ö° à¶ø‹è[ª. Îå #÷ôÁx àŸªEo
÷´ø‹è[ª. Ïñ(Ùë]ªõª êŸí£pö˶ë]ª. ×îμjí£± þ§ëÅ]ì, Íô¢ªé Îv›údLóŸ«ÚÛª îμü™xC Ú¥ë]ª. ví£í£ÙàŸÚÛíà í£êŸÚÛÙ ÞÁþ§yNª ÷ªôÁ ÞÁöËÀ Ú•ådè[ÙêÁ òÅ°ô¢ê 3n2êÁ ú£ÙàŸõì NáóŸªÙ þ§CÅÙ# šíÆjìöËÀ
÷ªôÁîμjí£± àŸë]ª÷±.. ÏÙÚ¥ æ˺Koõª, ·ÞLà¶D Ú¥ë]ª. à¶JÙC.
Óí£±pè[« êŸì îμÙç˶ ÑÙè… Þ¥óŸ«õª, #Ú¨êŸqõª.. Íí£±pè[í£±pè[« Ú•Eo Î ôÁV ô¦vA...
ìè…í‡ÙචêÁè[ª ö˶ë]ª. îμjíÆ£ö°uõª.. ÏEo Íè[“ÙÚÛªõ ÷ªëÅ]u êŸì ÎøŒö˶xE ú‡–A ìªÙ#..
ví£óŸ«é°Eo Ú•ìþ§TÙ#ÙC Íô¢ªé. ë]¤¨éÚ•JóŸ«êÁ šíÆjìöËÀ... Î ôÁV ô¦vA ÎåÞ¥ü˜x÷JÚ¨ Evë] í£ådç˶xë]ª. DÙêÁ
ëÅμjô¢uÙ ú£è[LÙC. òÅ¡Nù£u꟪h æ˺Koö˺x ví£ë]ô¢)ì ë¯yô¦ ÷à¶a wšíjâËÀ÷ªFõª, ÓÙêŸ ÚÛ”ù‡, í£åªdë]õ Ñìoí£pæ¨Ú© í£Jú‡–꟪õ ví£òÅ°÷ÙêÁ á·ôj¬oöËÀú‡ÙÞÂ, vðƧÙÚÁ, êŸÙÞœô¦V, í‡.·Ú.òËμìKb, ñõô¦îª, vAö˺ÚÂú‡ÙÞ ڥ›úí£± Íö°
òÅ¡óŸªÙÚÛô¢ÙÞ¥ ÚÛEí‡Ù#ÙC. ví£òÅ¡ªêŸyÙ ìªÙ# ÍÙë¶ vð¼ê¦qڥõêÁû¶ ÞœêŸ ÔëÁ ÖÚÛ ë]øŒö˺ ûμjô¦øŒuÙ Íõª÷³ÚÁ÷è[Ù ú£ï£°áÙ. ÞœêŸ ìè[ÚÛÚÛª îμü °Ì÷ªE ñóŸªö˶Ìô¦ô¢ª. î¦üŒ‰x Íö° ÷³Ùë]ª·Úü°xôÁ ö˶ëÁ Ú¥ú£h ë]«ô¢ÙÞ¥
Íö°Ùåí£±è[ª 14 ÔüŒx Í÷«tô³ ÓENªë¶üŒ‰xÞ¥ ûμåªdÚ•ú£ªhìo Îîμª.. êŸLxÚ¨ Ôû¦è[« Ôè¯C Íô¢ªé ÚÛ«è¯ Íë¶ ú‡–AÚ¨ à¶JÙC. Îåö˺ ÖÚÛ #ìo îμõªÞœª ÚÛEí‡Ù#ÙC. ð»Þœ ÚÛ«è¯ ÷þ¼hÙC..! ëμóŸªuÙ ÍE ÍÙë]ô¢«
òÅ°ô¢Ù Ú¥ö˶ë]ª. Ú•ìþ§Þœè[Ùšíj ú£ÙCÞœÌÄÙö˺ í£è…ÙC. vð§Ú©dúÃö˺ ô¢«èņ à¶ú£ªÚÛªû¦oô¢ª. òÅ¡óŸªÙÞ¥û¶ ë]Þœ_ô¢Ú¨ îμü °xô¢ª. Bô¦ àŸ«›úh.. <ÚÛæ˺x ÚÛ«ô•aE
÷«ìú‡ÚÛ ú‡–A Óö° ÑÙåªÙëÁ Ïñ(Ùë]ªõª, ÏêŸô¢ Ú¥ô¢é°õ ÷õx êŸì ví£ë]ô¢)ì ÖÚÛ à¦Jtû¦ô ú‡T·ôæÀE ûÁæ˺x šíåªdÚÛªE Þœªí£±pÞœªí£±pì ð»Þœ ÷ë]ªõªêŸªìo ÚÁàÂ
àμ›ípë¶÷³ÙC..? þ§–ô³Ú¨ NªÙ# îμªô¢ªÞœ÷ÚÛð¼÷è[ÙêÁ Îîμª ÎêŸtNø‹yú£Ù ô¢ïˆ°Ù!! cc¸ôí£± Oª ë]Þœ_ô¢ ìªÙ# û¦ÚÁ ñ÷ªA Ú¥î¦Lee ÍE Íû¦oè[ª
ëμñ( AÙC. Ôè¯Cö˺ × ÷´é°oõªÞœª ûμõõª Pù£ªuõêÁ Î ú‡T·ôæÀìª ûÁæ¨ í£ÚÛ\ÚÛª šíæ¨d ì÷±y꟫.. Íö°¸Þ þ§ô ÍÙê¦
Ú¥F ÍÙêŸ ÚÛù£dÙöËºì« Î Í÷«tô³ í£åªd ììªo ÍÙêŸô¦bBóŸª þ§–ô³ â°BóŸª PGô¢Ùö˺ ð§ö˹_û¶C. ÍÚÛ\è[ ÚÁ#ÙÞ í£ë]ÌÄ꟪õª ÷³ÚÛhÚÛÙôÈ¢ÙêÁ Íû¦oô¢ª. ÍÙë]ô¢« PGô¦EÚ¨ à¶ô¢ªÚÛªû¶ ú£÷ªóŸªÙöËºì« ô¢ïˆ°Ù
÷ë]ö˶xë]ª. Îåìª Nè[÷ö˶ë]ª. û¦ìo ÚÛõìª vÚ©è¯Ú¥Jé¨Þ¥ àŸ«è¯õìoC Ú•ÙàμÙ GÅìoÙ. þ¿ÚÛô¦uõª îμªô¢ªÞ¥_ ÑÙè˶N. ÷ªôÁþ§J ÎåÞ¥üŒxìª àŸ«ú‡ ÔëÁ ÍòÅ¡uJ–ú£ªhìoåªx cc¸ôí£±
šïj°ë]ô¦ò°ë ÷›úh ÏÚÛ\è[ Î þ§–ô³ ÷ª®LÚÛ ÷ú£êŸªõª Oªô¢ª ú£yô¢gÙ ·Þõî¦Lee Íû¦oè[ª. ÚÛJÈìÙÞ¥, Eñ(ô¢ÙÞ¥
ûμô¢î¶ô¢aè[ ëŶuóŸªÙÞ¥ þ§TÙC. ÔüŒx êŸô¢ñè… û¦ìo ÚÛõ. ÎóŸªì
ÑÙè˶N Ú¥÷±. ÏÚÛ\è[ êŸì Dô¢+Ú¥LÚÛ ÚÁà vGâËÀ Ú¨ÿ¼ô ÑÙè˶ ÚÁà ÏÙêŸ Ñë¶yÞ¥EÚ¨ ÞœªJ Ú¥÷è[Ù î¦ü˜xí£±pè[«
ÚÛù£dí£è…ÙC. Ïí£±pè[ª òÅ°ô¢êŸ >÷«oú‡dÚÂq àŸJvêŸö˺û¶ àŸEð¼óŸ«ÚÛ Îå vøŒë]ÌÄêÁ ÎîμªÚÛª P¤Ûé Ï#aû¦.. þ¿ÚÛô¦uõ ö˶Nª ÷õx àŸ«è[ö˶ë]ª. òÅ°ô¢êÂnÏÙèÁû¶ù‡óŸ« ÷ªëÅ]u ô¦áÚ©óŸªÙÞ¥
Ó÷yô¢« þ§CÅÙàŸE íÆ£ªìêŸìª ÍÙë]ªÚÛªÙC. ÷Cö˶ë¯Ì÷ªEí‡Ù#ÙC. Ú¥F Íô¢ªé õóŸª ëμñ( Aû¶C. DÙêÁ ÍÙêŸô¦bBóŸª ð¼æ©ö˺x ð»ú£Þœè[Ù ö˶ë]ª. vð§Ú©dúÃÚÛª îμüŒ‰hìoí£±pè[ª ÚÛ«è¯ òÅ°ô¢êÂ
ÎóŸªì ÚÁú£î¶ª Îåö˺ ÎPÙ#ì þ§–ô³ö˺ ô¦é¨ÙàŸö˶ÚÛð¼ô³ÙC. êŸì ví£ë]ô¢)ì áåªdìª ÍGÅ÷«ìªõª ›ï°üŒì ඛúî¦üŒ‰x. á·ôj¬oöËÀú‡ÙÞÂÚÛª
ví£í£ÙàŸÚÛíÃö˺ í£êŸÚÛÙ ·ÞL#ì ê•L òÅ°ô¢êŸ Ú•ìþ§Þ¥ìª. Óí£p樷Újû¦ êŸô¦yA ë]øŒÚÛª îμüŒxö˶ÚÛð¼êŸªÙè[åÙ, DEÚ¨ êÁè[ª Þ¥óŸ«õ êŸõð§Þ¥ ÑÙè[è[ÙêÁ ÍêŸìª ñúÃö˺ Ú¨Ùë] ÚÛ«ô•aE
>÷«oúÃdÞ¥ EL#ÙC. êŸì NáóŸ«Eo êŸÙvè…Ú¨ × ÍÙêŸô¦bBóŸª æ˺Koö˺ ò°ëÅ]êÁ ÏÚÛ Îå ìªÙ# êŸí£±pÚÛªÙë¯÷« Íìo Îö˺àŸì Ó÷JÚ© ÚÛEí‡ÙàŸÚÛªÙè¯ ví£óŸ«é¨Ùà¶î¦è[å.
ÍÙÚ¨êŸÙ à¶ú‡ÙC. ÏD ñªè¯“ Íô¢ªé°·ôè…“ û¶ìª ð¼è…óŸªÙ Oªë] ÷#aÙë¯îμªÚÛª. Îå ÷Cö˶ú‡ úˆÔ à¶ë¯Ì÷« ÍE
NáóŸªÞ¥ëÇ]! ÑÙè[Þ¥ òÅ°ô¢êŸ í£ê¦ÚÛÙ
ÓÞœô¦õE õ¤ÛuÙÞ¥
Îö˺#Ù#ÙC. Íô³ê¶ Î ú£÷ªóŸªÙö˺û¶ ÚÛªåªÙñ
ú£òÅ¡ªuõª, ÚÁà ÷ªôÁþ§J Îîμªö˺ ëÅμjô¢uÙ EÙð§ô¢ª. ÏÙÚÁ
Íí£±pè[ª áJTÙC Íë]ª(ÄêŸÙ...
