Anda di halaman 1dari 3

Aktiviti Kumpulan 2 dan 4

Tarikh :
Masa : 8.45 – 9.45 pagi ( 60 minit )
Kelas : Tahun 4
Bilangan Murid : 40 orang
Umur Murid : 10 tahun
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tema : Pelancongan
Tajuk : Berkunjung ke Kuala Lumpur

Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran ini, murid akan dapat:-


i. Bercerita tentang tempat-tempat menarik yang pernah dilawati;
ii. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul;
iii. Menulis karangan berbentuk keperihalan/pengalaman
berdasarkan isi-isi yang telah dibincangkan.

Sistem Bahasa : i. Tatabahasa – jenis-jenis ayat


ii. Sebutan dan intonasi – penggunaan tanda baca
iii. Kosa kata – menara, monorel , stesen , pesat

Pengisian Kurikulum : i. Ilmu – Sivik , Kajian Tempatan, Pendidikan ICT


ii. Nilai – Hormat menghormati , menghargai , patriotisme , kasih
sayang
iv. Kemahiran Bernilai Tambah :
a) Kemahiran Berfikir – menjana idea
b) Pembelajaran Kontekstual – pengalaman hidup
c) Kecerdasan Pelbagai – mencatat nota

Bahan Bantu Mengajar : i. Projektor LCD


ii. Komputer – Perisian MS Power Point dan MS Word
iii. Petikan
iv. Poster
v. Kad Imbasan

Pengetahuan Sedia Ada : i. Kebanyakan murid tahu menggunakan komputer.


ii. Murid mempunyai pengalaman melawat tempat yang menarik.

LANGKAH/
MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
PEMBELAJARAN

Induksi Set  Contoh soalan: i. Murid melihat tayangan slaid power  Teknik :
( 5 minit ) i. Apakah yang dapat point tentang tempat-tempat menarik di  Sumbang saran
kamu lihat dalam negara kita.
slaid ini?  Bahan Bantu
ii. Murid bersoal jawab dengan guru ten- Mengajar
ii. Apakah nama tempat tang tayangan slaid tersebut.  Tayangan slaid
ini?  Kad Gambar
iii. Murid menamakan tempat-tempat
iii. Apakah keistimewa- tersebut berdasarkan pengetahuan sedia  LCD, Laptop
an tempat ini? ada murid.
Aktiviti Kumpulan 2 dan 4
iv. Guru mengaplikasikan nilai murni
 Nilai Murni : berkaitan tempat lawatan dengan  Nilai murni:
* Menghargai keharmonian negara Malaysia.  Menghargai
keamanan dan
keharmonian v. Guru mengaitkan set induksi dengan
tajuk pelajaran hari ini.

Langkah 1  Teks bacaan “Berkun- i. Murid membaca teks bacaan  BBM


( 10 minit ) jung ke Ibu Kota” se- “Berkunjung ke Ibu Kota ” secara senyap.  Teks
perti yang dilampir-
kan. ii. Murid membaca kuat petikan tersebut  Nilai murni
dengan sebutan yang jelas dan intonasi  Hormat
 Contoh soalan : yang betul. menghormati
i. Apakah yang kamu  Kasih sayang
faham daripada petikan iii. Bersoal jawab mengenai petikan untuk  Patriotisme
tersebut?
menggalakkan murid mengeluarkan  Sistem Bahasa
ii. Apakah tajuk lain yang pendapat dan idea.  Kata panggilan
sesuai dengan petikan
tersebut?
 Nilai murni –
* Hormat meng-
hormati
* Kasih Sayang

Langkah 2  Contoh soalan: i. Murid dibahagikan kepada lima  Sistem Bahasa:


( 20 minit ) i. Senaraikan tempat- kumpulan kecil.  Ayat tunggal
tempat menarik yang  Ayat majmuk
pernah kamu kunjungi ii. Setiap kumpulan diminta melantik se-
orang ketua.  Teknik :
ii. Nyatakan satu tempat iii. Menyenaraikan tempat-tempat yang  Soal jawab
yang paling kamu ge- pernah dikunjungi oleh setiap ahli  Sumbang saran
mari. kumpulan.  Perbincangan
iii. Apakah keistimewaan iv. Murid berbincang di kalangan mereka  Bahan Bantu
tempat tersebut? dan memilih satu sahaja tempat Mengajar
iv. Bina ayat tunggal / menarik yang menjadi pilihan ramai.  Kertas mahjung
majmuk berdasarkan  Alat tulis
v. Menyenaraikan keistimewaan tempat
tempat yang telah yang telah dipilih itu.
kamu pilih.
vi. Ketua kumpulan membentangkan  KBT:
 Nilai Murni: hasil perbincangan.  KB – Menjana
* Menghargai idea
keindahan vi. Guru mengaplikasikan nilai murni  Kecerdasan
negara berkaitan jawapan murid dengan cara Pelbagai
* Bekerjasama menghargai kestabilan ekonomi negara.

Langkah 3  Kosa kata: i. Murid menyatakan kosa kata yang  Teknik


( 15 minit ) i. menara sukar.  Soal jawab
ii. monorel  Sumbang saran
ii. Merujuk kamus untuk mencari makna
Aktiviti Kumpulan 2 dan 4
iii. pesat perkataan tersebut.
iv. stesen iii. Mencari maklumat daripada laman  Bahan Bantu
web yang diberi untuk kegunaan menulis Mengajar:
 Contoh ayat : karangan.  Kad imbasan
 Jenis-jenis ayat  ICT
iv. Murid menulis karangan ringkas
tentang pengalaman mereka mengunjungi  KBT
tempat menarik.  Pembelajaran
v. Guru memantau dan membimbing kontekstual
murid melakukan aktiviti tersebut.

Langkah 4  Contoh karangan i. Guru secara rawak memanggil lima  KBT


( 7 minit ) keperihalan: orang murid ke hadapan kelas untuk  Kemahiran
membaca karangan mereka. Berfikir –
menjana idea
ii. Murid lain diminta memberi respon
terhadap hasil kerja rakan – rakan mereka.  Teknik
iii. Guru membimbing murid membuat  Sumbang saran
karangan keperihalan.

Penutup  Kognitif : i. Guru merumuskan tentang  Teknik


( 3 min )  Rumusan isi pelajaran pelajaran hari ini secara sumbang  Soal jawab
saran dengan murid.  Sumbang saran
 Sosial :
 Rumusan nilai murni ii. Guru dan murid secara bersama  BBM
merumuskan tentang nilai murni  Radio kaset &
yang dirancang dan tidak pita rakaman
dirancang.  Seni kata lagu
iii. (Jika ada masa) Guru
perdengarkan pita rakaman lagu  Nilai murni
 Kasih sayang
iv. Murid menyanyi lagu tersebut  Hormat
bersama-sama. menghormati

Anda mungkin juga menyukai