Anda di halaman 1dari 5

TMKS 3063 2017

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata pelajaran : Teknologi Maklumat Dan Komunikasi


Tahun : 4 Arif
Bilangan Murid : 30 orang
Tema : Keselamatan Bengkel
Tajuk : Mengenali Fungsinya
Tarikh : 18 April 2018
Masa : 60 minit (0830 - 0930)
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat;
I. Menyebut maksud komputer.
II. Menyatakan cara penyimpanan alatan dan bahan
dengan selamat
III. Mengamalkan langkah keselamatan semasa
menjalankan kerja di dalam bengkel
Hasil Pembelajaran:
i. Menyatakan jenis komputer dan bahagian-bahagian
penting komputer.
ii. Menerangkan maksud komputer dan kegunaan
bahagian-bahagian penting komputer dan komponen
pada unit sistem.
iii. Meramal kesan dan akibat jika mana-mana bahagian
penting komputer tidak berfungsi.
Ilmu : Teknologi Maklumat
Nilai : Kerjasama, dan menghargai teknologi.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBAT)


Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, membuat inferens, dan
kemahiran meneroka komputer
Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan meneroka
teknologi maklumat.

1
TMKS 3063 2017

Kecerdasan Pelbagai : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal dan naturalis.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah menggunakan teknologi yang


disediakan di rumah.
Bahan Bantu Mengajar : Power point, lambaran kerja dan carta bergambar.

Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan


Masa
Set Induksi 
Murid ditayangkan 1. Murid menonton tayangan video KB :
(2 minit) video berkaitan dan menghayatinya. Menghubungkait,
perkembangan era inferens
komputer  2. Murid diminta memberi pandangan
tentang hal yang berlaku dalam BCB/KB: Menonton
tayangan video. dengan aktif

 3. Murid ditunjukkan dengan sebuah BBM : video player,
komputer yang maujud. Power point dan
komputer

KEMAHIRAN ABAD
KE-21 : literasi
maklumat dan
media

2
TMKS 3063 2017

Langkah 1 Membaca petikani) 1.Murid melihat petikan / teks bertajuk KB : Membuat


(10 minit) bertajuk “Memperihal “Memperihal Komputer Dan inferens
Komputer Dan Fungsinya “
Fungsinya ” dalam BCB/KB :
power point. ii) 2. Murid membaca petikan itu i)mendengar
secara senyap. dengan aktif.

3. Murid membaca kuat mengikut BBM :


intonasi yang betul dalam secara power point
1.Apakah maksud bergilir mengikut kumpulan meja (3
dan jenis komputer? kumpulan) KEMAHIRAN ABAD
KE-21 : Pemikiran
2. Nyatakan 4. Murid dikemukakan beberapa Kritikal
bahagian-bahagian soalan oleh guru berkaitan dengan
komputer? tajuk petikan tersebut.

5. Murid memberi jawapan yang


sesuai.

Langkah 2 Pelajar didedahkan


i) 1. Murid dibahagikan kepada KB:Menghubungkait
(8 minit) dengan komponen- beberapa kumpulan. kan, menjana
komponen komputer Idea
ii) 2. Murid diminta mengambil setiap
komponen dan melabelkannya. BCB/KB :
Memproses
3.Wakil setiap kumpulan membentang maklumat dan
hasil perbincangan di hadapan kelas. melaporkan
maklumat.

KP : Verbal
linguistik,visual,
Intrapersonal.

Nilai :
Kerjasama,
berusaha

BBM : bahan
maujud dan power
point

KEMAHIRAN ABAD

3
TMKS 3063 2017

KE-21 : kolaborasi

Langkah 3 Penilaian diberikan


i) KB : Menjana idea,
(8 minit) dengan soalan kuiz
ii) 1.Murid-murid menjalankan aktiviti menghubungkaitkan
kuiz secara berkumpulan. , membuat inferens.

2. Murid dibahagikan kepada tiga BCB/KB :


kumpulan dan diberikan nama Mengumpul,
kumpulan memproses,
mencatat dan
3. Murid menjawab soalan kuiz secara melaporkan
terbuka. maklumat.

4. Pasukan yang dapat meneka KP :


dengan betul akan diberikan sejumlah Intrapersonal;interpe
markah. rsonal, visual,
verbal-linguistik.

Nilai : Bekerjasama,
menghargai,.

BBM :
lambaran latihan.

KEMAHIRAN ABAD
KE-21 : berdaya
saing

Penutup Guru merumus isi 1. Murid menyatakan kepentingan Nilai-nilai murni :


(2 minit) pelajaran dan komputer dalam kehidupan manusia.
menyatakan Menghargai,
kepentingan Bersyukur,
komputer dalam Bertanggungjawab
kehidupan manusia. dan Bekerjasama

4
TMKS 3063 2017

BIBLIOGRAFI

Jamalludin Harun, Zaidatun Tasir. (2006).Teknologi dan Reka Bentuk Grafik Digital.
Kuala Lumpur. Venton Publishing.

Mohd. Jizat Abdol, Abdul Razak Idris, Jessnor Elmy.(2006). Teknologi Pengajaran dan
Pembelajaran. UTM

Noriati A.Rashid. (2009).Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Shah Alam.


Oxford Fajar.

Wan Zah Wan Ali.(2008).HBEM3103.Prinsip Teknologi Pengajaran. Kuala Lumpur :


OUM

Laman Sesawang

http://rostamhamzah68.blogspot.com/2012/11/model-assure.html

http://jalall6791.blogspot.com/2013/01/contoh-rph-berdasarkan-model-assure.html

http://www.slideshare.net/tanaipoh/rph-model-assure

http://rujukpendidik.blogspot.com/2012/10/model-assure.html