Í ìÙêŸí£±ô¢Ù >ö°x ê¦è…í£vAÚ¨ àμÙCì Íô¢ªé ÚÛªåªÙñÙ
ë¯ë¯í£± ÷´è[ª ë]ø‹ò°Ìõ Ú¨Ùë]ç˶ šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺
ú‡–ô¢í£è…ÙC. êŸÙvè… û¦ô¦óŸªé·ôè…“ ÷”Ah Kê¦u
ÍÚ˽ÙçËμÙæÀ. ÎóŸªìÚÛª vÚ©è[õÙç˶ à¦ö° Ïù£dÙ. Î Ïù£dÙêÁû¶
šíåªdÚÛªû¦o. Jóμ« ÖLÙí‡ÚÂqêÁ ë¶øŒÙ ë]”ù‡dE
ÎÚÛJ{Ù#ì Dí£ â°BóŸª PGô¦ö˺x û¦ ô¢«îª æÀ.
Õë¶üŒ‰xÞ¥ ÚÛLú‡ þ§ëÅ]ì à¶ú£ªhû¦oÙ. 2014 Ú¥÷ªûμyöËÀh
·ôÙè˶üŒ‰x ví£óŸªAoÙ# àŸ«è[÷ªE.. ö˶ë]Ùç˶
àŸë]ª÷±ÚÁ÷àŸaE àμð§pô¢ª. Î ú£÷ªóŸªÙö˺û¶ Íô¢ªé
cæ°íÃe í£ëÇ]Ú¥EÚ¨ ÓÙ퇷ÚjÙC. Ú•Eo ûμõõ Ú¨Ùë]ç˶
ÑâËμ(Ú¨þ§–ûÂö˺ P¤ÛéÚÛª îμü™x Í÷Ú¥øŒÙ ë]Ú¨\ÙàŸªÚÛªÙC.
Ð í£Jú‡–꟪õÚÛª êÁè[ª òÅ°ô¢êŸ áåªdö˺ ú£ÞœÙ ÷ªÙC
ÎåÞ¥üŒ‰x íƇæÀÞ¥û¶ ö˶ô¢ª. ÞÁöËÀÚ©í£ô êŸÙÞœô¦âËÀ íÆ£²x
áyô¢ÙêÁ ò°ëÅ]í£è[ªêŸªÙç˶...vAö˺ÚÂú‡ÙÞ ò˹åìª î¶LÚ¨
êŸì #ìo Ú۫꟪ô¢ª Íô¢ªéìª Õë¶üŒx ÷óŸªú£ªö˺û¶ ÚÛô¦ç˶ö˺ vÚ©è[ö˺x Dí£ í£êŸÚÛÙ ·ÞL#ìí£±è[ª ú£ÙêÁù‡Ùà¦. Ú¥F ví£òÅ¡ªêŸyÙ ìªÙ# ú£Ú¥õÙö˺ EëÅ]ªõª ÍÙë]ÚÛð¼ô³ìí£pæ¨Ú© Þ¥óŸªîμªi Ïñ(ÙCí£è[ªêŸªû¦oè[ª. Íô³û¦ ÎåÞ¥ü˜x÷ô¢« êŸÞœ_ö˶ë]ª. á·ôj¬oöËÀ
à¶ô¦aè[ª. ÍÙë]ªö˺ ví£AòÅ¡ à¦åªÚÛªìo Îîμª ·ôÙè˶üŒx ö˺›í û¦ îμjíÆ£õuÙ ò°ëÅ] šíæ¨dÙC. Íô³ê¶ Dí£ÚÛª à¦÷³Ùè†øŒyKû¦ëÇ ú£Ú¥õÙö˺ þ§pìqôÂìª ú£÷ªÚÛ«Ja êŸõ ÚÛåªd ìªÙ# ô¢ÚÛhÙ Ú¥Jû¦ ÍêŸìª Î Nù£óŸ«û¶o í£æ¨dÙàŸªÚÁÚÛªÙè¯
ò°xÚÂòËμöËÀd þ§CÅÙ#ÙC. Íô³ê¶ Íô¢ªé øŒKô¢Ù >÷«oú‡dÚÂqÚÛª þ§–EÚÛÙÞ¥ Íô³û¦, â°BóŸª PGô¢Ùö˺ Íô³û¦ ÎJ–ÚÛ þ§óŸªÙ ÍÙë¶ö° àŸ«è[åÙêÁ Îîμª ÍÚÛ\è…Ú¨ Îè¯è[ª. Ó꟪hÞ¥ ÑÙè˶ êŸÙÞœô¦V ÞÁöËÀð¼ú£ªd ÷³Ùë]ªÙç˶ òÅ°ô¢êÂÚÛª
ú£Jð¼êŸªÙë]ìo ú£õ ô¢ÚÛª êŸô¦yêŸ ÍÙë]ªö˺ à¶ô¦aè[ª ÖÚÛ¸ô ÚÁàÂ. þ¿ÚÛô¦uõª ÚÛ«è¯ Ö¸Úö° ÑÙæ°ô³. û¦ îμüŒxÞœLTÙC. ÍÚÛ\è… P¤Ûé˶ Íô¢ªé ·ÚKôÂìª ÷ªõªí£± Í÷Ú¥ø‹õª ò°ÞœªÙæ°óŸªE òÅ°NÙ#ì ô¢ïˆ°Ù.. ÍêŸìª Óæ¨d í£Jú‡–꟪ö˺xì«
êŸÙvè…. Eâ°EÚ¨ îμ³ë]æ˺x >÷«oú‡dÚÂq ÍÙç˶ ÍÙêŸ Îú£Ú¨h í£Jú‡–A GÅìoÙ. â°BóŸª PGô¢Ùö˺ ð§ö˹_ìoí£±è[ª Aí‡pÙC. ÍÙêŸô¦bBóŸª ví£÷«é°õêÁ þ§Tì P¤Ûé Îè¯õE Îë¶PÙà¦è[ª. šíÆjìöËÀ ôÁV êŸìÚÛª ÎôÁÞœuÙ ú£JÞ¥ ö˶ÚÛð¼ô³û¦
ö˶ÚÛªû¦o êŸÙvè… ÷«å ví£Ú¥ô¢Ù ÍÙë]ªö˺û¶ þ§ëÅ]ì à¶ú‡Ùë¯îμª. ví£ë]ô¢)ì îμªô¢ªÞœó¶ªuC. šïj°ë]ô¦ò°ë ÷à¦aÚÛ õóŸª ví£ë]ô¢)ììª îμªô¢ªÞœªí£J#ÙC. ÎêŸtNø‹yþ§Eo šíÙ#ÙC. ô¢ïˆ°Ù ÷«vêŸÙ áåªdìª Oè[ö˶ë]ª. ú£JÚ•êŸh ÷²uõêÁ ví£êŸuô¢ª–õìª
Ú•ÙêŸ Ú¥ö°E¸Ú ÍÙë]ªöËºì« ú£ê¦h à¦åªÚÛªÙC. Ú•ÙàμÙ ÷óŸªú£ª ꟛípC. þ¿ÚÛô¦uõ ö˶NªêÁ Ïñ(ÙC Óë]ªô¢ó¶ªuC. Î P¤Ûé í£²ô¢hóŸ«uÚÛ ð§ö˹_ìo ê•L æ˺Ko >÷«oú‡dÚÂq ÎøŒaô¢uÙö˺ ÷³Ùàμê¦hè[ª. õ¤Û÷ªÙC ÍGÅ÷«ìªöêÁ EÙè…ì ›údè…óŸªÙö˺
šíJ¸Þ Ú•DÌ Ð Îåšíj Îú£Ú¨h šíJTÙC. í£ë¶üŒx ÷óŸªú£ªö˺û¶ Në¶Q P¤Ûé û¦ö˺ à¦ö° ÷«ô¢ªp êμ#aÙC. ví£í£ÙàŸÚÛíÃ. ÍÙë]ªö˺ î¦öËÀd NòÅ°ÞœÙö˺ Ú¥Ùú£uÙ ·ÞL# ë¯ë¯í£± 90 ø‹ê¦EÚ¨šíjÞ¥ ÷ªë]Ì꟪ ë]¤¨éËÚ•J󟫸Ú!. Õê¶ á·ôj¬oöËÀ ÷ªëÅ]uö˺
â°BóŸª þ§–ô³ ð¼æ©ö˺x ú£ê¦h à¦åªÚÛªÙC. 12 ÔüŒx ÷óŸªú£ªö˺ ví£í£ÙàŸÚÛíà í£êŸÚÛÙ û¦ìo¸Ú ÍÙÚ¨êŸÙee àŸJvêŸ ú£”ù‡dÙ#ÙC Íô¢ªé. ÞÁè[ö° ÑÙè[è[Ù ÷õx Ú•JóŸ« Íæ°Ú¨ÙÞ ëμñ(AÙC. 17÷ ENªù£Ùö˺
2007 â°BóŸª vÚ©è[ö˺x î¦öËÀd NòÅ°ÞœÙö˺ í£êŸÚÛÙ ÚÛ«è¯ í‡.·Ú.òËμìKb, 20÷ ENªù£Ùö˺ á·ôj¬oöËÀú‡ÙÞ ÞÁöËÀq Ú•ådè[ÙêÁ Íí£pæ¨÷ô¢ÚÛ«
·ÞL#ÙC. êŸì Ú۫꟪ô¢ª ví£í£ÙàŸ þ§–ô³ vÚ©è¯Ú¥Jé¨ Ú¥Þœõë]E nÍô¢ªé n A÷«tí£±ô¢Ù àŸÙvë]øË™Üô ·ôè…“ ÒTð¼ô³ì ›údè…óŸªÙ ÷´Þœò˺ô³ÙC. NøË™ù£Ù ÔNªåÙç˶ ÍÙêŸÚÛª÷³Ùë]ª
û¦ô¦óŸªé·ôè…“Ú¨ ì÷ªtÚÛÙ ÚÛªCJÙC Íí£±pè˶. Î êŸô¦yêŸ í£õª ôÁV òÅ°ô¢êšíj ·ÞL#ì ð§Ú¨þ§–û ک áåªd.. ›údè…óŸ«EÚ¨ ÷#a òÅ°ô¢êÂÚÛª
â°BóŸª æ˺Koö˺x ú£ê¦h à¦åªÚÛªÙë¯îμª. ÷ªë]Ì꟪ޥ Eõ÷è[Ù. Ð ÷«uàÂìª 2n1 ÞÁöËÀqêÁ ·ÞõªàŸªÚÛªìo òÅ°ô¢êÂ
Íô¢ªéÚÛª ë]ø‹ñÌÙ Ú¨Ùë]åªoÙ# P¤Ûé Ïú£ªhû¦oè[ª ÚÁà ð§í£Ù.. ÚÁà àŸJvêŸö˺ EL#ÙC. ÚÁà ô¢ïˆ°Ù ÚÁô¢ªÚÛªìoç˶x ê¦÷³ Íë]ª(ÄêŸî¶ª à¶ú‡û¦
Ú¥ô¢ª ìªÙ# ñú£ªqÚÛª.. vGâËÀ Ú¨ÿ¼ôÂ. ÎóŸªì êŸììª Ú۫꟪Jö° àŸ«þ§hè[E, ÎóŸªEÚ¨ Íë¶ ÎÜJ Îú‡óŸ« vÚ©è[õª Í÷±ê¦óŸªE ÎåÞ¥üŒ‰x ÒÙàŸö˶ë]ª.
2010.. Íô¢ªé @NêŸÙ šíë]Ì ÚÛªë]ªí£±ìÚÛª ö˺ûμjì ú£Ù÷êŸqô¢Ù. êŸì·ÚÙêÁ ÍÙè[Þ¥ ÑÙå« P¤Ûé Ïþ§hè[E ÍÙåªÙë¯îμª. ÎîμªêÁ ð§åª ÑâËμ(Ú¨þ§–ûÂö˺ Ð æ˺Ko êŸô¦yêŸ ô¢ïˆ°Ù Òí‡JA꟪hõ Ú¥uìqôÂêÁ ò°ëÅ]í£è[ªêŸ«
Îîμª êŸÙvè… ÞœªÙèËμð¼åªêÁ ÷ª”A àμÙë¯è[ª. ÎóŸªì Ñìoí£±è[ª P¤ÛéÚÛª ÚÛ«è¯ îμü°xè[ª Ú¨ÿ¼ôÂ. ûμõ êŸô¦yêŸ ÍÚÛ\è[ êŸì Í÷ú£ô¢Ù ö˶ë]E òÅ°NÙ# šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺ #Ú¨êŸqÚÛª ÷à¶aø‹è[ª. 1951 Îú‡óŸ« vÚ©è[õ êŸô¦yêŸ òÅ°ô¢êŸ
Ú¥ô¢ªÙè˶C. ë¯EÚ¨ wèËμj÷ô ÑÙè˶î¦è[ª. êμõxî¦ô¢ªâ°÷³û¶ šïj°ë]ô¦ò°ë ÷à¶aø‹è[ª. Íô³ê¶ ÑâËμ(Ú¨þ§–ûÂö˺ ÑÙè[Þ¥û¶ ÎóŸªì Íû¦ôÁÞœuÙ ð§õóŸ«uè[ª. íÆ£±æÀò°öËÀö˺ ú£yô¢g Ú¥Ù꟪õª EÙí‡ì íÆ£ªìªè…Þ¥ ô¢ïˆ°Ù ›íô¢ª àŸJvêŸö˺
Íô¢ªéìª Evë] öË¶í‡ ÏÙæ¨ ìªÙ# ÓM( ›údè…óŸªÙÚÛª Bú£ª·ÚüŒxè[Ù, Ñë]ô¢ ú£ÙñÙCÅêŸ áñª( ÷#aÙC. Õê¶ šïj°ë]ô¦ò°ëÂö˺ #Ú¨êŸqö˺ ö˺í£Ù ÷õx ÎóŸªì ÎôÁÞœuÙ ú£ª÷ô¦g¤Ûô¦õêÁ EL#ð¼ô³ÙC.
þ§ëÅ]ì ÍóŸ«uÚÛ ÏÙæ¨Ú¨ Bú£ªÚÛªô¦÷è[Ù.. Κíj ð§ôÈ¢ø‹õö˺ ÷ªJÙêŸ ëμñ(AÙC. ûμõ ôÁVõªÞ¥ AÙè… Aìö˶ÚÛ ò°Þ¥ Fô¢ú‡Ù#ð¼óŸ«è¯óŸªì. êŸì
CÙí‡ êŸì í£ìªõª àŸ«ú£ªÚÁ÷è[Ù.. ÷ªSx þ§óŸªÙvêŸÙ ÏÙæ¨Ú¨ Pù£ªuô¦õª ví£í£ÙàŸÚÛíÃö˺ ·ÞL# àŸJvêŸ ú£”ù‡dÙ#ì ú£Ùë]ô¦(ÄEo ÎóŸªì Îþ§yCÙàŸö˶E í£Jú‡–A.
Bú£ªÚÛªô¦÷è[Ù.. ÏD û¦ô¦óŸªé·ôè…“ CìàŸô¢u. Íô¢ªé ÓÚÛ\è[
#vêŸÙ àμí‡pì ÚÛëÇ]

ÍìÞœìÞ¥ àμjû¦÷ªû ò®õôÂ.. Óè[÷ª à¶êÁh ÷ªé¨ÚÛåªdìª Ñí£óμ«TÙ# ú öËμÞÂú‡pû ò®õôÂ.
Ïí£±pè[ª ÚÛªöËÀDíà óŸ«ë]îËÂ.. ÖÚÛí£±pè[ª vò°è ÞÂõ ÞœªJÙ# ÷«æ°xè[ªÚÛªÙåªû¦oÙ
Ú¥F.. Íú£õª ò°uæÀqîμªû ÚÛë]LÚÛLo àŸ«è[ÚÛªÙè¯û¶ ú£JÞ¥_ ñÙ꟪ö˶ú‡.. N·Úåªx Bú‡ì
O¤¨Ù#ì î¦JÚ¨ Ð ú‡pìoô ú£ªí£J#êŸÙ. ÷«÷´õª ô¢ìíÃêÁ vÚ©Vö˺ڨ ÷à¶aú£J¸Ú
êŸõìª í£²JhÞ¥ ÷ÙàŸªêŸ« ñÙAE ú£JÞ¥_ ò°uæÀqîμªû ë]Þœ_ô¢ í£è˶ö° î¶óŸªè[Ùö˺
ÏêŸìª Cåd. ÍêŸE ò®LÙÞ óŸ«ÚÛ{û Íô¢–Ù Ú¥ÚÛ N·Úåªx ú£÷ªJpÙàŸªÚÛªìo ò°uæÀqîμªûÂ

ÖÚÛ àμjû¦÷ªûÂ.. ÖÚÛ ò®õô ޜªJÙ# OªÚÛª êμõªþ§? ví£í£ÙàŸÙö˺ Ô àμjû¦÷ªû ò®õôÂÚÛª ö˶E ò®LÙÞÂ
ø˘jLêÁ.. #vêŸ N#vêŸ Nû¦uú£ÙêÁ ÍêŸìª òÙ꟪ö˶ú£ªhÙç˶ ÍÙë]ô¢« ÎøŒaô¢uÙÞ¥
àŸ«›úî¦üŒ‰x. Î GÅìoîμªiì ò®õ¸ô ð§öËÀ Îè[îªq. ë]¤¨é°víƇڥ ò®õôÂ. 90ö˺x vÚ¨·ÚæÀìª
ÓÙë]ôÁ! Îè[îªq ñÙ꟪ö˶ú£ªhÙç˶ û¦ûÂwšúdÚÛôÂêÁ ð§åª ÍÙê¦ N#vêŸÙÞ¥ àŸ«›úî¦üŒ‰x.
ÍêŸûÁ ÷³è[ªàŸªÚÛªð¼ô³ì ÚÛí£p ÷«CJÞ¥ Ñû¦oè[ª Îè[îªqìª îμªiÚ ޥuæ¨ÙÞ ö°Ùæ¨
î¦üŒ‰x N÷ªJ)Ù#û¦.. ÍêŸìª ÷«vêŸÙ êŸì ø˘jL ÷«ô¢ªaÚÁö˶ë]ª.

CA
-{Á≥-M>‘Ë˝Ö hÃÍœ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r –ö˛$ÖyÊ˛-ÀÖ —gÙ˝ô˲À ∞ÀƒÊ˝$ÖV> –ö˛*«Ö®.

.
®Mʸ*fi_ CsÓ˝–ö˛À BÖ{´ßÊ˛{Á≥ßÛ˛‘å˝ Á≥ºœMä¸ Á‹»”ã‹ Mʸ—$ÁŸØå˛ —yÊ˛$ßÊ˛À ^Û˛Ì‹Ø˲ {Vʸ*ã≥&2
ÁúÕôÈÃZœ D –ö˛$ÖyÊ˛ÃÍ∞Mϸ ^˛Ö®Ø˲ Ø˲À$Vʸ$ΔÊˇ$ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ ô˲Áfl˝÷ÃÍ™ΔäˇÀ$V>
GÖÌ≥Mʸ–ö˛”yÊ˛Ö —‘Û˝ÁŸÖ. “«ÃZ ßÛ˛-–ö˛-ΔÊˇ-‘˝sÏ˝t øÍVʸ≈-ÀÑϸ√ –ö˛$-Ìfl˝‚Ê˝À MÛ¸rW»ÃZ
3–ö˛ Δ>≈ÖMä¸ ›Î´®Ö_Ö®. Mʸ-Δ>≤sÏ˝ ΔÊˇ“Ö-{ßë-ΔˇyÏ˛z, –ö˛$Ök-ØÈ-£Ê˛-Δˇ-yÏ˛z,
6 diksuchi@andhrajyothy com —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ ∑ ‘Ë˝∞–ÈΔÊˇÖ 3 –ö˛*«a 2018 –ö˛$ßÊ˛$™À –˛ÖMʸr Mʸñ⁄Î~-Δˇ-yÏ˛z –ö˛ΔÊˇ$Á‹V> 19, 22, 27 Δ>≈ÖMʸ$-À$ ›Î´®Ö^ÈΔÊˇ$.-
D ØÛ˛Á≥´ßÊ˛≈Ö-ÃZ Ø˲À$-Vʸ$« —fƒÊ˝$ {Á≥›Î¶ØË˛Ö –È« –ö˛*r-ÃZœ-ØÛ˛..

sÍÁ≥Δäˇfi
ªÙ˝Á‹¢–ÈΔÊˇı≥r.. –ÈΔˇ$$ã‹

{Vʸ*ã≥&2 —gÙ˝ô˲À M¯r


øÊ˝ΔÊˇ¢ {¥˘ôÈfiÁfl˝Öô¯.. E߯≈V>∞Mϸ Ú‹À–ö˛# Ú≥sÏ˝t...
2012ÃZ ›Îã≥t-–Û˛Δäˇ CÖf±--Δäˇ ^˛Oô˲-Ø˲≈ -Mʸ$-–ö˛*Δäˇô¯ —–È-
& ßÛ˛-–ö˛-ΔÊˇ-‘˝sÏ˝t øÍVʸ≈-À-Ñϸ√ Áfl˝Ö f«-WÖ-®. {Vʸ*ã≥&2Ú≥O BÁ‹Mϸ¢ EÖ-yÊ˛rÖô¯ E߯≈V>-∞Mϸ
BΔÊˇ$ Ø˛ÀÀ$ Ú‹À–ö˛# Ú≥sÏ˝t CÖsÏ˝ –ö˛ßÊ˛™-ØÛ˛ ^˲®-–È-Ø˲$. B
Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ ^˛Oô˲Ø˲≈ GÖô¯ {¥˘ô˲fiÌfl˝Ö^ÈΔÊˇ$.
W ßÊ˛™-À*ΔÊˇ$ –ö˛$ÖyÊ˛ÀÖ Ü–ö˛*√-Á≥#ΔÊˇÖ
{V>–ö˛$ÖÃZ {Á≥Á‹$¢ô˲ÖJ “BΔ¯”V>
E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛Á‹$¢ØÈ≤Ø˲$. AΔˇ$$ôÛ˛
¥ÎÁ≥, Mʸ$r$Ö∫ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲À$ ^˲*Á‹$M¯–ö˛yÊ˛Öô¯
Gr$–ö˛ÖsÏ˝ JÜ¢yÏ˛ ÃÙ˝Mʸ$Öyë {Ì≥ı≥Δäˇ
AƒÊ˝*≈Ø˲$. AßÛ˛ —fƒÊ˝*∞Mϸ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö
EØ˲≤ô˲ ›Î¶Δˇ$$Mϸ ^Û˛ΔÊˇ$M¯–ÈÀØ˲≤ ÀÑ>-≈∞Mϸ
Á‹*PÃå˝ ô¯yÊ˛$ øÊ˝ΔÊˇ¢ ^˛Oô˲Ø˲≈ Mʸ$–ö˛*Δäˇ, ØÈ CßÊ˛™ΔÊˇ$
AØ˲≤ƒÊ˝$≈À {¥˘ôÈfiÁfl˝Öô¯ {Vʸ*ã≥&2ÃZ
^Û˛Ì‹Ö®.
AÖßÊ˛ΔÊˇ* E߯≈Vʸ$-ÃÙ˝

—M>Á‹ —ßÊ˛≈Mʸ$.. GyÊ˛$≈MÛ¸ÁŸØ¨˛ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö^ÈØ˲$.


◗ JMʸ –˛OÁ≥# “BΔ¯”V> E߯≈VʸÖ, –ö˛$Δ¯
–˛OÁ≥# –ö˛$*yÛ˛‚Ê˝œ ¥ÎÁ≥ ªÍ´ßÊ˛≈ô˲À$..
ΔˇÖsÏ˝± Á‹–ö˛$Ø˲”ƒÊ˝$Ö ^Û˛Á‹$Mʸ$Ör*
{Vʸ*ã≥&2 Á≥»ÑʸÀMʸ$ Ì‹ßÊ˛Æ–ö˛$ƒÊ˝*≈Ø˲$.
Δ¯-kMʸ$ 10 VʸÖrÀ$ ^˲®-–È-. {Vʸ*ã≥&2 دsÏ˝ÌúMÛ¸ÁŸØå˛
ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r –ö˛$ÖyÊ˛-ÀÖ-ÃZ∞ ’ÖVʸ-ΔÊˇ-Á≥ÃÒ˝œ
{V>–ö˛$Ö- –ö˛* Á‹”Á‹¶ÀÖ. ΔˇOô˲$ Mʸ$r$Ö∫Ö.
ØÈØ˲≤ _Ø˲≤ -^˛-Ø˲≤-ƒÊ˝$≈,- A–ö˛$√ ^˛Ø˲≤-–ö˛$√-. ØÈMʸ$
CßÊ˛™ΔÊˇ$ AØ˲≤ƒÊ˝$≈À$. Ú≥ßÊ˛™Ø˲≤ƒÊ˝$≈ -Vʸ-Õ-gÙ˝-ΔÊˇ-Vʸ$-‚Ê˝Â-
ÃZ∞ Á≥‘Ë˝ì-–˛OßÊ˛≈-‘È-ÀÃZ –˛O-ßë≈´®M>-«-V>,- ΔˇÖ-y¯

MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$
—ßë≈«¶ i—ô˲ÖÃZ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀ i—ôË˛Ö gÍΔÊˇÁ‹ÖVÊ¸Ö (–˛$ßÊ˛Mä¸ hÃÍœ), –ö˛$_ŒÁ≥r≤Ö, —$Δ>≈ÀVʸ*yÊ˛, ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ÀØ˲$ 10–ö˛ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü ÁúÕôÈÀ ô˲ΔÊˇ–Èô˲
Δ>Mʸ –ö˛$$ÖßÛ˛ {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈØ˲$. ßëÖô¯ Á≥»Ñʸ
ØÈsÏ˝Mϸ A∞≤ AÖ‘ÈÀØ˲$ Á≥#Ø˲‘Ë˝aΔÊˇ◊˝ ^Û˛Á‹$Mʸ$ØÛ˛
A–ö˛M>‘Ë˝Ö À¿Ö_Ö®. Gr$–ö˛ÖsÏ˝ JÜ¢yÏ˛ ÃÙ˝Mʸ$Öyë
{Á≥◊Í-„Mʸ {Á≥M>ΔÊˇÖ ^˲ßÊ˛-–ö˛yë∞Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C^ÈaØ˲$.
A-Ì≥œ-MÛ¸-ÁŸ-Øå˛ K«ƒÒ˝$ÖsÙ˝ÁŸØå˛ÃZ -^˲-ßÊ˛-–ö˛rÖô¯ Ì‹À-∫-ã‹ -
Á≥N«¢ ^Û˛ƒÊ˝$VʸÕV>Ø˲$.- BΔ¯ -ô˲-ΔÊˇ-Vʸ-Ü Ø˲$Ö_ CÖr»√-yÏ˛-
ƒÊ˝$-så˝ –ö˛ΔÊˇMʸ$ ¥ÎuÊˇ≈Á≥#Á‹¢M>À Ø˲$Ö_ ›˜Öô˲ÖV> دså˝fi
ΔÊˇ*¥˜Ö®Ö ^˲$Mʸ$ØÈ≤. ßëÖô¯¥Îr$ BƒÊ˝* AÖ‘ÈÀØ˲$
AØ˲$Á‹«Ö_ ô˛À$Vʸ$ AM>yÊ˛“$ Á≥#Á‹¢M>ÀØ˲$ GMʸ$P–ö˛V>
AØ˲≤ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r BΔ¯Vʸ≈ –˛OßÊ˛≈-‘È-ÀÃZ –˛Oßë≈-´®-M>-«V>
—´ßÊ˛$À$ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝Á‹$¢ØÈ≤ΔÊˇ$.
{Á≥øÊ˝$ô˲” Á‹*P‚ZœØÛ˛..
10–ö˛ô˲-ΔÊˇ-VÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ VʸÕ-gÙ˝-ΔÊˇ$-Vʸ$‚Ê˝Â hÃÍœ -Á≥-«-ÁŸôå˛
ÚflO˝Á‹*P-Ãå˝ÃZ ^˲®–È. ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥-r-ÃZ-∞ V˙ô˲-—$ -Mʸ-‚Í-‘È-À
Ø˲$Ö_ CÖrΔäˇ Á≥N«¢ ^Û˛‘ÈØ˲$. GÖÚ‹så˝ÃZ ΩyÓ˛Gã‹ Ô‹r$
–ö˛_aÖ®. M>± -^Û˛-ΔÊˇ-ÃÙ˝ßÊ˛$. —f-ƒÊ˝$-–ÈyÊ˛ÃZ º.∏Î-ΔÊˇ√-Ô‹ -^Û˛‘È-Ø˲$.
ô˲-ΔÊˇ-–Èô˲ gÒ˝GØå˛sÓ˝ƒÊ˝$* & M>MϸØÈyÊ˛ Ø˲$Ö_ GÖ. ∏Î-ΔÊˇ√-Ô‹ -
Ø˛À*œΔÊˇ$, Ø˲ÀœVˆÖyÊ˛. ÜΔÊˇ$Á≥Ü & 1, 2; —fƒÊ˝$–ÈyÊ˛ & 1, 2; AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZ EÖ^˲$ôÈΔÊˇ$. 11–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ Mʸ*yë BƒÊ˝* A´ßÊ˛≈ƒÊ˝$ØË˛Ö ^Û˛‘È. -f-Ø˲-ΔÊˇÃå˝ Á‹tyÓ˛ã‹ M¯Á‹Ö -¥ÎuÊˇ‘ÈÀ Á≥N«¢ ^Û˛Ì‹ ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ--ßä˛ÃZ∞ K {Á≥Δˇ$$-–Û˛så˝ Á‹*PÃå˝ÃZ
MÓ¸ÀMʸ–˛$OÖ®. D ßÊ˛‘Ë˝ÃZ –Û˛ı‹ Á≥#ØÈßÛ˛ øÍ— GØå˛sÓ˝Ô≥Ô‹ Δ>–ö˛$Vʸ$ÖyÊ˛Ö, KGØå˛iÔ‹ Δ>f–ö˛$Ö{yÏ˛, JÖV¯À$, —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ∞ R͉À {Á≥M>ΔÊˇ–Û˛$ AyÏ˛√ÁŸØ˲$œ Mʸյ›Î¢ΔÊˇ$. ›Î¶Δˇ$$ÃZ EÖyÛ˛ Á≥#Á‹¢M>ÀÚ≥O B´ßëΔÊˇÁ≥yëzØ˲$. MʸΔˇÖså˝ E߯≈VʸÖÃZ ^Û˛Δ>Ø˲$. {Á≥øÊ˝$-ô˲” E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛ƒÊ˝*-ÀØÛ˛ ô˲Á≥-Ø˲ô¯
øÊ˝—ÁŸ≈ô¨˛Mʸ$ ªÍrÀ$ –Û˛Á‹$¢Ö®. AÖßÊ˛$MÛ¸ Δ>fÖı≥r, Ì‹«Ì‹Àœ, {÷M>Mʸ$‚Ê˝Ö, Á‹*ΔÊˇ≈ÀÖMʸ (ªÍÁ≥rœ), 12–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘È∞Mϸ 11–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ 55 ‘ÈôË˛Ö AÚúOΔäˇfiÚ≥O {Á≥´ßëØ˲ÖV> ßÊ˛ñÌŸt ›Î«Ö^È. CÖßÊ˛$M¯Á‹Ö 2014ÃZ “BΔ¯”,- {V>–ö˛$ Á≥Ö^ÈƒÊ˝$° Ú‹{Mʸ-r-» ΔˇÖyÊ˛$
¥ÎuÊˇ‘ÈÀ GÖÌ≥MʸÃZ —ßÊ˛≈ô¯¥Îr$ {MÓ¸yÊ˛À$, ô˛ØÈÕ, –ö˛$Áfl˝∫*ªå˝Ø˲VʸΔäˇ, –ÈÃÙ˝¢Δäˇ, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö^ÈÕ. ƒÊ˝$*r*≈-ªå˝-ÃZ -M>-Mʸ-°ƒÊ˝$ MʸΔˇÖså˝ GÚúOΔäˇfi,- ô˛À$Vʸ$ ®Ø˲- Á≥»ÑʸÀ$ Δ>‘ÈØ˲$. ΔˇÖyÊ˛$ E߯≈V>ÀMʸ* GÖÌ≥MʸƒÊ˝*≈Ø˲$. B
GØå˛HyÓ˛, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & –ö˛$ÃÍPÁ≥#ΔÊˇÖ, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & Á≥-{-Ü-MʸÀ$ {Á≥Ü-Δ¯k ^˲®–ÈØ˲$. ΔˇÖsÏ˝ÃZ “BΔ¯”Ø˲$ GÖ^˲$Mʸ$ØÈ≤.
›ÎÖÁ‹PñÜMʸ AÖ‘ÈÀ$ –ö˛ÖsÏ˝ Ø˛Ö.1 Ø˙ı‹ØȪÍVä¸, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & Ø˛Ö. 2 Ø˙ı‹ØȪÍVä¸, � «fΔÛˇ”ÁŸØ˲$œ CÃÍ
GMä¸fi{sÍMʸ«Mʸ$≈ÀΔäˇ ƒÊ˝*Mϸt—sÓ˝ã‹Mʸ$ —‘ÈQÁ≥r≤Ö & Ø˛Ö.1 {÷—fƒå˝$Ø˲VʸΔäˇ, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & 15 ‘ÈôË˛Ö Ô‹rœØ˲$ GÔ‹fiÀMʸ$.. 7.5 ‘ÈôË˛Ö Ô‹rœØ˲$
{¥Î´ßëØ˲≈Ö C–È”Õfi EÖr$Ö®. AÁ≥#µyÛ˛ Ø˛Ö.2 {÷—fƒå˝$Ø˲VʸΔäˇ, —‘ÈQÁ≥r≤Ö & Ô‹tÃå˝ ¥ÎœÖså˝,
–ö˛ΔÊˇÖVʸÃå˝, –ö˛$Áfl˝∫*ªÍªÍßä˛, øÊ˝$–ö˛Ø˲W«, Δ>fÖÁ≥Õœ,
GÔ‹tÀMʸ$, 3 ‘ÈôË˛Ö Ô‹rœØ˲$ ®–È≈ÖVʸ$ÀMʸ$ «fΔÊˇ$” ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$.
—$WÕØ˲ Ô‹r$œ Cô˲ΔÊˇ$ÀMʸ$ MÛ¸sÍΔˇ$$›Î¢ΔÊˇ$. gÍ°ƒÊ˝$ –ö˛* Á‹”Á‹¶ÀÖ {Á≥M>‘Ë˝Ö hÃÍœ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r –ö˛$ÖyÊ˛-
ÀÖ-ÃZ∞ Á≥Ö®-‚Ê˝Â-Á≥ÃÒ˝œ {V>–ö˛$Ö. ΔˇOô˲$ Ì‹—Ãå˝fi {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ ßë”Δ>ØÛ˛...
—ßë≈«¶ÃZ Á‹Δ¯”ô¯–ö˛$$RÍ¿–ö˛ñ®Æ Mʸ$r$Ö∫Ö. ØÈØ˲≤ MʸΔ>≤sÏ˝ –˛ÖMʸ-r-Δˇ-yÏ˛z-, A–ö˛$√ & MʸΔ>≤sÏ˝ ΔÊˇ“Ö{ßë ΔˇyÏ˛z
Á‹ô˛¢Ø˲Á≥Õœ, –˛ÖMʸrW«. —ßë≈Áfl˝Mʸ$P ^˲rtÖ (BΔäˇsÓ˝D) ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲À –Û˛$ΔÊˇMʸ$ 10 -–˛Ö-Mʸ-r–ö˛$√. ¥ÎuÊˇ‘ÈÀ —ßÊ˛≈ –˛$$ô˲¢Ö –ö˛*
›Î´ßÊ˛≈–ö˛$–ö˛#ô˲$Ö®. {Á≥Á‹$¢ô˲ {Á≥Á≥Ö^Ë˛Ö ◗ ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛ÃZ∞ MÛ¸“À$: GGãúGã‹ ªÙ˝VʸÖı≥så˝, Ô‹rœØ˲$ E_ô˲ ªZ´ßÊ˛ØÈ Á≥ßÊ˛¶ÜÃZ øÊ˝»¢ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. ÃÍr» FΔ¯œ∞ {Á≥øÊ˝$-ô˲” ¥ÎuÊˇ‘È-ÀÃZØÛ˛ ›ÎWÖ®. ØÈMʸ$ Á‹*π«¢. Aô˲◊Ï˝≤ BßÊ˛ΔÊˇÿÖV>
M¯ΔÊˇ$Mʸ$Ör$Ø˲≤ —À$–˛OØ˲ Ø˛OÁ≥#◊Í≈À$ Áfl˝MÓ¸Öı≥r, ªüÃÍœΔÊˇÖ, ªZΔˇ$$Øå˛Á≥Õœ, Ô‹BΔäˇÔ≥Gãú, ßë”Δ> “« GÖÌ≥Mʸ EÖr$Ö®. JMʸsZ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ BΔäˇsÓ˝D˝ ªÙ˝-Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r V˙ô˲—$ Mʸ‚Í-‘È-ÀÃZ CÖr»√- °Á‹$Mˆ∞ —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö^È.
Vʸ_aªõÕ, MʸÖ^˲Øå˛ªÍVä¸, GØå˛GÔúã‹ Ø˲VʸΔäˇ & Áú$sÙ˝PÁ‹Δäˇ; MϸÖßÊ˛ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ¥˜Ö®ôÛ˛ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀ ^˲ßÊ˛$–ö˛# Á≥NΔÊˇ¢ƒÙ˝$≈–ö˛ΔÊˇMʸ$ yÏ˛-ƒÊ˝$så˝, MʸÖøÊ˝Ö ƒÊ˝$ã‹.-—.-M¸.Ì≥ Mʸ‚Í-‘È-ÀÃZ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Ø˲$ÖyÏ˛ –ö˛$Ö_ E߯≈VÊ¸Ö ›Î´®Ö-
AÀ–ö˛yÊ˛ôÈΔˇ$$. D —ÁŸƒÊ˝$ÖÃZ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ 1, 2 HGãúH, V¯ÃüPÖyÊ˛ & 1, 2; EÁ≥µÃå˝ & 1, 2; E_ô˲ ªZ´ßÊ˛Ø˲ À¿Á‹$¢Ö®. yÏ˛{X, -Mʸ-yÊ˛Á≥ M¸Gã‹BΔäˇGÖ Mʸ‚Ê˝-‘È-À Ø˲$Ö_ ^È-ÀØÛ˛ ô˲Á≥Ø˲ EÖyÛ˛®. -©Öô¯ VʸôÛ˛yë®
—ßë≈ÀƒÊ˝*À$ –ö˛$$ÖßÊ˛fÃZ ∞À$Á‹$¢ØÈ≤Δˇ$$. ’–ö˛Δ>ÖÁ≥Õœ, GßÊ˛$™–˛$OÃÍΔÊˇÖ (–˛$ßÊ˛Mä¸ hÃÍœ), Ì≥M¸så˝, � JÜ¢yÏ˛ ÃÙ˝∞ —ßÊ˛≈ GÖÔ‹H Á≥N«¢ ^Û˛‘ÈØ˲$. 2014ÃZ f«WØ˲ Ø˲$Ö_ Ì‹—Ãå˝fiMʸ$ {Ì≥ı≥ΔÊˇ–ö˛”yÊ˛Ö
{Á≥Á‹$¢ôË˛Ö Á≥rt◊˝Ö, Á≥ÃÒ˝œ AØÛ˛ ôÛ˛yë ÃÙ˝Mʸ$Öyë ÜΔÊˇ$–ö˛$ÀW«. Gã‹I Á≥»ÑʸÃZ Δ>{ÁŸt›Î¶Δˇ$$ÃZ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈØ˲$. B {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ {Á≥Á‹$¢ô˲
◗ “sÏ˝Mϸ AßÊ˛Ø˲ÖV> –ö˛$«Mˆ∞≤ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$ M>ΔˆµΔÛˇså˝ Á‹ÖÁ‹PñÜMϸ ¿Ø˲≤ÖV> Ì≥ÀœÀÚ≥O Gr$–ö˛ÖsÏ˝ Δ>≈ÖMä¸ –ö˛_aÖ®. AΔˇ$$ôÛ˛ Ú‹À–ö˛# Ú≥sÏ˝t Ì‹—- {Vʸ*ã≥&2 —fƒÊ˝*∞Mϸ ߯Áfl˝ßÊ˛Ö ^Û˛Ì‹Ö®.
M>ΔˆµΔÛˇså˝ Á‹ÖÁ‹PñÜ —Á‹¢«Á‹$¢Ø˲≤Á≥µsÏ˝MÓ¸, –ö˛^Û˛a —ßë≈ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ Ø˲$Ö_ {¥ÎΔÊˇÖøÊ˝–ö˛$ƒÙ˝$≈ JÜ¢yÏ˛ ÃÙ˝Mʸ$Öyë ı‹”^ÈeƒÊ˝$$ô˲ –ÈôÈ–ö˛◊˝ÖÃZ ØÈ◊˝≈–˛$OØ˲ Ãå˝fiMʸ$ {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈØ˲$. B ÀÑÓ¸√M>Öô¨˛, ô˛À$Vʸ$ AM>yÊ˛“$
MÛ¸“À$ ô˲–ö˛$ {¥Î´ßëØÈ≈∞≤ M¯ÃZµMʸ$Öyë A–ö˛M>‘Ë˝Ö EÖ®. —ßÊ˛≈Ø˲$ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$ AÖ®›Î¢Δˇ$$. JMʸsZ {Mʸ–ö˛$ÖÃZ {Vʸ*Á≥#&2 Á≥»-ÑʸÀ$ Δ>‘ÈØ˲$. Á≥#Á‹¢M>À$, GMʸØ˲—$Mä¸fi _ΔÊˇÖi— ›ÎΔäˇ
—ßë≈«¶ ∫ÖV>ΔÊˇ$ øÊ˝—ÁŸ≈ô¨˛Ø˲$ °«a®ßÛ˛™ � Ô‹ΩGã‹D Ì‹À∫ã‹ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü Ø˲$Ö^Û˛ ›ÎÖMÛ¸ÜMʸ Á≥«gÍqØ˲Öô¯ Á≥«^˲ƒÊ˝$Ö.. ‘È{Á‹ {Vʸ*ã≥&2 –ö˛$$W-Ì‹Ø˲ ô˲ΔÊˇ–Èô˲ Gã‹I ’Ñʸ◊˝ دså˝fi Mʸ*yë ^ÈÃÍ EÁ≥ƒÒ˝*VʸÁ≥yëzΔˇ$$.
¢›ÎÖMÛ¸ÜMʸô˲Ú≥O A–ö˛V>Áfl˝Ø˲ Ú≥Ö¥˜Ö®Ö^Û˛ M>ΔÊˇ≈{Mʸ–ö˛*À$ M¯Á‹Ö –˛‚ÍœØ˲$. {Á≥Á‹$¢ôË˛Ö AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ ¥˘Œ-ã‹ ’Ñʸ◊Í
∞ÀƒÊ˝*À$V> –ö˛$Ø˲≤Ø˲À$ ¥˜ÖßÊ˛$ô˲$ØÈ≤Δˇ$$. MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ ßÛ˛‘Ë˝ –È≈Á≥¢ÖV> JMÛ¸ ΔÊˇMʸ–˛$OØ˲ EÖsÍΔˇ$$. —$WÕØ˲ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀÀMʸ$ ¿Ø˲≤ÖV> ©∞ MÛ¸Ö{ßÊ˛ÖÃZ ’Ñʸ◊˝ ¥˜ÖßÊ˛$-ô˲$-ØÈ≤-.- {Vʸ*ã≥ÃZ gZØ˲Ãå˝
MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ 2018&19 ¥ÎuÊˇ≈{Á≥◊Í„Mʸ A–ö˛$ÃZœ EÖr$Ö®. Ìfl˝Ö©, CÖXœãŸ øÍÁŸÃZœ Á≥∞–Û˛‚Ê˝À$, Ú‹À–ö˛#À$ EÖsÍΔˇ$$. —ßÊ˛≈ô¯¥Îr$ Br¥ÎrMʸ$ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$yÛ˛ Á‹*π«¢ ›Î¶Δˇ$$ÃZ 333.9 –ö˛*ΔÊˇ$PÀô¯ 19–ö˛ Δ>≈ÖMʸ$ –ö˛_aÖ®.
ªZ´®›Î¢ΔÊˇ$. MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ JMʸsZ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü Ø˲$Ö_ ô˲WØ˲ {¥Î´ßëØ˲≈Ö C›Î¢ΔÊˇ$. ©Öô¯ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ ôÈÁfl˝-÷-ÃÍ™-ΔäˇV> ¥˘Á‹$t –ö˛_aÖ®. Gã‹I
Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>∞Mϸ {Á≥–Û˛‘ÈÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ 12–ö˛ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ ô˲ΔÊˇVʸô˲$À$ EÖsÍΔˇ$$. D ØÈ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$yÊ˛$ _ÀMʸÀ Δ>gÙ˝-‘Ë˝”-ΔÊˇ-ΔˇyÏ˛z ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ-
دsÏ˝ÌúMÛ¸ÁŸØå˛ –˛À$–ö˛yÏ˛Ö®. D ØÛ˛Á≥£Ê˛≈ÖÃZ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀÀ$ Ô‹ΩGã‹D (Ú‹Ö{rÃå˝ ªZΔäˇz Bãú Ú‹MʸÖyÊ˛» � ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ CÃÍ ßä˛ÃZ CØå˛MÊ¸Ö sÍ≈Mä¸fi BÔúÁ‹-Δäˇ-V> -Á≥-∞-^Û˛Á‹$¢ØÈ≤yÊ˛$. ôÈØÛ˛ ¥˘Á‹$t –ö˛ßÊ˛$À$Mˆ∞ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ ô˲Áfl˝÷ÃÍ™ΔäˇV> –˛‚Í¢Ø˲$.
B —–ö˛Δ>ÀØ˲$ ^˲*ßë™Ö.. GyÊ˛$≈MÛ¸ÁŸØå˛)Mϸ AØ˲$∫Ö´ßÊ˛ÖV> EÖsÍΔˇ$$. –ö˛$$ÖßÊ˛$V> BÁ‹Mϸ¢ EØ˲≤ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÀØ˲$
GÖ^˲$M¯–ÈÕ. ô˲ΔÊˇ–Èô˲ kvadmissiononline2018.in
� R͉À$ EÖsÙ˝ØÛ˛ –ö˛ΔÊˇ¢–ö˛*Ø˲Öô¯ —fƒÊ˝$Ö.. ô˲Áfl˝-÷-ÃÍ™-Δäˇ M>–ÈÀØÛ˛...
A ´ßÊ˛$ØÈô˲Ø˲ ›ÎÖMÛ¸ÜMʸ —ßÊ˛≈Ø˲$ AÖ®Ö^˲yÊ˛ÖÃZ
MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$ (MÛ¸“) –ö˛$$ÖßÊ˛ÖfÃZ
EÖr$ØÈ≤Δˇ$$. MÛ¸Ö{ßÊ˛ –ö˛*Ø˲–ö˛ –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À
A¿–ö˛ñ®Æ –ö˛$Ö{Üô˲” ‘ÈQ B´ßÊ˛”ΔÊˇ≈ÖÃZ MÛ¸“À$ Á≥∞
ΔˇÖy¯ ô˲ΔÊˇVʸÜ, AÖô˲MʸÖsÙ˝ Ú≥Oô˲ΔÊˇVʸô˲$ÃZœ BƒÊ˝*
—ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ EØ˲≤ R͉À –Û˛$ΔÊˇMÛ¸ {Á≥–Û˛‘ÈÀØ˲$ Mʸյ›Î¢ΔÊˇ$.
10–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö ¥˜ÖßëÀÖsÙ˝ 9–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ 55
‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö_ EÖyëÕ. 11–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜ
–˛ªå˝Ú‹Oså˝ ßë”Δ> BØå˛ÃÒ˝OØå˛ÃZ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$M¯–ÈÕ.
ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ –ö˛$$ÖßÊ˛$ {Á≥–Û˛‘Ë˝ –ö˛*ΔÊˇYßÊ˛ΔÊˇÿM>ÀØ˲$ (AyÏ˛√ÁŸØå˛
V¸Oyä˛ÃÒ˝OØå˛fi) Ñʸ$◊˝≤ÖV> ^˲ßÊ˛–ö˛yÊ˛Ö –ö˛$Ö_®. ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Ø˲$
Á‹–ö˛$«µÖ_Ø˲ ô˲ΔÊˇ–Èô˲ ƒÊ˝$$∞Mä¸ AÌ≥œMÛ¸ÁŸØå˛ Ø˛Ö∫Δäˇ –ö˛Á‹$¢Ö®.
CßÛ˛ Á≥«√Ø˛Öså˝ «h{ı‹tÁŸØå˛ Ø˛Ö∫ΔäˇV> EÁ≥ƒÒ˝*VʸÁ≥yÊ˛$ô˲$Ö®.
& ßÊ˛$ÖÁ≥ –ö˛$ÖkØÈ£Ê˛-Δˇ-yÏ˛z
Á‹”Á‹¶ÀÖ {Á≥M>‘Ë˝Ö hÃÍœ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r –ö˛$ÖyÊ˛-
& –ö˛$ßÊ˛$™À –˛ÖMʸr Mʸñ⁄Î~-Δˇ-yÏ˛z
Á‹”Á‹¶ÀÖ {Á≥M>‘Ë˝Ö hÃÍœ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r –ö˛$ÖyÊ˛-
^Û˛›Î¢Δˇ$$. D ¥ÎuÊˇ‘ÈÀÀØ˲$ 1963ÃZ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈΔÊˇ$.
MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲” E߯≈Vʸ$À (ΔÊˇÑʸ◊˝ ΔÊˇÖVʸÖÃZ Á≥∞ ^Û˛ı‹
{Á≥–Û˛‘ÈÀMʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ A∞≤ ΔÊˇM>À —–ö˛Δ>ÀØ˲$
ô˛À$Á‹$M¯–ö˛yë∞Mϸ D Ø˛Ö∫Δäˇ B´ßëΔÊˇÖV> EÖr$Ö®.
–ö˛* ÀÖ-ÃZ∞ Á≥NÁ‹-À-¥ÎyÊ˛$ {V>–ö˛$Ö. ØÈØ˲≤ ßÊ˛$ÖÁ≥
ØÈΔ>-ƒÊ˝$-◊˝-Δˇ-yÏ˛z, -
–ö˛* ÀÖ-ÃZ∞ JÖßÊ˛$-rœ {V>–ö˛$Ö. ØÈØ˲≤ –ö˛$ßÊ˛$™À
Á‹ßë-’-–È-Δˇ-yÏ˛z,- A–ö˛$√ –˛Ö-Mʸr Á‹$∫æ-–ö˛$√-. 10–ö˛ ô˲-
E߯≈Vʸ$À$ Á‹‡)Mʸ$ ô˲ΔÊˇ^˲$V> ∫®ŒÀ$ fΔÊˇ$Vʸ$ô˲$ÖsÍΔˇ$$. � “«Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö M>∫sÏ˝t ©∞≤ øÊ˝{ßÊ˛Á≥ΔÊˇ$^˲$M¯–ÈÕ. ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ÃZ H–˛OØÈ A–ö˛$√ ØÈ-Δ>-ƒÊ˝$-◊˝–ö˛$√. ΔÊˇ-VÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ Á≥NÁ‹-À-¥Î-yÊ˛$ÃZ ^˲®--–È--Ø˲$. CÖ-r-»√yÏ˛-ƒÊ˝$så˝
CÃÍÖsÏ˝ Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ E߯≈Vʸ$À Ì≥ÀœÀ ^˲ßÊ˛$–ö˛#Mʸ$ C∫æÖ® ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$Mʸ$Ø˲≤ AÖßÊ˛«MÓ¸ {Á≥–Û˛‘ÈÀ$ MʸյÖ^˲ΔÊˇ$. ¥˜ΔÊˇ¥Îr$œ EÖsÙ˝ VʸyÊ˛$–ö˛# ôÛ˛©ÃZÁ≥# GyÏ˛så˝ BÁ≥¤Øå˛ ßë”Δ> ΔˇOô˲$ Mʸ$r$Ö--∫Ö. ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥r —gÍqØå˛ Mʸ‚Í-‘È-À-ÃZ,- MʸÖßÊ˛$À K∫$Ãå˝-ΔˇyÏ˛z yÏ˛{X
MʸÀVʸMʸ$Öyë EÖyÊ˛rÖ M¯Á‹Ö MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲”Ö MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ MÛ¸“Gã‹ ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲À –Û˛$ΔÊˇMʸ$ {¥Î´ßëØ˲≈ {Mʸ–ö˛*∞≤ G∞≤›ÎΔÊˇœΔˇ$$ØÈ Á‹« ^Û˛Á‹$M¯–ö˛^˲$a. –˛ªå˝Ú‹Oså˝ÃZ∞ AÌ≥œMÛ¸ÁŸØå˛ 10–ö˛ ô˲-ΔÊˇ-VÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ -Mʸ-‚Í-‘È-À-ÃZ yÏ˛{X,- BÖ{´ßë ƒÊ˝$*-∞-–ö˛-«fisÓ˝ M>MϸØÈyÊ˛
—ßë≈ÀƒÊ˝$ –ö˛≈–ö˛Á‹¶Ø˲$ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö_Ö®. –˛$$ßÊ˛sZœ “sÏ˝∞ AØ˲$Á‹«›Î¢ΔÊˇ$. ßë∞ {Á≥M>ΔÊˇÖ Ô‹rœØ˲$ MÛ¸sÍΔˇ$$›Î¢ΔÊˇ$. ı‹trã‹ ÕÖMä¸ ÃÙ˝ßë ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$Mʸ$Ø˲≤ ¥ÎuÊˇ‘ÈÀ دsÓ˝ã‹ ªÙ˝Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥-r-ÃZ∞ M>≈ÖÁ≥ã‹ÃZ GÖGÔ‹fi Á≥N«¢ ^Û˛‘ÈØ˲$.
Ú‹Ö{rÃå˝ Á‹*PÃå˝fiV> Ì≥Õ^Û˛–ÈΔÊˇ$. ô˲ΔÊˇ–ÈÜ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ {¥Î´ßÊ˛Ø˲≈ {Mʸ–ö˛$Ö D —´ßÊ˛ÖV> EÖr$Ö®. ªZΔäˇz ßë”Δ> AyÏ˛√ÁŸØå˛ QΔ>ΔÊˇ$Mʸ$ Á‹Ö∫Ö´®Ö_Ø˲ ‘Ë˝ìøZ-ßÊ˛-ƒÊ˝$ -Á‹*P-
—ßë≈ÀƒÊ˝*À$V> –ö˛*Δ>Δˇ$$. “sÏ˝ÃZ {Á≥øÊ˝$ô˲” E߯≈Vʸ$ÀMÛ¸ Á‹–ö˛*^ÈΔ>∞≤ ¥˜Ö߈^˲$a. Ãå˝ÃZ, -JÖ-V¯À$ 10–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZØÛ˛
M>Mʸ$Öyë {¥Î´ßëØ˲≈ {Mʸ–ö˛*∞≤ AØ˲$Á‹«Ö_ —$VʸôÈ ☛ MÛ¸rW»&1: MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲” E߯≈Vʸ$À Ì≥ÀœÀ$
{Á≥ÜøÊ˝ M>ÃÙ˝iÃZ ΔˇOô˲$ Mʸ$r$Ö∫Ö
Mʸ$r$ÖªÍÀMʸ$ ^˛Ö®Ø˲ Ì≥ÀœÀMʸ$ Mʸ*yë {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö Mʸյ›Î¢ΔÊˇ$. ☛ MÛ¸rW»&2: MÛ¸Ö{ßÊ˛ {Á≥øÊ˝$ô˲” AØ˲$∫Ö´ßÊ˛ Á‹ÖÁ‹¶ÃZœ CÖr»√yÏ˛ƒÒ˝$-så˝ M>–ö˛yÊ˛Öô¯ ¥˜ÀÖÃZ
{Á≥Á‹$¢ôË˛Ö ßÛ˛‘Ë˝ÖÃZ 1136 MÛ¸“ Á‹*P‚Ê˝ìœ EØÈ≤Δˇ$$. “sÏ˝ÃZœ Á≥∞ ^Û˛ı‹ E߯≈Vʸ$À Ì≥ÀœÀ$ � —ßë≈«¶ Á‹ΔÊˇ”ô¯–ö˛$$RÍ¿–ö˛ñ®Æ ^˲®–ÈØ˲$. ô˲ΔÊˇ–Èô˲ ΩsÒ˝Mä¸ Á≥ÖyÏ˛Ö-_Ø˲ Mʸ*ΔÊˇ-V>-
12,57,099 –ö˛$Ö® —ßë≈ΔÊˇ$¶À$ ^˲ßÊ˛$–ö˛#ô˲$ØÈ≤ΔÊˇ$. ☛ MÛ¸rW»&3: Δ>{ÁŸt {Á≥øÊ˝$ô˲” E߯≈Vʸ$À Ì≥ÀœÀ$ —ßÊ˛≈ô¯¥Îr$ A∞≤ ΔÊˇÖV>ÃZœ —ßë≈«¶ Á≥N«¢ ^Û˛‘ÈØ˲$. 2014ÃZ {V>–ö˛$ ƒÊ˝$À$ –ö˛*ΔˇP-så˝Mʸ$
� ¥˘sÓ˝ Ú≥«WÖ® ☛ MÛ¸rW»&4: Δ>{ÁŸt {Á≥øÊ˝$ô˲” AØ˲$∫Ö´ßÊ˛ ¸ Á‹ÖÁ‹¶ÃZœ Á‹ΔÊˇ”ô¯–ö˛$$Q A¿–ö˛ñ®ÆMϸ ô¯yÊ˛µyÛ˛ —´ßÊ˛ÖV> A∞≤ ΔÊˇM>À Á≥Ö^È-ƒÊ˝$° Ú‹{Mʸ-r-»V> GÖÌ≥MʸƒÊ˝*≈Ø˲$. AΔÊˇÆ“-yÊ˛$ –ö˛$ÖyÊ˛- ô˲ΔÊˇ-ÕÖ_ –ö˛_aØ˲
Á≥∞ ^Û˛ı‹ E߯≈Vʸ$À Ì≥ÀœÀ$ M>ΔÊˇ≈MʸÃÍ¥ÎÀ$ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ EÖsÍΔˇ$$. ÀÖ-ÃZ∞ ªZV¯À$ÃZ E߯≈VÊ¸Ö ^Û˛Á‹*¢ Ú‹À–ö˛# Ú≥sÏ˝t Ì‹—Ãå˝fi yÊ˛∫$æô¯ Ø˲Ø˲$≤ ^˲®-
ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À BÃZ^˲Ø˲ Á‹ΔÊˇ„ÃZ –ö˛_aØ˲ –ö˛*ΔÊˇ$µ, Ô‹ΩGã‹D Ì‹À∫ã‹Ø˲$ ªZ´®›Î¢Ö. ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲ÃZœ {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ {¥ÎΔÊˇÖ¿Ö^ÈØ˲$. D {Mʸ–ö˛$ÖÃZØÛ˛ {Vʸ*ã≥&2 Δ>‘È. —Ö^ÈΔÊˇ$. ØÈ M¯Á‹Ö
—ßÊ˛≈ô¯¥Îr$ {MÓ¸yÊ˛À$ –ö˛ÖsÏ˝ Cô˲ΔÊˇ –È≈Á≥M>ÀMʸ$ CÁ‹$¢Ø˲≤ ☛ MÛ¸rW»&5: {Ú≥O–Û˛så˝ E߯≈Vʸ$À$ / Á‹”ƒÊ˝$Ö E¥Î´®
¥˜ÖßÊ˛$ô˲$Ø˲≤–ÈΔÊˇ$ / ô˲®ô˲ΔÊˇ –ö˛Δ>YÀ Ì≥ÀœÀ$. ı≥ΔˆPØ˲≤ {¥Î´ßëØ˲≈ {Mʸ–ö˛*∞≤ AØ˲$Á‹«Ö_ Ô‹rœ gZØ˲Ãå˝ ›Î¶Δˇ$$ÃZ 331.9 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö_ 22–ö˛ Δ>≈ÖMʸ$ –ÈΔÊˇ$ Á≥yÊ˛$ô˲$Ø˲≤
{¥Î´ßëØ˲≈Öô¯ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÀMʸ$ yÏ˛–ö˛*Öyä˛ MÛ¸sÍΔˇ$$ÖÁ≥# EÖr$Ö®. JMʸsZ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ gÍ°ƒÊ˝$ ô˛^˲$aMʸ$ØÈ≤Ø˲$. Mʸ⁄ÎtÀ$ ^˲*Ì‹ {Á≥øÊ˝$ô˲”
Ú≥«WÖ®. Vʸô˲Öô¯ ¥˘ÕaôÛ˛ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ ☛ JMÛ¸ Á‹ÖôÈØË˛Ö (A–ö˛*√Δˇ$$) MʸÕWØ˲ E߯≈VÊ¸Ö ›Î´®Ö^ÈÀØÛ˛
Mʸ$r$ÖªÍÃZœ∞ –È«Mϸ {¥Î´ßëØ˲≈Ö EÖr$Ö®. —ßë≈Áfl˝Mʸ$P ^˲rtÖ (BΔäˇsÓ˝D) ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲À –Û˛$ΔÊˇMʸ$ AØ˲”ƒÊ˝$Öô¯ {Á≥ƒÒ˝*fØ˲Ö
{Á≥–Û˛‘ÈÀ M¯Á‹Ö ¥˘sÓ˝ Ú≥«WÖ®. MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÃZœ 10 Ô‹rœØ˲$ ÃÍr» ßë”Δ> GÖÌ≥Mʸ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. CÖßÊ˛$ÃZ Á≥r$tßÊ˛À GMʸ$P–˛OÖ®. 10–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ EØ˲≤Á≥#µyÛ˛ ô˲Áfl˝-÷-ÃÍ™-
2018&19 —ßë≈ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>∞Mϸ Á‹Ö∫Ö´®Ö_ {Á≥–Û˛‘ÈÀ ☛ ¥ÎΔÊˇœ–˛$Öså˝ Á‹øÊ˝$≈À$, MÛ¸Ö{ßÊ˛ –ö˛*–ö˛Ø˲ –ö˛Ø˲ΔÊˇ$À G–ö˛«M¸OØÈ A–ö˛M>‘Ë˝Ö Δ>–ö˛^˲$a. E߯≈V>∞Mϸ Ú‹À–ö˛#Ú≥sÏ˝t {Vʸ*ã≥&2Mϸ {Ì≥ı≥Δäˇ A–ö˛#ôÈ A∞ Δäˇ M>–ÈÀØÛ˛ ÀÑ>-≈∞≤ ∞ΔÛˇ™’Ö^˲$Mʸ$ØÈ≤. {Á≥Á‹$¢ô˲ {Vʸ*ã≥&2ÃZ
M¯Á‹Ö –ö˛*«a 1 Ø˲$Ö_ BØå˛ÃÒ˝OØå˛ ßë”Δ> ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$Mʸ$ØÛ˛ –ö˛$Ö{Üô˲”‘ÈQ, MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝$ Á‹ÖÁú$rØå˛ ΔˇÖyÊ˛$ Ø˲$Ö_ Ar$Ú≥O ô˲ΔÊˇVʸô˲$ÃZœ ^˛Ì≥µØ˲Á≥#µyÊ˛$ ôË˛ÕœßÊ˛Ö{yÊ˛$À$ GÖô¯ {¥˘ô˲fiÌfl˝Ö^ÈΔÊˇ$. 326.8 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®Ö_ gZØ˲Ãå˝ ›Î¶Δˇ$$-ÃZ 27–ö˛ Δ>≈ÖMʸ$
{Á≥{MϸƒÊ˝$ –˛$$ßÊ˛ÃÒ˝OÖ®. A–ö˛Á‹ΔÊˇ–ö˛$Ø˲$Mʸ$ÖsÙ˝ JMʸsÏ˝ MʸÖsÙ˝ EØ˲≤ôÈ´®M>ΔÊˇ$À$ Ì‹∏ÎΔÊˇ$fi ^Û˛Ì‹Ø˲ —ßë≈ΔÊˇ$¶ÀMʸ$ –ö˛*{ôË˛Ö AÖßÊ˛$ªÍr$ÃZ EØ˲≤ {Ì≥Á≥ΔÛˇÁŸØå˛ M¯Á‹Ö ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛ –ö˛^Èa. AMʸPyÊ˛ Ø˲À$-Vʸ$-ΔÊˇ$ ›Î´®Ö-^È-. -©Öô¯ yÏ˛Á≥N≈sÓ˝ ô˲Áfl˝-÷-ÃÍ™-ΔäˇV> GÖÌ≥MʸƒÊ˝*≈Ø˲$.
GMʸ$P–ö˛ —ßë≈ÀƒÊ˝*ÀMʸ$ Mʸ*yë ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ ^Û˛Á‹$M¯–ö˛^˲$a. {Á≥–Û˛‘ÈÃZœ {¥Î´ßëØ˲≈Ö Mʸյ›Î¢ΔÊˇ$. R͉À –Û˛$ΔÊˇMÛ¸ {Á≥–Û˛‘ÈÀ$ Mʸյ›Î¢Ö. ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ MʸÕÌ‹ EÖyÛ˛–È◊Ï˝≤. B Á‹–ö˛$ƒÊ˝$ÖÃZ ØÛ˛Ø˲$ ÚflO˝ßÊ˛-Δ>-ªÍ-ßä˛ÃZ –ö˛$Δ¯ CßÊ˛™ΔÊˇ$ ı‹≤Ìfl˝-ô˲$-Àô¯ MʸÕÌ‹
R͉À$ Á‹Ö∫Ö´®ô˲ —–ö˛Δ>ÀØ˲$ BƒÊ˝* ¥ÎuÊˇ‘ÈÀÀ Ø˲$Ö_ –ÈΔÊˇÖßÊ˛«ô¯ MʸÕÌ‹ دså˝fi ô˲ƒÊ˝*ΔÊˇ$ ^Û˛Á‹$-M¯-–ö˛yÊ˛Ö, Ì‹À-∫-ã‹Ø˲$ {Vʸ*Á≥#&2Mʸ$ {Ì≥ı≥Δäˇ AƒÊ˝*≈Ø˲$. –Û˛$–ö˛$$ –ö˛$$Vʸ$YΔÊˇÖ ô˛Õ-ƒÊ˝$∞
¥˜Ö߈^˲$a. & Ì≥. {÷∞–ÈÁ‹ Δ>k —ÁŸ-ƒÊ˝*À$ JMʸ«MˆMʸΔÊˇÖ ^˲«aÖ^˲$Mʸ$ØÛ˛–È‚Ê˝œÖ. –ö˛$$Vʸ$-YΔÊˇÖ
{Ì≥∞fiÁ≥Ãå˝, MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝$ & –ö˛ΔÊˇ¢-–ö˛*Ø˲ AÖ‘ÈÀ-ô¯ AØ˲”Δˇ$$Ö^˲yÊ˛Ö ^Û˛Ì‹ ^˲®–Û˛–È◊Ï˝≤.
� ô˛À$Vʸ$ Δ>{⁄ÎtÃZœ 68 ô˛-Õ-ƒÊ˝$∞ —ÁŸ-ƒÊ˝*ÀÚ≥O ^˲«aÖ^˲$Mʸ$ØÛ˛ –È‚Ê˝œÖ. {Á≥øÊ˝$ô˲” —fƒÊ˝$Ö ›Î´®Ö-^ÈÖ. MʸΔˇÖså˝ AÚúOΔäˇfi ΔˇVʸ$≈ÀΔäˇV> ∏ÎÃZ
EÁ≥µÃå˝ (Ø˛Ö.1), ÚflO˝ßÊ˛Δ>ªÍßä˛. AƒÙ˝$≈–È◊Ï˝≤. JMʸ Á‹ªÒ˝jMä¸t M¯Á‹Ö AØÛ˛Mʸ Á≥#Á‹¢M>À$ M>Mʸ$Öyë
ô˛À$Vʸ$ Δ>{⁄ÎtÃZœ 68 MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$ —ßë≈ÀƒÊ˝*À$ –˛ªå˝Ú‹Orœ Ø˲$Ö_ A–ö˛Á‹ΔÊˇ–˛$OØ˲ Á‹–ö˛*^ÈΔ>∞≤ ı‹Mʸ«Ö^Û˛–È◊Ï˝≤.
HÔ≥ G-Mʸ-ØÈ-—$-MʸÃå˝ Á‹ΔÛˇ” Mʸ*yë ªÍV> EÁ≥ƒÒ˝*VʸÁ≥yÏ˛Ö®. JMʸPsÙ˝ {¥Î–ö˛*◊Ï˝Mʸ Á≥#Á‹¢MÊ¸Ö ^˲®–Û˛–È◊Ï˝≤.
EØÈ≤Δˇ$$. A—.. B®ÃͪÍßä˛, AØ˲Öô˲Á≥#ΔÊˇÖ, ¡–ö˛$$∞Á≥r≤Ö
(IGØå˛Gã‹ Mʸ„ÖVʸ), ªZ´ßÊ˛Øå˛, HÀ*ΔÊˇ$, Vʸ$Öô˲MʸÃå˝, Vʸ$Ü¢, � –ö˛$$Q≈ Á‹–ö˛*^ÈΔÊˇÖ & ¥ÎÌ≥-‘˝sÏ˝t “-ΔÊˇ-ƒÊ˝$≈, BÖ-{´ßÊ˛-gZ≈-Ü, -ªÙ˝-Á‹¢-–È-ΔÊˇ-ı≥-r ({Á≥M>‘Ë˝Ö hÃÍœ).
Vʸ$Ör*ΔÊˇ$, MʸyÊ˛Á≥, M>MϸØÈyÊ˛, Mʸ»ÖØ˲VʸΔäˇ, Q–ö˛$√Ö, MʸΔÊˇ*≤À$,
◗ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ VʸyÊ˛$–ö˛# : JMʸsZ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘ÈÀMʸ$
–ö˛*«a 1 Ø˲$Ö_ 19–ö˛ ôÛ˛© –ö˛ΔÊˇMʸ$.
{Á≥Ü Á‹ªÒ˝jMä¸t Ø˲$Ö_ 20 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ MÛ¸sÍΔˇ$$Ö^ÈΔÊˇ$.
{Á≥–Û˛‘ÈÀ$ CÃÍ ◗ —$WÕØ˲ ô˲ΔÊˇVʸô˲$ÀMʸ$: ΔˇÖy¯ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü Ø˲$Ö_

JMʸsÏ˝ Ø˲$Ö_ 8–ö˛ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ {Á≥–Û˛‘ÈÀ$


{¥Î´ßëØ˲≈ô˲ {Mʸ–ö˛$Ö B´ßëΔÊˇÖV> ^Û˛Á≥yÊ˛ôÈΔÊˇ$.
D Á≥»ÑʸÃZ Mʸ±Á‹Ö 33 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®ı‹¢ØÛ˛
AΔÊˇ$·À$V> Á≥«Vʸ◊Ï˝›Î¢ΔÊˇ$. GÔ‹fi, GÔ‹t, ®–È≈ÖVʸ$À$
25 –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ ›Î´®ı‹¢ ^ÈÀ$. ◗
CÖr»√yÏ˛ƒÒ˝$så˝ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ –ö˛ΔÊˇMʸ$
{Á≥–Û˛‘ÈÀMʸ$ H{Ì≥Ãå˝ 2–ö˛ ôÛ˛© Ø˲$Ö_ 9 –ö˛ΔÊˇMʸ$.
–ö˛ƒÊ˝$Á‹$ AΔÊˇ·ô˲: JMʸsZ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘È∞Mϸ
gÍªå˝ M>ΔÊˇ≤Δäˇ ❏
sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ BÔúÁ‹Δäˇ 4
Ø˛À–È» –Û˛ô˲Ø˲Ö: sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ AÌ‹Ú‹tÖrœMʸ$
ΔÊˇ*.35,400 sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ BÔúÁ‹ΔÊˇœMʸ$ ΔÊˇ*.49,900
GMʸ$P–ö˛V> Ô‹r$œ R͉ EÖyÏ˛ –˛Δˇ$$sÏ˝ÖVä¸ÃZ ◗ CÖr»√yÏ˛ƒÒ˝$så˝ –˛$$ßÊ˛sÏ˝ Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔÊˇÖ AÖsÙ˝ 11–ö˛ –ö˛*«a 31–ö˛ ôÛ˛© ØÈsÏ˝Mϸ IßÛ˛‚Ê˝ìœ ∞ÖyÏ˛ EÖyëÕ. Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ BÔ≥Á‹ΔÊˇœMʸ$ ΔÊˇ*.56,100
—ßë≈ΔÊˇ$¶À$ÖsÙ˝ ÃÍr» Á≥ßÊ˛¶ÜÃZ AΔÊˇ$·À GÖÌ≥MʸØ˲$
_–ö˛«ßÊ˛‘Ë˝ÃZ ∞ΔÊˇ”Ìfl˝›Î¢ΔÊˇ$.
ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘ÈÀ$ 10–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ –ö˛_aØ˲
–ö˛*ΔÊˇ$PÀ B´ßëΔÊˇÖV> EÖsÍΔˇ$$. 11–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ ◗
HyÛ˛‚Ê˝œÃZÁ≥# –È«MÛ¸ {Á≥–Û˛‘Ë˝Ö EÖr$Ö®.
ΔˇÖy¯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ BΔÛˇ‚Ê˝ìœ, –ö˛$*y¯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ HyÛ˛‚Ê˝ìœ,
sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ AÌ‹Ú‹tÖr$œ ❏ AΔÊˇ·ô˲: ¥˘Á‹$tØ˲$ AØ˲$Á‹«Ö_ ºGÔ‹fi / G–˛$√Ô‹fi
(GÀM>â∞Mä¸fi / GÀMϸâMʸÃå˝ / Cب˛Á‹$â–˛$ÖsÙ˝ÁŸØ¨˛ /
◗ ΔˇÖyÊ˛$ Ø˲$Ö_ G∞—$߯ ô˲ΔÊˇVÊ¸Ü –ö˛ΔÊˇMʸ$ {¥Î´ßëØ˲≈ Ú‹OØå˛fi, M>–ö˛$Δäˇfi, Áfl˝î≈–ö˛*∞sÓ˝ã‹ {Vʸ*ã≥À$ EÖsÍΔˇ$$. ØÈÀ$V¯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ G∞—$ßÛ˛‚Ê˝ìœ, I߯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ ØÛ˛ÁŸØ˲Ãå˝ G∞”Δ>ب˛–˛$ÖrÃå˝ G∞”Δ>ب˛–˛$ÖrÃå˝ Ú‹Oب˛fi) / ºD / ºsÒ˝Mä¸/
{Mʸ–ö˛$Ö B´ßëΔÊˇÖV> AyÏ˛√ÁŸØ˲œØ˲$ ^Û˛Á≥yÊ˛ôÈΔÊˇ$. R͉À CÖßÊ˛$ÃZ Ú‹OØå˛fi {Ô‹t–í˛$ÃZ {Á≥–Û˛‘È∞Mϸ 10–ö˛ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ ôˆ—$√ßÛ˛‚Ê˝ìœ, BΔ¯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ Á≥ßÛ˛‚Ê˝ìœ, Hy¯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ CÖf±«ÖVä¸ »Ú‹Δäˇa GÖººGã‹ E°¢ΔÊˇ$~ÃÒ˝O EÖyëÕ.
MʸÖsÙ˝ GMʸ$P–ö˛ –ö˛$Ö® —ßë≈ΔÊˇ$¶À$ EÖsÙ˝ ÃÍr» 60 ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$, M>–ö˛$Δäˇfi {Ô‹t–í˛$ M¯Á‹Ö 50 11 Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>À$, G∞—$߯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ 12 C∞Ì‹tr*≈så˝ (±») sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ ❏ –ö˛ƒÊ˝$Á‹$: fØ˲–ö˛« 31 ØÈsÏ˝Mϸ 28 Ø˲$Ö_ 40 H‚Ê˝œ
ßë”Δ> {Á≥–Û˛‘ÈÀØ˲$ QΔ>ΔÊˇ$ ^Û˛›Î¢ΔÊˇ$. ‘ÈôË˛Ö –ö˛*ΔÊˇ$PÀ$ Δ>–ÈÕ. Áfl˝î≈–ö˛*∞sÓ˝ã‹ M¯Á‹Ö Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>À$, ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ 13 ¥˘Á‹$tÀ øÊ˝»¢Mϸ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢À$ –ö˛$´ßÊ˛≈ EÖyëÕ.
◗ ôˆ—$√߯ ô˲ΔÊˇVʸÜÃZ {Á≥–Û˛‘È∞Mϸ Á≥»Ñʸ EÖr$Ö®. Mʸ±Á‹ E°¢ΔÊˇ~ô˲ Á‹«¥˘ô˲$Ö®. AΔˇ$$ôÛ˛ D Á‹Ö–ö˛ô˲fiΔ>À$, Á≥߯ ô˲ΔÊˇVʸÜMϸ 14 H‚Ê˝ìœ ∞ÖyÏ˛ M¯ΔÊˇ$ô¯Ö®. ❏ GÖÌ≥Mʸ: CÖrΔÊˇ*”≈ ßë”Δ>
–ö˛$*yÊ˛$ VʸÖrÀ –ö˛≈–ö˛´®ÃZ 100 –ö˛*ΔÊˇ$PÀMʸ$ Á≥»Ñʸ ∞∫Ö´ßÊ˛Ø˲À$ MÛ¸Ö{©ƒÊ˝$, MÛ¸Ö{©ƒÙ˝$ô˲ΔÊˇ —ßë≈ΔÊˇ$¶ÀMʸ$ EÖyëÕ (–ö˛*«a 31–ö˛ ôÛ˛© ØÈsÏ˝Mϸ). ❏ –˛$$ô˲¢Ö R͉À$: 15 ❏ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢ Ôúk: ΔÊˇ*.100
Δ>ƒÊ˝*Õ. Ìfl˝Ö©, BÖVʸœÖ, Vʸ◊Ï˝ô˲Ö, Ú‹OØå˛fi, ›˘ÁŸÃå˝ –Û˛ΔÛˇ”ΔÊˇ$V> EÖsÍΔˇ$$. R͉Àô¯ ¥Îr$ AßÊ˛Ø˲Á≥# ◗ –˛ªå˝Ú‹Or$œ: kvadmissiononline2018.in ❏ ¥˘Á‹$tÀ$: sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ ❏ Bب˛ÃÒ˝Oب˛ ßÊ˛ΔÊˇRÍÁ‹$¢Mʸ$ BQΔÊˇ$ ôÛ˛©: H{Ì≥Ãå˝ 2
Á‹tyÓ˛ã‹ ¥Îu>≈Ö‘ÈÃZœ Á≥»Ñʸ EÖr$Ö®. CÖßÊ˛$ÃZ Ô‹rœ øÊ˝»¢∞ kÃÒ˝O 31–ö˛ ôÛ˛©ÃZÁ≥# ^Û˛Á≥yÊ˛ôÈΔÊˇ$. http://kvsangathan.nic.in AÌ‹Ú‹tÖr$œ 10, sÒ˝Mϸ≤MʸÃå˝ BÔúÁ‹Δäˇ 1, Ô‹∞ƒÊ˝$Δäˇ ❏ –˛ªå˝-Ú‹Oså˝: www.neeri.res.in

Minat Terkait